Polska instrukcja do gry planszowej San Juan

Polska instrukcja do gry planszowej San Juan t„umaczenie i przygotowanie: Artur ”Natanielń Jedlinski [email protected] Cel gry Gra toczy sie przez...
33 downloads 0 Views 223KB Size
Polska instrukcja do gry planszowej

San Juan t„umaczenie i przygotowanie: Artur ”Natanielń Jedlinski [email protected]

Cel gry Gra toczy sie przez kilka rund. W kazdej rundzie kazdy z graczy wybiera jedna z pie ciu ro z nych ro l i w ten sposo b aktywuje faze akcji dla wszystkich graczy. Wytwarzane w czasie gry towary (faza Rzemieslnika) sa sprzedawane (faza Handlarza) a za zarobione pienia dze stawiane sa budynki (faza Budowniczego), i tak dalej. Aby wygrac, nalez y w najlepszy sposo b uz ywac zmiennej kolejnosci ro l oraz ich przywilejo w, zdobywaja c punkty zwycie stwa. Gracz z najwie ksza liczba punkto w zwycie stwa na koncu gry ź wygrywa. W San Juan kaz da karta sprawuje kilka funkcji ł czasami jest budynkiem (wyóoz ona na stole, awersem do gory), czasami reprezentuje pienia dze (trzymana na reku), czasami natomiast jest produktem (wyóoz ona rewersem do gory, na fabryce).

Elementy gry •

110 kart (42 fabryki, 68 budynko w fioletowych)karta Gubernatora (pierwszy gracz w rundzie)5 kart ro l (Budowniczy, Rzemieslnik, Handlarz, Burmistrz, Poszukiwacz z„ota)5 pod„uz nych zetono w handlu (z ro z nymi cenami towaro w)1 bloczek punktacji + 1 o„o wek (do notowania punkto w zwycie stwa)

Uwaga do tąumaczenia: T„umacza c nazwy budynko w oraz postaci, w nawiasie podaje zawsze angielska i niemiecka wersje nazwy (w tej kolejnosci). Na koncu mozna znaleŻc takze skro cona liste budynko w w dwo ch wersjach ź posortowana wg nazwy angielskiej i wg nazwy niemieckiej.

Przygotowanie do gry 1. Losowo wybierany jest rozpoczynaja cy gracz. Bierze on karte

Gubernatora (Governor /

Gouverneur ); 2. Wszystkie 5 kart ro l jest wyk„adane na srodku sto„u, ods„onie te; 3. 5 zetono w handlu nalez y potasowac i u„oz yc z nich zakryty stos obok kart ro l; 4. Kazdy z graczy otrzymuje: §

Karte Plantacji indygo (Indigo Plant / Indigokuperei) z talii, kto ra k„adzie przed soba (jako zbudowany budynek); reszta talii jest tasowana.

§

4 losowe karty z talii zakryte do re ki

5. Pozosta„e karty sa uk„adane obok kart ro l; 6. Bloczek i o„o wek mozna na razie od„oz yc, be da potrzebne na koniec gry.

ę2005 Gry-Planszowe.pl

2

Stos kart do gry

Stos kart odrzuconych

Zetony handlu

Przebieg gry Gra toczy sie przez kilkanascie rund (zwykle od 11 do 14). Kaz da runda rozgrywana jest w naste puja cy sposo b: Gracz posiadaja cy karte Gubernatora zaczyna. Wybiera jedna z lez a cych w centrum sto„u kart postaci, uk„ada ja przed soba na stole i wykonuje akcje , kto ra umozliwia ta postac (akcje opisane sa poniz ej). Naste pnie jego sa siad po lewej wykonuje te akcje itd. az kaz dy z graczy wykona te akcje jeden raz. Teraz sa siad z lewej rozpoczynaja cego gracza wybiera jedna z pozostaóych postaci ze srodka sto„u, wyk„ada ja przed siebie i pocza wszy od niego, wszyscy wykonuja akcje przypisana do tej postaci. Naste pnie kolejny gracz bierze postac, itd. Gdy wszyscy gracze wzie li swoje postacie, runda konczy sie . Wszystkie uz yte karty postaci sa odk„adane z powrotem na srodek sto„u a karta Gubernatora jest przekazywana naste pnemu graczowi (zgodnie z ruchem wskazo wek zegara). Rozpoczyna sie nowa runda ź gubernator pierwszy wybiera postac, i tak w ko „ko. Uwaga. W grze 2-osobowej gubernator, po tym jak drugi gracz wybraó swoja postac , powinien wybrac kolejna postac dla siebie. Dopiero po tym runda sie kon czy i karta gubernatora przechodzi do przeciwnika. W ten sposob w kaz dej rundzie wybierane jest 3 z 5 postaci w kolejnosci gubernator ł przeciwnik ł gubernator.

ę2005 Gry-Planszowe.pl

3

Postacie Kazda postac ma przywilej, kto ry jest doste pny tylko graczowi, kto ry ja wybra„ oraz akcje ogo lna , doste pna dla wszystkich graczy (w tym tego, kto ry ja wybra„). Wyja tkiem jest postac Poszukiwacza, kto ry nie ma akcji ogo lnej. Kilka waznych uwag o postaciach: •

Akcja ogo lna zawsze rozgrywana jest od gracza, kto ry wybra„ dana postac, potem jego sa siad po lewej, itd.Gracz musi wybrac postac w swojej kolejce, jednak nie musi wykonywac akcji, kto ra ona umoz liwia. Takze zaden z kolejnych graczy nie ma obowia zku wykonania tej akcji.Karta wybranej postaci lez y odkryta do konca rundy obok gracza, kto ry ja wybra„, tak ze zaden inny gracz nie moze jej wybrac.

Budowniczy (Builder / Baumeister) [ Faza budowy ź kazdy moz e zbudowac budynek ] Gracz, kto ry wybierze te postac moz e wybudowac jeden budynek wyk„adaja c jedna z kart z re ki na stole przed soba , gdzie pozostaje ona do konca gry. Aby to zrobic, musi zap„acic koszt budowy zaznaczony cyframi w go rnych rogach karty ź odrzucaja c taka liczbe kart na stos kart odrzuconych. Dzie ki swojemu przywilejowi, moz e on zap„acic o jedna karte mniej niz koszt budynku. Po nim, kolejni gracze moga takze wybudowac po jednym budynku kazdy, jez eli chca . Uwaga! Gracz moze miec kilka budynkow produkcyjnych, ale kazdy budynek fioletowy moz e wybudowac tylko raz. Inne uwagi: •

Opisane powyz ej regu„y moga byc uniewaznione lub uzupe„nione kartami KuŻnia, DŻwig, Przytu„ek, Czarny rynek, Kamienio„om, Pracownia stolarza oraz Biblioteka.Jez eli przywileje gracza (wynikaja ce z karty postaci oraz z posiadanych budynko w) sa wie ksze niz cena budynku, gracz nie otrzymuje nadmiarowych kart!

Szczego „owe dane dot. budynko w i ich funkcji sa wyjasnione w cze sci ”Budynkiń dalej w zasadach. Rzemieslnik (Craftsman / Aufseher) [ Faza produkcji ź kaz dy produkuje towary ] Gracz, kto ry wybierze te postac produkuje towary. Bierze jedna karte ze stosu i k„adzie ja ź bez patrzenia na nia ź zakryta na jednym ze swoich pustych budynko w produkcyjnych (to jest takim, na kto rym nie znajduje sie jeszcze zadna karta). Dzie ki przywilejowi, moze on powto rzyc ta czynnosc dla innej pustej fabryki. Naste pnie kolejni gracze moga po„oz yc kazdy po jednej karcie zakrytej na swojej pustej fabryce. Jez eli gracz nie ma wybudowanej zadnej fabryki lub wszystkie sa juz zaje te, nie moz e wyprodukowac niczego podczas tej fazy. Karty leza ce na fabrykach reprezentuja towary, kto re moga byc sprzedane po Żniej w fazie handlarza. Uwaga: Nigdy w ca„ej grze, na budynku produkcyjnym nie moze znaleŻc sie wie cej niz jedna karta towaru! Inne uwagi: •

Powyzsze regu„y moga byc uniewaznione lub uzupe„nione przez budynki: Studnia, Akwedukt, Biblioteka.

ę2005 Gry-Planszowe.pl

4Faza ta moze byc rozgrywana przez wszystkich graczy jednoczesnie, zachowanie kolejnosci nie ma w tym przypadku znaczenia.

