OSOBY W WIEKU LAT

Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 2 3 4 5 6 7 8 Osoby w wieku 18-24 …………………………………………………………………….. Osoby w wieku 25-34 ……………………………………...
3 downloads 0 Views 911KB Size
Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 2 3 4 5 6 7 8

Osoby w wieku 18-24 …………………………………………………………………….. Osoby w wieku 25-34 …………………………………………………………………….. Osoby bez kwalifikacji zawodowych …………………………………………………….. Osoby bez doświadczenia zawodowego ………………………………………………….. Kobiety po urodzeniu dziecka ……………………………………………………………. Osoby długotrwale bezrobotne …………………………………………………………… Osoby po 50 roku życia …………………………………………………………………... Osoby niepełnosprawne …………………………………………………………………...

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy

3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

1 3 5 7 9 11 13 15

OSOBY W WIEKU 18 – 24 LAT Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby bezrobotne do 25 r. ż. mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat to najmłodsza grupa na rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby, które ukończyły szkoły, nie posiadają doświadczenia zawodowego i po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy. Bezrobotni do 25 roku życia to te osoby, które do czasu zastosowania wobec nich usług i instrumentów rynku pracy nie ukończyły 25 roku życia. Osoby w wieku 18 – 24 lat zarejestrowane w Sądeckim Urzędzie Pracy stanowią 18,2 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają mężczyźni i osoby z wykształceniem średnim ogólnokształcącym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 18-24 lat: 950 osób w tym: KOBIETY: 421 osób MĘŻCZYŹNI: 529 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 117 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 181 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 261 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 214 osoby GIMNAZJALNE I NIŻEJ: 177 osób STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku pracy

6. Silne strony grupy

7. Inne cechy charakterystyczne

Grupa osób w wieku 18 – 24 często nie posiada doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności. Przyjęcie takiego pracownika do pracy wymaga od pracodawcy stosunkowo dużego nakładu czasu i pieniędzy na jego przyuczenie/przeszkolenie co stanowi problem dla przedsiębiorców. Osoby w tym wieku rzadko znają problemy rynku pracy i mają problemy z poruszaniem się na tym rynku. Silnymi stronami grupy wiekowej 18 – 24 lat w kontekście rynku pracy są: mobilność zawodowa i geograficzna oraz dyspozycyjność (z uwagi m.in. na posiadanie prawa jazdy, brak własnej rodziny, łatwość w kontaktach z obcokrajowcami itp.), chęć szkolenia się, podnoszenia wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności (z uwagi na brak doświadczenia), duże zainteresowanie aktywizacją zawodową, znajomość języków obcych (najczęściej dwóch, których co dopiero uczyli się w szkole), dobra kondycja zdrowotna i siła (z uwagi na młody organizm). Komunikatywność, kreatywność, podejmowanie ryzyka, odwaga, lepsza reakcja na sytuacje stresowe.

1

8. Proponowane wsparcie przykłady dobrych praktyk

Osoby w wieku 18 – 24 lat najczęściej korzystają z: - pośrednictwa pracy, - staży - szkoleń, - dofinansowania do studiów podyplomowych, - dotacji na otwarcie własnej firmy. Dobre praktyki: Projekt “Nowy Sącz – Nowa firma” (Działanie 6.2 PO KL): doradztwo i szkolenia z zakresu przedsiębiorczosci oraz dotacje na własny biznes m.in. dla osób do 25 roku życia. Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca” (działanie 6.1.3 PO KL): staże, szkolenia i dotacje na wł. działaność gosp. (łącznie z doradztwem i szkoleniami z zakresu przedsiębiorczości) finansowane ze środków UE w ramach EFS. Projekt: „Sądeczanin bez granic” (Leonardo da Vinci): możliwość zdobycia praktyki zawodowej w Niemczech w zawodach takich jak: kucharz, kelner, barman, opiekun osoby starszej, opiekunka dziecięca, mechanik samochodowy, elektromechanik samochodowy, elektryk oraz murarz. Program specjalny „Postaw na siebie” (program specjalny dla 24 osób z min. 2 kryteriami bycia w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy): pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże, refundowane miejsca pracy, jednorazowe dotacje na otwarcie dział.gosp.

PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY 18 – 24 LAT Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy. Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE. Szkolenia i rozwój zawodowy 2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min. średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

2

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy

3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

OSOBY W WIEKU 25 – 34 LAT Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) Osoby w przedziale wiekowym 25 - 34 lata to najliczniej zatrudniana grupa na rynku pracy. W jej skład wchodzą osoby, które w większości posiadają już jakieś doświadczenie zawodowe oraz wiedzę. Są osobami dojrzałymi, bardziej odpowiedzialnymi i zaradnymi z uwagi na wielkość obowiązków i ról społecznych, w jakich uczestniczą. Bezrobotni w wieku 25 - 34 lat zarejestrowani w Sądeckim Urzędzie Pracy stanowią 33,4 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych 25 - 34 lat: 1 747 osób w tym: KOBIETY: 932 osoby MĘŻCZYŹNI: 815 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 250 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 244 osoby ŚREDNIE OGÓLNE: 264 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 395 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 594 osoby STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku pracy

Grupa osób w wieku 25 – 34 lat to w dużej części osoby, które zakładają rodziny, rodzą i wychowują dzieci. Przyjęcie takiego pracownika do pracy stanowi dla pracodawcy ryzyko, że nie będzie miał osoby w pełni dyspozycyjnej i mobilnej (także w zakresie odbywania szkoleń). 6. Silne strony grupy Silną stroną grupy wiekowej 25 – 34 lat w kontekście rynku pracy jest posiadanie aktualnej wiedzy (absolwenci studiów) lub/i doświadczenia zawodowego oraz tzw. „ustatkowanie”: posiadanie własnego mieszkania, samochodu, pieniędzy, itp. Tym samym są bardziej skłonni podjąć ryzyko otwarcia własnego biznesu. 7. Inne cechy charakterystyczne Umiejętność godzenia wielu ról społecznych i załatwiania wielu spraw. 8. Proponowane wsparcie - Osoby w wieku 25 – 34 lat najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwa pracy, - dotacji na otwarcie wł. dział. gosp. - szkoleń. Dobre praktyki: Program specjalny “Aktywni rodzice” (program specjalny dla 34 osób, które mają na wychowaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat): pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe, staże, refundowane miejsca pracy oraz jednorazowe dotacje na wł.dział. gosp. + dodatkowe środki finansowe: na opiekę nad dzieckiem lub przy zatrudnieniu po stażu). PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY 25 - 34 LAT Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy. Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE.

3

Szkolenia i rozwój zawodowy

2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min. średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi -

4

OSOBY BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby bez kwalifikacji zawodowych mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych to osoby nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu. Szukają zazwyczaj pracy na stanowiskach związanych z handlem, sprzątaniem, pracami fizycznymi. W tej grupie znajdują się osoby, które są na etapie nauki i docelowo zmierzają do uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz osoby, które zakończyły swoją edukację na poziomie podstawowym lub gimnazjalnym lub są absolwentami zasadniczych szkół zawodowych/techników lecz nie zdały egzaminów zawodowych. 3. Krótki opis grupy Bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych zarejestrowani w Sądeckim Urzędzie Pracy stanowią 26,2 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają mężczyźni i osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych bezdrobotnych bez kwalifikacji zawodowych: 1 369 osób w tym: KOBIETY: 673 osoby MĘŻCZYŹNI: 696 osób 2. Poziom wykształcenia: POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 106 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 514 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 74 osoby GIMNAZJALNE I NIŻEJ: 675 osób STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku pracy

Często przeszkodą w zatrudnieniu przez pracodawcę osoby bez kwalifikacji zawodowych jest brak podstaw prawnych do wykonywania przez nich konkretnych zawodów oraz brak wiedzy o konkretnych zawodach. 6. Silne strony grupy Brak. 7. Inne cechy charakterystyczne Brak pomysłu na własną ścieżkę zawodową. 8. Proponowane wsparcie - Osoby bez kwalifikacji zawodowych najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwa pracy, - poradnictwa zawodowego, - szkoleń, - staży. Dobre praktyki: Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca”, Projekt: „Sądeczanin bez granic”, Program specjalny ”Postaw na siebie”. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY BEZ KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy. Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE.

5

Szkolenia i rozwój zawodowy

2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min. średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

6

OSOBY BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. osoby bez doświadczenia zawodowego mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego to osoby, które wykonywały zatrudnienie/inną pracę zarobkową lub prowadziły działalność gospodarczą przez łączny okres poniżej 6 miesięcy. Najczęściej do grupy tej należą osoby młode, po szkołach. 3. Krótki opis grupy Bezrobotni bez doświadczenia zawodowego zarejestrowani w Sądeckim Urzędzie Pracy stanowią 22,4 % ogółu bezrobotnych. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych bez doświadczenia zawodowego: 1 168 osób w tym: KOBIETY: 597 osób MĘŻCZYŹNI: 571 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 246 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 192 osoby ŚREDNIE OGÓLNE: 250 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 152 osoby GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 328 osób STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku pracy

