OSOBY W WIEKU LAT

Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 2 3 4 5 6 7 8 Osoby w wieku 18-24 …………………………………………………………………….. Osoby w wieku 25-3...
4 downloads 0 Views 383KB Size
Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 2 3 4 5 6 7 8

Osoby w wieku 18-24 …………………………………………………………………….. Osoby w wieku 25-34 …………………………………………………………………….. Osoby bez kwalifikacji zawodowych …………………………………………………….. Osoby bez doświadczenia zawodowego ………………………………………………….. Kobiety po urodzeniu dziecka ……………………………………………………………. Osoby długotrwale bezrobotne …………………………………………………………… Osoby po 50 roku życia …………………………………………………………………... Osoby niepełnosprawne …………………………………………………………………...

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy

3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

1 2 3 5 6 7 8 9

OSOBY W WIEKU 18 – 24 LAT Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby bezrobotne do 25 r. ż. mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat to najmłodsza grupa na rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby, które ukończyły szkoły, nie posiadają doświadczenia zawodowego i po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. Bezrobotni do 25 roku życia to te osoby, które do czasu zastosowania wobec nich usług i instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia. Bezrobotni w wieku 18 – 24 lat zarejestrowani w PUP w Limanowej stanowią 26,8 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają mężczyźni i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 18-24 lat: 2 665 osób w tym: KOBIETY: 1 261 osób MĘŻCZYŹNI: 1 404 osoby 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 192 osoby POLICEALNE i ŚREDNIE ZAWODOWE: 747 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 666 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 831 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 229 osób STAN NA 30.04.2014

5. Główne problemy na rynku pracy

Grupa osób w wieku 18 – 24 często nie posiada doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Przyjęcie takiego pracownika do pracy wymaga od pracodawcy stosunkowo dużego nakładu czasu i pieniędzy na jego przyuczenie/przeszkolenie co stanowi problem dla przedsiębiorców. Osoby w tym wieku rzadko znają problemy rynku pracy i mają problemy z poruszaniem się na tym rynku. 6. Silne strony grupy Silnymi stronami grupy wiekowej 18 – 24 lat w kontekście rynku pracy są: mobilność zawodowa i geograficzna, dyspozycyjność (z uwagi m.in. na posiadanie prawa jazdy, brak własnej rodziny, łatwość w kontaktach z obcokrajowcami itp.), chęć szkolenia się, podnoszenia wiedzy, kwalifikacji i praktycznych, umiejętności (z uwagi na brak doświadczenia), duże zainteresowanie aktywizacją zawodową, znajomość języków obcych (najczęściej dwóch, których co dopiero uczyli się w szkole), dobra kondycja zdrowotna i siła (z uwagi na młody organizm). 7. Inne cechy charakterystyczne Komunikatywność, kreatywność, podejmowanie ryzyka, odwaga, lepsza reakcja na sytuacje stresowe.

1

8. Proponowane wsparcie przykłady dobrych praktyk

Osoby w wieku 18 – 24 lat najczęściej korzystają z: - jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, - staży, - szkoleń. Dobre praktyki:-

PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY 18 – 24 LAT Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Klub Pracy

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach spoinami czołowymi, - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, - Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z uprawnieniami operatora żurawia przenośnego typu HDS kat. II Ż, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Instrumenty wspierające usługi rynku pracy

Staże (planowany termin realizacji od m-c września 2014.) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Uwagi

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy

3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

OSOBY W WIEKU 25 – 34 LAT Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Osoby w przedziale wiekowym 25 - 34 lata to najliczniej zatrudniana grupa na rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby, które w większości posiadają już jakieś doświadczenie zawodowe oraz wiedzę. Są osobami dojrzałymi, bardziej odpowiedzialnymi i zaradnymi z uwagi na wielkość obowiązków i ról społecznych, w jakich uczestniczą. Bezrobotni w wieku 25 - 34 lat zarejestrowani w PUP w Limanowej stanowią 28,5% ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 25 - 34 lat: 2 834 osoby w tym: KOBIETY: 1 667 osób MĘŻCZYŹNI: 1 167 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 616 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 838 osób

2

ŚREDNIE OGÓLNE: 463 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 606 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 311 osób STAN NA 30.04.2014

5. Główne problemy na rynku pracy

Grupa osób w wieku 25 – 34 lat to w dużej części osoby, które zakładają rodziny, rodzą i wychowują dzieci. Przyjęcie takiego pracownika do pracy stanowi dla pracodawcy ryzyko, że nie będzie miał osoby w pełni dyspozycyjnej i mobilnej (także w zakresie odbywania szkoleń). 6. Silne strony grupy Silną stroną grupy wiekowej 25 – 34 lat w kontekście rynku pracy jest posiadanie aktualnej wiedzy (absolwenci studiów) lub/i doświadczenia zawodowego oraz tzw. „ustatkowanie”: posiadanie własnego mieszkania, samochodu, pieniędzy, itp. Tym samym są bardziej skłonni podjąć ryzyko otwarcia własnego biznesu. 7. Inne cechy charakterystyczne Umiejętność godzenia wielu ról społecznych. 8. Proponowane wsparcie - Osoby w wieku 25 – 34 lat najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej, - staży i szkoleń. Dobre praktyki:PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY 25 - 34 LAT Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Klub Pracy