Handlarz (Trader / Handler) [ Faza handlu ź kazdy sprzedaje towary ] Gracz, kto ry wybra„ te postac odkrywa leza cy na go rze pod„uzny zeton handlu, naste pnie og„asza kto re towary chce sprzedac. Moz e sprzedac normalnie jeden towar (1 karte ) jako akcje oraz drugi towar jako jego przywilej. W tym celu zdejmuje wybrane towary z fabryk i odk„ada je ź znow bez zagla dania ź na stosie kart odrzuconych. Otrzymuje w zamian tyle kart ze stosu do re ki ile wynosza ceny sprzedanych towaro w (wskazywane przez z eton handlu). Naste pnie kolejni gracze moga sprzedawac po jednym towarze kazdy. Na koniec gracz kto ry wybra„ Handlarza, k„adzie uz yty zeton handlu zakryty na dole stosu tych zetono w (co sprawia, ze ich kolejnosc nie zmienia sie przez ca„a gre ). Uwagi: •

Powyzsze regu„y moga byc uniewaznione lub uzupe„nione przez budynki: Stragan,

Hala

targowa, Punkt handlowy, Biblioteka. •

Faza ta moz e byc rozgrywana przez wszystkich graczy jednoczesnie, zachowanie kolejnosci nie ma w tym przypadku (zwykle) znaczenia.

Przykóad: Andrzej jest Handlarzem; posiada takz e wybudowane Punkt handlowy i Hale targowa . Odkrywa z eton handlu (patrz rysunek) i ogóasza, z e sprzedaje 3 towary (1 + 1 za przywilej + 1 za Punkt handlowy). Zdejmuje towary ze swoich fabryk Indygo, Tytoniu i Srebra i odkóada je na stos kart odrzuconych. Nastepnie ze stosu kart pobiera do reki jedna karte za Indygo, 2 karty za Tyton , 3 karty za Srebro i 1 dodatkowa karte za Hale targowa . Po nim swoje towary sprzedaje kolejny gracz, itd. Burmistrz (Mayor / Ratsherr) [ Faza burmistrza ź kazdy dostaje karte ] Gracz, kto ry wybra„ te postac bierze 5 kart ze stosu (2 kart jako akcja i 3 dodatkowe karty jako przywilej), przegla da je, zachowuje jedna (bierze ja do re ki) i pozosta„e 4 odk„ada na stos kart odrzuconych. Naste pnie kolejny gracz bierze 2 karty, wybiera z nich jedna a druga odrzuca, itd. Uwagi: •

Powyzsze regu„y moga byc uniewaznione lub uzupe„nione przez budynki: Archiwum, Prefektura i Biblioteka.Faza ta moze byc rozgrywana przez wszystkich graczy jednoczesnie, zachowanie kolejnosci nie ma w tym przypadku znaczenia.

Poszukiwacz ząota (Prospector / Goldsucher) [ Faza poszukiwacza ź brak akcji ] Gracz, kto ry wybra„ te postac pobiera jako przywilej jedna karte ze stosu. Pozosta„i gracze nie wykonuja z adnej akcji. Uwagi:

ę2005 Gry-Planszowe.pl

5Powyzsze regu„y moga byc uniewaznione lub uzupe„nione przez budynki: Kopalnia z„ota i Biblioteka.

Nowa runda Po tym jak kazdy gracz wybra„ postac i odpowiadaja ce im akcje zosta„y wykonane, runda sie konczy. Uz yte karty postaci sa odk„adane z powrotem na srodek sto„u. Gubernator przekazuje karte Gubernatora graczowi po lewej stronie. Nowy Gubernator najpierw przypomina graczom, kto rzy maja zbudowany budynek Kaplica o tym, ze moga w„oz yc pod ten budynek po jednej karcie z re ki. Naste pnie sprawdza czy zaden z graczy (w„a czaja c jego!) nie trzyma w re ku wie cej niz 7 kart. Jez eli jak jest, kazdy gracz maja cy wie cej niz 7 kart musi odrzucic nadmiarowe karty na stos kart odrzuconych. Wyja tek: Gracze, kto rzy maja wybudowana Wiez e , moga miec do 12 kart na re ku.

Naste pnie Gubernator zaczyna runde wybieraja c jedna z postaci, itd. Uwaga: W czasie rundy gracze moga miec wie cej niz 7 kart w re ku. Sprawdzanie limitu kart naste puje zawsze na pocza tku nowej rundy.

