P R O J E K T B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z Y

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOCI MALINIAK, GMINA MORG Dz. nr 70/1, 70/2, 71/2, 72/2 CZ...
Author: Amelia Kowal
0 downloads 2 Views 230KB Size
PROJEKT

BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOCI MALINIAK, GMINA MORG Dz. nr 70/1, 70/2, 71/2, 72/2 CZ KONSTRUKCYJNA ZBIORNIK WODY SUROWEJ V = 200 m3 ZBIORNIK WODY CZYSTEJ V = 750 m3 ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH V = 70 m3

Inwestor: ul. Dbrowskiego 24

14-300 Morąg

Projektant:

in. Stefan Maciejak nr upr. 51/82/ Sk .............................................

Sprawdził:

mgr in. Grzegorz Siekowski nr upr. 21/78/Sk ..........................................

WARSZAWA - KWIECIEē

2009 r.

PB-W str. 10

II. OPIS BUDOWLANY ZBIORNIKA WODY CZYSTEJ Vcz=750m3

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA - dyspozycja branowa dotyczca układu technologicznego, - normy i przepisy budowlane obowizujce w zakresie prac projektowych, - program do projektowania zbiorników na ciecze w konstrukcji elbetowej monolitycznej opracowany przez dr in. Romana Misiaka, Warszawa.

2.

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy konstrukcji dwudzielnego wolnostojcego elbetowego zbiornika wody syrowej o pojemnoci V = 2 x 375 m3 dla SUW połoonej w Maliniak gm. Morg. 3.

ZAŁOENIA PROJEKTOWE

a) obcienia - ciar właciwy wody f = 10,0 kN/m3 - gsto objtociowa gruntu = 20,0 kN/m3 - wartoci współczynników obcienia dla konstrukcji elbetowych f = 1,1 dla gruntów rodzimych f = 1,1 (0,9) dla gruntów nasypowych f = 1,2 (0,8) - obcienie uytkowe charakterystyczne stropu p = 2,0 kN/m2 współczynnik obcienia f = 1,4 -współczynnik bocznego rozporu gruntu: dla gruntów rodzimych k = 0,250 dla gruntów nasypowych k = 0,610 - obcienie uytkowe naziomu przy zbiorniku p = 5,0 kN/m2 b) warunki posadowienia Warunki gruntowo – wodne okrelono na podstawie dokumentacji geotechnicznej sporzdzonej przez ISTALAND, 02-784 Warszawa ul. Jana Cybisa 6/46, luty 2009r, autorstwa uprawnionego geologa - mgr Gabriela Grzebalskiego, upr. geol. 070037. Dokumentacja geologiczna stanowi osobne opracowanie i jest integraln czci projektu. Grunty wystpujce pod projektowanym zbiornikiem posadowienia zbiornika:  -

nadaj si do bezporedniego w podłou poniej piaski rednie i grube w stanie

40cm warstwy próchnicznej znajduj si grunty none; redniozagszczonym ID=0,60 poziom wód gruntowych poniej poziomu posadowienia zbiornika,

Zgodnie z rozporzdzeniem MSWiA z dn. 24-09-98 w sprawie ustalania warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. Nr 126 p. 839) w omawianym rejonie mamy do czynienia z prostymi warunkami gruntowymi. Projektowany obiekt naley zaliczy do pierwszej kategorii geotechnicznej.

PB-W

str. 11

Wierzch płyty dennej zbiornika wody surowej bdzie posadowiony na poziomie terenu istniejcego tj. na rzdnej 122,00m npm. Warstw gruntu próchnicznego i niebudowlanego naley zdj a do gruntu nonego a nastpnie zastpi podsypk piaskowo-wirow o stopniu zagszczenia ID>0,67 a do poziomu posadowienia zbiornika. Podłoe powinno by odebrane przez uprawnionego geologa wpisem do dziennika budowy. 4.