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach spoinami czołowymi, - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, - Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z uprawnieniami operatora żurawia przenośnego typu HDS kat. II Ż, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Instrumenty wspierające usługi rynku pracy

Prace interwencyjne

Uwagi

Brak

OSOBY BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby bez kwalifikacji zawodowych mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

3

2. Definicja grupy

3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to osoby nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu, poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Szukają zazwyczaj pracy na stanowiskach związanych z handlem, sprzątaniem, pracami fizycznymi. W tej grupie znajdują się osoby, które są na etapie nauki i docelowo zmierzają do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz osoby, które zakończyły swoją edukację na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym lub są absolwentami zasadniczych szkół zawodowych/techników lecz nie zdały egzaminów zawodowych. Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowani w PUP w Limanowej stanowią 27,3% ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem gimnazjalnym. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych: 2 720 osób w tym: KOBIETY: 1 467 osób MĘŻCZYŹNI: 1 263 osoby 2. Poziom wykształcenia: POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 303 osoby ŚREDNIE OGÓLNE: 690 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 503 osoby GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 1 224 osoby STAN NA 30.04.2014

5. Główne problemy na rynku pracy

Często przeszkodą w zatrudnieniu przez pracodawcę osoby bez kwalifikacji zawodowych jest brak podstaw prawnych do wykonywania przez nich konkretnych zawodów oraz brak wiedzy o konkretnych zawodach 6. Silne strony grupy Brak 7. Inne cechy charakterystyczne Brak pomysłu na własną ścieżkę zawodową. 8. Proponowane wsparcie - Osoby bez kwalifikacji zawodowych najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - szkoleń, - staży. Dobre praktyki: PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Klub Pracy

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach spoinami czołowymi, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych

Instrumenty wspierające usługi rynku pracy

Staże, szkolenia

Uwagi

Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

4

OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby bez doświadczenia zawodowego mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego to osoby, które wykonywały zatrudnienie/inną pracę zarobkową lub prowadziły działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Najczęściej do grupy tej należą osoby młode, po szkołach. 3. Krótki opis grupy Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego zarejestrowani w PUP w Limanowej stanowią 24,7% ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego: 2 457 osób w tym: KOBIETY: 1 425 osób MĘŻCZYŹNI: 1 032 osoby 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 342 osoby POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 765 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 596 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 272 osoby GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 482 osoby STAN NA 30.04.2014

Pracodawcy liczą się z tym, że pracownik bez doświadczenia zawodowego będzie wymagał większego nakładu finansowo – czasowego aby móc wdrożyć się w pracę. Osoby bez doświadczenia zawodowego często wypracowują w sobie dobre nawyki związane z rzetelną pracą i zorganizowanie. 6. Silne strony grupy Osoby bez doświadczenia zawodowego są chętne do podejmowania pracy na różnych stanowiskach pracy. Dodatkowo mają dużą motywację do szkolenia się i korzystania z zajęć aktywizacyjnych czy staży. 7. Inne cechy charakterystyczne Nie mają utartych nawyków w pracy, mogą przez to łatwiej przyjmować zasady panujące w danej firmie/instytucji. 8. Proponowane wsparcie - Osoby bez doświadczenia zawodowego najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - szkoleń, - prac interwencyjnych. Dobre praktyki: 5. Główne problemy na rynku pracy

PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

Klub Pracy

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach

5

spoinami czołowymi, - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, - Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z uprawnieniami operatora żurawia przenośnego typu HDS kat. II Ż, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Instrumenty wspierające usługi rynku pracy

Staże, szkolenia, prace interwencyjne

Uwagi

Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

KOBIETY Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy to te kobiety, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie podjęły zatrudnienia. Kobiety zarejestrowane w PUP w Limanowej stanowią 52,7 % ogółu bezrobotnych. Przeważają kobiety z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet: 5 245 osób w tym: PO URLOPIE MACIERZYŃKIM/WYCHOWAWCZYM: 1 088 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 980 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 1 529 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 896 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 1 252 osoby GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 888 osób STAN NA 30.04.2014

5. Główne problemy na rynku pracy

Kobiety, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym mają ograniczona możliwości podjęcia pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, nie są wystarczająco dyspozycyjne. Nie zawsze są zainteresowane aktywizacją zawodową choć często posiadają nie potrafią efektywnie szukać pracy. 6. Silne strony grupy Dobra organizacja czasu, zaradność. 7. Inne cechy charakterystyczne Wrażliwość społeczna. 8. Proponowane wsparcie - Kobiety najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk Dobre praktyki: PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA KOBIET Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

