P R O G R A M F U N K C J O N A L N O - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: SZKOLNY PLAC ZABAW w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Zespole Państwowych Szkół Muzy...
Author: Barbara Pawlak
0 downloads 0 Views 4MB Size
PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

NAZWA ZAMÓWIENIA:

SZKOLNY PLAC ZABAW w ramach Rządowego Programu „RADOSNA SZKOŁA” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 w Warszawie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

01-530 WARSZAWA, UL. KRASIŃSKIEGO 1

NAZWY I KODY CPV:

71221000-3 37535200-9 45112723-9 45236210-5 45223800-4

Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Wyposażenie placów zabaw Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw dla dzieci Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

ZAMAWIAJĄCY:

ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 4 UL. KRASIŃSKIEGO 1, WARSZAWA

OPRACOWANIE:

mgr inż. Izabella Krawczyk

SPIS ZAWARTOŚCI: • • •

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO CZĘŚĆ GRAFICZNA

Warszawa, czerwiec 2011

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1 1.4.2. 1.4.3 1.4.4 1.4.5 1.4.6 1.4.6.1 1.4.6.1.1. 1.4.6.1.2 1.4.6.1.3 1.4.6.1.4 1.4.6.2 1.4.6.3 1.4.6.4 1.5. 2. 3.

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS STANU ISTNIEJACEGO PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRACE PRZYGOTOWAWCZE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA NAWIERZCHNIE WYMAGANIA OGÓLNE NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW NAWIERZCHNIA STREFY KOMUNIKACYJNEJ (PIESZEJ) PLACU ZABAW NAWIERZCHNIA TRAWIASTA WYPOSAŻENIE OGRODZENIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UZYTKOWEGO CZĘŚĆ GRAFICZNA RYS. NR 1: SYTUACJA

2

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

1. CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie: „Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie” obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz przeprowadzenie wszystkich niezbędnych odbiorów i dopuszczeń do użytkowania. W ramach przedmiotowego zadania wykonawca powinien zgodnie z przedmiotowym programem wykonać szkolny plac zabaw dla młodszych uczniów - zgodnie z Uchwałą Nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia – w szczególności w zakresie: • sprzętów rekreacyjnych, które zostaną zainstalowane na placach zabaw tj. ich zgodności z Polskimi Normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, okresu ich gwarancji oraz materiałów, z jakich są wykonane, • wymiarów i rodzaju nawierzchni, na której zostanie ten sprzęt zainstalowany, jej koloru oraz amortyzacji upadku . z zachowaniem wymagań określonych w programie funkcjonalno użytkowym, polegających w szczególności na: • Uzyskaniu od Stołecznego Konserwatora Zabytków akceptacji dla przedmiotowego opracowania oraz pozwolenia na prowadzenie robót określonych opracowanym projektem - obszar na którym znajduje się Zespół Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie jest obszarem urbanistycznym podlegającym ochronie prawnej • Wykonaniu „dużego placu zabaw” tj. placu zabaw o powierzchni ok. 500 m2, w ramach programu „Radosna Szkoła”, przeznaczonego dla dzieci w młodszym wieku szkolnym, z klas I-III, zlokalizowanego na terenie działki Zespołu Szkół Muzycznych, wyposażonego w instalacje oświetlenia zewnętrznego i monitoringu • Zachowaniu cech integracyjnego placu zabaw

3

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

• Odpowiednim doborze wyposażenia placu zabaw, tak, aby mogło służyć dzieciom o różnym stopniu sprawności fizycznej i intelektualnej • Zapewnieniu swobodnego dostępu osobom z dysfunkcjami ruchu (w szczególności osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich) • Zabezpieczeniu terenu placu zabaw • Zinwentaryzowaniu istniejącej zieleni na terenie projektowanego placu zabaw pod kątem jej zagospodarowania (pozostawienie, wycinka, przesadzenie, pielęgnacja).

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Inwestora, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. Koncepcja musi uzyskać uzgodnienie użytkownika obiektu oraz akceptację Inwestora. Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym. Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania. Niezbędne do wykonania zamówienia jest: • opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej • opracowanie projektu budowlanego, • uzyskanie niezbędnych decyzji, opinii i pozwoleń właściwych organów, niezbędnych do wykonania i odbioru całości zadania, w tym uzgodnień ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków • sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 ( Dz. U. Nr 202 poz. 2072) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych) w branżach: o architektoniczno – budowlanej, o instalacji elektrycznych o instalacji teletechnicznej • wykonanie kompletnych robót budowlano – montażowych • pełnienie nadzoru autorskiego.