PARAMETRY TECHNICZNE - 2 x 375m3

- pojemno czynna Zbiornik : - szeroko wewntrzna - długo wewntrzna - wysoko w wietle - ciana rodkowa (dzielca) gruboci - ciany pilastry gruboci - grubo płyty przekrycia - grubo cian płaszcza - grubo płyty dennej

16,30 m 11,00 m 5,50 m 35 cm i wys. 5,50 m 30 cm i wys. 5,50 m 15 cm 30 cm 35 cm

5. ROZWIZANIA KONSTRUKCYJNE ZBIORNIKA Zbiornik zaprojektowano w konstrukcji elbetowej wylewanej. Przekrój cylindryczny poszerzony, o promieniu wewntrznym 5,50 m i wysokoci konstrukcyjnej cian 5,50 m, gr. cian płaszcza 30 cm. Zbiornik w rodku podzielony cianan wys. 5,50 m i gr. 35 cm, ciany podpierajce (pilastry) gr. 30 cm. Zbiornik przekryty płyt wylewan gr. 15 cm. Płyta stropowa oparta na cianach płaszcza , cianie rodkowej dzielcej, pilastrach i belce wylewanej B-1. Belka elbetowa wylewana B-1 o przekroju 30 x 50 cm opiera si na cianach płaszcza zbiornika i pilastrze. Przed betonowaniem zbiornika naley w studzienkach i płaszczu zbiornika osadzi przejcia rurocigów i wyposaenia zgodnie z projektem instalacyjnym. Przejcia rurocigów szczelne PE, króce owinite tam "Waterstop". Płyta denna gr. 35 cm zbrojona krzyowo gór i dołem prtami jak na rysunku. Prty obwodowe w płaszczu zbiornika łczy mijankowo, tak eby w jednym przekroju nie łczyło si wicej ni 6 prtów. Przesunicie połcze powinno wynosi co najmniej długo zakładu. W cianach przyjto grubo otulin prtów zbrojenia min. 3 cm. W płycie dennej przyjto grubo otulin prtów zbrojenia min. 4 cm. 7. ROZWIZANIA MATERIAŁOWE ZBIORNIKA MATERIAŁY: − beton konstrukcyjny szczelny klasy C 25/30. − Stal zbrojeniowa gatunku A-III (34GS) i A-0 (St0S) Dla zabezpieczenia prtów zbrojenia przed korozj, w projekcie przewidziano ochron materiałowo-strukturaln zakładajc klas ekspozycji betonu XC2. Konstrukcj obliczono na rysoodporno min. 0,1 mm. Dla osignicia technologicznej szczelnoci betonu przyjto beton C25/30: − dobór kruszywa mineralnego nienasikliwego wg krzywej przesiewu dla betonów szczelnych − wska nik w/c < 0,55 3 − zastosowanie cementu w iloci min. 300 kg/m - cement hutniczy CEM III /A 32.5 NW/NA – cement niskokaloryczny i wolnowicy. Do produkcji betonu wskazanym jest stosowanie cementów o umiarkowanym, a lepiej- niskim cieple hydratacji i niskim skurczu.

PB-W str. 12

Wykonawstwo i pielgnacja betonu: Płyta denna. Beton konstrukcyjny powinien by gstoplastyczny i wibrowany mechanicznie. Po zabetonowaniu płyty dennej ju po 24 godz. zala j kilkumilimetrow warstw wody. Tak zwan „pielgnacj mokr betonu” płyty dennej utrzyma a do czasu zalewania cian. W przerwie roboczej midzy połczeniem płyty dennej ze cian przewidziano tamy uszczelniajce PENTAFLEX KB szer. 16,7 cm. We wszystkich przypadkach mona stosowa tamy innych firm równowane, posiadajce atest ITB do stosowania w danych warunkach. Wykonawstwo i pielgnacja betonu: Jak dla zbiornika wody surowej - opis str.4 ELEMENTY WYPOSAĩENIA Wejcie na strop zbiornika drabin stalow z kabłkiem. Na stropie wokół korony zbiornika stalowa barierka ochronna wys. 1,10m. Wejcie do komory zbiornika przez dwa włazy szczelne drabinami ze stali nierdzewnej zamocowanych do cian wewntrznych zbiornika. Mocowanie drabiny wewntrznej do konstrukcji zbiornika za pomoc rub nierdzewnych rozporowych SŁR. DOJĝCIA DO ZBIORNIKA Wokół zbiornika skarpa i opaska odwadniajca szer. 50 cm z kostki brukowej czerwonej gr. 6cm zakoczona obrzeem chodnikowym. Opaska ułoona na 15cm warstwie piasku zagszczanego mechanicznie. Skarpa w miejscach ssiedztwa garay obłoona prefabrykowanymi płytami aurowymi, ułoona na gruncie nasypowym rolinnym. Na cianie zewntrznej zbiornika zaprojektowano stalow mdrabin wejciow z pałkiem. Na stropodachu stalowa balustrada zabezpieczajca, wys. 110cm. Wejcie do zbiornika przez włazy szczelne 70x70 cm drabin ze stali nierdzewnej, mocowanej do cian zbiornika za pomoc nierdzewnych kotew wklejanych. Mocowanie drabiny zewntrznej z pałkiem i balustrad do konstrukcji zbiornika za pomoc rub rozporowych SŁR. ELEMENTY ZEWNĉTRZNE Zbiornik ocieplono styropianem gr. 5cm, który na cianach zabezpieczono tynkiem mineralnym na siatce. Cokół wys. 30cm i poniej ocieplono styropianem M-30 gr. 5cm i zabezpieczono tynkiem cementowym gr. 3 cm na siatce. Dach pokryto pap termozgrzewaln. Na dachu po zewntrznym obwodzie zbiornika zaprojektowano cokół z cegły klinkierowej kl.25 na zaprawie cementowej marki "8". Na cokole obróbka blacharska z blachy ocynk. gr. 0,55mm. Na skarpach wokół zbiornik opaska odwadniajca szer. 80 cm z kostki brukowej czerwonej gr. 6cm zakoczona obrzeem chodnikowym. Opaska ułoona na 15cm warstwie piasku zagszczanego mechanicznie. Przy przewodach spustowym i napełniajcym skarpy ukształtowane w formie podestów z nawierzchni z kostki brukowej jak na rys. K-1. Odwodnienie wody z dachu dachu za pomoc dwóch rur spustowych r.12 cm.

PB-W str. 13

8.

INSTALACJE.

Projekt naley rozpatrywa łcznie z projektami instalacyjnymi. DANE SZCZEGÓŁOWE Zostały podane na rysunkach. Roboty naley wykona zgodnie z aktualn wiedz techniczn, przepisami BHP, obowizujcymi normami oraz z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych". OBLICZENIA STATYCZNE Zlec.: ZBIORNIK WODY SUTOWEJ Automatyczne konstrukcyjne wymiarowanie zelbetowego zbiornika posadowionego na dwuparametr.podlozu Wlasowa (wg dra inz.Romana Misiaka) ============= D a n e =============

Zbiornik bezcisnieniowy

ciana monolityczna, bez skosu, utwierdzona w plycie, bez pierscienia

Wymiary------ Sciana zbiornika - prom.wewn.--konstrukcji - wysokosc - grubosc Plyta denna - wysieg - grubosc /HP/:

/RS/: /L/: /H/: /W/:

5,50 m 5.50 m .30 m .15 m .35 m

Zbrojenie elementow konstrukcji S c i a n a z b i o r n i k a -----------------------------------------------------------------------X/L Zbrojenie rownoleznikowe Zbrojenie poludnikowe wewnetrzne zewnetrzne wewnetrzne zewnetrzne sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst m/m mm cm mm cm mm cm mm cm -----------------------------------------------------------------------1.0 12 12 12 12 10 12 10 12 .9 12 12 12 12 10 12 10 12 .8 12 12 12 12 10 12 10 12 .7 12 12 12 12 10 12 10 12 .6 12 12 12 12 10 12 10 12 .5 12 10 12 10 10 12 10 12 .4 12 10 12 12 10 12 10 12 .3 12 10 12 12 10 12 10 12 .2 12 10 12 12 14 12 14 12 .1 12 10 12 12 14 12 14 12 .0 12 10 12 12 14 12 14 12

PB-W str. 14 P l y t a d e n n a -----------------------------------------------------------------------Z/R Zbrojenie promieniowe Zbrojenie rownoleznikowe gorne dolne gorne dolne sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst. sredn. rozst m/m mm cm mm cm mm cm mm cm -----------------------------------------------------------------------.0 14 17 14 17 14 17 14 17 .1 14 17 14 17 14 17 14 17 .2 14 17 14 17 14 17 14 17 .3 14 17 14 17 14 17 14 17 .4 14 17 14 17 14 17 14 17 .5 14 17 14 17 14 17 14 17 .6 14 17 14 17 14 17 14 17 .7 14 17 14 17 14 17 14 17 .8 14 17 14 17 14 17 14 17 .9 14 17 14 17 14 17 14 17 1.0 14 17 14 17 14 17 14 17 ĝCIANA ĝRODKOWA PODPARTA PILASTREM

OBSZARY PŁYTY Parametry sztywnoĞci: Materiał: C25/30 GruboĞü h = 0,350 m Parametry wymiarowania: Stal: A-III STAN GRANICZNY UĩYTKOWANIA: PRZEMIESZCZENIA PŁYTY

W [mm]

Dla grup obc.: A

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1

STAN GRANICZNY UĩYTKOWANIA: ROZWARTOĝû RYS W PŁYCIE Dla grup obc.: A

[mm]

PB-W str. 15

ZESTAWIENIE STALI Projekt Przebudowy i Rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody 3 w MiejscowoĞci Maliniak , Gmina Morąg . Zbiornik Wody Czystej V=750m

Zestawienie zbrojenia zbiornika : płyty dennej , Ğcian i płyty przekrycia Rysunki : Kc-1 , Kc- 4 do Kc- 8

Nr

prĊt a

φ

prĊt a mm

Kształt prĊta

DługoĞü prĊta

cm

IloĞü

szt. w 1

elem.

1 2 3 4 5 A. Płyta denna i Ğciany . 1 14 wg rys 527 369 2 14 siatka 442749 1 3 14 wg rys 522 393 4 10 prosty 400 770 5 12 obwod. 4923 47 6 12 obwod. 5086 47 7 6 wg rys 38 1786 8 12 wg rys 80 2788 9 6 wg rys 86 238 10 14 wg rys 335 118 11 12 prosty 400 118 12 14 prosty 1148 24x2 13 14 wg rys 270 24x4 14 14 prosty 250 24x2 15 12 siatka 38225 2 16 14 wg rys 155 18x2 17 6 wg rys 98 29x2 18 6 wg rys 43 352 B. Płyta stropowa oraz belka B- 1 szt. 2 . 19 14 prosty 245095 1 20 12 prosty 204246 1 21 14 prosty 90 3x16 22 14 prosty 524 8 23 12 prosty 524 2 24 8 wg rys 156 54 C. Studzienki . 25 14 prosty 210 66 26 14 wg rys 285 32 27 14 wg rys 240 32 28 14 prosty 573 9 29 14 wg rys 782 12 30 14 prosty 175 10 31 14 prosty 520 12 32 14 wg rys 126 8 33 14 wg rys 462 40 43 14 prosty 70 8x2 34 14 prosty 300 12 35 14 wg rys 285 19 36 14 wg rys 240 19 37 14 prosty 210 40 38 14 prosty 348 9 39 14 wg rys 556 19 40 14 prosty 160 10 41 14 wg rys 126 18 42 14 wg rys 462 20

IloĞü elem .

iloĞü

prĊtów

Klasa stali (Rodzaj stali) A-III (34GS) DługoĞü prĊtów w metrach (m) φ8 φ 10 φ 12 φ 14

szt.

φ6

6

7

8

9

10

11

12

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

369 1 393 770 47 47 1786 2788 238 118 118 48 96 48 2 36 58 352

678,7 204,7 55,8 151,4

-

3080,0 -

2313,8 2390,4 1424,0 472,0 764,5 -

1944,6 4427,5 2051,5 393,3 551,0 259,2 120,0 55,8 -

1 1 1 2 2 2

1 1 48 16 4 108

-

168,1

-

2042,5 21,0 -

2450,9 43,2 83,8 -

1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1

66 32 32 9 12 10 12 8 40 64 12 19 19 40 9 19 10 18 20

1090, 6 0,222 242,1

168,1

3080,0

9428,2

138,6 91,2 76,8 51,6 93,8 17,5 62,4 10,1 184,8 44,8 36,0 54,2 45,6 84,0 31,3 105,6 16,0 22,7 92,4 13640,2

0,617 0,89 1900,4 8391,1 27.104,6 kg 27.104,4 kg

1,21 16504,6

szt.

Razem długoĞü poszczególnych prĊtów w (m) CiĊĪar 1 metra bieĪącego (kg/m) CiĊĪar poszczególnych Ğrednic (kg) CiĊĪar poszczególnych klas stali (kg) OGÓŁEM ciĊĪar stali (kg)

Ogółe m

0,395 66,4

PB-W str. 19

INFORMACJA BEZPIECZE STWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLESANEGO :

INWESTOR :

SUW MALINIAK gm. MORG

Przedsi biorstwo Wodocigów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Morgu ul. Dbrowskiego 24

14-300 Morg

OPRACOWAŁ :

in. Stefan Maciejak

Warszawa, kwiecie 2009

PB-W str. 20

SPIS ZAWARTO CI OPRACOWANIA

Cz opisowa. Zakres i kolejno robót Elementy zagospodarowania terenu, które mog stworzy zagroenie dla bezpieczestwa i zdrowia ludzi. Przewidywane zagroenia wystpujce przy realizacji robót. Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót. Instrukcja BHP Zapewnienie sprawnej komunikacji na wypadek poaru, awarii i innych zagroe.

PB-W str. 21

Cz opisowa. 1.1. Zakres i kolejno robót Wykonanie: wykopów podłoa z chudego betonu zbrojenia płyty fundamentowej betonowania płyty szalunków cian zbrojenia cian osadzenia

przej

rurocigów

i

wyposaenia betonowania cian monta

prefabrykowanych

płyt

stropowych - roboty murowe, w tym na wysokoci ponad 3m. - roboty dekarskie – konstrukcja dachowa na wys. powyej 3m. - wykonanie pokrycia dachowego na wys. powyej 3m. 1.2. Elementy zagospodarowania terenu, które mog stworzy zagroenie dla bezpiecze stwa i zdrowia ludzi. Teren placu budowy winien by ogrodzony i oznaczony tablicami informujcymi o zakazie wstpu osob nieupowanionym. Z uwagi na czynny zakład oraz na do znaczny stopie uzbrojenia podziemnego roboty prowadzi pod nadzorem. Przy zblianiu si do istniejcego uzbrojenia, wykopy wykonywa rcznie. Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasach powinny by zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby przewody elektryczne powinny by podwieszone w sposób zapewniajcy ich eksploatacj. 1.3. Przewidywane zagroenia wyst pujce przy realizacji robót. 1.Wykopy 1).

Roboty ziemne Roboty ziemne wykona zgodnie z norm BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wydobyty grunt z wykopu powinien by odłoony przez Wykonawc na odkład. Wejcie po drabinie do wykopu winno by wykonane z chwil osignicia głbokoci wikszej ni l m od poziomu terenu. Roboty betonowe

1) Sprzt Sprzt odpowiadajcy pod wzgldem typów i iloci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Urzdzenia d wigowe powinny by sprawne i dopuszczone do pracy przez UDT. 2) Transport Samochody skrzyniowe i inne rodki transportu - odpowiadajce pod wzgldem typów i iloci wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 3) Rusztowania Roboty wykonywa na rusztowaniach typowych dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 4) Szalunki

Do wykonania zbiornika stosowa szalunki systemowe. PB-W str. 22

o

Informacje o wydzielaniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia robót. Oznakowa i zabezpieczy w trakcie prac na wysokoci powyej 3m miejsca i przejcia (strefa) od obiektu/tablica: znaki czarne na ółtym tle lub wydzielanie tam biało-czerwon.

o

Instrukcja BHP. Obowizkowo ustala si uczestnictwo w instruktau BHP udzielanego przez kierownika budowy osobom wykonujcym roboty. Roboty naley wykona w sposób okrelony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowizujcymi normami i przepisami BHP oraz z zasadami podanymi w "Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montaowych" tom.1 "Budownictwo ogólne".

o

Zapewnienie sprawnej komunikacji na wypadek poaru, awarii i innych zagroe . Zapewni dojazd z dróg lokalnych poprzez bram wjazdow na teren S.U.W. oraz plac budowy.

Opracował:

in. Stefan Maciejak

Warszawa, kwiecie 2009 r.

OĝWIADCZENIE (z art. 20 ust. 4 - Prawo Budowlane)

Owiadczam, e przedłoona dokumentacja: „Projekt budowlano-wykonawczy przebudowy i rozbudowy S.U.W. w m. Maliniak gm. Morąg, czĊĞü konstrukcyjna" jest wykonana zgodnie z obowizujcymi przepisami technicznymi, normami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma słuy.

Sprawdzajcy:

Projektant: