OSOBY W WIEKU LAT

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 2 3 4 5 6 Osoby w wieku 18-30 lat …………………………………………………………………. Osoby długotrwale bezrobotne………...
3 downloads 0 Views 677KB Size
Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 2 3 4 5 6

Osoby w wieku 18-30 lat …………………………………………………………………. Osoby długotrwale bezrobotne…………………………………………………………..... Osoby powyżej 50. roku życia ……………………………………………………………. Osoby niepełnosprawne …………………………………………………………………... Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej……………………………………. Osoby posiadające co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia ……………………………………………….

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy

3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

22 24 25 26 27 28

OSOBY W WIEKU 18 – 30 LAT Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149) m.in. osoby bezrobotne do 30 r. ż. mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat to najmłodsza grupa na rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby, które ukończyły szkoły, nie posiadają doświadczenia zawodowego i po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy oraz te, które ze względu na młody wiek nie posiadają wystarczająco bogatego doświadczenia zawodowego. Dodatkowo osoby powyżej 25. roku życia mają już swoje rodziny i wychowują dzieci, stąd muszą poszukiwać takich warunków pracy, które pozwolą im godzić życie osobiste i zawodowe. Wśród osób bezrobotnych do 30. roku życia są osoby z tzw. kategorii NEET (Not in Education, Employment or Training), wobec której Unia Europejska czyni szczególne starania angażując dodatkowe środki finansowe z uwagi na rosnące wskaźniki bezrobocia w tej grupie osób, dezaktualizację ich wiedzy i rosnący poziom frustracji. Bezrobotni do 30.roku życia to te osoby, które do czasu zastosowania wobec nich usług i instrumentów rynku pracy nie ukończyły 30. roku życia. Bezrobotni w wieku 18 – 30 lat zarejestrowani w PUP w Zakopanem stanowią 38 % ogółu bezrobotnych. 1. Liczba zarejestrowanych ww. osób bezrobotnych: 1 425 osób, w tym: KOBIETY: 542osób MĘŻCZYŹNI: 883 osób STAN NA 31.05.2015

5. Główne problemy na rynku pracy

Grupa osób w wieku 18 – 24 często nie posiada wystarczająco bogatego doświadczenia zawodowego lub/i praktycznych umiejętności. Przyjęcie takiego pracownika do pracy wymaga od pracodawcy stosunkowo dużego nakładu czasu i środków finansowych na jego przyuczenie/przeszkolenie, co stanowi problem dla przedsiębiorców. Osoby w tym wieku rzadko znają problemy rynku pracy i mają problemy z poruszaniem się na tym rynku. Grupa osób w wieku 25 – 30 lat to w dużej części osoby, które zakładają rodziny, rodzą i wychowują dzieci. Przyjęcie takiego pracownika do pracy

stanowi dla pracodawcy ryzyko, że nie będzie miał osoby w pełni dyspozycyjnej i mobilnej (także w zakresie odbywania szkoleń). 6. Silne strony grupy Silnymi stronami grupy wiekowej 18 – 24 lat w kontekście rynku pracy są: mobilność zawodowa i geograficzna oraz dyspozycyjność (z uwagi m.in. na posiadanie prawa jazdy, brak własnej rodziny, łatwość w kontaktach z obcokrajowcami itp.), chęć szkolenia się, podnoszenia wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności (z uwagi na brak doświadczenia), duże zainteresowanie aktywizacją zawodową, znajomość języków obcych (najczęściej dwóch, których co dopiero uczyli się w szkole), dobra kondycja zdrowotna i siła (z uwagi na młody organizm). Silną stroną grupy wiekowej 25 – 30 lat w kontekście rynku pracy jest posiadanie aktualnej wiedzy (absolwenci studiów) lub/i choćby niewielkiego doświadczenia zawodowego oraz tzw. „ustatkowanie”: posiadanie własnego mieszkania, samochodu, pieniędzy, itp. Tym samym są bardziej skłonni podjąć ryzyko otwarcia własnego biznesu. 7. Inne cechy charakterystyczne Komunikatywność, kreatywność, podejmowanie ryzyka, odwaga, lepsza reakcja na sytuacje stresowe, umiejętność godzenia wielu ról społecznych. 8. Proponowane wsparcie - Najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - szkoleń, - bonów stażowych, - bonów zatrudnieniowych, - bonów na zasiedlenie, - bonów szkoleniowych, - jednorazowych środków lub pożyczki z programu „Wsparcie w starcie” na podjęcie własnej działalności gospodarczej. Dobre praktyki: Projekt Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tatrzańskim. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY 18 – 30 LAT Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, indywidualne informacje zawodowe, grupowe informacje zawodowe. Pośrednictwo pracy i usług EURES Oferty pracy, giełdy pracy, oferty pracy Eures, przekazywanie informacji nt. możliwości poszukiwania pracy poprzez system Eures oraz informacji nt. warunków życia i pracy w poszczególnych krajach EOG, pomoc w przygotowaniu i przesłaniu dokumentów aplikacyjnych pod oferty pracy Eures. Szkolenia i rozwój zawodowy Szkolenia indywidualne i grupowe. Bony szkoleniowe. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Dodatki aktywizacyjne, jednorazowe środki i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, staże, bony (stażowe, zatrudnieniowe, na zasiedlenie), wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne. Uwagi Usługi rynku pracy uzależnione są od profilu pomocy (I, II, III), jaki zostanie ustalony osobie bezrobotnej przy przeprowadzeniu z nią Kwestionariusza do profilowania. W każdym

profilu pomocy dostępne są (niekoniecznie te same) rodzaje usług.

konkretne

OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149) osoby długotrwale bezrobotne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Długotrwale bezrobotny to osoba, która pozostaje w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 3. Krótki opis grupy Osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w PUP w Zakopanem stanowią 64 % ogółu wszystkich bezrobotnych. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych ww. osób bezrobotnych: 2 439 osób, w tym: KOBIETY: 924 osób MĘŻCZYŹNI: 1515 osób STAN NA 31.05.2015

5. Główne problemy na rynku Osoby długotrwale bezrobotne często mają zdezaktualizowane pracy uprawnienia i kwalifikacje niedopasowane do rynku pracy, brakuje im motywacji i umiejętności poszukiwania pracy. Jest to grupa zagrożona najbardziej wykluczeniem zawodowym i społecznym. 6. Silne strony grupy Nie mają wysokich wymagań. Są zdeterminowani. 7. Inne cechy charakterystyczne Zniecierpliwienie. Psychiczna słabość. 8. Proponowane wsparcie - Najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - szkoleń, - refundowanych miejsc pracy (doposażenie/wyposażenie miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne), - jednorazowych środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej, Dobre praktyki: PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, indywidualne informacje zawodowe, grupowe informacje zawodowe. Pośrednictwo pracy i usług EURES Oferty pracy, giełdy pracy, oferty pracy Eures, przekazywanie informacji nt. możliwości poszukiwania pracy i warunków pracy za granicą. Szkolenia i rozwój zawodowy Szkolenia indywidualne i grupowe. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Dodatki aktywizacyjne, jednorazowe środki i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże. Uwagi Środki finansowe na aktywizację ww. grupy osób

pochodzą przede wszystkim z algorytmu i rezerwy Ministra. Usługi rynku pracy uzależnione są od profilu pomocy (I, II, III), jaki zostanie ustalony osobie bezrobotnej przy przeprowadzeniu z nią Kwestionariusza do profilowania. W każdym profilu pomocy dostępne są konkretne (niekoniecznie te same) rodzaje usług. 1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy 4. Dane statystyczne

OSOBY 50 + Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149) osoby powyżej 50 roku życia mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotny 50+ to osoba, która na dzień zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50-ty rok życia. Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat zarejestrowani w PUP w Zakopanem stanowią 23% ogółu bezrobotnych. 1. Liczba zarejestrowanych ww. osób bezrobotnych: 879 osób, w tym: KOBIETY: 304 osób MĘŻCZYŹNI: 575 osób STAN NA 31.05.2015

5. Główne problemy na rynku Osoby 50 + często skarżą się na przewlekłe choroby. Ponadto starają pracy się o przywrócenie renty lub świadczenia przedemerytalne. Zazwyczaj mają konkretne wymagania wobec potencjalnej pracy (czasami wysokie), chcą pracować na miejscu (nie są skłonni do przemieszczania się), nie zawsze są skłonne by się przekwalifikować. 6. Silne strony grupy Mają duże doświadczenie zawodowe. 7. Inne cechy charakterystyczne Czasami zrezygnowane (gdy zostały zwolnione nagle, po długim czasie pracy w jednej firmie) i zagubione w poszukiwaniu pracy. 8. Proponowane wsparcie - Najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - szkoleń, - refundowanych miejsc pracy (doposażenie/wyposażenie miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne), - jednorazowych środków lub pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Dobre praktyki: Projekt Nowe rozdanie PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB 50+ Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, indywidualne informacje zawodowe, grupowe informacje zawodowe. Pośrednictwo pracy i usług EURES Oferty pracy, giełdy pracy, oferty pracy Eures, przekazywanie informacji nt. możliwości poszukiwania pracy i warunków pracy za granicą. Szkolenia i rozwój zawodowy Szkolenia indywidualne i grupowe. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Dodatki aktywizacyjne, jednorazowe środki i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże. Uwagi Usługi rynku pracy uzależnione są od profilu

pomocy (I, II, III), jaki zostanie ustalony osobie bezrobotnej przy przeprowadzeniu z nią Kwestionariusza do profilowania. W każdym profilu pomocy dostępne są konkretne (niekoniecznie te same) rodzaje usług.

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy 4. Dane statystyczne

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149) osoby niepełnosprawne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na ograniczenia zdrowotne. Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani w PUP stanowią 2% ogółu bezrobotnych. 1. Liczba zarejestrowanych ww. osób bezrobotnych: 89 osób, w tym: KOBIETY: 27 osób MĘŻCZYŹNI: 62 osób STAN NA 31.05.2015

5. Główne problemy na rynku pracy

Osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z mobilnością. Oferty pracy nie zawsze są dopasowane do ich schorzeń zdrowotnych. Nie ma też zbyt wielu zakładów pracy chronionej. 6. Silne strony grupy Często są bardzo zmotywowani do pracy i szanują pracę. Pracodawcy mogą mogą korzystać ze zniżek z tytułu niepełnosprawności pracownika. 7. Inne cechy charakterystyczne Świadomość własnych praw i przywilejów. 8. Proponowane wsparcie - Najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - bonów dla osób do 30. roku życia, - szkoleń, - refundowanych miejsc pracy (doposażenie/wyposażenie miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne), - jednorazowych środków lub pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej. Dobre praktyki: PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, indywidualne informacje zawodowe, grupowe informacje zawodowe. Pośrednictwo pracy i usług EURES Oferty pracy, giełdy pracy, oferty pracy Eures, przekazywanie informacji nt. możliwości poszukiwania pracy i warunków pracy za granicą. Szkolenia i rozwój zawodowy Szkolenia indywidualne i grupowe. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Dodatki aktywizacyjne, jednorazowe środki i pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony dla osób do 30. roku życia.

Uwagi

Usługi rynku pracy uzależnione są od profilu pomocy (I, II, III), jaki zostanie ustalony osobie bezrobotnej przy przeprowadzeniu z nią Kwestionariusza do profilowania. W każdym profilu pomocy dostępne są konkretne (niekoniecznie te same) rodzaje usług.

OSOBY KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ POMOCY SPOŁECZNEJ 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149) osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej to osoby w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Osoba korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej to osoba korzystająca z zasiłków (świadczenia pieniężne) i innych form pomocy proponowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej. 3. Krótki opis grupy Bezrobotni korzystający ze świadczeń pomocy społecznej zarejestrowani w PUP w Zakopanem stanowią 0% ogółu bezrobotnych. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych ww. osób bezrobotnych: 0 osób, w tym: KOBIETY: 0 osób MĘŻCZYŹNI: 0 osób STAN NA 31.05.2015

5. Główne problemy na rynku pracy

Osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej znajdują się zazwyczaj w trudnej sytuacji finansowej. Brak pieniędzy przekłada się często na trudności w poszukiwaniu pracy ze względu na zaniedbanie wyglądu, trudności z dotarciem do pracodawcy, trudności w znalezieniu pracy (brak dostępu do Internetu) lub inne problemy, np. osobisto – rodzinne, zdrowotne. Często osoby te są długotrwale bezrobotne, mają problemy z autoprezentowaniem się i obniżoną ocenę siebie. Bywa, że osoby te żyją w patologii. 6. Silne strony grupy Jeżeli bieda nie wynika z patologii, lecz np. ze schorzeń zdrowotnych, trudnych sytuacji osobisto – rodzinnych, to wówczas osoby te są mają motywację do podejmowania pracy poniżej swojego wykształcenia i kwalifikacji, czasami nawet za niskie zarobki. 7. Inne cechy charakterystyczne Niski stopień zaradności – oczekiwanie na wsparcie instytucjonalne, narażenie na wykluczenie społeczne, słaba mobilność. 8. Proponowane wsparcie - Najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - refundowanych miejsc pracy (doposażenie/wyposażenie miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne). Dobre praktyki: PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH ZE ŚWIADCZEŃ OPS Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, indywidualne informacje zawodowe, grupowe informacje zawodowe. Pośrednictwo pracy i usług EURES Oferty pracy, giełdy pracy, oferty pracy Eures, przekazywanie informacji nt. możliwości poszukiwania pracy i warunków pracy za granicą.

Szkolenia i rozwój zawodowy Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Uwagi

Szkolenia indywidualne i grupowe. Dodatki aktywizacyjne, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony dla osób do 30. roku życia. Usługi rynku pracy uzależnione są od profilu pomocy (I, II, III), jaki zostanie ustalony osobie bezrobotnej przy przeprowadzeniu z nią Kwestionariusza do profilowania. W każdym profilu pomocy dostępne są konkretne (niekoniecznie te same) rodzaje usług.

OSOBY POSIADAJĄCE CO NAJMNIEJ 1 DZIECKO DO 6. ROKU ŻYCIA LUB CO NAJMNIEJ 1 DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE DO 18. ROKU ŻYCIA 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 149) osoby wychowujące co najmniej 1 dziecko do 6. roku życia lub co najmniej 1 niepełnosprawne dziecko do 18. roku życia znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Osoby posiadające co najmniej 1 dziecko do 6. roku życia lub co najmniej 1 niepełnosprawne dziecko do 18. roku życia to osoby, które prawnie zajmują się wychowaniem i utrzymaniem ww. dzieci. 3. Krótki opis grupy Bezrobotni posiadający co najmniej 1 dziecko do 6. roku życia lub co najmniej 1 niepełnosprawne dziecko do 18. roku życia zarejestrowani w PUP w Zakopanem stanowią 11% ogółu bezrobotnych. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych ww. osób bezrobotnych: 439 osób, w tym: KOBIETY: 349 osób MĘŻCZYŹNI: 90 osób STAN NA 31.05.2015

5. Główne problemy na rynku Osoby wychowujące co najmniej 1 dziecko do 6. roku życia lub co pracy najmniej 1 niepełnosprawne dziecko do 18. roku życia mają problemy związane z godzeniem życia rodzinnego z zawodowym. Często trudno im znaleźć pracę ponieważ pracodawcy niechętnie patrzą na ich sytuację rodzinną i ograniczoną przez to dyspozycyjność. 6. Silne strony grupy Osoby te zazwyczaj są mobilne, zorganizowane, cierpliwe. 7. Inne cechy charakterystyczne Skłonne pracować w ściśle określonych godzinach pracy. 8. Proponowane wsparcie - Najczęściej korzystają ze: przykłady dobrych praktyk - staży, - bonów dla osób do 30. roku życia, - szkoleń, - jednorazowych środków lub pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej, - refundowanych miejsc pracy (doposażenie/wyposażenie miejsc pracy, prace interwencyjne, roboty publiczne). Dobre praktyki: PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH WW. DZIECI Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa Indywidualne porady zawodowe, grupowe porady zawodowe, indywidualne informacje zawodowe, grupowe informacje zawodowe. Pośrednictwo pracy i usług EURES Oferty pracy, giełdy pracy, oferty pracy Eures, przekazywanie informacji nt. możliwości poszukiwania pracy i warunków pracy za granicą.

Szkolenia i rozwój zawodowy Instrumenty wspierające usługi rynku pracy

Uwagi

Szkolenia indywidualne i grupowe. Dodatki aktywizacyjne, wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, jednorazowe środki lub pożyczki na otwarcie własnej działalności gospodarczej, prace interwencyjne, roboty publiczne, staże, bony dla osób do 30. roku życia. Rodzaj usług rynku pracy uzależniony jest od profilu pomocy (I, II, III), jaki zostanie ustalony osobie bezrobotnej przy przeprowadzeniu z nią Kwestionariusza do profilowania.