P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY

P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. WÓYCICKIEGO 14 Dz. Nr ew: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 w ob...
Author: Seweryna Sikora
0 downloads 0 Views 346KB Size
P R O J E K T BUDOWLANO-WYKONAWCZY

ADRES INWESTYCJI WARSZAWA, ul. WÓYCICKIEGO 14 Dz. Nr ew: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 w obr bie 7-13-07, dzielnica Bielany INWESTOR Miasto Sto eczne Warszawa – Zarz d Cmentarzy Komunalnych ul. Pow zkowska 43/45, 01-797 Warszawa JEDNOSTKA PROJEKTOWA

AZET Sp. z.o.o. ul. B kitna 42A, 04-649 Warszawa

REMONT NAWIERZCHNI PLACU CENTRALNEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PÓ NOCNYM w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14. PROJEKTANT mgr in . Krzysztof Opasi ski upr.: MAZ/0351/POOD/07

SPRAWDZAJ CY mgr in . ukasz ukasik upr.: LUB/0163/PWOD/12

DATA OPRACOWANIA

Sierpie 2014r.

I. CZ

OPISOWA DO PROJEKTU DROGOWEGO

DANE OGÓLNE Podstaw opracowania jest umowa pomi dzy Miastem Sto ecznym Warszawa Zarz dem Cmentarzy Komunalnych, firm AZET Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy remontu nawierzchni placu centralnego na Cmentarzu Komunalnym Pó nocnym przy ul. Wóycickiego 14 w Dz. Bielany m.st. Warszawy. ZAKRES OPRACOWANIA Zakres opracowania obejmuje drog wewn trzn oraz teren placu centralnego Cmentarza Komunalnego Pó nocnego. Sk ada si on z ci gu pieszo jezdnego o ró nej konstrukcji oraz terenów zielonych. W ramach opracowania zaprojektowano wymian nawierzchni placu i rekultywacj trawników. MA TERIA Y WYJ CIOWE Zlecenie wykonania prac projektowych, Opinia geotechniczna, Obowi zuj ce prawo budowlane i przepisy wykonawcze Ustawa, Prawo budowlane (Dz.U.Nr.89 07/1994, poz. 414 z pó niejszymi zmianami), Inwentaryzacja wysoko ciowa terenu Inwentaryzacja nawierzchni placu Ustawa „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 98, poz. 602, z pó niejszymi zmianami) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze nia 2003 r. w sprawie szczegó owych warunków zarz dzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarz dzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) Rozporz dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiada drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43/99) Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewn trznych i Administracji z dnia 31.07.2002 r. (Dz. U. Nr 170, poz. 1393) w sprawie znaków i sygna ów drogowych.

Za czniki 1,2,3,4 do rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze bezpiecze stwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach - Za . do Dz.U. nr 220 poz.2181. OPIS STANU ISTNIEJ CEGO Inwestycj zlokalizowano przy ulicy Wóycickiego 14 w Dz. Bielany m.st. Warszawy.

Rys.1. Orientacyjna lokalizacja inwestycji

ród o http://www.mapa.um.warszawa.pl)

Inwestycja w ca ci jest zlokalizowana na terenie dzia ek inwestora o numerach ewidencyjnych: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228 I 229 w obr bie 7-13-07 po onych w Warszawie przy ul. Wóycickiego 14 w województwie mazowieckim, powiat warszawski, dzielnica Bielany. Plac centralny b cy ci giem pieszo jezdnym w stanie istniej cym wykonany jest z pi ciu nawierzchni: - kostka betonowa - kostka kamienna - p yty betonowe - p yty kamienne - beton asfaltowy Szczegó owe rozmieszczenie powy szych nawierzchni zosta o przedstwione na rysunku "D.05 Schemat rozmieszczenia rozbiórek" WARUNKI GRUNTOWO-WODNE Zgodnie z rozporz dzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych projektowany obiekt mo na zaliczy do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe do prostych a warunki wodne do dobrych. Wierzchni warstw stanowi gleba o mi szo ci mi dzy 0,40 a 0,60m. Poni ej zalegaj piaski rednie i gliniaste. Na obszarze na którym b dzie posadowiony obiekt nie stwierdzono wyst powania wody gruntowej. Grunt charakteryzuje si s ab wodoprzepuszczalno ci Na podstawie bada geotechnicznych przyj to kategori no no ci pod ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE W ramach inwestycji nale y rozebra nast puj ce elementy: - nawierzchni ci gu pieszo-jezdnego - obrze a betonowe - obrze a granitowe - studzienk ch onn - regulacja wysoko ciowa po

enia 21 wpustów

a G1.

L.p.

Rodzaj nawierzchni

Ilo

1.

Ci g pieszo-jezdny z kostki betonowej

1210 m2

2.

Ci g pieszo-jezdny z kostki kamiennej

145 m2

3.

Ci g pieszo-jezdny z

yt betonowych

7364 m2

4.

Ci g pieszo-jezdny z

yt kamiennych

249 m2

5.

Ci g pieszo-jezdny z betonu asfaltowego

6.

Obrze e granitowe

90 m2

7.

Obrze e betonowe 8x30cm

517 m2

7558 m2

Tabela 1. Zestawienie rozbiórek L.p 1. 2.

Rodzaj nawierzchni Ci g pieszo-jezdny z kostki betonowej Ci g pieszo-jezdny z kostki kamiennej

Etap 1

Etap 2

2

2

810 m

2

-

400 m 145 m

-

3.

Ci g pieszo-jezdny z p yt betonowych

5133 m

1494 m

737 m2

4.

Ci g pieszo-jezdny z p yt kamiennych

230 m2

19 m2

-

5.

Ci g pieszo-jezdny z betonu asfaltowego

6.

Obrze e granitowe

7.

Obrze e betonowe 8x30cm

2

Etap 3

2

2

2

4520 m

1603 m

1435 m2

-

-

90 m

337 m

88 m

92 m

Tabela 2. Zestawienie rozbiórek podzielonych na etapy ROBOTY ZIEMNE Rz dne projektowanych nawierzchni dostosowano do rz dnych istniej cych terenu, w zwi zku z czy roboty ziemne polega b g ównie na pog bieniu koryta pod projektowane nawierzchnie o do projektowanej g boko ci. Zag szczenie gruntu powinno spe nia wska nika zag szczenia Is:

wymagania dotycz ce minimalnej warto ci

dla ci gów pieszo - jezdnych o na g boko ci od 0 do 20 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 1,00 o na g boko ci od 20 do 50 cm od powierzchni korony robót ziemnych - Is = 0.97 Modu odkszta cenia na powierzchni korony robót ziemnych po ich wykonaniu powinien

posiada nast puj

charakterystyk :

wtórny modu odkszta cenia E2 stosunek modu ów E2/E1 – Io

100 MPa p yta VSS, Ø 30 cm, 2,2.

ROBOTY DROGOWE Projektowane roboty drogowe polegaj placów i ci gów pieszo-jezdnych.

na remoncie nawierzchni istniej cych

W pó nocnej cz ci terenu inwestycji zaprojektowano ci g pieszo-jezdni o szeroko ci 5,5m i d ugo ci ok. 40m. W osi placu wyznaczono ci g g ówny o szeroko ci 25m. Po obu stronach wykonano równoleg e ci gi o szeroko ci 14m, Na terenie wyznaczono prostopad e do siebie ci gi o szeroko ci 13,5m, oddzielono powierzchniami trawiastymi o szeroko ci 20m. W poprzek trawników zaprojektowano ci gi piesze o szeroko ci 2,5m L.p.

Rodzaj nawierzchni

Ilo

1.

Ci g pieszo-jezdny z p yt betonowych 16x16x8cm

8833 m2

2.

Ci g pieszo-jezdny z p yt betonowych 50x50x7cm

6782 m2

3.

Kraw

4.

Obrze e betonowe 8x30cm

2787 m

5.

Rekultywacja trawnika

5886 m2

nik betonowy 15x30cm, wtopiony

88 m

Tabela 3. Zestawienie robót drogowych L.p

Rodzaj nawierzchni

Etap 1

Etap 2

Etap 3

1.

Ci g pieszo-jezdny z 16x16x8cm

yt betonowych 6331 m2

1688 m2

814 m2

2.

Ci g pieszo-jezdny z p yt betonowych 4396 m2 50x50x7cm

1558 m2

828 m2

3.

Kraw

-

-

4.

Obrze e betonowe 8x30cm

5.

nik betonowy 15x30cm, wtopiony

Rekultywacja trawnika

88 m2 1920 m

453 m

414 m

2

2

689 m2

4357 m

840 m

Tabela 4. Zestawienie robót drogowych podzielonych na etapy

UKSZTA TOWA NIE W YSOKO CIOWE Na kraw dziach placu dostosowano si do rz dnych istniej cych nawierzchni. Spadki powierzchni utwardzonych skierowano do istniej cych wpustów odwodnienia. ROZWI ZA NIA KONSTRUK CYJNE Zaprojektowano nast puj ce konstrukcje nawierzchni: a) Ci g pieszo-jezdny z p yt betonowych wg szcz. (A,B,D) p yty betonowe 50x50x7, grafitowe; gr. 7 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4; gr. 4 cm, warstwa górna podbudowy z kruszywa amanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa mrozoodporna z pospó ki; gr. 20 cm grunt rodzimy zag szczony do Is=1.00 b) Ci g pieszo-jezdny z kostki brukowej wg szcz. (B,C) kostka brukowa Urbanit, szara; gr. 8 cm, podsypka cementowo-piaskowa 1:4; gr. 3 cm, warstwa górna podbudowy z kruszywa amanego 0/32 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa dolna podbudowy z kruszywa amanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie gr. 10 cm, warstwa mrozoodporna z pospó ki; gr. 20 cm grunt rodzimy zag szczony do Is=1.00 Obramowania ci gów pieszo - jezdnych: z kraw ników betonowych 15x30 cm z obrze a betonowego 8x30 cm ORGANIZA CJA RUCHU Na terenie inwestycji nie wyst puje oznakowanie pionowe i poziome.

KOLIZJE Remont nawierzchni placu centralnego nie wywo uje kolizji z istniej infrastruktur . Nale y jedynie w trakcie wymiany nawierzchni wykona regulacj wysoko ci wpustów i studni kanalizacyjnych. UWAGI I ZALE CENIA przed przyst pieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nale y sprawdzi w naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodno ci nale y zwróci si do projektanta, w miejscach skrzy owa i zbli do sieci elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych roboty ziemne wykonywa r cznie z zachowaniem ostro no ci pod nadzorem w ciciela sieci. nale y dostosowa do poziomu projektowanych nawierzchni poziom istniej cych azów studni i pokryw zasuw nie nale y sk adowa materia ów budowlanych w zasi gu koron adaptowanych drzew Projektant

Sprawdzaj cy:

Mgr in . Krzysztof Opasi ski upr. bud. MAZ/0351/POOD/07

Mgr in . ukasz ukasik upr. bud. LUB/0163/PWOD/12

Warszawa , 02.04.2014

O WIADCZENIE O KOMPLETNO CI DOKUMENTACJI Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2010 r. Dz.U. nr.243, poz.1623, z pó niejszymi zmianami, zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy), o wiadczam niniejszym, e projekt budowlany PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU NAWIERZCHNI PLACU CENTRALNEGO NA CMENTARZU KOMUNALNYM PÓ NOCNYM W WARSZAWIE PRZY UL. WÓYCICKIEGO 14 NA DZIA CKACH EW. NR: 99, 100, 101, 183, 184, 185, 187, 188, 210, 228, 229 W OBR BIE 7-13-07 NA TERENIE DZIELNICY BIELANY W WARSZAWIE

PROJEKT DROGOWY Zosta wykonany zgodnie z obowi zuj cymi w Polsce przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma s .

Projektant:

Sprawdzaj cy:

: Mgr in . Krzysztof Opasi ski Nr upr. MAZ/0351/POOD/07

Mgr in . ukasz ukasik Nr upr. LUB/0163/PWOD/12

II. CZ

GRAFICZNA DO PROJEKTU DROGOWEGO

Spis rysunków: D-01

Plan sytuacyjno-wysoko ciowy

skala 1:250

D-02

Schemat rozmieszczenia nawierzchni

skala 1:500

D-03

Przekroje normalne

skala 1:50

D-04

Szczegó y konstrukcyjne

skala 1:20

D-05

Schemat rozmieszczenia rozbiórek

skala 1:500