4

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

Dokumentacja projektowa powinna: • być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania obiektu • w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane. • Wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, oraz oświadczenia o wzajemnym skoordynowaniu technicznym opracowań projektowych powinny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz projektanta (w rozumieniu przepisów ustawy „Prawo budowlane”), zapewniające uwzględnienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie adaptacji budynku • dokumentacja projektowa powinna być odrębnym opracowaniem, w którym wydzielone będą tomy zgodnie z przyjętą systematyką podziału robót budowlanych. Nazwy i kody grup robót, klas robót, kategorii robót powinny być zgodne z nazewnictwem i numeracją określoną w rozporządzeniu w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. • dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach w formie wydruków i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją a wydruki trwale spięte. 1.2 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie szkolnego placu zabaw dla dzieci młodszych, przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego – w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła”. Kompleks budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 usytuowany jest przy ulicy Krasińskiego 1 w Warszawie i składa się z pięciu, połączonych ze sobą, obiektów tworzących wspólnie jednolitą pod względem architektonicznym całość. Budynki powstały w połowie lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Budynki kompleksu wykonano jako dwukondygnacyjne częściowo podpiwniczone z nieużytkowymi poddaszami. Konstrukcja obiektów jest głównie tradycyjna ze ścianami nośnymi murowanymi z cegły.

5

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

Wyposażenie instalacyjne budynków stanowią instalacje: elektryczna, c.o., wodno – kanalizacyjna, gazowa i telefoniczna, wszystkie przyłączone do sieci miejskich. Działka, na której zostanie zlokalizowany plac zabaw stanowi teren szkolny. Teren, na którym proponuje się zrealizowanie placu zabaw, położony jest w północno – zachodniej części działki, jest to obszar płaski, wolny od zabudowy kubaturowej. Budynki Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych nr 4 znajdują się na obszarze objętym ochroną konserwatorską

1.3 PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU, ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH Zakłada się wykonanie placu zabaw w wariancie II (wg koncepcji idei zagospodarowania szkolnych placów zabaw i szkolnych miejsc zabaw dla dzieci młodszych) - „duży” plac zabaw o powierzchni ok. .500 m2. Orientacyjne dane powierzchniowe: PARAMETR Strefa do zabaw i ćwiczeń ruchowych o nawierzchni bezpiecznej (piankowej, gumowej) Strefa komunikacyjna (ścieżka) o nawierzchni typu tartan (lub inna syntetyczna) Strefa zielona pod trawniki i obsadzenia roślinnością średnią (krzewy) i wysoką (drzewa)

ILOŚĆ ca 240 m2

ca 50 m2

ca 210 m2

Razem

ca 500 m2

6

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

1.4. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.4.1. PRACE PRZYGOTOWACZE W ramach prac przygotowawczych należy: • Dokonać wizji lokalnej terenu, na którym ma być zlokalizowany plac zabaw, • Uaktualnić i uzupełnić dane geodezyjne w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zadania (rzędne powierzchni terenu inwestycji), • W razie potrzeby dokonać badań gruntowo - wodnych terenu lokalizacji inwestycji dla potrzeb posadowienia urządzeń placu zabaw i zaprojektowanej nawierzchni, a także sposobu zagospodarowania wód opadowych na terenie działki, • Zinwentaryzować istniejącą zieleń pod kątem jej zagospodarowania (pozostawienie, wycinka, przesadzenie). 1.4.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU •Przy projektowaniu placu zabaw należy nawiązać się do już wykonanych elementów zagospodarowania terenu (w szczególności do istniejących na terenie lokalizacji inwestycji krzewów i drzew oraz ogrodzenia). Fragment terenu przeznaczony pod ustawienie urządzeń wyposażenia i ciągów komunikacyjnych powinien posiadać konfigurację płaską, by nie stawiać przeszkód w dostępności dla dzieci, bądź osób niepełnosprawnych (naturalne spadki terenu nie powinny przekraczać 0,5 %). Nie należy wyposażać tych terenów w schody terenowe. Szczegółowa lokalizacja placu zabaw powinna spełniać wymogi pod względem nasłonecznienia, stwarzać możliwość zacienienia roślinnością oraz spełniać wymogi w zakresie stosowanych odległości, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami)- lokalizacja w odległości nie mniejszej niż 10 m od wydzielonych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych, linii rozgraniczających ulicę, miejsc gromadzenia odpadów stałych oraz od okien i drzwi pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Wejście na teren placu zabaw należy sytuować od strony ciągu pieszego zlokalizowanego na terenie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4.

7

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

1.4.3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY •

Elementy małej architektury stanowiące wyposażenie i ogrodzenie, zarówno pod względem formy, użytych materiałów, wykończenia, jak i kolorystyki powinny charakteryzować się wysokimi walorami estetycznymi oraz posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa.

1.4.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI •

• • •

Konstrukcja elementów wyposażenia szkolnego placu zabaw (w tym nawierzchnia syntetyczna) oraz ogrodzenia powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej; przenosić obciążenia pionowe, poziome i dynamiczne oraz zapewniać trwałość urządzeń i ogrodzenia. Konstrukcja elementów małej architektury musi spełniać wymogi skuteczności, ergonomii, bhp, odporności ogniowej oraz inne stawiane tego typu obiektom. Konstrukcja podłoża pod nawierzchnię placu zabaw powinna gwarantować jego trwałość i stabilność, być zgodna z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i budowlanej. Wszystkie elementy wyposażenia szkolnego placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta. Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia.

1.4.5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI Obiekt należy wyposażyć w: • • •

Instalację oświetlenia terenu w oparciu o oprawy oświetleniowe typu parkowego na słupach lub na ścianie budynku szkoły. Ilość i rodzaj opraw należy dobrać na etapie wykonywania projektu budowlanego placu zabaw Instalację monitoringu połączoną z monitoringiem budynku szkoły. Ilość i rodzaj kamer należy dobrać na etapie wykonywania projektu budowlanego placu zabaw. Wszystkie instalacje powinny charakteryzować się wysoką sprawnością konwersji energii i transportu mediów.

8

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

1.4.6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA I WYPOSAŻENIA 1.4.6.1. NAWIERZCHNIE. 1.4.6.1.1. WYMAGANIA OGÓLNE • •Wszystkie nawierzchnie powinny być przepuszczalne, bez konieczności stosowania odwodnień skanalizowanych. Nawierzchnie powinny zostać wykonane zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. W szczególności nawierzchnie należy realizować zgodnie z wymogami normy PN – EN 1177 (nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki). Kolorystyka nawierzchni szkolnego placu zabaw powinna być zgodna z kolorystyką znaku identyfikacji wizualnej programu „SZKOŁA BEZPIECZNA I PRZYJAZNA”.

1.4.6.1.2. NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW •

• • • • • • • •Nawierzchnia bezpieczna powinna być przepuszczalna (piankowa lub gumowa), do stosowania na zewnątrz (zgodnie z normą do stosowania na zewnątrz zgodnie z normą PN-EN 1176-1:2009 i PNEN 1176-7:2009, do umieszczenia na niej elementów urządzeń do ćwiczeń ruchowych, Nawierzchnia bezpieczna powinna być w formie nieregularnej miękko układającej się płaszczyzny lub fragmentów tych płaszczyzn. Nie dopuszcza się nawierzchni układanych z płyt. Nawierzchnia bezpieczna powinna być wykonana na podłożu z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie – wg wytycznych producenta nawierzchni. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować na powierzchni spadek ok. 1,0%. W przypadku występowania pod projektowaną nawierzchnią gruntów gliniastych należy dodatkowo zastosować warstwę odsączającą. Cała nawierzchnia terenu wykończonego nawierzchnią bezpieczną powinna być wykończona bezpiecznym krawężnikiem Nawierzchnia bezpieczna powinna zostać wykonana zgodnie z obowiązującymi normami oraz posiadać wszelkie niezbędne atesty, dopuszczenia lub certyfikaty. Konstrukcja nawierzchni bezpiecznej powinna zabezpieczać przed skutkami upadku z wysokości zależnej od rodzaju poszczególnych urządzeń zabawowych (w całej strefie bezpieczeństwa dla urządzenia), lecz nie mniejszej niż 1,5 m. Nawierzchnia bezpieczna powinna mieć kolor pomarańczowy w odcieniu PANTONE 152 C, RAL 2011 – TIEFORANGE.