-

6

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Szkolenia, staże

Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Uwagi

Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) osoby długotrwale bezrobotne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Długotrwale bezrobotny to osoba, która pozostaje w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 3. Krótki opis grupy Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP w Limanowej stanowią 62,3% ogółu wszystkich bezrobotnych. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego: 6 207 osób w tym: KOBIETY: 3 657 osób MĘŻCZYŹNI: 2 550 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 479 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 1 501 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 800 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 2 074 osoby GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 1 353 osoby STAN NA 30.04.2014

5. Główne problemy na rynku Osoby długotrwale bezrobotne często mają zdezaktualizowane pracy uprawnienia i kwalifikacje niedopasowane do rynku pracy, brakuje im motywacji i umiejętności poszukiwania pracy. Jest to grupa zagrożona najbardziej wykluczeniem zawodowym i społecznym. 6. Silne strony grupy Nie mają wysokich wymagań. Są zdeterminowani. 7. Inne cechy charakterystyczne Zniecierpliwienie. Psychiczna słabość. 8. Proponowane wsparcie - Osoby długotrwale bezrobotne najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - robót publicznych, - staży, - szkoleń, - prac interwencyjnych. Dobre praktyki: -

7

PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Pośrednictwo pracy i usług EURES

Klub Pracy Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach spoinami czołowymi, - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, - Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z uprawnieniami operatora żurawia przenośnego typu HDS kat. II Ż, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Staże Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Uwagi

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

OSOBY 50 + Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) osoby powyżej 50 roku życia mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotny 50+ to osoba, która na dzień zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50 lat. Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat zarejestrowani w PUP w Limanowej stanowią 15,7% ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają mężczyźni i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego: 1 562 osoby w tym: KOBIETY: 608 osób MĘŻCZYŹNI: 954 osoby 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 24 osoby POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 276 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 42 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 639 osób GIMNAZJALNEI NIŻSZE: 581 osób STAN NA 30.04.2014

5. Główne problemy na rynku Osoby 50 + często skarżą się na przewlekłe choroby. Ponadto starają pracy się o przywrócenie renty lub świadczenia przedemerytalne. Zazwyczaj mają konkretne wymagania wobec potencjalnej pracy (czasami wysokie), chcą pracować na miejscu (nie są skłonni do przemieszczania się), nie zawsze są skłonne by się przekwalifikować. 6. Silne strony grupy Mają duże doświadczenie zawodowe. 7. Inne cechy charakterystyczne Czasami zrezygnowane (gdy zostały zwolnione nagle, po długim czasie pracy w jednej firmie) i zagubione w poszukiwaniu pracy.

8

8. Proponowane wsparcie przykłady dobrych praktyk

Osoby 50+ najczęściej korzystają ze: - staży, - szkoleń, - robót publicznych, - jednorazowych dotacji na podjęcie działalności gospodarczej. Dobre praktyki: Projekt „Aktywne 50+” Poddziałanie 6.1.1 PO KL. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS.

PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB 50+ Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Pośrednictwo pracy i usług EURES Tak Szkolenia i rozwój zawodowy Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach spoinami czołowymi, - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, - Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z uprawnieniami operatora żurawia przenośnego typu HDS kat. II Ż, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, szkolenia Uwagi Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na ograniczenia zdrowotne. Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani w PUP w Limanowej stanowią 2,4 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają mężczyźni i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych niepełnosprawnych: 283 osoby w tym: KOBIETY: 117 osób MĘŻCZYŹNI: 121 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 12 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 46 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 18 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 90 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 72 osoby STAN NA 30.04.2014

9

5. Główne problemy na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z mobilnością. Oferty pracy nie zawsze są dopasowane do ich schorzeń zdrowotnych. Nie ma też zbyt wielu zakładów pracy chronionej. 6. Silne strony grupy Często są bardzo zmotywowani do pracy i szanują pracę. Pracodawcy mogą mogą korzystać ze zniżek z tytułu niepełnosprawności pracownika. 7. Inne cechy charakterystyczne Świadomość własnych praw i przywilejów. 8. Proponowane wsparcie - Osoby bezrobotne niepełnosprawne najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - szkoleń. Dobre praktyki: Projekt ,,Sukces bez barier” Działanie 7.4 PO KL. Projekt współfinansowany przez UE w ramach EFS. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Tak Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy

-

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Tak

Szkolenia i rozwój zawodowy

Szkolenia grupowe pn. - Cukiernik, - Opiekun dzienny – szkolenie uzupełniające, - Spawacz metodą TIG (141) w zakresie spawania blach i rur spoinami czołowymi i spawania blach spoinami czołowymi, - Programowanie i obsługa obrabiarek CNC, - Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w zakresie prawa jazdy kat. C, C+E z uprawnieniami operatora żurawia przenośnego typu HDS kat. II Ż, - Nowoczesne technologie w budownictwie przy wewnętrznych robotach wykończeniowych, - Szkolenie przygotowujące do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej Szkolenia, staże

Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Uwagi

Nowe rozwiązania aktywnych form zawarte w nowelizacji ustawy o promocji

10