personel

About us / O Nas Company's policy / polityka firmy Privacy policy / Polityka prywatnoci Staff / personel www.wochen-office.com [email protected]
4 downloads 0 Views 617KB Size
About us / O Nas Company's policy / polityka firmy Privacy policy / Polityka prywatnoci Staff / personel

www.wochen-office.com [email protected] 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland

About us / O Nas

The company Wochen - Office specializes in the unique field of services related to supporting the Asian trade cooperation partners. Firma Wocheń - Office specjalizuje się w niepowtarzalnym zakresie usług związanych ze wsparciem współpracy handlowej azjatyckich kontrahentów.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------We support you from the very beginning this cooperation by exploring the market, finding suppliers and assistance in the conduct of trade relations by comparing the goods and suppliers, trade negotiations, the signing of the agreement, the finalization of the transaction, inspection of goods in Asia after post-sales contacts and learning the Chinese language and English. Wspieramy Państwa od samego początku tej współpracy poprzez zbadanie rynku, wyszukanie dostawców i pomoc w prowadzeniu kontaktów handlowych przez porównywanie towarów i dostawców, negocjacje handlowe, podpisanie umowy, sfinalizowanie transakcji, inspekcję towaru na terenie Azji po kontakty posprzedażowe i naukę języka chińskiego i angielskiego.

www.wochen-office.com

About us / O Nas Our company Wochen - Office created by a young team of staff. Youth, creativity, speed of action, and our greatest asset - independence. All of our associates and subcontractors bring fresh ideas, processes and solutions so that we are independent in their activities, providing the same services at a level unprecedented for you. Our innovation ensures comprehensive realization of our orders, which in turn translates to your satisfaction. Naszą firmę Wocheń – Office tworzy młody zespół pracowników. Młodość, kreatywność, szybkość działań oraz nasz największy atut – niezależność. Wszyscy nasi współpracownicy i podwykonawcy wnoszą świeżość pomysłów, procesów technologicznych oraz rozwiązań dzięki którym jesteśmy samodzielni w swoich działaniach, świadcząc tym samym usługi na poziomie dla Państwa niespotykanym. Nasza innowacyjność zapewnia kompleksową realizację naszych zleceń, co w rezultacie przekłada się na Państwa zadowolenie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We support you from the very beginning this cooperation by exploring the market, finding suppliers and assistance in the conduct of trade relations by comparing the goods and suppliers, trade negotiations, the signing of the agreement, the finalization of the transaction, inspection of goods in Asia after post-sales contacts and learning the Chinese language and English. Wspieramy Państwa od samego początku tej współpracy poprzez zbadanie rynku, wyszukanie dostawców i pomoc w prowadzeniu kontaktów handlowych przez porównywanie towarów i dostawców, negocjacje handlowe, podpisanie umowy, sfinalizowanie transakcji, inspekcję towaru na terenie Azji po kontakty posprzedażowe i naukę języka chińskiego i angielskiego.

www.wochen-office.com

Company's policy / polityka firmy Wochen - Office is a multi - disciplinary company offering comprehensive research services forwarding - consulting. The main markets are the markets of our operations in Asia. We run our own research and we monitor economic and trade situations to ensure maximum safety of your interests and transactions. Wocheń - Office jest multi - dyscyplinarną firmą oferującą kompleksowe usługi badawczo - spedycyjno - konsultingowe. Głównymi rynkami naszych działań są rynki Azji. Prowadzimy własne badania oraz na bieżąco monitorujemy sytuacje ekonomiczno-handlową dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa Państwa interesów i transakcji. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

We support from the very beginning of our clients by offering them reliable information supported by our extensive experience. Analyses of Asian markets in your chosen field of present countless opportunities for configuration of the machinery, goods or services, which will help you when buying or broaden your horizons. We are the only company on your behalf instructs the individual orders, realizes complex projects, offering professional assistance advisory suggests listens and realizes impossible for other orders. Wspieramy od samego początku naszych Klientów oferując im rzetelne informacje podparte naszym bogatym doświadczeniem. Analizy rynków azjatyckich w wybranym przez Państwa zakresie przedstawią niezliczone możliwości konfiguracji parametrów maszyn, towarów czy usług, co ułatwi Państwu wybór przy zakupie, bądź poszerzy horyzonty. Jesteśmy jedyną firmą, która w Państwa imieniu zleca indywidualne zamówienia, realizuje skomplikowane projekty, oferuje fachową pomoc doradczą, podpowiada, słucha i realizuje niemożliwe dla innych zlecenia.

