Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Nowy Targ, dnia 07.10.2014r.

GPI.271.2.25.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Nowy Targ, zwana dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na „Ubezpieczenie bezprzewodowej sieci szerokopasmowej oraz zestawów komputerowych zainstalowanych w prywatnych mieszkaniach uczestników projektu oraz w czterech Jednostkach podległych Gminie”. Zapytanie prowadzone jest w ramach projektu nr POIG.08.03.00-12-144/12 pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki”. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności oraz równego traktowania wykonawców. I. Zamawiający Gmina Nowy Targ ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ tel. (18) 26 14 107, fax. (18) 26 62 152 e-mail: [email protected], http//: www.ugnowytarg.pl Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień: 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe

II.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia będzie objęcie ubezpieczeniem szerokopasmowej bezprzewodowej sieci internetowej oraz sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ”. W skład powyższego wchodzi: • • •

System szerokopasmowej bezprzewodowej sieci internetowej, 70 szt. zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem zainstalowanych w prywatnych mieszkaniach uczestników projektu, 70 szt. drukarek atramentowych zainstalowanych w prywatnych mieszkaniach uczestników projektu,

,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka20 szt. zestawów komputerowych zainstalowanych w następujących jednostkach podległych Gminie Nowy Targ: - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie, ul. Na równi 28, Waksmund – 5 szt. - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej, ul. Szkolna 1, Łopuszna – 5 szt. - Szkoła Podstawowa w Lasku, Lasek 69 – 5 szt. - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie Gronków 210, Gronków - 5 szt.4 szt. drukarek wielofunkcyjnych zainstalowanych w następujących jednostkach podległych Gminie Nowy Targ: - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie, ul. Na równi 28, Waksmund – 1 szt. - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łopusznej, ul. Szkolna 1, Łopuszna – 1 szt. - Szkoła Podstawowa w Lasku, Lasek 69 – 1 szt. - Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Gronkowie Gronków 210, Gronków - 1 szt.

Dodatkowo oferowane ubezpieczenie musi uwzględniać poniższe postanowienia: • • •

Ubezpieczeniem objęty jest sprzęt ulegający przemieszczaniu pomiędzy lokalizacjami Zamawiającego, a lokalizacją (miejscem zamieszkania) beneficjanta, Każdy zestaw komputerowy składa się z jednostki centralnej, monitora, klawiatury i myszy. Zabezpieczenia sprzętu: - każdy z komputerów jest trwale oznakowany w związku z przynależnością do projektu na obudowie zewnętrznej, - Zamawiający zainstalował w komputerach oprogramowanie monitorujące prace komputerów z możliwością stwierdzenia ich działania, logowania do sieci itp., - komputery są fabrycznie nowe z gwarancją producenta (5 lat).

Łączna suma brutto ubezpieczanej szerokopasmowej bezprzewodowej sieci internetowej wynosi: 507 486,00 zł. Łączna suma brutto ubezpieczanego sprzętu komputerowego wynosi: 305 776,00 zł. Szczegółowe zestawienie sprzętu komputerowego wskazanego powyżej oraz sieciowego wchodzącego w skład bezprzewodowej sieci szerokopasmowej, zawarte jest w załączniku nr 2.

,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowe parametry techniczne wraz z numerami seryjnymi znajdują się w Urzędzie Gminy Nowy Targ, pokój nr 3. Struktura grupy docelowej projektu: •

gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub systemu świadczeń rodzinnych - komputery zainstalowane w czterdziestu (40) gospodarstwach domowych, dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz/lub ośrodkami pomocy społecznej komputery (20 kompletów) zainstalowane w jednostkach podległych, osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym - komputery zainstalowane w trzydziestu (30) gospodarstwach domowych,

2. Zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje wszystkie szkody polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Wykonawcy zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone na podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń podstawie poniższych akceptowalnych wyłączeń. 3. Akceptowalne wyłączenia w zakresie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek: 3.1.1 stanu wojennego (działań wojennych), stanu wyjątkowego (wojny domowej, rewolucji, przewrotu, powstania), 3.1.2 zamieszek i niepokojów społecznych, rozruchów, strajków, lokautów z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.3.1, (25 000,00 zł) 3.1.3 konfiskaty lub innego rodzaju przejęcia przez ograny władzy państwowej, 3.1.4 aktów terroryzmu z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w Klauzuli terroryzmu (7.15), (50 000,00 zł) 3.1.5 spowodowane energią jądrową, promieniowaniem jonizacyjnym oraz skażeniem radioaktywnym, 3.1.6 wyrządzone umyślnie oraz wskutek rażącego niedbalstwa z zastrzeżeniem Klauzuli reprezentantów (7.1), 3.1.7 braku okresowych obowiązkowych przeglądów i konserwacji 3.1.8 wad produkcyjnych, błędów konstrukcyjnych, wad materiałowych ujawnionych w okresie gwarancji 3.1.9 zalania, jeśli do zalania przyczynił się zły stan techniczny dachu z ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.3.2 (25 000,00 zł) 3.1.10 ciągłej eksploatacji – naturalnego zużycia 3.1.11 systematycznego zawilgacania, zgrzybienia i zapleśnienia z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.3.3 (10 000,00 zł) 3.1.12 powstałe wskutek kradzieży mienia za wyjątkiem kradzieży z włamaniem oraz rabunku z zastrzeżeniem postanowień i limitu określonego w pkt. 3.3.4 (10 000,00 zł), Fakultatywnie limit podniesiony do kwoty 20 000,00 zł 3.1.13 działalności górniczej (w rozumieniu prawa górniczego) oraz geologicznej, 3.1.14 oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, za wyjątkiem postanowień zawartych w pkt. 3.3.4. (kradzież zwykła, która może być efektem powyższego). 3.1.15 przerwy w dostawie mediów. 3.2 Zakres ubezpieczenia powinien zawierać w szczególności: 3.2.1 działania użytkowników (w szczególności niewłaściwe używanie, nieostrożność, zaniedbanie, błąd w obsłudze), 3.2.2 działania ognia (w tym również dymu i sadzy), eksplozji, implozji, upadku statku powietrznego, 3.2.3 działania wody, w szczególności burzy, powodzi, sztormu, wylewu wód podziemnych, deszczu nawalnego, wilgoci, pary wodnej, cieczy w innej postaci, zalania wodą z urządzeń wodno-kanalizacyjnych, 3.2.4 wiatru, lawiny, mrozu, gradu, śniegu, osunięcia się ziemi, 3.2.5 kradzieży z włamaniem, rabunku, 3.2.6 celowego uszkodzenia lub zniszczenia przez osoby trzecie, 3.2.7 zwarcia, spięcia, przepięcia, uszkodzenia izolacji, w tym wskutek niewłaściwych parametrów prądu zasilania (np. zbyt wysokiego lub zbyt niskiego napięcia w sieci), 3.2.8 bezpośredniego i pośredniego oddziaływania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych jak indukcja, działanie pola elektromagnetycznego, itp., 3.2.9 akcji ratowniczej prowadzonej w związku z jakimikolwiek zdarzeniami objętymi umową ubezpieczenia. 3.3 Limity odpowiedzialności 3.3.1 3.3.2

3.3.3

Zamieszki i niepokoje społeczne, rozruchy, strajki, lokauty – limit 25 000,00 na jedno i wszystkie zdarzenia, Zalania w wyniku stanu technicznego dachu, rynien, okien oraz niezabezpieczonych otworów dachowych lub innych elementów budynku – limit 25 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia, Systematyczne zawilgacanie, zagrzybienie i zapleśnienie – limit

,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

3.3.4

10 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia kradzież zwykła (sprzeniewierzenie) – limit 10 000,00 (fakultatywnie możliwość podwyższenia limitu do 20 000,00 zł)3.4. Koszty dodatkowe w zakresie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmować powinien następujące rodzaje kosztów: 3.4.1

koszty związane z zabezpieczeniem przed szkodą ubezpieczonego mienia, koszty akcji w szczególności: gaszenia, rozbiórki, ewakuacji itp., koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie łącznie z rozbiórką i demontażem części niezdatnych do użytku w ramach sumy ubezpieczenia , zabezpieczenia mienia w razie jego bezpośredniego zagrożenia szkodą, akcji ratowniczej mającej na celu ograniczenie rozmiaru szkody.

4.Suma ubezpieczenia 4.1. Sumę ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa sprzętu objętego ubezpieczeniem. Jako wysokość odszkodowania przyjmuje się: Przy szkodzie częściowej - wartość niezbędnych kosztów naprawy uszkodzonego przedmiotu z uwzględnieniem kosztów demontażu, transportu, montażu oraz innych tego typu opłat; Przy szkodzie całkowitej - wartość kosztów nabycia i zainstalowania nowego przedmiotu tego samego rodzaju; W przypadku, gdy naprawa uszkodzonego przedmiotu albo jego wymiana nie jest możliwa - wartość kosztów w wysokości wartości odtworzeniowej przedmiotu na dzień powstania szkody. 4.2. Wartość jednego zestawu komputerowego: wg załącznika nr 2 4.3. Wartość szerokopasmowej sieci bezprzewodowej: wg załącznik nr 2 4.3. Łączna wartość sprzętu: 813 262,00 zł 5. Wypłata odszkodowania 5.1. Wypłata odszkodowania według wartości odtworzeniowej, nowej niezależnie od stopnia zużycia technicznego oraz okresu eksploatacji mienia, 5.2. Wypłata odszkodowania z podatkiem VAT, 5.3. Franszyzy: (do uzupełnienia zgodnie z zapisami SIWZ) 5.3.1. Redukcyjna: ......... % wartości szkody nie więcej niż 250,00 zł 5.3.2. Integralna: .......... % 6. Miejsce ubezpieczenia 6.1. Miejsca prowadzenia działalności przez Zamawiającego – teren Gminy Nowy Targ, 6.2 Miejsce zamieszkania beneficjenta programu – teren Gminy Nowy Targ, ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