Koniec gry Gra konczy sie natychmiast po fazie Budowniczego, w kto rej co najmniej jeden z graczy zbudowa„ dwunasty budynek ź rundy nie gra sie do konca. Punkty zwycie stwa sa podliczane i notowane na za„a czonym bloczku. Kazdy z graczy sumuje: •

punkty zwycie stwa za budynki (liczba na dole karty)punkty zwycie stwa (karty) pod budynkiem Kaplicypunkty zwycie stwa za ¼uk Triumfalny, Budynek gildii i Ratuszpunkty zwycie stwa za Pa„ac (na samym kon cu!)

Gracz z najwie ksza liczba punkto w zwycie stwa ź wygrywa. W przypadku remisu, decyduje wie ksza suma kart na re ku i towaro w w fabrykach.

ę2005 Gry-Planszowe.pl

6

Budynki PZ w opisach budynko w oznacza liczbe punkto w zwycie stwa. Przy kazdym budynku podane jest takze ile budynko w tego rodzaju znajduje sie w talii.

Budynki produkcyjne (kolorowe) Jest 5 rodzajo w budynko w produkcyjnych: •

Plantacja indygo (Indigo Plant / Indigokupeireien) x10 (Koszt=1, PZ=1)Cukrownia (Sugar Mill / Zuckermuhlen) x8 (Koszt=2, PZ=1)Sk„ad tytoniu (Tabacco Storage / Tabalspeicher) x8 (Koszt=3, PZ=2)Palarnia kawy (Coffe Roaster / Kaffeerostereien) x8 (Koszt=4, PZ=2)Huta srebra (Silver Smelter / Silberschmeltzen) x8 (Koszt=5, PZ=3)

Gracz moze posiadac dowolna liczbe budynko w produkcyjnych tego samego rodzaju.

Budynki specjalne (fioletowe) W talii znajduje sie 24 rodzaje fioletowych budynko w. Kazdy jest w 3 egzemplarzach, z wyja tkiem czterech najdrozszych budynko w, kto re maja tylko po 2 egzemplarze. Zasady stosowane do wszystkich filetowych budynko w: •

Gracz moze zbudowac kaz dy budynek fioletowy tylko raz.Efekty wywo„ywane przez budynek sa brane pod uwage od chwili zakonczenia fazy Budownieczego, w kto rej zosta„y wybudowane (nadal w tej samej rundzie).W„asciciel nie musi wykorzystywac efekto w swoich budynko w.Efekty budynko w sie kumuluja (takz e z przywilejami postaci).

Kuz nia (Blacksmith / Schmiede) x3 (Koszt=1, PZ=1) W„asciciel KuŻni p„aci o jedna mniej karte niz koszt budynku w czasie fazy Budowniczego za budynki produkcyjne. KuŻnia nie jest uzyteczna w czasie budowy budynko w fioletowych.

Kopalnia ząota (Gold mine / Goldgrube) x3 (Koszt=1, PZ=1) W momencie gry on lub inny gracz wybiera role Poszukiwacza, w„asciciel Kopalni cia gnie 4 go rne karty ze stosu. Jez eli kazda z nich posiada inny koszt budowy, moze wzia c jedna z kart a pozosta„e 3

ę2005 Gry-Planszowe.pl

7

odrzucic. Jez eli co najmniej 2 z kart pokazuja taki sam koszt budowy, gracz nie otrzymuje nic i odrzuca wszystkie 4 karty.

Archiwum (Archives / Archiv) x3 (Koszt=1, PZ=1) W„asciciel Archiwum bierze karty, kto re otrzymuje w fazie Burmistrza, do re ki a naste pnie odrzuca tyle kart ile musi. Wsro d kart odrzuconych moga byc karty, kto re gracz mia„ na re ku wczesniej, nie tylko te w„asnie dobrane. Przyk„ad: Gracz jest Burmistrzem, posiada Prefekture i Archiwum. Cia gnie 5 kart ze stosu, bierze wszystkie do re ki i odrzuca 3 wybrane przez siebie karty na stos kart odrzuconych.

Przytuąek (Poorhouse / Armenhaus) x3 (Koszt=2, PZ=1) Jezeli w„asciciel Przytu„ku po zakonczonej budowie ma na re ku 1 lub 0 kart, moz e pobrac jedna karte ze stosu. Uwagi: •

Jezeli posiada takze Pracownie stolarza, najpierw otrzymuje karte za niego a dopiero potem (ewentualnie) karte za Przytu„ekJezeli gracz nic nie buduje, nie otrzymuje zadnych kart.

