P. Waga Ocena formalna - L - L - L - L - L - L - L

OŚ PRIORYTETOWA 7. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie 7.3 Gospodarka odpadami Kryteria przyjęte Uchwałą nr 41/08 Komitetu Monitorującego Mał...
Author: Jerzy Domański
1 downloads 3 Views 255KB Size
OŚ PRIORYTETOWA 7. Infrastruktura ochrony środowiska Działanie

7.3 Gospodarka odpadami Kryteria przyjęte Uchwałą nr 41/08 Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KMMRPO) w latach 2007 – 2013 z dnia 22 lutego 2008 r., zmienione Uchwałami Komitetu Monitorującego Małopolski Regionalny Program Operacyjny (KM MRPO) w latach 2007 – 2013 nr 44/08 z dnia 25 czerwca 2008 r., 07/09 z dnia 10 lutego 2009 r., 12/09 z dnia 6 maja 2009 r., 42/09 z dnia 16 grudnia 2009 r., 2/10 z dnia 8 kwietnia 2010 r.

Lp.

Nazwa kryterium

Źródło informacji

1

2

3

1.

Warunki wstępne

Wniosek aplikacyjny

2.

Kwalifikowalność Beneficjenta

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

3.

Kwalifikowalność projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

4.

Zgodność z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

5.

Kompletność i poprawność wniosku

Wniosek aplikacyjny

6.

Poprawność przyjętych wskaźników

Wniosek aplikacyjny

7.

Montaż finansowy w tym: wkład własny Beneficjenta ustalony na poziomie nie mniejszym, niż określony w Uszczegółowieniu MRPO dla danego działania/schematu jako „minimalny wkład własny Beneficjenta"

Wniosek aplikacyjny

8.

Spójność zapisów w dokumentach

9.

Kompletność i poprawność załączników

Wniosek aplikacyjny

Załączniki do wniosku aplikacyjnego

Kryteria oceny formalnej pełnej dokumentacji Sprawdza: Pracownik/ Charakter osoba zatrudniona Waga kryterium Komentarz/Uzasadnienie na podstawie L/P umowy cywilnoprawnej 4 5 6 7 Ocena formalna Pracownik/ Ocena formy składanego wniosku o dofinansowanie z wymogami osoba zatrudniona regulaminu konkursu, w tym zgodności sumy kontrolnej wersji na podstawie L elektronicznej i papierowej, terminu oraz miejsca złożenia wniosku. umowy cywilnoprawnej Pracownik/ Weryfikacji podlegać będzie czy Wnioskodawca znajduje się w osoba zatrudniona katalogu potencjalnych Beneficjentów, wskazanych w liście typów na podstawie L Beneficjentów w UMRPO (pkt.18a) dla danego Działania/Schematu umowy oraz czy nie widnieje w rejestrze podmiotów wykluczonych z cywilnoprawnej możliwości ubiegania się o dofinansowanie projektu. Ocenie podlegać będzie czy projekt jest zgodny z celami danego Działania/ Schematu oraz przykładowymi typami projektów Pracownik/ wskazanymi w pkt. 14 UMRPO dla danego Działania/ Schematu. osoba zatrudniona Ocenie podlegać będzie również wnioskowana kwota/poziom na podstawie dofinansowania oraz minimalna/maksymalna wartość całkowita L umowy projektu pod kątem ich zgodności z UMRPO dla danego cywilnoprawnej Działania/Schematu. Weryfikowane będą również kwestie/informacje specyficzne określone dla danego Działania/Schematu oraz wewnętrzna logika projektu. Pracownik/ osoba zatrudniona na podstawie L Kryterium dostępowe dla Działania 7.3 umowy cywilnoprawnej Pracownik/ Weryfikowana będzie poprawność wniosku o dofinansowanie, pod osoba zatrudniona kątem prawidłowości wypełniania poszczególnych jego pól zgodnie z na podstawie L zapisami regulaminu konkursu oraz kompletności wszystkich umowy wymaganych regulaminem konkursu informacji, w tym informacji cywilnoprawnej specyficznych dla danego Działania/Schematu. Ocena prawidłowości doboru poszczególnych wskaźników rezultatu Pracownik/ oraz produktu, w tym ocena czy Wnioskodawca wskazał wszystkie osoba zatrudniona obowiązkowe dla danego Działania/ Schematu wskaźniki. Dodatkowo na podstawie L ocenie podlegać będzie prawidłowość prezentacji wskaźników w umowy tabeli E.2 wniosku aplikacyjnego w zakresie źródeł weryfikacji cywilnoprawnej informacji oraz sposób pomiaru wskaźników. Ocenie podlegać będzie m.in. kwalifikowalność podatku VAT-u oraz pozostałych kosztów wskazanych w projekcie, poprawność wypełnienia tabel finansowych, w tym wykazu planowanych źródeł finansowania projektu. Projekt podlegać będzie również ocenie pod kątem występowania pomocy publicznej w projekcie. Pracownik/ osoba zatrudniona na podstawie L umowy cywilnoprawnej

