Niniejsze opracowanie przeznaczone jest wyłącznie do użytku Inwestora. Zastosowane rozwiązania techniczne oraz autorskie prawa majątkowe dotyczące opracowania są zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez uprzedniego wyrażenia zgody AUTORÓW.

Sprint S.A. O/Gdańsk ul. Budowlanych 64 E, 80-298 Gdańsk tel. +48 58 340 77 00, fax +48 58 340 77 01 [email protected], www.sprint.pl

P R O J E K T WYK ON AWCZY Budowa kanalizacji systemowej na skrzyżowaniu ulicy Morskiej z ulicą Chylońską II w Gdyni z dowiązaniem do projektów: zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR oraz rozbudowy ulicy Morskiej - etap II NUMER OPRACOWANIA:

PTPG/12/1385/PBW/R

RODZAJ INWESTYCJI:

Budowa kanalizacji teletechnicznej

OBIEKT:

Gdynia Numer działki: 551/21, 223/30, 548/29, 261/28, 258/28, 265/28, 319/27, 317/27, 315/27, 313/26 – KM 8, m. Gdynia

INWESTOR:

Miasto Gdynia. Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Gustaw Goralewski (Nr upr. bud. TE-P-15/94)

EGZEMPLARZ NUMER: EGZEMPLARZY:

5

STRONA NUMER: STRON:

1 19

ROZDZIELNIK: Egzemplarz numer 1 - 4: Egzemplarz numer 5:

UM Gdynia SPRINT S.A.

Gdańsk, październik 2012

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

1. Spis treści 1.

Spis treści ..................................................................................................................................................2

2.

Wiadomości ogólne ..................................................................................................................................3 2.1. Przedmiot i zakres opracowania.........................................................................................................3 2.2. Inwestor..............................................................................................................................................3 2.3. Podstawa opracowania .......................................................................................................................3 2.4. Przepisy podstawowe .........................................................................................................................3

3.

Opis techniczny ........................................................................................................................................4 3.1. Stan istniejący ....................................................................................................................................4 3.2. Stan projektowany..............................................................................................................................4 3.2.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej ...........................................................................................4 3.2.2. Elementy projektowane kanalizacji............................................................................................4 3.2.3. Technologia budowy ..................................................................................................................4 3.2.4. Roboty ziemne ...........................................................................................................................5 3.2.5. Zalecenia dotyczące zabezpieczenia i ochrony drzew w czasie budowy. ..................................6 3.2.6. Zalecenia dla wykonawcy dotyczące budowy............................................................................6 3.3. Uwagi końcowe..................................................................................................................................6

4.

Zestawienie materiałów podstawowych .................................................................................................8

5.

Uprawnienia budowlane i zaświadczenie projektanta o przynależności do POIIB ...........................9

Spis tabel Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych .......................................................................... 8

Spis rysunków Rysunek 1 - Oznaczenia ........................................................................................................................................ 11 Rysunek 2 - Mapa poglądowa ............................................................................................................................... 12 Rysunek 3 - Przebieg trasowy ............................................................................................................................... 13 Rysunek 4 - Przekroje ........................................................................................................................................... 15 Rysunek 5 - Profile kanalizacji kablowej .............................................................................................................. 18

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

2

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

2. Wiadomości ogólne 2.1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji teletechnicznej Gdyni przy ulicy Morskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Chylońską II. Zakres rzeczowy opracowania jest następujący: •

budowa kanalizacji teletechnicznej o profilu 5 otworów śred. 110 i 3 otwory śred. 40 o długości – 206,0 m,budowa kanalizacji teletechnicznej o profilu 3 otworów śred. 110 i 2 otwory śred. 40 o długości – 146,5 m,budowa studni kablowej SKR-1 – 11 szt.