www.wochen-office.com

Company's policy / polityka firmy Our expert will try to make the transaction was carried out and implemented as effectively as possible for you while preserving the security and control of transactions. We are in constant contact with our customers, presenting them with the current state of negotiations and advise on choosing the best option. Nasz ekspert zadba by transakcja została przeprowadzona i zrealizowana na jak najlepszych warunkach dla Państwa zapewniając przy tym bezpieczeństwo i kontrolę transakcji. Jesteśmy w stałym kontakcie z naszymi zleceniodawcami, przedstawiając im obecny stan negocjacji oraz doradzamy przy wyborze najlepszego wariantu. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Our satisfaction and drive to continue the hard work is a happy customer. It is for you constantly develop, follow important information, participate in trainings, seminars, lectures and write articles themselves and teaches sharing our experiences and reflections. In the center of our attention are your expectations, plans, ideas and dreams that will help realize bravely, carry out or implement. Naszą satysfakcją i napędem do dalszej, ciężkiej pracy jest zadowolony Klient. To właśnie dla Was nieustannie się rozwijamy, śledzimy ważne informacje, uczestniczymy w szkoleniach, seminariach, wykładach i sami piszemy artykuły i wykładamy dzieląc się naszymi doświadczeniami i refleksjami. W centrum naszej uwagi są Państwa oczekiwania, plany, pomysły, marzenia, które odważnie pomożemy zrealizować, przeprowadzić czy wdrożyć. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

High standard, which it holds our company imposes on us an obligation to protect the customer, even before your errors. The overall objective is respect for the rights of all individuals and honesty in many areas of our operations. Our moral fiber does not allow us to undertake projects that violate the law are not ethical, or will have a negative impact on relationships with customers, or our image. Wysoki standard, którym się legitymuje nasza firma nakłada na nas obowiązek ochrony Klienta, nawet przed Państwa błędami. Nadrzędnym celem jest szacunek do praw wszystkich jednostek oraz uczciwość na wielu płaszczyznach naszych działań. Nasz kręgosłup moralny nie pozwala nam podejmować sie realizacji projektów, które łamią przepisy prawa, są nie etyczne, bądź będą miały negatywny wpływ na relacje z klientem, bądź nasz wizerunek.

www.wochen-office.com

Company's policy / polityka firmy

The above mentioned are the most important elements of company policy. For details, please contact to mail: [email protected] Wyżej wymienione zostały najważniejsze elementy polityki firmy. Szczegółowe informacje otrzymają Państwo kontaktując się na mail: [email protected].com --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The offer presented on the website www.wochen-office.com is only an outline of the company's activities Wochen - Office. For more details and information you acquire you in direct contact with us. Oferta przedstawiona na stronie www.wochen-office.com jest jedynie zarysem działań firmy Wocheń - Office. Więcej szczegółów i informacji zdobędziecie Państwo w bezpośrednim kontakcie z nami.