Czarny rynek (Black market / Schwartzmarkt) x3 (Koszt=2, PZ=1) Gdy gracz posiadaja cy Czarny rynek buduje cos, moze odrzucic do dwo ch towaro w z fabryk i za kazdy z nich cena budowy jest obnizana o 1 karte . Przyk„ad: Gracz buduje Biblioteke (Koszt=5), moze odrzucic 1 towar ze swojej Plantacji indygo, 1 ze Sk„adu tytoniu i 3 karty z re ki.

Punkt handlowy (Trade Station / Handelsstation) x3 (Koszt=2, PZ=1) W„asciciel Punktu handlowego moz e sprzedac 1 dodatkowy towar podczas fazy Handlarza. Przyk„ady: W„asciciel Punktu handlowego moz e sprzedac: •

nie maja c postaci Handlarza do 2 towaro wmaja c postac Handlarza do 3 towaro wmaja c postac Handlarza oraz Biblioteke do 4 towaro w

Studnia (Well / Brunnen) x3 (Koszt=2, PZ=1) Jezeli w fazie Rzemieslnika w„asciciel Studni wyprodukuje co najmniej 2 towary, otrzymuje gratis 1 karte ze stosu (do re ki). Nie ma znaczenia, czy to on ma postac Rzemieslnika.

ę2005 Gry-Planszowe.pl

8

Stragan (Market Stall / Marktstand) x3 (Koszt=2, PZ=1) Jezeli w„asciciel Stragany w fazie Handlarza sprzedaje co najmniej 2 towary, otrzymuje gratis jedna karte ze stosu (do re ki). Nie ma znaczenia, czy to on ma postac Handlarza.

Dz wig (Crane / Kran) x3 (Koszt=2, PZ=1) W„asciciel DŻwigu moz e przykryc swo j wybudowany budynek innym w fazie Handlarza, co redukuje koszt nowo wybudowanego budynku o koszt przykrywanego budynku. Przykryty budynek jest traktowany tak, jakby nie by„o go w grze. Uwagi: •

Przykrywany budynek natychmiast traci swoja funkcje , czyli nie moze byc uz yty w budowie nowego budynku. W ten sposo b nigdy nie mozna przykryc DŻwigu.Jezeli przykrywasz budynek produkcyjny z towarem, towar jest tracony i odrzucany na stos kart odrzuconych.Jezeli zostaje przykryta Kaplica, karty pod nia zostaja i sa nadal liczone jako Punkty Zwycie stwa.Gracz moze drugi raz zbudowac fioletowy budynek, kto ry zosta„ przykryty.Gracz nie moze przykryc budynku budynkiem tego samego rodzaju.

Przyk„ady: •

Gracz przykrywa swoja Kaplice (3) uz ywaja c Pa„acu (6) i zamiast 6 p„aci tylko 3 karty.Gracz przykrywa swoja Palarnie kawy (4) uz ywaja c Posa gu (3) i nic nie p„aci. Nie dostaje oczywiscie niewykorzystanej ro znicy!

Kaplica (Chapel / Kapelle) x3 (Koszt=3, PZ=2) W„asciciel Kaplicy moze w„oz yc jedna karte z re ki, zakryta pod

budynek

Kaplicy na pocza tku kazdej rundy, przed tym jak Gubernator

sprawdzi

limit 7 kart. Kazda taka karta jest warta jeden Punkt Zwycie stwa na koniec gry (tekst i Punkty Zwyciestwa na wóoz onych kartach nie maja znaczenia!) Uwagi: •

Gracz nie musi ujawniac pozosta„ym graczom ile i jakich kart ma pod swoja Kaplica .Jezeli Kaplica przykrywa inny budynek (poprzez dzia„anie DŻwigu), nie liczy sie on do liczby kart zebranych pod Kaplica (lez y on odkryty a nie zakryty, jak punkty).

Przyk„ad: Gracz ma 7 kart pod Kaplica na koniec gry ź ca„y budynek daje mu 9 punkto w (2 za budynek + 7 za zebrane karty).

ę2005 Gry-Planszowe.pl

9

Wie˙ a (Tower / Turm) x3 (Koszt=3, PZ=2) Uz ywana jest gdy Gubernator na pocza tku kazdej rundy sprawdza limit 7 kart. W„asciciel wiez y moze trzymac maksymalnie 12 kart na re ku. Jezeli ma wie cej niz 12, musi odrzucic nadmiarowa liczbe kart na stos kart odrzuconych.

