Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Osie priorytetowe

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska O Ośś pprriioorryytteettoow waa II N a t u r a i k u l t u Natura i kulturraa

O Ośś pprriioorryytteettoow waa IIII TTrraannssppoorrtt ii m o b mobiillnnoośśćć

O Ośś pprriioorryytteettoow waa IIIIII EEdduukkaaccjjaa Cel tematyczny Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie

O Ośś pprriioorryytteettoow waa IIVV W s p ó ł p r a c a t r a n s g Współpraca transgrraanniicczznnaa

Cel tematyczny Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami

Cel tematyczny Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej

Cel szczegółowy 1 Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Cel szczegółowy 2 Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności

Cel szczegółowy 3 Cel szczegółowy 4 Cel szczegółowy 5 Usunięcie niedoborów przepustowości Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia Intensyfikacja współpracy instytucji w transgranicznie oddziałującej ogólnego i zawodowego w kontekście transgranicznym infrastrukturze transportowej

Wskaźnik rezultatu Liczba odwiedzających wybrane instytucje dziedzictwa kulturowego i naturalnego

Wskaźnik rezultatu Powierzchnia siedlisk przyrodniczych, które służą zachowaniu i poprawie bioróżnorodności

Wskaźnik rezultatu Odsetek transgranicznie oddziałujących połączeń drogowych, o jakości odpowiadającej wymogom prawnym

Wskaźnik rezultatu Odsetek osób korzystających ze wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej w stosunku do ogólnej liczby uczestników w działaniach edukacyjnych

Cel tematyczny Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej

Wskaźnik rezultatu Indeks nastrojów instytucji zaangażowanych w polsko-niemiecką współpracę transgraniczną

1

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Osie priorytetowe

Oś priorytetowa

Cel szczegółowy

I. Natura i kultura Wzrost atrakcyjności wspólnego dziedzictwa naturalnego i kulturowego Oferta powiązana transgranicznie.

Oczekiwane rezultaty

Lepsza oferta m.in. poprzez wielojęzyczność i zoptymalizowany sposób zwracania się do poszczególnych grup docelowych. Powiązanie ze sobą poszczególnych obiektów i miejsc dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego poprzez rozbudowę infrastruktury szlaków turystycznych (ścieżki rowerowe i piesze). Priorytetem jest zamknięcie luk w transgranicznych szlakach tematycznych, tworzenie oferty na rzecz przekazywania wiedzy o dziedzictwie naturalnym i kulturowym grupom docelowym z sąsiednich obszarów programowania.

Przykłady przedsięwzięć

Transgraniczna oferta informacyjna o wspólnym dziedzictwie kultury i przyrody, np. poprzez media drukowane, oferty mobilne na bazie internetu oraz systemy audioguide. Transgraniczna promocja wspólnej oferty kulturowej i przyrodniczej. Lepsze zarządzanie ruchem turystów (m.in. poprzez wielojęzyczne systemy oznakowania i oprowadzania). Merytoryczna współpraca instytucji kultury i edukacji ekologicznej na rzecz stworzenia wspólnej oferty takiej, jak na przykład wspólnej wystawy.

Wspólne utrzymanie i rozwój bioróżnorodności Lepsza ochrona występujących transgranicznie gatunków bądź biotopów. Ochrona zasobów środowiska naturalnego. Transgraniczne planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony gatunków i siedlisk, w szczególności stworzenie transgranicznego obszaru siedlisk zwartych, np. przez o

działania na rzecz poprawy jakości powietrza w ramach dyrektywy 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady,

o

tworzenie sieci biotopów,

o

tworzenie mniejszych biotopów przejściowych,

o

renaturyzacja łęgów rzecznych,

o

ochrona, monitoring, zarządzanie i promocja gatunków chronionych (np. wilka),

o

zintegrowane zarządzanie Strefą Wybrzeża,

o

działania zapobiegające pożarom i kataklizmom.

Transgraniczne działania na rzecz poprawy usług ekosystemowych, np. w zakresie o

ochrony przeciwpowodziowej i wód gruntowych,

o

zagospodarowania / renaturyzacji ekosystemów leśnych,

o

ochrony zasobów genetycznych regionalnych drzew, krzewów i roślin użytkowych.

2

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Osie priorytetowe

Oś priorytetowa

Cel szczegółowy Oczekiwane rezultaty

II.

Transport i mobilność

Usunięcie niedoborów przepustowości w transgranicznie oddziałującej infrastrukturze transportowej Lepsze wykorzystanie oraz dostępność transgraniczna na terenie wsparcia, przede wszystkim w zakresie transportu drogowego. Lepsze połączenie z nadrzędną siecią transportową, w szczególności lepsza dostępność Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz centrów turystycznych. Przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji w (jakościową) likwidację deficytów w transgranicznej sieci drogowej. Działanie na rzecz otwarcia nowych bądź poprawy istniejących połączeń promowych.

Przykłady przedsięwzięć

Koncepcje przygotowujące wyżej wymienione działania. Procesy planowania i uzgadniania mające na celu poprawę istniejących i tworzenie nowych transgranicznych połączeń transportowych.