9

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

1.4.6.1.3. NAWIERZCHNIA STREFY KOMUNIKACYJNEJ (PIESZEJ) PLACU ZABAW • • • • •

Nawierzchnia strefy komunikacyjnej powinna zostać wykonana z wyrobów typu tartan (lub inna syntetyczna, rozwijana lub wylewana, zgodna z wymogami przywołanej normy). Szerokość ścieżek powinna wynosić ok. 1,5 m i być kształtowana w układach luźno wijących się, o kształtach obłych. Nawierzchnię komunikacyjną należy ograniczyć obrzeżem betonowym na styku z nawierzchnią trawiastą. W celu ułatwienia spływu wód opadowych należy zastosować spadek poprzeczny 2,0%. Nawierzchnia komunikacyjna powinna mieć kolor niebieski w odcieniu PANTONE 540 C, RAL 5003 – SAPHIRBLAU

1.4.6.1.4. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA • • • •Istniejącą nawierzchnię trawiastą należy poddać rekultywacji. Należy chronić istniejącą zieleń w postać krzewów i drzew. W zależności od potrzeb należy przewidzieć nowe nasadzenia zieleni w postaci krzewów i drzew (gatunki „bezpieczne” - nietrujące, nieostre i niekłujące). W miejscu zniszczonych trawników w wyniku prowadzenia robót budowlanych należy wykonać nową nawierzchnię trawiastą: nawierzchnia powinna być wyprofilowana ze spadkiem 1-3%, ułatwiającym powierzchniowy spływ wody, przed założeniem trawnika należy odpowiednio przygotować teren (usunięcie kamieni, śmieci, korzeni, itp.), po przekopaniu terenu na głębokość szpadla (w przypadku mało urodzajnej ziemi), należy zastosować 10 centymetrową warstwę kompostu, mieszając go z ziemią, a następnie teren przeznaczony pod trawnik ograniczyć obrzeżem i wyrównać, podłoże należy przygotować najlepiej na 3-5 tygodni przed założeniem trawnika i w tym czasie systematycznie go odchwaszczać (można zastosować środki chwastobójcze), zakupu darni lub nasion pod zasiew należy dokonać w ilości większej o 5% niż to wynika z obliczeń powierzchni trawiastej. Fragment terenu „zielonego” placu zabaw powinien pełnić również funkcję rekreacyjną, służącą do zabaw i wypoczynku.

1.4.6.2. WYPOSAŻENIE •

Szkolny plac zabaw należy wyposażyć w urządzenia zabawowe dostosowane do kategorii wiekowej dzieci.

10

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

• •• • •Wyposażenie placu zabaw powinno posiadać min. 3-letni okres gwarancyjny. Plac zabaw powinien być wyposażony w pojedyncze elementy sprzętu rekreacyjnego lub zestawy sprzętu rekreacyjnego, pozwalające na prowadzenie z dziećmi różnych form zajęć ruchowych (w szczególności pokonywanie przeszkód, wspinanie, czworakowanie, przeskoki, przeploty, zwisy), następującego rodzaju: zróżnicowane ze względu na możliwości dzieci, różnorodne drabinki, drążki do ćwiczeń, ścianki wspinaczkowe, pomosty, równoważnie, pochylnie, przeplotnie oraz kolorowe huśtawki Przy projektowaniu i wykonywaniu placu zabaw należy bezwzględnie zachowywać strefy bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń wg wytycznych producenta oraz rozmieszczać je na nawierzchniach bezpiecznych w taki sposób, by znajdowały się one od siebie oraz innych nawierzchni w odległości min. 1,5 m. Należy także zapewnić przy lokalizacji huśtawek wahadłowych odległość min. 3,90 m w strefie nawierzchni bezpiecznej. W dokumentacji dotyczącej utworzenia szkolnego placu zabaw strefy te powinny być określone w sposób czytelny i jednoznaczny. Strefy bezpieczeństwa nie mogą się nakładać na siebie. Urządzenia zabawowe powinny być gotowymi elementami systemowymi. Urządzenia winny posiadać ważne certyfikaty bezpieczeństwa według norm EN-1176 i EN-1177. Elementy wyposażenia placów zabaw dla dzieci młodszych na terenach przyszkolnych proponuje się wykonać w w konwencji „naturalnej” , z materiałów drewnianych (okrąglaki, bale) oraz wykonanych z lin sizalowych, bądź łańcuchów i drążków metalowych, z dominantami w kolorze niebieskim. Wszystkie urządzenia powinny być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów (oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne i korozję biologiczną), powinny być zgodne z Polskimi Normami oraz z warunkami określonym w szczególności w przepisach o ogólnym bezpieczeństwie produktów oraz przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (powinny posiadać certyfikaty bezpieczeństwa wydane przez akredytowane jednostki do spraw certyfikacji, odpowiednie aprobaty techniczne oraz atesty dopuszczające do użytkowania). Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw oraz elementy nośne ogrodzenia powinny być trwale związane z gruntem poprzez fundamenty betonowe lub żelbetowe (zgodnie z technologią producenta wyposażenia i ogrodzenia). Fundamenty muszą uwzględnić wymagane aktualną normą gruntową parametry posadowienia. Plac zabaw należy wyposażyć w elementy dodatkowe w postaci: • ławek z oparciem (siedziska i oparcia z drewna klejonego), z których część powinna mieć zamontowane wieszaki na odzież wierzchnią dla dzieci • koszy na śmieci

11

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

• tablicy zawierającej informację: SZKOLNY PLAC ZABAW WYPOSAŻONY W RAMACH PROGRAMU RZĄDOWEGO „RADOSNA SZKOŁA”, • tablicy z regulaminem określającym zasady i warunki korzystania ze szkolnego placu zabawa (z uwzględnieniem w regulaminie zakazu wprowadzania zwierząt na teren ogródka, zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz spożywania napojów alkoholowych, a także wnoszenia napojów i innych wyrobów spożywczych w opakowaniach szklanych) oraz wskazujący, na wypadek zaistnienia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu osób korzystających ze szkolnego placu zabaw, numer telefonu do dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej, a ponadto numery telefonów alarmowych. • umieszczonych, przy każdym urządzeniu, czytelnych tablic informacyjnych pokazujących możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia, tak aby osoby, pod których opieką dzieci będą przebywały po zajęciach lekcyjnych, mogły zagwarantować bezpieczne korzystanie z tych urządzeń. Treść regulaminu przed montażem należy uzgodnić z Zamawiającym.

1.4.6.3. OGRODZENIE • • •Przewiduje się zastosowanie rozwiązań systemowych Zabrania się stosowania ostrych zakończeń ogrodzenia oraz stosowania elementów niebezpiecznych dla użytkowników placu zabaw. W ogrodzeniu placu zabaw należy przewidzieć dwuskrzydłową furtkę z samozamykaczem o szerokości użytkowej nie mniejszej niż 150 cm (szerokość większego skrzydła w świetle przejścia 100 cm, przy czym grubość skrzydła furtki po całkowitym otwarciu nie powinna pomniejszać tej szerokości). Wszystkie nowe elementy ogrodzenia powinny być wykonane w sposób zapewniający bezpieczeństwo użytkownikom placu zabaw i pozostałym uczniom (brak ostrych krawędzi, brak ostrych zakończeń, itp.), oznaczać się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne oraz odpornością na warunki atmosferyczne.

1.4.6.4. WYMAGNIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA . • Elementy metalowe winny być wykonane z rur lub profili stalowych, ocynkowanych metodą ogniową i malowane lakierem akrylowym (strukturalnym). • Elementy drewniane powinny być impregnowane ciśnieniowo. • Łańcuchy winny być ocynkowane. • Wszystkie śruby łączące elementy powinny być wykonywane ze stali nierdzewnej i zabezpieczone nakładkami.

12

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w WarszawieDrewniane elementy konstrukcyjne muszą być dodatkowo malowane farbami impregnującymi do drewna.

1.5. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania Wykonawcy. Wykonawca będzie zobowiązany umową na czas wykonywania placu zabaw do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działalności w zakresie: • organizacji robót budowlanych, • ochrony środowiska, • warunków bezpieczeństwa pracy, • warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową, • zabezpieczenia i oznakowania placu budowy, Wyroby budowlane i instalacyjne stosowane w trakcie wykonywania robót, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i instalacyjnych, posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane i instalacyjne wytwarzane według zasad określanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej (np. beton, przewody instalacyjne) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba tych badań i ich częstotliwość określają specyfikacje techniczne. Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10 t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów budowy. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych i instalacyjnych. Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane: - rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do Wykonawców robót - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalnoużytkowym oraz warunkami umowy; - stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; - wyroby budowlane wytworzone na budowie np. beton na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi.

13

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo Budowlane i postanowień umowy. Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:  odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,  odbiory częściowe,  odbiór końcowy,  odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji. Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:  użyte wyroby,  jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych. W trakcie budowy należy zachować i ochraniać znajdujące się na terenie działki elementy zabudowy, małej architektury oraz drogę dojazdową i parking. Zamawiający w okresie wykonywania robót zapewnia Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody miejskiej. 2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Dokumentacja projektowa winna być wykonana zgodnie z następującymi przepisami:  Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r., nr 223 poz. 1655 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz.1133 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).

14

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156, poz. 1118 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz. 1386)  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92 poz. 881)  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r., nr 147 poz. 1229 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U z 2007 r., Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360)  Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r., nr 83, poz. 578 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. z 2002 r., Nr 8, poz. 71).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE. (Dz. U. z 2002 r., Nr 209 poz. 1779).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1128).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 r., Nr 108, poz. 953 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r., nr 47 poz. 401).  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. z 2002 r., Nr 217, poz. 1833)  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. (Dz. U. z 1998 r., nr 55 poz. 362).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. z 1998 r., Nr 113, poz. 728).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów

15

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. z 1998 r., Nr 99, poz. 637).  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 w sprawie wartości progowych poziomu hałasu (Dz.U. z 2002 r., nr 8 poz. 81).  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)  Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1126).  Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm dla budownictwa ( Dz. U. z 2001 r., Nr 38, poz. 456 z późn. zm. ),  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 września 1999r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm ( Dz. U. z 1999 r., Nr 80, poz. 911 z późn. zm.),  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania Polskich Norm dotyczących bezpieczeństwa i higieny Pracy ( Dz. U. z 1998 r., Nr 148, poz. 974 ),  Ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 12.05.2003 r., poz. 717 z późn. zm.).  Ustawę z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2007 r., nr 75 poz. 493).  Ustawę z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r., 240, poz. 2027 z późn. zm.).  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjnokartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. nr 25 poz. 133).  Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., nr 143 poz. 1002)  „Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Wspólnym Słownikiem Zamówień Publicznych  Wspólny Słownik Zamówień Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r.  wszystkie pozostałe przepisy szczególne i Normy Polskie, mające zastosowanie i wpływ na kompletność i prawidłowość wykonania zadania projektowego oraz docelowe bezpieczeństwo użytkowania wraz z trwałością i ekonomiką rozwiązań technicznych. -PN-EN 1176-1:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań. -PN-EN 1176-2:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek. -PN-EN 1176-3:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni. -PN-EN 1176-4:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych.

16

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

-PN-EN 1176-5:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. -PN-EN 1176-6:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. -PN-EN 1176-7:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. -PN-EN 1176-10:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 10: Całkowicie obudowany sprzęt do zabaw. -PN-EN 1176-11:2009 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie -- Część 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań przestrzennych konstrukcji sieciowych. -PN-EN 1177:2009 Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki -Wyznaczanie krytycznej wysokości upadku. -PN-EN 335-2:2007 Trwałość drewna i materiałów drewnopochodnych - Definicja klas użytkowania - Część 2: Zastosowanie do drewna litego -Uchwała nr 112/2009 Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” -Uchwała nr 216/2010 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2009 r zmieniająca uchwałę w sprawie Rządowego programu wspierania w latach 2009 – 2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła” -Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 lipca 2009 r w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkól muzycznych I stopnia –„Radosna szkoła”

Wszystkie roboty budowlane i instalacyjne należy wykonać zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo Budowlane, obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i zasadami sztuki budowlanej,

17

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Szkolny plac zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 im. K. Szymanowskiego przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

3. CZĘŚĆ GRAFICZNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

18

Skala 1:500

Rys. Nr 1

Plan sytuacyjny

Warszawa, ul. Krasińskiego 1

Zespół Państwowych Szkól Muzycznych Nr 4

Opracowanie: Izabella Krawczyk

Inwestor

w ramach Rządowego Programu "Radosna Szkoła" przy Zespole Państwowych Szkół Muzycznych Nr 4 przy ul. Krasińskiego 1 w Warszawie

Szkolny Plac Zabaw

CIĄGI PIESZO JEZDNE

PROPONOWANA LOKALIZACJA PLACU ZABAW

BUDYNEK SZKOŁY

Suggest Documents