Akwedukt (Aqueduct / Aquadukt) x3 (Koszt=3, PZ=2) W„asciciel Akweduktu moze wyprodukowac 1 dodatkowy towar w fazie Rzemieslnika. Nadal musi miec wolny budynek produkcyjny, kto ry pomiesci ten towar. Przyk„ady: W„asciciel Akweduktu moze wyprodukowac: •

nie maja c postaci Rzemieslnika do 2 towaro wmaja c postac Rzemieslnika do 3 towaro wmaja c postac Rzemieslnika oraz Biblioteke do 4 towaro w.

Pracownia stolarza (Carpenter / Schreinerei) x3 (Koszt=3, PZ=2) Jezeli w„asciciel Pracowni w fazie Budowniczego zbuduje fioletowy budynek, moze po tym jak za niego zap„aci„, wzia c jednka karte ze stosu do re ki. Jezeli budunej stawia budynek produkcyjny, Pracownia nie ma z adnego dzia„ania. Uwaga: Pracownia nie daje dodatkowej kart w momencie gdy sama zostanie zbudowana, jej efekt zaczyna dzia„ac dopiero przy budowie naste pnego budynku.

Prefektura (Prefecture / Prafektur) x3 (Koszt=3, PZ=2) W„asciciel Prefektury zatrzymuje 2 karty zamiast 1 w czasie fazy Burmistrza. Przyk„ady: W„asciciel Prefektury zatrzymuje: •

nie maja c postaci Burmistrza 2 z 2 kartmaja c postac Burmistrza 2 z 5 kartmaja c postac Burmistrza oraz Biblioteke 2 z 8 kart.

Jezeli dodatkowo posiada Archiwum, moz e wzia c wszystkie karty do re ki i odrzucic odpowiednia ich liczbe ze wszystkich swoich kart.

Hala targowa (Market Hall / Markthalle) x3 (Koszt=4, PZ=2) Jezeli w„asciciel Hali targowej w fazie Handlarza sprzedaje co najmniej jeden towar, otrzymuje jedna dodatkowa karte do re ki. Nawet jezeli sprzedaje wie cej niz jeden towar, nadal otrzymuje tylko jedna dodatkowa karte . Przyk„ad: Gracz sprzedaje 1x cukier w cenie 1 i 1x kawe w cenie 3 ź otrzymuje 5 kart.

ę2005 Gry-Planszowe.pl

10

Kamienioąom (Quarry / Steinbruch) x3 (Koszt=4, PZ=2) Jezeli w„asciciel kamienio„omu buduje fioletowy budynek, p„aci o 1 karte mniej niz jego koszt. Jez eli buduje budynek produkcyjny, Kamienio„om nie ma dzia„ania. Przyk„ad: Gracz jest Budowniczym i posiada Kamienio„om ź za budowe DŻwigu (2) nie musi nic p„acic.

Biblioteka (Koszt=5, PZ=3) Gdy w„asciciel Biblioteki uz ywa przywileju swojej postaci, zostaje on zdublowany. W odniesieniu do poszczego lnych postaci oznacza to: •

Burmistrz: otrzymuje 8 kart do wyboruBudowniczy: p„aci 2 karty mniej za budoweRzemieslnik: produkuje do 3 towaro wHandlarz: sprzedaje do 3 towaro wPoszukiwacz z„ota: otrzymuje 2 karty

Przyk„ady: •

Jezeli gracz be da cy Burmistrzem posiada Archiwum, Prefekture i Biblioteke , moz e wzia c 8 kart do re ki i odrzucic 6 kart ze wszystkich posiadanych.Jezeli gracz jako Budowniczy posiada Kamienio„om i Biblioteke , p„aci za budowe fioletowych budynko w 3 karty mniej.

Uwaga: W grze 2-osobowej Biblioteka moz e byc uz yta przez wóasciciela tylko raz na runde. Jez eli Gubernator uz ywa Biblioteki przy swojej pierwszej postaci, nie moz e jej uz yc przy drugiej!

Ponizsze fioletowe budynki nie maja zadnych w„asciwosci w trakcie gry, sa uz ywane wy„a cznie do zdobycia punkto w zwycie stwa na zakonczenie.

Trzy monumenty: •

Posa g (Statue / Statue) x3 (Koszt=3, PZ=3)Kolumna zwyciestwa (Victory Column / Siegessaule) x3 (Koszt=4, PZ=4)Rycerz (Horseman / Rejter) x3 (Koszt=5, PZ=5)

Uwaga: Gracz moze zbudowac np. Posa g i Kolumne zwycie stwa, ale nie dwa Posa gi!