2.2. Inwestor Inwestorem ww. przedsięwzięcia jest Miasto Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.

2.3. Podstawa opracowania Podstawę opracowania projektu stanowią: •

Umowa zawarta pomiędzy Urzędem Miejskim w Gdyni aDane wyjściowe do projektowania uzyskane od Inwestora;Informacje uzyskane przez projektanta w czasie wizji lokalnych.Mapy geodezyjne

Sprint S.A.;

2.4. Przepisy podstawowe Wszystkie roboty objęte niniejszym projektem należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. W szczególności: •

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku z późniejszymi zmianami – Prawo budowlane.Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku - w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 roku z późniejszymi zmianami - Prawo telekomunikacyjne.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 roku z późniejszą zmianą - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanieNormy branżowe i inne przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

3

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

3. Opis techniczny 3.1. Stan istniejący Zakres niniejszego opracowania znajduje się na terenie m. Gdynia. Dla terenu objętego inwestycją miejscowy plan zagospodarowania nie został opracowany. Opracowanie nawiązuje do projektów: zintegrowanego systemu zarządzania ruchem TRISTAR wykonanych dla sąsiednich odcinków ulicy Morskiej oraz do projektu rozbudowy ulicy Morskiej - etap II. Nie przewiduje się wykorzystania elementów istniejącej kanalizacji kablowej.

3.2. Stan projektowany 3.2.1. Budowa kanalizacji teletechnicznej Trasę projektowanej kanalizacji kablowej przedstawiono na mapie do celów projektowych w skali 1:500 i oznaczono kolorem pomarańczowym na rys. 3. Wykop należy wykonywać z zachowaniem ostrożności, sposobem ręcznym. Należy bezwzględnie przestrzegać warunków uzgodnień branżowych oraz ZUDP a także zapisów zawartych w uzgodnieniu ZDiZ. Należy powiadomić przynajmniej z tygodniowym wyprzedzeniem wszystkich właścicieli terenu, właściciela kanalizacji teletechnicznej oraz gestorów uzbrojenia o rozpoczęciu robót.

3.2.2. Elementy projektowane kanalizacji Ciągi kanalizacji budować z rur o przekrojach i profilach pokazanych na rys. 5. Kanalizację teletechniczną, należy wybudować z wykorzystaniem rur HDPE 110/6,3, rur HDPE 40/3,7 z mikrokanalizacją 7/10 oraz studni kablowych SKR-2 zaopatrzonych w pokrywy z wietrznikiem. Na odcinkach wspólnych, zastępujących projektowaną kanalizację systemową dla projektu przebudowy ulicy Morskiej - etap I, należy zastosować profil: 5 rur HDPE 110 + 3 rury HDPE 40. Na pozostałych trasach łączących ww. odcinki, zastosować profil: 3 rury HDPE 110 + 2 rury HDPE 40. Stosować rury HDPE 40 z mikrokanalizacją 7/10 oraz z wyróżnikami kolorystycznymi przewidzianymi dla systemu Tristar. Skrzyżowania z uzbrojeniem podziemnym zabezpieczyć poprzez nałożenie na rurociągi kablowe rury osłonowej o długościach pokazanych na rys. 3. Skrzyżowania z istniejącą i projektowaną kanalizacją deszczową wykonać zgodnie z przekrojami poprzecznymi pokazanymi na rys. 4. W przypadku skrzyżowania projektowanej kanalizacji z kablami energetycznymi należy nałożyć rurę dwudzielną ф 110 na kable eNN oraz ф 160 na kable eSN i eWN. Ponadto na skrzyżowaniach z infrastrukturą TP S.A. należy na nią założyć rury osłonowe dwudzielne. Stosowane studnie typu SKR-2 w celu hermetyzacji budowanej kanalizacji wyposażyć w mechaniczne pokrywy wyposażone w zamki.

3.2.3. Technologia budowy Kanalizację kablową układać metodą wykopu otwartego w trawnikach, chodnikach wzdłuż ciągów komunikacyjnych. W miejscach wskazanych na projekcie zagospodarowania terenu, kanalizację budować metodą bezrozkopową – przeciskiem pneumatycznym lub przewiertem sterowanych. Głębokość ułożenia kanalizacji powinna być taka, aby najmniejsze przykrycie liczone od poziomu nawierzchni do górnej powierzchni kanalizacji wynosiło 0,7m w chodnikach. W przypadku przejść pod jezdniami należy mieć na

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

4

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

uwadze gęstość uzbrojenia terenu oraz należy stosować się do uzgodnień. W sytuacjach uzasadnionych trudnościami technicznymi (zagospodarowanie ternu lub istniejąca podziemna infrastruktura inżynieryjna) dopuszcza się zmniejszenie głębokości ułożenia kanalizacji do połowy głębokości – 0,35m pod warunkiem zastosowania rur osłonowych na rurociągi kablowe i budowy kanalizacji kablowej z rur o wytrzymałości rur zbliżeniowych. Głębokość ułożenia kanalizacji na poszczególnych odcinkach może wynikać np z typu zastosowanych studni kablowych lub sytuacji terenowej. W terenie usytuowanym poziomo kanalizacja powinna być układana ze spadkiem 0,1 - 0,3 % w kierunku jednej ze studni, w terenie pochyłym kanalizację należy usytuować zgodnie z naturalnym ukształtowaniem terenu, z zachowaniem zasady spadku na poszczególnych odcinkach w kierunku jednej ze studni. Przed ułożeniem rur dno wykopu powinno być wyrównane i ukształtowane ze spadkiem. Podłoże w miejscach po głazach, fundamentach, grubych korzeniach itp. powinno być wyrównane i ubite. W gruntach mało spoistych, jak próchnica, suchy piasek bez spoiwa lub w gruntach przesyconych wodą, jak kurzawki, muły, torfy, na dnie wykopu układać należy ławę z betonu wg PN-EN 206-1 (o klasie odpowiadającej dawnej klasie B10) o grubości co najmniej 10 cm. Dopuszcza się wykonanie ławy przez sporządzenie warstwy kamieni, tłucznia i piasku i zalanie jej zaprawą cementową. Ławę betonową, jak również dno wykopu w gruntach III i IV kategorii należy wysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości nie mniejszej niż 5 cm. Długość ciągów kanalizacji nie powinna przekraczać 120,0m. Ze względu na prostoliniowość ciągów zaprojektowano z rur typu HDPE ф 110/6,3. Układanie rur kanalizacji kablowej należy wykonywać następująco: na dno wykopu, ułożyć jedną lub kilka rur w jednej warstwie połączonych przekładkami dystansowymi z tworzywa sztucznego. Jeżeli nie ma następnych warstw, ułożone rury zasypać. W wypadku układania następnych warstw, ułożoną warstwę rur należy zasypać piaskiem lub przesianą ziemią i lekko ubić, polewając wodą, w celu dokładnego wypełnienia szczelin między rurami. Przy wielowarstwowym układaniu rur należy przestrzegać symetrii pionowej w tworzonych zestawach. Odległości pomiędzy poszczególnymi rurami w warstwie nie powinny być mniejsze od 2 cm, a między warstwami - od 3 cm. Kanalizacja kablowa z rur polietylenowych powinna być budowana przy temperaturze nie niższej od - 10°C. Podczas układania rur przy obniżonej temperaturze niedopuszczalne jest rzucanie lub uderzanie rurami oraz zasypywanie ich grudami zmarzliny. Wykopy należy zasypywać po ułożeniu całego ciągu rur między dwiema studniami albo też odcinków krótszych, przyjętych do wykonania w jednym cyklu roboczym. Po zasypaniu wykopów zerwana uprzednio nawierzchnia powinna być doprowadzona do pierwotnego stanu, a trawniki i inne tereny zielone - odtworzone. Zasypywanie poszczególnych warstw rur należy wykonywać przed ułożeniem warstw następnych. Ostatnią warstwę rur należy przysypać warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 5 cm, a następnie warstwą piasku lub przesianej ziemi o grubości co najmniej 20 cm, przy czym ziemia nie powinna zawierać gruzu i kamieni o średnicy większej od 5 cm. Następnie należy zasypywać wykop kolejnymi warstwami ziemi po 20 cm, ubijanymi mechanicznie.

3.2.4. Roboty ziemne Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zabezpieczyć teren znakami ostrzegawczymi, zaporami, zastawami drogowymi itp. zgodnie z projektem organizacji ruchu. Teren budowy powinien być niedostępny dla osób niezatrudnionych. Wzdłuż całego wykopu na terenie otwartym należy ustawić bariery pomalowane w biało - czerwone pasy i wyposażone w lampy o kolorze czerwonym zapalane o zmierzchu. Rowy kablowe o szerokości do 80 cm powinny być zaopatrzone w dostateczną liczbę przejść (kładek) z jednej strony na drugą. Kładki należy układać tak, aby miały wystarczające oparcie po obu stronach wykopu, po 0,5 m poza Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

5

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

klin odłamu, i nie rozsuwały się. Kładki powinny być wykonane z materiału pełnowartościowego (np. deski o grubości co najmniej 38 mm) i wyposażone w poręcze o wysokości 1,1 m oraz w krawężniki(wysokość 15 cm) i poprzeczkę na wysokości 60 cm. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Łączności z dnia 10.10.1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym (Dz.U. nr 120, poz. 581) projektowanie, kierowanie robotami oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy budowie może być powierzone tylko osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w zakresie sieci, linii i instalacji.

3.2.5. Zalecenia dotyczące zabezpieczenia i ochrony drzew w czasie budowy. Na okres prowadzonych prac pnie istniejących drzew należy odeskować (zamiast desek dopuszcza się zastosowanie mat słomianych, juty), zwarte grupy drzew należy wygrodzić drewnianym parkanem. W wypadku prowadzenia krawędzi wykopu w rzucie korony drzewa w odległości większej niż 3m od pnia drzewa, należy wykonać zabiegi ochronne minimalizujące szkody w systemie korzeniowym (wykop wykonywać ręcznie, nie przecinać grubych korzeni o średnicy powyżej 4cm, osłonić okryte korzenie wilgotnym torfem oraz jutą lub matą słomianą, cieniować wykop w dni słoneczne). Zabrania się samowolnego wykonywania cięć w drzewostanie. Trasa kanalizacji winna być prowadzona w odległości większej niż 3 metry od powierzchni zewnętrznej pni drzew (nie od środka), w przypadkach gdy jest to niemożliwe nie wolno w odległości mniejszej niż 3 metry od pnia drzewa prowadzić wykopu otwartego, należy bezwzględnie zastosować metodę przecisku prostego lub przewiertu sterowanego. Należy zwrócić szczególną uwagę na ochronę grubych korzeni drzew zarówno przy pracach w wykopach otwartych jak i prowadzenia prac bezwykopowo (przecisk, przewiert).

3.2.6. Zalecenia dla wykonawcy dotyczące budowy. Wykonawcą robot powinno być przedsiębiorstwo wyspecjalizowane w dziedzinie budowy sieci telekomunikacyjnych i instalacji urządzeń telekomunikacyjnych. Prace ujęte w niniejszym opracowaniu należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i instrukcjami branżowymi, klauzul zawartych w uzgodnieniach z gestorami sieci i instytucjami stanowiącymi strony w procesie uzgodnień i wydawanych decyzji. W czasie robot należy przestrzegać przepisów BHP. W trakcie prowadzenia prac ziemnych należy oznakować i zabezpieczyć wykopy. Po zakończeniu prac ziemnych należy wykonać inwentaryzację geodezyjną. Urządzenia, osprzęt oraz materiały zastosowane przy budowie winny mieć certyfikat ze znakiem B lub CE. Wszystkie materiały muszą być dostarczane na plac wraz z dokumentem potwierdzającym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie, np certyfikatem zgodności, aprobatą techniczną. Prace budowlane należy prowadzić zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i rozporządzeniami branżowymi. Po wykonaniu prac budowlanych i instalacyjnych plac budowy należy doprowadzić do stanu pierwotnego.

3.3. Uwagi końcowe Niniejsza inwestycja nie wywoła skutków szkodliwych dla środowiska oraz zdrowia ludzi i nie występuje w rozporządzeniu Rady Ministrów ws. przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko Dz. Ust. nr 213, poz. 1397 z dnia 9 listopada 2010.

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

6

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

Z niniejszym projektem budowlanym związane są następujące opracowania dotyczące przedmiotowej inwestycji: •

projekt budowlanyspecyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

7

tel.+48 58 340 77 00

fax +48 58 340 77 01

4. Zestawienie materiałów podstawowych Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiałów instalacyjnych L.p.

Materiały

Producent

J.m.

Ilość

1

Rura HDPE φ110/6,3

m

1554,0

2

Rura HDPE φ40 - mikrokanalizacja 7/10

m

911,0

3

Zaślepki do mikrokanalizacji 7/10

szt.

84

4

Uchwyt kablowy typu NICZUK φ40

szt.

29

5

A 110 PS

szt.

10

6

Studnia kablowa SKR-2

szt.

11

7

Pokrywa zabezpieczająca studnię SKR-2

szt.

11

8

Zamek w systemie MK

szt.

11

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

8

5. Uprawnienia budowlane i zaświadczenie projektanta o przynależności do POIIB

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

9

Budowa sieci telekomunikacyjnej

strona

10