Podlaska Platforma Edukacyjna wykorzystanie w dydaktyce

Podlaska Platforma Edukacyjna – wykorzystanie w dydaktyce Zdzisław Babicz Białystok, 29.04.2015 Plan wystąpienia Kogo uczymy? Jak uczymy? Czego ucz...
Author: Sylwia Wysocka
13 downloads 2 Views 2MB Size
Podlaska Platforma Edukacyjna – wykorzystanie w dydaktyce

Zdzisław Babicz Białystok, 29.04.2015

Plan wystąpienia Kogo uczymy? Jak uczymy? Czego uczymy?

Edukacja 2.0…

Podlaska Platforma Edukacyjna Komponenty PPE

Kogo uczymy? GENERACJA SIECI DZIECI SIECI CYFROWI TUBYLCY

POKOLENIE X [1965-1979]

GOOGLE GENERATION

POKOLENIE Y [1980 - 1995]

THE YOUTUBE GENERATION

POKOLENIE Z lub C [1996 - 2009]

MULTITASKING GENERATION

POKOLENIE ALFA [po 2010 - ?]

Kogo uczymy? collaborate communicating

connected

content-centric

content creation community-oriented

computerized

always clicking

Kogo uczymy?     

POKOLENIE C [1996 - 2009]

ma problemy ze zrozumieniem długiego i skomplikowanego tekstu z powodzeniem czyta z małego ekranu przedkłada obraz i dźwięk nad tekst preferuje swobodny (hipertekstowy i hipermedialny) dostęp oraz równoległe przetwarzanie informacji preferuje akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, oczekują szybkich efektów odkrywa wszystkie funkcje urządzeń, wymyśla ich nowe zastosowania; traktuje nowe technologie kreatywnie, ufnie;

2015-04-30

Zdzisław Babicz

Jak uczymy?

http://aktywny-w-szkole.us.edu.pl/biuletyn-dla-nauczycieli/fizyka/warsztaty-przedmiotowe-z-fizyki

Czego uczymy?

Edukacja 2.0

Uczyć uczenia się

(przez całe życie)

Zadania przed edukacją

• dostosowywać metody nauczania do potrzeb, preferencji i możliwości uczniów, nie zaś odwrotnie – jak jest obecnie • zaprojektować działania edukacyjne tak, by uwzględnić nowe kompetencje cyfrowe, styl życia i sposób pracy współczesnej młodzieży

TIK i nowe idee pedagogiczne Konektywizm – (George Siemens i Stephen Downes) teoria uczenia się w epoce cyfrowej działania związane z uczeniem się mają charakter konektywny – uczę się, pracuję, gdy jestem połączona/y; to „połączenie” odnosi się nie tylko do połączeń technologicznych (internetowych), ale również do połączeń między uczącymi się, więzów międzyludzkich. „Połączenie” jest czymś więcej niż tylko środkiem, to stan świadomości. [Maciej M. Sysło]

Strategia kształcenia wyprzedzającego czyli

„odwrócona szkoła”

„odwrócona szkoła”

2015-04-30

Etapy

Istota nauczania wyprzedzającego • Zmiana (w dużym stopniu) środowiska – z klasowo-lekcyjnego na internetowe • Zmiana lekcji – przestaje być to jednostka, na której uczeń zostaje zapoznany z nowymi treściami.

Zmiana ról Uczeń • Aktywny twórca • Konstruktor własnej wiedzy

Nauczyciel • Moderator • Przewodnik

2015-04-30

Wsparcie nauczyciela: • Zasoby edukacyjne w Internecie (chmura, E-podręcznik)

• Narzędzia do przygotowania autorskich materiałów edukacyjnych • Platformy e-learningowe (szkolne)

Podlaska Platforma Edukacyjna

http://ppe.wrotapodlasia.pl

Podlaska Platforma Edukacyjna

Platforma e-learningowa

http://ppe.wrotapodlasia.pl

Podlaska Platforma Edukacyjna  Edytor zawartości kursów e-learningowych

http://ppe.wrotapodlasia.pl

Przykłady:

Kurs Układ Słoneczny Ptaki śpiewające Instrukcje korzystania z PPE

Wykorzystanie WBTExpressa:

Uzyskać klucz licencyjny Pobrać oprogramowanie ze strony 4Systemu Tworzyć prezentacje (również do wykorzystania off line)

Szkoła może być odwrócona ;) ale nie pozwólmy na odwrócenie ról: człowiek - technologia

Literatura 1. Materiały XI Konferencji "Informatyka w Edukacji" IwE2014 Toruń, 1-2.07. 2014r 2. Metodyka kształcenia strategią wyprzedzającą /praca zbiorowa pod redakcją naukową Stanisława Dylaka. – Poznań : Wydaw. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2011 3. IwE 2013 uczyć się będąc połączonym – teksty wystąpień pod redakcja Macieja M. Sysło, Anny B. Kwiatkowskiej – Toruń 2013 4. Szkoła w perspektywie XXI wieku : teraźniejszość – przyszłość. Cz. 2, Nowe technologie i perspektywy przemian w procesach edukacyjnych / pod red. Sławomira Kozieja. – Kielce :Wydaw. Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego, 2009 5. Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej, Joanny Szymanowskiej. – Białystok : „Trans Humana”, 2009 6. Wpływ komputera na efektywność nauczania / Piotr Remża // W: Edukacja w okresie przemian / red. nauk. Anna Karpińska. – Białystok 2010. – S. 363-369 7. Wybrane aspekty „rewolucji informatycznej” / Henryk Noga. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2008 8. Wybrane zagadnienia e-edukacji / pod red. Leszka Rudaka. – Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2009

9. Wychowawcze aspekty „rewolucji informacyjnej” / Henryk Noga. – Kraków : Wydaw. Nauk. Akademii Pedagogicznej, 2008

Dziękuję za uwagę 

Zdzisław Babicz [email protected] Białystok, 29.04.2015