Cztery najdro˙ sze budynki (Koszt=6):

Budynek Gildii (Guild Hall / Zunfthalle) x2 (Koszt=6, PZ=?) ę2005 Gry-Planszowe.pl

11

Na koniec gry w„asciciel Budynku gildii otrzymuje 2 dodatkowe punkty zwycie stwa za kazdy budynek produkcyjny, kto ry ma wybudowany. Przyk„ad: Gracz posiada 2 Plantacje indygo, 1 Cukrownie i 1 Sk„ad tytoniu ź otrzymuje 8 dodatkowych punkto w zwycie stwa.

Ratusz (City Hall / Rathaus) x2 (Koszt=6, PZ=?) Na koniec gry w„asciciel Ratusza otrzymuje 1 dodatkowy punkt zwycie stwa za kazdy fioletowy budynek, kto ry ma wybudowany (w tym Ratusz!). Przyk„ad: Gracz posiada Przytu„ek, Akwedukt, Pracownie stolarza, Kaplice , Kamienio„om, Biblioteke , Posa g, Budynek gildii oraz Ratusz ź otrzymuje dodatkowe 9 punkto w zwycie stwa. ó uk triumfalny (Victory Arch / Triumphbogen) x2 (Koszt=6, PZ=?) Na koniec gry w„asciciel ¼uku triumfalnego dostaje dodatkowe punkty zwycie stwa za monumenty: za 1 monument dostaje 4, za 2 monumenty 6 a za wszystkie 3 monumenty 8 punkto w zwycie stwa. Przyk„ad: Gracz posiada Posa g i Rycerza ź otrzymuje 6 dodatkowych punkto w zwycie stwa. Uwaga: Jezeli gracz posiada Ratusz i ¼uk triumfalny, monumenty daja mu dodatkowe punkty z obu tych budynko w.

Paąac (Palace / Palast) x2 (Koszt=6, PZ=?) Na koniec gry w„asciciel Pa„a cu otrzymuje 1 dodatkowy punkt za kaz de 4 punkty zwycie stwa (innymi s„owy liczba jego punkto w zwycie stwa zwie ksza sie o

- zaokra glaja c w do „). Punkty zwycie stwa za

Pa„ac sa podliczane na samym koncu, po podliczeniu wszystkich innych punkto w. Przyk„ad: Gracz ze swoich budynko w ma 34 punkty zwycie stwa. Za Pa„ac otrzymuje dodatkowe 8 punkto w, co w sumie daje wynik 42 punkto w.

Gra zaawansowana Po kilku grach, moz na spro bowac z innym uk„adem pocza tkowych kart. Kazdy gracz dostaje na pocza tku 4 karty plus tyle ile wynika z jego pozycji startowej. Pierwszy gracz dostaje 5 kart, drugi 6 kart, trzeci 7 kart a czwarty 8 kart. Kaz dy gracz po obejrzeniu kart decyduje, kto re 4 karty chce zatrzymac i odk„ada pozosta„e na stos kart odrzuconych.

Gra dla 5 graczy (wariant nieoficjalny) Aby zagrac w 5 oso b potrzebujecie jeszcze jednej karty Poszukiwacza z„ota. Jez eli dysponujecie gra Puerto Rico lub druga kopia San Juan, moz na wzia c z niej karte , w przeciwnym wypadku moze to byc ę2005 Gry-Planszowe.pl

12

jakis inny znacznik (np. zwyk„a karta z talii brydzowej). W ten sposo b powstaje 6 postaci, w tym 2 poszukiwaczy z„ota. Co kolejke wybierane jest 5 postaci. Gra konczy sie , gdy ktos zbuduje 10 budynko w (zamias 12, jak w normalnych zasadach). ę 2003 Andreas Seyfarth ę 2004 Ravensburger Spieleverlag ę 2005 Gry-Planszowe.pl (t„umaczenie na je zyk polski)

ę2005 Gry-Planszowe.pl

13

Alfabetyczny spis budynko w (wersja angielska) Nazwa angielska

Nazwa polska

Faza

Efekt

Aqueduct

Akwedukt

Rzemieslnik

+1 towar do produkcji

Archives

Archiwum

Burmistrz

Wszystkie karty do re ki

Black market

Czarny rynek

Budowniczy

Do 2 towaro w za koszt budynku

Blacksmith

KuŻnia

Budowniczy

-1 koszt budynko w produkcyjnych

Carpenter

Pracownia

Budowniczy

+1 karta po wybudowaniu budynku fioletowego

stolarza Chapel

Kaplica

Pocza tek rundy

Punkty zwycie stwa pod Kaplica

City Hall

Ratusz

Koniec gry

+1 PZ za kazdy fioletowy budynek

Crane

DŻwig

Budowniczy

Przykrycie budynku

Gold Mine

Kopalnia z„ota

Poszukiwacz z„ota

4 karty, jez eli ro zny koszt, moz na wzia c 1

Guild Hall

Budynek gildii

Koniec gry

+2 PZ za kazdy budynek produkcyjny

Horseman

Rycerz

-

-

Library

Biblioteka

Kazda postac

Podwaja przywilej

Market Hall

Hala targowa

Handlarz

+1 karta przy sprzedaz y

Market Stall

Stragan

Handlarz

+1 karta, jez eli sprzedaz min. 2 towaro w

Palace

Pa„ac

Koniec gry

+1/4 Punkto w zwycie stwa

Poorhouse

Przytu„ek

Budowniczy

+1 karta, jez eli 0 lub 1 karta po budowie

Prefecture

Prefektura

Burmistrz

Zatrzymanie 2 kart

Quarry

Kamienio„om

Budowniczy

-1 koszt budynko w fioletowych

Statue

Posa g

-

-

Tower

Wieza

Pocza tek rundy

Limit 12 kart

Trade station

Punkt handlowy

Handlarz

+1 towar do sprzedaz y

Victory Arch

¼uk triumfalny

Koniec gry

4/6/8 punkto w za 1/2/3 monumenty

Victory Column

Kolumna

-

-

Rzemieslnik

+1 karta jezeli produkcja min. 2 towaro w

zwycie stwa Well

Studnia

(wydrukuj / skseruj te strone dla wszystkich graczy)

ę2005 Gry-Planszowe.pl

14

Alfabetyczny spis budynko w (wersja niemiecka) Nazwa niemiecka

Nazwa polska

Faza

Efekt

Aquadukt

Akwedukt

Rzemieslnik

+1 towar do produkcji

Archiv

Archiwum

Burmistrz

Wszystkie karty do re ki

Armenhaus

Przytu„ek

Budowniczy

+1 karta, jez eli 0 lub 1 karta po budowie

Bibliothek

Biblioteka

Kazda postac

Podwaja przywilej

Brunnen

Studnia

Rzemieslnik

+1 karta jezeli produkcja min. 2 towaro w

Goldgrube

Kopalnia z„ota

Poszukiwacz z„ota

4 karty, jez eli ro zny koszt, moz na wzia c 1

Handelsstation

Punkt handlowy

Handlarz

+1 towar do sprzedaz y

Kapelle

Kaplica

Pocza tek rundy

Punkty zwycie stwa pod Kaplica

Kran

DŻwig

Budowniczy

Przykrycie budynku

Markthalle

Hala targowa

Handlarz

+1 karta przy sprzedaz y

Marktstand

Stragan

Handlarz

+1 karta, jez eli sprzedaz min. 2 towaro w

Palace

Pa„ac

Koniec gry

+1/4 Punkto w zwycie stwa

Prafektur

Prefektura

Burmistrz

Zatrzymanie 2 kart

Rathaus

Ratusz

Koniec gry

+1 PZ za kazdy fioletowy budynek

Reiter

Rycerz

-

-

Schmiede

KuŻnia

Budowniczy

-1 koszt budynko w produkcyjnych

Schreinerei

Pracownia

Budowniczy

+1 karta po wybudowaniu budynku fioletowego

stolarza Schwartzmarkt

Czarny rynek

Budowniczy

Do 2 towaro w za koszt budynku

Siegessaule

Kolumna

-

-

zwycie stwa Statue

Posa g

-

-

Steinbruch

Kamienio„om

Budowniczy

-1 koszt budynko w fioletowych

Triumphbogen

¼uk triumfalny

Koniec gry

4/6/8 punkto w za 1/2/3 monumenty

Turm

Wieza

Pocza tek rundy

Limit 12 kart

Zunfthalle

Budynek gildii

Koniec gry

+2 PZ za kazdy budynek produkcyjny

(wydrukuj / skseruj te strone dla wszystkich graczy)

ę2005 Gry-Planszowe.pl

15