3

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Osie priorytetowe

Oś priorytetowa

Cel szczegółowy

Oczekiwane rezultaty

Przykłady przedsięwzięć

III.

Edukacja

Rozszerzenie wspólnej oferty kształcenia ogólnego zawodowego Większy zakres wspólnej, transgranicznej oferty edukacyjnej na rzecz uczenia się przez całe życie. Przyczynianie się do zapewnienia potencjału wykwalifikowanej siły roboczej. Likwidacja bariery językowej. Poprawa warunków tworzenia i wdrażania wspólnej oferty edukacyjnej poprzez uzupełniające inwestycje na rzecz instytucji edukacyjnych. Zwiększenie liczby osób korzystających z instytucji edukacyjnych posiadających polsko – niemiecką ofertę, np. uczniów polsko – niemieckich szkół, osób korzystających z instytucji kształcenia dorosłych. Edukacja wczesnodziecięca: współpraca przedszkoli, tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko – niemieckich programów edukacyjnych. Edukacja szkolna: edukacja językowa, nauczanie w języku ojczystym, transgraniczna współpraca w zakresie orientacji zawodowej dzieci i młodzieży, tworzenie i rozbudowa zdolności wdrażania polsko – niemieckich programów edukacyjnych, poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada. Kształcenie zawodowe: wspólne kształcenie zawodowe, tworzenie i rozbudowa zdolności transgranicznych instytucji kształcenia i dokształcania, usieciowienie regionalnych rynków pracy i edukacji, poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada. Dokształcanie, uniwersytety i uczenie się przez całe życie: działania na rzecz dokształcania – priorytetowo w zakresie kompetencji transgranicznych, wzmocnienie współpracy szkół wyższych, współpraca podmiotów kształcenia dorosłych i innych podmiotów kształcenia przez całe życie, współpraca między przedsiębiorstwami i instytucjami edukacyjnymi w zakresie tworzenia ofert opartych o aktualne zapotrzebowanie w zakresie dokształcania, poprawa dostępu do oferty edukacyjnej w kraju sąsiada, opracowanie i wdrożenie programów e-learningu, tworzenie i rozbudowa zdolności transgranicznych instytucji dokształcania oraz kształcenia przez całe życie.

4

Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska Osie priorytetowe

Oś priorytetowa

Cel szczegółowy

Oczekiwane rezultaty

Przykłady przedsięwzięć

IV.

Współpraca transgraniczna

Intensyfikacja współpracy instytucji w kontekście transgranicznym Dalsza intensyfikacja współpracy instytucji we wszystkich obszarach tematycznych. Lepsze zrozumienie się mieszkańców między sobą. Większa wiedza o sąsiedzie / znajomość sąsiada. Utrwalenie i wzmocnienie stanu współpracy, jaki dotychczas został osiągnięty przez różnorodne podmioty w regionie. Poprawa warunków ramowych realizacji wszystkich dziedzin współpracy transgranicznej na obszarze wsparcia. Inicjowanie i ustanawianie długofalowych form współpracy między instytucjami, podmiotami lokalnymi i mieszkańcami. Działania na rzecz współpracy sieciowej podmiotów, priorytetowo w zakresie gospodarki, ochrony zdrowia, nauki, badań naukowych, obrony cywilnej i ochrony przed klęskami żywiołowymi, edukacji, kultury, wymiaru sprawiedliwości, spraw społecznych, sportu, turystyki, środowiska naturalnego, energii odnawialnych i administracji publicznej / instytucji publicznych. Współpraca i projekty na rzecz obywateli (kontynuacja Funduszu Małych Projektów przez Euroregion Pomerania). Działania na rzecz wspierania spotkań transgranicznych w szczególności wymiany społecznej i kulturalnej pomiędzy polskimi i niemieckimi mieszkańcami. Działania wspierające wspólne inicjatywy ludności miejscowej na rzecz rozwoju lokalnego. Działania na rzecz ustanawiania i wzmacniania transgranicznych gminnych i lokalnych inicjatyw partnerskich oraz opracowywanie wspólnych koncepcji w obszarze transgranicznego transportu pasażerskiego i niskoemisyjnych rozwiązań transportowych. Transgraniczne formy współpracy w zakresie służby zdrowia w celu zabezpieczenia opieki na obszarze programu o charakterze wiejskim oraz działania podnoszące świadomość zdrowotną społeczeństwa. Transgraniczna współpraca samorządowa w odniesieniu do: - wsparcia dla pracowników przygranicznych i osób regularnie dojeżdżających do pracy za granicą, - tworzenia warunków życia i ofert stosownych do wieku, - opracowywania koncepcji zmniejszających biurokrację. Działania na rzecz wspólnej prewencji, zwalczania i podnoszenia świadomości w zakresie unikania szkód w środowisku naturalnym. Działania w ramach europejskiego partnerstwa inwestycyjnego na rzecz aktywnego i zdrowego starzenia się. Działania wspierające transgraniczną wymianę i realizację wspólnych akcji służb policyjnych, porządkowych, ratunkowych i organizacji pomocy humanitarnej. Formy współpracy naukowej i transgraniczny transfer wiedzy.

5