POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BAZY DANYCH PN.: BAZA KLUCZOWYCH TECHNOLOGII (BAZA KET)

POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BAZY DANYCH PN.: „BAZA KLUCZOWYCH TECHNOLOGII (BAZA KET)”. „Instrukcja ...
1 downloads 1 Views 1MB Size
POLSKA IZBA GOSPODARCZA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z BAZY DANYCH PN.: „BAZA KLUCZOWYCH TECHNOLOGII (BAZA KET)”.

„Instrukcja korzystania z bazy danych pn.: „Baza Kluczowych Technologii (Baza KET)”.

Opracował: Piotr Skurzyoski, Redaktor Portalu „Baza KET” Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii 00-043 Warszawa, ul. Czackiego 7/9 e-mail: [email protected] www.kluczowetechnologie.iztech.pl

Publikacja bezpłatna. Publikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą“ – działanie 5.2 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 – 2013.

Copyright © Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Warszawa 2011

1

Szanowni Paostwo! Wyrazem nowoczesności są procesy przyspieszenia technologicznego. W wielu dziedzinach nauki i technologii dochodzi do zaskakujących odkryd naukowych, które często są źródłem nowatorskich wdrożeo w kluczowych dla rozwoju gospodarczego gałęziach przemysłu. Innowacyjnośd technologiczna zapewnia trwały rozwój gospodarczy, który systematycznie zmienia nasze życie na lepsze. Transfer wiedzy i technologii z nauki do przemysłu natrafia wciąż na wiele barier, których ominięcie możliwe jest m.in. dzięki zacieśnianiu współpracy miedzy nauką i biznesem. Wiedzę coraz częściej traktuje się jako nową formę kapitału, a inwestycje w działalnośd badawczo-rozwojową (B+R) oraz innowacyjne przedsięwzięcia w przemyśle uznaje się za niezbędne dla uzyskania przewagi konkurencyjnej na globalnym rynku dóbr i usług. Kierując się znaczeniem rozwoju przedsiębiorczości opartej na wiedzy i wykorzystującej rozwiązania zaawansowanej techniki w budowaniu silnej pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zainicjowała w 2010 r. projekt pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”. Projekt uzyskał dofinansowanie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.2). W pierwszym etapie realizacji projektu Izba oddaje do Paostwa użytku internetową bazę danych pn.: „Baza kluczowych technologii (Baza KET)”, pod adresem: kluczowetechnologie.iztech.pl, dedykowaną zespołom badawczym i przedsiębiorcom działającym w obszarze tzw. technologii grupy KET (ang.: "Key Enabling Technologies"). Do grupy KET Komisja Europejska zaliczyła: biotechnologię, fotonikę, nano- i mikroelektronikę, nanotechnologię oraz technologię materiałów zaawansowanych, uznając je za technologie o kluczowym znaczeniu w budowaniu przewagi konkurencyjnej europejskiego przemysłu i wzmocnieniu innowacyjności unijnych przedsiębiorstw. Serdecznie zapraszamy Paostwa do założenia w Bazie KET indywidulanego profilu i dołączenia do pierwszego w Polsce oficjalnego grona podmiotów prowadzących działalnośd w obszarze technologii grupy KET. Do założenia profilu w Bazie KET Izba zaprosiła innowacyjne firmy i wyróżniające się zespoły badawcze. Wierzymy, że założony w bazie profil będzie doskonałą wizytówką Paostwa działalności i pozwoli Paostwu na zbudowanie nowych relacji z innymi podmiotami działającymi w obszarze KET. Niniejsza publikacja służyd ma Paostwu pomocą w założeniu indywidulanego profilu w Bazie KET, oraz na kolejnych etapach jego rozbudowy i eksploatacji. Kolejne rozdziały przeprowadzą Paostwa przez proces rejestracji, budowy i publikacji profilu w zasobach danych Bazy KET. Bardzo liczymy na Paostwa obecnośd w Bazie KET i dalszą współpracę wierząc, że rozpoczęta przez nas inicjatywa przyniesie Paostwu szereg wymiernych korzyści. Z poważaniem, Piotr Skurzyoski Redaktor Bazy KET

2

SPIS TREŚCI: Kliknij w wybrany link (używając przycisku Ctrl) w celu przejścia do odpowiedniego rozdziału instrukcji. Słownik stosowanych w Instrukcji terminów. I. Informacje wstępne. 1. Regulamin korzystania z Bazy KET. 2. Strona startowa portalu. a) Struktura strony startowej. b) Powrót do strony startowej. c) Wybór opisu technologii z górnego banneru. d) Przejście do opisu wybranej podstrony portalu. II. Uzyskanie dostępu do bazy. 1. Użytkownicy bazy. 2. Formularze dostępu. 3. Rejestracja Użytkownika Zewnętrznego: 3.1. Wypełnienie „Formularza Rejestracyjnego”. 3.2. Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Rejestracyjnym”. 4. Rejestracja Użytkownika Posiadającego Profil: 4.1. Wypełnienie „Formularza Aplikacyjnego”. 4.2. Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Aplikacyjnym”. 5. Opis procedury założenia profilu w Bazie KET. 5.1. Etap I: Formularz Aplikacyjny. 5.2. Etap II: Rozbudowa indywidulanego profilu. 5.3. Etap III: Upublicznienie profilu. 6. Logowanie do Bazy KET. 7. Uzyskanie pomocy w Bazie KET. III. Zarządzanie kontem Użytkownika w Bazie KET. 1. Zarządzanie kontem Użytkownika Zewnętrznego: a) Aplikacja „Moje konto”. b) Aplikacja „Szukaj”. 2. Zarządzanie kontem Użytkownika Posiadającego Profil: a) Aplikacja „Moje konto”. b) Aplikacja „Szukaj”. c) Aplikacja „Podgląd profilu”. d) Aplikacja „Rozbuduj swój profil”. 3. Opis szczegółowy aplikacji „Rozbuduj swój profil”: a) Aparatura. b) Projekty. c) Oferty licencyjne. d) Prawa autorskie. e) Procesy technologiczne. 3

f) g) h) i) j)

Usługa certyfikacji. Usługi eksperckie. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao. Usługi wykonania badao. Usługi wykonania dokumentacji technicznej.

IV. Wyszukiwanie danych Bazie KET. 1. Informacje ogólne nt. wyszukiwania danych. 2. Aplikacja wyszukiwania prostego. 3. Aplikacja wyszukiwania zaawansowanego: a) Tryb przeszukiwania danych. b) Wyszukiwanie słów lub fraz wprowadzonych przez Użytkownika. c) Wyszukiwanie wg słów kluczowych wprowadzonych wcześniej przez innych Użytkowników. d) Wyszukiwanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych Użytkowników. 4. Aplikacja wyszukiwania wg katalogów danych: a) Informacje ogólne. b) Katalogi danych: 1) Wyszukaj w katalogu danych zespołów badawczych. 2) Wyszukaj w katalogu danych przedsiębiorstw. 3) Wyszukaj w katalogu danych procesów technologicznych. 4) Wyszukaj w katalogu aparatur. 5) Wyszukaj w katalogu projektów. 6) Wyszukaj w katalogu praw autorskich. 7) Wyszukaj w katalogu ofert licencyjnych. 8) Wyszukaj w katalogu usług certyfikacji. 9) Wyszukaj w katalogu usług wykonania dokumentacji technicznej. 10) Wyszukaj w katalogu usług eksperckich. 11) Wyszukaj w katalogu usług wsparcia komercjalizacji wyników badao. 12) Wyszukaj w katalogu usług wykonania badao. V. Załączniki. 1. Wykaz pól tekstowych, których wypełnienie jest wymagane podczas korzystania z aplikacji bazy. 2. Obszary wg listy OECD z poziomu II. 3. Obszary wg listy OECD z poziomu III przyporządkowane do określonego obszaru z poziomu II. 4. Lista form prawnych zamieszczonych w słowniku bazy pn.: „Forma prawna”.

4

Słownik stosowanych w Instrukcji terminów 1. Administrator Bazy – Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, z siedzibą w Warszawie przy ul. Czackiego 7/9, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000304357, REGON 141400813, NIP 525 242 45 06. Po stronie Administratora za funkcjonowanie i rozbudowę bazy odpowiada Zespół Redakcyjny portalu Baza KET – kontakt: [email protected]. 2. Baza KET – (in. „Baza kluczowych technologii”) – baza podmiotów i osób działających w obszarze technologii grupy KET (ang. „Key Enabling Technologies”), obejmująca zbiór danych przekazanych Administratorowi Bazy przez Użytkowników Posiadających Profil, lub wprowadzonych przez Administratora Bazy przy wykorzystaniu danych publicznie dostępnych. Baza KET jest ogólnopolską, elektroniczną platformą transferu wiedzy i technologii, uruchomioną przez Administratora Bazy w ramach realizacji projektu pt.: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (działanie 5.2). 3. Konto w Bazie KET – indywidualne konto, które posiada każdy zarejestrowany w bazie Użytkownik, obsługiwane za pomocą strony internetowej bazy. Dostęp do konta możliwy jest po zalogowaniu za pomocą nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu. Zarządzanie kontem jest możliwe po zalogowaniu się do bazy za pomocą aplikacji pn.: „Moje konto”. 4. Profil w Bazie KET – indywidualne konto Użytkownika Posiadającego Profil, lub konto założone przez Administratora Bazy dla zespołu badawczego lub przedsiębiorstwa, utworzone wg jednego z dwóch dostępnych formatów (typów): 1) profilu przedsiębiorcy, 2) profilu zespołu badawczego. Dane zamieszczone w profilach Użytkowników tworzą zasoby danych Bazy KET. 5. Przedsiębiorstwo – na potrzeby Bazy KET pojęcie przedsiębiorstwa stosowane jest w znaczeniu podmiotowym (tzn. jest synonimem pojęcia przedsiębiorcy). Według ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) przedsiębiorca to: „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolnośd prawną – wykonująca we własnym imieniu działalnośd gospodarczą”. Zatem do przedsiębiorcy zaliczymy zarówno „osoby naturalne”, jak i osoby prawne – np. prawne gospodarcze (spółki kapitałowe, przedsiębiorstwa paostwowe) i prawne niegospodarcze (stowarzyszenia, fundacje). Przedsiębiorcą jest też jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną (np. spółka osobowa, lub spółka kapitałowa w organizacji). 6. Strona internetowa bazy – strona pod adresem: www.kluczowetechnologie.iztech.pl. 7. Typ przedsiębiorstwa – 1) mikro (do 9 pracowników), 2) małe (od 10 do 49 pracowników), 3) średnie (od 50 do 249 pracowników), 4) duże (powyżej 250 pracowników). 8. Użytkownicy Bazy KET – a) Użytkownik Zewnętrzny – osoba zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Rejestracyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET;

5

b) Użytkownik Posiadający Profil – osoba reprezentująca zespół badawczy lub przedsiębiorstwo, zweryfikowana i zaakceptowana przez Administratora Bazy, zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Aplikacyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca w bazie indywidualny profil i dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET. 9. Warunki udostępniania – (np. warunki udostępniania aparatury innym Użytkownikom) 1) usługa niekomercyjna – oznacza udostępnienie (np. aparatury) nieodpłatne, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięd), 2) udostępnienie płatne – oznacza odpłatne udostępnienie (np. aparatury) na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu (wynajem, sprzedaż itp.). 10. Zespół badawczy – 1) Podział ze względu na strukturę / przynależnośd: a) zespół zadaniowy – zespół powołany (np. przez kilka podmiotów) dla celów realizacji określonego przedsięwzięcia, b) zespół w strukturze organizacyjnej – zespół będący stałą częścią struktury innego podmiotu (np. zespół badawczy w strukturze uczelni wyższej lub instytutu badawczego). 2) Podział ze względu na skład zespołu: a) zespół krajowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą tylko członkowie z ośrodka(ów) w Polsce.] b) zespół międzynarodowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą członkowie z innego kraju(ów), przebywający tymczasowo w Polsce na czas realizacji projektu, lub współrealizujący zadania projektu w placówkach zagranicznych. 11. Źródło finansowania – np. źródło pozyskania funduszy na realizację projektu: 1) środki własne – tzn. środki finansowe, które uzyskane zostały przez podmiot w drodze prowadzenia np. działalności komercyjnej, lub pochodzą z opłat licencyjnych, patentów itp. 2) środki publiczne – tzn. środki finansowe, które na realizację projektu przyznała instytucja zewnętrzna (np. ministerstwo, agencja, fundacja itp.), środki te obejmują m.in. środki z budżetu krajowego, przyznane w ramach funduszy unijnych lub programów międzynarodowej współpracy / pomocy (np. tzw. fundusze norweskie).

