P2.2 Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego P2.2 – Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WU...
0 downloads 0 Views 485KB Size
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

P2.2 – Wykaz zmian w oprogramowaniu aplikacyjnym WUP-Viator w wersji 2.0.28.0

Umowa na:

Utrzymanie oraz administracja i rozwój aplikacji WUP-Viator

Numer Umowy:

U/146/1/2014 z dnia 03 marca 2014r.

Zamawiający:

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich

Wykonawca:

Sygnity S.A.

Data przekazania:

2014-06-25

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 1 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowe informacje o dokumencie Autor:

Zespół Wykonawcy

Zatwierdzający:

Kierownik ds. realizacji Umowy po stronie Zamawiającego

Wersja:

1.0

Liczba stron:

98

Historia zmian Wersja

Data

Kto

Opis

1.0

2014-06-25

Zespół Wykonawcy

Pierwsza wersja dokumentu

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 2 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

SPIS TREŚCI 1.

WYKAZ ZMIAN Z ZAŁĄCZNIKA 9 ................................................................................................................. 4

2.

WYKAZ ZMIAN ZWIĄZANYCH Z INTEGRACJĄ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI POPRZEZ SYSTEM BROKER SI

PSZ 74 3.

WYKAZ POZOSTAŁYCH ZMIAN ZAMÓWIONYCH PRZEZ CRZL/MPIPS ........................................................ 75

4.

WYKAZ POZOSTAŁYCH ZMIAN ................................................................................................................. 85

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 3 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

1. WYKAZ ZMIAN Z ZAŁĄCZNIKA 9 Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

1.

AL

AD 1.7.1

Umożliwiono przejście na szyfrowanie haseł metodą

AL > Zmiana hasła

UWAGA: Zmianę można

sha2. 1. Dodano instalacyjny parametr systemowy

AL > Parametry systemowe

testować od plugina, w którym

RPs015 "HASLO_METODA" informujący o metodzie

AL > Logowanie

będzie wzmianka o obsłużeniu

szyfrowania haseł w systemie. Domyślnie ustawiono

metody szyfrowania haseł

wartość MD5. 2. Dodano kolumnę "haslo_metoda"

SHA256. Sprawdzić czy po

przechowującą informacje o metodzie szyfrowania

zmianie parametru

użytkownika. Domyślnie ustawiono ją na MD5. 3. Na

systemowego instalacyjnego na

oknie AD0001LH "Logowanie" oraz AD0003 "Zmiana

wartość SHA256, zmiana hasła

hasła" dodano obsługę szyfrowania hasła zgodnie z

na liście użytkowników zapisuje

metodą obowiązującą w systemie, określaną przez

hasło w szyfrowaniu SHA256.

parametr systemowy "HASLO_METODA". UWAGA: Nie

Dla użytkowników ze

zalecamy przejścia na szyfrowanie nową metodą, gdyż

zmienionym hasłem na wybrane

przestania działać synchronizacja użytkowników z AC.

kodowanie sprawdzić czy proces logowania przebiega poprawnie (zmieniając parametr instalacyjny z poziomu superusera należy w bazie wyczyścić wszystkim użytkownikom hasło lub z

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 4 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu poziomu listy użytkowników zmienić wszystkim hasło).

2.

AL

AD 1.7.2

Na liście użytkowników dodano raport użytkowników

AL > Użytkownicy >

Sprawdzić czy na oknie

względem ról.

[czynności] > [raport

użytkowników pojawiła się

użytkowników względem ról]

czynność "Raport użytkowników względem ról". Sprawdzić czy działa okno preselekcji ról. Sprawdzić czy raport zawiera prawidłowe dane.

3.

AL

AD 1.7.5

Przy zmianie hasła przez użytkownika dodano

AL > przycisk Zmiana hasła

1. Utworzyć dwóch

wywoływanie procesu aktualizacji hasła w AC dla

AL > link Zmiana hasła

użytkowników i:

użytkowników, którzy byli wcześniej zsynchronizowani z

AL > Lista użytkowników >

1a - pierwszego

AC. Informację o tym, czy użytkownik został

przycisk Zmień hasło

zsynchronizować z AC

zsynchronizowany z AC, można sprawdzić poprzez

AL > Lista użytkowników >

1b - drugiego nie

znacznik zsynchronizowany_ac w tabeli ad_uzytkownik.

selekcja złożona

synchronizować z AC

KSZS > Lista osób > dodaj >

1c - na liście użytkowników

Pobierz z AC

dodać do widoku listy kolumnę zsynchronizowanyAc i sprawdzić jej wartość dla obu użytkowników. 2. Będąc zalogowanym dla obu

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 5 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu użytkowników: 2a - wykonać zmianę hasła 2b - sprawdzić czy dla zsynchronizowanego z AC można pobrać dane z AC jakiejś osoby, a dla niezsynchronizowanego nie można

4.

CPKZ

CPKZ 1.2.1

Na liście osób (KS0005L), uruchomionej z poziomu

1. CPKZ > Obsługa osoby >

1. Sprawdzić na liście osób,

komponentu CPKZ, dodano menu "Usługi", za pomocą

menu Usługi > Dodaj

uruchomionej w komponencie

którego można dla aktualnie zaznaczonej na liście osoby

indywidualną poradę

CPKZ, możliwość rejestracji

dodać poszczególne usługi udzielane osobie przez centra

zawodową

wszystkich usług dla aktualnie

informacji i planowania kariery zawodowej, czyli:

CPKZ > Obsługa osoby > menu

zaznaczonej osoby. Podczas

- indywidualne porady zawodowe - uruchamiane okno

Usługi > Dodaj uczestnika

dodawania usług zwrócić uwagę,

CPK1000M 'Indywidualna porada zawodowa',

grupowej porady zawodowej

czy:

- grupowe porady zawodowe - uruchamiane okno

CPKZ > Obsługa osoby > menu

- poprawnie zostały wypełnione

CPK1022M 'Uczestnik grupowej porady zawodowej',

Usługi > Dodaj indywidualną

dane osoby,

- grupowe informacje zawodowe - uruchamiane okno

informację zawodową

- zablokowana jest możliwość

CPK1032M 'Uczestnik grupowej informacji zawodowej',

CPKZ > Obsługa osoby > menu

zmiany osoby,

- indywidualne informacje zawodowe - uruchamiane

Usługi > Dodaj uczestnika

- wybór wniosku o udzielenie

okno CPK1010M 'Udzielona indywidualna informacja

grupowej informacji

usługi i skierowania z PUP

zawodowa',

zawodowej

ograniczony jest tylko do danych

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 6 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

- dostęp do informacji i elektronicznych baz danych -

CPKZ > Obsługa osoby > menu

aktualnej osoby,

uruchamiane okno CPK2020M 'Dostęp do informacji i

Usługi > Dodaj dostęp do

- zablokowany jest przycisk

elektronicznych baz danych',

informacji i elektronicznych

"Informacje o osobie".

- zajęcia aktywizacyjne - uruchamiane okno CPK2010M

baz danych

Menu "Usługi" na liście osb

'Uczestnik zajęć aktywizacyjnych'.

CPKZ > Obsługa osoby > menu

powinno być widoczne tylko w

Na wymienionych oknach automatycznie wypełniane są

Usługi > Dodaj uczestnika

komponencie CPKZ, dla KSZS ma

dane osoby, dla której zostanie dodana usługa, i jej

zajęć aktywizacyjnych

być niewidoczne.

zmiana na inną osobę nie jest możliwa (obsługa

2. CPKZ > Poradnictwo

Na uruchomionych oknach

kontekstu 'Osoba'). Dodatkowo wybór wniosku o

zawodowe > Indywidualne

przetestować dokładnie obsługę

udzielenie usługi i skierowania z PUP, na podstawie

porady zawodowe

usług sprawdzając wszystkie

których udzielono usługi, jeżeli są dostępne na oknie, to

CPKZ > Poradnictwo

ścieżki dostępne z okna np.

są ograniczone odpowiednio tylko do wniosków i

zawodowe > Uczestnicy

przejście do wniosków o

skierowań osoby, dla której dodawana jest usługa.

grupowych porad

udzielenie usługi. Zwrócić

zawodowych

uwagę, czy nie pojawią się żadne

CPKZ > Poradnictwo

błędy lub czy wyświetlane dane

zawodowe > Uczestnicy

nie zostaną podmienione na

grupowych informacji

inne.

zawodowych

2. Sprawdzić, czy poprawnie

CPKZ > Poradnictwo

działa dodawanie wszystkich

zawodowe > Indywidualne

usług z list przeznaczonych do

informacje zawodowe

ich obsługi, wywoływanych z

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 7 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

CPKZ > Poradnictwo

menu zakładki CPKZ.

zawodowe > Dostęp do informacji i elektronicznych baz danych CPKZ > Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy > Uczestnicy zajęć aktywizacyjnych 5.

CPKZ

CPKZ 1.2.2

Do okna danych osoby (KS0015M) otwieranego w

CPKZ > Obsługa osoby >

Sprawdzić poprawność działania

kontekście CPKZ dodano zakładkę "Udzielone usługi"

Modyfikuj > zakładka

dodanej zakładki zawierającej

(CPK9040L) zawierającą listy usług udzielonych osobie

Udzielone usługi

udzielone usługi. Widoczne na

podzielonych na zakładki:

CPKZ > Obsługa osoby >

listach dane powinny być

- 'Indywidualne porady zawodowe' - widoczna lista porad

Modyfikuj > zakładka

ograniczone do usług

indywidualnych CPK1000L,

Udzielone usługi >

udzielonych aktualnej osobie. Na

-'Grupowe porady zawodowe' - lista uczestników porad

Indywidualne porady

wszystkich listach sprawdzić

grupowych CPK1022L,

zawodowe

działanie poszczególnych

- 'Indywidualne informacje zawodowe' - lista informacji

CPKZ > Obsługa osoby >

operacji (dodawania,

indywidualnych CPK1010L,

Modyfikuj > zakładka

modyfikacji, przeglądania i

- 'Grupowe informacje zawodowe' - lista uczestników

Udzielone usługi > Grupowe

usuwania danych).

informacji grupowych CPK1032L,

porady zawodowe

Z poziomu okien sprawdzić

- 'Dostęp do informacji' - lista informacji dotyczących

CPKZ > Obsługa osoby >

wszystkie dostępne ścieżki i

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 8 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

korzystania przez osobę z dostępu do informacji i

Modyfikuj > zakładka

zwrócić uwagę, czy nie wystąpi

elektronicznych baz danych CPK2020L,

Udzielone usługi > Grupowe

błąd lub dane nie zostaną

- 'Zajęcia aktywizacyjne' - lista uczestników zajęć

informacje zawodowe

podmienione (np. przejście do

aktywizacyjnych CPK2012L.

CPKZ > Obsługa osoby >

wniosków o udzielenie osobie

Dane na wszystkich listach ograniczone są tylko do usług

Modyfikuj > zakładka

usługi).

udzielonych aktualniej osobie (obsługa kontekstu

Udzielone usługi >

Zakładka "Udzielone usługi"

'Osoba'). Operacje przeglądania, dodawania i modyfikacji

Indywidualne informacje

powinna być widoczna tylko przy

danych otwierają poszczególne okna usług także w

zawodowe

uruchomieniu listy w

kontekście wybranej osoby (bez możliwości jej zmiany).

CPKZ > Obsługa osoby >

komponencie CPKZ, nie powinna

Modyfikuj > zakładka

być widoczna z KSZS.

Udzielone usługi > Dostęp do informacji CPKZ > Obsługa osoby > Modyfikuj > zakładka Udzielone usługi > Zajęcia aktywizacyjne KSZS > Obsługa osoby > Modyfikuj 6.

CPKZ

CPKZ 1.2.3

Dodano obsługę nowego statusu osoby, przeznaczonego

1. KSZS > Obsługa osoby >

1. Sprawdzić, czy na liście osób

do obsługi osób w komponencie CPKZ, odpowiadającego

Przeglądaj / Dodaj / Modyfikuj

uruchamianej w komponencie

statusom istotnym dla sprawozdania MPIPS-01 Załącznik

2. CPKZ > Obsługa osoby >

KSZS w kolumnie 'Status'

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 9 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

4 dział 1. Status może przyjmować następujące wartości:

Przeglądaj / Dodaj / Modyfikuj

widoczny jest status osoby

- bezrobotny - jeśli osoba jest osobą aktywną i

3. AD > Parametryzacja >

dotyczący obsługi spraw. Ten

bezrobotną,

Harmonogram zadań >

status powinien być też

- poszukujący pracy - jeśli osoba jest osobą aktywna i

Zadanie 'Aktualizacja danych

widoczny na oknie danych

poszukującą pracy,

klientów RP'

osoby, gdzie można zmienić jego

- inny - jeśli osoba nie jest osobą aktywną lub nie jest ani

4. CPKZ > Obsługa osoby >

wartość.

bezrobotną, ani poszukującą pracy.

Dodaj / Modyfikuj > Zdarzenia

2. Sprawdzić, czy na liście osób

Wartości dodanego statusu są widoczne jako "Status" na

5. CPKZ > Obsługa osoby >

uruchamianej w komponencie

oknach osoby KS0005L - Osoby i KS0010M - Dane osoby

Dodaj / Modyfikuj > Pobierz z

CPKZ w kolumnie 'Status'

(zakładka KS0015M - Dane osobowe) uruchomionych

aplikacji centralnej

widoczny jest status

tylko w komponencie CPKZ, gdzie zastępują statusy

przeznaczony do obsługi osób w

dotyczące obsługi spraw . W przypadku uruchomienia

komponencie CPKZ. Status ten

okien osoby z innych komponentów niż CPKZ (w

powinien być widoczny również

szczególności z komponentu KSZS) jako "Status" widoczne

na oknie danych osoby, bez

będą nadal wartości statusów do obsługi spraw.

możliwości zmiany jego wartości

Dodatkowo na liście osób KS0005L uruchomionej w

(status jest wyliczany

komponencie CPKZ panel umożliwiający selekcję osób

automatycznie). Sprawdzić

pod względem statusu wykorzystywanego w

zawartość listy osób po

komponencie KZSZ jest ukrywany.

zaznaczeniu i odznaczeniu

Status osoby do obsługi w CPKZ wyliczany jest

filtrów na status osoby

automatycznie po wprowadzeniu zmian w zdarzeniach

(Bezrobotni, Poszukujący pracy,

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 10 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

osoby oraz po wczytywaniu osoby z AC. Proces

Inni) oraz okres aktywnośći

aktualizacji danych klientów RP, uruchamiany z

(Aktywni, Nieaktywni).

harmonogramu zadań, również uaktualnia wartości

Filtrowanie według statusu

dodanego statusu.

osoby powinno selekcjonować osoby zgodnie z wartością nowego statusu. Sprawdzić, czy widoczny jest panel umożliwiający selekcję na podstawie statusów KSZS (os. wyjeżdżające oczekujące na wydanie zaświadczenia; os. powracające z przyznanym zasiłkiem transferowym itd.) powinien być ukryty i nie wpływać na zawartość listy. 3. Uruchomić proces aktualizacji danych klientów RP. Po jego wykonaniu sprawdzić wartość statusu dla komponentu CPKZ (przejść na ścieżkę 2). Jeśli proces był uruchomiony ze

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 11 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu zdefiniowaną wartością parametru 'Data aktualizacji statusu', to status CPKZ zostanie wyznaczony na ten dzień. Prawidłowe wartości statusu: - bezrobotny - jeśli osoba jest osobą aktywna i bezrobotną, - poszukujący pracy - jeśli osoba jest osobą aktywna i poszukującą pracy, - inny - jeśli osoba nie jest osobą aktywną lub nie jest ani bezrobotną ani poszukującą pracy. 4. Zmodyfikować zdarzenia osoby tak, aby nastąpiła zmiana jej statusu przez wyrejestrowanie osoby (zdarzenie W) lub jej zarejestrowanie (zdarzenie R). Po zapisie zdarzeń i przejściu do

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 12 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu zakładki danych podstawowych osoba powinna mieć zmieniony status na aktualny względem zdarzeń. 5. Pobrać osobę z AC. Sprawdzić, czy status zaimportowanej osoby został prawidłowo wyznaczony.

7.

CPKZ

CPKZ 1.2.5

Na oknach parametryzacji następujących wydruków

CPKZ > Poradnictwo

Sprawdzić na liście zawierającej

wprowadzono zmiany dotyczące wyboru centrum,

zawodowe > Wykaz osób

nazwy centrów, czy centra są

obejmujące możliwość ograniczenia listy dostępnych

korzystających z poradnictwa

posortowane względem kodów

centrów tylko do działających w ramach aktualnego WUP

zawodowego

WUP, do których przynależą, a

oraz posortowanie listy centrów po kodzie WUP i nazwie

CPKZ > Pomoc w aktywnym

następnie względem nazwy

centrum:

poszukiwaniu pracy > Wykaz

centrum. Sprawdzić, czy

- wykaz osób korzystających z poradnictwa zawodowego

osób korzystających z pomocy

zawartość listy centrów,

(CPK1050),

w aktywnym poszukiwaniu

dostępnych do wyboru,

- wykaz osób korzystających z pomocy w aktywnym

pracy

odpowiada aktualnej selekcji

poszukiwaniu pracy (CPK2030),

CPKZ > Wykaz rodzajów

względem centrów aktywnych i /

- wykaz rodzajów informacji udzielonych osobom

informacji udzielonych

lub przynależących do

(CPK9030),

osobom

aktualnego WUP.

- wykaz usług udzielonych przez pracowników (CPK9030).

CPKZ > Wykaz uslug

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 13 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

udzielonych przez pracowników 8.

CPKZ

CPKZ 1.2.6

Na oknie okresów zaliczanych osoby, w kontekście

CIPKZ > Obsługa osoby >

W kontekście CIPKZ na oknie

aplikacji CPKZ dodano możliwość zdefiniowania stażu

Modyfikuj > Okresy zaliczane >

okresów zaliczanych należy

pracy MPIPS-01 dla osoby. W tym celu dodane zostało

Staż pracy MPIPS-01

sprawdzić możliwość

pole 'Staż pracy MPIPS-01', w którym można wybrać

definiowania stażu pracy MPIPS-

wartości wynikające ze sprawozdania MPIPS-01 Załącznik

01 (combobox pod listą) oraz

4 dział 2 kolumna 5 wiersze 35-40. Pole może

wyznaczanie tej wartości na

przyjmować następujące wartości:

podstawie stażu wynikającego z

• Do 1 roku,

okresów zaliczanych za pomocą

• Od 1 roku do 5 lat,

przycisku obok.

• Od 5 lat do 10 lat, • Od 10 do 20 lat, • 20 lat i więcej, • bez stażu. Zgodnie z wybranymi wartościami uzupełnianie będzie sprawozdanie MPIPS-01 Załącznik 4 dział 2 kolumna 5 wiersze 35-40. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione wiersze będą wyliczane jak dotychczas - z rzeczywistych okresów zaliczanych. 9.

INT-AC

INT 1.1.1

1. CPKZ > Poradnictwo zawodowe > Grupowe porady

Raport o osobie Raport o

Sprawdzić, że dla osoby

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 14 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

INT 1.1.2

zawodowe > Dodaj / Modyfikuj

organizacji

i organizacji generuje się raport

CPKZ > Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy > Zajęcia

z danymi.

aktywizacyjne 2. AL > Parametryzacja > Harmonogram zadań > Wykonaj na zadaniu "Aktualizacja statusów usług grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego i pomocy w akt. posz. pracy" Uwzględniane usługi: CPKZ > Poradnictwo zawodowe > Grupowe porady zawodowe > Dodaj / Modyfikuj CPKZ > Poradnictwo zawodowe > Grupowe informacje zawodowe > Dodaj / Modyfikuj CPKZ > Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy > Zajęcia aktywizacyjne 10.

INT-AC

INT 1.1.2

Rozszerzono o następujące pola zakres aktualnych i

INT 1.1.1

historycznych danych dotyczących pracodawców

Zasilanie AC

Sprawdzić, że zasilanie AC przebiega prawidłowo.

przesyłanych i pozyskiwanych zwrotnie do/z Aplikacji Centralnej: a) dane identyfikacyjne pracodawcy: lista kontaktów, b) wnioski o organizację wydarzeń wniesione przez Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 15 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

pracodawcę: nr wniosku, wnioski o organizację, data złożenia, adresat, przedmiot wniosku, typ wniosku, data wydarzenia, miejsce wydarzenia, pracodawcy, status decyzji, c) targi pracy dotyczące pracodawcy: nr targu pracy; d) giełdy pracy dotyczące pracodawcy: nr giełdy pracy; e) wnioski o udzielenie usług i instrumentów dla pracodawcy: data złożenia, proponowany termin realizacji, status, rodzaj usługi, nazwa pracodawcy, regon, NIP, data przyjęcia wniosku do realizacji, termin realizacji, uwagi do realizacji wniosku, data odrzucenia wniosku, powód odrzucenia wniosku, data realizacji, uwagi z realizacji wniosku, lista pracowników, f) usługi doradcze udzielone pracodawcy: pracodawca, oferowane stanowisko, którego dotyczyła porada, data usługi doradczej, rodzaj usługi, zakres udzielonej pomocy, inf. o potrzebach pracodawcy, wnioski, ustalenia, g) instrumenty udzielone na rzecz pracodawcy: pracodawca, data udzielenia instrumentu, okres przysługiwania, rodzaj instrumentu, status, wartość pomocy, dodatkowe informacje o udzielonym Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 16 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

Zmiany funkcjonalna porównywarki AC, która pozwala na

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić poprawność

wybór poszczególnych danych.

Dodaj/Modyfikuj > Pobierz z

pobieranych danych z AC.

AC

Sprawdzić poprawność działania

instrumencie; 11.

INT-AC

INT 1.1.3

Lista zmian.

każdego przycisku.

zmiany w oknie KS1503M

Sprawdzić poprawność zapisu

dodanie pól znacznik i placówka do tabeli w sekcjach

każdego rodzaju danych.

danych adresowych, statusach, decyzjach, członków

Sprawdzić czy się zapisuje pleć

rodziny oraz dodanie pola pracodawca w sekcji okresy

jeżeli pobiera się dane bez

zaliczane

pesela

dodanie przycisków "porównaj", wybór pracodawcy w

Sprawdzić czy kwota zwrotu dla

sekcji okresów zaliczanych, wybór ulicy i miejscowości w

pobrano = N równa się 0.0

danych adresowych zmiana etykiety z wyświetlić ... na zwiń/rozwiń

Porównać pobieranie danych z

dodanie przycisków checkbox pozwalających na prosty

starą wersją porównywarki

wybór danych zapisywanych w bazie danych

danych z AC

zmiana menu na legendę dodanie okien "Porównanie zaznaczonych pozycji" dla sekcji danych adresowych, okresów zaliczanych, statusów, decyzji, członków rodziny dodanie pól w tabelach danych adresowych, okresów Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 17 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

Udostępnione zostało zasilanie bezzwłoczne AC (zasilanie

CIiPKZ > Obsługa osoby >

Sprawdzić poprawność

on-line). Przekazywanie on-line do Aplikacji Centralnej

Procesy > Wyslij do AC

wysyłania danych do AC w trybie

dotyczy rekordów danych dotyczących poszczególnych

KSZS > Obsługa osoby >

online dla osób i organizacji.

osób bezrobotnych i poszukujących pracy oraz

Procesy > Wyslij do AC

pracodawców dokonywanych w procesach indywidualnej

CIiPKZ > Obsługa pracodawcy

obsługi przygotowywanych przez pracowników WUP.

> Procesy > Wyslij do AC

Wprowadzono weryfikację danych osoby w Aplikacji

KSZS > Obsługa osoby

zaliczanych, statusów, decyzji, członków rodziny dodanie przycisków "zamknij", wybór pracodawcy w sekcji okresów zaliczanych, wybór ulicy i miejscowości w danych adresowych dodanie okna w informacyjnego o usuwaniu/modyfikacji danych W oknie informacyjnym o usuwaniu/modyfikacji danych: dodanie pól w tabelach danych adresowych, okresów zaliczanych, statusów, decyzji, członków rodziny przyciski "TAK" "NIE" potwierdzające poprawności wczytywania danych kod obsługi porównywarki 12.

13.

INT-AC

INT-AC

INT 1.1.4

INT 1.1.5

Sprawdzić, że dane osoby są

Centralnej wg danych występujących w AC oraz w

weryfikowane w AC, jeśli

rejestrze PESEL, a także informacji, czy osoba nie ma

parametr systemowy

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 18 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

wprowadzonej w rejestrze PESEL daty zgonu lub nie

SprawdzanieKlientaRPprzezAC

została pozbawiona obywatelstwa polskiego.

jest ustawiony na T. Sprawdzić, że weryfikacja danych osoby w Syriuszu dalej działa poprawnie.

14.

INT-AC

INT 1.1.7

Zmieniono mechanizm zasilania AC. Zakres danych został

Harmonogram zadań

rozszerzony.

Sprawdzić, że dla wszystkich WUPów zasilanie całościowe i przyrostowe w wersji 3.0 generuje się poprawnie.

15.

KSZS

KSZS 1.4.10

W sprawozdaniach KSZS-Zwroty-Grupa i KSZS-Transfery

KSZS > Sprawozdawczość >

Wykonać sprawozdania KSZS-

dodano możliwość generowania sprawozdania na

Sprawozdania

Transfery i KSZS-Zwroty-Grupa z

poziomie filii wup i placówki pup.

KSZS > Sprawozdawczość >

wypełnionym parametrem

Sprawozdania-Zwroty

kodPlacowkiPoziomObl. Sprawdzić czy wartości na sprawozdaniu ograniczone są do wybranych placówek. W przypadku, gdy parametr ‘kodPlacowkiPoziomObl’ zawiera kod placówki PUP, warunek będzie dotyczył placówki rejestracji osoby. Gdy parametr ‘kodPlacowkiPoziomObl’ będzie

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 19 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu zawierał kod placówki WUP, warunek będzie dotyczył instytucji prowadzącej sprawę. Sprawdzić czy parametr 'kodPlacowkiPoziomObl' wypełnianyjest automatycznie po wyborze placówki na oknie obliczeń sprawozdania.

16.

17.

KSZS

KSZS

KSZS 1.4.11

KSZS 1.4.12

Na oknie danych decyzji umożliwiono dodawanie

KSZS > Lista osób > modyfikuj

Sprawdzić czy dla decyzji można

większej liczby okresów zasiłkowych dla jednej decyzji

> zakładka Decyzje >

wprowadzić dwa dodatkowe

(użytkownik może wprowadzić trzy okresy zasiłkowe).

dodaj/modyfikuj/przeglądaj

okresy zasiłkowe. Sprawdzić czy

KSZS > Decyzje >

na liście decyzji widoczne są

dodaj/modyfikuj

tylko decyzje główne.

Na oknie zdarzeń osoby dodano możliwość dodawania

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić, czy na oknie zdarzeń

zdarzeń typu 'N' - przyznanie nowego typu osobie

Modyfikuj > Zdarzenia

osoby dodano możliwość definiowania zdarzeń typu "N"

18.

KSZS

KSZS 1.4.13

Na okno danych decyzji dodano menu "Adresowanie

KSZS > Lista osób > modyfikuj

Sprawdzić, czy na oknie z danymi

kopert" z dwoma opcjami: - "Koperta osoby

> Decyzje > modyfikuj

o decyzjach dodano menu

wnioskującej" - wywołuje wydruk koperty z adresem

"Adresowanie kopert" z dwoma

osoby wnioskującej - "Koperta do PUP" - wywołuje

opcjami: - "Koperta osoby

wydruk koperty z adresem podpiętego na decyzji PUP

wnioskującej", która wywołuje

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 20 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu wydruk koperty z adresem osoby wnioskującej - "Koperta do PUP", która wywołuje wydruk koperty z adresem podpiętego na decyzji PUP

19.

KSZS

KSZS 1.4.14

Zostały dodane w aplikacji 3 szablony dotyczące decyzji

KSZS -> Obsługa osoby ->

Należy sprawdzić proces

odmowych oraz jedną dotyczącej przedłużenia

Decyzje -> Wydruk

generacji decyzji odmownych

postępowania.

oraz czy szablon decyzji jest poprawny.

20.

KSZS

KSZS 1.4.17

Na formularzu PDU1 w polu 5.1 dodano automatyczne

KSZS > Zaświadczenia >

Sprawdzić czy poprawnie

uzupełnianie daty początku i końca okresu pobierania

Dodaj/Modyfikuj

działają nowe funkcjonalności na

zasiłku jeżeli data_poczatku okresu pobierania zasiłku

formularzu PDU1: -

wpisanego w okresach zaliczanych osoby jest większa od

automatyczne uzupełnianie daty

pierwszego okresu wskazanego w polu 2 zaświadczenia

początku i końca okresu

PDU, czyli pierwszego okresu ubezpieczenia lub okresu

pobierania zasiłku (pkt. 5.1)

traktowanego jak okres ubezpieczenia Dodano przycisk

jeżeli data_poczatku okresu

"Pobierz placówkę", za pomocą którego można wypełnić

pobierania zasiłku wpisanego w

pola dotyczące placówki pracownika w punkcie 5 w

okresach zaliczanych osoby jest

przypadku ręcznego wprowadzenia okresu pobierania

większa od pierwszego okresu

zasiłku na formularzu.

wskazanego w polu 2 zaświadczenia PDU, czyli

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 21 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu pierwszego okresu ubezpieczenia lub okresu traktowanego jak okres ubezpieczenia - pprzycisk "Pobierz placówkę", za pomocą którego można wypełnić pola dotyczące placówki pracownika w punkcie 5.

21.

KSZS

KSZS 1.4.19

Na liście okresów zaliczanych (KS0070L) pojawiła się

KSZS> Obsługa osoby>

nowa kolumna - 'Ilość dni pracy'. Na oknie okresu

Modyfikuj/Przeglądaj> Okresy

zaliczanego (KS0080M) pojawiły się trzy nowe pola: -

zaliczane

Na liście okresów zaliczanych

orientacyjna data początku, - orientacyjna data końca, -

KSZS> Obsługa osoby>

(KS0070L) pojawiła się nowa

ilość dni. Pole 'ilość dni' robi się dostępne kiedy zostanie

Modyfikuj/Przeglądaj> Okresy

kolumna - 'Ilość dni pracy'.

uzupełniona orientacyjna data końca, po jego

zaliczane> Dodaj/modyfikuj

uzupełnieniu następuje wyliczenie okresu od-do.

Sprawdzić czy:

Na oknie okresu zaliczanego (KS0080M) pojawiły się trzy nowe pola: - orientacyjna data początku, - orientacyjna data końca, - ilość dni pracy - aktywne tylko wtedy gry podana jest

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 22 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu orientacyjna data końca, Na oknie okresu zaliczanego (KS0080M) po wpisaniu ilości dni pracy następuje wyliczenie okresu od-do na zasadzie - data końca okresu = orientacyjna data końca okresu - data początku okresu = orientacyjna data końca okresu – ilość dni pracy. Na oknie okresu zaliczanego (KS0080M) działają walidacje: - orientacyjna data początkowa Data urodzenia osoby - błąd, - okres od-do powinien zawierać się w orientacyjnym okresie oddo. - ilość dni pracy >0.

22.

KSZS

KSZS 1.4.1

Dodano możliwość definiowania miejsca odbioru

KSZS > Przesyły > Komunikaty

Po stronie MPiPS dodać

KSZS 1.4.2

komunikatów. Użytkownik w jednostce MPiPS podczas

komunikaty dla różnych

dodawaniu komunikatów może zdefiniować miejsca

WUPów. Po dodaniu w tabeli

docelowe (WUPy).

vi_miejsca_odb_komunikatu statusy rekordów powinny mieć wartość WYS. Po stronie WUPów odebrać komunikaty (Otwórz dokument). Status powinien zmienić się na ODB. Sprawdzić widoczność komunikatów po stronie WUP i MPiPS. MPiPS: wszystkie komunikaty WUP: komunikaty ze zdefiniowanym miejscem odbioru zgodnym z

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 24 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu wybranym przy logowaniu WUPem

23.

KSZS

KSZS 1.4.3

Dodano obsługę powiadomień e-mail, adresowanych dla

KSZS>Przesyły>Komunikaty

Wysłać powiadomienie o

użytkowników przypisanych do komponentu KSZS,

komunikacie MPIPS.

zawierających informację o otrzymaniu nowego

Powiadomienia są wysyłane do

Komunikatu MPiPS.

użytkowników z rolą Koordynacja (źródło: KSZS) lub EURES (źródło: EURES) z jednostki docelowej komunikatu. Osoby te muszą wcześniej wyrazić zgodę na otrzymywanie powiadomień o nowychkomunikatach MPIPS.

24.

KSZS

KSZS 1.4.4

Dodano nowy rodzaj okresu zaliczanego "Okres edukacji".

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić, czy nowy typu okresu

Okres ten będzie uwzględniany przy automatycznym

Modyfikuj > Okresy zaliczane >

zaliczanego jest dostępny na

tworzeniu dokumentów SED U001, U002 i U017 w części

Dodaj

oknie edycji okresu. Domyślnie

dotyczącej okresu edukacji.

KSZS > Obsługa osoby >

okres ten nie powinien być

Modyfikuj > Zaświadczenia >

okresem zaliczanym,

Dodaj (U001, U002, U017)

uprawniającym do zasiłku, zatrudnienia ani ubezpieczenia.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 25 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu Na zaświadczeniach SEDU001, SEDU002 oraz SEDU017, podczas tworzenia zaświadczenia, powinny automatycznie uzupełnić się pola okresu edukacji wprowadzonego w okresach zaliczanych osoby: • 12. Okres edukacji (data początkowa i końcowa) na SEDU001 • 11. Okres edukacji będący okresem ubezpieczenia na SEDU002, pod warunkiem, że okres edukacji w okresach zaliczanych został oznaczony jako ‘okres ubezpieczenia’. • 12. Okres edukacji będący okresem ubezpieczenia na SEDU017, pod warunkiem, że okres edukacji w okresach zaliczanych został oznaczony

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 26 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu jako ‘okres ubezpieczenia’.

25.

KSZS

KSZS 1.4.5

W module KSZS dodano nową opcję - okno „Eksport SED

KSZS > Obsługa osoby > Dodaj

Dodać osobę(y).

KSZS 1.4.6

do EESSI” - zawierającą tylko dokumenty SED. Na oknie

KSZS > Sprawy > Dla osób >

Dodać sprawy dla osoby.

jest możliwość obejrzenia: wszystkich SED, tylko

Dodaj

Dodać różnego rodzaju

otrzymanych, tylko wychodzących oraz odpowiedzi na

KSZS > Zaświadczenia > Dodaj

zaświadczenia SED.

dokument. Dodatkowo umożliwiona jest obsługa:

KSZS > Przesyły > Eksport SED

Sprawdzić czy działa filtrowanie

• zatwierdzenia utworzonego dokumentu,

do EESSI > Zatwierdź

zaświadczeń przy pomocy

• wysłania zatwierdzonego dokumentu,

KSZS > Przesyły > Eksport SED

kontrolki jednokrotnego

• zapisywania statusu dokumentu (utworzony,

do EESSI > Zaznacz

wyboru.

zatwierdzony, wysłany, odebrany przez adresata,

zatwierdzone

Sprawdzić czy wszystkie

odebrana odpowiedź)

KSZS > Przesyły > Eksport SED

nowododane zaświadczenia

do EESSI > Wyślij

mają status dokumentu

KSZS > Przesyły > Eksport SED

"utworzony".

do EESSI > Zmień status

Zatwierdzić zaświadczenia. Zaznaczyć zatwierdzone powinny się zaznaczyć tylko te, które mają status "zatwierdzony" oraz o kierunku "wychodzące" Wysłać zaznaczone. Zmienić dowolnie wybranemu

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 27 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu zaświadczeniu status.

26.

KSZS

KSZS 1.4.7

Na okno danych osoby KS0015M dodano informacje na

KSZS > Lista osób > modyfikuj

temat obywatelstwa drugiego i trzeciego osoby.

Sprawdzić czy na okno danych osoby KS0015M dodano informacje na temat obywatelstwa drugiego i trzeciego osoby.

27.

KSZS

KSZS 1.4.8

Dodano możliwość wprowadzenia kilku zagranicznych

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić działanie nowej

numerów P.I.N dla osoby (dla każdego kraju osobno).

Modyfikuj

funkcjonalności:

Numer P.I.N. jest pobierany na zaświadczenia.

- dla każdej osoby można zdefiniować nr P.I.N dla poszczególnych krajów (po jednym kodzie na kraj) - nr domyślny P.I.N (wyświetlany w polu nr P.I.N na formatce osoby) powinien być automatycznie aktualizowany nr P.I.N zdefiniowanym dla kraju ostatniego zatrudnienia Sprawdzić uzupełnianie kodu P.I.N/PESEL dla dokumentu

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 28 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu U020. - sprawdzić szczegółowo autogenerację U020.

28.

KSZS

KSZS 1.8.1

1. Dodano do słownika typów decyzji – decyzji

WUP:

Sprawdzić czy po zalogowaniu

wydawanych przez organ II instancji

KSZS > Decyzje > Dodaj >

się do WUP widoczne i możliwe

2. Dodano definicja wartości dodatkowej dla słownika

MPiPS:

do wyboru są tylko decyzje

typów decyzji RPs072 odzwierciedlająca powiązanie z

KSZS > Decyzje > Dodaj >

zaczynające się od D- lub P-.

zakładką statystyczną ‘Organ II instancji’

KSZS > Decyzje > Dodaj >

Sprawdzić czy po zalogowaniu

3. Słownik decyzji RPs072 zamieniono na słownik

Organ II instancji > Akceptuj

się do MPiPS widoczne i możliwe

hierarchiczny

do wyboru są tylko decyzje

4. Automatyczne powiązanie typów decyzji organu II

zaczynające się D2, W2, Z2 lub

instancji z zakładką statystyczną ‘Organ II instancji’

P2 oraz czy jako rozstrzygnięcie decyzji podpowiada się wartość dodatkowa pozycji słownika RPs072.

29.

KSZS

WZ/KSZS/0032

1. W sprawozdaniu KSZS-Zwroty zmieniono opis

KSZS>Sprawozdawczość>Spra

Sprawdzić czy sprawozdanie

kolumny:'Okres pracy za granicą przypadający w ciągu 2

wozdania-Zwroty

KSZS-Zwroty ma poprawne

lat poprzedzających ostatni dzień pracy za granicą' na

nazwy kolumn i czy wartości w

'Okres pracy za granicą przypadający w ciągu 2 lat

kolumnach 3.5.1 i 3.5.2 są

poprzedzających dzień, od którego przysługuje

poprawne. Test wykonać dla

świadczenie' i w związku z tym zmieniono sposób

wszystkich krajów ujetych w

obliczania okresu pracy na 2 lata od dnia

sprawozdaniu.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 29 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

Dla jednostki MPiPS na zakładce "EURES" zostały

EURES > Pośrednictwo EURES

Sprawdzić dla jednostki MPiPS,

udostępnione krajowe i zagraniczne oferty pracy EURES

> Krajowe oferty EURES

czy dostępna jest obsługa

jako pozycje menu "Krajowe oferty EURES" oraz

EURES > Pośrednictwo EURES

krajowych i zagranicznych ofert

"Zagraniczne oferty EURES". Po ich wybraniu zostają

> Zagraniczne oferty EURES

pracy w pełnym zakresie (w tym

poprzedzającego dzień przyznania zasiłku dla bezrobotnych na decyzji. 2. Zmieniono numerację kolumn: punkt 3.8.1.1 zamieniony został na 3.8.1; punkt 3.8.1.2 zamieniony został na 3.8.2. 30.

PPiE

EUR 1.8.2 a

uruchomione odpowiednio listy ofert krajowych

usuwanie i modyfikacja danych).

PPIE0100L i zagranicznych PPIE0200L, na których widoczne są oferty z całej Polski (selekcja ofert zagranicznych prowadzonych/realizowanych przez aktualny WUP lub ofert krajowych z podległych PUP jest zablokowana). Użytkownik zalogowany w ramach jednostki MPiPS może wprowadzać dowolne zmiany w ofertach (dostępne przeglądanie, dodawanie, modyfikacja i usuwanie ofert). 31.

PPiE

EUR 1.8.2 b

W systemie została dodana możliwość sporządzenia przez

PPIE/EURES > Pośrednictwo

Sprawdzić poprawność działania

poszczególne WUP-y oraz w części centralnej aplikacji

EURES > Raporty > Wykaz

raportu uwzględniając różne

WUP-Viator raportu "Wykaz krajowych i zagranicznych

krajowych i zagranicznych

warunki filtracji.

ofert pracy EURES" PPiE0530R. W celu jego obsługi

ofert pracy EURES

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 30 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

zostały wprowadzone następujące zmiany: 1. Dodano opcję menu Pośrednictwo Pracy i EURES > Pośrednictwo EURES > Raporty > Wykaz krajowych i zagranicznych ofert pracy EURES na zakładce "Pośrednictwo Pracy i EURES" lub "EURES" dla części centralnej. Po jej wybraniu będzie wyświetlane okno parametryzacji raportu PPiE050. 2. Dodano wydawnictwo PPiE0530R 3. Dodano okno parametryzacji raportu PPiE0505 "Parametry raportu" umożliwiające: - wybór okresu ważności ofert uwzględnianych na raporcie - parametr obowiązkowy, - wybór rodzaju ofert pracy (krajowe, zagraniczne) parametr obowiązkowy, możliwy jest wybór obu rodzajów lub tylko jednego, domyślnie wybrane są oba, - wybór WUP-u, który zarejestrował ofertę zagraniczną lub przyjął ofertę krajową - parametr dostępny tylko w części centralnej, w przypadku raportu sporządzanego przez poszczególne WUP-y będą uwzględniane tylko oferty zarejestrowane lub przyjęte przez bieżący WUP, domyślnie "Wszystkie", Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 31 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

- określenie dla ofert zagranicznych , czy oprócz ofert zarejestrowanych przez WUP na raporcie mają zostać uwzględnione także zagraniczne oferty przez niego realizowane - parametr dostępny w części centralnej tylko po wyborze konkretnego WUP, domyślnie zaznaczone, - wybór kraju zatrudnienia dla ofert zagranicznych domyślnie "Wszystkie". 4. Dodano raport "Wykaz krajowych i zagranicznych ofert pracy EURES" PPiE0530R zawierający szczegółowe informacje o krajowych i zagranicznych ofertach pracy, spełniających wprowadzone na oknie parametryzacji warunki selekcji. Na raporcie będą drukowane następujące dane: - L.p. – liczba porządkowa, - Rodzaj oferty: K – krajowa oferta pracy EURES, Z – zagraniczna oferta pracy EURES, - Numer oferty, - Stanowisko, - Data przyjęcia oferty, - Okres ważności oferty, Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 32 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

- Kod i nazwa zawodu, - Kraj zatrudnienia, - Status - status oferty, - Liczba miejsc pracy, - Liczba CV i Liczba osób zatrudnionych - dla ofert zagranicznych na podstawie danych o realizacji oferty, dla krajowych - na podstawie danych o efektach rekrutacji w krajach, w których upowszechniono ofertę. - Nazwa pracodawcy, - WUP zgłaszający ofertę - dla ofert zagranicznych WUP, który zarejestrował ofertę, dla krajowych - WUP, który przyjął ofertę. Lista wydrukowanych ofert jest posortowana względem WUP-u zgłaszającego ofertę i okresu ważności. 32.

PPiE

EUR 1.8.2 d

W systemie została dodana możliwość sporządzania

1. WUP: PPiE > Pośrednictwo

Sprawdzić poprawność generacji

EUR 1.8.2 c

raportów zawierających zagregowane dane dotyczące

EURES > Raporty > Krajowe

raportów po zalogowaniu jako

zagranicznych ofert pracy EURES (raport PPiE0510R z

oferty pracy EURES

WUP i jako MPiPS. Uwzględnić

odpowiadającym mu wydawnictwem) oraz krajowych

MPiPS: PPiE > Pośrednictwo

różne warianty filtracji danych

ofert pracy EURES (raport i wydawnictwo PPiE0520R) .

EURES > Raporty > Krajowe

do raportu.

Przejście do generacji raportów następuje po wyborze

oferty prlacy EURES

odpowiadających im pozycji menu na zakładce

2. WUP: PPiE > Pośrednictwo

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 33 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

‘Pośrednictwo pracy i EURES’ po zalogowaniu jako WUP

EURES > Raporty >

lub na zakładce ‘EURES’ po zalogowaniu jako MPiPS:

Zagraniczne oferty pracy

- ‘Pośrednictwo EURES > Raporty > Zagraniczne oferty

EURES

pracy EURES’,

MPiPS: PPiE > Pośrednictwo

- ‘Pośrednictwo EURES > Raporty > Krajowe oferty pracy

EURES > Raporty >

EURES’.

Zagraniczne oferty pracy

Opis testu

EURES Do parametryzacji raportów dodano okno PPiE0500 ‘Parametry raportu ofert EURES’ zawierające następujące elementy: - okresu raportu, - informacja o wybranym sposobie selekcji ofert względem daty przyjęcia oferty lub względem okresu ważności oferty, domyślnie oferty są wyszukiwane względem daty przyjęcia, - informacja o rodzaju oferty, której dotyczy raport – krajowe lub zagraniczne w zależności od konteksty wywołania, bez możliwości zmiany, - informacja, czy na raporcie uwzględniać zagraniczne oferty realizowane przez WUP – widoczne przy parametryzacji raportu dla ofert zagranicznych, dostępne Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 34 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

tylko, gdy zostanie wybrany konkretny WUP, domyślnie zaznaczone, - wybór WUP-u, który zarejestrował ofertę zagraniczną lub przyjął ofertę krajową – dostępne przy sporządzaniu raportów przez MPiPS, w przypadku wykonywania raportu przez poszczególne WUP-y automatycznie zaznaczony jest aktualny WUP i jego zmiana nie jest możliwa (pole zablokowane), - wybór kraju zatrudnienia - dostępne dla ofert zagranicznych, domyślnie wybrane wszystkie kraje, - wybór kraju, w którym oferta ma zostać upowszechniona - dostępne dla ofert krajowych, domyślnie wybrane wszystkie kraje, - wybór pracodawcy powiązanego z ofertą – parametr opcjonalny, - wybór kodu zawodu, którego dotyczy oferta – parametr opcjonalny, - wybór nazwy zawodu, którego dotyczy oferta – parametr opcjonalny, Raport PPiE0510R ‘Zagraniczne oferty pracy EURES’ Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 35 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

zawiera następujące informacje o ofertach zagranicznych, pogrupowane względem WUP-u zgłaszającego ofertę: - L.p. – liczba porządkowa, - WUP zgłaszający ofertę, - Liczba zagranicznych ofert pracy, - Liczba wolnych miejsc pracy, - Liczba CV w ramach ofert pracy, - Liczba osób zatrudnionych za granicą. Ostatni wiersz „Ogółem” stanowi podsumowanie informacji ze wszystkich WUP-ów. Przy generacji raportu uwzględniane są tylko oferty zagraniczne spełniające warunki zdefiniowane na oknie parametryzacji PPiE0500. W przypadku ofert realizowanych przez kilka urzędów, dana oferta jest liczona tylko raz. Raport PPiE0520R ‘Krajowe oferty pracy EURES’ zawiera następujące informacje o ofertach krajowych, pogrupowane względem WUP-u przyjmującego ofertę: - L.p. – liczba porządkowa, - WUP przyjmujący ofertę, Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 36 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

EURES > Pośrednictwo EURES

Sprawdzić dla jednostki MPiPS,

- Liczba krajowych ofert pracy EURES, - Liczba wolnych miejsc pracy, - Liczba CV w ramach ofert pracy – na podstawie danych o upowszechnieniu oferty w innych krajach, - Liczba zatrudnionych cudzoziemców – na podstawie danych o upowszechnieniu oferty w innych krajach. Ostatni wiersz „Ogółem” stanowi podsumowanie informacji ze wszystkich WUP-ów. Przy generacji raportu uwzględniane są tylko oferty krajowe spełniające warunki zdefiniowane na oknie parametryzacji PPiE050. 33.

PPiE

EUR 1.8.2 e

Dla jednostki MPiPS na oknie głównym została dodana

zakładka "EURES", dotycząca pośrednictwa pracy i obsługi > Doradcy EURES

czy dostępna jest obsługa

ofert EURES. Na dodanej zakładce zostały udostępnione

doradców EURES w pełnym

dane doradców EURES jako pozycja menu "Doradcy

zakresie (w tym usuwanie i

EURES". Po wybraniu tej pozycji zostaje uruchomiona

modyfikacja danych doradcy).

lista doradców PPIE0600L, na której użytkownik zalogowany w ramach jednostki MPiPS może wprowadzać dowolne zmiany (dostępne przeglądanie, dodawanie, modyfikacja i usuwanie danych doradców). 34.

PPiE

EUR 1.8.2 f

Dodano okno PPiE3500L "Kalendarz wydarzeń"

WUP: PPIE > Organizacja

Sprawdzić działanie okna z

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 37 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

umożliwiające przeglądanie zarejestrowanych w systemie

wydarzeń > Kalendarz

kalendarzem wydarzeń dla

wydarzeń EURES, obejmujących targi pracy, giełdy pracy

wydarzeń MPIPS: EURES >

wybranego WUP i po

oraz inne wydarzenia.

Organizacja wydarzeń >

zalogowaniu jako MPiPS.

Przejście do kalendarza następuje po wybraniu pozycji

Kalendarz wydarzeń

menu „Pośrednictwo Pracy i EURES > Organizacja wydarzeń > Kalendarz wydarzeń” widocznej na zakładce PPiE dla WUP lub EURES dla MPiPS i widoczne są na nim następujęce informacje o wydarzeniach: - rodzaj wydarzenia – dla targów widoczne „Targi pracy”, dla giełd – „Giełda pracy”, dla innych wydarzeń – nazwa rodzaju wydarzenia, - data rozpoczęcia i zakończenia, - nazwa i miejsce wydarzenia, - nazwa głównego organizatora, - status wydarzenia, - informacja, czy wydarzenie dotyczy sieci EURES. Wyświetlane wydarzenia można selekcjonować: - względem okresu trwania wydarzenia - domyślnie widoczne są wydarzenia z okresu od miesiąca wstecz do miesiąca w przód, - względem rodzaju wydarzenia (targi pracy, giełdy pracy, Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 38 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

inne wydarzenia) - domyślnie widoczne są wszystkie rodzaje, - względem organizatora wydarzenia: a) wszystkie – widoczne wszystkie wydarzenia, b) organizowane przez mój WUP – widoczne wydarzenia, w których głównym organizatorem jest aktualny WUP lub jego filia, c) współorganizowane przez mój WUP - widoczne wydarzenia, w których współorganizatorem jest aktualny WUP lub jego filia. Selekcja względem organizatora jest dostępna tylko po zalogowaniu jako WUP, jeżeli na liście uwzględniany jest przynajmniej jeden rodzaj wydarzenia. Domyślnie widoczne są wydarzenia organizowane i współorganizowane przez aktualny WUP. Dla MPiPS zawsze są widoczne wszystkie wydarzenia bez względu na organizatora. Informacje o wydarzeniach, widoczne na kalendarzu, są dostępne tylko do podglądu. Po naciśnięciu przycisku „Przeglądaj”, w zależności od rodzaju aktualnego wydarzenia, następuje przejście odpowiednio do okna z Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 39 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

PPIE/EURES > Komunikaty >

1. Sprawdzić czy komunikaty

Komunikaty MPiPS

działają poprawnie: -

danymi targów pracy PPiE3200M, giełdy pracy PPiE3300M lub innego wydarzenia PPiE3400M. 35.

PPiE

EUR 1.8.2 g

Dodano obsługę komunikatów w module PPIE/EURES.

dodawanie, modyfikacja i przeglądanie - otwieranie plików z załącznikiem - widoczność komunikatów (tylko ze swojego modułu) - widoczność komunikatów (ukryte komunikaty przeterminowane mają być widoczne po kliknięciu flagi 'Pokaż wszystkie') 36.

PPiE

PPIE 1.3.1

W systemie została dodana obsługa uczestników targów i

1. PPiE > Organizacja

1. Sprawdzić możliwość

giełd pracy. W tym celu zostały wprowadzone

wydarzeń > Wnioski o

rejestracji wniosku o

następujące zmiany:

organizację i uczestnictwo 2.

uczestnictwo w targach i

1. Na oknie wniosku o organizację wydarzeń PPIE3100M

PPiE > Organizacja wydarzeń >

giełdach.

został dodany nowy typ wniosku „o uczestnictwo” (kod

Targi pracy PPiE > Organizacja

2. Sprawdzić, czy jako podstawę

‘U’). Na liście wniosków PPIE3100L dodany typ jest

wydarzeń > Giełdy pracy

organizowanego wydarzenia

wyświetlany jako „wniosek o uczestnictwo”.

można wskazać tylko wnioski o

W związku z obsługą nowego typu wniosku zostały

organizację (tylko targi) lub

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 40 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

zmienione:

współorganizację. Zwrócić

a) nazwy okien do obsługi wniosków:

uwagę na dane automatycznie

- PPIE3100M - z „Wniosek o organizację wydarzeń” na

wypełniane po wyborze wniosku

„Wniosek o organizację wydarzeń lub udział w

(daty wydarzenia, miejsce

wydarzeniu”,

wydarzenia, pracodawcy,

- PPIE3100L - z „Wnioski o organizację wydarzeń” na

organizatorzy), które powinny

„Wnioski o organizację wydarzeń lub udział w

zostać zmodyfikowane tylko

wydarzeniu”,

wtedy, gdy wcześniej nie zostały

b) nazwa pozycji menu na zakładce „Pośrednictwo pracy i

zdefiniowane.

EURES” okna głównego, po wybraniu której następuje

Sprawdzić na zakładce

przejście do listy wniosków PPIE3100L, z „Wnioski o

"Organizatorzy i uczestnicy", czy

organizację” na „Wnioski o organizację i uczestnictwo”.

możliwe jest zarejestrowanie

2. Podczas rejestracji danych targów pracy na oknie

różnych typów podmiotu dla

PPiE32001M oraz danych giełdy pracy na oknie

wydarzenia (główny organizator,

PPiE3301M wybór wniosku, na podstawie którego jest

współorganiazator, uczestnik).

organizowane wydarzenie, został ograniczony tylko do

Następnie na zakładce

wniosków o organizację (targi) lub współorganizację

"Skierowani" sprawdzić, czy

(targi i giełdy), czyli nie jest możliwy wybór wniosku o

możliwe jest wybranie

uczestnictwo.

zarejestrowanych organizatorów

Na podstawie wybranego wniosku uzupełniane są

i uczestników jako podmiotów

następujące dane targów i giełd:

kierujących osobę na

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 41 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

- daty wydarzenia (od i do),

wydarzenie.

- miejsce wydarzenia,

Sprawdzić działanie walidacji

- pracodawcy,

przy zapisie danych:

- organizatorzy - uzupełniani na podstawie adresata i

- powinnien zostać zgłaszony

wnioskodawcy z wybranego wniosku (obaj dodawani są

błąd, gdy na liście organizatorów

jako współorganizatorzy),

nie znajduje się wnioskodawca,

Wymienione dane zostają uzupełnione na podstawie

gdy wniosek dotyczy

wniosku tylko wtedy, gdy nie zostały jeszcze

współorganizacji wydarzenia, lub

zdefiniowane.

adresat, gdy wniosek dotyczy

Przed zapisem danych do bazy wykonywana jest

organizacji targów,

walidacja, która sprawdza, czy na liście organizatorów

- gdy nie został wskazany główny

znajduje się wnioskodawca, gdy wniosek dotyczy

organizator, a na liście

współorganizacji wydarzenia, lub adresat, gdy wniosek

organizatorów znajduje się

dotyczy organizacji targów (w przypadku braku zgłaszany

wnioskodawca, gdy wniosek

błąd). Jeżeli wnioskodawca lub adresat znajdują się na

dotyczy współorganizacji

liście organizatorów i nie został wskazany główny

wydarzenia, lub adresat, gdy

organizator, to wyświetlane jest ostrzeżenie informujące,

wniosek dotyczy organizacji

że organizatorem głównym powinien być odpowiednio

targów, powinno pojawić się

wnioskodawca lub adresat w zależności o typu wniosku.

ostrzeżenie, że odpowiednio

3. Na oknie organizatorów PPiE3202U została

wnioskodawca lub adresat

umożliwiona rejestracja uczestników organizowanych

powinien być głównym

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 42 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

targów lub giełd poprzez zastąpienie pola i kolumny

Opis testu organizatorem.

„Główny organizator” przez „Typ podmiotu”. W części okna służącej do wprowadzania danych organizatorów, możliwej jest wybranie jednego z trzech typów podmiotu: - Główny organizator (kod ‘T’), - Współorganizator (kod ‘N’), - Uczestnik (kod ‘U’). Domyślnie dodawany jest „Współorganizator”. Z powodu dodania możliwości rejestracji uczestników, została zmieniona nazwa okna PPiE3202U z „Organizatorzy” na „Organizatorzy i uczestnicy”. Na oknie targów pracy PPiE3200M i na oknie giełdy pracy PPiE3300M nazwa zakładki „Organizatorzy”, na której wyświetlane jest okno PPiE3202U, została także zmieniona na „Organizatorzy i uczestnicy”. 4. Na oknie PPiE3301U, zawierającym listę osób skierowanych na targi lub giełdę, została zmieniona nazwa pola i kolumny z „Organizator” na „Podmiot kierujący osobę”. 37.

PPiE

PPIE 1.3.2

Dla zagranicznej oferty pracy EURES (okno PPIE0200M)

PPIE > Pośrednictwo EURES >

Sprawdzić, czy dla liczby godzin

zmieniono typ danych dla pola zawierającego liczbę

Zagraniczne Oferty EURES >

tygodniowo można zapisywać

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 43 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

godzin pracy tygodniowo umożliwiając wprowadzenie

Dodaj/Modyfikuj> zakładka

wartości "po przecinku",

wartości po przecinku oraz dodano ograniczenie na

Zatrudnienie > pole Liczba

Sprawdzić, czy do pola

rejestrację maksymalnie 168 godzin w tygodniu. Ponadto

godzin tygodniowo

stanowisko można wpisać 256

zwiększono rozmiar dla pola stanowisko z 50 do 256

PPIE > Pośrednictwo EURES >

znaków. Sprawdzić poprawność

znaków.

Zagraniczne Oferty EURES >

wydruku oferty (pola stanowisko

Dodaj/Modyfikuj> zakładka

i liczba godzin tyg.).

Oferta > pole Stanowisko PPIE > Pośrednictwo EURES > Zagraniczne Oferty EURES > menu Wydruki > Wydruk oferty 38.

PPiE

PPIE 1.3.3

1. Na zakładce „Aplikowanie” okna PPIE0200M

PPiE > Pośrednictwo EURES >

Sprawdzić, czy pola "Liczba

„Formularz zagranicznej oferty pracy EURES”

Zagraniczne oferty EURES >

przekazanych CV" i "Liczba

zablokowano możliwość edycji pól "Liczba przekazanych

Dodaj / Modyfikuj > zakładka

zatrudnionych" nie są dostępne

CV" i "Liczba zatrudnionych". Wartości tych pól będą

Aplikowanie

do edycji oraz czy ich wartości są

wyznaczane automatycznie na podstawie danych

PPiE > Pośrednictwo EURES >

poprawnie wyznaczane po

dotyczących realizacji oferty przez poszczególne

Zagraniczne oferty EURES >

każdej zmianie danych

jednostki.

Realizacja > Dodaj / Usuń /

dotyczących realizacji oferty

Modyfikuj

przez poszczególne jednostki (po

W związku z wprowadzonymi zmianami w aktualnie

dodaniu, modyfikacji lub

zarejestrowanych w systemie zagranicznych ofertach

usunięciu wpisu z realizacji).

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 44 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

pracy EURES zostanie wykonana kontrola i ewentualna

Wyznaczone liczby przekazanych

poprawa danych w następujący sposób:

CV i osób zatrudnionych w

- jeżeli ogólne liczby w ofercie będą odpowiadać sumie

ofercie powinny odpowiadać

odpowiednich liczb z realizacji, to dane pozostaną bez

sumie tych liczb ze wszystkich

zmian (dotyczy to także sytuacji, gdy suma z realizacji

realizacji .

będzie równa 0, a dane w ofercie będą puste), - jeżeli ogólne liczby w ofercie nie będą odpowiadać sumie odpowiednich liczb z realizacji, to: a) gdy liczba ogółem będzie pusta lub równa 0, a odpowiadająca jej suma będzie większa od 0, to na podstawie sumy zostaną uzupełnione dane w ofercie, b) gdy liczba ogółem będzie większa od 0, a odpowiadająca jej suma będzie równa 0, to na podstawie liczby ogółem zostaną uzupełnione dane dotyczące realizacji oferty przez WUP prowadzący (jeżeli w realizacji nie będzie wpisu dotyczącego WUP-u prowadzącego, to zostanie dodany), c) gdy liczba ogółem będzie większa od 0 i odpowiadająca jej suma także będzie większa od 0 oraz: c.1) suma będzie większa od liczby ogółem, to na podstawie sumy zostaną uzupełnione dane w ofercie, Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 45 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

1. PPiE > Pośrednictwo Eures >

1. Sprawdzić, czy możliwe jest

c.2) liczba ogółem będzie większa od sumy, to ich różnica zostanie dodana do danych dotyczących realizacji oferty przez WUP prowadzący (jeżeli w realizacji nie będzie wpisu dotyczącego WUP-u prowadzącego, to zostanie dodany z danymi uzupełnionymi na podstawie wyznaczonej różnicy). 2. Dla zagranicznych ofert pracy EURES zostało dodane automatyczne wyliczanie ogólnej liczby przekazanych CV i ogólnej liczby osób zatrudnionych, określanych w danych oferty, na podstawie wprowadzonych informacji dotyczących realizacji oferty w poszczególnych jednostkach. Automatyczne wyznaczanie liczb jest wykonywane bezpośrednio na bazie danych po dodaniu, modyfikacji lub usunięciu wpisu dotyczącego realizacji oferty (trigger trg_ppie_realizacja_z_oferty_suma) w taki sposób, że dane w ofercie są wypełniane na podstawie sumy odpowiadających im liczb ze wszystkich wpisów powiązanych z ofertą. 39.

PPiE

PPIE 1.3.4

Dla krajowych ofert pracy EURES dodano obsługę

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 46 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

sposobu aplikowania na ofertę „Za pośrednictwem

Krajowe oferty EURES > Dodaj

zarejestrowanie oferty ze

doradcy lub asystenta Eures”. Sposób aplikowania

/ Modyfikuj > zakładka

sposobem aplikowania "Za

określany jest w polu „Do kogo należy wysłać

Aplikowanie

pośrednictwem doradcy lub

dokumenty”, widocznym na zakładce "Aplikowanie"

2. PPiE > Pośrednictwo Eures >

asystenta EURES". Dodany

(PPIE0106M) okna krajowej oferty pracy EURES

Krajowe oferty EURES >

sposób powinien być widoczny

(PPIE100M).

Wydruk oferty > po polsku

jako jedna z pozycji listy "Do kogo należy wysłać dokumenty". 2. Sprawdzić, czy na wydruku oferty w języku polskim widoczny jest wybrany sposób aplikowania.

40.

PPiE

PPIE 1.3.5

Na oknie wyszukiwania osób PPiE1520, uruchomionego w

1. PPIE > Pośrednictwo EURES

1. W wymaganiach do

ramach procesu doboru kandydatów z kraju do

> Zagraniczne oferty pracy >

zagranicznej oferty pracy

zagranicznej oferty pracy PPiE1500, rozszerzony został

Dodaj/Modyfikuj >

określić wymagania

zakres automatycznie podpowiadanych kryteriów

Wymagania

(wykształcenie, zawód,

wyszukiwania. Obejmuje on następujące kryteria i

2. PPIE > Pośrednictwo EURES

uprawnienie, umiejętność, język

elementy kryteriów, których podstawą są wymagania

> Dobór kandydatów z kraju

obcy, staż ogółem). Zdefiniować

zdefiniowane w wybranej ofercie pracy:

do zaganicznych ofert pracy

wymagania w różnych

- kryterium „Zawód” z elementami „Nazwa”, „Kod” oraz

kombinacjach - w różnych

„Staż (m-ce)” – podpowiadane na podstawie

ofertach, po kilka wymagań dla

zdefiniowanych wymagań dotyczących zawodów,

jednej oferty itp.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 47 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

wyszukiwane wartości domyślnie są równe

2. Przejść do doboru

podpowiadanym (operator „=”). Jeżeli dane wymaganie

kandydatów z kraju do

w ofercie oznaczone jest jako „konieczne”, to

zagranicznych ofert pracy. Na

odpowiadające mu elementy kryterium zaznaczone są

oknie wyboru zagranicznej

jako obowiązkowe i mają nadaną maksymalną wagę,

oferty EURES PPiE1510 wskazać

- kryterium „Język obcy” z elementami „Nazwa”, „W

ofertę, dla której zdefiniowano

piśmie” oraz „W mowie” – podpowiadane na podstawie

wymagania. Sprawdzić, czy na

zdefiniowanych wymagań dotyczących języków obcych,

oknie wyszukiwania PPiE1520

wyszukiwane wartości dla nazwy domyślnie są równe

podpowiedziały się kryteria i

podpowiadanym (operator „=”), a dla stopni większe lub

elementy wyszukiwania zgodne

równe (operator „>=”). Jeżeli dane wymaganie w ofercie

z wymaganiami zdefiniowanymi

oznaczone jest jako „konieczne”, to odpowiadające mu

dla oferty.

elementy kryterium zaznaczone są jako obowiązkowe i mają nadaną maksymalną wagę, - kryterium „Umiejętność” z elementem „Nazwa” – podpowiadane na podstawie zdefiniowanych wymagań dotyczących umiejętności, wyszukiwane wartości domyślnie są równe podpowiadanym (operator „=”). Jeżeli dane wymaganie w ofercie oznaczone jest jako „konieczne”, to odpowiadające mu elementy kryterium zaznaczone są jako obowiązkowe i mają nadaną Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 48 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

maksymalną wagę, - kryterium „Uprawnienie” z elementem „Rodzaj” – podpowiadane na podstawie zdefiniowanych wymagań dotyczących uprawnień (rodzaj odpowiada nazwie uprawnienia z wymagań), wyszukiwane wartości domyślnie są równe podpowiadanym (operator „=”). Jeżeli dane wymaganie w ofercie oznaczone jest jako „konieczne”, to odpowiadające mu elementy kryterium zaznaczone są jako obowiązkowe i mają nadaną maksymalną wagę, - kryterium „Wykształcenie” z elementami „Poziom”, „Typ”, „Kierunek” oraz „Specjalizacja” – podpowiadane na podstawie zdefiniowanych wymagań dotyczących wykształcenia, wyszukiwane wartości dla poziomu domyślnie są większe lub równe podpowiadanym (operator „>=”), a dla typu, kierunku i specjalizacji równe (operator „=”). Jeżeli dane wymaganie w ofercie oznaczone jest jako „konieczne”, to odpowiadające mu elementy kryterium zaznaczone są jako obowiązkowe i mają nadaną maksymalną wagę, - kryterium „Staż” z elementem „Staż (m-ce)” – Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 49 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

1. Na oknie informacji EURES udzielonej klientom

1. PPIE > Usługi doradcze

1. Sprawdzić obsługę informacji

instytucjonalnym (PPIE1001M) zostało umożliwione

EURES > Dla klientów

EURES dla klientów

wprowadzanie zbiorczych informacji na temat informacji

instytucjonalnych

instytucjonalnych, ze

udzielonych klientom bez rejestracji w systemie. Taki

2. PPIE > Sprawozdawczość >

szczególnym uwzględnieniem

rodzaj informacji będzie obsługiwany po zaznaczeniu pola

Sprawozdania z działalności

informacji dla klientów bez

"Informacja dla klientów bez rejestracji", które zostało

EURES > Dodaj zwykłe, a

rejestracji. Zwrócić uwagę na

dodane do okna. W ich przypadku nie będą widoczne

następnie Oblicz

wykonywane walidacje. W czasie

podpowiadane na podstawie zdefiniowanych wymagań dotyczących stażu pracy ogółem, wyszukiwane wartości domyślnie są większe lub równe podpowiadanym (operator „>=”). Poszczególne kryteria i ich elementy są podpowiadane tylko wtedy, gdy w ofercie zostaną zdefiniowane odpowiednie dane. 41.

PPiE

PPIE 1.3.6

panele 'Wniosek na, podstawie którego udzielono usługi"

testu uwzględnić zmianę

oraz "Klient", które zostaną zastąpione przez panel

rekordów za pomocą

"Klienci bez rejestracji", zawierający ogólną liczbę

magnetofonu, zwłaszcza podczas

klientów, którym udzielono informacji, oraz liczby

dodawania.

klientów z podziałem na pracodawców polskich,

2. Dla sprawozdania MD-EURES

pracodawców zagranicznych, organizacje krajowe i

sprawdzić, czy w działach IX

organizacje zagraniczne. Poszczególne liczby nie mogą

(mobilność transgraniczna), III

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 50 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

być większe od liczby ogółem (w takim przypadku zostaje

(kontakty z instytucjami

zgłoszony błąd). Domyślnie liczba klientów ogółem będzie

zewnętrznymi) i V (kontakty z

ustawiana na 1, a pozostałe na 0.

polskimi pracodawcami) są

2. Na liście informacji EURES udzielonym klientom

uwzględnianie informacje EURES

instytucjonalnym (PPIE1001L) dodano kolumnę "Liczba

dla klientów bez rejestracji.

klientów", zawierającą ogólną liczbę klientów dla informacji dotyczącej klientów bez rejestracji. Wypełnienie tej kolumny pozwala na rozróżnienie informacji dla klientów bez rejestracji od informacji dla klientów zarejestrowanych (w ich przypadku wypełnione są kolumny z pełną i skróconą nazwą klienta, numerem NIP i REGON). 3. Do wprowadzonych zmian w sposobie obsługi informacji EURES dostosowano sprawozdanie MD-EURES (dział III 'Kontakty z instytucjami zewnętrznymi', dział V 'Kontakty z polskimi pracodawcami' oraz dział IX 'Mobilność transgraniczna'). 42.

PPiE

PPIE 1.3.7

Do systemu dodano obsługę innych wydarzeń niż targi i

PPIE > Organizacja wydarzeń >

Sprawdzić obsługę innych

giełdy pracy. Dane wydarzeń są współdzielone pomiędzy

Inne wydarzenia

wydarzeń.

urzędami i dostępne do wprowadzania zmian przez dowolny z urzędów. Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 51 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

1. Do rejestracji danych innych wydarzeń i ich obsługi zostało dodane okno PPiE3400M „Formularz innych wydarzeń” z trzema zakładkami: - „Dane podstawowe wydarzenia” – widoczne okno PPiE3401M, zawierające podstawowe dane o wydarzeniu, - „Organizatorzy i uczestnicy” – widoczne okno PPiE3202U uruchomione w kontekście wydarzenia, - „Skierowani” - widoczne okno PPiE3301U uruchomione w kontekście wydarzenia, W ramach podstawowych danych wydarzenia przechowywane są następujące informacje: - nazwa wydarzenia, - daty trwania wydarzenia (data od i do), - godziny wydarzenia, - informacja, czy wydarzenie organizowane jest w ramach sieci EURES, - status wydarzenia, - rodzaj wydarzenia - na podstawie wartości ze słownika RPl065 „Rodzaje innych wydarzeń”, dodanego do systemu w celu obsługi innych wydarzeń, w ramach Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 52 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

którego aktualnie będą dostępne następujące pozycje: a) dni informacyjne, b) konferencja, c) seminarium, d) warsztaty, - adres zawierający opis miejsca wydarzenia oraz dokładny adres, - opis wydarzenia, - listę pracodawców biorących udział w wydarzeniu. 2. Do wyświetlania listy innych wydarzeń zarejestrowanych w systemie zostało dodane okno PPiE3400L „Rejestr innych wydarzeń”, uruchamiane po wybraniu pozycji „Inne wydarzenia” z menu „Pośrednictwo Pracy i EURES > Organizacja wydarzeń”, na którym widoczne są następujące informacje o wydarzeniach: - Rodzaj wydarzenia, - Data rozpoczęcia, - Data zakończenia, - Nazwa, - Miejsce, Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 53 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

Multiselekcja dla wydruku sprawozdań i eksportu

Viator2 > Sprawozdania >

Sprawdzić poprawność wydruku

DBF/MPIPS

Zarządzanie sprawozdaniami

i eksportów przy zaznaczeniu

obligatoryjnymi

więcej niż jednej pozycji.

SPR > Prezentacja mapowa

Sprawdzić poprawność

- Główny organizator, - Województwo, Powiat oraz Państwo – informacje wyświetlane na podstawie wprowadzonego adresu wydarzenia, - Status, - EURES. Na liście dostępna jest selekcja wydarzeń względem organizatora: - wszystkie – widoczne wszystkie wydarzenia, - organizowane przez mój WUP – widoczne wydarzenia, w których głównym organizatorem jest aktualny WUP lub jego filia, - współorganizowane przez mój WUP - widoczne wydarzenia, w których współorganizatorem jest aktualny WUP lub jego filia. Z poziomu listy wywoływane jest okno PPiE3400M w celu podglądu, modyfikacji lub dodania kolejnego wydarzenia. 43.

44.

SPR

SPR

SPR 1.6.1

SPR 1.6.2

Dodano funkcjonalność prezentacji wyników sprawozdań

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 54 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

nadesłanych z PUP w postaci mapy województwa w

wyników sprawozdań >

generowania wyników

podziale na powiaty.

Generuj

sprawozdań na mapie województwa w podziale na powiaty. Sprawdzić generację w dwóch dostępnych wariantach oraz dla różnych poziomów szczegółów tj.: komórka, wiersz, kolumna. Sprawdzić funkcjonalności okna z mapą podziału terytorialnego tj. SPL0031

45.

SPR

SPR 1.6.3

Dodano możliwość tworzenia sprawozdania MPiPS-06 dla

SPR > Wyniki obliczeń >

1. Naliczyć sprawozdanie MPiPS-

SPR 1.6.3

WUP oraz dodano kontrolę tego sprawozdania

Sprawozdania > Dodaj zwykłe

06 w wersji dla WUP za 2013

| Oblicz | Wydruk | Modyfikuj

rok.

| Kontrola

2. Wydrukować sprawozdanie i sprawdzić jego zgodność z obowiązującym wzorcem. 3. Sprawdzić poprawność danych nagłówkowych (rok, placówka, REGON). Pozostałe dane powinny mieć wartości

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 55 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu zerowe. 4. Zmienić ręcznie wartości wybranych komórek i sprawdzić na wydruku czy zmiany zostały uwzględnione. 5. Wykonać kontrolę sprawozdania dla różnych wartości poszczególnych komórek i sprawdzać zgodność tej kontroli z obowiązującymi założeniami kontrolnymi.

46.

SPR

SPR 1.6.4

Graficzna prezentacja sprawozdań MPiPS-02 i MPiPS-06

SPR > Zarządzanie

Sprawdzić poprawność działania

w trakcie edycji danych.

sprawozdaniami

funkcjonalności modyfikacji

obligatoryjnymi > Modyfikuj

wyników sprawozdań MPiPS-02 i

SPR > Wyniki obliczeń >

MPiPS-06 wyświetlanych na

Sprawozdania > Modyfikuj

szablonie w zakładce "Szablon wartości" a w szczególności: sprawdzić czy generowany jest poprawny szablon tj. obowiązujący na dzień końca okresu sprawozdawczego z

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 56 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu uwzględnieniem kodu źródła ( w tym poprawność komunikatów kiedy np. szablonu nie ma itp. ) sprawdzić czy po zmodyfikowaniu danych na szablonie są one widoczne na listach wartości elementów/wierszy/kolumn sprawdzić czy po zmodyfikowaniu wartości parametrów na listach elementów/wierszy/kolumn są one widoczne po przejściu na zakładkę z szablonem sprawdzić czy po zmodyfikowaniu danych na szablonie ale wyjściu z okna przez anuluj dane nie są zapisywane ( i odwrotnie dla akceptuj ) - sprawdzić czy szablon z wynikami zawiera

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 57 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu również części stałe jeśli takowe istnieją w definicji szablonu sprawdzić zakładkę "Szablon wartości" w różnych trybach np. w trybie przeglądania nie powinno być możliwości edycji danych

47.

SPR

SPR 1.6.5

Rozbudowa funkcjonalności zakładki „Sprawozdanie

SPL > Definicja > Wiersze

Sprawdzić czy kolumna i wiersz

przekrojowe”

SPL > Definicja > Kolumny

podsumowujący poprawnie się

SPL > Sprawozdanie

generują. Sprawdzić czy kody

przekrojowe

terytorialne i nazwy powiatów poprawnie się generują w sprawozdaniu. Przetestować czy poprawnie działa dodawania wierszy/kolumn lokalnych.

48.

SPR

SPR 1.6.6

Dodanie informacji o użytkowniku końcowym i WUP dla

SPR > Definicja >

Sprawdzić czy w oknie "Definicja

sprawozdań i wskaźników oraz dodanie filtracji

Sprawozdania > Modyfikuj >

sprawozdania" SPL0002M w

uwzględniającej nowe informacje.

zakładka "Dane definicji

zakładce "Dane definicji

W oknie "Definicja sprawozdania" SPL0002M w zakładce

sprawozdania"

sprawozdania" poprawnie

"Dane definicji sprawozdania" dodano pole "Placówka".

SPR > Definicja > Wskaźniki

wypełnia się pole "Placówka" w

W oknie "Dane wskaźnika" SPL0008M w zakładce "Dane

efektywności > Modyfikuj >

zależności od placówki w której

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 58 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

definicji wskaźnika" dodano nowe pola "Autor" i

zakładka "Dane definicji

dodawana jest definicja

"Placówka" oraz zmieniono rozmieszczenie pozostałych

wskaźnika"

sprawozdania.

pól.

SPR > Definicja >

Sprawdzić czy pole poprawnie

W oknie "Lista definicji sprawozdań" SPL0001L dodano

Sprawozdania > panel

wypełnia się również podczas

panel filtracji "Placówka" oraz kolumnę "Id placówki".

"Placówka"

kopiowania istniejącej definicji

W oknie "Lista definicji wskaźników" SPL0007L dodano

SPR > Definicja > Wskaźniki

sprawozdania.

panel filtracji "Placówka" oraz kolumnę "Id placówki".

efektywności > panel

Sprawdzić czy w oknie "Dane

W oknie "Dodaj sprawozdanie według kryteriów"

"Placówka"

wskaźnika" SPL0008M w

SPL0005 dodano pole filtracji "Placówka".

SPR > Uruchomienie obliczeń

zakładce "Dane definicji

Dla istniejących w bazie danych definicji sprawozdań i

sprawozdań > Akceptuj

wskaźnika" poprawnie

wskaźników wypełnione zostały pola z identyfikatorem

wypełniają się pola "Autor" i

placówki i jej opisem.

"Placówka" w zależności od autora i placówki w której dodawana jest definicja wskaźnika. Sprawdzić czy pola poprawnie wypełniają się również podczas kopiowania istniejącej definicji wskaźnika. Sprawdzić na oknie "Lista definicji sprawozdań" SPL0001L

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 59 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu poprawność działania panelu "Placówka". Sprawdzić na oknie "Lista definicji wskaźników" SPL0007L poprawność działania panelu "Placówka". Sprawdzic na oknie "Dodaj sprawozdania według kryteriów" SPL0005 poprawność filtracji względem pola "Placówka". Przetestować przesyły definicji sprawozdań i wskaźników pod kątem nowych pól to jest: "Autor", "Id placówki", "Opis placówki". Przetestować eksport SQL definicji sprawozdań i wskaźników pod kątem nowych pól to jest: "Autor", "Id placówki", "Opis placówki". Sprawdzić czy po aktualizacji

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 60 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu definicje sprawozdań i wskaźników istniejące w bazie danych przed aktualizacją posiadają ustawione pola z "Id placówki" i "Opisem placówki". W przypadku definicji dostarczanych z oprogramowaniem pola powinny miec wartości odpowiednio "00000" i "MPIPS" w pozostałych przypadkach id placówki i jej opis powinny odpowiadać tej placówce, w której definicja została stworzona.

49.

SZ

SZ 1.5.1

Wykonano następujące zmiany w obsłudze danych

AL > Słowniki SZ > Lista

Sprawdzić:

pracowników w aplikacji SZ:

pracowników

1) w bazie danych czy tabele

- dodano słownik lokalny RPl063 Potrzeby szkoleniowe

std.vi_potrzeby_pracownika i

pracowników WUP/PUP,

std.vi_kierunek_studiow są

- na oknie "Dane pracownika" SZ0101M dodano zakładkę

współdzielone (tzn. przed nazwą

"Potrzeby szkoleniowe" (SZ0014M), a dotychczasowe

tabeli nie ma przedrostka tab_)

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 61 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

dane przeniesiono na zakładkę "Dane podstawowe"

2) czy został dodany słownik

(SZ0101M),

RPl063 Potrzeby szkoleniowe

- przeniesiono na nową zakładkę wielowierszowe pole

pracowników WUP/PUP,

tekstowe "Potrzeby szkoleniowe - opis" z zakładki "Dane

3) poprawność przechodzenia

podstawowe",

pomiędzy rekordami

- na zakładce "Potrzeby szkoleniowe" (SZ0014M) dodano

pracowników za pomocą

walidację uniemożliwiającą wielokrotne wprowadzenie

magnetofonu (w czasie tych

tej samej potrzeby oraz dodano podpowiadanie aktualnej

operacji należy także sprawdzić

daty przy dodawaniu danych na liście.

poprawność wywołania listy szkoleń pracownika): sprawdzić w trybie dodawania, modyfikacji, przeglądania, przy przechodzeniu także zmieniać zakładki - po wykonaniu operacji dodawania pracowników sprawdzić na liście pracowników (selekcja złożona) czy pole "Identyfikator pracownika w placówce źródłowej np. PUP" (id_uz_zrodl) zostało uzupełnione identyfikatorem,

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 62 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu 4) poprawność obsługi danych na zakładce Potrzeby szkoleniowe: - przy dodawaniu kolejnych pozycji do listy powinna podpowiadać się aktualna data, - walidacja nie powinna umożliwić wielokrotne dodanie tej samej potrzeby szkoleniowej, - poprawność generacji raportu z listy, - dodawanie, modyfikację i usuwanie potrzeb szkoleniowych, 5) czy podczas usuwania pracownika usuwane są również kaskadowo dane: - stanowiska, - potrzeby szkoleniowe 6) czy przed wywołaniem listy szkoleń pracownika z zakładki

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 63 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu podstawowe dane (przycisk "Szkolenia pracownika") wykonywana jest walidacja i zapis dotychczasowych zmian.

50.

SZ

SZ 1.5.2

Umożliwiono rejestrowanie informacji na temat

AL > Słowniki

Sprawdzić: - czy dla słownika

kierunków studiów i szkoleń pracowników. W tym celu: -

SZ > Lista pracowników

RPl064 poprawnie uzupełniły się

dodano słownik lokalny RPl064 "Wykaz kierunków

wartości (dla każdej pozycji

studiów i szkoleń" z jedną obowiązkową pozycją

słownika powinna być ustawiona

dodatkową: Rodzaj – informujący czy został dodany

także wartość dodatkowa

kierunek studiów czy szkolenie, wartości w słowniku

Rodzaj) na podstawie

zostały uzupełnione na podstawie centralnych wartości

centralnych wartości kierunków

kierunków studiów zgodnie z MEN, - na oknie głównym

studiów zgodnie z MEN oraz czy

"Dane pracownika" (SZ0100M) dodano zakładkę "Wykaz

wartość dodatkowa Rodzaj jest

kierunków studiów i szkoleń" (SZ0016U) umożliwiającą

obowiązkowa, - poprawność

rejestrowanie inf. na temat kierunków studiów i szkoleń

przechodzenia pomiędzy

pracowników - dane prezentowane są w postaci listy z

rekordami pracowników za

kolumnami Nazwa, Data ukończenia, Rodzaj, - na

pomocą magnetofonu -

zakładce "Wykaz kierunków studiów i szkoleń" (SZ0016U)

uwzględnić wszystkie możliwe

dodano walidację uniemożliwiającą ponowne dodanie tej

tryby otwarcia okna dodawanie,

samej pozycji słownika RPl064 z tą samą datą ukończenia.

modyfikacja, przeglądanie oraz nową zakładkę "Wykaz

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 64 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu kierunków studiów i szkoleń" (SZ0016U), - czy dane uzupełniane na zakładce "Wykaz kierunków studiów i szkoleń" (SZ0016U) poprawnie są drukowane na raporcie z listy oraz czy są usuwane kaskadowo razem z danymi pracownika, poprawność działania walidacji na zakładce "Wykaz kierunków studiów i szkoleń" (SZ0016U) nie powinno być możliwe ponowne dodanie tej samej pozycji ze słownika z tą samą datą (również pustą!).

51.

SZ

SZ 1.5.3

W aplikacji SZ umożliwiono rejestrowanie informacji o

AL > Parametryzacja >

Sprawdzić:

stażu pracy na stanowiskach PSZ. W tym celu:

Harmonogram zadań SZ > Lista

1) czy na oknie "Dane

- na oknie "Dane pracownika" (SZ0101M) dodano pole

pracowników

pracownika" (SZ0101M) dodano

"Staż pracy w PSZ", a w danych stanowiska znacznik

pole "Staż pracy w PSZ", a w

"Zalicz do PSZ",

danych stanowiska znacznik

- zmodyfikowano proces aktualizujący staż pracy

"Zalicz do PSZ",

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 65 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

pracownika (wywoływany z listy pracowników SZ0101L

2) poprawność walidacji adres e-

oraz harmonogramu zadań) tak, aby dodatkowo obliczał

mail, całkowitego stażu pracy i

staż pracy PSZ na podstawie stanowisk, dla których

stażu PSZ na oknie "Dane

znacznik "Zalicz do PSZ" został zaznaczony; ponadto w

pracownika", stażu pracy na

procesie poprawiono selekcję danych, tak aby podczas

stanowisku (SZ0101M),

wywołania z harmonogramu zadań proces aktualizował

3) poprawność

jedynie staż całkowity i PSZ pracowników z bieżącej

odświeżania\sortowania pól

placówki lub filii.

dot. stażu (dodać w selekcji złożonej) na liście pracowników

Aby umożliwić poprawne wyświetlanie okna "Dane

podczas dodawania i modyfikacji

pracownika" (SZ0101M) dla czcionki 14B przyciski

danych (także przez

"Powiąż z użytk." i "Usuń pow." obsługujące powiązanie z

magnetofon),

użytkownikiem logującym się do systemu przeniesiono do

4) poprawność aktualizacji stażu

tego samego wiersza co pole tekstowe z ID użytkownika,

całkowitego i PSZ po wywołaniu

a etykiety zastąpiono ikonami.

procesu "Aktualizacja staży pracowników WUP" uwzględnić: - różne kombinacje ustawień parametrów systemowych: MetodaObliczaniaStazu, LiczStazDoDatyBiez,

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 66 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu - wywołanie z listy pracowników jak i harmonogramu zadań, - sprawdzić czy wywołanie z harmonogramu zadań aktualizuje staże jedynie dla pracowników bieżącej placówki lub filii głównego WUP, - sprawdzić poprawność zerowania stażu całkowitego jak i PSZ przez proces wywołując go dla pracowników, którzy nie mają żadnych stanowisk.

52.

SZ

SZ 1.5.4

1. Do wydruku "Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia"

AL > Parametryzacja >

Sprawdzić poprawność wydruku

(rodzaj ZASW-UKONCZ-SZKOL) dodano następujące

Szablony dokumentów SZ >

nowych parametrów na

parametry:

Szkolenia > Uczestnicy

wydruku "Zaświadczenie o

a. pan_pani – parametr znakowy, centralny o nazwie

szkolenia > [Dokumenty] >

ukończeniu szkolenia" (rodzaj

„Pan / Pani” uzupełniany na podstawie płci uczestnika,

[Wydruk zaświadczenia]

ZASW-UKONCZ-SZKOL):

b. miejsce_urodzenia – parametr znakowy, miejsce

a. pan_pani – parametr

urodzenia uczestnika szkolenia,

znakowy, centralny o nazwie

c. data_ur - data urodzenia uczestnika,

„Pan / Pani” uzupełniany na

d. liczba_godz_szkol – parametr typu rzeczywistego z

podstawie płci uczestnika,

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 67 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

wartością domyślną 0 – sumaryczny czas trwania dla

b. miejsce_urodzenia – parametr

wszystkich pozycji harmonogramu, w przypadku gdy choć

znakowy, miejsce urodzenia

jedna pozycja harmonogramu nie zawiera w tym polu

uczestnika szkolenia,

wartości liczbowej wyświetlane jest ostrzeżenie:

c. liczba_godz_szkol – parametr

"Dla przynajmniej jednej pozycji harmonogramu pole czas

typu rzeczywistego z wartością

trwania nie było wartością liczbową"

domyślną 0 – sumaryczny czas

e. cel_szkolenia – parametr typu znakowego o nazwie Cel

trwania dla wszystkich pozycji

szkolenia, uzupełniany na podstawie celu wpisanego w

harmonogramu, w przypadku

programie,

gdy choć jedna pozycja

f. har_szkol_temat – parametr typu tablicowego o nazwie

harmonogramu nie zawiera w

Harmonogram szkolenia. Parametr uzupełniany na

tym polu wartości liczbowej

podstawie tematu z harmonogramu szkolenia

wyświetlane jest ostrzeżenie:

dodawanego do programu szkolenia.

"Dla przynajmniej jednej pozycji

g. har_szkol_czas_trwania – parametr typu tablicowego

harmonogramu pole czas

uzupełniany na podstawie pola czas trwania z

trwania nie było wartością

harmonogramu programu danego szkolenia

liczbową"

Szablon wydruku pozostał bez zmian.

d. data_ur - data urodzenia uczestnika, e. cel_szkolenia – parametr typu znakowego o nazwie Cel szkolenia, uzupełniany na

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 68 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu podstawie celu wpisanego w programie, f. har_szkol_temat – parametr typu tablicowego o nazwie Harmonogram szkolenia. Parametr uzupełniany na podstawie tematu z harmonogramu szkolenia dodawanego do programu szkolenia. Szablon wydruku pozostał bez zmian, g. har_szkol_czas_trwania – parametr typu tablicowego uzupełniany na podstawie pola czas trwania z harmonogramu programu danego szkolenia

53.

SZ

SZ 1.5.5

1. Na oknie Dane planowanego szkolenia na zakładce

SZ > Szkolenia > Planowane

I Część wizualna po stronie

Zapotrzebowanie zostały wykonane następujące zmiany:

szkolenia > Zapotrzebowania >

Viatora

a. dodano kolumnę Liczba miejsc – planowana –

Stwórz wpisy > Akceptuj

Uzupełnić zapotrzebowanie na

rozumiana jako liczba miejsc, jaką WUP planuje

AD > Parametryzacja >

planowane szkolenie wywołując

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 69 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

zarezerwować dla danej placówki,

Wartości > Modyfikuj

proces dodający wpisy

b. zmieniono nazwę pola Liczba miejsc na Liczba miejsc –

KD > Szkolenia realizowane

uruchamiany po naciśnięciu

oczekiwana – rozumiana jako liczba miejsc, jakiej dana

przez WUP > Planowane

przycisku "Stwórz wpisy".

placówka oczekuje,

szkolenia > Czynności > Import

Sprawdzić czy w oknie "Liczba

c. pod listą placówek dodano pole Liczba miejsc –

KD > Szkolenia realizowane

osób przypadających na

planowana,

przez WUP > Planowane

placówkę" SZ0003M - patrz opis

d. pod listą placówek zmieniono etykietę pola Liczba

szkolenia > Modyfikuj

zmian dla użytkownika.

miejsc na Liczba miejsc – oczekiwana,

KD > Szkolenia realizowane

Funkcjonalność należy sprawdzić

e. dodano przycisk Stwórz wpisy; po naciśnięciu przycisku

przez WUP > Planowane

w zależności od wartości

pojawi się okno parametryzacji SZ0003M ze znacznikiem

szkolenia > Czynności >

zaznaczenia opcji "Dla

Dla wszystkich placówek/Dla wybranych placówek (z

Eksport zapotrzebowań

wszystkich placówek/Dla

wartością domyślną ustawioną jako Dla wszystkich

wybranych placówek". Dla tej

placówek) oraz polem o wartości obliczonej następująco:

drugiej należy sprawdzić

Maksymalna liczba osób do przeszkolenia / liczbę

multiselekcję na liście placówek.

wszystkich PUP (dzielenie bez reszty). Użytkownik będzie

Sprawdzić czy prawidłowo

miał możliwość zmiany tej wartości.

przeliczane są wartości dla pól

W przypadku, gdy użytkownik zaznaczy wartość Dla

"Planowana liczba miejsc dla

wszystkich placówek, wtedy po naciśnięciu przycisku

PUP" oraz "Planowana liczba

Akceptuj zostanie uruchomiony proces dodający wpisy

miejsc dla WUP"

dla wszystkich PUP z danego województwa i stworzy dla

II Część web-service

każdego z nich pojedynczy wpis. Wartość z okna

1. Zarejestrować aplikację

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 70 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

parametryzacji zostanie przypisana dla każdej placówki.

Syriusz jako klienta aplikacji

Filie nie będą uwzględniane ze względu na to, że

Viator2.

pracownicy z PUP i z filii korzystają fizycznie z jednej bazy

Po stronie Syriusz należy

danych. Jeśli sumaryczna liczba miejsc przekroczy wartość

uzupełnić wartość parametru

określoną w polu Maks. Liczba osób do przeszkol. to

URL-VIATOR, gdzie należy podać

pojawi się ostrzeżenie o zaistniałej sytuacji.

adres do aplikacji Viator

W przypadku, gdy użytkownik zaznaczy wartość Dla

Po stronie Viatora należy

wybranych placówek, wtedy po naciśnięciu przycisku

uzupełnić wartość parametru

Akceptuj pojawi się lista placówek – lista z możliwością

URL-AC, dla instancji nadrzędnej

wyboru więcej niż 1 placówki - z przefiltrowanymi

względem Syriusza, gdzie należy

placówkami - o kodach zaczynających się od 2 pierwszych

podać adres do Aplikacji

znaków kodu WUP (użytkownik będzie miał możliwość

Centralnej

zmiany selekcji). Wartość wpisana na oknie

Należy zsynchronizować

parametryzacji zostanie przypisana do zapotrzebowania

użytkowników Syriusza z

dla wyselekcjonowanych placówek. Jeśli sumaryczna

Viatorem, a następnie

liczba miejsc przekroczy wartość określoną w polu Maks.

uruchomić skrypt

Liczba osób do przeszkol. Pojawi się ostrzeżenie o

registerClient.sh (dla systemu

zaistniałej sytuacji.

Linux) lub registerClient.cmd (dla

f. dodano pola Planowana liczna miejsc dla PUP i

systemu Windows), który

Planowana liczba miejsc dla WUP oraz zmodyfikowany

znajduje się w katalogu

proces uzupełniający wpisy w dodanych polach.

AdmNarz serwera JBoss.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 71 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

2. Zmodyfikowano metodę Web-Service, która powoduje

2. Przesył planowanych szkoleń

przesyłanie danych z PUP do WUP. Podczas przesyłania

oraz zapotrzebowania placówki

danych z PUP następuje sprawdzanie czy już istnieje wpis

na szkolenia pomiędzy

dla danej placówki, jeśli istnieje wtedy uzupełniona jest

aplikacjami Syriusz oraz Viator

wartość Liczba miejsc – oczekiwana i zaznaczony znacznik

Po stronie Syriusz należy

Otrzymano inf. zwrotną z placówki na liście

zaimportować proponowane

zapotrzebowań

szkolenia z WUP. Uzupełnić zapotrzebowanie. Wyeksportować zapotrzebowanie do WUP. Sprawdzić czy po stronie WUP dla planowanego szkolenia uzupełniła się wartość oczekiwanej liczby osób dla PUP oraz czy zaznaczył się znacznik "Informacja zwrotna"

54.

SZ

SZ 1.5.6

Zniesiono obowiązkowość pola wykształcenie na oknach:

SZ > Lista pracowników

Sprawdzić, czy pole

- "Dane pracownika" SZ0101M, - "Uczestnik szkolenia"

SZ > Szkolenia > Uczestnicy

wykształcenie jest opcjonalne

UIR3132M. W przypadku braku wartości pojawia się

szkolenia

dla danych

ostrzeżenie, a domyślnie przy dodawaniu

pracownika\uczestnika

pracownika\uczestnika szkolenia podpowiada się pusta

szkolenia. Przy braku wartości

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 72 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia CRZL/MPiPS

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

wartość.

Opis testu powinno pojawiać się ostrzeżenie, a przy dodawaniu powinna podpowiadać się wartość pusta.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 73 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2. WYKAZ ZMIAN ZWIĄZANYCH Z INTEGRACJĄ Z SYSTEMAMI ZEWNĘTRZNYMI POPRZEZ SYSTEM BROKER SI PSZ Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

Uruchomienie komunikacji synchronicznej z Aplikacją

KSZS > Obsługa osoby >

Dla parametru BROKER-WEB-

Centralną za pośrednictwem Brokera

Dodaj/Modyfikuj > Pobierz z

SERVICE-AC ustawionego na T

AC

sprawdzić podane ścieżki

KSZS > Przesyły > Import z AC

wywołań.

CRZL/MPiPS 1.

SY

> Pobierz z AC AL > Harmonogram zadań > Pobranie z AC danych osób zainteresowanych pracą w UE/EOG AL > Użytkownicy > czynności > synchronizuj AL > Użytkownicy > Usuń AL > Użytkownicy > Zmień hasło 2.

SY

Przygotowano interfejs uruchamiania usług „Zasilanie

CBUiW > Harmonogram

Sprawdzić, że uruchamianie

CBOP ofertami ” oraz „Zasilanie CBOP wydarzeniami” z

usług „Zasilanie CBOP ofertami”,

harmonogramu systemu SI PSZ Broker.

„Zasilanie CBOP wydarzeniami” z harmonogramu systemu SI PSZ Broker działa poprawnie.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 74 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3. WYKAZ POZOSTAŁYCH ZMIAN ZAMÓWIONYCH PRZEZ CRZL/MPIPS Lp.

Komponent

Nr zgłoszenia

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

W ramach obsługi grupowej informacji zawodowej

CPKZ > Poradnictwo

Sprawdzić możliwość rejestracji

umożliwiono oznaczenie organizowanego spotkania jako

zawodowe > Grupowe

spotkań zamkniętych.

spotkania zamkniętego, czyli takiego, które

informacje zawodowe > Dodaj

przeznaczone jest dla określonej grupy osób, bez

/ Modyfikuj

CRZL/MPiPS 1.

CPKZ

WZ/CPKZ/0006

możliwości udziału w nim osób spoza grupy, np. w przypadku spotkań organizowanych w zakładach karnych. Zmiana została wykonana na oknie CPK1031M "Dane grupowej informacji zawodowej" widocznym jako zakładka "Dane informacji" na oknie CPK1030M "Grupowa informacja zawodowa". 2.

CPKZ

WZ/CPKZ/0007

1. Do zajęć aktywizacyjnych oraz grupowych porad

1.

1. Sprawdzić dla poszczególnych

zawodowych została dodana obsługa nowego statusu

CPKZ > Poradnictwo

usług, czy w zależności od

'zakończony nabór' (kod G). Status ten oznacza usługę

zawodowe > Grupowe porady

aktualnego statusu i okresu

potwierdzoną z zakończonym naborem uczestników,

zawodowe > Dodaj /

trwania usługi, zostanie

która jeszcze nie została rozpoczęta.

Modyfikuj

zgłoszone ostrzeżenie, jeżeli

Dodany status został uwzględniony na oknach

CPKZ > Pomoc w aktywnym

status usługi powinien być inny

CPK1021M "Dane grupowej porady zawodowej" oraz

poszukiwaniu pracy > Zajęcia

niż aktualny.

CPK2011M "Dane zajęć aktywizacyjnych" podczas

aktywizacyjne

2. Sprawdzić, czy

walidacji statusu usługi względem dat:

2.

w harmonogramie jest

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 75 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

- jeżeli z daty rozpoczęcia usługi wynika, że usługa

AL > Parametryzacja >

zdefiniowane zadanie dla

zostanie rozpoczęta w przyszłości, to status powinien

Harmonogram zadań >

procesu aktualizacji statusów

być ustawiony na 'planowana', 'przyjęta do realizacji',

Wykonaj na zadaniu

usług grupowych, uruchamiane

'prowadzony nabór' lub 'zakończony nabór' (z

"Aktualizacja statusów usług

codziennie o godzinie 01:30.

uwzględnieniem innych form opisów tych statusów dla

grupowych z zakresu

Następnie sprawdzić działanie

zajęć, np. 'planowane'),

poradnictwa zawodowego i

procesu dla poszczególnych

- jeżeli z okresu trwania usługi (daty rozpoczęcia i

pomocy w akt. posz. pracy"

usług o wszystkich dostępnych

zakończenia) wynika, że usługa jest w trakcie realizacji,

Uwzględniane usługi:

statusach.

to status powinien być ustawiony na 'rozpoczęta' lub 'nie

CPKZ > Poradnictwo

doszła do skutku',

zawodowe > Grupowe porady

- jeżeli z daty zakończenia usługi wynika, że realizacja

zawodowe > Dodaj /

usługi została zakończona, to status powinien być

Modyfikuj

ustawiony na 'zakończona' lub 'nie doszła do skutku'.

CPKZ > Poradnictwo zawodowe > Grupowe

2. Do harmonogramu zadań został dodany proces

informacje zawodowe > Dodaj

'Aktualizacja statusów usług grupowych z zakresu

/ Modyfikuj

poradnictwa zawodowego i pomocy w akt. posz. pracy'

CPKZ > Pomoc w aktywnym

CPK9200P.

poszukiwaniu pracy > Zajęcia

Proces dotyczy następujących rodzajów usług i obejmuje

aktywizacyjne

tylko te usługi spośród wymienionych rodzajów, które na pewno się odbędą lub już się rozpoczęły: - porady grupowe - w procesie uwzględniane są tylko porady o statusie 'przyjęta do realizacji', 'prowadzony Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 76 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

nabór', 'zakończony nabór' oraz 'rozpoczęta', - informacje grupowe - tylko informacje o statusie 'planowana', - zajęcia aktywizacyjne - tylko zajęcia o statusie 'przyjęte do realizacji', 'prowadzony nabór', 'zakończony nabór' oraz 'rozpoczęte'. W usługach zakończonych, anulowanych, planowanych lub takich, które nie doszły do skutku, status nie jest modyfikowany. Proces w usługach, które mają inny status niż wynikający z okresu trwania usługi, dokonuje zmiany statusu w następujący sposób: - w przypadku porad grupowych: a) dla porad, w których z daty rozpoczęcia wynika, że zostaną rozpoczęte w przyszłości - status jest ustawiany na 'zakończony nabór', b) dla porad, w których z daty rozpoczęcia i zakończenia wynika, że są w trakcie realizacji - na 'rozpoczęta', c) dla porad, w których z daty zakończenia wynika, że zostały zakończone - na 'zakończona', - w przypadku informacji grupowych: a) dla informacji, w których data spotkania już minęła Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 77 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

na 'zakończona', - w przypadku zajęć aktywizacyjnych: a) dla zajęć, w których z daty rozpoczęcia wynika, że zostaną rozpoczęte w przyszłości - status jest ustawiany na 'zakończony nabór', b) dla zajęć, w których z daty rozpoczęcia i zakończenia wynika, że są w trakcie realizacji - na 'rozpoczęte', c) dla zajęć, w których z daty zakończenia wynika, że zostały zakończone - na 'zakończone'. Dla dodanego procesu do harmonogramu zadań zostało dodane zadanie wykonania procesu aktualizacji statusów usług grupowych codziennie o godzinie 01:30. 3.

KSZS

WZ/KSZS/0029

Dodano nowy typu formularza ZS-PL/UA dotyczący

KSZS > Zaświadczenia > Dodaj

Sprawdzić poprawność

umowy dwustronnej pomiędzy Polską a Ukrainą.

> Formularz PL/UA

formularza PL/UA, dodawanie dokumentów z różnych miejsc (z listy zaświadczeń, z okresu zaliczanego, z zakładki dokumenty i sprawy w oknie osoby) - czy zaświadczenie PL/UA jest dostępne dla Ukrainy

4.

INT-AC

WZ/KSZS/0030

Zmiany funkcjonalna porównywarki AC, która pozwala

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić poprawność

na wybór poszczególnych danych.

Dodaj/Modyfikuj > Pobierz z

pobieranych danych z AC.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 78 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

AC

Sprawdzić poprawność działania

Lista zmian.

każdego przycisku.

zmiany w oknie KS1503M

Sprawdzić poprawność zapisu

dodanie pól znacznik i placówka do tabeli w sekcjach

każdego rodzaju danych.

danych adresowych, statusach, decyzjach, członków

Sprawdzić czy się zapisuje pleć

rodziny oraz dodanie pola pracodawca w sekcji okresy

jeżeli pobiera się dane bez

zaliczane

pesela

dodanie przycisków "porównaj", wybór pracodawcy w

Sprawdzić czy kwota zwrotu dla

sekcji okresów zaliczanych, wybór ulicy i miejscowości w

pobrano = N równa się 0.0

danych adresowych zmiana etykiety z wyświetlić ... na zwiń/rozwiń

Porównać pobieranie danych z

dodanie przycisków checkbox pozwalających na prosty

starą wersją porównywarki

wybór danych zapisywanych w bazie danych

danych z AC

zmiana menu na legendę dodanie okien "Porównanie zaznaczonych pozycji" dla sekcji danych adresowych, okresów zaliczanych, statusów, decyzji, członków rodziny dodanie pól w tabelach danych adresowych, okresów zaliczanych, statusów, decyzji, członków rodziny dodanie przycisków "zamknij", wybór pracodawcy w sekcji okresów zaliczanych, wybór ulicy i miejscowości w danych adresowych dodanie okna w informacyjnego o usuwaniu/modyfikacji Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 79 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

danych W oknie informacyjnym o usuwaniu/modyfikacji danych: dodanie pól w tabelach danych adresowych, okresów zaliczanych, statusów, decyzji, członków rodziny przyciski "TAK" "NIE" potwierdzające poprawności wczytywania danych kod obsługi porównywarki 5.

KSZS

WZ/KSZS/0031

Zmieniono algorytm automatycznego wypełniania

KSZS > Sprawy > Dla urzędu >

Sprawdzić, czy przy tworzeniu

okresów zatrudnienia dla sprawy w SEDU020. Pod

Dodaj > Lista dokumentów >

SED U020 pod uwagę brane są

uwagę brane są zagraniczne okresy zatrudnienia osoby

Dodaj/Utwórz SED U020

zagraniczne okresy zatrudnienia

zawierające się w okresie dwóch lat przed datą

osoby zawierające się w okresie

powstania uprawnienia.

dwu lat przed datą powstania uprawnienia. Jeśli okres rozpoczął się wcześniej, jego data od powinna zostać ustawiona na (datę powstania uprawnienia - 2 lata).

6.

KSZS

WZ/KSZS/0032

1. W sprawozdaniu KSZS-Zwroty zmieniono opis

KSZS > Sprawozdawczość >

Sprawdzić czy sprawozdanie

kolumny: 'Okres pracy za granicą przypadający w ciągu 2

Sprawozdania-Zwroty

KSZS-Zwroty ma poprawne

lat poprzedzających ostatni dzień pracy za granicą' na

nazwy kolumn i czy wartości w

'Okres pracy za granicą przypadający w ciągu 2 lat

kolumnach 3.5.1 i 3.5.2 są

poprzedzających dzień, od którego przysługuje

poprawne. Test wykonać dla

świadczenie' i w związku z tym zmieniono sposób

wszystkich krajów ujetych w

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 80 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

obliczania okresu pracy na 2 lata od dnia

sprawozdaniu.

poprzedzającego dzień przyznania zasiłku dla bezrobotnych na decyzji. 2. Zmieniono numerację kolumn: punkt 3.8.1.1 zamieniony został na 3.8.1; punkt 3.8.1.2 zamieniony został na 3.8.2. 7.

SPR

WZ/SPR/0013

Dostosowano sprawozdanie MPiPS-01 Załącznik 7 do

SPR > Zarządzanie

Dla sprawozdania MPiPS-01

formularzy obowiązujących w 2014 roku. W rubryce 3

sprawozdaniami

Załącznik 7 w wersji 7 sprawdzić:

dodatkowo wykazane są osoby o statusach: - "do 30 lat"

obligatoryjnymi > Wczytaj /

- poprawność wczytywania -

- "posiadających dziecko do 6 lat lub dziecko

Wydruk / Kontrola / Eksport

poprawność obliczeń w tym dla

niepełnosprawne do 18 lat" - "korzystająca ze świadczeń

DBF

rubryki 3 wykazywanie osób o

pomocy społecznej"

trzech nowych statusach poprawność szablonu na rok 2014 - poprawność założeń kontrolnych na rok 2014 poprawność eksportu DBF na rok 2014 WAŻNE: sprawdzić czy po aktualizacji nie zostały usunięte istniejące wyniki obliczeń sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 7 w wersji 4 ( nie mogą zostać usunięte )

8.

SPR

WZ/SPR/0014

Dostosowano MPiPS-07 do formularzy obowiązujących

SPR > Zarządzanie

Dla sprawozdania MPiPS-07

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 81 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

w 2014 roku.

sprawozdaniami

wszystkie działy w wersji 4

MPiPS-07 Dział 1 - uaktualniono szablon sprawozdania

obligatoryjnymi > Wczytaj /

obliczone za okres zawierający

oraz zmieniono obliczenia tak, aby w przypadku

Wydruk / Kontrola / Eksport

się w roku 2014 sprawdzić:

kolejnego nabycia statusu osoby niepełnosprawnej w

DBF

- poprawność szablonu czy jest

trakcie trwania tej samej rejestracji osoba nie będzie

zgodny z obowiązującym w roku

ponownie wykazywana w takich wierszach jak:

2014

wiersz 17 - po stażu

- poprawność obliczeń zwłaszcza

wiersz 18 - po pracach interwencyjnych

nowych pól, które doszły w 2014

wiersz 19 - po robotach publicznych

roku

wiersz 20 - po odbyciu przygotowania zawodowego

- poprawność założeń

dorosłych

kontrolnych czy zawierają

wiersz 21 - po szkoleniu

wszystkie założenia

wiersz 22 - po pracach społecznie użytecznych

obowiązujące w roku 2014

wiersz 26 - po szkoleniu

- poprawność eksportu DBF czy

wiersz 27 - po stażu

jego struktura jest zgodna z

wiersz 33 - po zakończeniu realizacji kontraktu

obowiązującą w roku 2014

socjalnego

WAZNE: sprawdzić czy po

MPiPS-07 Dział 2 - w kolumnach dotyczących

aktualizacji nie zostały usunięte

bezrobotnych zmieniono obliczenia wierszy:

istniejące wcześniej wyniki

wiersz 2 i 3 - dodatkowo wykazane zdarzenia o typie

sprawozdania MPiPS-07 w wersji

BZT, BZS, GTP, SA, SKL, ZAGT, DWN

4.

wiersz 16 - dodatkowo wykazywanie zdarzenia o typie ZBST Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 82 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

wiersz 21 - dodatkowo wykazywane zdarzenia PPA i DDP MPiPS-07 Dział 4 - dla kolumn dotyczących bezrobotnych w wierszu 10 dodatkowo wykazywane zdarzenia BZT, BZS, GTP, SA, SKL, ZAGT, DWN 9.

SPR

WZ/SPR/0015

Dostosowano sprawozdanie Załącznik 2 do MPiPS-01 do

SPR > Zarządzanie

Sprawdzić czy definicja

formularzy obowiązujących w 2014 roku.

sprawozdaniami

sprawozdania MPiPS-01

obligatoryjnymi > struktura

Załącznik 2 w wersji 4 obliczona

terytorialna "Powiaty" >

za okres zawierający się w roku

Wczytaj

2014 odpowiada oficjalnemu formularzowi sprawozdania, ktory obowiązuje w 2014 roku. Sprawdzić poprawność założeń konrolnych na 2014 rok czy są zgodne z oficjalnymi założeniami udostępnionymi przez MPiPS. Sprawdzić poprawność struktury DBF sprawozdania obliczonego za okres zawierający się w 2014 roku. Sprawdzić poprawność zakresów dat ważności szablonów w sprawozdaniu MPiPS-01 Załącznik 2 w wersji 4. WAZNE: sprawdzić czy po

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 83 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

aktualizacji nie zostały usunięte istniejące wcześniej sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 2 w wersji 4 (nie mogą być usunięte). 10.

SPR

WZ/SPR/0016

Dostosowanie sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 3 w

SPR > Zarządzanie

Sprawdzić dla sprawozdania

wersji 4 do formularzy obowiązujących w 2014 roku.

sprawozdaniami

MPiPS-01 Załącznik 3 w wersji 4:

obligatoryjnymi > Wczytaj /

- poprawność wczytania

Kontrola / Eksport DBF

nadesłanych wyników sprawozdania za 2014 rok poprawność szablonu na rok 2014 - poprawność założeń kontrolnych obowiązujących w 2014 roku - poprawność eksportu DBF na rok 2014 WAŻNE: sprawdzić czy po aktualizacji nie zostały usunięte istniejące już wyniki sprawozdania MPiPS-01 Załącznik 3 w wersji 4 ( nie mogą zostać usunięte )

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 84 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4. WYKAZ POZOSTAŁYCH ZMIAN Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

1.

KSZS

ZGL00000052

Zmieniono algorytm automatycznego wypełniania

KSZS > Sprawy > Dla urzędu >

Sprawdzić, czy przy tworzeniu

0788

okresów zatrudnienia dla sprawy w SEDU020. Pod uwagę

Dodaj > Lista dokumentów >

SED U020 pod uwagę brane są

brane są zagraniczne okresy zatrudnienia osoby

Dodaj/Utwórz SED U020

zagraniczne okresy zatrudnienia

zawierające się w okresie dwóch lat przed datą powstania

osoby zawierające się w okresie

uprawnienia.

dwu lat przed datą powstania uprawnienia. Jeśli okres rozpoczął się wcześniej, jego data od powinna zostać ustawiona na (datę powstania uprawnienia - 2 lata).

2.

AL

ZGL00000054

Na potrzeby integracji z bazą CBUiW zwiększono rozmiar

2272

pola 'dział' w danych użytkownika do 1000 znaków.

AL > Użytkownicy > przeglądaj

Sprawdzić czy pole dział w danych użytkownika ma 1000 znaków.

3.

CPKZ

Wewnętrzne

Dodano parametr systemowy (instalacyjny) o kodzie

1) AL > Parametry systemowe

1. Sprawdzić, czy dostępny jest

RPp602 i nazwie URL-KZZ do definiowania adresu do

2) CPKZ > Obsługa osoby >

parametr systemowy URL-KZZ o

pobierania wyników badań KZZ. Dla parametru ustawiono

Dodaj / Modyfikuj] > zakładka

wartości:

wartość na

Opinie > Wyniki badań KZZ

"https://kzz.praca.gov.pl/KZZWS

"https://kzz.praca.gov.pl/KZZWS/service/personRaport/g

/service/personRaport/getPDF/"

etPDF/". Na zakładce „Opinie” okna modyfikacji danych

2. Sprawdzić, czy po naciśnięciu

osoby KS0010M po kliknięciu w przycisk „Wyniki badań

przycisku uruchamiana jest

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 85 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

KZZ” uruchamiana jest przeglądarka internetowa z

przeglądarka internetowa z

podglądem wyników badań KZZ dotyczących tej osoby.

podglądem wyników badań KZZ.

Jeżeli osoba nie ma podanego numeru PESEL, to nie jest możliwy podgląd wyników badań. 4.

INT-AC

Wewnętrzne

Uwzględnienie nowego typu wniosku o organizację

Zasilanie AC

wydarzeń: typ wniosku „o uczestnictwo” (kod ‘U’)

Utworzyć wniosek o organizację wydarzeń, wygenerować zasilanie i sprawdzić pole typ (najlepiej w xml)

5.

INT-AC

Wewnętrzne

KSZS

Po imporcie wypłat z AC poprawiono wyliczanie kwoty do

KSZS > Przesyły > Import AC

Sprawdzić czy przy wyliczaniu

zwrotu w ostatnim miesiącu zwrotu dla zasiłków 80% i

lub

kwoty zwrotu jest uwzględniany

120% - uwzględnione zostało wyliczanie procentu zasiłku.

KSZS > Obsługa osoby >

procent zasiłku. W przypadku,

Dodaj/Modyfikuj > Pobierz z

gdy w ostatnim miesiącu

AC

występuje obniżenie zasiłku to

KSZS > Obsługa osoby >

zasiłek obliczany jest z wartości

Dodaj/Modyfikuj >

PWZ1

Wypłacone świadczenia 6.

INT-AC

ZGL00000054

Poprawa błędu dotyczącego braku nr decyzji podczas

KSZS > Przesyły > Import AC

Dodać decyzje osobie decyzję

KSZS

6509

"importu z AC" danych o wypłatach osoby (zgłoszenie

tak, aby wystąpiła sytuacja, że

ZGL000000546509)

jedna z decyzji nie ma wprowadzonego nr_decyzji, a druga pozwalała na import danych z AC. Pobrać dane z AC

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 86 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu poprzez "Import z AC" Jeżeli nie wystąpi NPE tzn. że jest dobrze.

7.

8.

INT-PPiE

KSZS

Wewnętrzne

Wewnętrzne

1. Poprawiono schemat danych dla zagranicznych ofert

PPiE > Pośrednictwo EURES >

W systemie Viator wprowadzić

pracy. W związku z tym, że pole "liczba godzin tyg." jest

Zagraniczne oferty EURES >

zagraniczną ofertę pracy z liczbą

teraz w formacie zmiennoprzecinkowym, a przesył do

Czynności > Eksport

godzin tygodniowych np. 38,5.

CBOP1 ma pozostać niezmienny, więc zostało dodane

AL > Komunikacja >

Wyeksportować ją i zapisać do

nowe pole do schematu danych, a format starego

Komunikaty wychodzące >

pliku. W systemie Syriusz

pozostał niezmieniony.

Zapisz do pliku

wczytać komunikat z pliku do

2. Zmianę formatu pola "liczba godzin tyg." uwzględniono

AL > Komunikacja >

systemu - sprawdzić czy

w przesyłach ofert do CBOP.

Komunikaty przychodzące >

komunikat został poprawnie

Wczytaj z pliku > Wczytaj

wczytany.

Uwzględniono zapis numerów P.I.N podczas zapisu

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić czy informacje o nr

danych z SED do tabeli z listą numerów P.I.N.

Dodaj/Modyfikuj >

P.I.N. są zapisywane.

Zaświadczenia >

Sprawdzić czy zostają

Dodaj/Modyfikuj > Zapisz

uzupełniane/aktualizowane nr

dane osoby

PIN w tabeli vi_pin po pobraniu

KSZS > Zaświadczenia >

danych z SED.

Dodaj/Modyfikuj > Zapisz dane osoby 9.

KSZS

Wewnętrzne

Poprawiono błąd przy wydruku okresów zaliczanych

KSZS > Obsługa osoby >

Błąd występował, jeżeli okres

pojawiający się w sytuacji, gdy w okresach zaliczanych nie

Modyfikuj > Okresy zaliczane

zaliczany nie miał wypełnionego

był uzupełniony kod formy zwolnienia (błąd danych).

> Drukuj

pola 'kod_formy_zwoln".

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 87 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu Aktualnie aplikacja nie pozwala na utworzenie takiego rekordu, ale mogły istnieć niepełne dane z migracji lub z poprzednich wersji systemu. Aby sprawdzić, czy wydruk został zabezpieczony przed takim błędem należy usunąć wartość w kolumnie kod_formy_zwoln na okresie zaliczanym (w bazie), a następnie spróbować wykonać wydruk zawierający taki okres. Test można wykonać dla osoby o peselu podanym zgłoszeniu.

10.

KSZS

Wewnętrzne

Poprawiono mechanizm doboru okresów zaliczanych

KSZS > Obsługa osoby >

Sprawdzić, czy poprawnie są

podczas tworzenia dokumentu bezpośrednio po

Modyfikuj > Okresy zaliczane

wyświetlane okresy zaliczane do

wprowadzeniu okresów zaliczanych. Dodano odświeżanie

> Dodaj > Utwórz dokument

wyboru na zaświadczeniach SED,

listy dostępnych okresów do wyboru.

bezpośrednio po dodaniu okresu zaliczanego i dodawaniu dokumentu z poziomu formatki okresów zaliczanych.

11.

KSZS

Wewnętrzne

Dodano możliwość wydruku kopert dla adresów instytucji

KSZS > Zaświadczenia >

Sprawdzić, czy poprawnie

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 88 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

zagranicznej przy wydruku dokumentów.

Dodaj/Modyfikuj/Przeglądaj >

dodano wydruk kopert dla

Drukuj > Koperta

adresów instytucji zagranicznych przy wydruku zaświadczeń.

12.

KSZS

Wewnętrzne

Dodano walidację dla okresów zaliczanych: Obsługa osoby >

Sprawdzić, czy poprawnie działa

okresu/Kraj> Jeżeli rodzaj okresu ‘Zatrudnienie za

Modyfikuj > Okresy zaliczane

walidacja na okresach

granicą*’ to kraj musi być uzupełniony i nie może to być

> Dodaj/Modyfikuj

zaliczanych: Jeżeli rodzaj okresu ‘Zatrudnienie za granicą*’ to kraj musi być uzupełniony i nie może to być ‘Polska’. Walidacja typu błąd

13.

KSZS

Wewnętrzne

Dodano kraj ostatniego zatrudnienia do selekcji złożonej

KSZS > Przesyły > Import z AC

w oknie Importu danych z AC

Sprawdzić, czy na oknie 'Import z AC' w selekcji złożonej dostępna jest kolumna 'Kraj ostatniego zatrudnienia'

14.

KSZS

ZGL00000053

Poprawiono warunek na wyświetlanie osób do zwrotu

KSZS > Przesyły > Import z AC

Na liście do Importu z AC

0847

(Import AC) w sytuacji, gdy osoba była pozbawiona

powinny być wyświetlone

wolności lub miała umowę zlecenie po okresie pracy

decyzje osób, które:

zagranicą.

- posiadają rozpoczętą sprawę (data_rozpoczęcia sprawy >= ) - w ramach tej sprawy mają utworzoną

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 89 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu decyzję (D-NB, D-NBP, D-NBW,DUCHYL-PRZYZN, D-UB, D-UBP, DUBW, D-UPP, D-UPW), która jest zatwierdzona i podlega zwrotowi, a jej data końca zwrotu jest zgodna z filtrem na oknie - posiadają okres zaliczany zagraniczny Sprawdzić w szczególności przypadek, gdy po okresie zaliczanym zagranicznym zdefiniowano inny okres zaliczany (niezagraniczny) decyzja taka powinna być wykazana.

15.

KSZS

Wewnętrzne

Zmieniono warunki graniczne dla ustalenia

KSZS > Przesyły > Import z AC

Sprawdzić, czy: Zmieniono

podpowiadanej daty zwrotu na oknach importu z AC oraz

KSZS > Sprawy > Sprawy dla

warunki graniczne dla ustalenia

autogeneracji SED U020.

urzędu > Dodaj/Modyfikuj >

podpowiadanej daty zwrotu na

- jeżeli data dzisiejsza jest mniejsza lub równa 31 marca,

Lista dokumentów > Utwórz

oknach importu z AC oraz

to podpowiadana jest data 31 grudnia poprzedniego roku

SED U020

autogeneracji SED U020.

- jeżeli data dzisiejsza jest mniejsza lub równa 30

- jeżeli data dzisiejsza jest

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 90 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

września, to podpowiadana jest data 30 czerwca

mniejsza lub równa 31 marca, to

bieżącego roku

podpowiadana jest data 31

- w pozostałych przypadkach podpowiadana jest data 31

grudnia poprzedniego roku

grudnia bieżącego roku

- jeżeli data dzisiejsza jest mniejsza lub równa 30 września, to podpowiadana jest data 30 czerwca bieżącego roku - w pozostałych przypadkach podpowiadana jest data 31 grudnia bieżącego roku

16.

KSZS

ZGL00000051

Odblokowano do edycji okres odniesienia na

KSZS > Zaświadczenia >

Sprawdzić, czy możliwa jest

2811

zaświadczeniach.

Modyfikuj

modyfikacja okresu odniesienia na formularzach (np. SED U001U028, PDU1). Walidacja pól powinna być taka sama jak na oknie typu dokumentu.

17.

KSZS

Wewnętrzne

Dodano ustalenie okresu odniesienia dokumentu E301 na

KSZS > Zaświadczenia > Dodaj

Sprawdzić czy dla formularzy

podstawie parametru szablonu "Osoba ubezpieczona

(E301)

E301 istniejących w systemie

przebyła następujące okresy w ciągu". Parametr 'Data do'

zostały uzupełnione pola data od

okresu ustalona zostaje na dzień utworzenia dokumentu,

i do. Utworzyć dokument E301.

natomiast 'data od' przyjmie wartość = data dzisiejsza

Sprawdzić czy data od i data do

minus 1, 2, 3 lub 4 lata (w zależności od parametru

dokumentu zostaje odpowiednio

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 91 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

ustalonego przez użytkownika). W wyniku zmiany, po

zdefiniowana. Data od = data

dodaniu okresu zaliczanego i formularza E301, zaznaczony

utworzenia dokumentu - 1, 2 3

jest znacznik 'dodano dokument'.

lub 4 lata (w zależności od wartości parametru w polu z etykietą "Osoba ubezpieczona przebyła następujące okresy w ciągu") Dota do = data utworzenia dokumentu Sprawdzić, czy data od oraz data do jest prawidłowo aktualizowana po modyfikacji pola na formularzu. Sprawdzić czy w wyniku zmian, po dodaniu okresu zaliczanego i formularza E301 zaznaczony jest znacznik 'dodano dokument'

18.

KSZS

Wewnętrzne

Zmieniony został algorytm obliczania daty ubiegania się o

KSZS > Decyzje > dodaj >

Sprawdzić czy zmieniono

zwrot na decyzji, uwzgledniający wypłaty zasiłków w

sekcja dot. zwrotu

wyznaczanie daty ubiegania się o

miesiącu następującym po okresie świadczenia.

zwrot:

- jeżeli data końca zwrotu wypada od grudnia

- jeżeli data końca zwrotu jest od

poprzedniego roku do maja br., to data ubiegania się o

grudnia poprz. roku do maja br,

zwrot = 30.06 br.

to data ubiegania się o zwrot =

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 92 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

- jeżeli data końca zwrotu wypada od czerwca do

30.06 br.

listopada br., to data ubiegania się o zwrot = 31.12 br.

- jeżeli data końca zwrotu jest od czerwca do listopada br., to data ubiegania się o zwrot = 31.12 br np. - data końca zwrotu = 20.12.2013 to data ubiegania się o zwrot powinna wynieść 30.06.2014 - data końca zwrotu = 20.12.2014 to data ubiegania się o zwrot powinna wynieść 30.06.2015 - data końca zwrotu = 20.11.2014 to data ubiegania się o zwrot powinna wynieść 31.12.2014 - data końca zwrotu = 20.02.2014 to data ubiegania się o zwrot powinna wynieść 30.06.2014

19.

KSZS

ZGL00000054

Poprawiono algorytm dobierania osób kwalifikujących się

MPiPS > KSZS > Sprawy > Dla

Wykaz osób do importu z AC

2981

do wykazania na zaświadczeniu SED U020. Rozszerzona

urzędu > Lista dokumentów >

powinien być zgodny z wykazem

została lista decyzji, na podstawie których osoby

Utwórz SED U020 Przesyły >

osób przy tworzeniu SED U020

zakwalifikowane zostają do zwrotu, czyli wykazania na

Import z AC

(MPiPS > KSZS > Sprawy > Dla

SEDU020.

urzędu > Lista dokumentów > Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 93 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu Utwórz SED U020)

20.

KSZS

ZGL00000054

Poprawiono podpowiadanie kraju ostatniego zatrudnienia

KSZS > Decyzje > modyfikuj

Sprawdzić czy kraj ostatniego

2819

na decyzji w trybie modyfikacji, w przypadku

zatrudnienia jest prawidłowo

występowania okresów zaliczanych polskich po

podpowiadany w sekcji

zatrudnieniu zagranicą.

zasiłkowej danych decyzji zarówno w momencie dodawania decyzji jak i modyfikacji w przypadku istnienia pozniejszych okresów zaliczanych niezagranicznych.

21.

KSZS

Wewnętrzne

Na oknie okresu zaliczanego dodano walidację typu błąd:

KSZS > Obsługa osób >

Sprawdzić poprawność walidacji

"Dla krajów innych niż Polska należy wybrać jeden z

Modyfikuj/Dodaj > Okresy

typu błąd: Jeśli wybrano kraj

czterech rodzajów okresów zatrudnienia: Zatrudnienie za

zaliczane > Dodaj/Modyfikuj

różny niż polska i rodzaj

granicą, Zatrudnienie za granicą E301, Zatrudnienie za

zatrudnienia inny niż

granicą osoby która się przesiedliła lub Zatrudnienie za

zagraniczny: "Dla krajów innych

granicą (była opłacana składka FP)"

niż Polska należy wybrać jeden z czterech rodzajów okresów zatrudnienia: Zatrudnienie za granicą, Zatrudnienie za granicą E301, Zatrudnienie za granicą osoby która się przesiedliła lub Zatrudnienie za granicą (była

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 94 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu opłacana składka FP)"

22.

KSZS

Wewnętrzne

Zaktualizowano proces automatycznego uzupełniania

KSZS > Zaświadczenia > Dodaj

Sprawdzić, czy okresy

dokumentów U001, U002 oraz U017 tak, aby okresy

> U001, U002, U017

zatrudniania na dokumentach

zaliczane były uzupełniane przy tworzeniu zaświadczeń w

U001, U002 oraz U017 są

obydwu kierunkach.

uzupełniane wg wzoru: Dla SEDU001 rodzaje dla wysyłanego: E301|ZOP|ZTG|ZG73| rodzaje dla otrzymanego: ZATR|STC|NAK|OPI|ZPM|UMZ| UBD|UBZ|UMA Dla SEDU002 i U017 rodzaje dla wysyłanego: ZATR|STC|NAK|OPI|ZPM|UMZ| UBD|UBZ|UMA rodzaje dla otrzymanego: E301|ZOP|ZTG|ZG73|

23.

KSZS

Wewnętrzne

Wprowadzono zmiany na sprawozdaniu KSZS-Zwroty:

KSZS > Sprawozdawczość >

1. Sprawdzić czy sprawozdanie

1. Na sprawozdaniu do zwrotów w kolumnach 3.5.1 -

Sprawozdania

KSZS-Zwroty ma poprawne

3.5.2 wykazywane są wszystkie okresy w danym kraju w

KSZS > Sprawozdawczość >

wartości w kolumnach 3.5.1 i

przeciągu 2 lat, a nie tylko ostatni, jak było dotychczas.

Sprawozdania-Zwroty

3.5.2. Powinny być pokazane

2. Dodano warunek na kraj przychodzący dokumentów

wszystkie okresy zaliczane z

branych pod uwagę przy obliczaniu sprawozdania KSZS-

danego kraju dla danej osoby.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 95 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Zwroty.

Opis testu 2. Sprawdzić czy przy wypełnianiu wartości instytucji brane są pod uwagę tylko wartości z dokumentów dla danego kraju. Najlepiej jest dodać podobny dokument w sprawie ze zmienionym krajem i danymi instytucji i wykonać sprawozdanie. Test wykonać dla wszystkich krajów ujętych w sprawozdaniu.

24.

KSZS

Wewnętrzne

Do autogeneracji dokumentu U020 dodano

KSZS > Sprawy dla urzędu >

Sprawdzić, czy poprawnie

podpowiadanie instytucji zagranicznej dla poszczególnych

Modyfikuj > Lista

dodano podpowiadanie

spraw. Pojedyncza sprawa – dane instytucji w punkcie 3.3

dokumentów > Utwórz U020

instytucji zagranicznej dla

– 3.4.5 uzupełniane są danymi instytucji zagranicznej

poszczególnych spraw przy

pobieranej z dokumentu otrzymanego dla osoby (kolejno

automatycznym tworzeniu

SEDU002, SEDU017, PDU1 lub E301) dla wybranego kraju.

U020. Instytucja pobierana jest z dokumentów otrzymanych osoby (U002, U017, PDU1, E301 - w takiej kolejności) w okresu pokrywającego się z okresem tworzonego dokumentu oraz

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 96 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu zgodnym krajem.

25.

KSZS

ZGL00000054

Na oknie danych decyzji zasiłkowych poprawiono zliczanie

KSZS > Decyzje > dodaj >

Sprawdzić przy danych o

3267

kwoty brutto z danych o wypłatach osoby względem daty

sekcja zasiłkowa > dane

pozycjach wypłat zaczynających

końca zwrotu. Wypłaty z tego samego dnia, co koniec

zwrotu > przycisk „Sprawdź

się tego samego dnia co data

zwrotu są także uwzględniane.

dane wypłaty”

końca zwrotu czy kwota brutto pozycji wypłaty jest zliczana do sumy brutto wypłaty na decyzji.

26.

SPR

Wewnętrzne

W sprawozdaniu MPiPS-01 Załącznik 4 Dział 2 zmieniono

SPR > Zarządzanie

Dla sprawozdania MPiPS-01

obliczenia wierszy 35-40 tak, aby najpierw staż pracy

sprawozdaniami

Załącznik 4 Dział 2 w wersji 4

obliczać na podstawie wprowadzonego przez użytkownika

obligatoryjnymi > Dodaj /

sprawdzić poprawność obliczeń

przedziału stażu danej osobie. Jeśli dla danej osoby nie

Oblicz / Wydruk / Kontrola

wierszy 35-40. Osoby powinny

wprowadzono przedziału stażu pracy to obliczenia są

być kwalifikowane w pierwszej

wykonywane tak jak były do tej pory. Przedziały powinny

kolejności na podstawie

być wprowadzane dla osób z kategorii "inne" gdzie nie ma

wprowadzonego przez

możliwości wyznaczenia stażu na podstawie okresów

użytkownika przedziału stażu

zaliczanych.

pracy, a jeśli takie przedziału nie wprowadzono to obliczenia powinny przebiegać tak jak do tej pory, czyli na podstawie stażu pracy z okresów zaliczanych.

27.

SPR

ZGL00000051

W sprawozdaniu MPiPS-01 Załącznik 4 Dział 2 wersja 4

SPR > Zarządzanie

W sprawozdaniu MPiPS-01

9644

poprawiono obliczenia wierszy 41, 42 i 43.

sprawozdaniami

Załącznik 4 Dział 2 wersja 4

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 97 z 98

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Lp.

Komponent

Źródło

Opis zmiany

Ścieżki wywołań

Opis testu

obligatoryjnymi > Dodaj /

sprawdzić poprawność obliczeń

Oblicz / Kontrola

wierszy 41, 42 i 43 pod kątem spełniania założeń kontrolnych zwłaszcza w przypadku, kiedy w wierszu 25 (Ogółem) zostały wykazane osoby w kolumnie 4 i/lub 5.

Projekt „Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia”. Umowa na „Utrzymanie oraz administrację i rozwój aplikacji WUP-Viator” Strona 98 z 98