"POD KLUCZ")

MONOGRAfiE PRA WN ICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I • UMOWA O GENERALNĄ INWESTYCJI (EPC/" POD KLUCZ") REA LI ZACJĘ UMOWA O GENERALNĄ REALIZACJĘ INWESTY...
5 downloads 2 Views 2MB Size
MONOGRAfiE PRA WN ICZE WOJCIECH WYRZYKOWSK I • UMOWA O GENERALNĄ INWESTYCJI (EPC/" POD KLUCZ")

REA LI ZACJĘ

UMOWA O

GENERALNĄ

REALIZACJĘ

INWESTYCJI

(EPC/"POD KLUCZ") WOJCIECH WYRZYKOWSKI

Polecamy nasze publikacje: K. Zagrobelny

ODPOWIEDZIALNOŚĆ INWESTORA Z UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE E.

Strzępka-Frania

UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH A . Brz ozowski

KONSUMENCKA UMOWA O DZIEŁO (W ŚWIETLE ART. 627' KODEKSU CYWILNEGO) M . Tcl'rska

ZAKRES SWOBODY UMÓW W SPÓŁKACH HANDLOWYCH

www.ksiegarnia.beck.pl

WYDAWNICTWO CH.BECK WARSZAWA 2013

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

Spis treści

• Redaktor'prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wykaz skrótów ........... ........... ....... .............. ............... .......................................... .......

XI

Wykaz literatury ........... ....... .: .... .. .. ... .... ............ .... ....... .... ........................... ... ........... .

XV

Uwagi

wstępne

Rozdział

§ l.

..... .... .. ........................ ....... ........ ...... ...... ........ .... ... ..................... ......... .

XXV

I. Umowa o genera l m) realizację inwestycji w systemie umów .... .. Uwagi ogólne ........................................................................... ........ ............ .

§ 2. Funkcje gospodarcze i zas tosowanie umowy o genera l ną rea liza cję § 3.

inwest ycj i ................................................ .... .. ......... ................................. ... ... .

5

Uwagi historycznoprawne ................ ...................................... ....................

6

I. Geneza umowy o generalną realizację inwestycji.. ........ .. ............

6

II. Normatywne wyodrębnienie umowy o generalm)

~ ~/'j

1'- ;i I

r- /'

UWAGA I!! KOPIOWANIE

§ 4.

ZABIJA .

KSIĄZKĘ

realizacj ę

inwest ycji ................. .... ...... .. ......... .... ................. .................................

9

III. Kierunki zmian reg ulacji umowy o genera l ną rea li zacj ę inwes t ycji .. ....... ..... ............... ...... .... ............. ... ..... .. .... ....... ...... .... ..... ....

12

IV. Prze pisy b ez po śre dnio reg u luj
14

Umowa o generalną realizację inwes tycji w obowiązującym stanie prawnym ...................... ..... ................... .... ........ ............. .............................. ...

16

I. Zasada swobody umów jako podstawa prawna zawierania umowy o generalną realizację inwes tycj i .................................... ..

16

II. Warunki kontraktowe FIOIC jako podstawa ksztaltowania tre śc i umowy o generalną rea lizację inwestycji .......................... .

17

I. Geneza, rozwój oraz ogólna cha rakterystyka warunków

© Wydawnictwo C.H.Beck 2013

kontraktowych FIOIC. ......................... ...... ........ ...... ........... ..... .. .

21

3. C harakter prawny warunków kontraktowych FIOIC .. .... .. .. .

22

4. Warunki kontraktowe FIOIC a obowiązujące normy prawne ..... ... .............. .......... .............. ......... ............. ... ................... .

25

II. Umowa o genera l ną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz") w prawie niemieckim ....... .............. ...... ................... .... .... ....... .......... ....... ..... ... ...

28

§ l.

28

Wydawnictwo C.H.13eck Sp. z 0.0. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie : Marta Świerk Druk i ojJrawa: Elpil, Siedlce

ISBN 978-83-255-5480-4 ISBN e-book 978-83-255-5481-1

17

2 . Zawa rcie umowy o generalną realiz ację inwestycji z wykorzystaniem warunków kontraktowych PIOIC na rea liza cję inwestycji w systemie EPC/"pod klucz" ............... ..

Rozdział

Uwagi ogó lne ....................... ....... .. .... .... .... ............ .............. .. ...................... ..

v

Spis § 2. § 3.

treści

Spis treści

Ogólna charakterystyka niemi eck iego prywatnego prawa budowlanego .... ........................................ ........................ ......... .... ....... .... .... . Umowa o wykonanie obiektu wraz z jego wyposażeniem

(Al1 lagenballvertrag) ..................... .. ............................................................ . 1., C harakter prawny umowy o wykonanie obiektu wraz z jego wyposażeniem

.. ............. .. .............. ................. .......... ... ... ....... .... ... ... ..

32

2. Wykonawca .. ..... ........ .... ...... .. ...... ....... ........................... .. .. ........... .

36 36 36

III. Prawa i obowiązki stron .......................................... ................. .... .. ..

37

l. Obowiązki zamawiaj,!cego (inwestora) ..................... .. .. ......... .

37

2.

Obowiązki

wykonawcy .................. .................... ........... .......... ....

37

św iad cze I1 .. .... .................................... .

38

2.1 .1. Świadczenia projektowe ........................................... .

38

2.1.2 . Św iadczenia budowla ne ...................................... .. .. ..

39

2.1. Szczególowy wykaz

2 .1. 3. Pozostale

św iadcz en ia

wykonawc y .... ................... ..

2.2. Funkcjona lny opis przedmiotu św iadczenia wykonawcy .............. ..... .......................... ..... ... ...... .............. .. Umowa o generalne

przejęcie

§ I.

i inne podmioty u czes tni czące ...................... ...... .... .......... .............. .. ........ . § 3.

Przedmiot umow y o generalną realizację inwestycj i (EPC/"pod klucz") .... ... .... ..... ..... ........... ........... .. .. ..................... ....... .. II. Przedmiot św iadczenia generalnego realizatora ........ .. .. .... ....... ..

r.

§ 4. Prawa i obowiązki stron w umowie o genera ln ą realizację

39

inwes tycji (EPC/"pod klucz") .......................... ....... ......... ........ ...... ............ . I. Obowiązki za mawiającego ....... ... ... .... ........... ..... ............ ....... ... ... ... .

40

l. Obowiązek przed lo żen ia niezbędnych danych i informacj i

45

2. Generalny przejmujący (Gel1eraliibernehlller) ....................... .

4.1 . Obowiązek wystawienia św i a dec t wa przejęcia .............. .

50

4.2. Obowiązek wystawienia św iadectwa wykonania .... ...... .

3. Podwykonawcy (S/./bul1temehmer/Nachlllltemehlller) ........ .

51 51

l r. Obow i ązk i genera lnego rea li zato ra (wykonawcy) ...................... .

Obowiązki zamawiającego ....................................................... .. przejmującego .................................. .

53

2.1. Obowiązek dostarczenia projektu budowlanego .......... ..

54

2.2. Obowiązek zbadan ia g runtu oraz związane z tym ryzyko i odpowiedzia ln ość ........................ ...................... .

55

2.3.

Obowiązek

oddania go towego obiek tu .......................... .

3. Rodzaje umowy o gene ra lne przejęcie wykonania obiektu ..... .... ................... .... .. .... .. .. .. .... ... ........ .............................. . umowy o generalne przej ęcie wykonania obiektu od innych umów dotyczących św iadczell budowlanych w prawie ni emieckim ..................... .......... ..... ... .... ... .... ..... ...................... ........ ......... .... .

l. Ogólne zobow i ąza nie generalnego realizatora (w)'konawcy) ....... ...... ............. .. .......... ........ .. ............ .. .. ..... ........... .

2. Obowiązek dostarczenia projektu zam ierzonej inwestycji .. 3. Obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleó administracyjnoprawnych ..... ............... ...... ................... .... ....... . 4. Obowiązek określenia zak res u robót, które generalny realizator (wykonawca) będzie wykonywal osobiście .......... . 5. Obowiązek przeszkolenia person elu zamawiającego .......... .. 6. Pozostałe obowiązk i generalnego rea li zatora (wykonawcy) ..

56 58

Ocena praw i obowiązków stron umow y o ge neralną rea li zację inwestycj i (EPC/"pod klucz") ................................................ ................... ..

60

Rozdział IV. Odpowiedzialność stron umowy o generalm) realizację inwestycji (EPC/"pod klucz") za szkodę powstalą w związku z rea lizacją inwestycji ......... ................. ...................................... ....................... .

§ 5.

Rozróżni e nie

§ I.

70 73

78 78 78 83

50

I.

70

87

I . Inwesto r (Ballherm) ........ ........................................................... .

52 52 52

64

3. Obowi,)zek zap laty um ów ionego wynagrodzenia .............. .. 4 . Obowi,)zek odbioru robót (świadectwo przejęcia i świadec two wykonania) ........................................................ ..

Przedmiot św iadcz e nia ge neralnego przejmującego .. .. ........ ..... ..

63

2. Obowiązek przekazania i udost ęp nieni a tere nu budowy .. ..

47

2. Obowi,)zki genera ln ego

VI

Przedmiot umowy o genera lną realizację inwestycji (EPC/"pod k lu cz") i przedmiot świadczenia generalnego rea lizatora ................... ..

50

IV. Prawa i obowiązki s tron .................. .............................................. ..

63

§ 2. Strony umowy o gene ralną rea li zacj" inwestycji (EPC/"pod klu cz")

I. C ha rakter prawny .................................................................. .. ....... ..

m.

61

Uwagi ogólne .... .. ............ ...... .................. .... .... .... .......... ............ ...... ...... .. .... ..

II. Strony .. .. ......................... ..... ........ .... ..... ....... .... ....... ...... ........ ..... .. .. .... ..

4. Projektant. .. ............... ........... ......... ....... ................. ......... ............. ..

60

Rozdział III. Umowa o generalną realizację inwestycji (EPC/"pod klucz") na gruncie postanowień warunków Srebrnej Księgi FIDIC .................... .

wykonania obiektu

(Generaliiberl1ehlllervertmg) ............................................ ......................... .

§ 5.

31

II. Stro ny umow y ..................................... ................. .. ... ................. ....... . l. Zamawiający (inwestor) ........................................ .. ................... .

§ 4.

l. Umowa o genera ln e przejęcie wykonania obiektu a umowa o generalne wykonawstwo (Gelleralllllterllehll1ervertmg) .. ...... II. Umowa o generaln e przejęcie wykonania obiektu a umowa o sp rawowa ni e pieczy nad budową (Baubetreu/./l1gsvertrag) .....

29

Uwagi ogólne ........ .. .... ................................ .. ............................................... .

88

88 91 91 91

94

99 100

103 103 104

106 106

VII

Spis treści § 2.

s tro n umowy za ni ewyko na nie lub n i e n a l eżyte wykona nie zo b ow i ąza ni a ...... ..... ... ..... .................. ................. ....... ....... .. ......

Spis treści III. Sk utk i p raw ne zak wa lifi kowa ni a u mowy o ge n era ln ą rea li zację inwes tycj i (EPC/" pod k lucz") jako um owy m iesza nej ........ ..... .......... ......... ....... ... .... ......... .... ..... .......... ...... ......... ...

O dp o wi e d z i a l n ość

I. Ogólne reg u ly o dp ow i edz i a ln ości s tro n um owy za sz ko d ę • po ws ta łą wsk u tek niewyko na ni a lub ni e n a l eży tego wykona ni a zo b o wi ąza ni a ..... ... ....... ... ............. .. ........ ....... .......... .... .. Ii. Mo d yfik acje ogólnych reg ul odpow iedzia lności zawa rte w wa run kach ko ntraktowych Srebrnej Ks i ęg i FI DIC ... ............. .

107 § 3.

107

Roz róż ni en ie um owy o ge nera lI1