Polish FAQs PROLOG BADANIE KLINICZNE

Polish FAQs BADANIE KLINICZNE PROLOG Clementia Pharmaceuticals rozpoczyna badanie kliniczne fazy II produktu palowaroten u pacjentów z postępującym...
1 downloads 1 Views 114KB Size
Polish FAQs BADANIE KLINICZNE

PROLOG Clementia Pharmaceuticals rozpoczyna badanie kliniczne fazy II produktu palowaroten u pacjentów z postępującym kostniejącym zapaleniem mięśni (ang. fibrodysplasia ossificans progressiva, FOP). • Badanie PVO-1A-201 to prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, kontrolowane placebo badanie kliniczne fazy II produktu leczniczego palowaroten u pacjentów z FOP podczas zaostrzenia choroby. Pacjenci w wieku co najmniej 15 lat, u których występuje zaostrzenie choroby w obszarze ramion, rąk, bioder lub nóg i którzy mogą rozpocząć przyjmowanie badanego leku w ciągu siedmiu dni od chwili zaostrzenia choroby, zostaną zrandomizowani do otrzymywania palowarotenu albo placebo przez sześć tygodni, po których nastąpi sześciotygodniowy okres kontrolny. Do badania zostanie włączonych 24 pacjentów: 18 pacjentów zostanie zrandomizowanych do otrzymywania jednej z trzech dawek palowarotenu, a 6 pacjentów do otrzymywania placebo. Celem badania jest ustalenie, czy palowaroten będzie mieć wpływ na tworzenie nowej kości podczas zaostrzenia choroby i po jego ustąpieniu, przy jakiej dawce i z jakimi działaniami niepożądanymi. Clementia planuje również otwarte przedłużenie badania PVO-1A-201

dla wszystkich pacjentów, którzy zakończą 12-tygodniowe badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby. Poniżej przedstawiamy pytania i odpowiedzi na temat konkretnych aspektów badania klinicznego firmy Clementia. Przygotowaliśmy je w celu udzielenia odpowiedzi na pewne pytania, które mogą mieć osoby chore na FOP, jednocześnie dbając o zgodność z odpowiednimi przepisami na temat udostępniania informacji na temat leku eksperymentalnego. Dodatkowe informacje na temat firmy Clementia można uzyskać klikając przycisk strony clementiapharma.com.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA PALOWAROTEN 1. Co to jest palowaroten? ODPOWIEDŹ: Palowaroten jest agonistą receptora gamma kwasu retinoidowego (RARγ) i należy do klasy związków zwanych retinoidami układowymi. Te związki wykazały zdolność do blokowania procesu tworzenia kości w szeregu mysich modelach FOP. Palowaroten jest badany jako potencjalny lek na FOP.

2. Czy palowaroten badano na zwierzętach? ODPOWIEDŹ: Tak, palowaroten badano zarówno na zdrowych zwierzętach, jak modelach zwierzęcych FOP. Badania na zdrowych zwierzętach pomogły ustalić potencjalne działania

niepożądane, jakie palowaroten może wywoływać u ludzi. Podczas badań na mysich modelach FOP, palowaroten zapobiegał tworzeniu nowej kości po urazie zależnie od dawki; tzn. im wyższa dawka, tym większe hamowanie procesu tworzenia kości.

3. Jakie są spodziewane skutki palowarotenu u ludzi chorych na FOP? ODPOWIEDŹ: Palowaroten wykazał zdolność do hamowania tworzenia kości w szeregu mysich modelach FOP, ale nie wiadomo, czy będzie mieć to samo działanie u ludzi. Badanie kliniczne fazy Il prowadzone przez firmę Clementia zostało opracowane w celu oceny ewentualnego wpływu palowarotenu na tworzenie nowej kości podczas zaostrzenia choroby i po jego ustąpieniu u pacjentów z FOP, a jeśli tak, to przy jakiej dawce. Ponadto to badanie kliniczne oceni działania niepożądane związane z palowarotenem u pacjentów z FOP.

