Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi ventu...
16 downloads 0 Views 394KB Size
Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Seminarium eksperckie

Rozwój innowacyjnej gospodarki dzięki rynkowi venture capital Pałac Prezydencki Warszawa, 7 października 2013 r. Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce • Warsztat I organizowany z inicjatywy PARP oraz KPK CIP, Warszawa, 14 czerwca 2012 r. • Warsztat II organizowany z inicjatywy PARP oraz KPK CIP, Warszawa, 3 października 2012 r. • Konferencja organizowana przez PARP pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego „Perspektywy Rozwoju Rynku VC w Polsce - Inwestycje na wczesnych etapach rozwoju polskie i zagraniczne doświadczenia finansowania innowacyjności i przedsiębiorczości”, Warszawa, 26 listopada 2012 r. • Seria raportów przygotowanych na zlecenie PARP

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Perspektywy rozwoju rynku funduszy VC w Polsce • Raport z przebiegu Warsztatu I i propozycje zmian legislacyjnych • Raport z przebiegu Warsztatu II i propozycje zmian legislacyjnych • Zbiór rekomendacji rynkowych i legislacyjnych

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Uwagi wprowadzające • Prawo polskie zapewnia niezbędną podstawę do prowadzenia inwestycji VC, w tym sensie, że nie tworzy barier niemożliwych do przekroczenia • Wiele zmian legislacyjnych dokonanych na przestrzeni ostatnich lat sprzyja zakładaniu start-up’ów i inwestycjom VC • Bariery prawne, które utrudniają tego typu inwestycje, pojawiają się przede wszystkim na poziomie prawa podatkowego, w mniejszym zakresie w obszarze prawa handlowego • Istnieją pozaprawne bariery dla rozwoju inwestycji VC w Polsce Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

PRAWO SPÓŁEK

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Rozszerzenie zakresu autonomii woli w kreowaniu statutu spółki akcyjnej •

• • •

Art. 304 § 3 i 4 KSH: – statut może przewidywać regulacje odmienne od KSH, jeśli KSH na to zezwala – statut może zawierać dodatkowe postanowienia, chyba że z KSH wynika, że przewiduje ona wyczerpujące uregulowanie albo dodatkowe postanowienie statutu jest sprzeczne z naturą spółki akcyjnej lub dobrymi obyczajami Przełamanie obowiązującej w prawie cywilnym zasady swobody umów Konieczność spojrzenia na spółkę akcyjną jako zwykły wehikuł inwestycyjny, a nie jako spółkę przeznaczoną wyłącznie dla większych inwestycji Zapewnienie pełnej zgodności pomiędzy umową inwestycyjną i statutem spółki, a tym samym zwiększenie bezpieczeństwa stron, minimalizowanie ryzyka sporów prawnych oraz uelastycznienie tej formy prawnej inwestycji VC i seed

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Ograniczona swoboda w zakresie tworzenia tzw. preferred shares • KSH przewiduje ograniczenia w zakresie uprzywilejowania praw udziałowych w spółkach • Inwestycja VC wiąże się z ryzykiem większym niż inwestycje w przedsięwzięcia bardziej dojrzałe • Inwestorzy oczekują większej stopy zwrotu i wynagrodzenia za ponoszone ryzyko • Umowa inwestycyjna zawiera szereg postanowień zmierzających do osiągnięcia powyższego celu • Prawa udziałowe w spółkach (akcje i udziały) są prawnym odzwierciedleniem powyższych zapisów i powinny być spójne z umową inwestycyjną Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Zwiększenie limitu wsparcia udzielanego przez KFK • Zgodność z prawem UE dot. pomocy publicznej (Wytyczne 2006/C 194/02, zmienione Komunikatem KE 2010/C 329/05) • Zapewnienie możliwości inwestowania w spółkę portfelową dla zapewnienia jej dalszego rozwoju (kolejnych rund finansowania) • Zapewnienie odpowiedniej stopy zwrotu inwestorom przy sprzedaży akcji spółki • Unikanie dyskryminacji polskich spółek • Uwzględnienie części rekomendacji – proponowana zmiana Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie wsparcia finansowego udzielanego przez Krajowy Funduszu Kapitałowy dot. m.in. zwiększenia maksymalnej transzy finansowania do 2.500.000 euro na docelowe MŚP w okresie 12 miesięcy, przy łącznej wartości dofinansowania w wys. maksymalnie 3.000.000 euro (projekt z dnia 10 czerwca 2013 r.) Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

PRAWO PODATKOWE

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Zwolnienie aportu IP z opodatkowania • Aport w postaci praw własności przemysłowej jest opodatkowany na takich samych zasadach jak aport, np. nieruchomości • Prawo własności przemysłowej wnoszone do spółki jest aktywem o największej wartości w tej spółce, przy czym przyniesie ono spodziewany dochód dopiero w przyszłości • Opodatkowanie tego aportu już w momencie wniesienia do spółki obniża atrakcyjność inwestycji VC • Zwolnienie tego rodzaju aportu z opodatkowania, takie jak przewidziane dla zorganizowanej części przedsiębiorstwa, eliminowałoby negatywne bodźce dla inwestycji • Alternatywa: przesunięcie momentu opodatkowania z momentu wniesienia aportu na moment zbycia udziałów Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Zwiększenie elastyczności tworzenia podatkowych grup kapitałowych • Rygorystyczne przepisy dotyczące podatkowych grup kapitałowych ograniczają w praktyce możliwość korzystania z tego instrumentu • Dzięki ograniczeniu tych wymagań (poziom rentowności podatkowej, wysokość kapitału zakładowego) podatkowe grupy kapitałowe, które tworzą m.in. możliwość natychmiastowego pokrywania strat jednych spółek z dochodów pozostałych, stałyby się bardziej dostępnym wehikułem dla inwestycji VC

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Wyjaśnienie statusu podatkowego S.K.A. • Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym z dnia 17 września 2013 r. (druk sejmowy nr: 1725, I czytanie – 25 września 2013 r.) • Propozycja opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej, stanowiącej podstawowy wehikuł inwestycji VC, podatkiem dochodowym od osób prawnych • Skutek: dyskryminacja inwestorów korzystających z instytucji wspólnego inwestowania w stosunku do inwestujących bezpośrednio • Niestabilność systemu podatkowego Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Ulga na nowe technologie • Ulga obejmuje jedynie nabycie technologii od innego podmiotu, nie obejmuje natomiast samodzielnego jej wytworzenia, na które często decydują się innowacyjne spółki • Konieczność rozszerzenia definicji „nabycia nowej technologii” w ustawie o PIT i ustawie o CIT

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Niestabilność i niespójność przepisów prawa podatkowego • Liczne przykłady, ostatni związany z zasadami opodatkowania spółki komandytowo-akcyjnej • Polepszenie stabilności prawa podatkowego i przewidywalności jego zmian

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Dziękuję za uwagę [email protected]

Jankowski, Stroiński i Partnerzy  JSLegal  Adwokacka Spółka Partnerska

Suggest Documents