Pracodawcy liczą się z tym, że pracownik bez doświadczenia zawodowego będzie wymagał większego nakładu finansowo – czasowego aby móc wdrożyć się w pracę. Osoby bez doświadczenia zawodowego często wypracowują w sobie dobre nawyki związane z rzetelną pracą i zorganizowanie. 6. Silne strony grupy Osoby bez doświadczenia zawodowego są chętne do podejmowania pracy na różnych stanowiskach pracy. Dodatkowo mają dużą motywację do szkolenia się i korzystania z zajęć aktywizacyjnych czy staży. 7. Inne cechy charakterystyczne Nie mają utartych nawyków w pracy, mogą przez to łatwiej przyjmować zasady panujące w danej firmie/instytucji. 8. Proponowane wsparcie - Osoby bez doświadczenia zawodowego najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwo pracy - poradnictwo zawodowe, - staże, - szkolenia, -studia podyplomowe, - refundowane miejsca pracy. Dobre praktyki: Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca”, Projekt “Sądeczanin bez granic”, Program specjalny “Postaw na siebie”. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB BEZ DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy.

7

Pośrednictwo pracy i usług EURES

Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE. Szkolenia i rozwój zawodowy 2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min. średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy

8

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

KOBIETY Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) m.in. kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kobiety w szczególnej sytuacji na rynku pracy to te kobiety, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym nie podjęły zatrudnienia. Kobiety stanowią 50,2 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. Najwięcej jest kobiet z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych kobiet: 2 624 osoby w tym: PO URLOPIE MACIERZYŃSKIM/WYCHOWAWCZYM: 666 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 548 osoby POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 800 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 396 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 496 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 384 osoby STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku pracy

Kobiety, które po urodzeniu dziecka, urlopie macierzyńskim lub wychowawczym mają ograniczona możliwości podjęcia pracy ze względu na opiekę nad dziećmi, nie są wystarczająco dyspozycyjne. Nie zawsze są zainteresowane aktywizacją zawodową choć często posiadają nie potrafią efektywnie szukać pracy. 6. Silne strony grupy Dobra organizacja czasu, zaradność. 7. Inne cechy charakterystyczne Wrażliwość społeczna. 8. Proponowane wsparcie - Kobiety najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwa pracy, - szkoleń - staży, - refundowanych miejsc pracy. Dobre praktyki: Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca”, Program specjalny “Aktywni rodzice”. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA KOBIET Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy (planowana praca metoda hiszpańską). Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE. Szkolenia i rozwój zawodowy 2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min.

9

średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

10

OSOBY DŁUGOTRWALE BEZROBOTNE 1. Odniesienie w prawie Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) osoby długotrwale bezrobotne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. 2. Definicja grupy Długotrwale bezrobotny to osoba, która pozostaje w rejestrze urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy, w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresu odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 3. Krótki opis grupy Osoby długotrwale bezrobotne stanowią 47,66% ogółu wszystkich bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim urzędzie Pracy. W grupie tej przeważają kobiety i osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym. 4. Dane statystyczne 1. Liczba zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych: 2 492 osoby w tym: KOBIETY: 1 342 osoby MĘŻCZYŹNI: 1 150 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 333 osoby POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 640 osób ŚREDNIE OGÓLNE: 284 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 719 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 516 osób STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku Osoby długotrwale bezrobotne często mają zdezaktualizowane pracy uprawnienia i kwalifikacje niedopasowane do rynku pracy, brakuje im motywacji i umiejętności poszukiwania pracy. Jest to grupa zagrożona najbardziej wykluczeniem zawodowym i społecznym. 6. Silne strony grupy Nie mają wysokich wymagań. Są zdeterminowani. 7. Inne cechy charakterystyczne Zniecierpliwienie. Psychiczna słabość. 8. Proponowane wsparcie - Osoby długotrwale bezrobotne najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwa pracy, - poradnictwa zawodowego, - staży, - refundowanych miejsc pracy, - szkoleń. Dobre praktyki: Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca”, Program specjalny “Postaw na siebie”, Program specjalny “Aktywni rodzice”. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy. Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE. Szkolenia i rozwój zawodowy

2 szkolenia grupowe:

11

- obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min. średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

12

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

OSOBY 50 + Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) osoby powyżej 50 roku życia mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Bezrobotny 50+ to osoba, która na dzień zastosowania wobec niej usług lub instrumentów rynku pracy ukończyła co najmniej 50-ty rok życia. Bezrobotni w wieku powyżej 50 lat stanowią 20 % ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W grupie tej przeważają mężczyźni i osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat: 1 044 osoby w tym: KOBIETY: 454 osoby MĘŻCZYŹNI: 590 osób 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 21 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 172 osoby ŚREDNIE OGÓLNE: 45 osób ZASADNICZE ZAWODOWE: 137 osób GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 79 osób STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku Osoby 50 + często skarżą się na przewlekłe choroby. Ponadto starają pracy się o przywrócenie renty lub świadczenia przedemerytalne. Zazwyczaj mają konkretne wymagania wobec potencjalnej pracy (czasami wysokie), chcą pracować na miejscu (nie są skłonni do przemieszczania się), nie zawsze są skłonne by się przekwalifikować. 6. Silne strony grupy Mają duże doświadczenie zawodowe. 7. Inne cechy charakterystyczne Czasami zrezygnowane (gdy zostały zwolnione nagle, po długim czasie pracy w jednej firmie) i zagubione w poszukiwaniu pracy. 8. Proponowane wsparcie - Osoby 50+ najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwa pracy, - poradnictwa zawodowego, - refundowanych miejsc pracy i staży. Dobre praktyki: Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca”, Projekt “Nowy Sacz – nowa firma”, Program specjalny “Postaw na siebie”.

PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA GRUPY OSÓB 50+ Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy. Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE. Szkolenia i rozwój zawodowy 2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla

13

wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min. średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

14

1. Odniesienie w prawie

2. Definicja grupy 3. Krótki opis grupy

4. Dane statystyczne

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE Na mocy przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) osoby niepełnosprawne mają status osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Osoba niepełnosprawna to taka, która posiada odpowiednie orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze względu na ograniczenia zdrowotne. Bezrobotni niepełnosprawni stanowią 7,1% ogółu bezrobotnych zarejestrowanych w Sądeckim Urzędzie Pracy. W grupie tej nieznacznie przeważają kobiety i osoby z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym. 1. Liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych niepełnosprawnych: 371 osoby w tym: KOBIETY: 189 osób MĘŻCZYŹNI: 182 osoby 2. Poziom wykształcenia: WYŻSZE: 16 osób POLICEALNE I ŚREDNIE ZAWODOWE: 54 osoby ŚREDNIE OGÓLNE: 22 osoby ZASADNICZE ZAWODOWE: 53osoby GIMNAZJALNE I NIŻSZE: 44 osoby STAN NA 31.05.2013

5. Główne problemy na rynku Osoby niepełnosprawne mogą mieć problem z mobilnością. Oferty pracy pracy nie zawsze są dopasowane do ich schorzeń zdrowotnych. Nie ma też zbyt wielu zakładów pracy chronionej na Nowosądeczczyćnie. 6. Silne strony grupy Często są bardzo zmotywowani do pracy i szanują pracę. Pracodawcy mogą mogą korzystać ze zniżek z tytułu niepełnosprawności pracownika. 7. Inne cechy charakterystyczne Świadomość własnych praw i przywilejów. 8. Proponowane wsparcie - Osoby bezrobotne niepełnosprawne najczęściej korzystają z: przykłady dobrych praktyk - pośrednictwa pracy, - poradnictwa zawodowego, - staży, - refunowanych miejsc pracy, - szkoleń. Dobre praktyki: Projekt systemowy “Samozatrudnienie – Umiejętności – Praca”, Program specjalny “Postaw na siebie”. PLANOWANIE DZIAŁAŃ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Poradnictwo zawodowe i informacja Poradnictwo zawodowe indywidualne i grupowe (także w zawodowa ramach realizowanych projektów/programów opisanych wyżej). Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Kluby pracy. Pośrednictwo pracy i usług EURES Pośrednictwo pracy, Informacja o ofertach Eures oraz warunkach życia i pracy w wybranych krajach UE. Szkolenia i rozwój zawodowy 2 szkolenia grupowe: - obsługa komutera z elemantami obsługi kasy fiskalnej – wrzesień 2013 (dla wszytskich bezrobotnych z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym); - przedstawiciel handlowy – październik 2013 (dla wszytskich bezrobotnym z wykształceniem min.

15

średnim). Ponadto dla wszytskich grup bezrobotnych SUP może zorganizować szkolenie indywidualne a co kilka miesięcy odbywa się grupowe szkolenie dla przyszłych przedsiebiorców. Przekazywane są również informacje o organizowanych przez podmioty zewnętrzne szkoleniach finansowanych z EFS. Instrumenty wspierające usługi rynku pracy Staże, jednarazowe dotacje na otwarcie wł.dział. gosp., wyposażenie/doposażenie stanoiwska pracy, prace interwencyjne, dodatki aktywizacyjne. Uwagi Obecnie SUP oczekuje na dodatkowe środki fiansowe z Rezerwy Ministra na ww. instrumenty wspierające usługi rynku pracy ze szczególnym przeznaczeniem dla osób w szczególnie trudniej sytuacji na rynku pracy.

16