4. Czy jacyś pacjenci kiedykolwiek przyjmowali palowaroten? Czy któryś z tych pacjentów cierpiał na FOP? ODPOWIEDŹ: Do czerwca 2014 r. łącznie 825 osób, w tym zdrowi ochotnicy i pacjenci z rozedmą płuc przyjęli palowaroten, ale nikt z nich nie chorował na FOP.

PVO-1A-201, BADANIE KLINICZNE FAZY II PALOWAROTENU U PACJENTÓW Z FOP

5. Jaki jest cel badania fazy II palowarotenu? ODPOWIEDŹ: Celem badania jest ustalenie, czy palowaroten ma wpływ na tworzenie nowej kości podczas zaostrzenia choroby i po jego ustąpieniu u pacjentów z FOP, przy jakiej dawce i z jakimi działaniami niepożądanymi.

6. Kto może wziąć udział w badaniu klinicznym fazy II? ODPOWIEDŹ: To badanie kliniczne zostało opracowane w celu umożliwienia obserwacji wpływu palowarotenu na pacjentów z FOP, u których występuje mutacja R206H; do badania zostanie włączonych 24 pacjentów. Możliwość włączenia do tego badania klinicznego fazy II mogą mieć pacjenci w wieku co najmniej 15 lat, u których występuje zaostrzenie choroby w obszarze ramion, rąk, bioder lub nóg, i którzy mogą rozpocząć przyjmowanie badanego leku w ciągu siedmiu dni od chwili zaostrzenia choroby. Pacjenci muszą być skłonni poddać się leczeniu prednizonem zgodnie z wytycznymi w sprawie leczenia FOP, nie mogą spełniać żadnych kryteriów wykluczenia z badania klinicznego i muszą być w stanie przyjść na wszystkie wizyty zaplanowane w protokole trzymiesięcznego badania. Szczegóły na temat badania klinicznego i kryteriów włączenia do badania znaleźć można na witryniewww.clinicaltrials.gov.

7. Dlaczego to badanie fazy II jest ograniczone do 24 pacjentów? ODPOWIEDŹ: Badania kliniczne mają na celu ustalenie

bezpieczeństwa i skuteczności badanej substancji w najbardziej wydajny sposób, przy możliwie najmniejszym ryzyku dla pacjentów. Stwierdzono, że 24 uczestników wystarczy do ustalenia, czy palowaroten może zapobiegać kostnieniu heterotopicznemu (pozaszkieletowemu) lub ograniczać stopień kostnienia podczas zaostrzenia choroby lub po jego ustąpieniu, , a jeśli tak, to w jakich dawkach.

8. Dlaczego dzieci chore na FOP nie mogą wziąć udział w badaniu klinicznym fazy II? ODPOWIEDŹ: Zanim dzieci chore na FOP będą mogły wziąć udział w badaniu klinicznym palowarotenu, niezbędne będzie zgromadzenie większej ilości informacji. Firma Clementia podjęła czynności niezbędne dla uzyskania tych informacji, co obejmuje dodatkowe badania na zwierzętach i badania kliniczne.

9. Czego wymaga się od pacjentów włączonych do badania klinicznego fazy II? ODPOWIEDŹ: Z pacjentami zostanie przeprowadzony pełny wywiad lekarski, przejdą oni również badanie przedmiotowe i badania laboratoryjne dla ustalenia, czy spełniają wszystkie kryteria udziału w tym badaniu klinicznym. Pacjenci spełniający kryteria udziału w badaniu klinicznym i włączeni do badania będą następnie losowo przydzieleni do otrzymywania palowarotenu lub placebo - codziennie rano po śniadaniu przez 6 tygodni. Pacjenci będą kontrolowani przez dodatkowe 6 tygodni po zakończeniu przyjmowania badanego leku, więc udział w badaniu potrwa

łącznie 12 tygodni. Podczas badania klinicznego przeprowadzonych zostanie szereg ocen w celu ustalenia, czy palowaroten wpływa na tworzenie nowej kości podczas zaostrzenia choroby i jakie działania niepożądane wywołuje. Obejmują one zdjęcie Rtg, badanie TK i RM miejsca zaostrzenia zmian chorobowych, ocenę nasilenia bólu i opuchlizny przez pacjenta, oraz badanie zakresu ruchów w miejscu zaostrzenia. Ponadto pacjenci wypełnią kwestionariusze mające na celu ocenę ograniczeń fizycznych i inne ankiety dla oceny ogólnego stanu zdrowia. Na koniec ocenione zostaną działania niepożądane. Na ogół te oceny zostaną wykonane podczas wizyty wyjściowej (przy włączeniu do badania), w tygodniu 6 (na koniec leczenia) i w tygodniu 12 (po 6-tygodniowym okresie kontrolnym). Szczegóły na temat badania klinicznego można znaleźć na stronie www.clinicaltrials.gov.