6

Rozdział I Informacje wstępne. 1. Regulamin korzystania z Bazy KET. a) Użytkownik powinien zapoznad się z regulaminem korzystania z bazy dostępnym na stronie startowej portalu w zakładce pn.: „Regulamin”. b) Regulamin dostępny jest w dwóch wersjach: 1) „Regulamin korzystania z bazy danych pn. „Baza Kluczowych Technologii (Baza KET)” dla Użytkowników zewnętrznych”, 2) „Regulamin korzystania z bazy danych pn. „Baza Kluczowych Technologii (Baza KET)” dla Użytkowników Posiadających Profil”. c) Po kliknięciu w nazwę wybranej wersji regulaminu jego treśd wyświetlana jest w osobnej podstronie portalu. d) Widok treści regulaminu opatrzony jest w prawym górnym rogu ikoną „Drukuj” (po jej kliknięciu tekst regulaminu podlega edycji do wersji gotowej do wydruku) oraz ikoną „PDF” (po jej kliknięciu tekst regulaminu podlega edycji do wersji w postaci pliki PDF). 2. Strona startowa portalu. a) Struktura strony startowej. 1) Górny banner – banner dynamiczny. 2) Lista podstron portalu – umieszczona poniżej górnego banneru, zawiera zakładki: A. „Kluczowe technologie”, B. „Podmioty”, C. „Możliwości współpracy”, D. „Instrukcja”, E. „Regulamin”, F. „Kontakt”. 3) Aplikacja „Logowanie”, 4) Aplikacja „Menu” – zawiera następujące funkcje: A. „Uzyskaj dostęp do bazy” – po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z „Formularzem Rejestracyjnym” dla przyszłych Użytkowników Zewnętrznych; B. „Załóż profil w bazie” – po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z „Formularzem Aplikacyjnym” dla przyszłych Użytkowników Posiadających Profil. 5) Banner dolny – zawiera następujące funkcje: A. „Kontakt” – po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z „Formularzem Kontaktowym” do Administratora Bazy; B. „Plan strony” - po jej wybraniu otwiera się podstrona portalu z listą podstron Bazy KET. b) Powrót do strony startowej. Powrót do głównej strony portalu (tj. startowej) następuje po: 1) kliknięciu w ikonę strony startowej umieszczoną w lewym górnym rogu ekranu, 7

2) kliknięciu w logo „IZTECH kluczowe technologie” umieszczone w lewej części banneru górnego (dynamicznego). c) Wybór opisu technologii z górnego banneru. W górnym bannerze pojawiają się cyklicznie nazwy 5 technologii z grupy KET: 1) po kliknięciu w nazwę technologii otwiera się podstrona portalu z jej opisem, 2) w celu zatrzymania dynamizmu banneru górnego należy kliknąd w przycisk „Stop”, znajdujący się w dolnym prawym rogu banneru górnego, 3) w celu wznowienia dynamizmu banneru górnego należy kliknąd w przycisk „Play”, znajdujący się w dolnym prawym rogu banneru górnego, 4) w celu bezpośredniego wyboru odpowiedniej technologii pojawiającej się w bannerze górnym należy kliknąd w przycisk, a następnie wybrad odpowiedni numer z listy rozwijanej (numery od 2 do 6) przypisany do konkretnej technologii. d) Przejście do opisu wybranej podstrony portalu. Po kliknięciu w nazwę zakładki umieszczonej w liście podstron bazy (poniżej banneru górnego) następuje przejście do odpowiedniej podstrony bazy: 1) Zakładka „Kluczowe technologie”: otwiera się podstrona z opisem kluczowych technologii, po lewej stronie ekranu widnieje pole, w którym wymienione są technologie z grupy KET: A. „Biotechnologia”, B. „Fotonika”, C. „Materiały zaawansowane”, D. „Mikro- i nanoelektronika”, E. „Nanotechnologia”. Po kliknięciu w jedną z ww. nazw technologii otwiera się podstrona portalu z opisem konkretnej technologii. 2) Zakładka „Podmioty”: otwiera się podstrona z opisem – „Podmioty – użytkownicy Bazy KET”. 3) Zakładka „Możliwości współpracy”: otwiera się podstrona z opisem – „Możliwości współpracy – znaczenie Bazy KET”. 4) Zakładka „Instrukcja”: otwiera się podstrona z instrukcją korzystania z bazy. 5) Zakładka „Regulamin”: otwiera się podstrona z regulaminem korzystania z bazy. 6) Zakładka „Kontakt”: otwiera się podstrona portalu, na której zamieszczony jest: A. adres do korespondencji oraz adresy e-mail do Zespołu Redakcyjnego (w lewej części ekranu), B. „Formularz Kontaktowy” do Zespołu Redakcyjnego (w centralnej części ekranu): Użytkownik przypisuje swojemu pytaniu jedną z trzech dostępnych kategorii (wybór z listy pn.: „Rodzaj zapytania”): 1. „problem techniczny”, 2. „pytanie merytoryczne”, 3. „inne”. Przyporządkowanie pytania do jednej z ww. kategorii przyspieszy proces uzyskania odpowiedzi. Wysyłanie „Formularza Kontaktowego” następuje poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij pytanie”.

8

Rozdział II Uzyskanie dostępu do bazy. 1. Użytkownicy bazy. W Bazie KET wyróżnia się dwie grupy Użytkowników: a) Użytkownik Zewnętrzny – osoba zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Rejestracyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET; b) Użytkownik Posiadający Profil – osoba reprezentująca zespół badawczy lub przedsiębiorstwo, zweryfikowana i zaakceptowana przez Administratora Bazy, zarejestrowana w Bazie KET za pomocą Formularza Aplikacyjnego, zalogowana w bazie za pomocą indywidualnej nazwy użytkownika (tj. loginu) i hasła dostępu, posiadająca w bazie indywidualny profil i dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych Bazy KET. 2. Formularze dostępu. a) W celu uzyskania dostępu do Bazy KET: 1) Użytkownik Zewnętrzny wypełnia „Formularz Rejestracyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Uzyskaj dostęp do bazy”, zamieszczonej na stronie startowej portalu. 2) Użytkownik zakładający w bazie indywidualny profil wypełnia „Formularz Aplikacyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie”, zamieszczonej na stronie startowej portalu. b) Uzyskanie dostępu do Bazy KET i korzystanie z jej zasobów jest darmowe. 3. Rejestracja Użytkownika Zewnętrznego. 3.1.

Wypełnienie „Formularza Rejestracyjnego”.

a) Użytkownik w „Formularzu Rejestracyjnym” obowiązkowo wypełnia następujące pola:: 1) Imię. 2) Nazwisko. 3) E-mail. b) W „Formularzu Rejestracyjnym” widoczny jest regulamin korzystania z bazy: Użytkownik Zewnętrzny potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu poprzez przewinięcie tekstu regulaminu do kooca jego treści, oraz zaznaczenie pola pn.: „Akceptuję regulamin”. c) Przed wysłaniem „Formularza Rejestracyjnego” Użytkownik Zewnętrzny wpisuje kod widoczny na obrazku w dolnej części formularza w pole pn.: „Jaki kod widzisz na obrazku?”, następnie zatwierdza formularz poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”. d) System bazy automatycznie generuje i wysyła wiadomośd na wskazany przez Użytkownika Zewnętrznego adres e-mail. W wiadomości przesyłane jest powiadomienie o założeniu konta w bazie, podane zostaje indywidualne hasło dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego logowania do bazy. 9

e) Podczas pierwszego logowania do bazy Użytkownik Zewnętrzny zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło. f) Użytkownik Zewnętrzny, który zamierza dokonad zmiany adresu e-mail (do którego przypisane jest konto w bazie) powinien skontaktowad się z Administratorem Bazy. g) Zalogowany w bazie Użytkownik Zewnętrzny ma dostęp do aplikacji przeszukiwania zasobów danych bazy wprowadzonych przez Użytkowników Posiadających Profil, lub przez Administratora Bazy. 3.2.

Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Rejestracyjnym”.

a) W polach tekstowych: „Imię” i „Nazwisko” podaje się dane właściciela adresu e-mail, zakładającego profil w bazie. b) Na adres e-mail Użytkownika Zewnętrznego zakładającego konto w bazie będą wysyłane powiadomienia związane z funkcjonowaniem portalu, w tym informacja o utworzeniu konta wraz z hasłem dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego zalogowania do portalu. 4. Rejestracja Użytkownika Posiadającego Profil. 4.1.

Wypełnienie „Formularza Aplikacyjnego”.

a) Użytkownik w „Formularzu Aplikacyjnym” w sekcji pn.: „Typ profilu” wybiera typ profilu (tzn. format profilu), jaki zamierza założyd w bazie: 1) Użytkownik reprezentujący przedsiębiorstwo zaznacza typ: „Przedsiębiorstwo”, 2) Użytkownik reprezentujący zespół badawczy zaznacza typ: „Zespół badawczy”. b) Wybór profilu dla zespołu badawczego, lub przedsiębiorcy wiąże się z uzupełnieniem odmiennych pól „Formularza Aplikacyjnego” na etapie rejestracji – pola te pojawiają się automatycznie w ww. formularzu po wyborze odpowiedniego typu profilu. c) Użytkownik może założyd w bazie tylko jeden profil przypisany do konkretnego adresu e-mail. d) Użytkownik, który zamierza dokonad zmiany adresu e-mail (do którego przypisane jest konto w bazie) powinien skontaktowad się z Administratorem Bazy. e) Użytkownik w „Formularzu Aplikacyjnym” obowiązkowo wypełnia następujące pola: 1) Dla typu profilu: „Zespół badawczy”: A. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”: 1. Imię 2. Nazwisko 3. E-mail B. W sekcji „Typ profilu”:  Podsekcja „Dane Zespołu badawczego”: 1. Nazwa zespołu 2. Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje 3. Telefon osoby do kontaktu 4. Strona www zespołu 5. Obszar działalności B+R – opis 10

 Podsekcja „Adres pocztowy Zespołu”: 1. Ulica 2. Nr domu 3. Kod 4. Miejscowośd 5. Województwo C. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”: 1. Obszar wg OECD 2) Dla typu profilu: „Przedsiębiorstwo”: A. W sekcji „Dane osoby rejestrującej profil”: 1. Imię 2. Nazwisko 3. E-mail B. W sekcji „Typ profilu”:  Podsekcja „Dane Przedsiębiorstwa”: 1. Nazwa przedsiębiorstwa 2. KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej 3. Telefon osoby do kontaktu 4. Strona www przedsiębiorstwa 5. Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – opis  Podsekcja „Adres pocztowy Przedsiębiorstwa”: 1. Ulica 2. Nr domu 3. Kod 4. Miejscowośd 5. Województwo C. W sekcji „Obszary działalności gospodarczej / B+R”: 1. Obszar wg OECD. f)

g)

h)

Dla zespołów badawczych i przedsiębiorstw w „Formularzu Aplikacyjnym” w sekcji „Obszar działalności gospodarczej / B+R” polem dobrowolnego wypełnienia jest pole pn.: „Obszar wg KET”. W „Formularzu Aplikacyjnym” widoczny jest regulamin korzystania z bazy: Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią regulaminu poprzez przewinięcie tekstu regulaminu do kooca jego treści, oraz zaznaczenie pola pn.: „Akceptuję regulamin”. Przed wysłaniem „Formularza Aplikacyjnego” Użytkownik wpisuje kod widoczny na obrazku w pole tekstowe pn.: „Jaki kod widzisz na obrazku?”, następnie zatwierdza formularz poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz”.