wszystkie adresy uczestników programu zostaną przekazane Wykonawcy w momencie zawarcia umowy 6.3 Zastrzega się nie stosowanie wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia okien (np. wielowarstwowe szyby itp.) - uznanie za wystarczające zabezpieczenie wszelkich otworów okiennych oknami zwykłymi, powszechnie stosowanymi w należytym stanie technicznym. Nie wymaga się stosowania wymogów specjalnych w zakresie zabezpieczenia drzwi zewnętrznych, uznanie za wystarczające posiadanie aktualnie zastosowanych zabezpieczeń miejsc zamieszkiwania przez uczestników programu. 7. Klauzule dodatkowe 7.1. Klauzula reprezentantów Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Wykonawca nie odpowiada za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa Zamawiającego przy czym przez Zamawiającego rozumie się wójta gminy i jego zastępców. Nie dopuszcza się wyłączenia odpowiedzialności w związku z winą umyślną lub rażącym niedbalstwem innych osób niż wyżej wymienione (w szczególności osób za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający). 7.2. Klauzula automatycznego ubezpieczenia nowych miejsc Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Wykonawca obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowe miejsca ubezpieczenia, w tym miejsca zamieszkania uczestników projektu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Nowe miejsca ubezpieczenia dotyczą zmian miejsca zamieszkania uczestników projektu, a także zmian w liście uczestników projektu. 7.3. Klauzula rezygnacji z regresu Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Ubezpieczyciel rezygnuje z prawa do regresu z tytułu wypłaconego odszkodowania w stosunku do uczestników projektu. 7.4. Klauzula płatności składki Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że: a. Odpowiedzialność Wykonawcy rozpoczyna się od godz. 00:00 dnia wskazanego w umowie jako początek okresu ubezpieczenia, ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

b. Brak opłaty składki ubezpieczeniowej w terminie jej płatności nie skutkuje odstąpieniem Wykonawcy od udzielania ochrony ubezpieczeniowej ze skutkiem natychmiastowym. Odstąpienie jest możliwe pod warunkiem pisemnego wezwania Zamawiającego przez Zakład Ubezpieczeń do zapłaty i nie otrzymania składki w terminie siedmiu dni o ile do dnia poprzedniego włącznie nie nastąpiło obciążenie rachunku bankowego ubezpieczającego. 7.5. Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że Zamawiający ma prawo podjąć decyzję o rezygnacji z naprawy, zakupu bądź odbudowy uszkodzonego lub zniszczonego mienia, a ubezpieczyciel w takim wypadku nie uchyli się od odpowiedzialności lub też nie ograniczy odszkodowania. Odszkodowanie wypłacane będzie tak jakby nastąpiła naprawa, zakup lub odbudowa mienia pod warunkiem, że uzyskane środki z odszkodowania przeznaczone będą na zakup lub też modernizację środków trwałych. 7.6. Klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym Z zastrzeżeniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się że odszkodowanie jest wypłacane w wartości odtworzenia (maksymalnie do wysokości przyjętej sumy ubezpieczenia danego środka), rozumianej jako wartość zastąpienia ubezpieczonego sprzętu przez fabrycznie nowy, dostępny na rynku, nie gorszy parametrami jakości i wydajności do sprzętu zniszczonego, z uwzględnieniem kosztów transportu, demontażu i montażu ponownego oraz opłat celnych i innych tego typu należności, niezależnie od wieku i stopnia umorzenia sprzętu. 7.7. Klauzula warunków i taryf W przypadku „doubezpieczenia”, uzupełniania lub podwyższania sumy ubezpieczenia (gwarancyjnej), zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązująca dla polisy zasadniczej. 7.8. Klauzula okolicznościowa Ubezpieczyciel jest zobowiązany do ustalenia i wyjaśnienia okoliczności szkody i wypłacić należne odszkodowanie, zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami, bez konieczności oczekiwania na prawomocne postanowienie kończące postępowanie w sprawie dotyczącej szkody. 7.9. Klauzula mienia ruchomego Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wyszczególnione w polisie mienie niezależnie od tego, czy jest w ruchu, czy w spoczynku, podczas ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

przemieszczania się, czy ponownego montażu, pod warunkiem, ze znajduje się na terenie Gminy Nowy Targ. Limit w wysokości 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia 7.10. Klauzula automatycznego pokrycia Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku o ubezpieczenie oraz ogólnych warunków ubezpieczenia, uzgadnia się, że zakresem ubezpieczenia objęte zostają wszelkie nakłady adaptacyjne, rzeczy nabywane przez Zamawiającego podczas trwania umowy ubezpieczenia, na podstawie umów sprzedaży bądź innych umów, na mocy których powstaje po stronie Zamawiającego prawo do używania rzeczy (leasing, okresowe przekazanie do testów, najem, użytkowanie etc.), od dnia zawarcia takiej umowy w odniesieniu do danej rzeczy, niezależnie od momentu przejścia własności bądź innego prawa na Zamawiającego, bądź z dniem przejścia na Zamawiającego ryzyka utraty (zniszczenia, uszkodzenia) w zależności, która z powyższych sytuacji zajdzie wcześniej. Odpowiedzialność Wykonawcy w stosunku do automatycznie ubezpieczonego na mocy niniejszej klauzuli mienia ograniczona jest do kwoty 50 000,00 zł bez składki dodatkowej. 7.11. Klauzula wypłaty zaliczek Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia przyjętych we wniosku i ogólnych/indywidualnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że pomimo trwania szkody, Ubezpieczyciel wypłaci Ubezpieczającemu zaliczki na poczet odszkodowania, każdorazowo maksymalnie do wysokości odpowiadającej bezspornej wielkości już powstałej szkody, pod warunkiem, że odpowiedzialność odszkodowawcza Ubezpieczyciela została bezspornie stwierdzona. 7.12. Klauzula rozstrzygania sporów Spory wynikłe z istnienia i stosowania niniejszej umowy strony mogą poddać pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby ubezpieczającego. 7.13. Klauzula odpowiedzialności Początek okresu odpowiedzialności początkiem okresu ubezpieczenia.

ubezpieczyciela

jest

tożsamy z

7.14. Klauzula przepięć Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu wymienionym w umowie ubezpieczenia, powstałe wskutek przetężeń, przepięć, spowodowanych niewłaściwymi parametrami prądu elektrycznego wyładowaniami atmosferycznymi lub innymi zjawiskami elektrycznymi, uwarunkowanymi działaniem atmosferycznym oraz związane z tym szkody następcze, a także przepięcia powstałe z innych przyczyn, za które nie budzącą wątpliwości winę i odpowiedzialność ponoszą osoby trzecie (podmioty zewnętrzne). Niniejsze rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

nie ma zastosowania w odniesieniu do szkód w mieniu, które będą wypłacone z tytułu innego ubezpieczenia. 7.15. Klauzula terroryzmu Za szkody spowodowane przez akty terrorystyczne rozumie się szkody powstałe w wyniku przeprowadzanych nielegalnych akcji organizowanych indywidualnie lub zbiorowo z pobudek ideologicznych, politycznych, ekonomicznych lub socjalnych, skierowanych przeciwko interesom politycznym i gospodarczym kraju albo życiu i zdrowiu osób, instytucji i podmiotów gospodarczych oraz bezpieczeństwu publicznemu w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego, bądź zorganizowania pracy instytucji i zakładów oraz w celu pozbawienia życia lub zdrowia. Limit odpowiedzialności: 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

III.

Warunki wymagane od Wykonawcy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: posiadanie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenia właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

IV.

Kryterium oceny ofert

Wybrana zostanie oferta z najniższą ceną. V.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie będzie zrealizowane w okresie: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 października 2015 r. VI.

Kontakt z Zamawiającym:

Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są : Krzysztof Fudala, Beata Szewczyk ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

VII.

Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2014 r. o godz. 12:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. VIII. a. b. c.

Instrukcja dla Wykonawcy składającego ofertę.

Oferta winna być sporządzona w języku polskim, maszynowo lub czytelnym pismem ręcznym. Nie jest dopuszczalne złożenie oferty w wersji elektronicznej. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem Wykonawcy, adresem, oraz dopiskiem: OFERTA NA Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Nowy Targ nie otwierać przed terminem otwarcia ofert tj. 13 października 2014 r. godz. 13:00

d. e.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, przed upływem terminu składania ofert. IX.

Miejsce i termin otwarcia ofert .

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 13 października 2014 r. o godz. 13:00, pokój nr 13. X. 1. 2.

Tryb ogłoszenia wyników i zawarcia umowy

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy który złożył najkorzystniejszą ofertę, powiadamiając go o terminie i miejscu podpisania umowy. O wyniku postępowania Zamawiający powiadomi niezwłocznie mailem lub faksem wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Załączniki: Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 - Zestawienie kosztów sprzętu komputerowego i bezprzewodowej sieci szerokopasmowej. ,,Dotacje na Innowacje” ,,Inwestujemy w Waszą przyszłość” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka