P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ W SP NR 73 PRZY UL. BALCERZAKA 1 E...
Author: Aneta Mucha
1 downloads 0 Views 18MB Size
PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY WRAZ Z MODERNIZACJĄ POMIESZCZEŃ W SP NR 73 PRZY UL. BALCERZAKA 1 ETAP I: OCIEPLENIE BUDYNKU SZKOŁY Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

01-944 WARSZAWA, UL. BALCERZAKA 1

NAZWY I KODY CPV:

71221000-3

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Roboty budowlane w zakresie budynków

45210000-2 45400000-1

Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Roboty remontowe i renowacyjne

45453000-7

ZAMAWIAJĄCY:

URZĄD DZIELNICY BIELANY M. ST. WARSZAWY UL. ŻEROMSKIEGO 29, 01-882 WARSZAWA

OPRACOWANIE:

Izabella Krawczyk

SPIS ZAWARTOŚCI: • • • •

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA CZĘŚĆ GRAFICZNA

Warszawa, 18 maj 2015

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1 1.5. 1.5.1. 1.5.2 1.5.2.1 1.6. 2. 3. 4.

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS STANU ISTNIEJACEGO PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE OBIEKTU SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH ARCHIEKTURA PODSTAWOWY ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UZYTKOWEGO DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA CZĘŚĆ GRAFICZNA RYS. NR 1: SYTUACJA RYS. NR 2: RZUT PIWNIC RYS. NR 3: RZUT PARTERU RYS. NR 4: RZUT I PIĘTRA RYS. NR 5: RZUT II PIĘTRA

2

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie: „Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP NR 273 przy ul. Balcerzaka 1 – Etap I: Ocieplenie budynku szkoły wraz z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji wykonawczej a także projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z prawem budowlanym, w zakresie ocieplenia budynku ze względu na jego wysokość, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie odbiorów i oddanie do użytkowania. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca powinien zgodnie z niniejszym szczegółowym Programem wykonać prace termomodernizacyjne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 273, polegające w szczególności na: • Ociepleniu ścian zewnętrznych wraz ze ścianami piwnic (ponad poziomem terenu) budynku dydaktycznego i łącznika – z wyłączeniem sali gimnastycznej i budynku zaplecza, dostarczeniu i montażu budek lęgowych dla ptaków w miejscu wskazanym przez ornitologa oraz dostarczeniu i montażu tablicy informacyjnej i tablic pamiątkowych (zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego • Ociepleniu stropodachu wentylowanego budynku dydaktycznego i łącznika • Wymianie stolarki okiennej z PCV we wszystkich budynkach • Wymianie drzwi zewnętrznych, które nie spełniają wymogów w zakresie ochrony cieplnej budynków Celem termomodernizacji jest uzyskanie następujących parametrów energetycznych budynku:

1.

Ściany zewnętrzne Współczynnik przenikania ciepła przez budynku przegrody budowlane

3

0,24 W/m2K)

Dach/stropodach

0,20 W/m2K

Okna

1,10 W/m2K

Drzwi zewnętrzne

1,3 W/m2K

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Prace termomodernizacyjne mają na celu poprawę izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych, mają przynieść wymierne efekty w zakresie oszczędności energii. Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Zamawiającego. Zamawiający nie ma prawa żądać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, aktualnych norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania Niezbędne do wykonania zamówienia jest: • Opracowanie projektu wykonawczego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) a także projektu budowlano - wykonawczego, zgodnie z prawem budowlanym w zakresie ocieplenia budynku • Uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru poszczególnych elementów • Wykonanie prac budowlanych w obiekcie czynnym • Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania • Sporządzenie kalkulacji cen brutto dla następujących elementów realizacji: ocieplenie ścian zewnętrznych ocieplenie ścian zewnętrznych piwnic ponad poziomem terenu ocieplenie stropodachu/dachu wymiana stolarki okiennej wymiana drzwi zewnętrznych stalowych • • •

Pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie świadectwa energetycznego budynku po zakończeniu zadania Wykazanie oczekiwanego, całościowego efektu ekologicznego Na potrzeby planowanej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 w styczniu 2014 r. został opracowany Audyt Energetyczny (autor: mgr inż. Leszek Gazda - Firma „European Institute of Environmental Energy Poland Ltd”), w którym zostały wyliczone potrzeby energetyczne obiektu w stanie zarówno przed jak i po modernizacji.

4

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Audyt energetyczny jest załącznikiem do programu funkcjonalno – użytkowego i obliczenia bilansowe z tego opracowania będą stanowić dane wyjściowe do sporządzenia bilansu- świadectwa energetycznego budynku wymaganego od wykonawcy po zakończeniu zadania.

Dokumentacja projektowa powinna: • Być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i aktualnymi normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu. • W swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności materiały, urządzenia i technologie wykonawstwa przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane oraz innych dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania. Powinna przestrzegać zasad technicznych określonych w prawie budowlanym, instrukcjach ITB, instrukcjach producentów oraz innych dostępnych opracowaniach technicznych. • Zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”). • Dokumentacja dla każdego elementu wyszczególnionego powyżej powinna stanowić odrębne opracowanie. Zamawiający powinien otrzymać każdy element w formie wydruków: projekt wykonawczy - w dwóch egzemplarzach, projekt budowlany - w czterech egzemplarzach oraz w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym. Każdy egzemplarz dokumentacji powinien być opatrzony numeracją i trwale spięty. 1.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Budynek Szkoły Podstawowej Nr 273 zbudowany został pod koniec lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku jako placówka oświatowa, w technologii uprzemysłowionej. Budynek Szkoły składa się z budynku dydaktycznego i sali gimnastycznej z zapleczem połączonych jednokondygnacyjnym łącznikiem. Budynek dydaktyczny jest budynkiem czterokondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. W 2014 r. sala gimnastyczna wraz z zapleczem poddane zostały termomodernizacji, w trakcie której wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych oraz ocieplenie styropapą dachu sali gimnastycznej i ocieplenie granulowaną wełną mineralną stropodachu zaplecza sali gimnastycznej. W piwnicy znajdują się szatnie uczniowskie, pomieszczenia magazynowo – warsztatowe, zaplecze kuchni, węzeł cieplny i przyłącze wody. Na kondygnacjach wyższych znajdują się sale lekcyjne, pracownie oraz pomieszczenia sanitarne.

5

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Konstrukcja budynku – technologia wielkopłytowa, z prefabrykowanych elementów żużlobetonowych. Fundamenty – żelbetowe, wylewane. Stropy – prefabrykowane, żelbetowe. Ściany kondygnacji nadziemnych – płyty prefabrykowane, z bloków żużlobetonowych. Stropodach – płaski, prefabrykowany, wentylowany. Klatki schodowe – żelbetowe, wylewane. Dach budynku – kryty papą Okna (PCV) o wsp. U=1,8 W/m2K – nie spełniają wymogów z zakresu ochrony cieplnej budynku. Drzwi zewnętrzne aluminiowe/drzwi stalowe o wsp. U=1,80/3,50 W/m2K – nie spełniają wymogów z zakresu ochrony cieplnej budynku. Budynek posiada istniejące przyłącza oraz instalacje: - instalacje wody zimnej, - instalacje c.w., - instalacje kanalizacji sanitarnej - instalacje gazu - instalacje centralnego ogrzewania - instalacje elektryczne i teletechniczne

6

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

1.3 PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH

PARAMETR Powierzchnia zabudowy Powierzchnia użytkowa ogrzewanej części budynku Kubatura budynku Kubatura części ogrzewanej:

3 430,21m2 15 500 m3 12 618,88 m3 4

Liczba kondygnacji

Piwnice: 2,20 m Parter i piętra: 3,20 m Sala gimnastyczna: 6,25 m

Wysokość kondygnacji w świetle

Liczba osób użytkujących budynek Okna podlegające wymianie (budynek dydaktyczny, łącznik, sala gimnastyczna, zaplecze sali gimnastycznej) Drzwi stalowe podlegające wymianie Ściany zewnętrzne podlegające termomodernizacji Dostarczenie i montaż budek lęgowych dla ptaków a b

ILOŚĆ 1 490,90 m2

Budki lęgowe typu A dla wróbla Budki lęgowe typu J dla jerzyka

455

~ 943 m2 (wg audytu)

~6,60 m2 (wg audytu) budynek dydaktyczny, łącznik - wg projektu 203 szt 44 szt 159 szt

Dostarczenie i montaż tablic – zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków NFOŚiGW a b

Tablica informacyjna o wym. min.2,4x2,8 m Tablice pamiątkowe o wym. min. 30x40 cm

Stropodach wentylowany

1 szt 4 szt

budynek dydaktyczny, łącznik - wg projektu

7

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

1.4. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE OBIEKTU Po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia budynki nie zmieniają swoich dotychczasowych funkcji, nie zmieniają również swojej kubatury, jak również nie zostanie zmienione zagospodarowanie terenu wokół budynków. Zadaniem przedsięwzięcia jest dostosowanie przegród budowlanych (ścian zewnętrznych, dachu, okien, drzwi zewnętrznych) do obowiązujących norm w zakresie izolacyjności ciepła oraz nadanie jednakowej kolorystyki budynkom poddanym termomodernizacji.

1.4.1. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO - UŻYTKOWE Przegrody budowlane po termomodernizacji mają spełniać wymagania izolacyjności cieplnej określone w załączniku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późn. zmianami. 1.5. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.5.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO – KONSTRUKCYJNYCH I WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH (ZAKRES RZECZOWY) Zamawiający wymaga, aby elementy budowlane nowo projektowane zapewniły użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat. Prace budowlane będą prowadzone w funkcjonujących obiektach. Nie ma możliwości na czas prowadzenia robót wyłączenia obiektów z użytkowania. 1.5.2. ARCHITEKTURA 1.5.2.1. PODSTAWOWY ZAKRES PRAC TERMOMODERNIZACYJNYCH, WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ MATERIAŁOWYCH •

OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU DYDAKTYCZNEGO , ŁĄCZNIKA

Przewiduje się ocieplenie stropodachu budynku dydaktycznego i łącznika warstwą gr. 16 cm niepalnej, granulowanej wełny mineralnej (wdmuchiwanej do przestrzeni stropodachu), o współczynniku przewodności cieplnej ‫=גּ‬0,040 W/mK, - aby osiągnąć zakładany współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane i wielkość oporu cieplnego R≥5,0 m2K/W oraz uzyskać roczną oszczędność kosztów wskazaną w audycie energetycznym.

8

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Zastosowany granulat ze skalnej wełny mineralnej winien posiadać aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania. Należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U=0,20 W/m2K. Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związana jest naprawa pokrycia dachowego w miejscach technologicznych otworów w płytach dachowych. •

WYMIANA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH (STALOWYCH)

Zamawiający wymaga wykonania w ramach realizacji niniejszego programu wymiany zewnętrznych ( stalowych) drzwi wejściowych na nowe. Zamawiający wymaga, aby nowe zewnętrzne drzwi posiadały parametry funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż: - współczynnik przenikania U nie większy niż 1,3 W/(m*K), - drzwi zabezpieczone antywłamaniowo, - należy zachować wymiary i kształt istniejących drzwi, - zastosowana stolarka drzwiowa musi spełniać podstawowe normy bezpieczeństwa p.poż. Nowa stolarka drzwiowa - o kolorystyce zbieżnej z koncepcja kolorystyczną elewacji. • WYMIANA OKIEN Z PCV Zamawiający wymaga wykonania w ramach realizacji niniejszego programu wymiany wszystkich okien z PCV na nowe. Zamawiający wymaga, aby nowe okna posiadały parametry funkcjonalne i jakościowe nie gorsze niż: - współczynnik przenikania U nie większy niż 1,1 W/(m*K), - okna z minimum 6 komorowych kształtowników z wysokoudarowego PCV w kolorze białym, wzmacnianych elementami ze stali ocynkowanej i/lub okna z profili aluminiowych o parametrach: odporne na warunki atmosferyczne, kształtowniki min. trzykomorowe, aluminiowe, izolowane termicznie, „ciepłe”, malowane proszkowo farbami poliestrowymi w kolorze białym, akcesoria łączące: złączki narożne, wkręty, śruby, podkładki z aluminium, stali nierdzewnej lub ocynkowanej, - szklenie zestawem szybowym - dwustronnie szkło klasy P2 wg PN-EN 356, wypełnione argonem ( w sali gimnastycznej – klasy P4). - uszczelki z kauczuku termoplastycznego spełniającego wymagania normy DIN 7863 - okucia obwiedniowe - ograniczniki uchyłu - blokada obrotu klamki z wślizgiem - klamki w kolorze okien - okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane - należy zachować wymiary i kształt istniejących okien - zastosowana stolarka okienna musi spełniać podstawowe normy bezpieczeństwa p.poż.

9

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowejOCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU DADAKTYCZNEGO I ŁĄCZNIKA Przewiduje się systemowe, bezspoinowe docieplenie ścian zewnętrznych budynku dydaktycznego i łącznika warstwą gr. 12 cm styropianu odmiany „15”, o współczynniku przewodności cieplnej ‫=גּ‬0,0362 W/m*K, - aby osiągnąć zakładaną wielkość oporu cieplnego R≥4,0 m2K/W i zakładany współczynnik przenikania ciepła przez przegrody budowlane. W ramach prac należy przewidzieć również ocieplenie i pomalowanie 1 szt. istn. drzwiczek stalowych (znajdujących się w poziomie okien piwnicznych) oraz demontaż klapy zsypowej wraz z wyburzeniem elementu zewn. zsypu okiennego (elewacja ściany zachodniej). Wymiana okładzin schodów, spoczników i podestów, znajdujących się w złym stanie technicznym oraz remont wysuniętego daszka – nie są przedmiotem zamówienia. Zamawiający sugeruje, aby zastosować płyty styropianowe z fabrycznym frezem umożliwiającym układanie na zakładkę. Podłoże do przyklejania styropianu musi zostać przygotowane przez oczyszczenie i usunięcie luźnych i niezwiązanych fragmentów i uzupełnienie ubytków i bezwzględnie wyrównane dla ułożenia płyt styropianowych z frezem. Należy ocieplić ościeża stolarki okiennej i drzwiowej styropianem o grubości nie mniejszej niż 2cm; krawędzie zabezpieczyć listwami aluminiowymi. Dobrany, kompletny bezspoinowy system ocieplenia ścian oprócz skuteczności ocieplenia budynku powinien być odporny na zabrudzenia i uszkodzenia mechaniczne. Z powyższymi pracami termomodernizacyjnymi związana jest wymiana obróbek blacharskich (obróbki blacharskie krawędziowe, parapety zewnętrzne okienne), demontaż i montaż (ewentualnie wymiana): rynien i rur spustowych, instalacji odgromowej oraz innych instalacji i urządzeń natynkowych. Po zakończeniu prac termomodernizacyjnych należy zainstalować, w miejscu wskazanym przez ornitologa następującą ilość budek lęgowych: - 44 budki lęgowe typu A dla wróbla - 159 budek lęgowych typu J dla jerzyka Jednocześnie, zgodnie z Instrukcją oznakowania przedsięwzięć dofinansowywanych ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, należy – w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – zainstalować - jedną tablicę informacyjną o minimalnej wielkości 2,4 x 2,8 m, (wzór logotypu, wzór tablicy i opis techniczny – zgodne z instrukcją j.w - 4 sztuki tablic pamiątkowych o minimalnej wielkości tablicy 30 x 40 cm, zgodnie z wymaganiami opisanymi w instrukcji j.w. Tablica informacyjna i tablice pamiątkowe powinny być wykonana np. z płyty warstwowej (2 warstwy aluminium, środek plastik) o grubości 3 mm, wydruk solwentowy, zalaminowany laminatem UV, gwarancja Wykonawcy na jakość kolorystyki. Konstrukcja stelaża dla tablicy informacyjnej: 2 nogi z profilu zamkniętego, z zachowaniem stabilności konstrukcji, wysokość ok. 4 m od podłoża, umieszczona w gruncie na głębokości zapewniającej jej stabilność, trwałość i bezpieczeństwo użytkowników, elementy mocujące tablice (nierdzewne wkręty), winny być zamaskowane w sposób estetyczny. Aktualna wartość wsp. przenikania ciepła wynosi: - 1,25 W/m2K (dla ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych), należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U=0,24 W/m2K,

10

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

- 1,49 W/m2K (dla ścian zewnętrznych piwnic nad ziemią), należy osiągnąć współczynnik przenikania ciepła U=0,25 W/m2K. Przed przystąpieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie terenu dookoła budynków, aby nic nie uległo zniszczeniu i zabrudzeniu. Wszelkie sąsiadujące ze ścianami rośliny lub elementy małej architektury powinny być szczelnie osłonięte folią lub specjalną siatką. Rusztowania należy powlec siatką ochronną osłaniającą powierzchnię ścian przed gwałtownym zamoczeniem przez deszcz lub nadmiernym nasłonecznieniem. 1.6. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający będzie kontrolował działania Wykonawcy w zakresie zgodności z projektem oraz zasadami wiedzy technicznej określonymi w normach, aprobatach, instrukcjach producenta, itp. Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania prac budowlanych w budynku do przyjęcia odpowiedzialności od następstw działalności w zakresie: • • • • • •

realizacji technicznej prac budowlanych organizacji robót, ochrony środowiska, warunków bezpieczeństwa pracy, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, zabezpieczenia i oznakowania terenu robót,

Wyroby budowlane stosowane w trakcie wykonywania robót, muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych lub o bezpieczeństwie produktów. Wyroby budowlane montowane będą w oparciu o dokumentację wykonawczą i instrukcje producenta .Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń powodowanych transportem materiałówka budowę. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie – przed ich skierowaniem do realizacji lub w przypadku projektu budowlano – wykonawczego przed sporządzeniem przez Zamawiającego wniosku o wydanie przez Organ Administracji Architektoniczno – Budowlanej zgody na wykonanie robót - w aspekcie ich zgodności z dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. - stosowane wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i instrukcjach producenta. - wyroby budowlane wytworzone na budowie na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową.

11

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

- sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi oraz pozostałymi dokumentami określającymi przedmiot zamówienia. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osób odpowiedzialnych ze strony Zamawiającego za realizację umowy. Ze strony Wykonawcy niezbędne jest ustanowienie kierownika budowy posiadającego uprawnienia określone w umowie. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  odbiór końcowy,  odbiór ostateczny tj. po usunięciu usterek stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego oraz po odebraniu węzła cieplnego przez miejskie przedsiębiorstwo ciepłownicze Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  użyte wyroby oraz dokumentacja potwierdzająca ich dopuszczenie do stosowania  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych - równość płaszczyzn wykończonych ścian przy pomocy 2m łaty: • dla elewacji: - ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, - dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 3mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty, - odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: • pionowego – nie mogą być większe niż 2mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, • poziomego – nie mogą być większe niż 3mm na 1mb i ogółem nie więcej niż 6mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). Niedopuszczalne są następujące wady: • wykwity w postaci nalotów krystalizujących soli na powierzchni tynków, pleśni itp., • trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża, spękania tynków. W trakcie lub po wykonaniu ocieplenia i tyków zewnętrznych należy zamontować na ścianach urządzenia takie jak instalacja piorunochronna, oświetlenie zewnętrzne, przyciski dzwonków, kamery, tablice itp. W trakcie budowy należy zachować i ochraniać znajdujące się na terenie działki elementy zabudowy, małej architektury oraz drogę dojazdową i parking. Zamawiający w okresie wykonywania robót zapewnia Wykonawcy możliwość odpłatnego korzystania z energii elektrycznej i wody.

12

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami:  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 907)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 71).

13

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1128).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz. 362).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz. 637).  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., Nr 75. poz. 690 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 121 poz.1137)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn.21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r., Nr 80, poz.563)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz. 1139)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).

14

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z późn. zm. ),  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ),    Ustawę z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123 poz. 858 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., nr 89, poz. 625 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 880 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003 r., poz. 717 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75 poz. 493).  Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz. 2027 z późn. zm.).  Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić, przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., nr 137 poz. 984)  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002)  Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. z 1996 r., nr 19 poz. 231)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej

15

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

samodzielną całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2008 r., nr 201 poz. 1240)  „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych  Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.  wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych.

16

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

17

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

Elewacje

18

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

19

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

20

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

21

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

22

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

23

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

24

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

25

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

26

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Termomodernizacja budynku szkoły wraz z modernizacją pomieszczeń w SP Nr 273 przy ul. Balcerzaka 1 ETAP i: Ocieplenie budynku szkoły z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej

4. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

27

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 Warszawa, ul. Balcerzaka 1

PLAN SYTUACYJNY Inwestor Opracowanie: Izabella Krawczyk

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Skala 1:700

Rys. Nr 1

Termomodernizacja budynkuSzkoły Podstawowej Nr 273

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 Warszawa, ul. Balcerzaka 1

RZUT PIWNIC Inwestor

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Opracowanie: wg archiwalnej dokumentacji

Izabella Krawczyk

Skala 1:100

Rys. Nr 2

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 273

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 Warszawa, ul. Balcerzaka 1

RZUT PARTERU Inwestor

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Opracowanie: wg archiwalnej dokumentacji

Izabella Krawczyk

Skala 1:100

Rys. Nr 3

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 273

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 Warszawa, ul. Balcerzaka 1

RZUT I PIĘTRA Inwestor

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Opracowanie: wg archiwalnej dokumentacji

Izabella Krawczyk

Skala 1:100

Rys. Nr 4

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 273

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 273 Warszawa, ul. Balcerzaka 1

RZUT II PIĘTRA Inwestor

Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy 01-882 Warszawa, ul. Żeromskiego 29

Opracowanie: wg archiwalnej dokumentacji

Izabella Krawczyk

Skala 1:100

Rys. Nr 5

Suggest Documents