11

i)

j) k) l) m)

n)

o)

System bazy automatycznie generuje i wysyła wiadomośd na wskazany przez Użytkownika adres e-mail. W wiadomości przesyłane jest powiadomienie o skierowaniu „Formularza Aplikacyjnego” do Administratora Bazy. Po pozytywnej weryfikacji „Formularza Aplikacyjnego”, Użytkownik otrzymuje na wskazany adres e-mail tymczasowe hasło dostępu do nowo utworzonego konta. Podczas pierwszego logowania do portalu bazy Użytkownik zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło. Po zalogowaniu się do bazy Użytkownik może uzupełnid profil dodając dane podstawowe oraz skorzystad z aplikacji „Rozbuduj swój profil” i dodad kolejne dane do indywidualnego profilu. W przypadku pozytywnej weryfikacji Użytkownika system bazy automatycznie przeniesie wprowadzone przez niego dane na etapie wypełniania „Formularza Aplikacyjnego” do części podstawowej przyszłego profilu. Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego”, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia indywidualnego profilu w Bazie KET. Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego” może skierowad do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek i przesłanie ww. formularza ponownie do Administratora Bazy. Wówczas Użytkownik ponownie korzysta z aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” i wypełnia ww. formularz według uwag Administratora Bazy. 4.2.

Wyjaśnienia dotyczące pól tekstowych w „Formularzu Aplikacyjnym”.

a) Sekcja „Dane osoby rejestrującej profil”. 1) W polach: „Imię” i „Nazwisko” podaje się dane właściciela adresu e-mail, zakładającego profil w bazie. 2) Na adres e-mail Użytkownika zakładającego profil w bazie będą wysyłane powiadomienia związane z funkcjonowaniem portalu, w tym informacja o utworzeniu konta wraz z hasłem dostępu, oraz szczegóły dotyczące pierwszego zalogowania do portalu. b) Sekcja „Typ profilu”. 1) Dla „Zespół badawczy”: A. Podsekcja „Dane Zespołu badawczego”: 1. W polu „Nazwa Zespołu” podaje się właściwą nazwę zespołu badawczego, która może byd nazwą Zespołu, Katedry, Laboratorium, Działu itp. Jeżeli profil dotyczy Zespołu zadaniowego wówczas nazwą może byd np.: „Zespół realizujący projekt pt.: …”, lub „Zespół prof. …” (z podaniem nazwiska osoby będącej kierownikiem Zespołu zadaniowego). 2. W polu „Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje” podaje się nazwę instytucji, w której strukturze zespół istnieje (w przypadku zespołów w strukturze innych podmiotów) lub nazwę instytucji (podmiotu) kierującej pracami zespołu (w przypadku zespołów zadaniowych). 12

3. W polu „Telefon osoby do kontaktu” podaje się telefon do osoby odpowiedzialnej w danym zespole za kontakty zewnętrzne, lub uprawnionej do reprezentowania zespołu. Może to byd numer telefonu osoby zakładającej profil w bazie. 4. W polu „Obszar działalności B+R – opis” należy wprowadzid ogólny opis charakterystyki prac B+R podejmowanych przez zespół (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). B. Podsekcja „Adres pocztowy Zespołu”: 1. Dane adresowe powinny pozwalad na bezpośredni kontakt z Zespołem badawczym. W sytuacji, gdy profil tworzony jest przez Zespół zadaniowy, dane adresowe powinny dotyczyd podmiotu wpisanego w pole „Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje”. 2. W polu „Województwo” należy wybrad właściwe województwo z rozwijanej listy, poprzez kliknięcie w jego nazwę. 2) Dla „Przedsiębiorstwo”: A. Podsekcja „Dane Przedsiębiorstwa”: 1. W polu „Telefon osoby do kontaktu” podaje się telefon do osoby odpowiedzialnej w przedsiębiorstwie za kontakty zewnętrzne, lub uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa w kontaktach handlowych (usługowych itp.). Może to byd numer telefonu osoby zakładającej profil w bazie. 2. W polu „Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa - opis” należy wprowadzid ogólny opis charakterystyki działalności podejmowanej przez przedsiębiorstwo (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). B. Podsekcja „Adres pocztowy Przedsiębiorstwa”: 1. W polu „Województwo” należy wybrad właściwe województwo z rozwijanej listy, poprzez kliknięcie w jego nazwę. c) Sekcja „Obszary działalności gospodarczej / B+R”. 1) Pole „Obszar wg KET” – nie jest polem wymaganym do uzupełnienia, Użytkownik dobrowolnie wybiera obszar technologii z grupy KET (tj. Key Enabling Technologies), który charakteryzuje jego zakres działalności gospodarczej (jeżeli jest przedsiębiorcą), lub B+R (jeżeli reprezentuje zespół badawczy). Użytkownik ma możliwośd wyboru do trzech obszarów, akceptując je każdorazowo poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj”, spośród następujących obszarów (zamieszczonych w formularzu w formie rozwijanej listy): A. Biotechnologia, B. Nanotechnologia, C. Mikro- i nanoelektronika, D. Fotonika, E. Zaawansowane materiały. 13

2) Pole „Obszar wg OECD” – jest polem wymaganym, Użytkownik zobowiązany jest do określenia obszaru swojej działalności gospodarczej (jeżeli jest przedsiębiorcą), lub działalności B+R (jeżeli reprezentuje zespół badawczy) poprzez wybór (maksymalnie trzech) obszarów z poziomu II i (maksymalnie trzech) obszarów z poziomu III. Są to obszary zdefiniowane wg klasyfikacji dziedzin nauki i techniki OECD zmodyfikowanej na potrzeby Bazy KET przez Administratora Bazy. Obszarom wg listy OECD z poziomu II przyporządkowane są odpowiednie obszary z poziomu III: A. Lista obszarów OECD z poziomu II dostępna jest w załączniku nr 2. B. Lista obszarów OECD z poziomu III przyporządkowana do określonego obszaru z poziomu II dostępna jest w załączniku nr 3. 5. Opis procedury założenia profilu w Bazie KET. 5.1. Etap I: Formularz Aplikacyjny. a) Użytkownik wypełnia „Formularz Aplikacyjny” dostępny w aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” (na stronie startowej bazy). b) Zatwierdzenie uzupełnionego „Formularza Aplikacyjnego” (poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”) jest jednoznaczne z wysłaniem formularza do Administratora Bazy. c) System bazy wysyła automatycznie do Użytkownika potwierdzenie (mail) o przyjęciu przez Administratora Bazy ww. formularza. d) System bazy wysyła automatycznie na adres e-mail Administratora Bazy powiadomienie o przyjęciu nowego „Formularza Aplikacyjnego”. e) Administrator Bazy korzystając z zastrzeżonej aplikacji pn.: „Akceptacja Formularzy Aplikacyjnych” może: 1) odmówid zatwierdzenia Formularza Aplikacyjnego, 2) zatwierdzid Formularz Aplikacyjny, f) Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego”, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości założenia indywidualnego profilu w Bazie KET. g) Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia „Formularza Aplikacyjnego” może skierowad do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek i przesłanie ww. formularza ponownie do Administratora Bazy. Wówczas Użytkownik ponownie korzysta z aplikacji pn.: „Załóż profil w bazie” i wypełnia jeszcze raz ww. formularz uwzględniając uwagi Administratora Bazy. h) Po zatwierdzeniu „Formularza Aplikacyjnego” przez Administratora Bazy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie (mail) wraz z nazwą Użytkownika (tj. loginem) i tymczasowym hasłem, niezbędnymi do zalogowania się do profilu. Podczas pierwszego logowania system bazy poprosi Użytkownika o ustalenie własnego hasła. 5.2. Etap II: Rozbudowa indywidualnego profilu. a) Po zalogowaniu się do bazy Użytkownik może rozpocząd rozbudowę swojego profilu. b) Dane wprowadzane do profilu Użytkownika podzielone są na dwie kategorie: 1) Dane podstawowe: 14

c) d)

e)

f)

g)

A. Wprowadzone do „Formularza Aplikacyjnego”. B. Wprowadzone do profilu po jego akceptacji przez Administratora Bazy. 2) Dane szczegółowe: A. Wprowadzone do wybranej sekcji w aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Częśd danych podstawowych jest automatycznie przenoszona z „Formularza Aplikacyjnego” i widoczna jest w odpowiednich polach profilu po zalogowaniu się Użytkownika do bazy. W celu wprowadzenia nowych danych podstawowych Użytkownik po zalogowaniu wybiera funkcję „Edytuj”. Zapisanie danych wprowadzonych do odpowiednich pól tekstowych profilu następuje poprzez wybór przycisku „Zapisz”. Brak zapisania i opuszczenie funkcji „Edytuj” powoduje utratę wprowadzonych danych. W celu dodania danych szczegółowych Użytkownik wybiera aplikację pn.: „Rozbuduj swój profil”, dzięki której można wprowadzid dodatkowe dane do następujących sekcji: 1) Aparatura 2) Projekty 3) Oferty licencyjne 4) Prawa autorskie 5) Procesy technologiczne 6) Usługi certyfikacji 7) Usługi eksperckie 8) Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao 9) Usługi wykonania badao 10) Usługi wykonania dokumentacji technicznej Wprowadzenie danych do każdej z sekcji w aplikacji „Rozbuduj swój profil” należy zakooczyd poprzez wybór przycisku „Zapisz”. Brak zapisania i opuszczenie sekcji powoduje utratę wprowadzonych danych. Dane wprowadzane do profilu (do jego części podstawowej, oraz do sekcji profilu z aplikacji „Rozbuduj swój profil”) na etapie jego uzupełniania przez Użytkownika nie są publikowane na stronach bazy i nie są widoczne dla innych Użytkowników Bazy KET do momentu zatwierdzenia profilu przez Administratora Bazy. 5.3. Etap III: Upublicznienie profilu.

a) W celu upublicznienia konta (tzn. udostępnienia jego zawartości innym Użytkownikom Bazy KET) Użytkownik w sekcji „Status konta” zmienia opcję z: „w opracowaniu” na: „do zatwierdzenia”. b) System bazy wysyła automatyczną wiadomośd do Administratora Bazy o złożeniu przez Użytkownika prośby dotyczącej zatwierdzenia i upublicznienia profilu w Bazie KET. c) Administrator Bazy korzystając z zastrzeżonej aplikacji pn.: „Użytkownicy zarejestrowani z profilem” może: 1) odmówid zatwierdzenia profilu w bazie, 2) zatwierdzid profil w bazie. d) Jeżeli Administrator Bazy odmówi zatwierdzenia profilu, wówczas Użytkownik otrzymuje informację (mail) z podaniem przyczyn odmowy, co jest jednoznaczne z brakiem możliwości upubliczniania profilu w Bazie KET. Następuje wówczas usunięcie profilu ze zbioru danych Bazy KET. 15

e) Administrator Bazy odmawiając zatwierdzenia profilu może również skierowad do Użytkownika prośbę o wprowadzenie stosownych poprawek. Wówczas Użytkownik po ponownym zalogowaniu wprowadza zmiany wg uwag Administratora Bazy. System automatycznie zmienia wówczas status profilu ponownie na: „w opracowaniu”, stąd po wprowadzeniu wszystkich poprawek Użytkownik ponownie w sekcji „Status konta” zmienia na opcję: „do zatwierdzenia”. f) Po zatwierdzeniu profilu przez Administratora Bazy Użytkownik otrzymuje potwierdzenie (mail) informujące o upublicznieniu profilu w Bazie KET. Od tego momentu profil jest dostępny dla wszystkich zarejestrowanych Użytkowników Bazy KET. 6. Logowanie do Bazy KET. a) W celu zalogowania się do bazy Użytkownik korzysta z aplikacji „Logowanie” na stronie startowej portalu (w lewej części ekranu). b) Podczas pierwszego logowania do portalu bazy Użytkownik zostaje poproszony o zmianę otrzymanego tymczasowego hasła na własne hasło. c) Aplikacja „Logowanie” zawiera: 1) pola tekstowe: A. „Nazwa użytkownika” - Użytkownik wpisuje w pole indywidualny login, B. „Hasło” - Użytkownik wpisuje w pole indywidualne hasło dostępu do bazy, – po ich uzupełnieniu Użytkownik wybiera przycisk „Zaloguj”; 2) funkcję „Zapomniałem hasła” - dla Użytkowników, którzy zapomnieli indywidualnego hasła dostępu do bazy – po wybraniu tej funkcji Użytkownik wpisuje w pole tekstowe login, lub adres e-mail (podany na wcześniejszym etapie rejestracji) i następnie wybiera przycisk „Prześlij nowe hasło na mój adres e-mail”. 7. Uzyskanie pomocy w Bazie KET. W celu uzyskania pomocy Użytkownik może: a) skorzystad z „Instrukcji korzystania z Bazy KET” dostępnej w zakładce „Instrukcja”, umieszczonej w liście podstron portalu poniżej górnego banneru (dynamicznego), b) skorzystad z „Formularza Kontaktowego”, lub danych kontaktowych do Zespołu Redakcyjnego portalu dostępnych: 1) w zakładce „Kontakt”, umieszczonej w liście podstron portalu poniżej górnego banneru (dynamicznego), 2) po kliknięciu w funkcję „Kontakt” dostępną w lewym rogu banneru dolnego.

16

Rozdział III Zarządzanie kontem użytkownika w bazie KET. 1. Zarządzanie kontem Użytkownika Zewnętrznego. a) Aplikacja „Moje konto”. aplikacja (dostępna w lewej dolnej części ekranu) pozwala na: 1) sprawdzenie, od kiedy konto zarejestrowane jest w bazie (poprzez wybór zakładki pn.: „Zobacz”), 2) dokonanie zmiany hasła dostępu do konta (poprzez wybór zakładki pn.: „Edytuj”). b) Aplikacja „Szukaj”. aplikacja (dostępnej w lewej górnej części ekranu) pozwala na wyszukanie danych wg następujących funkcji: 1) szukania prostego, 2) szukania zaawansowanego, 3) szukania wg katalogów danych. 2. Zarządzanie kontem Użytkownika Posiadającego Profil. a) Aplikacja „Moje konto”. aplikacja (dostępna w lewej dolnej części ekranu) pozwala na: 1) sprawdzenie, od kiedy konto zarejestrowane jest w bazie (poprzez wybór zakładki pn.: „Zobacz”), 2) dokonanie zmiany hasła dostępu do konta (poprzez wybór zakładki pn.: „Edytuj”). b) Aplikacja „Szukaj”. aplikacja (dostępnej w lewej górnej części ekranu) pozwala na wyszukanie danych wg następujących funkcji: 1) szukania prostego, 2) szukania zaawansowanego, 3) szukania wg katalogów danych. c) Aplikacja „Podgląd profilu”. 1) Aplikacja znajduje się w lewej części ekranu, poniżej aplikacji „Szukaj”. 2) Po zalogowaniu się Użytkownika do bazy w polu tej aplikacji widnieje nazwa profilu (wprowadzona uprzednio przez Użytkownika Posiadającego Profil na etapie wypełniania Formularza Aplikacyjnego, która przeniesiona zostaje automatycznie przez system po akceptacji profilu przez Administratora Bazy). Nazwa profilu jest jednoznaczna z nazwą Zespołu badawczego, lub nazwą Przedsiębiorstwa. 3) Po kliknięciu w nazwę Użytkownika Posiadającego Profil po prawej stronie ekranu wyświetlony zostaje indywidualny profil Użytkownika, który składa się z: 17

A. Danych podstawowych Zespołu badawczego lub Przedsiębiorcy. - wprowadzonych na etapie wypełniania przez Użytkownika „Formularza Aplikacyjnego” i przeniesionych do profilu automatycznie przez system bazy, do których należą: 1. Nazwa Zespołu badawczego lub Przedsiębiorstwa. 2. Dane adresowe. 3. Dane osoby do kontaktów. 4. Obszary działalności gospodarczej (w przypadku Przedsiębiorstwa), lub B+R (w przypadku Zespołu badawczego):  Obszary wg KET,  Obszary wg OECD. - wprowadzonych przez Użytkownika po zalogowaniu się do profilu, do których należą: 1. Posiadane certyfikaty / akredytacje. 2. W przypadku profilu Przedsiębiorcy – informacje o działalności gospodarczej:  Forma prawna.  Typ przedsiębiorstwa.  Zasięg działalności.  Data rozpoczęcia działalności.  Obszary działalności gospodarczej: - słowa kluczowe opisujące działalnośd gospodarczą. 1. W przypadku profilu Zespołu badawczego - informacje o działalności B+R:  Forma działalności.  Zasięg prowadzonych badao.  Obszary działalności B+R: - słowa kluczowe opisujące działalnośd B+R.  Dane podstawowe zamieszczone w profilu mogą byd edytowane przez Użytkownika. W tym celu po zalogowaniu się do profilu, należy kliknąd w nazwę profilu widoczną w aplikacji pn.: „Podgląd profilu”, a następnie wybrad zakładkę pn.: „Edytuj” (widoczną w górnej części wyświetlonego profilu Użytkownika). Dane podstawowe widoczne są wówczas w formie możliwej do edycji.  Po zakooczonej edycji danych podstawowych Użytkownik wybiera przycisk „Zapisz” umieszczony w dolnej części widoku profilu w funkcji „Edytuj”. B. Danych szczegółowych Zespołu badawczego lub Przedsiębiorcy. - wyświetlonych w postaci odrębnych sekcji profilu, do których dostęp możliwy jest poprzez aplikację pn.: „Rozbuduj swój profil”. Należą do nich dane wpisane do następujących sekcji: 1. Aparatura. 2. Projekty. 3. Oferty licencyjne. 4. Prawa autorskie. 5. Procesy technologiczne. 6. Usługa certyfikacji. 7. Usługi eksperckie. 8. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao. 9. Usługi wykonania badao. 18

10. Usługi wykonania dokumentacji technicznej.  W profilu Użytkownika (w części głównej) wyświetlane są tylko te sekcje profilu z danymi szczegółowymi, do których wcześniej zostały wprowadzone i zapisane dane.  Lista sekcji profilu możliwych do uzupełniania (tym samym możliwych do wprowadzenia do części głównej profilu) znajduje się w aplikacji pn.: „Rozbuduj swój profil”, zamieszczonej poniżej aplikacji pn.: „Podgląd profilu” (po lewej stronie ekranu).  Edycja danych szczegółowych: 1) Edycja danych określonej sekcji profilu (tj. danych szczegółowych) możliwa jest poprzez kliknięcie w nazwę pozycji widocznej w konkretnej sekcji profilu, a następnie wybranie zakładki „Edytuj” widocznej w górnej części opisu wybranej pozycji. Po zakooczonej edycji danych Użytkownik wybiera przycisk „Zapisz”, umieszczony w dolnej części widoku opisu konkretnej pozycji w funkcji „Edytuj”. 2) Wybrana pozycja w określonej sekcji profilu może zostad usunięta przez Użytkownika – w tym celu po kliknięciu w nazwę tej pozycji a następnie wybraniu zakładki „Edytuj” (widocznej w górnej części opisu tej pozycji), Użytkownik powinien wybrad przycisk „Usuo”. System bazy poprosi o potwierdzenie usunięcia wybranej pozycji z sekcji profilu – wówczas Użytkownik ma do wyboru przycisk „Usuo” oraz „Anuluj” (wybranie przycisku „Usuo” oznaczad będzie nieodwracalne usunięcie pozycji z sekcji profilu, wybranie przycisku „Anuluj” spowoduje zachowanie pozycji w sekcji profilu). d) Aplikacja „Rozbuduj swój profil”.

1) Aplikacja pn.: „Rozbuduj swój profil” pozwala Użytkownikowi Posiadającemu Profil na dodanie do profilu danych szczegółowych m.in. dotyczących działalności B+R lub/i gospodarczej, świadczonych usług oraz ofert, które zamieszczone zostaną w określonych sekcjach profilu. 2) Są to dane, które Użytkownik Posiadający Profil może wprowadzid dopiero po zalogowaniu się do bazy (po wcześniejszym zatwierdzeniu profilu przez Administratora Bazy). Aplikacja dostępna jest po zalogowaniu się do bazy w lewej części ekranu (poniżej aplikacji pn.: „Podgląd profilu”). 3) W profilu Użytkownika (w części głównej) wyświetlane są tylko te sekcje profilu z danymi szczegółowymi, do których wcześniej zostały wprowadzone i zapisane dane. 3. Opis szczegółowy aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Aplikacja „Rozbuduj swój profil” stanowi integralną częśd profilu Użytkownika Posiadającego Profil w Bazie KET. Aplikacja widoczna jest po lewej stronie ekranu po zalogowaniu się Użytkownika do indywidualnego profilu. Pole aplikacji „Rozbuduj swój profil” jest dynamiczne, tzn. Administrator Bazy ma możliwośd modyfikacji zamieszczonych w nim sekcji profilu lub dodania kolejnych, w tym sekcji proponowanych przez Użytkowników.

19

W polu aplikacji „Rozbuduj swój profil” klikając w odpowiedni tytuł możliwe jest przejście do określonej sekcji profilu: a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Aparatura. Projekty. Oferty licencyjne. Prawa autorskie. Procesy technologiczne. Usługa certyfikacji. Usługi eksperckie. Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao. Usługi wykonania badao. Usługi wykonania dokumentacji technicznej.

Opis szczegółowy sekcji profilu w aplikacji „Rozbuduj swój profil”: a) APARATURA. Sekcja profilu pn. „Aparatura” pozwala na dodanie informacji o posiadanej przez Użytkownika aparaturze. Wpisanie aparatury do profilu jest dla Użytkownika doskonałą okazją do zaprezentowania posiadanego zaplecza aparaturowego, co wskazywad może na jego potencjał badawczy i technologiczny, a zatem np. na zdolnośd produkcyjną, lub gotowośd do podjęcia współpracy w realizacji wspólnych przedsięwzięd innowacyjnych. Użytkownik podając informację o aparaturze może określid, na jakich ewentualnie warunkach byłby gotowy ją udostępnid innym Użytkownikom bazy (usługa płatna lub niekomercyjna). Otwarcie sekcji profilu pn. „Aparatura” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Aparatura” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej pozycji aparatury. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej pozycji aparatury możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Aparatura”. W tej sekcji profilu każdą z wprowadzonych pozycji aparatury można opisad za pomocą następujących danych (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa aparatury. 2) Obszary zastosowania aparatury, które Użytkownik wskazuje poprzez:  Przypisanie obszarów zastosowania aparatury wg listy OECD – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów kluczowych dla opisu jednej pozycji aparatury. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo – wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”. 20

 Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Typ aparatury. 2) Opis i parametry aparatury:  Użytkownik wprowadza tekst opisujący zastosowanie aparatury i jej parametry (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). 3) Rok produkcji aparatury. 4) Warunki udostępniania:  usługa niekomercyjna – oznacza udostępnienie aparatury nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięd),  udostępnienie płatne – oznacza odpłatne udostępnienie aparatury, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu. 5) Obszary zastosowania aparatury, które Użytkownik wskazuje poprzez:  Przypisanie obszarów zastosowania wg obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I – czyli obszary KET, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. 6) Zdjęcie aparatury:  Użytkownik ma możliwośd dodania zdjęcia aparatury w postaci pliku png, gif, jpg lub jpeg, o maksymalnym dopuszczalnym rozmiarze pliku 2 MB.  Dodanie zdjęcia następuje po kliknięciu w przycisk „Wybierz plik”, w nowo otwartym oknie należy zaznaczyd wybrane zdjęcie i zaakceptowad poprzez kliknięcie „Otwórz”, następnie czynnośd należy zakooczyd poprzez wybór przycisku „Dodaj plik”. b) PROJEKTY. Sekcja profilu pn. „Projekty” pozwala Użytkownikom na dodanie do profilu informacji o realizowanych projektach badawczo-rozwojowych (B+R). W sekcji można zamieścid dane o projektach już zakooczonych, oraz o projektach obecnie realizowanych przez Użytkownika. Zamieszczone w tej sekcji informacje wskazują na aktywnośd Użytkownika w realizacji projektów B+R, lub na jego gotowośd do podjęcia współpracy np. w zakresie testowania prototypów, wdrożeo i wspólnej realizacji przedsięwzięd innowacyjnych. Otwarcie sekcji profilu pn. „Projekty” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Projekty” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednego projektu. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnego projektu możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Projekty”. W tej sekcji profilu każdy z wprowadzonych projektów można opisad za pomocą następujących danych (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Tytuł projektu. 2) Zespół realizujący – Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Zespół krajowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą tylko członkowie z ośrodka(ów) w Polsce. 21

 Zespół międzynarodowy – tzn. zespół w skład którego wchodzą członkowie z innego kraju(ów), przebywający tymczasowo w Polsce na czas realizacji projektu, lub współrealizujący zadania projektu w placówkach zagranicznych. 3) Źródło finansowania – tzn. źródło pozyskania funduszy na realizację projektu, Użytkownik ma możliwośd zaznaczenia:  Środki własne – tzn. środki finansowe, które uzyskane zostały w drodze prowadzenia np. działalności komercyjnej lub z opłat licencyjnych, patentów itp.  Środki publiczne – tzn. środki finansowe, które na realizację projektu przyznała instytucja publiczna (np. ministerstwo, agencja, fundacja itp.), środki te obejmują zarówno środki z budżetu krajowego (w tym przyznane jako dotacja statutowa), przyznane w ramach funduszy unijnych lub programów międzynarodowej współpracy / pomocy (np. tzw. fundusze norweskie).  Inne – Użytkownik może doprecyzowad ten wybór i dodad tekst w polu „Opis: inne”. 4) Rola Zespołu pełniona w projekcie - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy: a) Główny wykonawca. b) Współwykonawca. 5) Zakres tematyczny projektu - Użytkownik opisuje obszar B+R, którego dotyczy projekt poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów kluczowych charakteryzujących projekt. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie obszarów charakteryzujących zakres tematyczny (obszar B+R) projektu wg listy OECD – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Akronim projektu – tzn. słowo lub nazwa powstała przez odpowiednie skrócenie tytułu projektu, pożądane jest wpisanie akronimu podanego na etapie przygotowania oferty na dofinansowanie projektu. 2) Strona www projektu. 3) Projekt dotyczy - Użytkownik ma możliwośd zaznaczenia:  Produktu.  Technologii.  Usługi.  Inne - Użytkownik może doprecyzowad ten wybór i dodad opis w polu tekstowym pn.: „Opis”. 4) Budżet projektu – Użytkownik podaje budżet projektu w PLN (jeżeli konieczne jest zastosowanie przeliczenia budżetu z innej waluty, podawana jest kwota przeliczenia wg średniego kursu NBP z dnia złożenia oferty na dofinansowanie projektu), kwotę Użytkownik wprowadza w pole tekstowe pn.: „Proszę wprowadzid wartośd liczbową określającą budżet projektu” – w tym polu podawana jest całkowita wartośd realizowanego projektu, zaś w polu tekstowym pn.: „w tym środki własne” Użytkownik podaje tylko wielkośd środków 22

własnych (jeżeli na realizację projektu Użytkownik przeznaczył środki własne – definicja: patrz „Słownik stosowanych w Instrukcji terminów”), prawidłowy zapis budżetu projektu np. dla stu tysięcy złotych to: 100.000,00. 5) Termin realizacji projektu - Użytkownik może podad: a) Datę rozpoczęcia projektu. b) Datę zakooczenia projektu. Prawidłowa forma zapiania daty: rrrr-mm-dd, np. datę: 16 czerwiec 2011 r. należy zapisad jako: 2011-06-16. 6) Współwykonawcy projektu – jeżeli projekt realizowany jest przy współudziale innych podmiotów lub osób (w tym z zagranicy) Użytkownik może wskazad Współwykonawców projektu, podając ich:  Nazwę (w przypadku gdy Współwykonawcą jest osoba fizyczna należy podad jej imię i nazwisko).  Adres.  Osobę do kontaktów (po stronie Współwykonawcy; pole pominąd gdy imię i nazwisko podano w polu „Nazwa”). Kolejnego Współwykonawcę projektu można dodad poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj kolejną pozycję”. 7) Stan zaawansowania prac w projekcie - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Faza rozwoju.  Ukooczona faza B+R.  Testy prototypu.  Gotowośd do wdrożenia. 8) Zakres tematyczny projektu - Użytkownik może opisad zakres tematyczny projektu (obszar B+R) poprzez przypisanie do projektu obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. 9) Streszczenie projektu – w pole tekstowe Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący zakres tematyczny projektu (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). c) OFERTY LICENCYJNE. Sekcja profilu pn. „Oferty licencyjne” pozwala Użytkownikom na zamieszczenie w profilach informacji o oferowanych (lub poszukiwanych) licencjach dotyczących użytkowania (lub reprodukowania) określonych znaków handlowych, lub patentów. Sekcja pn. „Oferty licencyjne” jest godna polecenia szczególnie tym Użytkownikom, których efekty działalności (utwory) chronione są przepisami prawa własności intelektualnej (w tym prawem własności przemysłowej), i którzy jednocześnie chcieliby poszerzyd grono potencjalnych klientów (tj. licencjobiorców), osiągnąd sukces rynkowy i uzyskad przewagę konkurencyjną.

23

Otwarcie sekcji profilu pn. „Oferty licencyjne” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Oferty licencyjne” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej oferty licencyjnej. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej oferty licencyjnej możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Oferty licencyjne”. W tej sekcji profilu każdą z wprowadzonych ofert licencyjnych można opisad za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Tytuł oferty. 2) Typ oferty - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Oferuję.  Poszukuję. 3) Zakres tematyczny oferty - Użytkownik opisuje obszar zastosowania oferty licencyjnej poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących obszar zastosowania oferty licencyjnej. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do oferty licencyjnej obszarów wg listy OECD - Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis oferty – w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący obszar zastosowania i/lub przedmiot oferty licencyjnej (maksymalnie można wprowadzid 1000 znaków). 2) Zakres tematyczny oferty - Użytkownik może opisad obszar zastosowania i/lub przedmiot oferty licencyjnej poprzez przypisanie do oferty obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.

d) PRAWA AUTORSKIE. Sekcja profilu pn. „Prawa autorskie” adresowana jest do Użytkowników, którzy chcieliby poszerzyd pole eksploatacji utworu, wobec którego mają wyłączne prawa do korzystania i rozporządzania nim (tzn. posiadają majątkowe prawa autorskie). Użytkownicy poprzez zamieszczenie informacji o prawach autorskich mają możliwośd wyjścia z ofertą udzielenia zezwolenia na korzystanie z chronionego utworu, np. w drodze zawarcia z zainteresowaną stroną umowy przenoszącej prawa autorskie, lub umowy licencyjnej. 24

W prawie autorskim pojęcie utworu rozumiane jest bardzo szeroko i dotyczyd może utworów publicystycznych, naukowych, kartograficznych, programów komputerowych, utworów audiowizualnych, z zakresu wzornictwa przemysłowego i architektonicznego. Otwarcie sekcji profilu pn. „Prawa autorskie” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Prawa autorskie” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej oferty praw autorskich. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej oferty praw autorskich możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Prawa autorskie”. Przedmiot, którego dotyczą prawa autorskie może zostad opisany za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Tytuł praw autorskich. 2) Zakres tematyczny oferty - Użytkownik opisuje obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do oferty praw autorskich obszarów wg listy OECD (odpowiadającym obszarom zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie) - Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis oferty - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). 2) Zakres tematyczny oferty - Użytkownik może opisad obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie poprzez przypisanie do oferty obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. e) PROCESY TECHNOLOGICZNE. Sekcja profilu pn. „Procesy technologiczne” pozwala na prezentację procesów, które w swojej działalności stosuje Użytkownik, i które mogą zainteresowad innych Użytkowników bazy i zaowocowad np. współpracą w realizacji innowacyjnych przedsięwzięd, lub wymianą doświadczeo w drodze indywidualnych kontaktów. Na potrzeby bazy za proces technologiczny uważa się występujące po sobie czynności i operacje technologiczne przyjęte (ustalone) w konkretnych warunkach, które prowadzą do wytworzenia określonego (pożądanego) produktu. 25

Opisując proces technologiczny Użytkownik może przedstawid np. opis elementów technicznych, techniczne środki zarządzania procesami produkcji itp. Proces technologiczny jest zbiorem działao stanowiących jedną z najważniejszych części procesu produkcyjnego, a jego dobre poznanie jest kluczowym czynnikiem decydującym o sprawnym przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu wytworzenia, lub przetwarzania jakiegoś dobra (także informacji). Otwarcie sekcji profilu pn. „Procesy technologiczne” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Procesy technologiczne” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednego procesu technologicznego. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnego procesu technologicznego możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Procesy technologiczne”. W tej sekcji profilu wprowadzony proces technologiczny może zostad opisany za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa procesu technicznego. 2) Obszar zastosowania procesu technologicznego - Użytkownik opisuje obszar zastosowania procesu technologicznego, którego dotyczy oferta poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego, którego dotyczy oferta, lub definiujących sam proces. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do oferty dot. procesu technologicznego obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego) - Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których uzupełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis procesu technologicznego - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący zastosowanie procesu technologicznego (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). 2) Obszar zastosowania procesu technologicznego - Użytkownik może opisad obszar zastosowania procesu technologicznego poprzez przypisanie do oferty obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. 3) Warunki udostępniania - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  usługa niekomercyjna – oznacza udostępnienie procesu nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięd),  udostępnienie płatne – oznacza odpłatne udostępnienie procesu, na warunkach, które strony określą na poziomie indywidualnego kontaktu. f) USŁUGI CERTYFIKACJI. 26

Sekcja profilu pn. „Usługa certyfikacji” dedykowana jest tym podmiotom, które jako akredytowane jednostki certyfikujące prowadzą certyfikację np.: produktów, usług lub technologii. Niniejsza sekcja profilu przeznaczona jest z jednej strony dla podmiotów (tj. jednostek certyfikujących), które uzyskały akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA), z drugiej zaś dla tych Użytkowników, którzy aktywnie poszukują usług w zakresie certyfikacji. Jednostki certyfikujące posiadają uprawnienia do kontroli, wydawania i cofania certyfikatów zgodności w zakresie np. produkcji, przetwarzania i wprowadzania określonych wyrobów do powszechnego obiegu. Wiele podmiotów akredytowanych w PCA posiada również uprawniania do certyfikacji w zakresie standardów międzynarodowych. Należy pamiętad, że certyfikacja jest dobrowolna, lecz dzięki jej przeprowadzeniu możliwa jest ocena zgodności procesu lub usługi z wyspecyfikowanymi wymogami, co może mied duże znaczenia dla osiągnięcia sukcesów w prowadzonej działalności gospodarczej. Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługa certyfikacji” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługa certyfikacji” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi certyfikacji. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługa certyfikacji”. W tej sekcji profilu wprowadzona usługa certyfikacji może zostad opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa usługi certyfikacji. 2) Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Oferuję.  Poszukuję. 3) Usługa wykonana w języku - Użytkownik ma możliwośd zaznaczenia:  polskim,  angielskim,  innym – po wyborze należy wybrad język z automatycznie rozwijanej listy, wybór większej liczby języków następuje poprzez przyciśnięcie klawisza „Ctrl” i zaznaczenie wybranych języków na liście. 4) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad obszar B+R, którego dotyczy usługa certyfikacji poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących zakres usługi) – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Usługa dotyczy certyfikacji - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy: 27

 Produktu.  Usługi.  Technologii. 2) Usługa dotyczy - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący zakres usługi (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków), 3) Symbol certyfikatu. 4) Nazwa procedury certyfikacji. 5) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad obszar B+R charakteryzujący zakres usługi poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. g) USŁUGI EKSPERCKIE. Sekcja profilu pn. „Usługi eksperckie” dedykowana jest tym wszystkim Użytkownikom, którzy prowadząc działalnośd badawczo-rozwojową lub gospodarczą zdobyli doświadczenie i wiedzę na tyle obszerne, że są uważani za specjalistów w swojej dziedzinie. Niniejsza sekcja dedykowana jest zwłaszcza tym Użytkownikom, którzy mają doświadczenie w pełnieniu roli eksperta przy ocenie wniosków lub inwestycji w zakresie B+R i działalności przemysłowej, zwłaszcza w obszarze zaawansowanej techniki, i którzy chcieliby zaoferowad swoje wsparcie (niekomercyjnie, lub odpłatnie) innym Użytkownikom bazy. Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi eksperckie” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi eksperckie” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi eksperckiej. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi eksperckie”. W tej sekcji profilu wprowadzona usługa ekspercka może zostad opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa usługi. 2) Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Oferuję.  Poszukuję. 3) Oferta dotyczy: A. Wykonanie pisemnej ekspertyzy - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  tak,  nie. B. Czynny udział w pracach zespołów ekspertów - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  tak,  nie. C. Ekspertyza w języku - Użytkownik ma możliwośd zaznaczenia: 28

 polskim,  angielskim,  innym – po wyborze należy wybrad język z automatycznie rozwijanej listy, wybór większej liczby języków następuje poprzez przyciśnięcie klawisza „Ctrl” i zaznaczenie wybranych języków na liście. 4) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, którego dotyczą świadczone usługi eksperckie poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar B+R, lub działalności gospodarczej zakresu usług eksperckich) - Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący usługę (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik można wprowadzid 1000 znaków). 2) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, którego dotyczą świadczone usługi eksperckie poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. h) USŁUGI WSPARCIA KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAO. Sekcja profilu pn. „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao” została stworzona z myślą o Użytkownikach poszukujących możliwości dokonania śmiałych inwestycji w prace badawczo -rozwojowe oraz innowacyjne przedsięwzięcia. Jest to również sekcja dedykowana tym wszystkim, którzy prowadząc badania głęboko wierzą nie tylko w ich sens i użyteczny społecznie (lub gospodarczo) wymiar wyników, ale również przewidują ich komercyjny sukces na runku. Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao”. W tej sekcji wprowadzona usługa wsparcia komercjalizacji wyników badao może zostad opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa usługi. 29

2) Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Oferuję.  Poszukuję. 3) Aktualny stan prac wymagających wsparcia - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Faza rozwoju.  Ukooczona faza B+R.  Testy prototypu.  Gotowośd do wdrożenia. 4) Zakres tematyczny badao - Użytkownik może opisad zakres tematyczny badao, którego dotyczyd ma wsparcie poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar badao, których dotyczyd ma wsparcie komercjalizacji wyników) – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 3 obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący usługę (maksymalnie można wprowadzid 1000 znaków). 2) Przypisanie do usługi obszarów wg listy KET (charakteryzujących obszar badao, których dotyczyd ma wsparcie komercjalizacji wyników) - Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. i) USŁUGI WYKONANIA BADAO. Sekcja profilu pn. „Usługi wykonania badao” pozwala Użytkownikom z jednej strony na zamieszczenie informacji o możliwości wykonania (w ramach własnej działalności) określonych badao, z drugiej zaś tym wszystkim, którzy nie dysponują np. niezbędnym zapleczem aparaturowym lub wysokokwalifikowaną kadrą, ułatwia dotarcie do szeregu ciekawych ofert. Użytkownik wychodząc z ofertą wykonania badao zwiększa grono potencjalnych klientów (jeżeli usługa jest płatna), lub szansę na znalezienie partnera w przeprowadzeniu określonych badao w ramach wspólnie realizowanych projektów (jeżeli informacje dotyczą usług niekomercyjnych). Niniejsza sekcja dedykowana jest zwłaszcza tym Użytkownikom, których działalnośd w zakresie prowadzonych badao została certyfikowana tak, iż są w stanie przeprowadzid je wg specyficznych norm i zasad. Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania badao” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi wykonania badao” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wykonania badao. Zapisanie zmian następuje poprzez

30

kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania badao”. W tej sekcji profilu wprowadzona usługa wykonania badao może zostad opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa usługi. 2) Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Oferuję wykonanie badao.  Poszukuję oferty na wykonanie badao. 3) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad zakres tematyczny badao, których dotyczy usługa poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres tematyczny usługi. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących zakres tematyczny/obszar B+R usługi) - Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.

 Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący zakres usługi (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik możne wprowadzid 1000 znaków). 2) Nazwa i numer identyfikujący normę – Użytkownik może podad nazwę i numer identyfikujący normę w przypadku, gdy badania prowadzone są wg norm. 3) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad zakres tematyczny badao, których dotyczy usługa poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”. j) USŁUGI WYKONANIA DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ. Sekcja profilu pn.: „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” pozwala na zamieszczenie informacji o oferowanej (lub poszukiwanej) usłudze w zakresie wykonania dokumentacji technicznej (np. części, zespołów, maszyn, urządzeo, obiektów budowlanych itp.) w różnych formatach (np. 2 i 3D) i różnym obszarze tematycznym. Dedykowana jest zwłaszcza tym Użytkownikom, którzy przygotowują się do realizacji inwestycji wymagających na etapie ofertowym złożenia odpowiedniej dokumentacji technicznej, a z uwagi na ograniczone środki, lub brak odpowiednio przeszkolonego personelu, nie są w stanie samodzielnie podoład temu zadaniu. Sekcja jest również przeznaczona dla tych Użytkowników, którzy chcieliby wyjśd z ofertą np. przetwarzania do wersji elektronicznej dokumentacji technicznej wykonanej odręcznie, lub tworzenia dokumentacji w postaci wektorowej (CAD). 31

Otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” następuje poprzez kliknięcie tytułu „Usługi wykonania dokumentacji technicznej” w polu aplikacji „Rozbuduj swój profil”. Jednorazowe otwarcie sekcji pozwala na wprowadzenie i opisanie jednej usługi wykonania dokumentacji technicznej. Zapisanie zmian następuje poprzez kliknięcie w przycisk „Zapisz”. Dodanie kolejnej usługi możliwe jest poprzez ponowne otwarcie sekcji profilu pn. „Usługi wykonania dokumentacji technicznej”. W tej części profilu wprowadzona usługa wykonania dokumentacji technicznej może zostad opisana za pomocą następujących cech (atrybutów):  Pola wymagane do uzupełnienia (obligatoryjne): 1) Nazwa usługi. 2) Typ usługi - Użytkownik dokonuje wyboru pomiędzy:  Oferuję opracowanie dokumentacji technicznej.  Poszukuję oferty na opracowanie dokumentacji technicznej. 3) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna poprzez:  Podanie słów kluczowych – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie 8 słów charakteryzujących zakres usługi. Słowa mogą byd wprowadzane pojedynczo, wówczas każdorazowo po wprowadzeniu słowa należy wybrad przycisk „Dodaj”. Słowa można wprowadzid również w postaci listy słów oddzielonych przecinkami, po wprowadzeniu pełnej listy należy wybrad przycisk „Dodaj”.  Przypisanie do usługi obszarów wg listy OECD (charakteryzujących obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna) – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu II, przypisując do każdego z nich po jednym obszarze z poziomu III.  Pola, których wypełnienie jest dobrowolne (fakultatywne): 1) Opis usługi - w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid tekst opisujący usługę (maksymalnie w polu tekstowym Użytkownik może wprowadzid 1000 znaków). 2) Dokumentacja wykonana w języku - Użytkownik ma możliwośd zaznaczenia:  polskim,  angielskim,  innym – po wyborze należy wybrad język z automatycznie rozwijanej listy, wybór większej liczby języków następuje poprzez przyciśnięcie klawisza „Ctrl” i zaznaczenie wybranych języków na liście. 3) Zakres tematyczny usługi - Użytkownik może opisad obszar B+R i/lub działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna poprzez przypisanie do usługi obszarów KET – Użytkownik może wprowadzid maksymalnie trzy obszary z poziomu I, każdorazowo akceptując je poprzez wybranie przycisku „Dodaj”.

32

Rozdział IV Wyszukiwanie danych w Bazie KET. 1. Informacje ogólne nt. wyszukiwania danych. a) Przeglądanie przez Użytkowników zasobów danych Bazy KET jest możliwe dzięki aplikacji wyszukiwania danych. b) Aplikacja wyszukiwania danych jest dostępna (tylko po wcześniejszym zalogowaniu się do bazy) dla: 1) Użytkowników Zewnętrznych, 2) Użytkowników Posiadających Profile. c) Po zalogowaniu się do bazy aplikacja wyszukiwania danych umieszczona jest w lewej, górnej części ekranu i składa się z: 1) aplikacji wyszukiwania prostego, 2) aplikacji wyszukiwania zaawansowanego, 3) aplikacji wyszukiwania wg katalogów danych.

a) b) c) d)

2. Aplikacja wyszukiwania prostego. Użytkownik wprowadza szukane słowo (lub frazę) w pole tekstowe pn.: „Szukaj”. System bazy wyświetla rezultat wyszukiwania w formie listy wyników, rozpoczynając od danych ostatnio wprowadzonych do bazy przez Użytkowników. Przejście do szczegółowego opisu konkretnego wyniku wyszukiwania następuje po kliknięciu w nazwę wyniku podaną w kolumnie pn.: „Tytuł”. Dodatkowe wartości przypisane każdemu z wyników podane są w kolumnach: 1) pn.: „Typ” – w której umieszczony jest link do folderu (lub sekcji folderu), w którym zapisany jest wynik (np. „Aparatura”, „Usługi eksperckie” itp.), 2) pn.: „Autor” – w której umieszczony jest link do profilu Użytkownika, który wprowadził wyszukany wynik do bazy (link prowadzi do głównej strony profilu tego Użytkownika). 3. Aplikacja wyszukiwania zaawansowanego. a) Tryb przeszukiwania danych. 1) wg wprowadzonych słów lub fraz, 2) wg słów kluczowych wprowadzonych przez innych użytkowników, 3) wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników. b) Wyszukiwanie słów lub fraz wprowadzonych przez Użytkownika. 1) Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Wyszukiwanie słów / fraz „. 2) Użytkownik wprowadza szukane słowo lub frazę w pole tekstowe pn.: „Wpisz słowo/frazę” i jednocześnie wybiera sposób przeszukiwania danych spośród dostępnych (wybór z listy rozwijanej pn.: „Sposób wyszukiwania”): 33

A. dane zawierające wszystkie wpisane słowa, B. dane zawierające całą wpisaną frazę, C. dane zawierające przynajmniej jedno ze słów. 3) Sposób wyświetlenia wyników i drogi dojścia do wyniku są analogiczne, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.

1) 2)

3)

4)

1)

2)

3) 4)

c) Wyszukiwanie wg słów kluczowych wprowadzonych wcześniej przez innych Użytkowników. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Szukanie wg słów kluczowych wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników.” Użytkownik wybiera słowo spośród listy słów kluczowych wcześniej wprowadzonych (tj. zdefiniowanych) przez innych Użytkowników, którzy tymi słowami scharakteryzowali wprowadzane przez siebie dane do bazy. Słowa wprowadzone przez innych użytkowników podzielone są na następujące grupy słów kluczowych: A. kluczowe obszary B+R / działalności gospodarczej, B. aparatura, C. projekty, D. usługi o charakterze eksperckim, E. usługi wykonania dokumentacji technicznej, F. usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao, G. usługi certyfikacji, H. usługi wykonania badao, I. usługi certyfikacji, J. oferty licencyjne, K. procesy technologiczne, Po kliknięciu w wybrane słowo system bazy wyświetla wyniki w sposób analogiczny, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego. d) Wyszukiwanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD, wcześniej zdefiniowanych przez innych użytkowników. Użytkownik korzysta z pola o nazwie: „Szukanie wg obszarów KET, lub obszarów B+R / działalności gospodarczej określonych wg listy OECD zdefiniowanych przez innych użytkowników”. Użytkownik wybiera obszar z listy obszarów, które podzielone są na dwie grupy: A. „Obszary wg KET”, B. „Obszary wg OECD”. System bazy wyświetla rezultaty w postaci listy wyników – są to dane opisane przez Użytkowników poprzez przyporządkowanie odpowiedniego obszaru KET, lub OECD . Po kliknięciu w wybrane słowo system bazy wyświetla wyniki w sposób analogiczny, jak dla aplikacji wyszukiwania prostego.

4. Aplikacja wyszukiwania wg katalogów danych. 34

a) Informacje ogólne. 1) Użytkownik może precyzyjnie opisad poszukiwane dane w ramach dostępnych 12 katalogów danych. 2) Do katalogu przypisany jest określony zbiór danych, wprowadzonych uprzednio do bazy przez Użytkowników Posiadających Profil lub Administratora Bazy (np. w „katalogu aparatur” Użytkownik może za pomocą dostępnych funkcji opisad szukaną aparaturę, wówczas system przeszuka zasoby danych bazy tylko w zbiorze danych przypisanym do aparatur). b) Katalogi danych. Użytkownik może skorzystad z następujących katalogów danych, w ramach których ma do wyboru następujące funkcje: 1) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu zespołów badawczych”: A. „Zespół zarejestrowany w bazie po:” – możliwośd wyszukania zespołu badawczego po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Typ zespołu:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „zespół zadaniowy” – oznacza zespół powołany (np. przez kilka podmiotów / osób) tylko dla celów realizacji określonego przedsięwzięcia 2. „zespół w strukturze organizacyjnej” – oznacza zespół będący stałą częścią struktury innego podmiotu (np. zespół badawczy w strukturze uczelni wyższej lub instytutu badawczego). C. „Zasięg prowadzonych badao:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „krajowy”, 2. „międzynarodowy”. D. „Posiadane certyfikaty / akredytacje:” – możliwośd wpisania w polu tekstowym nazwy certyfikatu / akredytacji. E. „Obszar działalności B+R wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar działalności B+R zespołu wg listy KET. F. „Obszar działalności B+R wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar działalności B+R zespołu wg listy OECD. G. „Słowa kluczowe dot. działalności B+R Zespołu:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 2) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu przedsiębiorstw”: A. „Typ przedsiębiorstwa:” – możliwośd dokonania wyboru pomiędzy: 1. „mikro (do 9 pracowników)”, 2. „małe (od 10 do 49 pracowników)”, 3. „średnie (od 50 do 249 pracowników)”, 35

B.

C. D.

E. F. G. H.

4. „duże (powyżej 250 pracowników)”. „Zasięg działalności:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „krajowy”, 2. „międzynarodowy”. „Rozpoczęcie działalności gospodarczej po:” – możliwośd wprowadzenia daty rozpoczęcia działalności gospodarczej (datę należy wprowadzid wg formatu rrrr-mm-dd). „Przedsiębiorstwo zarejestrowane w bazie po:” – możliwośd wyszukania przedsiębiorstwa po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mmdd). „Posiadane certyfikaty / akredytacje:” – możliwośd wpisania w polu tekstowym nazwy certyfikatu / akredytacji. „Obszar działalności gospodarczej wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wg listy KET. „Obszar działalności gospodarczej wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa wg listy OECD. „Słowa kluczowe dot. działalności gospodarczej przedsiębiorstwa:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych.

3) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu procesów technologicznych”: A. „Proces wprowadzony do danych bazy po:” – możliwośd wyszukania procesu po dacie jego wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Nazwa procesu technologicznego:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym nazwy procesu. C. „Warunki udostępniania:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „usługa niekomercyjna” - oznacza udostępnienie procesu nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięd), 2. „udostępnienie płatne” - oznacza odpłatne udostępnienie procesu, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu. D. „Obszar zastosowania procesu wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania procesu technologicznego wg listy KET. E. „Obszary zastosowania procesu wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania procesu technologicznego wg listy OECD. F. „Słowa kluczowe dot. możliwości zastosowania procesu technologicznego:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 4) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu aparatur”: A. „Data wprowadzenia aparatury do danych bazy od:” – możliwośd wyszukania aparatury po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). 36

B. „Warunki udostępniania:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „usługa niekomercyjna” - oznacza udostępnienie aparatury nieodpłatnie, np. w drodze porozumienia o współpracy, lub podczas realizacji wspólnych projektów (przedsięwzięd), 2. „udostępnienie płatne” - oznacza odpłatne udostępnienie aparatury, na warunkach, które strony określą w drodze indywidualnego kontaktu. C. „Nazwa aparatury:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym nazwy aparatury. D. „Opis i parametry aparatury:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym opisu i parametrów aparatury. E. „Obszar zastosowania aparatury wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania aparatury wg listy KET. F. „Obszary zastosowania aparatury wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania aparatury wg listy OECD. G. „Słowa kluczowe dot. obszaru zastosowania aparatury:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 5) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu projektów”: A. „Zespół realizujący:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „krajowy”, 2. „międzynarodowy”. B. „Data realizacji projektu do:” – możliwośd określenia roku zakooczenia realizacji szukanego projektu. C. „Źródło finansowania:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „środki własne”, 2. „środki publiczne”, 3. „inne”. D. „Tytuł projektu:” – możliwośd wpisania (w polu tekstowym) tytuł projektu. E. „Opis projektu:” – możliwośd wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu zakresu tematycznego projektu. F. „Akronim projektu:” – możliwośd wprowadzenia (w polu tekstowym) akronimu projektu. G. „Projekt dotyczy:”- możliwośd zaznaczenia: 1. „produktu”, 2. „technologii”, 3. „usługi”, 4. „inne”. H. „Budżet projektu *PLN+ w przedziale od – do:” – możliwośd określenia przedziału budżetu projektu. I. „Obszar tematyczny projektu wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczy projekt wg listy KET. J. „Obszary tematyczny projektu wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczy projekt wg listy OECD. 37

K. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego projektu:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 6) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu praw autorskich”: A. „Opis oferty:” – możliwośd wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu zastosowania przedmiotu, którego dotyczą prawa autorskie. B. „Informacje o prawach autorskich wprowadzone do bazy po:” – możliwośd wyszukania oferty po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). C. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie wg listy KET. D. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania przedmiotu, którego dotyczą oferowane prawa autorskie wg listy OECD. E. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego oferty:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 7) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu ofert licencyjnych”: A. „Opis oferty:” – możliwośd wprowadzenia (w polu tekstowym) opisu obszaru zastosowania przedmiotu oferty licencyjnej. B. „Typ oferty:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „Oferuję”, 2. „Poszukuję”. C. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar zastosowania / przedmiot oferty licencyjnej wg listy KET. D. „Zakres tematyczny oferty wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar zastosowania / przedmiot oferty licencyjnej wg listy OECD. E. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego oferty:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 8) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług certyfikacji”: A. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwośd wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Nazwa usługi:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym nazwy usługi. C. „Opis usługi:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi. 38

D. „Usługa dotyczy certyfikacji:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „produktu”, 2. „usługi”, 3. „technologii”. E. „Typ usługi:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „oferuję”, 2. „poszukuję”. F. „Usługa wykonana w języku:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „polskim”, 2. „angielskim”, 3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrad język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrad ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. G. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R lub działalności gospodarczej, którego dotyczy usługa certyfikacji wg listy KET. H. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R lub działalności gospodarczej, którego dotyczy usługa certyfikacji wg listy OECD. I. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 9) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wykonania dokumentacji technicznej”: A. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwośd wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Opis usługi:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi. C. „Typ usługi:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „Oferuję opracowanie dokumentacji technicznej”, 2. „Poszukuję oferty na opracowanie dokumentacji technicznej”. D. „Dokumentacja będzie wykonana w języku:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „polskim”, 2. „angielskim”, 3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrad język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrad ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. E. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna wg listy KET. F. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R / działalności gospodarczej, w którego zakresie wykonana będzie dokumentacja techniczna wg listy OECD. 39

G. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 10) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług eksperckich”: A. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwośd wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Opis usługi:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi. C. „Typ usługi:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „Oferuję”, 2. „Poszukuję”. D. „Wykonanie pisemnej ekspertyzy:” – możliwośd wyboru pomiędzy: 1. „TAK”, 2. „NIE”. E. „Czynny udział w pracach zespołów ekspertów:” – możliwośd wyboru pomiędzy: 1. „TAK”, 2. „NIE”. F. „Usługa wykonana w języku:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „polskim”, 2. „angielskim”, 3. „innym” – po zaznaczeniu pojawia się lista dostępnych języków, należy wybrad język poprzez kliknięcie w jego nazwę, przy wyborze większej liczby języków należy wybrad ich nazwy przytrzymując jednocześnie klawisz Ctrl. G. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, zakresu usług eksperckich wg listy KET. H. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, zakresu usług eksperckich wg listy OECD. I. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych. 11) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wsparcia komercjalizacji wyników badao”: A. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwośd wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Opis usługi:” – możliwośd wprowadzenia w polu tekstowym opisu usługi. C. „Typ usługi:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „oferuję wsparcie”, 2. „poszukuję wsparcia”. D. „Aktualny stan prac wymagających wsparcia:” – możliwośd zaznaczenia: 1. „ faza rozwoju”, 40

E.

F.

G.

H.

2. „ukooczona faza B+R”, 3. „testy prototypu”, 4. „gotowośd do wdrożenia”. „Typ wsparcia:” - możliwośd zaznaczenia: 1. „wsparcie finansowe”, 2. „broker technologii”, 3. „producent”, 4. „specjalistyczna analiza rynku”, 5. „inne”. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczy wsparcie komercjalizacji wyników badao wg listy KET. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” – możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczy wsparcie komercjalizacji wyników badao wg listy OECD. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych.

12) Katalog pn.: „Wyszukaj w katalogu usług wykonania badao”: A. „Usługa wprowadzona do bazy po:” – możliwośd wyszukania usługi po dacie jej wprowadzenia do zasobów bazy (datę należy wpisad wg formatu: rrrr-mm-dd). B. „Wybierz typ usługi:” – możliwośd zaznaczenia : 1. „Oferuję wykonanie badao”, 2. „Poszukuję oferty na wykonanie badao” 3. „w tym: badania laboratoryjne”. C. „Nazwa i/lub numer identyfikujący normę, wg której prowadzone są badania:”. D. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru KET:” – możliwośd wyboru poziomu I charakteryzującego obszar B+R, którego dotyczą usługi wykonania badao wg listy KET. E. „Zakres tematyczny usługi wg obszaru OECD:” - możliwośd wyboru poziomów II i III charakteryzujących obszar B+R, którego dotyczą usługi wykonania badao wg listy OECD. F. „Słowa kluczowe dot. zakresu tematycznego usługi:” – możliwośd wprowadzenia słów kluczowych w polu tekstowym. Wpisane słowa należy oddzielid przecinakami. Podczas wpisywania system bazy podpowiada pasujące wyrazy. Można wprowadzid maksymalnie 5 słów kluczowych.

41

Rozdział V Załączniki

42

ZAŁĄCZNIK NR 1. Wykaz pól tekstowych, których wypełnienie jest wymagane podczas korzystania z aplikacji bazy. a) Profil Użytkownika: 1. Przedsiębiorstwo: A. Pola w profilu – dane podstawowe: 1. Nazwa, 2. Ulica, 3. Nr domu, 4. Kod, 5. Miejscowośd, 6. Województwo, 7. Strona www przedsiębiorstwa, 8. E-mail przedsiębiorstwa, 9. Imię osoby do kontaktu, 10. Nazwisko osoby do kontaktu, 11. E-mail osoby do kontaktu, 12. Typ przedsiębiorstwa, 13. Zasięg działalności, 14. Data rozpoczęcia działalności, 15. Słowa kluczowe, 16. Obszar wg OECD, B. Aplikacja „Moje konto”: 1. Adres e-mail, 2. Hasło, 3. Potwierdź hasło 2. Zespół badawczy: A. Pola w profilu – dane podstawowe: 1. Nazwa zespołu, 2. Ulica, 3. Nr domu, 4. Kod, 5. Miejscowośd, 6. Województwo, 7. Strona www zespołu, 8. E-mail zespołu, 9. Imię osoby do kontaktu , 10. Nazwisko osoby do kontaktu, 11. E-mail osoby do kontaktu,

43

12. Forma działalności – przy zaznaczeniu „zespół w strukturze organizacyjnej” polem wymaganym jest również: „Nazwa i adres zespołu w strukturze organizacyjnej”, 13. Zasięg prowadzonych badao, 14. Słowa kluczowe, 15. Obszar wg OECD, B. Aplikacja „Moje konto”: 1. Adres e-mail, 2. Hasło, 3. Potwierdź hasło. b) Profil Użytkownika (zarówno dla Zespołu badawczego i Przedsiębiorcy) – aplikacja „Rozbuduj swój profil” – dane szczegółowe w sekcjach profilu: 1) Aparatura A. Nazwa aparatury, B. Słowa kluczowe, C. Obszary wg OECD, 2) Projekty A. Tytuł projektu, B. Zespół realizujący, C. Projekt dotyczy, D. Rola pełniona w projekcie, E. Źródło finansowania, F. Słowa kluczowe, G. Obszary wg OECD 3) Oferty licencyjne A. Tytuł oferty, B. Typ oferty, C. Słowa kluczowe, D. Obszary wg OECD, 4) Prawa autorskie A. Tytuł praw autorskich, B. Słowa kluczowe, C. Obszary wg OECD, 5) Procesy technologiczne A. Nazwa procesu technologicznego, B. Słowa kluczowe, C. Obszary wg OECD, 6) Usługi certyfikacji A. Nazwa usługi certyfikacji, B. Typ usługi, C. Usługa wykonana w języku, D. Słowa kluczowe, E. Obszary wg OECD, 7) Usługi eksperckie 44

A. Nazwa usługi, B. Typ usługi, C. Wykonanie pisemnej ekspertyzy, D. Czynny udział w pracach zespołów ekspertów, E. Ekspertyza w języku, F. Słowa kluczowe, G. Obszary wg OECD, 8) Usługi wsparcia komercjalizacji wyników badao A. Nazwa usługi, B. Typ usługi, C. Aktualny stan prac wymagających wsparcia, D. Typ wsparcia, E. Słowa kluczowe, F. Obszary wg OECD, 9) Usługi wykonania badao A. Nazwa usługi, B. Typ usługi, C. Słowa kluczowe, D. Obszary wg OECD, 10) Usługi wykonania dokumentacji technicznej A. Nazwa usługi, B. Typ usługi, C. Dokumentacja wykonana w języku, D. Słowa kluczowe, E. Obszary wg OECD. c) Formularz Rejestracyjny dla przyszłych Użytkowników Zewnętrznych: 1) 2) 3) 4)

Imię, Nazwisko, E-mail, Jaki kod znajduje się na obrazku?

d) Formularz Aplikacyjny dla przyszłych Użytkowników Posiadających Profil: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Imię, Nazwisko, E-mail, Obszar wg OECD Jaki kod znajduje się na obrazku? Dla typu formularza aplikacyjnego – „Zespół badawczy”: A. Nazwa zespołu, B. Nazwa instytucji, w której strukturze zespół istnieje, C. Telefon osoby do kontaktu, D. Strona www zespołu, 45

E. Obszar działalności B+R – opis, F. Ulica G. Nr domu, H. Kod, I. Miejscowośd, J. Województwo. 7) Dla typu formularza aplikacyjnego – „Przedsiębiorca”: A. Nazwa przedsiębiorstwa, B. KRS lub numer wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, C. Telefon osoby do kontaktu, D. Strona www przedsiębiorstwa, E. Obszar działalności gospodarczej przedsiębiorstwa – opis, F. Ulica, G. Nr domu, H. Kod, I. Miejscowośd, J. Województwo, e) Formularz Kontaktowy: 1) 2) 3) 4) 5) 6)

Twoje imię i nazwisko, Twój adres e-mail, Temat, Rodzaj zapytania, Treśd wiadomości, Jaki kod znajduje się na obrazku?

f) Aplikacja „Zapomniałem hasło”: 1) Nazwa użytkownika lub adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK NR 2. Obszary wg listy OECD z poziomu II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Matematyka Komputery i informatyka Fizyka Chemia Ziemia i środowisko Biologia Inne technologie w obszarze przyrodniczym Inżynieria lądowa Elektrotechnika, elektronika, inż. Informatyczna Inżynieria mechaniczna Inżynieria chemiczna 46

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Inżynieria materiałowa Inżynieria medyczna Inżynieria środowiska Biotechnologia Nanotechnologia Medycyna ogólna Medycyna kliniczna Ochrona zdrowia Rolnictwo, leśnictwo i weterynaria Społeczeostwo, ekonomia, humanistyka

ZAŁĄCZNIK NR 3. Obszary wg listy OECD z poziomu III przyporządkowane do określonego obszaru z poziomu II.

POZIOM II  Matematyka

POZIOM III  matematyka czysta  matematyka stosowana  statystyka i rachunek prawdopodobieostwa

 Komputery i informatyka

 nauka o komputerach  informatyka  bioinformatyka

 Fizyka

 fizyka atomowa i molekularna  fizyka chemiczna  fizyka materii skondensowanej  fizyka cząstek elementarnych i pól  fizyka jądrowa  fizyka płynów i plazmy (w tym fizyka powierzchni)  optyka (w tym laserowa i kwantowa)  akustyka  astronomia, astrofizyka

 Chemia

 chemia organiczna  chemia nieorganiczna  chemia jądrowa  chemia fizyczna  nauka o polimerach  elektrochemia  chemia koloidalna  chemia analityczna

47

 Ziemia i środowisko

 mineralogia  paleontologia  geochemia i geofizyka  geografia fizyczna  geologia  wulkanologia  meteorologia  badania klimatyczne  oceanografia  hydrologia i zasoby wodne

 Biologia

 biologia komórkowa  mikrobiologia  wirusologia  biochemia  biologia molekularna  mykologia  biofizyka  genetyka i dziedziczenie  biologia reprodukcyjna  biologia rozwojowa  roślinoznawstwo i botanika  zoologia  ornitologia  entomologia  biologia behawioralna  biologia morska  biologia słodkowodna  limnologia  ekologia  zachowanie bioróżnorodności  biologia ewolucyjna  inne problemy biologii

 Inne technologie w obszarze przyrodniczym  Inżynieria lądowa

 inne technologie w obszarze przyrodniczym  inżynieria lądowa  inżynieria architektury  inżynieria budowlana  inżynieria miejska i strukturalna  inżynieria transportu

 Elektrotechnika, elektronika, inż. informatyczna

 Elektrotechnika i elektronika  robotyka i automatyka

48

 systemy automatyzacji i kontroli  inżynieria i systemy łączności  telekomunikacja  sprzęt komputerowy i architektura komputerów  Inżynieria mechaniczna

 inżynieria mechaniczna  mechanika stosowana  termodynamika  inżynieria lotnicza  inżynieria kosmiczna  inżynieria jądrowa  inżynieria dźwięku  analiza niezawodności

 Inżynieria chemiczna

 inżynieria chemiczna roślin  inżynieria chemiczna produktów  inżynieria procesów chemicznych

 Inżynieria materiałowa

 inżynieria materiałowa  ceramika  powłoki  warstwy  kompozyty  papier  drewno  tekstylia (w tym syntetyczne barwniki)  farby  włókna

 Inżynieria medyczna

 inżynieria medyczna  medyczna technika laboratoryjna

 Inżynieria środowiska

 inżynieria środowiska  inżynieria geologiczna  geotechnika  inżynieria naftowa (paliwa, ropa naftowa)  energetyka i paliwa  teledetekcja  górnictwo i kopalnictwo  inżynieria morska  statki morskie  inżynieria oceaniczna

49

 Biotechnologia

 biotechnologia środowiskowa  biotechnologia przemysłowa  technologie bioprzetwarzania  biokataliza  fermentacja  bioprodukty  biomateriały  biotworzywa  biopaliwa  biorolnictwo  biotechnologia rolnicza  biotechnologia żywności  technologia modyfikacji genetycznych  farmakogenomika  diagnostyka genetyczna

 Nanotechnologia

 nanomateriały  nanoprocesy

 Medycyna ogólna

 anatomia  morfologia  genetyka ludzka  immunologia  neuronauki  farmakologia i farmacja  chemia medyczna  toksykologia  fizjologia  patologia

 Medycyna kliniczna

 andrologia  ginekologia i położnictwo  pediatria  serce i układ sercowo-naczyniowy  choroba tętnic obwodowych  hematologia  układ oddechowy  intensywna terapia  anestezjologia  ortopedia  chirurgia  radiologia

50

 medycyna jądrowa  medycyna obrazowa  transplantacja  stomatologia  dermatologia  choroby weneryczne  alergologia  reumatologia  endokrynologia  gastroenterologia  hepatologia  urologia i nefrologia  onkologia  okulistyka  otorynolaryngologia  psychiatria  neurologia kliniczna  geriatria i gerontologia  medycyna ogólna  medycyna wewnętrzna  medycyna sądowa  inne dziedziny medycyny klinicznej  medycyna integracyjna i komplementarna  Ochrona zdrowia

 usługi zdrowotne  pielęgniarstwo  żywienie  dietetyka  zdrowie publiczne  zdrowie środowiskowe  medycyna tropikalna  parazytologia  choroby zakaźne  epidemiologia  choroby zawodowe  uzależnienia

51

 Rolnictwo, leśnictwo i weterynaria

 rolnictwo  leśnictwo  rybołówstwo  gleboznawstwo  ogrodnictwo  agronomia  hodowla roślin  ochrona roślin  hodowla zwierząt  mleczarstwo  weterynaria  inne technologie rolnicze

 Społeczeostwo, ekonomia, humanistyka

 psychologia  pedagogika  ekonomia  ekonometria  stosunki przemysłowe  biznes  zarządzanie  administracja publiczna  teoria organizacji  socjologia  demografia  antropologia  etnologia  prawo  geografia gospodarcza i kulturowa  urbanistyka  planowanie transportu  media i komunikacja społeczno-kulturalna  filozofia i etyka  językoznawstwo i literatura  historia i sztuka  archeologia

52

ZAŁĄCZNIK NR 4. Lista form prawnych zamieszczona w słowniku bazy pn.: „Forma prawna”.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

organ władzy, administracji rządowej organ kontroli paostwowej i ochrony prawa wspólnota samorządowa - gmina wspólnota samorządowa - powiat wspólnota samorządowa - województwo sąd i trybunał Skarb Paostwa spółka partnerska spółka akcyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna spółka cywilna prowadząca działalnośd w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC spółka komandytowa spółka komandytowo-akcyjna spółka przewidziana przepisami innych ustaw niż Kodeks handlowy i Kodeks cywilny inne formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach przedsiębiorstwo paostwowe paostwowa jednostka organizacyjna gminna samorządowa jednostka organizacyjna powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna spółdzielnia fundacja fundusz Kościół Katolicki inne kościoły i związki wyznaniowe stowarzyszenie organizacja społeczna oddzielnie nie wymieniona związek zawodowy organizacja pracodawców samorząd gospodarczy i zawodowy wspólnota mieszkaniowa bez szczególnej formy prawnej osoba fizyczna prowadząca działalnośd gospodarczą niepubliczny zakład opieki zdrowotnej publiczny zakład opieki zdrowotnej jednostka naukowa uczelnia wyższa szkoła lub placówka oświatowa

53