OPIS STANOWISKA PRACY

imię i nazwisko pracownika nazwa stanowiska pracowniczego OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska główny księgowy 2. Wydział / Ko...
Author: Szymon Nowacki
3 downloads 0 Views 189KB Size
imię i nazwisko pracownika nazwa stanowiska pracowniczego OPIS STANOWISKA PRACY A. DANE PODSTAWOWE 1. Nazwa stanowiska główny księgowy 2. Wydział / Komórka organizacyjna Księgowość 3. Symbol wydziału / komórki organizacyjnej DG 4. Zasady współzależności służbowej Bezpośredni przełożony: DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 5. Zasady zwierzchnictwa stanowiska: a) nazwy bezpośrednio podległych stanowisk: specjalista ds. finansowo – księgowych b) nazwy stanowisk będących pod nadzorem merytorycznym: 6. Zasady zastępstw na stanowiskach: a) pracownik zastępuje: (nazwa stanowiska): - dyrektora b) pracownik jest zastępowany przez: (nazwa stanowiska) - specjalistę ds. finansowo – księgowych c) pracownik współpracuje z: wszystkimi komórkami zakładu, z innymi podmio0tami na zewnątrz firmy

B. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI: 1. Zakres obowiązków Wypisać wszystkie obowiązki, jakie wykonuje pracownik: podstawowe i nieregularne, bądź też; zadania główne, pomocnicze okresowe oraz możliwe zakłócenia działalności: 1. Prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami z przydzielonym pracownikiem w dziale księgowości polegające na: a) zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający: - właściwy przebieg operacji gospodarczych, - sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej, b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości syntetycznej oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający: - terminowe przekazywanie rzeczywistych informacji ekonomicznych, - terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie w posiadaniu jednostki, - prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych. 2. Prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na: a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i innymi będącymi w dyspozycji

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

jednostki, b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę, c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych ochrony wartości pieniężnych, d) zapewnienia terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki. Sporządzanie planów finansowych jednostki oraz ich zmian. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a) wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, b) wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, c) kontroli operacji gospodarczych jednostki stanowiących przedmiot księgowań. Opracowanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez dyrektora, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów (dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji. Bieżące prowadzenie księgi środków trwałych. Dekretowanie dowodów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont i podziałem kosztów. Nadzór nad prawidłowym prowadzeniem książki druków ścisłego zarachowania. Podejmowanie czynności w zakresie upoważnienia udzielonego przez dyrektora.

2. Zakres odpowiedzialności: Wpisać za co pracownik będzie odpowiedzialny: 1. Za rzetelne wykonywanie zadań i czynności wymienionych w części. B pkt 1-10 2. Za ochronę danych osobowych na stanowisku pracy przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnionymi modyfikacjami, zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskiwaniem informacji. 3. Za sumienne, właściwe pod względem finansowym oraz terminowe wykonywanie zadań i obowiązków. 4. Odpowiedzialność materialna, zgodnie z przepisami działu V Kodeksu Pracy. 3. Zakres uprawnień: Uprawnienia wynikające z Kodeksu Pracy, regulaminu organizacyjnego MOSiR, pragmatyki służbowej i innych przepisów prawnych. C. CHARAKTERYSTYKA WYMAGAŃ NA STANOWISKU 1. Wykształcenie pracownika Poziom wykształcenia Kierunek, specjalność, Inne, dodatkowe kursy, egzaminy, uprawnienia

niezbędne średnie ekonomista

pożądane wyższe Ekonomiczne

-

-

niezbędne 6 lat

pożądane 6 lat w tym 4 na stanowisku kierowniczym

2. Doświadczenie zawodowe Staż pracy Rodzaj i zakres czasowy zatrudnienia

3. Dodatkowa wiedza i umiejętności: Wiedza, umiejętności - ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, - ustawa o finansach publicznych, - ustawa o rachunkowości, - ustawa o pracownikach samorządowych, - ustawa o wynagradzaniu pracowników samorządowych, - ustawa Prawo zamówień publicznych, - kodeks cywilny, - kodeks postępowania administracyjnego akty wykonawcze do w/w ustaw. 4. Cechy i predyspozycje: Sumienność, rzetelność, wysoki poziom kultury osobistej, skrupulatność, lojalność, uczciwość, łatwość nawiązywania kontaktów, Niniejszym stwierdzam, że zawarte w powyższym kwestionariuszu informacje rzetelnie odzwierciedlają zakres czynności, odpowiedzialności i uprawnień głównego księgowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie

……………………..……………………………… (data i podpis bezpośredniego przełożonego) Oświadczam, że treść niniejszego „OPISU STANOWISKA PRACY” jest mi znana i zobowiązuję się do jej ścisłego przestrzegana pod rygorem odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej.

……………………………………………….. (data i podpis pracownika)

……………………………………………… ZATWIERDZAM (data i podpis przełożonego)

Oświadczenie dla kandydatów ubiegających się o stanowiska urzędnicze

………………………………………

……………………………………

imię i nazwisko

miejscowość, data

Oświadczenie Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202). ……………………………… (czytelny podpis)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie Ja niżej podpisany/a, świadom/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy) oświadczam, że: •

nie byłem/am skazany/a prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych. ……………………………. (czytelny podpis)

Dz.U.97.88.553 ze zm. ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny Art. 233. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE 1. Imię (imiona) i nazwisko ............................................................................................... 2. Imiona rodziców ............................................................................................................. 3. Data urodzenia .....………............................................................................................... 4. Obywatelstwo ................................................................................................................. 5. Miejsce zamieszkania i telefon (adres do korespondencji) ........................................... ......................................................................................................................................... 6. Wykształcenie ................................................................................................................ (nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... (zawód, specjalność, stopień naukowy, tytuł zawodowy, tytuł naukowy)

7. Wykształcenie uzupełniające ......................................................................................... ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................ (kursy, studia podyplomowe, data ukończenia nauki lub data rozpoczęcia nauki w przypadku jej trwania)

8. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia ........................................................................ ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (wskazać okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

9. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania .............................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... (np. stopień znajomości języków obcych, prawo jazdy, obsługa komputera)

10. Oświadczam, że pozostaję/nie pozostaję*) w rejestrze bezrobotnych i poszukujących pracy. 11. Oświadczam, że dane zawarte w pkt 1-4 są zgodne z dowodem osobistym seria ....... nr ................. wydanym przez ....................................................................................... ........................................................................................................................................ lub innym dowodem tożsamości ................................................................................. ........................................................................................................................................ ........................................

................................................

(miejscowość i data)

(podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

____________

*) Właściwe podkreślić