10.Co oznacza losowy przydział do otrzymywania placebo w badaniu klinicznym fazy II? ODPOWIEDŹ: Pacjenci włączeni do badania klinicznego fazy II zostaną przydzieleni losowo (w sposób przypominający rzut monetą) do otrzymywania palowarotenu albo placebo. W tym badaniu klinicznym prawdopodobieństwo otrzymywania placebo wynosi 25% (jeden na cztery), a prawdopodobieństwo otrzymywania palowarotenu wynosi 75% (trzy na cztery).

11. Co oznacza podawanie placebo i dlaczego stosuje się je w badaniu klinicznym fazy II?

ODPOWIEDŹ: Placebo to produkt, który nie posiada właściwości leczniczych, wygląda jak lek eksperymentalny, ale nie zawiera palowarotenu. Podawanie placebo jest zwykle wymagane w badaniach klinicznych w celu ustalenia, czy lek eksperymentalny przynosi korzyści lecznicze i w celu ustalenia działań niepożądanych. Stosowanie grupy otrzymującej placebo w badaniu klinicznym ma na celu ustalenie, czy przyczyną obserwowanych działań jest lek eksperymentalny, uważne monitorowanie pacjenta w ramach badania klinicznego, czy jest to kwestia przypadku.

12. Czy uczestnicy badania klinicznego fazy II będą mogli przyjmować swoje regularne leki, jak prednizon w okresie zaostrzenia choroby, inne leki i/lub urządzenia (np. tlen, CPAP (urządzenia wytwarzające ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych), itp.)? ODPOWIEDŹ: YTak. Chociaż niektóre protokoły badań klinicznych nie pozwalają na stosowanie pewnych leków, z powodu potencjalnych wzajemnych oddziaływań z palowarotenem, prednizon, tlen i CPAP są dozwolone. Szczegóły na temat badania klinicznego, w tym dozwolonych leków, znaleźć można na witrynie www.clinicaltrials.gov. Ponadto lekarz prowadzący badanie kliniczne omówi z Panem/Panią tę kwestię.

13. Co się zdarzy w przypadku, kiedy u pacjenta włączonego do badania klinicznego fazy II wystąpią działania niepożądane związane z leczeniem?

ODPOWIEDŹ: Najczęstsze działania niepożądane związane z palowarotenem dotyczą skóry i błon śluzowych (np. wnętrza nosa i ust) i obejmują suchość skóry, suchość warg, swędzenie, wysypkę, zaczerwienienie skóry, łuszczenie się lub schodzenie skóry płatami, stan zapalny warg i suchość oczu. Istnieją inne potencjalne działania niepożądane związane z grupą leków, do których należy palowaroten – zwanych retinoidami; zostaną one przedstawione podczas procesu uzyskiwania świadomej zgody na udział w badaniu, kiedy będzie brane pod uwagę włączenie Pana/Pani do badania. Pacjent będzie mieć możliwość omówienia potencjalnych zagrożeń dla zdrowia z lekarzem prowadzącym badanie. Jeżeli podczas badania klinicznego u pacjenta wystąpią działania niepożądane, lekarz w ośrodku badawczym przeprowadzi staranną ocenę jego stanu i zastosuje odpowiednie leczenie. Ponadto pacjenci w każdej chwili mogą zdecydować się przerwać udział w badaniu klinicznym.

14. Gdzie jest prowadzone to badanie kliniczne fazy II? ODPOWIEDŹ: To badanie jest prowadzone w trzech ośrodkach podanych poniżej. W każdym z tych ośrodków będzie personel badania posiadający wiedzę na temat FOP i starannie przeszkolony w zakresie protokołu badania klinicznego. Szczegóły na temat gotowości ośrodków można znaleźć na witrynie www.clinicaltrials.gov. a. University of Pennsylvania – Lekarze prowadzący badanie kliniczne: dr Robert Pignolo i dr Fred Kaplan b. University of California, San Francisco – Lekarz prowadzący badanie kliniczne: dr Ed Hsiao c. Hôpital Necker-

Enfants Malades, Paryż, Francja – Lekarz prowadzący badanie kliniczne: dr Genevieve Baujat

15. Czy pacjent, który nie mieszka w USA ani we Francji będzie mógł być włączony do tego badania klinicznego? ODPOWIEDŹ: Tak, pacjenci mieszkający poza USA i Francją mogą być wzięci pod uwagę przy włączaniu tego badania.. Jednak tacy pacjenci staną przed wieloma trudnościami, które mogą uniemożliwić skuteczny udział w tym badaniu. Trudności te obejmują rygorystyczne wymogi dojazdu do ośrodka badawczego podczas zaostrzenia choroby: pacjent musi dotrzeć do ośrodka klinicznego, przejść przez wszystkie procedury skriningu i rozpocząć przyjmowanie badanego leku w ciągu 7 dni od wystąpienia zaostrzenia choroby. Ponadto pacjent będzie musiał zjawiać się w ośrodku klinicznym na wszystkie wymagane wizyty podczas 12-tygodniowego badania klinicznego, albo dojeżdżając, albo przenosząc się w pobliże ośrodka klinicznego na okres całych 12 tygodni. Ponadto, ponieważ niektóre oceny w tym badaniu obejmują kwestionariusze wyników zgłaszanych przez pacjenta i muszą być wypełnione samodzielnie przez pacjenta, wymagana jest płynna znajomość języka angielskiego, francuskiego, włoskiego lub hiszpańskiego. Ostateczna decyzja w sprawie kwalifikacji i włączenia do badania pozostanie w gestii głównego badacza w każdym ośrodku klinicznym.

16. Czy firma Clementia zapewni środki na dojazd i noclegi dla uczestników badania klinicznego fazy II

mieszkających zbyt daleko, aby dojeżdżać do ośrodka klinicznego na każdą wizytę? ODPOWIEDŹ: Tak, wszystkie uzasadnione koszty związane z udziałem w tym badaniu zostaną pokryte, co obejmuje dojazdy i noclegi dla pacjenta i jego opiekuna.

17. Jeżeli to badanie kliniczne fazy II zakończy się powodzeniem, czy produkt leczniczy zostanie wprowadzony do obrotu? ODPOWIEDŹ: To badanie kliniczne fazy Il ma na celu ustalenie, czy palowaroten wpływa na tworzenie kości podczas zaostrzenia choroby u pacjentów z FOP, a jeśli tak, to w jakiej dawce. Ponadto oceni ono działania niepożądane palowarotenu u pacjentów z FOP. Zanim władze nadzorcze, takie jak amerykańska Agencja Leków i Żywności i Europejska Agencja Leków UE dokona przeglądu wniosku o dopuszczenie palowarotenu do obrotu w leczeniu FOP, wymagane będą dodatkowe badania.

18. Jak wyglądają terminy ewentualnego dopuszczenia palowarotenu do obrotu? ODPOWIEDŹ: TW tej chwili nie jest jeszcze znany termin dopuszczenia tego produktu do obrotu.

19. Co stanie się z pacjentami po zakończeniu ich udziału w badaniu klinicznym fazy II? ODPOWIEDŹ: Firma Clementia planuje otwarte przedłużenie badania PVO-1A-201 dla wszystkich pacjentów, którzy zakończą

12-tygodniowe badanie kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby. Badanie otwarte oznacza, że pacjent włączony do takiej fazy przedłużonej badania, u którego dojdzie do zaostrzenia choroby, będzie leczony palowarotenem niezależnie od tego, czy otrzymywał on placebo, czy palowaroten podczas pierwszego badania. Szczegóły będzie można znaleźć na witrynie www.clinicaltrials.gov kiedy rozpocznie się to badanie kliniczne.