P P P 639

P 622 - P 629 - P 639 TR KULLANIM KILAVUZU B ÖNEML‹ PARÇALAR 1 A Kumanda panosu B Hava ç›k›fl› C Tafl›ma kolu 4 Küçük tekerlekler E Su...
Author: Savas Çakmak
6 downloads 0 Views 402KB Size
P 622 - P 629 - P 639

TR

KULLANIM KILAVUZU

B

ÖNEML‹ PARÇALAR

1

A

Kumanda panosu

B

Hava ç›k›fl›

C

Tafl›ma kolu

4

Küçük tekerlekler

E

Su kab›

F

Hava filtresi

G

Hava girifli

H

Eksoz havas› ç›k›fl›

I

Tel deposu

3

4

7 6 J

Su kesici/ak›fl noktas›

K

Hortum

L

Hortum ba¤lant›s›

8 9

(iste¤e ba¤l›) M

Hortum adaptörü

N

Hortum adaptörü için

J

kapaklar (iste¤e ba¤l›)

5 O

Uzaktan kontrol

P

K›zakl› çubuk

K

O

P

Q

ba¤lant›s› Q

Teleskopik k›zakl›

(optional)

çubuk

L

M

2x

N

2x

1 ÖNCE KULLANMA TAL‹MATLARINI OKUYUN.

2 fiÜPHE DURUMUNDA BAY‹‹N‹ZLE TEMASA GEÇ‹N.

TR 2

Say›n Bay/Bayan,

Kliman›z› sat›n ald›¤›n›z için tebrik ederiz. Bu kliman›n havay› so¤utmas›ndan baflka üç ifllevi bulunmaktad›r, hava rutubetinin al›nmas›, dolan›m ve süzme. Portatif kliman›n çal›flt›r›lmas› ve hareketi son derece kolayd›r. Sorumlu flekilde kulland›¤›n›z takdirde önünüzdeki y›llarda size zevkle bir çok hizmet verecek kaliteli bir ürün ald›n›z. Kliman›z› çal›flt›rmadan önce bu talimatlar› okuman›z kliman›z›n kullan›m ömrünü artt›racakt›r

Kliman›zla serinlik ve konfor diliyoruz..

Samimiyetimizle

PG International B.V. Müflteri Hizmetleri Departman›

TR 3

A

EMN‹YET TAL‹MATLARI Cihaz› ancak düzenleme, tüzük ve standartlara uygunsa monte edin. Ünite sadece kuru yerler, iç mekanlar için kullan›ma uygundur. Besleme voltaj›n› ve frekans› kontrol edin.

G

Ünite sadece ba¤lant› voltaj› 220-240 V. / 50 Hz olan topraklamal› prizlere uygundur.

ÖNEML‹ Cihazda daima topraklanm›fl bir ba¤lant› bulunmal›d›r. Güç beslenmesi topraklanmad›¤›nda üniteyi ba¤layamazs›n›z. Ünite ba¤land›¤›nda fifl daima eriflilebilir olmal›d›r. Talimatlar› dikkatle okuyarak yerine getirin.

Üniteyi topraklamadan önce afla¤›dakileri kontrol edin: •

Voltaj beslemesi etiket üstünde belirtilen flebeke voltaj›n› karfl›lamal›d›r.Priz ve güç beslemesi etiket üstünde belirtilen ak›ma uygun olmal›d›r.Cihaz›n kablosu üstündeki fifl duvar prizine uymal›d›r.Cihaz düz ve sabit bir yüzey üstüne yerlefltirilmelidir.

Uygunlukla ilgili herhangi bir flüpheniz varsa cihaza elektrik beslemesi yetkili bir profesyonel taraf›ndan kontrol edilmelidir. •

Bu cihaz CE emniyet standartlar›na göre yap›lm›flt›r. Buna ra¤men, di¤er bir elektrik cihaz›nda oldu¤u gibi kontrol etmelisiniz.Hava girifl ve ç›k›fl ›zgaras›n› örtmeyin.Üniteyi tafl›madan önce su rezervuar›n› boflalt›n.Cihaz›n asla kimyasal maddelerle temas etmesine izin vermeyin.Üniteye asla birfley püskürtmeyin veya üniteyi suya dald›rmay›n.Ünite deliklerine bir fley yerlefltirmeyin.Üniteyi veya ünite k›s›mlar›n› temizlerken veya de¤ifltirirken daima fifli elektrik güç beslemesinden ç›kar›n.Elektrik güç beslemesine cihaz› ba¤lamak üzere uzatma kablosu asla kullanmay›n. Uygun, topraklanm›fl duvar prizi yoksa yetkili bir uzman taraf›ndan bir tane monte ettirin.Güvenlik nedeniyle di¤er elektrik cihazlar›nda oldu¤u gibi, çocuklar cihaz etraf›nda iseler dikkatli olun.Onar›mlar›n›z› yetkili servis mühendisi veya sat›c›n›z taraf›ndan yapt›r›n. Cihaz›n kullan›c› el kitab›nda belirtilen kullan›m ve bak›m talimatlar›na uyun.Ünite kullan›lmad›¤›nda ünite fiflini duvar prizinden daima ç›kar›n.Ar›zal› bir güç kablosu veya fifl daima yetkili elektrikçi veya sat›c›n›z taraf›ndan

G

de¤ifltirilmelidir.

TR 4

D‹KKAT! • Cihaz› asla hasarl› güç kablosu, fifl, kabin veya kontrol panosuyla kullanmay›n.Kuvveet kablosunu asla parça eklemeyin veya keskin kenarlarla temasa geçmesine izin vermeyin. • Cihaz›n kullan›laca¤› odaya tamamen hava geçirmez flekilde s›zd›rmazl›k sa¤lamay›n. Bu oda içinde düflük bas›nc› engeller. Düflük bas›nç gayzerlerin, vantilasyon sistemlerinin, f›r›nlar›n vs. emniyetle çal›flmas›n› bozmaktad›r. • Bu talimatlara uymama bu cihaz üzerinde garantinin iptal edilmesine yol açabilir.

G B

G

UYARI Klimay› asla arkas›ndan kald›rmay›n veya iterek hareket ettirmeyin, sadece ön taraf›ndan yap›n.

MONTAJ

UYARI Klimay› kullanmadan önce en az›ndan 2 saat yukar› konumda b›rak›lmal›d›r.

Bu ünite portatif olup bir odadan di¤erine tafl›nabilir. Bunu yaparken flunlar› unutmay›n: 1 Ünitenin yukar› konumda ve seviyeli bir yüzeyde yerleflmesi sa¤lanmal›d›r. 2 Filtre tutucuya gevflek filtreleri yerlefltirin. •

Filtre tutucusunu klima d›fl›na al›n.Filtre tutucuyu aç›n ve karbon siyah› filtre ve 3MTM FiltreteTM filtreyi (beyaz), filtre tutucusuna tak›n

50 cmTutucu arkas›na filtre sabitleyici parçay› geri yerlefltirin.Filtre tutucuyu klimadaki yerine yerlefltirin.

50 cm

3 Üniteyi banyo, dufl veya di¤er nemli ortamda çal›flt›rmay›n 4 Uygun hava dolan›m› için üniteyle duvar ve di¤er nesneler aras›nda 50 cm bir uzakl›k b›rak›n. 5 K Hortumunun saat ibresi yönünde döndürerek üniteye ba¤lay›n (en az 5 tur). 6 K Hortumunu mümkün oldu¤u kadar uzakta P k›zakl› çubuk ba¤lant›s›na bitifltirin.

7 Q Teleskopik k›zakl› çubu¤unu pencereye tak›n ve uzunlu¤unu ayarlay›n. P k›zakl› çubuk ba¤lant›s›n› teleskopik k›zakl› çubu¤u içindeki aç›kl›¤a koyun. D›flar›dan havan›n oda içine giriflini engellemek için mümkün oldu¤u kadar pencere ve kap›lar›

G

kapay›n P k›zakl› çubuk ba¤lant›s›n›n d›flar› serbest ak›fl›n› sa¤lay›n.

ÖNEML‹ Montaj için esnek eksoz hortumu 600’den 1500 mm’ye kadar geniflleyebilir. Bu uzunluk özellikle klima teknik verilerine göre tasarlanm›flt›r. Farkl› bir hortum de¤iflimi veya uzatmas›n› asla kullanmay›n, bir ar›zaya yol açabilir. Ekoz havas› serbestçe akmal›d›r, herhangi engelleme kliman›n afl›r› ›s›nmas›na yönlendirebilir. Eksoz hortumunda herhangi büküm veya k›vr›m› önlemeye dikkat edin.

TR 5

C

KULLANMA 1. ANA BESLEMEYE BA⁄LANMA Fifli duvar prizine tak›n. Sonra üniteyi devreye al›n

veya devreden ç›kar›n. Bir v›z›lt›sesi

ç›nlayacak ve ayar olarak LCD, saat 12:00’yi gösterecektir. 2. SAAT AYARI 1 Saat ayar› için

88::88

basma dü¤mesine 3 saniye bas›n. LCD-göstergesinde 4

basama¤›n 2 sol basama¤› yan›p sönecektir. 2

Saati ayarlamak üzere

3 Rast gele

88:88

veya

dü¤mesine bas›n.

bas›n; 4 basama¤›n sa¤ iki basama¤› yan›p sönecektir.

4 Dakikalar› ayarlamak için

veya

5 Saati harekete geçirmek üzere

dü¤mesine bas›n.

basma dü¤mesine tekrar 3 saniye bas›n.

3. SICAKLIK AYARI YUKARI/AfiA⁄I Ayarlanm›fl s›cakl›¤› de¤ifltirmek isterseniz s›cakl›k ayar› için

G

veya

dü¤mesine

bas›n. 2 rakaml› gösterge ayarl› s›cakl›¤› belirtecektir.

NOT Ayarlanan s›cakl›¤a ulaflmak oda çevre koflullar›na ba¤l›d›r.

4. KONUM ANAHTARI ‹stenen konumu temsil eden ikon belirene kadar

dü¤meye pefl pefle bas›n (=>Cool=>

Fan=>Cool> vs.) LCD-göstergesinde flunlar görülür:

Cooling

[So¤utma]

Fan only

[Sadece Vantilatör]

Ünite her bafllad›¤›nda so¤utma konumuna 22°C ayar s›cakl›¤›yla bafllar. Vantilatör devri otomatik olarak seçilecektir. 5. VANT‹LATÖR DEVR‹ AYARI Otomatik vantilatör devri yerine sabit bir vantilatör devri tercih ederseniz,basma dü¤mesine s›ras›yla bas›n; LCD- göstergesindeki vantilatör ikonu uygun biçimde dönecektir.

TR 6H›zl›

- turbo devir içinNormal

- vasat devir içinYavafl

- yavafl devir içinKarfl›l›kl›

- otomatik vantilatör devri (sadece so¤utma konumunda!)

6. ZAMAN PROGRAMLAYICI AYARI Zamanlay›c› afla¤›daki görünümlerde ayarlanabilir: AÇMA Ünite kapamadayken- AÇMA için zamanlay›c›y› programlamak üzere:

88::88

1 Basma

dü¤mesine bas›n; 4 basama¤›n 2 sol basama¤› yan›p söner.

2 Saati ayarlamak üzere

88:88

3 Basma

veya

dü¤mesine bas›n.

dü¤mesine tekrar bas›n, 4 basama¤›n 2 sa¤ basama¤› yan›p söner.

4 Befler dakika aral›klarla saatin dakikalar›n› ayarlamak üzere

veya

dü¤mesine

bas›n. Zamanlay›c› ayarlanm›flt›r. 10 saniye sonra göstergeye dönülür. Dairesel zaman skalas› saat 24:00’e kadar AÇMA programlamal› zamanlar aras›nda olacakt›r. Zaman skalas›nda yan›p sönen çubuk AÇMA programlay›c› zaman›na eriflilene kadar gerçek zaman› ve her 30 dakikada bir ilerleyen bir faza geçifli belirtir, sonra dairesel zaman skalas›nda siyah k›s›mlar kaybolacakt›r. KAPAMA Ünite çal›fl›rken- KAPAMA için zamanlay›c›y› programlamak üzere:

88::88

1 Basma

dü¤mesine bas›n; 4 basama¤›n 2 sol basama¤› yan›p söner.

2 Saati ayarlamak üzere

88:88

3 Basma

veya

dü¤mesine bas›n.

dü¤mesine tekrar bas›n, 4 basama¤›n 2 sa¤ basama¤› yan›p söner.

4 Befler dakika aral›klarla saatin dakikalar›n› ayarlamak üzere

veya

dü¤mesine

bas›n. Zamanlay›c› ayarlanm›flt›r. 10 saniye sonra göstergeye dönülür. Dairesel zaman skalas› flimdiki zamanla KAPAMA ayarlanm›fl zamanlar aras›nda olacakt›r. Zaman skalas›nda yan›p sönen çubuk KAPAMA programlay›c› zaman›na eriflilene kadar gerçek zaman› ve her 30 dakikada bir ilerleyen bir faza geçifli belirtir, sonra dairesel zaman skalas›nda siyah k›s›mlar kaybolacakt›r.

TR 7

Tekrarl› KAPAMA & AÇMA Ünite çal›fl›rken- tekrarl› KAPAMA& AÇMA için zamanlay›c›y› programlamak üzere:

88::88

1 Basma

dü¤mesine bas›n; 4 basama¤›n 2 sol basama¤› yan›p söner.

2 Saati ayarlamak üzere 3 Basma

88:88

veya

dü¤mesine bas›n.

dü¤mesine tekrar bas›n, 4 basama¤›n 2 sa¤ basama¤› yan›p söner.

4 Befler dakika aral›klarla saatin dakikalar›n› ayarlamak üzere

veya

dü¤mesine

bas›n. Zamanlay›c› ayarlanm›flt›r. 10 saniye sonra göstergeye dönülür. 5 AÇMA ayar› yapma için basamaklar hala yan›p sönerken yukar›daki ifllemi tekrarlay›n. Dairesel zaman skalas› 00:00 zaman›ndan kapama zamanlama zaman›na ve açma zaman›ndan 24:00 zaman›na kadar olacakt›r. Zaman skalas›nda yan›p sönen çubuk off on

gerçek zaman› ve her 30 dakikada bir ilerleyen bir faza geçifli belirtir. Ünite günlük zaman ayar›na göre çal›flacakt›r. Tekrarl› AÇMA & KAPAMA Ünite dururken- tekrarl› AÇMA&KAPAMA için zamanlay›c›y› programlamak üzere:

88::88

1 Basma

dü¤mesine bas›n; 4 basama¤›n 2 sol basama¤› yan›p söner.

2 Saati ayarlamak üzere

88:88

3 Basma

veya

dü¤mesine bas›n.

dü¤mesine tekrar bas›n, 4 basama¤›n 2 sa¤ basama¤› yan›p söner.

4 Befler dakika aral›klarla saatin dakikalar›n› ayarlamak üzere

veya

dü¤mesine

bas›n. Zamanlay›c› ayarlanm›flt›r. 10 saniye sonra göstergeye dönülür. 5 KAPAMA ayar› yapma için basamaklar hala yan›p sönerken yukar›daki ifllemi tekrarlay›n. Dairesel zaman skalas› 00:00 zaman›ndan AÇMA zamanlama zaman›na ve KAPAMA zaman›ndan 24:00 zaman›na kadar KAPALI olacakt›r. Zaman skalas›nda yan›p sönen çubuk gerçek zaman› ve her 30 dakikada bir ilerleyen bir faza geçifli belirtir. Ünite günlük zaman ayar›na göre çal›flacakt›r. Bir enerji ar›zas›ndan (örne¤in duvar prizinden fifl ç›kt›ktan) sonra zamanlay›c› ayar›n› yeniden programlamal›s›n›z.

TR 8

7. ZAMANLAMA FONKS‹YONUNUN ‹PTAL ED‹LMES‹ Zamanlama fonksiyonunu iptal için bir an için basma

dü¤mesine bas›n, sonra o zaman

göstergesine geri dönecektir. Gündelik konum da ayn› flekilde iptal edilebilir. Dairesel zaman skalas›nda siyah k›s›mlar kaybolacakt›r. 8. HAVA AKIfiI Klima üzerinde ›zgaray› ayarlayarak hava ak›fl›n› yönlendirin. ‹terek veya çekerek ›zgaray› ortaya hareket ettirin. Bu ›zgaran›n yanl›fl konumlanmas›n› önlemek içindir. Hava ak›fl›n›n ayar› ayr›ca dikey kanatlar›n yönünü hareket etirerek te mümkündür. 9. UYKU KONUMU FONKS‹YONU Uyku konumu fonksiyonu ünitenin ayarl› s›cakl›¤›n› bekleyen gövdenin ›s›l ihtiyaçlar›na afla¤›daki gibi ayarlamaktad›r: •

SO⁄UMA veyA OTOMAT‹K konumda Ayar s›cakl›¤› 1 saat sonra 10°C ve 2 saat sonra yine 1°C artar.UYKU konumu çal›flmada VANT‹LATÖR konumu yoktur.Ayarl› vantilatör devri: DÜfiÜK 1 Uyku konumunda çal›flmak için basma 2 Uyku konumunu iptal için yine basma

dü¤nmesine bas›n. dü¤mesine bas›n.

10. NEM G‹DERME Ünite nem giderici olarak kullan›lacaksa egzoz borusunu kullanmay›n ve ›l›k havan›n oda içinde dolafl›m›na izin verin. Devaml› su ak›m›n› sa¤lamak için: 1 Üniteyi kapat›n ve fiflini ç›kar›n. 2 Su kesiciyi ve plastik t›pay› ç›kar›n. 3 Su ç›k›fl›n›n alt›na bir ak›tma kab› ( iç boyutlar› 20 mm) yerlefltirin, gerekli görülürse daha genifl bir kap ile de¤ifltirin. 4 Lütfen di¤er ucu normal bir drenaja yerlefltiriniz. Tüpün bükülmedi¤inden ve e¤ilmedi¤inden emin olunuz. Tüp tamamen uzunlamas›na meyletmelidir.

TR 9

D

HAVA F‹LTRES‹ Bu klima, dolaflan oda havas›n› temizlemek için 3-katl› filtre paketiyle donat›lm›flt›r: a.

Elek filtresi ; Daha büyük toz taneleri uzaklaflt›rmak için.

b.

3MTM FiltreteTM filtresi; Polen, bakteri, hayvan kepekleri ve toz gibi sa¤l›ks›z taneleri uzaklaflt›rmak için.

G

c.

Aktif karbon filtre levhas›; kokular› uzaklaflt›rmak için.

NOT! Aktif karbon filtre ve 3MTM FiltreteTM filtresi bir plastik ambalajda teslim edilmifltir. Bu filtreleri monte etmeyi unutmay›n. Bu filtreler oda ortam›n›n sa¤l›ks›z tanelerini uzaklaflt›rmaktad›r.

Ünitenin arkas›ndaki filtre tutucu aç›labilmektedir. Aktif karbon filtre ve 3MTM FiltreteTM filtresi monte edilebilir veya ç›kar›labilir. Elek filtresi filtre tutucunun parças›d›r (resme bak›n). a.

Elek filtresi hava ak›fl›n›n engellenmesinden kaç›nmak için düzenli biçimde vakum süpürgesiyle temizlenmelidir.

b.

Art›/eksi elektrostatik yüklü 3MTM FiltreteTM filtresinin 3 ayda bir de¤ifltirilmesi önerilir. Ola¤an üstü kir, inflaat ifli, hayvanlar, sigara içenlerin varl›¤› ile sürekli biçimde klima ünitesinin çal›flt›r›lmas› 3MTM FiltreteTM filtresinin ömrünü azalt›r.

Yeni filtre

c.

Filtrenin de¤ifltirilmesi önerilir.

Aktif karbon filtre levhas› tozlu ise vakumlu süpürgeyle temizlenebilir, ancak 3MTM FiltreteTM filtresi ile ayn› zamanda de¤ifltirilmelidir.

TR 10

Filtre kurulumu: 1 Filtre çerçevesini üniteden ç›kar›n›z.

fig. 1

2 Filtre tutucuyu filtre çerçevesinden ay›r›n›z (flekil 1’e bak›n›z). 3 Aktif karbon filtresini ve 3M TM Filtrete TM filtresini plastik çantas›ndan ç›kar›n›z. 4 Aktif karbon filtresini filtre çerçevesinin içine geçiriniz (flekil 2’ye bak›n›z).

fig. 2

5 3M TM Filtrete TM filtresini filtre çerçevesinin içine geçiriniz (flekil 3’e bak›n›z).

G

6 Tutucuyu filtre çerçevesine tekrar takarak filtreyi tak›n›z (flekil 4’e bak›n›z).

fig. 3

fig. 4

NOT: • 3M TM Filtrete TM filtresini ve aktif karbon filtresini mevsimsel depolama öncesinde sökünüz ve yeni mevsim bafllang›c›nda yeni filtreleri tak›n›z. Eski filtreler “Biyolojik-olmayan çöp konteyn›r›nda” ortadan kald›r›labilirler. • De¤ifltirme filtre paketleri sat›c›n›zda mevcuttur. • Üniteyi 3M TM Filtrete TM filtresi ve karbon filtresi olmadan çal›flt›rmak havaland›r›c›ya herhangi zarar vermez. Bu durumda kokular ve zararl› tozlar sirküle edilmifl havadan ar›nd›r›lmazlar.

TR 11

E

DAH‹L‹ SU KABININ BOfiALTILMASI Afl›r› (çevresel) durumlarda dahili su kab›n› düzenli biçimde boflaltmak gerekebilir. Dahili su kab› dolunca ›fl›k yanarak üniteden sürekli ses uyar›s› gelecektir. Ünite otomatik olarak duracakt›r. 1 Üniteyi kapat›n ve duvar ç›k›fl›ndan fifli ç›kar›n. 2 Üniteyi hareket ettirmeyin. Ani hareketler su kaça¤›na neden olabilir. 3 Geçici boflaltma borusu 5 alt›ndaki zemine tencere veya uygun bir tabla yerlefltirin J. 4 J Lastik t›pas›n› boflaltma borusundan ç›kar›n ve (± 0.5 lt) su akmas›na izin verin. 5 J Lastik t›pas›n› boflaltma borusundan ç›kar›n, fifli duvar ç›k›fl›na sokun ve üniteyi

G

çal›flt›r›n. Uyar› ›fl›¤› sönecektir.

F

NOT! Klima kullan›l›rken normal koflullar alt›nda su hava ç›k›fl borusundan akacakt›r K.

UZAKTAN KUMANDA Ünite uzaktan kumanda O taraf›ndan gönderilen tüm sinyallere yan›t verir. Sinyalin al›nmas›ndan sonra üniteden bir bip sesi olacakt›r. Uzaktan kumanda ile ünitenin çal›flt›r›lmas› (C bölümüne bak›n›z) sirküler kontrol paneliyle çal›flt›r›lmas›n›n neredeyse ayn›s›d›r. Tek istisna saat fonksiyonudur. Gerçek zaman› ayarlamak ve zamanlay›c›y› programlamak için her zamanki basma dü¤mesinin yerine (saat iflareti var), uzaktan kumanda

üzerinde afla¤›daki 3 basma

dü¤mesi vard›r: •

TR 12

(saat iflareti) ZAMANLAYICI AÇIK

- gerçek zaman› ayarlamak için

• •

ZAMANLAYICI KAPALI

- KAPALI olan ünite için zaman› programlamak için

- AÇIK olan ünite için zaman› programlamak için

G

G

TEM‹ZLEME UYARI! Üniteyi kapat›n ve cihaz ya filtre temizli¤inden önce veya filtrelerin de¤ifltirilmesinden önce fifli prizden ç›kar›n.

Yuvay› yumuflak nemli bir bez ile temizleyin. Asla fliddetli etkin kimyasal maddeler, petrol,

G

deterjan veya di¤er temizlik çözeltileri kullanmay›n. Filtrelerin bak›m› için D Bölümü “Hava Filtresi”ne baflvurun.

H

NOT! Elek filtresiz bir klimay› asla kullanmay›n.

DEPOLAMA 1 Dahili su kab›n› boflalt›n (E Bölümüne baflvurun). 2 Elek filtreyi temizleyin ve yerine tak›n (G Bölümüne baflvurun). •

Mevsim sonunda aktik karbon filtre ve 3MTM FiltreteTM filtreyi ç›kar›n ve yeni mevsim bafl›nda sadece yeni filtreler yerlefltirin. Eski filtreler kimyasal at›ktan oluflmam›flt›r ve (organil olmayan at›k) normal at›k gibi uzaklaflt›r›labilir.Yeni filtreler bayiinizde bulunmaktad›r.

3 ‹çerisinin tamamen kuru olmas› için üniteyi birkaç saat hava dolan›m› konumunda b›rak›n. 4 Kabloyu gösterildi¤i gibi muhafaza edin, toza karfl› koruyun ve çocuklar›n eriflemeyece¤i kuru bir yerde saklay›n

TR 13

I

PROBLEM G‹DERME Afla¤›daki problemler mutlaka bir ar›zay› göstermemektedir. Ser vis bölümü ile temas kurmadan önce bunlar› kontrol ediniz.

Problem

Birim çalıflmamakta.

Neden

Çözüm

Güç beslemesi yok.

‹fllev gören bir çıkıfla ba¤layın ve anahtarı açın.

Su tankı göstergesi devrede.

Dahili su kabını boflaltın (E Bölümüne baflvurun).

Dolaysız günıflı¤ı.

Perdeleri kapatın.

Su tankı dolu

Bofl su tankı ( E bölümüne bakınız)

Ünite direk günefl ıflı¤na maruz k a l m ı fl .

Ünitenin yerini de¤ifltirin.

Camlar ve pencereler açık, odada Cam ve pencereleri kapat, ya da fazla insan ve ısı kayna¤ı. ekstra klima yerlefltir. Ünite görevini yerine getiriyor Kirli filtre. gibi görünmüyor. Hava girifli veya hava çıkıflı engellenmifl.

Filtreyi temizle veya de¤ifltir. Engeli kaldır.

Oda sıcaklı¤ı seçilen de¤erden düflük.

Sıcaklık seçimini de¤ifltir.

Ünite gürültülü.

Ünite düzgün oturmamıfl.

Pürüzsüz zemine yerlefltir (daha az titreflim).

Kompresör çalıflmıyor.

Olasılıkla aflırı ısınma koruması alıflmaktadır.

Sıcaklık düflene kadar 3 dakika bekle, sonra üniteyi yeniden çalıfltır.

Uzaklık çok fazla. Uzaktan kontrol çalıflmıyor.

Uzaktan kontrol sinyalini kontrol panosu almıyor. Piller boflalmıfl.

Uzaktan kontrolün kontrol panosuna odaklanmasını sa¤layın. Pilleri de¤ifltirin.

Klimay› yaln›zken sökmeyin ve onarmay›n. Ehliyetsiz onar›mlar garantinin kayb›na yol açar ve kullan›c›ya tehlike yarat›r.

J

GARANT‹ HÜKÜMLER‹ Is›t›c›n›z sat›n alma tarihinden bafllamak üzere bir 24 ayl›k garantisiyle gelir. Bu süre içinde malzeme ve iflçilikle ilgili tüm kusurlar ücretsiz olarak de¤ifltirilir.Bu garantriyle ilgili afla¤›daki hükümler uygulan›r: 1.

Sonuçsal hasarlar dahil olmak üzere tüm di¤er iddialar› kesinlikle kabul etmiyoruz.

2.

Garanti müddeti içinde parça de¤iflimleri veya herhangi onar›mlar garanti müddetinin uzat›lmas›yla sonuçlanmayacakt›r.

TR 14

3.

Makinede de¤ifliklik yap›ld›¤›nda, orijinal olmayan parçalar kullan›ld›¤›nda veya üçüncü taraflarca onar›m yap›ld›¤›nda garanti art›k uygulanmayacakt›r.

4.

Garanti filtre gibi normal afl›nma alt›ndaki parçalar› kapsamamaktad›r.

5.

Garanti ancak üzerinde hiç de¤ifliklikler yap›lmam›fl tarihli orijinal al›fl faturas› sunuldu¤unda uygulanacakt›r.

6.

Garanti, ihmal ve kullanma talimatlar›na uymayan davran›fllar›n neden oldu¤u hasarlara uygulanmayacakt›r.

7.

Nakliye masraflar› ile kliman›n nakliyesi s›ras›nda ilgili riskler sat›n al›c›n›n sorumlulu¤udur.

Gereksiz masraflardan kaç›nman›z için önce her zaman dikkatle kullanma talimatlar›n› okuman›z› öneririz. Çözüm önermedi¤i durumda onar›m için kliman›z› bayiinize götürün.

K

TEKN‹K VER‹LER De¤iflikliklere tabii olup belirtmek üzere kullan›lmaktad›r.

Model So¤utma kapasitesi*

P 622

P 629

P 639

2,2

2,9

3,9

2,8

2,6

3,0

kW

0,8

1,1

1,3

A

3,9

5,0

6,0

kW

EER* Güç tüketimi Akım Ana flebeke

V/Hz/F

220 - 240 / 50 / 1

Maks. Hava alma

m /h

450

490

530

Nem giderme maks.**

L/24h

20

26

36

m

75

90

120

Oda büyüklü¤ü

3

3

Kompresör modeli

rotary

Fan devirleri

3 (2+1 turbo)

Termostatik aralık

°C

18 - 32

Gürültü seviyesi

dB

49 / 60

Koruma sınıfı So¤utucu yükü

IP 21

type/gr

Boyutlar (w x h x d)

mm

Net a¤ırlık

kg

R407C / 480

*

EN 14511’e uygundur

**

32°C, 80% nisbi nem için nem giderme

R407C / 580

R407C / 720

540 x 800 x 480 32

34

39

At›k elektrik ürünler ev at›klar›yla birlikte uzaklaflt›r›lmamal›d›r. Olanaklar varsa lütfen geri dönüflüm yapt›r›n. Geri dönüflüm önerisi için yerel yetkililer veya sat›c›n›z›n görüfllerini al›n.

TR 15

DISTRIBUTED IN EUROPE BY PVG INTERNATIONAL B.V.

2 DEUTSCHLAND PVG Deutschland GmbH Beiersdorfstraße 4 46446 EMMERICH tel: +49 2821 76713 fax: +31 412 622 893 email: [email protected] 6 DANMARK PVG Scandinavia A/S Niels Bohrsvej 10 6100 HADERSLEV tel: +45 73 53 02 02 fax: +45 73 53 02 04 email: [email protected] 5 ESPAÑA PVG España S.A. Pol. Ind. San José de Valderas II Comunidad ”La Alameda” C/ Aurora Boreal, 19 28918 LEGANÉS (Madrid) tel: +34 91 611 31 13 +34 91 612 73 04 fax: email: [email protected] 3 FRANCE PVG France SARL 4, Rue Jean Sibélius B.P. 185 76410 SOTTEVILLE SOUS LE VAL tel: +33 2 32 96 07 47 +33 0 820 34 64 84 fax: email: [email protected]

u NORGE Sunwind - Gylling A/S Rudsletta 71-75 / P.O. Box 64 N-1309 RUD tel: +47 67 17 13 70 fax: +47 67 17 13 80 email: [email protected] 1 NEDERLAND PVG International B.V. P.O. Box 96 5340 AB OSS tel: +31 412 694 694 fax: +31 412 622 893 email: [email protected] 9 PORTUGAL Gardena, Lda Recta da Granja do Marquês ALGUEIRÃO 2725-596 MEM MARTINS + 35 21 92 28 530 tel: fax: + 35 21 92 28 536 email: [email protected] : POLSKA PVG Polska Sp. z. o. o. ul. Kościelnej 110 26-800 Białobrzegi tel: +48 48 613 00 70 +48 48 613 00 70 fax: email: [email protected] TR

TURKEY PVG Is›tma Klima So¤utma Ltd.Sti. Ataturk Cad. No 380 Ak Ishani Kat 6 35220 Alsancak IZMIR - TURKEY tel: + 90 232 463 33 72 fax: + 90 232 463 69 91 email: [email protected]

man_P622-629-639_tr

q SCHWEIZ PVG Schweiz AG Genuastrasse 15 4142 MÜNCHENSTEIN tel: +41 61 337 26 51 fax: +41 61 337 26 78 email: [email protected]

> ITALIA PVG Italy SRL Via Niccolò Copernico 5 50051 CASTELFIORENTINO (FI) tel: +39 571 628 500 fax: +39 571 628 504 email: [email protected]

avg©060413

e BELGIË PVG Belgium NV/SA Industrielaan 55 2900 SCHOTEN tel: +32 3 326 39 39 fax: +32 3 326 26 39 email: [email protected]

4 UNITED KINGDOM Lister Gases Bridge Street Holloway Bank, Wednesbury West Midlands WS10 OAW tel.: +44 121 506 1818 fax: +44 121 505 1744 email: [email protected]

PVG Traffic

i ÖSTERREICH PVG Austria VertriebsgmbH Salaberg 49 3350 HAAG +43 7434 44867 tel: fax: +43 7434 44868 email: [email protected]

Suggest Documents