www.wochen-office.com

Privacy policy / Polityka prywatnoci The Data Controller / business is the company Wochen - Office registered in Ożarów Mazowiecki, ul. Dmowskiego 70A / 37, zip code 05-850, based Ożarów Mazowiecki Ożarów Mazowiecki West district of Warsaw, Mazowieckie voivodship, Poland Administratorem danych osobowych/firmowych jest firma Wocheń – Office zarejestrowana w Ożarowie Mazowieckim, ul. Dmowskiego 70A/37, kod pocztowy 05-850 z siedzibą Ożarów Mazowiecki, gmina Ożarów Mazowiecki, powiat Warszawa Zachód, województwo Mazowieckie, Polska --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The data that will be collected by us and processed it: name, or company name, exact address / registration, NIP, REGON, Pesel, registration, identity card / passport, contact phone / fax / mail. These data are necessary to carry out the procedures relating to visas, renewal, sophisticated passport, power of attorney in negotiations, or are related to invoicing information and contact. By accepting our Privacy Policy, you consent to the mailing of a company's advertising and promotional Wochen-Office. The data will not be disclosed to third parties, except for the disclosure of the request and the request of authorized agencies of the Republic of Poland (the police, the prosecution, the Chamber of Customs, Treasury, etc.). Dane, jakie będą przez nas zbierane i przetwarzane to m.in.: imię, nazwisko, bądź nazwa firmy, dokładny adres zameldowania/rejestracji, NIP, Regon, Pesel, KRS, nr dowodu osobistego/paszportu, telefon kontaktowy/faks/mail. Dane te są niezbędne do wykonywania procedur związanych z wizami, odnowieniem, wyrobieniem paszportu, pełnomocnictwem w negocjacjach, bądź związane są z informacjami do wystawienia faktur oraz kontaktu. Akceptując naszą Politykę Prywatności, wyrażacie Państwo zgodę na mailing o charakterze reklamowym oraz promocyjnym firmy Wocheń-Office. Dane nie będą udostępniane osobą trzecim, wyjątkiem jest ujawnienie na wniosek i żądanie uprawnionym organom RP (policja, prokuratura, Izba Celna, Skarbowa itp.)

www.wochen-office.com

Privacy policy / Polityka prywatnoci You all possess the ability to choose to what extent you will benefit from our services and decide on sharing w / in the data. There is also the right to delete any data, we are guarantors of such a procedure. Wszyscy Państwo posiadacie możliwość wyboru, w jakim zakresie będziecie korzystać z naszych usług oraz decydujecie o udostępnianiu w/w danych. Istnieje również prawo do usunięcia wszelkich danych, jesteśmy gwarantami takiej procedury. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Entrusting us with your information, you are entitled to access, change data and their complete removal from our database. Such a possibility exists by sending the relevant information in the mail office: [email protected] "In accordance with the provisions of the Law on Personal Data Protection dated 29 August 1997, Dz. Laws No. 133 item. 883, as amended. d. „ Powierzając nam swoje dane, macie Państwo prawo do wglądu, zmiany danych oraz ich całkowitego usunięcia z naszej bazy. Taka możliwość istnieje poprzez wysłanie stosownej informacji na mail biurowy: [email protected] „Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.” ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Taking care of your interests and safety, there is a possibility of signing agreements with us we confidentiality of data, machine parameters, schemes, innovative solutions, technological processes, throws, any other documents and materials. A lot of information is your life's achievements, gained by hard work or considerable financial expenditure. We understand this very well and we meet the high expectations, meeting them in close cooperation with you. We guarantee confidentiality. Dbając o Państwa interes i bezpieczeństwo, istnieje możliwość podpisania z nami umowy o poufności przekazywanych nam danych, parametrów maszyn, schematów, innowacyjnych rozwiązań, procesów technologicznych, rzutów, wszelkich innych dokumentów i materiałów. Wiele informacji jest Waszym życiowym dorobkiem, pozyskanych ciężką pracą, bądź dużymi nakładami finansowymi. My to doskonale rozumiemy i wychodzimy naprzeciw wysokim oczekiwaniom, spełniając je w ścisłej współpracy z Państwem. Jesteśmy gwarantem poufności.

www.wochen-office.com

Staff / personel

Below are the main coordinators of the company: Poniżej przedstawiamy głównych koordynatorów firmy:

Katarzyna Wocheń Expert /EkspertWocheń – Office [email protected] // 0048 501-059-473

Jakub Wocheń Owner / Właściciel Wocheń – Office [email protected] // 0048 667-352-102

www.wochen-office.com

Think globally / World without borders Myśl globalnie / Świat bez granic

Keep going! Like us on FB! https://www.facebook.com/wochen.office

www.wochen-office.com