Pracownik/ osoba zatrudniona na podstawie umowy cywilnoprawnej

-

L

Weryfikacji podlegać będzie m.in. spójność zapisów wniosku aplikacyjnego oraz załączników w zakresie rzeczowym oraz finansowym, w szczególności w zakresie spójności odzwierciedlenia działań przewidzianych w projekcie za pomocą poszczególnych kosztów, czy planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu i rezultatu są spójne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Pracownik/ osoba zatrudniona na podstawie umowy

-

L

Sprawdzeniu podlegać będzie kompletność załączników, w tym w szczególności czy przedstawiono wszystkie wymagane załączniki, w tym załączniki specyficzne określone dla danego Działania/ Schematu oraz czy zostały one sporządzone zgodnie z wymogami formalnymi

cywilnoprawnej

Lp.

Nazwa kryterium

1.

Wykonalność i trwałość finansowa

Źródło informacji

Sprawdza: Pracownik/ KOP

Wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami

KOP

1.

Komplementarność projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

2.

Kompleksowość projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

3.

Typ projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

4.

Lokalizacja projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku

KOP

zawartymi w regulaminie konkursu.

Kryteria oceny merytorycznej Charakter kryterium Waga Komentarz/Uzasadnienie Logiczne/ Punktowe Ocena finansowa Zakres oceny na podstawie podanego kryterium obejmie: ustalenie czy wkład funduszy jest niezbędny dla zrealizowania inwestycji, weryfikowany będzie poziom wskaźników rentowności inwestycji takich jak: finansowa bieżąca wartość netto (FNPV/C), finansowa stopa zwrotu (FRR/C) oraz wskaźnik korzyści/kosztów inwestycji (B/C –C). określenie właściwego wkładu z funduszy, sprawdzeniu podlegać będzie poprawność obliczenia wskaźnika luki finansowej, będącego podstawą wyliczenia wkładu funduszy dla projektów generujących dochód netto i niepodlegających zasadom pomocy publicznej. L weryfikacji trwałości finansowej projektu, sprawdzone zostanie skumulowane saldo przepływów pieniężnych w okresie realizacji i eksploatacji inwestycji. Szczegółowe zasady określające sposób przygotowania analizy finansowej i wykazania wykonalności oraz trwałości finansowej zostały zawarte w Wytycznych do studium wykonalności dla projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach MRPO na lata 2007-2013. Właściwa ocena merytoryczna Kryterium komplementarności projektu odpowiada na pytanie czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, czy też jest odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi projektami. Preferowane będą projekty komplementarne z innymi przedsięwzięciami. W ramach kryterium należy ocenić komplementarność projektu w stosunku do: 1. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez Beneficjenta - 3 pkt. 2. Projektów aktualnie realizowanych lub zrealizowanych przez inne podmioty niż Beneficjent - 2 pkt. 3. Projektów planowanych zarówno przez wnioskodawcę, jak i inne podmioty, których realizacja została przesądzona (np. projekt jest 2 0-3 pkt uwzględniony w budżecie, w wieloletnim planie inwestycyjnym lub innym dokumencie) - 1 pkt. 4. Pozostała komplementarność projektu np. z przedsięwzięciami planowanymi niemającymi żadnego poparcia w jakichkolwiek dokumentach, a także brak komplementarności - 0 pkt. Projekt może być komplementarny wyłącznie w stosunku do jednego rodzaju w/w projektów. Punkty nie podlegają sumowaniu. W przypadku gdy wnioskodawca przedstawił komplementarność dla dwóch lub więcej rodzajów projektów wymienionych w powyższych podpunktach ocena będzie odnosić się do komplementarności w stosunku do projektów najwyżej punktowanych w hierarchii. Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektów z dalszej oceny. Kompleksowość projektu oznacza realizację więcej niż jednego elementu, preferowane będą projekty wieloaspektowe. Kryterium opiera się o dwa podstawowe elementy podlegające ocenie: - czy oprócz standardowych rozwiązań infrastrukturalnych projekt 2 1-3 pkt przewiduje dodatkowe wartości w zakresie infrastruktury i urządzeń, które wykraczają poza charakter podstawowy, skalowalność - 3 punkty; - czy produkty projektu mają charakter standardowy w danej dziedzinie – 1 punkt. Przyjęto następującą gradację ocen w zależności od typów projektów: 1.Projekty związane z organizacją i wdrożeniem selektywnej zbiorki odpadów, budową i rozbudową instalacji zmniejszających ilość odpadów składowanych na składowiskach – 3 pkt. 3 1-3 pkt 2. Projekty związane z budową i rozbudową instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, projekty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 2 pkt. 3. Pozostałe projekty – 1 pkt. W ramach kryterium premiowane będą projekty mające pozytywny wpływ i zmierzające do poprawy gospodarowania odpadami na tereny 2 0-3 pkt preferowane w tym kryterium, czyli miejscowości uzdrowiskowe,

aplikacyjnego

5.

Liczba mieszkańców korzystających z projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

4

1-3 pkt

6.

Sposób zagospodarowania odpadów

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

3

0-2 pkt

Ekonomiczno społeczny wpływ na rozwój regionu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

2

0 - 4 pkt

Trwałość projektu

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

3

0 – 4 pkt

7.

8.

miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych (gminy na obszarach, których znajdują się tereny parków narodowych, krajobrazowych, obszary Natura 2000) W ramach kryterium oceniana będzie lokalizacja projektu i jej oddziaływanie na dany obszar. - projekt neutralny dla miejscowości – 0 pkt. - projekt wpływa na poprawę gospodarowania odpadami na terenach preferowanych – (miejscowości uzdrowiskowe, miejscowości o szczególnych walorach przyrodniczych - gminy na obszarach, których znajdują się tereny parków narodowych, krajobrazowych, obszary Natura 2000 z wyłączeniem projektów mogących wpłynąć negatywnie/obniżyć walory miejscowości) – 3 pkt. Przyznanie 0 punktów nie eliminuje projektu z dalszej oceny W ramach kryterium oceniana będzie liczba mieszkańców korzystającą z projektu. Punktowane będą projekty, z których korzystać będzie: - 100-150 tys. mieszkańców – 3 pkt - 50-100 tys. mieszkańców – 2 pkt - poniżej 50 tys. mieszkańców – 1 pkt W ramach kryterium punktowany będzie sposób zagospodarowania odpadów: - proces odzysku – 2 pkt - proces unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym usuwanie wyrobów zawierających azbest – 1 pkt. - pozostałe procesy unieszkodliwiania – 0 pkt Kryterium ekonomiczno - społecznego wpływu na rozwój regionu bada zasadność realizacji projektu w kontekście generowanych przez niego korzyści dla społeczności lokalnej i regionalnej oraz dla gospodarczego rozwoju województwa. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:  Tworzenie nowych trwałych miejsc pracy w ramach projektu - 1 pkt. Podstawowym elementem stanowiącym o ekonomicznospołecznym rozwoju regionu jest przyrost wysokiej jakości stałych miejsc pracy oraz rozwój nowych przedsiębiorstw, co przekłada się na zwiększenie wpływów z podatków oraz zmniejszenie obciążeń w zakresie wspierania osób bezrobotnych oraz osób o niskich dochodach. W związku z powyższym należy premiować projekty, których efektem jest zwiększanie zatrudnienia w regionie, w szczególności w powiatach gdzie stopa bezrobocia jest szczególnie wysoka.  Ekonomiczno - społeczne oddziaływanie projektu - 3 pkt. Ocenie podlegać będą zyski i straty społeczne, będące bezpośrednim lub pośrednim efektem realizacji projektu. Kryterium będzie każdorazowo dostosowywane do typów projektów zgodnie z przedstawioną dla nich analizą efektywności ekonomicznej. Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy + Ocena punktowa w zakresie ekonomiczno- społecznego oddziaływania projektu W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z w/w subkryteriów nie eliminuje projektu z dalszej oceny. Trwałość efektów związanych z wydatkowaniem środków powinna być jednym z podstawowych kryteriów decydujących o dofinansowaniu projektu inwestycyjnego, ponieważ trwałość poszczególnych projektów rzutuje bezpośrednio na trwałość efektów całego programu regionalnego. Wsparcie nie powinno być kierowane na realizację projektów, co do których, istnieją istotne wątpliwości że Beneficjent będzie w stanie utrzymać ich funkcjonowanie w perspektywie długoletniej. Kryterium to składa się z trzech podstawowych subkryteriów:  Trwałość organizacyjna podmiotu realizującego projekt oraz zarządzającego projektem po jego zakończeniu – maksymalnie 1 pkt. W toku oceny badana jest struktura organizacyjna Beneficjenta pod kątem posiadania zasobów ludzkich i sprzętowych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania projektu w fazie operacyjnej.  Trwałość instytucjonalna - maksymalnie 1 pkt W toku oceny badana jest zdolność do pokrycia przez podmiot zarządzający produktami projektu przyszłych kosztów związanych z operacyjną fazą projektu oraz ewentualne ryzyko upadłości lub likwidacji podmiotu zarządzającego  Trwałość programowa - planowany sposób wykorzystywania infrastruktury lub produktów projektu - jest to niezwykle istotny element, warunkujący trwałość założonych rezultatów projektu oraz realizację określonych celów – 0 - 2 pkt

Ocena końcowa = Ocena punktowa w zakresie trwałości organizacyjnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości finansowej i instytucjonalnej + Ocena punktowa w zakresie trwałości programowej W przypadku uzyskania przez projekt oceny 0 dla któregokolwiek z w/w subkryteriów, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie trwałości, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie. Zastosowanie kryterium „Wpływ na polityki horyzontalne” wynika z zapisów Rozporządzenia WE nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS i uchylającego rozporządzenie nr 1260/1999. Art. 16 i 17 w/w Rozporządzenia zobowiązuje państwa członkowskie do stosowania zasady równości kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, a także zasady zrównoważonego rozwoju na poszczególnych etapach wdrażania funduszy a w szczególności w dostępie do nich. Kryterium to składa się z dwóch podstawowych subkryteriów:

9.

Wpływ na polityki horyzontalne

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

10.

Efekt ekologiczny przedsięwzięcia

Wniosek aplikacyjny / załączniki do wniosku aplikacyjnego

1.

Kryteria dla projektów wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy

Wniosek aplikacyjny/ załączniki do wniosku aplikacyjnego

2.

Kryteria dla projektów typu "zaprojektuj i

Wniosek aplikacyjny/ załączniki do

KOP

1

0-4 pkt

1. Polityka równości szans (wpływ projektu na politykę równości szans kobiet i mężczyzn, politykę równości osób pełnosprawnych i niepełnosprawnych oraz politykę równości obszarów miejskich i wiejskich) - 0-2 punkty W zakresie polityki równości szans stosuje się następującą punktację: negatywny wpływ projektu na politykę równości szans – 0 punktów neutralny wpływ projektu na politykę równości szans – 1 punkt pozytywny wpływ projektu na politykę równości szans – 2 punkty 2. Zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego (wpływ projektu na politykę zrównoważonego rozwoju, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, uwzględnienie w ramach projektu możliwości korzystania z odnawialnych źródeł energii i/lub poprawy efektywności energetycznej) - 0-2 punkty. W zakresie wpływu na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego stosuje się następująca punktację: - negatywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 0 punktów neutralny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 1 punkt pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój i propagowanie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego – 2 punkty Ocena końcowa = ocena punktowa za subkryterium 1 + ocena punktowa za subkryterium 2.

W przypadku stwierdzenia negatywnego wpływu na którąkolwiek z w/w polityk horyzontalnych, należy zażądać od Beneficjenta wyjaśnień w zakresie wpływu projektu na polityki horyzontalne, a w przypadku braku odpowiednich wyjaśnień projekt nie podlega dalszej ocenie Wszyscy Beneficjenci zobowiązani są przedstawić wyliczenia dotyczące efektu ekologicznego, według podanego wzoru. Projekty dzielone są na grupy (zgodnie z realizowanym typem projektu). Następnie wewnątrz grup tworzony jest ranking projektów od najwyższego do najniższego efektu. Projekty wewnątrz grup dzielone KOP 5 1-4 pkt są na 4 przedziały - Beneficjenci o najwyższym wskaźniku otrzymują 4 punkty, a o najniższym 1: I przedział - 4 punkty II przedział - 3 punkty III przedział - 2 punkty IV przedział - 1 punkt Ocena stanu przygotowania projektu do realizacji – 4 punkty - Projekt posiada wymagane prawem polskim decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne) pozwalające na realizacje całości inwestycji KOP 3-4 pkt – 3 punkty - Projekt posiada decyzje administracyjne (pozwolenie na budowę lub dokumenty równoważne), nie obejmujące całości 4 inwestycji i/lub opracowaną dokumentację techniczną oraz posiada uregulowany status prawny gruntu – 2 punkty - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz KOP 1-2 pkt program funkcjonalno-użytkowy, a projekt posiada uregulowany status prawny gruntu

3.

wybuduj"

wniosku aplikacyjnego

Kryteria dla projektów niewymagających pozwolenia na budowę

Wniosek aplikacyjny/ załączniki do wniosku aplikacyjnego

KOP

0-4 pkt

- 1 punkt - Przedstawiono szczegółowy opis działań w projekcie oraz program funkcjonalno - użytkowy, jednak projekt nie posiada uregulowanego statusu prawnego gruntu - 4 punkty - Wykazano wysoki stopień przygotowania projektu (określono szczegółowe parametry zakupywanego sprzętu oraz jego lokalizację w terenie, etc.) - 2 punkty - Wykazano wystarczający stopień przygotowania projektu - 1 punkt - Nie wykazano wystarczająco szczegółowo stopnia przygotowania projektu (brak precyzyjnych i szczegółowych informacji o zakupywanym sprzęcie, jego parametrach, kosztach, lokalizacji, etc.) - 0 punktów - Projekt w fazie analiz, studiów

Ocena strategiczna

1.

Ocena strategiczna

1-20% oceny merytorycznej

Ocena strategiczna projektu ma charakter pozytywny. Ocenie podlega w szczególności zakres, w jakim projekt realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013, a także wpływ projektu na zrównoważony rozwój regionu oraz spójność wewnętrzną województwa.