NOWY POWERMAC G5 NOWY

NOWY POWERMAC G5 NOWY iMAC Darm WIRTUA o! LNY DYS CD K Czytaj n a str 3 � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � Y T E Ż D A G K ...
0 downloads 4 Views 6MB Size
NOWY POWERMAC G5 NOWY iMAC Darm WIRTUA o! LNY DYS

CD K

Czytaj n

a str 3

� � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Y T E Ż D A G K O R Y NA NOW EZENT! R P E I B O S ZRÓB

GRAMY: MYST V, X2

STARY MAC, NOWE SZTUCZKI

Świat iPoda Korzystanie z podcastów

W numerze:

20

TESTY

4 6 8

Power Mac G5 Quad Wprowadzajàc nowe Power Macintoshe z dwoma dwurdzeniowymi procesorami, Apple osiàgnà∏ najwi´kszy przyrost wydajnoÊci od kilku lat. Byç mo˝e nie jest on widoczny we wszystkich zastosowaniach, ale je˝eli zajmujemy si´ profesjonalnà obróbkà audio lub wideo, z pewnoÊcià docenimy nowe mo˝liwoÊci. iMac G5 Najnowsza generacja iMaców G5 stanowi ambitnà próbà stworzenia komputera osobistego typu all-in-one, który mo˝e s∏u˝yç równie˝ jako domowe centrum rozrywki Przeglàdarki internetowe Safari, Firefox, a mo˝e OmniWeb? Która przeglàdarka jest najlepsza dla Mac OS-a X?

Stary Mac, nowe sztuczki Stary komputer mo˝na wykorzystaç na wiele sposobów, które nie wymagajà skomplikowanych przygotowaƒ ani ˝adnych powa˝nych inwestycji poza kupnem dodatkowego kabla lub niedrogiego programu shareware. Poni˝ej przedstawiamy trzy przyk∏adowe metody przed∏u˝enia ˝ycia komputera.

ÂWIAT IPODA 26

Korzystanie z podcastów

PORADY DLA ZAAWANSOWANYCH 28

Tworzenie widgetów

DZIA∏ SZYBKIEJ POMOCY

30 33

Porady, wskazówki i podpowiedzi Przypisywanie ikon, niestandardowe mo˝liwoÊci Spotlighta, regulacja g∏oÊnoÊci filmów QuickTime, ukryte opcje Findera, Terminal Macowe skarby Paparazzi 0.2.3, QuickErase 1.5, SteerMouse 3.0, Rawr-jour 0.6b5, Growl 0.7.2, Taboo 0.3

TEMAT NUMERU

12

Przedstawiamy najciekawsze i najbardziej oryginalne prezenty gwiazdkowe dla ka˝dego mi∏oÊnika komputerów.

36

Gramy X2: The Threat, Myst V: End of Ages, Gunroar, Atlantis

Wirtualny dysk CD Wszyscy czytelnicy Macworlda mogà skorzystaç z wirtualnego dysku CD z dodatkowymi informacjami, który jest dost´pny pod adresem: http://cd.macworld.com/2005/12/antenna-fan

WYDAWCA: PREZES ZARZÑDU ADRES WYDAWNICTWA

IDG POLAND S.A. Kazimierz Szot ul. Jordanowska 12 04-204 Warszawa tel. (22) 321 78 00 faks (22) 321 78 88 E-mail: [email protected], Internet: www.idg.pl

Wszystkie materia∏y sà obj´te prawem autorskim. Przedruk materia∏ów w jakiejkolwiek formie bez wczeÊniejszej pisemnej zgody jest zabroniony. Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoÊci za treÊç zamieszczonych reklam i og∏oszeƒ. w w w. m a c w o r l d . p l

REDAKTOR PROWADZÑCY Marcin J´drysiak [email protected] BIURO REKLAMY IDG Poland S.A. Katarzyna Baca 321 78 94 [email protected] REKLAMA ON-LINE Dariusz Soko∏owski (22) 321 77 20 [email protected] SK¸AD I ¸AMANIE Wiktor Grzeszczyk [email protected] Grudzieƒ 2005

MACWORLD 3

Testy: Power Mac G5 Quad

Power Mac G5 Quad Kiedy Steve Jobs og∏osi∏ plany porzucenia architektury PowerPC na rzecz uk∏adów firmy Intel, wiele osób zacz´∏o si´ obawiaç, ˝e do momentu premiery nowych komputerów z procesorami Pentium nie b´dzie mo˝na zaobserwowaç znacznego przyrostu wydajnoÊci Macintosha

ak si´ jednak okaza∏o, obawy nie by∏y uzasadnione. Wprowadzajàc nowe Power Macintoshe z dwoma dwurdzeniowymi procesorami, Apple osiàgnà∏ najwi´kszy przyrost wydajnoÊci od kilku lat. Byç mo˝e nie jest on widoczny we wszystkich zastosowaniach, ale je˝eli zajmujemy si´ profesjonalnà obróbkà audio lub wideo z pewnoÊcià docenimy nowe mo˝liwoÊci. Przyrost wydajnoÊci nie jest jednak spowodowany nag∏ym przyspieszeniem zegara – po up∏ywie dwóch i pó∏ roku od premiery pierwszego procesora G5 z zegarem 2 GHz IBM, czyli g∏ówny dostawca procesorów dla Apple’a, ciàgle nie przekroczy∏ bariery 3 GHz. Co ciekawe, w topowym modelu zastosowano dwa procesory pracujàce z pr´dkoÊcià 2,5 GHz, choç w poprzedniej generacji Power Maców by∏y dost´pne nawet uk∏ady 2,7 GHz. Ró˝nica jest spowodowana tym, ˝e w ka˝dym procesorze modelu Quad znajdujà si´ dwie jednostki przetwarzajàca, czyli rdzenie. Ka˝dy rdzeƒ ma wszystkie cechy „zwyk∏ego” procesora G5, czyli mechanizm Velocity Engine, 32 kB pami´ci cache poziomu 1, która zapewnia b∏yskawiczny dost´p do ostatnio u˝ywanych danych, a tak˝e 64 kB równie szybkiej pami´ci instrukcji. Oprócz tego ka˝dy procesor G5 ma ca∏y megabajt pami´ci podr´cznej drugiego poziomu, czyli dwa razy wi´cej ni˝ w przypadku poprzedniej generacji. 4 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

Innymi s∏owy, model Quad ma jakby cztery procesory G5, co jest rekordem dla Apple’a (choç w 1997 roku firma DayStar Digital sprzedawa∏a krótko klony Macintosha z czterema procesorami 604e o maksymalnej szybkoÊci 233 MHz). W analogiczne procesory wyposa˝ono inne, taƒsze modele z najnowszej serii Power Maców, ale majà one tylko jeden procesor dwurdzeniowy o pr´dkoÊci 2,0 lub 2,3 GHz. Ich ceny sà ju˝ bardziej przyst´pne dla wi´kszoÊci u˝ytkowników. System operacyjny Mac OS X od dawna wyposa˝ony w funkcje, które umo˝liwiajà podzia∏ obcià˝enia komputera mi´dzy wiele procesorów.

W po∏àczeniu z szybkà pami´cià RAM typu DDR2 (PC2-4200) o cz´stotliwoÊci 533 MHZ powinno to zapewniç ogromny przyrost pr´dkoÊci. Jedynym ograniczeniem jest to, ˝e obydwa rdzenie w tym samym procesorze korzystajà ze wspólnej magistrali frontowej.

Testy pr´dkoÊci Patrzàc na wyniki testu Speedmark, przeprowadzonego w laboratorium Macworlda, mo˝na doznaç niemi∏ego zaskoczenia. Nowy Power Mac Quad ledwie osiàgnà∏ wyniki zbli˝one do poprzedniego championa, czyli modelu z dwoma procesorami 2,7 GHz. Jest to spowodowane m.in. tym, w w w. m a c w o r l d . p l

˝e wyniki wielu zadaƒ sk∏adajàcych si´ na test Speedmark sà zale˝ne nie tylko od mocy obliczeniowej, ale tak˝e od innych elementów, np. takich, jak dysk twardy. Inne zadania sà oparte na aplikacjach, które nie zosta∏y zoptymalizowane dla systemów wieloprocesorowych (dotyczy to m.in. iTunes i iMovie). Nawet w wielu zadaniach Photoshopa uzyskano niewielki przyrost pr´dkoÊci w stosunku do innych Macintoshy, nawet pomimo tego, ˝e program ten mo˝e skorzystaç z dwóch procesorów. Bli˝sze spojrzenie na wyniki sprawia jednak, ˝e szybko zmieniamy zdanie. Nowy Quad jest rzeczywistym demonem pr´dkoÊci, ale tylko pod warunkiem ˝e zostanie wykorzystany do odpowiednich zadaƒ. Model Quad wykona∏ standardowy test renderowania w programie Maxon Cinema 4D XL 9.1 w ciàgu tylko 37 sekund, czyli sporo szybciej ni˝ Power Mac z dwoma procesorami 2,7 GHz (63 sekund). Nowy Power Mac z dwurdzeniowym procesorem 2,3 GHz zakoƒczy∏ test w ciàgu 71 sekund, natomiast nowy model 2 GHz potrzebowa∏ 83,3 sekundy. W oddzielnym teÊcie, który nie stanowi cz´Êci zestawu Speedmark, Quad zakoƒczy∏ koProdukt: Power Mac G5 Quad 2 x 2,5 GHz Za: Ogromny przyrost pr´dkoÊci w niektórych zastosowaniach, doskona∏a karta graficzna, obs∏uga 16 GB pami´ci RAM, dost´pne z∏àcza PCI Express, podwójne porty Gigabit Ethernet. Przeciw: Ograniczona wydajnoÊç w typowych zastosowaniach biurowych, a nawet w niektórych zadaniach Photoshopa, doÊç ha∏aÊliwe wiatraki, wysoka cena. Producent: Apple Kontakt: www.apple.com.pl Cena: 14 300 z∏

w w w. m a c w o r l d . p l

dowanie wideo do formatu MPEG-2 w ciàgu trzech minut i 23 sekund, podczas gdy Power Mac z dwoma procesorami 2,7 GHz potrzebowa∏ na to 5 minut i 12 sekund (dwurdzeniowy model 2,3 GHz – 5 minut 35 se-

z 512 MB pami´ci, do której mo˝na pod∏àczyç dwa 30-calowe monitory Apple Cinema HD oraz okulary 3D. W komputerze mo˝na zainstalowaç a˝ 16 GB pami´ci. Dost´pne sà tak˝e trzy z∏àcza PCI Express (jedno oÊmiopasmowe i dwa czteropasmowe), podwójne porty Gigabit Ethernet, które obs∏ugujà sieç pami´ci masowej Xsan, porty FireWire 800 i 400 oraz nap´d SuperDrive z nagrywaniem 16x.

Dêwi´k szybkoÊci

kund, a s∏abszy model 2,0 GHz – 6 minut i 20 sekund, czyli prawie dwa razy wolniej ni˝ Quad). Oznacza to spore oszcz´dnoÊci czasowe w profesjonalnych zastosowaniach wymagajàcych du˝ych mocy obliczeniowych. Z drugiej strony, aby w pe∏ni skorzystaç z mo˝liwoÊci technologii dwurdzeniowej, sà potrzebne odpowiednie aplikacje. Dotyczy to na przyk∏ad programów intensywnie korzystajàcych z mechanizmu Velocity Engine.

Moc obliczeniowa to nie wszystko Cztery rdzenie to jednak nie jedyna atrakcja modelu Quad. Jak wskazujà wyniki testu Unreal Tournament 2004, zainstalowana w szesnastopasmowym z∏àczu PCI Express karta grafiki Nvidia GeForce 6600 z 256 MB dedykowanej pami´ci zapewnia ogromne mo˝liwoÊci w zakresie wyÊwietlania obrazu. Za dodatkowà, doÊç s∏onà op∏atà dost´pna jest równie˝ specjalna karta graficzna Quadro FX 4500

Model Quad jest doÊç cichy w typowych operacjach, ale uruchomienie zadaƒ wykorzystujàcych w pe∏ni wszystkie cztery rdzenie w obu procesorach powoduje w∏àczenie wentylatorów wspomagajàcych system p∏ynnego ch∏odzenia. Dêwi´k ten jest doÊç g∏oÊny, co mo˝e przeszkadzaç bardziej wra˝liwym u˝ytkownikom, którzy siedzà w bliskiej odleg∏oÊci od komputera. Apple twierdzi wprawdzie, ˝e poziom ha∏asu generowany przez model Quad jest identyczny z poprzednimi modelami Power Maców G5, ale mimo to jest zbyt wysoki.

Kupiç, nie kupiç Czy warto zainwestowaç kilkanaÊcie tysi´cy na zakup Power Maca G5 Quad z dwoma procesorami 2,5 GHz? Z pewnoÊcià jest to najszybszy Macintosh w historii, ale decyzj´ o zakupie nale˝y podjàç po dok∏adnym przemyÊleniu sposobu zastosowania tego komputera. Z pewnoÊcià b´dzie to jednak wymarzony sprz´t dla osób, które na co dzieƒ zajmujà si´ przetwarzaniem i monta˝em wideo lub dêwi´ku. W przeciwnym razie warto rozwa˝yç zakup jednego z taƒszych modeli z pojedynczym procesorem dwurdzeniowym – w niektórych typowych zastosowaniach zapewniajà one podobnà wydajnoÊç jak model topowy. Henry Norr, Marcin J´drysiak

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 5

Testy: iMac G5

iMac G5 Nowy model iMaca G5 wyglàda prawie identycznie jak przedstawiciel poprzedniej generacji. Zmiany sà jednak doÊç powa˝ne.

oniewa˝ Apple tworzy oprogramowanie przeznaczone dla w∏asnego sprz´tu, mo˝e oferowaç u˝ytkownikom zintegrowane produkty. Nie powinien wi´c dziwiç fakt, ˝e najnowsza generacja iMaków G5 stanowi ambitnà prób´ stworzenia komputera osobistego typu all-in-one, który mo˝e s∏u˝yç równie˝ jako domowe centrum rozrywki. Jak si´ jednak okazuje, implementacja tej drugiej funkcji pozostawia troch´ do ˝yczenia.

Centrum rozrywki W pude∏ku z nowym iMakiem G5 mo˝na znaleêç bia∏y pilot zdalnego sterowania, który wyglàdem przypomina troch´ iPoda shuffle i s∏u˝y do obs∏ugi programu Front Row. Po∏àczenie tych dwóch elementów pozwala obs∏ugiwaç wiele funkcji multimedialnych komputera z odleg∏oÊci kilku metrów, np. z kanapy lub fotela. Nieu˝ywanego pilota mo˝na przyczepiç z prawej strony iMaca dzi´ki ma∏emu magnesowi.

JakoÊç obrazu wyÊwietlanego na ekranie o przekàtnej 17 lub 20 cali jest bardzo wysoka. 6 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

Pilot zosta∏ wyposa˝ony w szeÊç przycisków. NaciÊni´cie przycisku menu powoduje ukrycie w tle interfejsu komputera i wywo∏anie specjalnego interfejsu do obs∏ugi funkcji multimedialnych. Nawigacja w tym interfejsie przypomina obs∏ug´ iPoda. Wszystkie pozycje menu sà czytelne nawet z du˝ej odleg∏oÊci. Choç pilot jest doÊç ma∏y, to wygodnie le˝y w d∏oni. Pewnego przyzwyczajenia mo˝e wymagaç rozk∏ad przycisków. Program Front Row umo˝liwia odtwarzanie p∏yt DVD, filmów, muzyki i pokazów slajdów. Niestety, programiÊci nie ustrzegli si´ wielu powa˝nych b∏´dów. Menu Music zapewnia mo˝liwoÊç losowego odtwarzania utworów z biblioteki iTunes, ale nie mo˝na wybraç tej funkcji tylko dla pojedynczego albumu lub wykonawcy. Z kolei funkcja przeglàdania zdj´ç jest bardzo wygodna, ale pozwala na u˝ycie tylko niektórych ustawieƒ pokazu slajdów. Szczególne problemy zaobserwowaliÊmy

z funkcjà Movie Trailers, która cz´sto nie mog∏a po∏àczyç si´ z witrynà Apple’a ze zwiastunami filmów. Poniewa˝ Front Row nie buforowa∏ wystarczajàcej liczby danych, odtwarzanie zwiastunów by∏o cz´sto przerywane i ponownie wznawiane. Front Row umo˝liwia odtwarzanie praktycznie dowolnego pliku wideo znajdujàcego si´ w teczce Movies na dysku twardym. Wymagane jest tylko, aby pliki te by∏y rozpoznawane przez QuickTime’a. Na ekranie wyboru filmów wyÊwietlane sà ich niewielkie podglàdy po prawej stronie menu. Niestety, naciÊni´cie przycisku szybkiego przewijania na pilocie powodowa∏o bardzo powolne przeszukiwanie, przez co oglàdanie d∏u˝szych filmów mo˝e byç utrudnione. Co gorsza, nie sà dost´pne zak∏adki, przez co odtwarzanie wideo zawsze rozpoczyna si´ od poczàtku filmu. Od czasu do czasu wyst´powa∏y równie˝ problemy z synchronizacjà obrazu i dêwi´ku. Miejmy nadziej´, ˝e producent szybko naprawi te b∏´dy. w w w. m a c w o r l d . p l

Wydaje si´, ˝e Apple zatrzyma∏ si´ w po∏owie drogi. W komputerze zabrak∏o tunera telewizyjnego z mo˝liwoÊcià nagrywania programów bezpoÊrednio na dysku twardym. Wydaje si´, ˝e taka opcja zyska∏aby spore uznanie u˝ytkowników.

Kamera w zestawie W górnej cz´Êci plastikowej os∏ony komputera ukrywa si´ kamera wideo iSight. Po prawej stronie obiektywu znajduje si´ zielone Êwiate∏ko, które w∏àcza si´, kiedy kamera jest aktywna. W przeciwieƒstwie do wolno stojàcej kamery iSight, nie jest mo˝liwe r´czne dostosowanie pozycji obiektywu ani jego zamkni´cie. Apple twierdzi, ˝e aparat jest po∏àczony z tym Êwiate∏kiem, a rejestracja obrazu nie jest mo˝liwa, kiedyÊ Êwiate∏ko jest wy∏àczone. Pomimo tego niektórzy mogà obawiaç si´ kamery stale skierowanej na u˝ytkownika. RozdzielczoÊç kamery wynosi ok. 0,3 MP, nie mo˝na wi´c oczekiwaç bardzo wysokiej jakoÊci obrazu. Apple do∏àczy∏ do komputera program Photo Booth, który umo˝liwia robienie zwariowanych zdj´ç i wysy∏anie ich pocztà elektronicznà do znajomych. Mo˝liwe jest tak˝e szybkie wykonywanie zdj´ç w celu u˝ycia w programie iChat lub w systemie. OczywiÊcie mo˝na tak˝e prowadziç wideokonferencje z innymi u˝ytkownikami programu iChat. Mamy nadziej´, ˝e Apple wbuduje kamer´ równie˝ w inne modele komputerów Macintosh. Produkt: iMac G5 Za: Wysoka wydajnoÊç, obs∏uga maks. 2,5 GB pami´ci RAM, pilot zdalnego sterowania, wbudowana kamera iSight. Przeciw: Wiele problemów z programem Front Row, brak pe∏nej obs∏ugi drugiego monitora, relatywnie wysoka cena modelu 20 cali. Producent: Apple Kontakt: www.apple.com.pl Cena: 5900 z∏ (model 17 cali), 7700 z∏ (model 20 cali)

w w w. m a c w o r l d . p l

Ulepszenie sprz´towe Nie nale˝y jednak zapominaç, ˝e iMac jest przede wszystkim komputerem osobistym. Na pierwszy rzut oka wyglàda jak poprzedni model, ale jest troch´ cieƒszy i l˝ejszy. W∏àcznik zasilania znajduje si´ teraz z ty∏u po lewej stronie obudowy. Znacznie wi´cej zmian pojawi∏o si´ w Êrodku. Tak naprawd´ zmieniono prawie wszystko. Obecnie u˝ywana jest pami´ç RAM typu DDR2. Karta wideo korzysta z szybkiej magistrali PCI Express, aczkolwiek nowa karta ATI Radeon X600 Pro jest praktycznie identyczna, jak stosowana wczeÊniej karta AGP Radeon 9600. In˝ynierowie Apple’a utrudnili dost´p do wn´trza iMaka. Obecnie mo˝na tylko zwi´kszyç pami´ç RAM. Standardowo instalowane jest 512 MB pami´ci, a w pojedynczym z∏àczu mo˝na umieÊciç modu∏ o wielkoÊci 512 MB, 1 GB lub 2 GB, co w sumie daje maksymalnie 2,5 GB. Do wyboru mamy tylko dwie konfiguracje. S∏abszy model z ekranem LCD o przekàtnej 17 cali zosta∏ wypo-

nie drugi monitor, b´dzie on wyÊwietla∏ t´ samà zawartoÊç co g∏ówny ekran. U˝ytkownicy pracujàcy w konfiguracji z dwoma monitorami muszà wi´c wybraç inny model Macintosha.

Kupiç, nie kupiç

sa˝ony w procesor 1,9 GHz. W praktyce jest on równie szybki jak poprzedni model 2,0 GHz, co sta∏o si´ mo˝liwe dzi´ki modernizacji pozosta∏ych podsystemów iMaka. SzybkoÊç topowego modelu z ekranem 20 cali zosta∏a zwi´kszona z 2,0 do 2,1 GHz. Obydwa modele sà dostarczane z klawiaturà Apple Pro i nowà myszà wieloprzyciskowà Mighty Mouse, która wczeÊniej by∏a sprzedawana oddzielnie. Niestety, nie wyeliminowano pewnego ograniczenia sprz´towego – iMac w dalszym ciàgu mo˝e sterowaç tylko w∏asnym ekranem. JeÊli poprzez z∏àcze VGA pod∏àczony zosta-

Podobnie jak wczeÊniejsze modele, równie˝ nowy iMac G5 jest idealnym komputerem do zastosowaƒ domowych i biznesowych. Najlepiej sprawdza si´ on w zastosowaniach, które nie wymagajà pod∏àczania wielu ekranów, urzàdzeƒ wewn´trznych lub du˝ej iloÊci pami´ci. Co ciekawe, wiele studiów graficznych kupuje iMaka z ekranem 20 cali do typowych zastosowaƒ DTP. Wbudowana kamera wideo umo˝liwia prowadzenie wideokonferencji ze znajomymi lub wspó∏pracownikami. Nie mo˝na równie˝ zapominaç o pilocie zdalnego sterowania i programie Front Row, który po aktualizacji do nowej wersji mo˝e staç si´ prawdziwym centrum rozrywki. Obecnie jednak ma on zbyt wiele wad, aby korzystanie z niego by∏o wygodne. Jason Snell, Marcin J´drysiak

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 7

Testy: Przeglàdarki internetowe

Porównanie przeglàdarek internetowych U˝ytkownicy Macintoshy mogà skorzystaç z wielu przeglàdarek internetowych. Jednak najwi´ksze mo˝liwoÊci zapewniajà darmowy Firefox i p∏atny OmniWeb. ozmowa na temat przeglàdarek internetowych cz´sto przypomina dyskusje polityczne lub religijne. Wybór jednej z dost´pnych propozycji sprawia, ˝e stajemy si´ g∏usi na argumenty innych stron. Z drugiej strony wiele osób nawet nie wie, ˝e dost´pne sà alternatywne rozwiàzania, a nie tylko program instalowany wraz z systemem. W tym artykule przedstawimy pi´ç przeglàdarek, które sà stale rozwijane i cieszà si´ sporà popularnoÊcià. WybraliÊmy programy Apple Safari 2.0, Camino 1.0, Firefox 1.0.7, OmniWeb 5.1.1 i Opera 8. Nie uwzgl´dniliÊmy programów iCab i Netscape, których ostatnie wersje nie zyska∏y wi´kszego uznania u˝ytkowników, ani przeglàdarki Microsoft Explorer, której dni sà policzone.

Podstawowe funkcje Przeglàdarka WWW jest narz´dziem, które pozwala sprawnie poruszaç si´ po Internecie. Wszystkie przeglàdarki w naszym zestawieniu majà pewne wspólne cechy, takie jak sposób zarzàdzania zak∏adkami, plikami cookie i ustawieniami zabezpieczeƒ, funkcja przeglàdania w kartach, a tak˝e mo˝liwoÊç automatycznego wype∏niania formularzy. SzybkoÊç ∏adowania stron internetowych jest praktycznie identyczna. Jedynie Firefox doÊç wolno uruchamia∏ si´, ale problem ten wyeliminowano ju˝ w wersji 1.0.6. Trzy przeglàdarki sà opcjonalnie dost´pne w polskiej wersji j´zykowej – Safari, 8 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

Wi´cej mo˝liwoÊci Instalacja wtyczek Firefoksa i Camino wymaga tylko odwiedzenia strony internetowej Mozilla.org.

Camino i Firefox, co mo˝e byç sporà zaletà dla u˝ytkowników. Choç sposób implementacji standardowych funkcji ró˝ni si´ w ka˝dej przeglàdarce, podstawowe zasady dzia∏ania sà praktycznie identyczne. Oznacza to, ˝e u˝ytkownik nie powinien mieç problemów z przesiadkà do innego programu. Pewne problemy

sprawia∏ jedynie OmniWeb – programiÊci zdecydowali si´ na u˝ycie odmiennej terminologii, przez co odnalezienie niektórych funkcji mo˝e byç utrudnione. Jakie sà wi´c najwa˝niejsze ró˝nice mi´dzy poszczególnymi przeglàdarkami? Ka˝da z nich zapewnia pewne funkcje dodatkowe, które mogà u∏atwiç korzystanie z sieci. w w w. m a c w o r l d . p l

Rozszerzenia Firefoksa Rozwijane przez organizacj´ Mozilla programy Firefox i Camino to z pewnoÊcià najbardziej elastyczne i uniwersalne przeglàdarki w naszym zestawieniu. Zosta∏y oparte na mechanizmie Mozilla, który jest kompatybilny z wi´kszoÊcià witryn internetowych. Ka˝dy programista mo˝e tworzyç w∏asne wtyczki i kompozycje, które zmieniajà wyglàd i dzia∏anie przeglàdarki. Z racji mniejszej popularnoÊci Camino, znacznie wi´cej wtyczek jest dost´pnych dla Firefoksa. To w∏aÊnie dzi´ki tym rozszerzeniom Firefox zdobywa uznanie ogromnej rzeszy u˝ytkowników. Wtyczka Forecastfox wyÊwietla prognoz´ pogody w prawym dolnym rogu okna przeglàdarki, a FoxyTunes umo˝liwia sterowanie odtwarzaczem iTunes bezpoÊrednio z programu. Witryna Mozilla.org zawiera tak wiele wtyczek, ˝e dok∏adne poznanie ich dzia∏ania wymaga kilku dni. Firefox udost´pnia tak˝e wiele innych przydatnych funkcji. ˚adna inna przeglàdarka w naszym zestawieniu nie zapewnia lepszego narz´dzia do wyszukiwania. Zamiast typowego okna, w którym wpisujemy szukane s∏owo, Firefox udost´pnia ma∏e pole tekstowe na dole g∏ównego okna. Po wpisaniu ˝àdanej frazy kolejne jej wystàpienia na stronie zostajà wyró˝nione, dzi´ki czemu przechodzenie mi´dzy wynikami wyszukiwania jest ∏atwiejsze. Wbudowane narz´dzie do blokowania okienek wyskakujàcych mo˝na uzupe∏niç o rewelacyjne narz´dzie Adblock, które ukrywa praktycznie wszystkie typy reklam

Uboga, ale skuteczna W Camino brakuje wielu funkcji znanych z innych programów, ale przeglàdarka ta nie ma problemu z wyÊwietlaniem nawet skomplikowanych witryn.

internetowych. W przeciwieƒstwie do Safari, Firefox nie oferuje wbudowanego czytnika RSS, ale zapewnia funkcj´ Live Bookmarks, która monitoruje witryny z kana∏ami RSS i powiadamia u˝ytkownika o aktualizacjach. Pomimo tego, ˝e program Camino zosta∏ oparty na tej samej technologii co Firefox, nie zapewnia wszystkich funkcji wymaganych od nowoczesnych przeglàdarek, takich jak automatyczne uzupe∏nianie formularzy i rozpoznawanie witryn z obs∏ugà RSS. Nie rekompensuje tego doÊç atrakcyjny interfejs, który ma bardziej „macowy” wyglàd ni˝ Firefox z domyÊlnà kompozycjà.

Okienko wyskakujàce Opera wyÊwietla ma∏e okienko wyskakujàce (na zrzucie w prawym górnym rogu) informujàce o zablokowaniu okien wyskakujàcych. w w w. m a c w o r l d . p l

Kombajn do zbierania informacji Najg∏oÊniej reklamowanà funkcjà Safari w wersji 2.0 by∏o narz´dzie do odczytu kana∏ów RSS i gromadzenia informacji. Coraz wi´ksza liczba witryn internetowych – w∏àcznie z witrynami Apple.com i Macworld.com – korzysta z technologii RSS do powiadamiania u˝ytkowników o wprowadzonych zmianach. Jeszcze do niedawna do odczytania takich powiadomieƒ konieczne by∏y specjalne czytniki. Obecnie funkcja ta stanowi cz´Êç wi´kszoÊci przeglàdarek dost´pnych na rynku. Czytnik RSS dost´pny jest we wszystkich przeglàdarkach w naszym zestawieniu z wyjàtkiem Camino. Safari umo˝liwia tak˝e przeczytanie skrótów wiadomoÊci bez koniecznoÊci opuszczania przeglàdarki. Niestety, obs∏uga czytnika RSS w Safari jest doÊç niewygodna. Nie istnieje ˝adna metoda organizacji i wyÊwietlania ulubionych kana∏ów poza utworzeniem folderu dla wszystkich kana∏ów. Osoby intensywnie korzystajàce z technologii RSS prawdopodobnie wybiorà wi´c jakieÊ inne rozwiàzanie. Grudzieƒ 2005

MACWORLD 9

Testy: Przeglàdarki internetowe

Goràce newsy Safari zapewnia mo˝liwoÊç gromadzenia i wyÊwietlania wiadomoÊci z wielu êróde∏ RSS.

Du˝à zaletà Safari jest wspó∏praca z kontem .Mac. W po∏àczeniu z programem iSync umo˝liwia to synchronizacj´ zak∏adek na wielu komputerach, na przyk∏ad w domu i w pracy.

Cena przeglàdarki Jeszcze do niedawna Opera by∏a dost´pna w dwóch wersjach. Pe∏na wersja kosztowa∏a 39 USD, natomiast wersja darmowa wyÊwietla∏a na górze okna niewielkie i ma∏o przeszkadzajàce reklamy. Poza tym nie by∏o ˝adnych ró˝nic mi´dzy tymi wersjami. Producent Opery podpisa∏ jednak umow´ z Google, na mocy której przeglàdarka jest obecnie dost´pna

ca∏kowicie za darmo i nie sà wyÊwietlane reklamy. Interfejs Opery mo˝e byç poczàtkowo doÊç denerwujàcy, na przyk∏ad naciÊni´cie klawiszy -T we wszystkich przeglàdarkach powoduje utworzenie nowej karty, natomiast w Operze otwierane jest okno zak∏adek. Z kolei skonfigurowanie programu na blokowanie okien wyskakujàcych sprawia, ˝e Opera wyÊwietla w∏asne okienko informujàce o zablokowaniu reklam. Wprawdzie mo˝na wy∏àczyç t´ funkcj´, ale niektórym u˝ytkownikom mo˝e nie podobaç si´ takie dzia∏anie aplikacji. Z drugiej strony, Opera zapewnia wiele opcji konfiguracji. Mo˝liwe jest nawet utworzenie w∏asnych klawiszy skrótów dla wyszukiwarek. Aby wyszukaç s∏owo macworld w Google’u, wystarczy nacisnàç klawisze -G i wpisaç szukane s∏owo w polu adresu – przeglàdarka przeprowadzi wyszukiwanie i wyÊwietli wyniki w oknie. OmniWeb to jedyna p∏atna przeglàdarka, którà testujemy. Zapewnia ona bardzo rozbudowane Êrodowisko korzystania z Internetu, w∏àcznie z interfejsem z kartami i wieloma opcjami konfiguracji. W przeciwieƒstwie do czterech pozosta∏ych programów,

Jak testowaliÊmy Do testów wybraliÊmy dziesi´ç ró˝nych witryn internetowych, które sà cz´sto odwiedzane przez u˝ytkowników. OdwiedziliÊmy te witryny w celu sprawdzenia, czy poszczególne programy spe∏niajà ró˝ne kryteria. W ka˝dej przeglàdarce uruchomiliÊmy tak˝e zestaw typowych skryptów JavaScript. W czasie testów odwiedziliÊmy gazety New York Times (www.nytimes.com), Newsweek (www.newsweek.com) i San Francisco Chronicle (www.sfgate.com), a tak˝e bank M&T Bank (www.mandtbank.com). SprawdzaliÊmy sposób wyÊwietlania stron i dost´pnoÊç wszystkich funkcji witryny. Aby sprawdziç implementacj´ technologii CSS, odwiedziliÊmy witryny Vivabit (www.vivabit.co.uk) i CSS Zen Garden (www.csszengarden.com). Przedstawienie witryn, które pos∏u˝y∏y nam do testów technologii XMLHTTPRequest, mo˝na znaleêç w ramce „Nadchodzi nowa rewolucja”. Zestaw testów JavaScript SpeedTest 4.0 (macworld.com/0767) pos∏u˝y∏ nam do sprawdzenia czasu wykonywania typowych akcji j´zyka JavaScript. U˝ywaliÊmy równie˝ aplikacji WWW do tworzenia blogów o nazwie TypePad (patrz ramka „Ró˝nice podczas surfowania”).

w których karty sà umieszczane na górze okna, OmniWeb tworzy miniatury wszystkich otwartych stron w panelu po jednej ze stron g∏ównego okna przeglàdarki. Takie rozwiàzanie cechuje si´ dwoma zaletami. Po pierwsze,

Ró˝nice podczas surfowania Nie ka˝da przeglàdarka pozwala skorzystaç ze wszystkich mo˝liwoÊci witryny internetowej. Co gorsza, niektóre strony wymagajà u˝ycia konkretnej przeglàdarki (zwykle Internet Explorera). Przyk∏adem mo˝e byç aplikacja WWW firmy Six Apart o nazwie TypePad, za pomocà której mo˝na utworzyç i zdalnie obs∏ugiwaç bloga bez koniecznoÊci instalowania jakiegokolwiek oprogramowania na w∏asnym komputerze. Problem odkry∏em po raz pierwszy w Safari podczas pisania bloga o domu, który w∏aÊnie budowa∏em. Firma Six Apart og∏osi∏a nowe funkcje, do których nie mog∏em jednak uzyskaç dost´pu. Dzia∏ pomocy technicznej zasugerowa∏ u˝ycie innej przeglàdarki, takiej jak Netscape 7.0. Jak si´ okaza∏o, wszystkie funkcje nagle sta∏y si´ dost´pne.

Przyczyna tego problemu jest prosta. Witryna zosta∏a napisana dla Internet Explorera i przeglàdarek opartych na mechanizmach Mozilli, takich jak Camino, Netscape i Firefox. Safari prawdopodobnie nie mia∏oby problemów z obs∏ugà niezb´dnych skryptów JavaScript, ale witryna wykrywa∏a u˝ycie niezgodnej przeglàdarki i blokowa∏a dost´p do skryptów. Je˝eli wi´c jakaÊ witryna nie zapewnia dost´pu do wszystkich oferowanych funkcji, warto skorzystaç z alternatywnego programu opartego na mechanizmach Mozilli. Wi´kszoÊç przeglàdarek umo˝liwia tak˝e imitacj´ konkurencyjnych aplikacji. W przypadku Safari mo˝na u˝yç do tego celu darmowego narz´dzia Safari Enhancer (macworld.com/0101), które w∏àcza menu Debug z odpowiednimi opcjami.

Mniej czy wi´cej? Liczba dost´pnych funkcji mo˝e byç zale˝na od wybranej przeglàdarki. Paleta formatowania aplikacji TypePad w Firefoksie zawiera wszystkie dost´pne opcje (zrzut po lewej). W programach Opera, OmniWeb i Safari (po prawej, od góry) niektóre funkcje sà wy∏àczone.

10 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

jednoczeÊnie widoczne sà wszystkie otwarte strony. Po drugie, OmniWeb stale monitoruje zmiany w tych oknach i w razie potrzeby wyÊwietla zielony symbol powiadomienia. Jest to bardzo wygodne, ale jednoczesne otwarcie wielu miniatur oznacza koniecznoÊç ciàg∏ego przewijania panelu z nimi. Równie˝ panel zajmuje sporo miejsca na ekranie, nawet jeÊli miniatury zostanà zastàpione tekstem. OmniWeb umo˝liwia tworzenie tzw. obszarów roboczych (ang. Workspaces), czyli kolekcje stron internetowych, które mo˝na otwieraç jednoczeÊnie. Co wi´cej, program zapisuje stan wszystkich otwartych okien, co jest przydatne, jeÊli musimy zamknàç przeglàdark´ lub wy∏àczyç komputer. Jedynà wadà tego programu jest brak zgodnoÊci z niektórymi witrynami, poniewa˝ nie zosta∏ on oparty na mechanizmach Safari lub Mozilla. Wi´cej informacji na ten temat mo˝na znaleêç w ramce „Ró˝nice podczas surfowania”).

Wyglàd Sieci Ostatnie lata sà Êwiadectwem przejÊcia od prostych stron HTML z kilkoma obrazkami do pi´knych i eleganckich witryn, w których wyÊwietlana jest animowana grafika. Sta∏o si´ to mo˝liwe mi´dzy innymi dzi´ki zastosowaniu kaskadowych arkuszy stylów (Cascading Style Sheets, CSS). U˝ycie CSS pozwala projektantom swobodnie zmieniaç czcionki, style i ich rozmiary, a tak˝e modyfikowaç sposób organizacji tekstu na stronie. Wi´kszoÊç odwiedzanych codziennie witryn internetowych, w∏àcznie ze stronami gazet i magazynów, korzysta z podstawowych form CSS, ale w celu zapewnienia jednolitego wyglàdu i dzia∏ania w dalszym ciàgu u˝ywane sà tradycyjne techniki HTML, takie jak tabele i ramki. Nie powinien wi´c dziwiç fakt, ˝e wszystkie przeglàdarki w naszym zestawieniu Êwietnie obs∏ugujà takie witryny (patrz ramka „Jak testowaliÊmy”). Co ciekawe, nie pojawi∏y si´ równie˝ ˝adne problemy z bardziej zaawansowanymi witrynami w w w. m a c w o r l d . p l

funkcji blokowania okien wyskakujàcych. Je˝eli to nie pomo˝e, warto u˝yç Firefoksa, który cechuje si´ mniejszymi problemami ze zgodnoÊcià. Wi´cej informacji o nowoczesnych technologiach tworzenia witryn internetowych, takich jak XMLHTTPRequest, mo˝na znaleêç w ramce „Nadchodzi nowa rewolucja”).

Trudny wybór Podglàd stron OmniWeb wyÊwietla miniatury wszystkich otwartych okien, ale odbywa si´ to kosztem cennego miejsca na ekranie.

opartymi na technologii CSS. Oznacza to, ˝e projektanci witryn przestajà byç ograniczani mo˝liwoÊciami przeglàdarki w zakresie poprawnego wyÊwietlania stron, i to niezale˝nie od wybranego programu. Trzeba jednak podkreÊliç, ˝e Safari sprawia pewne problemy podczas korzystania z niektórych przeglàdarek internetowych. Przez kilka lat posiadacze kont BPH nie mogli u˝ywaç Maca do obs∏ugi rachunków, ale sytuacja powoli si´ zmienia. Ostatnia ak-

Mozilla Firefox to z pewnoÊcià najlepsza przeglàdarka w naszym zestawieniu, poniewa˝ jest zgodna z wi´kszoÊcià witryn internetowych i aplikacji WWW, a do tego zapewnia ogromne mo˝liwoÊci dostosowania. OczywiÊcie Safari 2.0 to doskona∏a przeglàdarka z wieloma interesujàcymi funkcjami, ale zapewnia mniej opcji ni˝ Firefox. Osoby szukajàce alternatywnego sposobu surfowania mogà przyjrzeç si´ bli˝ej przeglàdarce OmniWeb firmy Omni Group. Jej najwi´ksze zalety to wyÊwietlanie miniatur otwartych stron oraz mo˝liwoÊç tworzenia kolekcji witryn. Jedyna

Nadchodzi nowa rewolucja Niektóre witryny internetowe korzystajà ju˝ z nowej technologii o skomplikowanej nazwie XMLHTTPRequest, która zosta∏a zaprojektowana przez Microsoft i jest obs∏ugiwana przez wi´kszoÊç przeglàdarek. Technologia ta pozwala na stronie internetowej na komunikacj´ z serwerem i pobieranie danych. W po∏àczeniu ze skryptami JavaScript (technologia AJAX – Asynchronous JavaScript and XML) umo˝liwia to dynamicznà zmian´ zawartoÊci strony internetowej bez jej prze∏adowania. Technologia ta jest stosowana m.in. w witrynach Google Maps (maps.google.com), Google Suggest (labs.google.com/suggest) i PressDisplay (www.pressdisplay.com). ˚adna z testowanych przeglàdarek nie mia∏a problemów z obs∏ugà tej technologii, choç nie zosta∏a jeszcze przyj´ta jako standard. Oznacza to, ˝e niezale˝nie od wybranej przeglàdarki u˝ytkownik b´dzie gotowy na nadejÊcie rewolucji.

tualizacja Safari uniemo˝liwi∏a wysy∏anie przelewów z banku BZ WBK. W niektórych przypadkach rozwiàzaniem problemu mo˝e byç wy∏àczenie

Przeglàdanie gazet w nowoczesny sposób Witryna PressDisplay umo˝liwia przeglàdanie gazet z ca∏ego Êwiata.

powa˝na wada to koniecznoÊç zap∏acenia 30 USD za pe∏nà wersj´. Jeffery Battersby, Marcin J´drysiak

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 11

Gad˝ety pod choink´

12 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

Nadchodzà Êwi´ta. Chyba ka˝dy z nas lubi dawaç prezenty, a jeszcze bardziej dostawaç je od innych. Jak jednak uniknàç banalnych podarunków gwiazdkowych, takich jak ciep∏e szaliki, r´kawice czy nudne ksià˝ki? Wystarczy podsunàç Miko∏ajowi naszà list´ gad˝etów dla mi∏oÊników komputerów.

Najlepsze gad˝ety dla ka˝dego mi∏oÊnika komputerów Dan Frakes, Dan Miller, Cyrus Farivar, Jonathan Seff, Kelly Turner, Frith Gowan, Peter Cohen

Opracowa∏ Marcin J´drysiak

w w w. m a c w o r l d . p l

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 13

Gad˝ety pod choink´

G∏oÊnik na wynos T

elefon komórkowy sta∏ si´ codziennoÊcià w ˝yciu ka˝dego z nas. Zastanawiaç jedynie mo˝e, dlaczego tylko niektóre modele komórek sà wyposa˝one w g∏oÊnik? A je˝eli nawet jest on dost´pny, dlaczego zapewnia niskà jakoÊç dêwi´ku? Rozwiàzaniem tych problemów mo˝e byç Jabra SP500 – ten przenoÊny g∏oÊnik Bluetooth zapewnia wysokà jakoÊç dêwi´ku, czas rozmowy do 20 godzin i czas oczekiwania do 480 godzin. Obrotowy mikrofon sprawia, ˝e równie˝ rozmówca dobrze nas s∏yszy, a wbudowany uk∏ad DSP dostosowuje g∏oÊnoÊç w celu zredukowania zewn´trznych zak∏óceƒ. G∏oÊnik mo˝na nawet zamontowaç w samochodzie. Cena: oko∏o 400 z∏ Kontakt: www.jabra.com

Pod∏àcz wszystko J

ednym z najwi´kszych problemów zwiàzanych z u˝yciem laptopa jako jedynego komputera jest brak wystarczajàcej liczby portów. Je˝eli do komputera przenoÊnego chcemy pod∏àczyç wiele urzàdzeƒ, mo˝emy u˝yç niewielkiego pude∏ka firmy Kensington o nazwie PocketHub Media Center. Urzàdzenie to zosta∏o wyposa˝one w z∏àcza umo˝liwiajàce odczyt 15 ró˝nych kart pami´ci, a trzy porty USB 2.0 pozwolà pod∏àczyç klawiatur´, mysz lub aparat fotograficzny. Wszystkie porty zmieÊci∏y si´ w ma∏ej, przenoÊnej obudowie o metalicznym po∏ysku. Cena: 50 USD Kontakt: www.kensington.com

Szybka kopia zapasowa C

z´sto podró˝ujàce osoby wymagajà urzàdzenia, które umo˝liwia przenoszenie plików mi´dzy komputerami i tworzenie kopii wa˝nych danych. Do tego celu mo˝na wykorzystaç przenoÊny dysk twardy firmy Targus o pojemnoÊci 40 GB. Dzi´ki niewielkim wymiarom (7,5 cm szerokoÊci i d∏ugoÊci oraz 1,7 cm gruboÊci) dysk zmieÊci si´ w ka˝dej torbie podró˝nej. Dzi´ki portowi USB 2.0 mo˝liwe jest pod∏àczenie go do prawie ka˝dego komputera, dzi´ki czemu nigdy nie trzeba ju˝ b´dzie obawiaç si´ utraty cennych informacji. Cena: 250 USD Kontakt: www.targus.com

14 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

W∏àcz zbli˝enie

Hybrydowe zasilanie

M

O

og∏oby si´ wydawaç, ˝e kolejny gad˝et jest przeznaczony tylko dla starszych dzieci, ale z pewnoÊcià skorzystajà z niego tak˝e doroÊli. Jest to cyfrowy mikroskop QX5, który mo˝na pod∏àczyç do komputera. Aby zobaczyç powi´kszonà kropl´ wody, nie trzeba wpatrywaç si´ w okular, ale wyÊwietliç obraz na monitorze komputerowym. Mikroskop zapewnia powi´kszenie 10x, 60x i 200x, mo˝liwoÊç nagrywania filmów oraz podstawowe narz´dzia do manipulacji obrazem, dzi´ki czemu b´dzie doskona∏à zabawkà na d∏ugie zimowe dni.

soby korzystajàce z komputera przenoÊnego w miejscach, w których trudno znaleêç w∏aÊciwe gniazdo elektryczne (na przyk∏ad w samolocie lub pociàgu) z pewnoÊcià docenià zasilacz firny Kensington Thin & Light o mocy 70 W. Zast´puje on zasilacz PowerBooka i pozwala na pod∏àczenie zasilania z dowolnego typu êród∏a pràdu w samochodzie lub samolocie. OczywiÊcie mo˝liwe jest tak˝e u˝ycie zwyk∏ego Êciennego gniazda elektronicznego. Zasilacz Kensingtona jest cieƒszy i l˝ejszy (choç troch´ d∏u˝szy) ni˝ oryginalne urzàdzenie Apple'a, dzi´ki czemu ∏atwiej mieÊci si´ w torbie. W zestawie sà dost´pne koƒcówki umo˝liwiajàce pod∏àczenie dowolnego PowerBooka, iBooka lub iPoda. Mo˝na dokupiç równie˝ koƒcówki do innych typów komputerów przenoÊnych, a tak˝e specjalnà przystawk´ umo˝liwiajàcà jednoczesne ∏adowanie laptopa i telefonu komórkowego.

Cena: 80 USD Kontakt: www.playdigitalblue.com

Cena: 120 USD Kontakt: www.kensington.com

Zwi´ksz si∏´ ra˝enia Powiew Êwie˝ego K powietrza arty wideo stosowane w komputerach Macintosh stajà si´ coraz pot´˝niejsze, ale jeÊli jest jeszcze potrzebna lepsza obs∏uga grafiki trójwymiarowej (szczególnie w nowych grach), nale˝y poszukaç innego rozwiàzania. Karta ATI Radeon X800 XT Mac Edition zosta∏a zaprojektowana specjalnie dla Power Maca G5 i wyposa˝ono jà w podwójne z∏àcze DVI i z∏àcze ADV, dzi´ki czemu mo˝liwe jest jednoczesne u˝ycie 30-calowego monitora Apple Cinema HD Display i starszego monitora Cinema HD Display o przekàtnej 23 cali. Cena: 400 USD Kontakt: www.ati.com

J

ednà z najwi´kszych wad pracy w nowoczesnych biurach nie jest wcale sztuczne oÊwietlenie lub lurowata kawa. Znacznie gorsze jest zat´ch∏e powietrze, które nie porusza si´. Na szcz´Êcie u˝ycie specjalnego wentylatora MiniMax Tower Fan przyniesie ulg´ naszym p∏ucom. Urzàdzenie jest wystarczajàco ma∏e, aby zmieÊci∏o si´ na biurku, ale ma wystarczajàcà moc, by poruszyç nieruchome powietrze. Niestety, brakuje tylko funkcji odÊwie˝acza. Jest to z nawiàzkà rekompensowane przez jego wyglàd w czasie pracy. Cena: 50 USD Kontakt: www.brookstone.com

w w w. m a c w o r l d . p l

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 15

Gad˝ety pod choink´

Dodaj gazu J

eszcze do niedawna posiadacze Macintoshy nie mogli graç w ˝adne porzàdne wyÊcigi samochodowe. Na szcz´Êcie sytuacja zmieni∏a si´ wraz z pojawieniem si´ popularnej gry Colin McRae Rally 2005. Mo˝liwe jest wzi´cie udzia∏u w ponad 300 etapach wyÊcigów w dziewi´ciu krajach. Do dyspozycji mamy wi´cej ni˝ 30 samochodów z nap´dem na 2 i 4 ko∏a – od Mitsubishi, poprzez Toyot´, po Volkswagena i Peugeota. Cena: 22 USD Kontakt: www.feralinteractive.com

OÊmiornica pod napi´ciem K

a˝dego dnia korzystamy z coraz to nowych urzàdzeƒ elektronicznych – komputerów, monitorów, skanerów, drukarek itd. Co jednak zrobiç, jeÊli w pobli˝u biurka mamy tylko dwa gniazda elektryczne? U˝ycie zwyk∏ego rozga∏´ziacza nie jest sportowym rozwiàzaniem dla ka˝dego prawdziwego mi∏oÊnika komputerów. Na szcz´Êcie na rynku pojawi∏ si´ rozga∏´ziacz Outlet Multiplier firmy PowerSquid, który umo˝liwia pod∏àczenie pi´ciu zasilaczy do pojedynczego gniazda. Mo˝liwe jest nawet przymocowanie go do biurka, dzi´ki czemu ka˝da wtyczka b´dzie zawsze pod r´kà. Cena: 15 USD Kontakt: www.thinkgeek.com

Biurko na laptopa C

zy korzystasz z komputera przenoÊnego w biurze, a nast´pnie zabierasz go do domu, aby skoƒczyç prac´ wieczorem? Je˝eli jesteÊ jednà z takich osób, mo˝esz stworzyç sobie bardziej komfortowe Êrodowisko pracy, inwestujàc w biurko surface firmy edgeblur. Jest to specjalna podstawka pod komputer przenoÊny z bocznymi panelami, na których mo˝na umieÊciç mysz lub kubek z kawà. Regulowana podpora z ty∏u umo˝liwia umieszczenie iBooka lub PowerBooka na ˝àdanej wysokoÊci i pod odpowiednim kàtem, co zapewni tak˝e lepsze ch∏odzenie. Z podstawki mo˝na korzystaç w dowolnym miejscu – na krzeÊle, na zwyk∏ym biurku, a nawet w ∏ó˝ku. Cena: 149 USD Kontakt: www.edgeblur.com

Oszcz´dzaj d∏onie D la osób, które zwracajà uwag´ na ergonomi´, jest przeznaczone urzàdzenie RollerMouse firmy Contour Designs. Jest to specjalna podk∏adka pod klawiatur´, wyposa˝ona we wbudowanà rolk´ zast´pujàcà mysz. Przekr´cenie rolki powoduje ruch kursora w gór´ i w dó∏. Przesuni´cie rolki w wybranà stron´ przesuwa kursor w lewo i w prawo. Dzi´ki takiemu rozwiàzaniu nie trzeba stale przek∏adaç ràk z klawiatury na mysz i odwrotnie. Urzàdzenie to jest jednoczeÊnie ∏atwiejsze w u˝yciu ni˝ trackpad w komputerach przenoÊnych.

Cena: 200 USD Kontakt: www.contourdesigns.com

16 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

Miód dla uszu

S

∏uchawki do∏àczane do iPoda nie sà najlepsze, warto wi´c wymieniç je na lepszy model, który zapewni odpowiednie wra˝enia s∏uchowe. Dzi´ki firmie Sennheiser mo˝na to zrobiç bez koniecznoÊci porzucania stylistyki, do której przyzwyczai∏ nas Apple. W opinii wielu osób srebrno-bia∏e s∏uchawki douszne MX 500 cechujà si´ znacznie wy˝szà jakoÊcià dêwi´ku ni˝ s∏uchawki oferowane przez Apple'a. Z kolei model PX 100 umo˝liwia z∏o˝enie s∏uchawek jak okulary. W zestawie z obydwoma modelami dost´pne jest wygodne etui. Cena: 89 z∏ (MX 500), 209 z∏ (PX 100) Kontakt: www.sennheiser.pl

Wi´cej czadu!

T

rening czyni mistrza, ale tak˝e powoduje du˝o ha∏asu. Przystawka JamLab firmy M-Audio jest przeznaczona dla ka˝dego poczàtkujàcego nast´pcy Jana Borysewicza. Umo˝liwia ona pod∏àczenie gitary do komputera przy u˝yciu zwyk∏ego przewodu, a nast´pnie odtwarzanie dêwi´ku przez s∏uchawki, dzi´ki czemu sàsiedzi przestanà cierpieç katusze. Do urzàdzenia do∏àczono oprogramowanie GT Player Express, które symuluje ró˝ne efekty gitarowe i umo˝liwia nagrywanie oraz odtwarzanie dêwi´ku z wysokà jakoÊcià. W zestawie mo˝na znaleêç równie˝ 160 MB sampli perkusyjnych ProSessions, dzi´ki czemu mo˝na od razu skorzystaç z akompaniamentu. Cena: oko∏o 290 z∏ Kontakt: www.m-audio.com

Skuteczny alarm

N

ajgorszym sposobem usprawiedliwienia porannego spóênienia do pracy jest zwalenie winy na uszkodzony budzik. Je˝eli mamy taki problem, powinniÊmy zainwestowaç w cyfrowy zegar firmy Brookstone, który zawsze pami´ta w∏aÊciwà godzin´, nawet jeÊli zasilanie zostanie wy∏àczone. Budzik automatycznie w∏àcza i wy∏àcza czas letni, a tak˝e zapami´tuje oddzielne alarmy na dni robocze i weekendy. W przeciwieƒstwie do wielu innych gad˝etów firmy Brookstone, ten produkt mo˝e byç naprawd´ przydatny.

Cena: 35 USD; 60 USD z odbiornikiem radiowym, 100 USD z odbiornikiem radiowym i odtwarzaczem CD Kontakt: www.brookstone.com

w w w. m a c w o r l d . p l

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 17

Gad˝ety pod choink´

CoÊ dla dziecka W

ka˝dym z nas ukryte jest dziecko, które lubi zabawki. Przedstawiamy wi´c dwie muzyczne zabawki, które rozbawià nie tylko najm∏odszych. i-Dog firmy Hasbro reaguje na muzyk´ taƒcem i machaniem ogonem. Âwiate∏ka na g∏owie zwierzaka okreÊlajà jego nastrój. Kiedy pies staje si´ smutny lub z∏y, nale˝y puÊciç jakàÊ muzyk´. i-Doga mo˝na nawet pod∏àczyç do iPoda, co pozwala na odtwarzanie muzyki przez wbudowany g∏oÊnik. Postaç iZ firmy Zizzle to Obcy przyby∏y z kosmosu, który s∏u˝y jako g∏oÊnik iPoda i wyÊwietla ró˝ne efekty Êwietlne w rym muzyki. Uwaga – Obcy umie komentowaç wybrane piosenki, ale tak˝e tworzyç w∏asnà muzyk´ przy u˝yciu wbudowanych sampli, rytmów i efektów Êwietlnych, które mo˝na w∏àczaç poprzez naciÊni´cie ró˝nych miejsc na zabawce. Cena: 30 USD (i-Dog), 40 USD (iZ) Kontakt: www.hasbro.com, www.zizzle.com

CoÊ do grania

F

irma Mad Catz produkuje urzàdzenia peryferyjne dla wi´kszoÊci konsol do gier. Obecnie rozpocz´∏a produkcj´ sprz´tu dla graczy z komputerami Macintosh. Game pad PC Con wyglàda i zachowuje si´ zupe∏nie jak kontroler Microsoft Xbox Controller S. Dost´pna jest du˝a liczba przycisków, dwa d˝ojstiki analogowe i czteroprzyciskowy pad pod lewym kciukiem. Game pad jest zgodny z komputerami PC i Macintosh, ale w zestawie nie ma ˝adnego oprogramowania. Na szcz´Êcie gry na platformie Mac nie majà problemów z jego rozpoznaniem i obs∏ugà. Cena: 20 USD Kontakt: www.madcatz.com

Witamy w zoo Z

oo Tycoon 2 firmy Blue Fang Games to jedna z niewielu gier, w którà mo˝e graç ca∏a rodzina. U˝ytkownik staje si´ w∏aÊcicielem zoo, który musi zapewniç zdrowie i szcz´Êcie zwierzàt poprzez budowanie zagród, zatrudnianie odpowiednich pracowników itp. JednoczeÊnie trzeba przyciàgaç klientów, którzy muszà p∏aciç za wst´p. Gra zapewnia rozbudowanà grafik´ trójwymiarowà o wysokiej jakoÊci i ró˝ne tryby gry, które zapewnià du˝o radoÊci dla ma∏ych i du˝ych graczy. Cena: 40 USD Kontakt: www.bluefang.com

18 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

Idealna wielkoÊç

Niewymagajàcy przyjaciel

K

Z

a˝dy, kto w dzieciƒstwie bra∏ lekcje gry na pianinie, dobrze wie, jak trudno naciskaç pe∏nowymiarowe klawisze ma∏à d∏onià. Ten sam problem dotyczy klawiatury komputera, która jest zbyt du˝a dla dzieci. Na szcz´Êcie mo˝na u˝yç klawiatury KidzMouse Keys o mniejszym rozmiarze i okràg∏ych, kolorowych klawiszach. Uk∏ad klawiatury zosta∏ uproszczony poprzez wyeliminowanie klawiszy funkcyjnych i klawiszy , co pozwala uniknàç b∏´dów. Uzupe∏nieniem klawiatury mo˝e byç ma∏a mysz optyczna firmy Logitech z trzema przyciskami, dost´pna w wielu atrakcyjnych kolorach, które przyciàgnà wzrok malucha.

∏ota rybka to idealny zwierzak, który mo˝e towarzyszyç nam w biurze. Nie trzeba jej wyprowadzaç na spacer ani g∏askaç, a obserwowanie kolorowych kszta∏tów w akwarium mo˝e relaksowaç. Niestety, nie ka˝dy mo˝e sobie pozwoliç na umieszczenie akwarium na w∏asnym biurku. Je˝eli chcemy obdarowaç takà osob´ przyjemnym prezentem, mo˝emy kupiç akwarium o nazwie USB Mini Desktop Aquarium z „rybkami” wykonanymi ze specjalnego plastiku. Po pod∏àczeniu do portu USB w komputerze ryby zaczynajà poruszaç si´ i Êwieciç jaskrawymi barwami. Cena: 20 USD Kontakt: www.thinkgeek.com

Cena: 30 USD (klawiatura KidzMouse Keys), oko∏o 50 z∏ (mysz) Kontakt: www.kidzmouse.com, www.logitech.pl

Dêwi´k surround W

ielu z nas oglàda filmy DVD na Macintoshu. Niestety, pozbawiamy si´ w ten sposób mo˝liwoÊci odtwarzania dêwi´ku w formacie surround. Na szcz´Êcie mo˝na skorzystaç z nowego zestawu g∏oÊników 5.1 firmy Logitech o symbolu Z-5450 z certyfikatem THX. W zestawie mo˝na znaleêç pi´ç g∏oÊników satelitarnych, subwoofer, dekoder sprz´towy (Dolby Digital, DTS, DTS 96/24 itd.) i bezprzewodowego pilota zdalnego sterowania. Dekoder zapewnia siedem z∏àczy wejÊciowych, do których mo˝na pod∏àczyç Power Maca G5, iMaca G5, odtwarzacz DVD, iPoda i konsol´ PlayStation. Cena ca∏ego zestawu jest ni˝sza ni˝ koszt wielu popularnych receiverów AV. Cena: 1899 z∏ Kontakt: www.logitech.pl

w w w. m a c w o r l d . p l

Pozbàdê si´ kabli A

parat cyfrowy Nikon Coolpix P2 z 5 megapikselami u∏atwia przenoszenie zdj´ç z cyfrówki do komputera. Jest to jeden z pierwszych aparatów fotograficznych wyposa˝onych w obs∏ugà sieci Wi-Fi. Nad podobnymi rozwiàzaniami pracujà równie˝ inne firmy, takie jak Kodak, ale wymagaç to b´dzie u˝ycia dodatkowej karty. Pod∏àczenie aparatu P2 do sieci bezprzewodowej jest bardzo proste – wystarczy utworzyç na komputerze profil sieciowy, a nast´pnie wykonaç synchronizacj´ z aparatem. Od tej chwili P2 b´dzie móg∏ w dowolnym momencie uzyskaç dost´p do sieci. Kiedy w jego zasi´gu znajdzie si´ powiàzany komputer, aparat przeÊle do niego zapisane zdj´cia. Coolpix F2 jest zarazem nowoczesnym aparatem kompaktowym, który zosta∏ wyposa˝ony w atrakcyjny ekran LCD o przekàtnej 2,5 cala oraz zoom optyczny 3,5x. Uzyskane zdj´cia majà wysokà jakoÊç. Cena: 1450 z∏ Kontakt: www.nikon.pl Grudzieƒ 2005

MACWORLD 19

Stary Mac – nowe sztuczki

20 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

Wyobraê sobie, ˝e w∏aÊnie kupi∏eÊ nowego Maca. Rozpakowujesz go z kartonu, stawiasz na biurku i przygotowujesz si´ do instalacji systemu. Co jednak zrobiç ze starym komputerem, który wiernie s∏u˝y∏ przez kilka lat? Mo˝e wystawiç go na Allegro? Istniejà jednak lepsze pomys∏y – chcemy pokazaç, jak stworzyç w∏asnà szaf´ grajàcà lub serwer kopii zapasowych.

STARYMAC,

NOWE SZTUCZKI Kirk McElhearn, Joe Kissell, Marcin J´drysiak

Stary komputer mo˝na wykorzystaç na wiele sposobów, które nie wymagajà skomplikowanych przygotowaƒ ani ˝adnych powa˝nych inwestycji poza kupnem Na

dodatkowego

nast´pnych

kabla

stronach

lub

niedrogiego

przedstawiamy

trzy

programu

shareware.

przyk∏adowe

metody

przed∏u˝enia ˝ycia komputera. w w w. m a c w o r l d . p l

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 21

Stary Mac – nowe sztuczki

SZAFA GRAJÑCA

Podziel si´ muzykà Program iTunes mo˝e wyszukiwaç biblioteki muzyczne w sieci, a tak˝e udost´pniaç w∏asnà kolekcj´ nagraƒ.

22 MACWORLD

Po sp´dzeniu kilkunastu godzin na zripowaniu kolekcji CD do formatu MP3 na dysku twardym komputera zapisanych jest wiele gigabajtów plików muzycznych. W jaki sposób mo˝na jednak odtworzyç te nagrania na wie˝y stereo w innym pokoju? OczywiÊcie mo˝na wysy∏aç dane bezprzewodowo z g∏ównego komputera poprzez AirTunes – specjalne narz´dzie wbudowane w router AirPort Express. Szcz´Êliwi posiadacze tego urzàdzenia mogà pod∏àczyç wyjÊcie dêwi´ku do wzmacniacza, a nast´pnie wybraç AirPort Express w programie iTunes na dowolnym komputerze w bezprzewodowej sieci, aby s∏uchaç muzyki przez sprz´t stereo. Niestety, sterowanie odtwarzaniem mo˝liwe jest tylko z poziomu zdalnego komputera. Lepszym rozwiàzaniem b´dzie wi´c pod∏àczenie Macintosha bezpoÊrednio do wie˝y. Wymagane elementy Przede wszystkim potrzebujemy cichego, doÊç szybkiego komputera z pojemnym dyskiem twardym. OczywiÊcie mo˝liwe jest wybranie modelu z procesorem G3 400 MHz, ale im szybszy system, tym lepiej. Ja zdecydowa∏em si´ na u˝ycie starego iBooka G3 800 MHz. Komputer przenoÊny ∏atwo ukryç, a do tego jest on wyposa˝ony w klawiatur´ i ekran LCD, dzi´ki czemu nie trzeba pod∏àczaç ˝adnych akcesoriów. PojemnoÊç dysku twardego powinna byç zale˝na od wielkoÊci kolekcji muzycznej. JeÊli wewn´trzny dysk jest zbyt ma∏y, mo˝na dodaç zewn´trzny dysk FireWire o pojemnoÊci do 400 GB. W moim przypadku u˝y∏em dysku 250 GB. Serwer muzyki powinien byç wyposa˝ony w kart´ AirPort, aby Grudzieƒ 2005

udost´pniaç bibliotek´ dla innych Macintoshy w sieci, a tak˝e wyszukiwaç udost´pnione kolekcje muzyczne z innych komputerów. Poniewa˝ komputer ten znajdzie si´ w salonie, powinien byç naprawd´ cichy. O ile szum wentylatora lub g∏oÊny dysk twardy nie przeszkadzajà w biurze, to nic nie powinno zak∏ócaç s∏uchania delikatnej muzyki fortepianowej lub spokojnych ballad. Najlepszym rozwiàzaniem jest umieszczenie komputera w szafce lub szufladzie, która b´dzie poch∏ania∏a wszelkie odg∏osy. Je˝eli u˝ywany b´dzie zewn´trzny dysk twardy, warto wybraç model bez wentylatora. Nale˝y pami´taç, aby nie umieszczaç iBooka lub PowerBooka bezpoÊrednio na pó∏ce – ciep∏o gromadzàce si´ wokó∏ procesora spowoduje w∏àczenie ha∏aÊliwych wiatraków. Laptop powinien byç lekko uniesiony, aby powietrze przep∏ywa∏o swobodnie. Po∏àczenia Do po∏àczenia komputera ze wzmacniaczem potrzebny b´dzie kabel ∏àczàcy wyjÊcie liniowe Macintosha z wejÊciem audio. Mo˝na go nabyç za kilkanaÊcie z∏otych w ka˝dym sklepie RTV. Oprogramowanie Potrzebny jest tylko darmowy program iTunes. Przygotowanie Pierwszym krokiem jest skopiowanie plików audio na serwer muzyczny. Do tego celu mo˝na u˝yç p∏yt CD lub po∏àczenia bezprzewodowego. JeÊli jednak chcemy skopiowaç wiele gigabajtów danych, warto zastanowiç si´ nad u˝yciem kabla FireWire – pozwoli to oszcz´dziç sporo czasu. Program iTunes powinien uruchamiaç si´ automatycznie po w∏àczeniu komputera. W tym celu nale˝y otworzyç panel preferencji Accounts dla danego konta u˝ytkownika i dodaç t´ aplikacj´ do listy uruchamianych programów. Ostatnim krokiem jest wyÊwietlenie panelu preferencji Sharing w programie iTunes i zaznaczenie opcji Look For Shared Music (aby wyszukiwaç inne biblioteki w sieci) oraz Share My Music (aby udost´pniaç w∏asnà bibliotek´ muzycznà innym komputerom). I to ju˝ w∏aÊciwie wszystko. Bardziej leniwe osoby mogà skorzystaç z programu Sailing Clicker do sterowania zdalnym komputerem za pomocà komórki. Wymaga to jednak, aby zarówno serwer muzyki, jak i telefon by∏y wyposa˝one w interfejs Bluetooth. w w w. m a c w o r l d . p l

WIDEO NA ˚ÑDANIE Starszy komputer mo˝na wykorzystaç tak˝e do nagrywania i odtwarzania plików wideo. Wymaga to jednak pewnych inwestycji. Coraz wi´kszà popularnoÊcià w Stanach Zjednoczonych cieszà si´ urzàdzenia do nagrywania wideo o nazwie TiVo. Niestety, nie sà one dost´pne w Polsce. Jednak ma∏o kto wie, ˝e TiVo to tak naprawd´ specjalny komputer, który zosta∏ jedynie przystosowany do tego zadania. Dlaczego wi´c nie wykorzystaç do tego celu niepotrzebnego Macintosha? Nie jest to skomplikowane zadanie, aczkolwiek trzeba si´ liczyç ze sporymi kosztami. Wymagane elementy Przede wszystkim potrzebne jest urzàdzenie EyeTV firmy Elgato (www.elgato.com), które pe∏ni rol´ cyfrowego magnetowidu. Aby mo˝liwe by∏o jego u˝ycie, konieczny jest w miar´ nowoczesny komputer i du˝o miejsca na dysku twardym. Dost´pne sà ró˝ne modele EyeTV w cenie od 150 do 350 euro. Nagrane programy mo˝na odtwarzaç na telewizorze za pomocà urzàdzenia EyeHome tego samego producenta (229 euro). Wprawdzie na rynku dost´pne sà równie˝ inne konwertery, ale rozwiàzania firmy Elgato Êwietnie ze sobà wspó∏pracujà. Serwer wideo wymaga znacznie pot´˝niejszego procesora ni˝ serwer audio. Dlatego te˝ najlepiej wybraç komputer z procesorem co najmniej G4. Do tego Macintosha pod∏àczane jest urzàdzenie Elgato EyeHome. Umo˝liwia ono odtwarzanie na telewizorze lub sprz´cie audio plików wideo, audio i zdj´ç, które sà zapisane na dysku twardym. Niestety, nie odtwarza to zabezpieczonych plików AAC, ale póki co nie stanowi problemu, gdy˝ w Polsce nie jest dost´pny sklep internetowy Apple’a. Do nagrywania wideo na komputerze u˝yjemy urzàdzenia EyeTV. Pozwala ono na programowanie, nagrywanie, organizowanie i edytowanie plików wideo. Nagrania mo˝na eksportowaç do wielu ró˝nych formatów, np. w celu nagrania na p∏ycie DVD za pomocà programów iDVD, iMovie lub Roxio Toast. Model EyeTV 200 (w ofercie firmy mo˝na znaleêç tak˝e inne wersje) umo˝liwia równie˝ przekszta∏canie analogowych nagraƒ wideo do formatu cyfrowego, dzi´ki czemu mo˝na pozbyç si´ sterty kurzàcych si´ kaset VHS. w w w. m a c w o r l d . p l

Przygotowanie Aby pod∏àczyç urzàdzenie EyeHome bezpoÊrednio do komputera, konieczny jest kabel sieciowy typu crossover. Mo˝na tak˝e pod∏àczyç je do sieci poprzez z∏àcze Ethernet lub router bezprzewodowy. Do strumieniowania wideo wymagany jest szybszy standard 802.11g (AirPort Express). Wolniejszy standard 802.11b („zwyk∏y” AirPort) pozwala tylko na przesy∏anie muzyki i dêwi´ku. Konieczne jest równie˝ pod∏àczenie tego urzàdzenia do telewizora i sprz´tu stereo. Urzàdzenie EyeTV mo˝na po∏àczyç z telewizorem, tunerem kablowym lub tunerem satelitarnym. Do po∏àczenia z komputerem u˝ywany jest kabel FireWire. Poniewa˝ zasilanie odbywa si´ poprzez port FireWire, nie jest potrzebny zasilacz. Po przygotowaniu wszystkich urzàdzeƒ mo˝na zainstalowaç ich oprogramowanie na komputerze, który b´dzie s∏u˝y∏ jako serwer wideo. Instalacja programu EyeHome jest bardzo prosta – instalator dodaje nowy panel preferencji do okna System Preferences, a nast´pnie otwiera go. Po klikni´ciu przycisku Start aplikacja EyeHome b´dzie uruchamia∏a si´ po ka˝dym w∏àczeniu komputera. Instalator programu EyeTV jest jeszcze prostszy, gdy˝ kopiuje tylko odpowiedni plik na dysk twardy. Program EyeHome powinien automatycznie wykryç serwer wideo. Je˝eli w sieci znajduje si´ kilka komputerów z zainstalowanym oprogramowaniem EyeHome, b´dzie mo˝liwe ich wyszukanie i wyÊwietlenie dowolnego pliku multimedialnego. Wykrywane sà równie˝ wszystkie programy telewizyjne nagrane za pomocà aplikacji EyeTV.

Obejrzyj to Program EyeTV umo˝liwia organizacj´ wszystkich nagraƒ wideo, jak równie˝ ich odtwarzanie, edycj´ lub nagrywanie na p∏yt´ DVD

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 23

Stary Mac – nowe sztuczki

SERWER KOPII ZAPASOWYCH W niektórych domach u˝ywanych jest kilka komputerów. Utworzenie kopii zapasowej danych z ka˝dego z nich mo˝e byç doÊç skomplikowanym zadaniem. Aby u∏atwiç sobie ˝ycie, a tak˝e zapewniç wi´ksze bezpieczeƒstwo danych, mo˝na skonfigurowaç jeden ze starszych komputerów jako serwer kopii zapasowych. B´dzie on odpowiedzialny za regularnà archiwizacj´ danych bez nadzoru u˝ytkownika. Wymagane elementy Do tego celu potrzebny b´dzie komputer z portami FireWire lub USB 2.0, co najmniej 256 MB pami´ci RAM i systemem OS X 10.1.5 lub nowszym. Zarówno ten, jak i pozosta∏e komputery w domu powinny byç po∏àczone z siecià. Wprawdzie mo˝liwe jest u˝ycie bezprzewodowego po∏àczenia AirPort, ale znacznie lepszà wydajnoÊç zapewnia sieç Ethernet. Aby okreÊliç minimalnà wymaganà iloÊç miejsca na dysku, nale˝y dodaç rozmiary wszystkich archiwizowanych teczek na poszczególnych komputerach w sieci, a nast´pnie pomno˝yç t´ sum´ przez 1,5. JeÊli dysk twardy serwera kopii zapasowych jest zbyt ma∏y, konieczne b´dzie dodanie co najmniej jednego dysku zewn´trznego. Je˝eli u˝ytych zosta-

Odtwarzanie plików Nawet najlepsza kopia zapasowa do niczego si´ nie przyda, jeÊli nie b´dzie mo˝na z niej odtworzyç potrzebnych danych. Poni˝ej przedstawiamy procedur´ przywracania plików: 1. Zatrzymaj dzia∏ajàcy serwer kopii zapasowych. W panelu Immediate kliknij opcj´ Restore. 2. Wybierz opcj´ Restore Files From A Backup i kliknij przycisk OK. 3. Z listy na górze okna wybierz zestaw kopii zapasowych (zwykle zestaw z najnowszà datà). W dolnej cz´Êci okna wyÊwietlana jest aktualna migawka, czyli pe∏na lista plików wykonanych w momencie archiwizacji. Aby wyÊwietliç poprzednià wersj´ plików, kliknij opcj´ Add Snapshot i wybierz migawk´ z odpowiednià datà. Kliknij przycisk OK. 4. Wybierz miejsce docelowe dla odtwarzanych plików i kliknij przycisk OK. 24 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

5. Kiedy program Retrospect zakoƒczy tworzenie listy wszystkich plików w bie˝àcej migawce, kliknij opcj´ File Chosen, aby je wyÊwietliç. Zaznacz pliki i teczki do odtworzenia, a nast´pnie kliknij przycisk Mark. Po zakoƒczeniu zamknij okno. 6. Kliknij przycisk Restore. Wybrane pliki zostanà skopiowane do okreÊlonego miejsca docelowego.

S∏u˝yç i chroniç Skrypt Backup Server w programie Retrospect pozwala skonfigurowaç klienta i dyski dla kopii zapasowych.

nie kilka takich dysków, jednà kopi´ danych b´dzie mo˝na przechowywaç w innym miejscu. Oprogramowanie Przetestowa∏em wiele aplikacji do tworzenia kopii zapasowych. Wprawdzie ka˝da z nich ma wiele zalet, ale i tak zawsze wraca∏em do programu Retrospect Desktop firmy EMC Dantz. Ta wersja mo˝e utworzyç kopi´ zapasowà komputera, na którym zosta∏a zainstalowana (serwer), a tak˝e trzech innych komputerów (klienci). W razie potrzeby mo˝na dokupiç dodatkowe licencje klienckie. Program Retrospect Desktop zapewnia wiele ciekawych funkcji, ale w tym przypadku najwa˝niejszy jest skrypt Backup Server. Sprawdza on, kiedy wykonano kopi´ zapasowà komputerów w sieci i w razie potrzeby inicjuje archiwizacj´ danych. Nie trzeba si´ wi´c martwiç o przegapienie zaplanowanego terminu archiwizacji, jeÊli komputer jest wy∏àczony, uÊpiony lub niedost´pny. Przygotowanie Istnieje wiele metod wykonywania kopii zapasowej danych, ale w tym artykule skupimy si´ na jednej z nich ñ archiwizacji przyrostowej. Zamiast pe∏nych duplikatów wszystkich dysków twardych tworzona jest kopia zapasowa najwa˝niejszych plików. W czasie kolejnych operacji dodawane sà tylko te pliki, które zmieni∏y si´ od ostatniego razu. Na wszelki wypadek zachowywane sà równie˝ wczeÊniejsze kopie tych plików. Pod∏àczanie Je˝eli wszystkie komputery sà ju˝ widoczne w sieci, mo˝na pod∏àczyç dyski zewn´trzne do serwera kopii zapasowych. Po zamontowaniu dysków na biurku nale˝y kolejno je zaznaczyç, wybraç polecenie File: Show Info i upewniç si´, czy opcja Ignore Ownership On This Volume jest wy∏àczona. Instalacja programu Retrospect Retrospect korzysta ze standardowego, prostego w u˝yciu w w w. m a c w o r l d . p l

SERWER KOPII ZAPASOWYCH instalatora. Po zakoƒczeniu instalacji warto odwiedziç witryn´ www.dantz.com i pobraç wszystkie dost´pne aktualizacje. Kolejnym krokiem jest instalacja programu Retrospect Client na pozosta∏ych komputerach w sieci. Teczk´ z odpowiednimi plikami mo˝na znaleêç na instalacyjnym dysku CD. Chwilowo nale˝y pozostawiç domyÊlne ustawienia tego programu. Konfigurowanie programu Retrospect Na serwerze nale˝y otworzyç panel Configure w g∏ównym oknie programu Retrospect i kliknàç Backup Sets. Nast´pnie kliknàç przycisk New, wybraç pozycj´ File z menu rozwijanego Backup Set Type i wprowadziç nazw´ nowego zestawu kopii zapasowych. Teraz nale˝y kliknàç przycisk New, przejÊç do dysku twardego dla tego zestawu i kliknàç przycisk Save. Procedur´ t´ nale˝y powtórzyç dla wszystkich dysków, a nast´pnie zamknàç okno Backup Sets. Kolejnym krokiem jest klikni´cie opcji Clients w panelu Configure. Na liÊcie powinny byç wszystkie komputery klienckie dost´pne w sieci. Nale˝y zaznaczyç jeden z nich i kliknàç przycisk Configure. W panelu General nale˝y upewniç si´, czy w menu Backup zaznaczona jest opcja Selected Volumes. Teraz mo˝na przejÊç do panelu Volumes i wybraç woluminy, których kopia zapasowa zostanie utworzona. Procedur´ t´ nale˝y powtórzyç dla ka˝dego klienta. Teraz nale˝y przejÊç do panelu Automation, wybraç opcj´ Scripts i kliknàç przycisk New. Jako typ skryptu wybraç Backup Server i kliknàç przycisk OK (patrz zrzut „S∏u˝yç i chroniç”). Po wprowadzeniu nazwy skryptu nale˝y ponownie kliknàç przycisk OK, aby wyÊwietliç opcje skryptu. Elementy do archiwizacji W wi´kszoÊci przypadków konieczne jest utworzenie kopii zapasowej tylko cz´Êci woluminu, takiej jak teczka u˝ytkownika. W tym celu nale˝y kliknàç Sources, a nast´pnie przycisk Add, aby wyÊwietliç wszystkie lokalne i sieciowe woluminy. Po wybraniu ˝àdanego woluminu mo˝na wybraç ˝àdane teczki (patrz zrzut „Woluminy i teczki”). Operacj´ t´ mo˝na powtórzyç dla dowolnej liczby katalogów. Zwykle tworzona jest kopia zapasowa teczki domowej ka˝dego u˝ytkownika (/Users/nazwa_u˝ytkownika) i inne foldery zawierajàce osobiste pliki. Po wybraniu wszystkich opcji nale˝y kliknàç dwukrotnie przycisk OK, aby zamknàç okno dialogowe Sources. w w w. m a c w o r l d . p l

Woluminy i teczki Retrospect domyÊlnie tworzy kopie zapasowe ca∏ych plików, ale mo˝liwe jest wybranie tylko niektórych teczek do archiwizacji.

Czego nie nale˝y archiwizowaç Aby pominàç pewne typy plików, nale˝y kliknàç opcj´ Selecting. Zostanie wyÊwietlone nowe okno, w którym klikamy opcj´ More Choices. W sekcji And Exclude Nothing wybieramy pozycj´ Selector z menu rozwijanego (patrz zrzut „Wybór typów plików”). Z menu rozwijanego Selected By mo˝na wybraç typ pliku do wykluczenia. Aby np. wykluczyç pliki AAC i MP3, nale˝y zaznaczyç pozycj´ Music. Dwukrotne klikni´cie przycisku OK powoduje zamkni´cie okna dialogowego. Miejsce docelowe W oknie Backup Set Selection mo˝na wybraç dysk, na którym zostanie zapisana kopia zapasowa. Cz´stotliwoÊç DomyÊlnie program Retrospect tworzy kopie zapasowe raz dziennie. Zalecam zachowanie tego ustawienia, ale w razie potrzeby mo˝na zmieniç harmonogram archiwizacji, klikajàc przycisk Options.

Wybór typów plików Funkcja Selector umo˝liwia wykluczenie niektórych plików wed∏ug ich typu (w tym przypadku sà to pliki muzyczne).

Po zdefiniowaniu wszystkich ustawieƒ mo˝na zamknàç kolejno okna Backup Server i Scripts, pami´tajàc o zapisaniu ustawieƒ. Aby uaktywniç serwer, nale˝y wybraç polecenie Run: Backup Server. Zamiast g∏ównego okna programu zostanie wyÊwietlone ma∏e okno stanu archiwizacji. Program Retrospect rozpocznie tworzenie kopii zapasowej klientów zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem. Grudzieƒ 2005

MACWORLD 25

Âwiat iPoda

Korzystanie z podcastów W najnowszej wersji iTunes pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç odtwarzania tzw. podcastów – nagraƒ dêwi´kowych, które mogà byç tworzone przez ka˝dego posiadacza mikrofonu, który ma coÊ ciekawego do powiedzenia. Ju˝ po dwóch dniach od dodania katalogu Podcast do sklepu iTunes Music Store u˝ytkownicy zaprenumerowali ponad milion takich audycji. becnie w sklepie Apple’a dost´pnych jest ponad 15 tysi´cy podcastów poÊwi´conych technologii, sportowi, polityce i innym tematom. Pobieraç je mogà wszyscy u˝ytkownicy iTunes. Równie˝ w Polsce zaczynajà si´ pojawiç pierwsze ogólnodost´pne audycje (ich katalog dost´pny jest pod adresem podcast.pl). Podcastów mo˝na s∏uchaç zarówno w komputerze, jak i za pomocà odtwarzacza iPod. Nie wszyscy nasi Czytelnicy wiedzà jednak, jak w pe∏ni skorzystaç z tej technologii. Przedstawiamy wi´c przydatne wskazówki i podpowiedzi na temat korzystania z podcastów.

Podcasty i iPod shuffle Popularne iPody shuffle majà pojemnoÊç tylko 512 MB lub 1 GB, dlatego iTunes próbuje upchnàç na nich maksymalnà iloÊç muzyki. Oznacza to jednak, ˝e ten model odtwarzacza nie obs∏uguje plików AIFF (zajmujà one bardzo du˝o miejsca), a funkcja Autofill w iTunes nie dodaje ksià˝ek audio ani podcastów, nawet jeÊli znajdujà si´ one na liÊcie odtwarzania.

Prosta konwersja Ponowne zakodowanie podcastów umo˝liwi ich automatycznà synchronizacj´ z odtwarzaczem iPod shuffle za pomocà funkcji Autofill. 26 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

Aby dodaç podcasty, wystarczy przeciàgnàç je na ikon´ iPoda shuffle na liÊcie Source w iTunes. Lepszym rozwiàzaniem b´dzie jednak ich konwersja do formatu AAC (zwykle sà to pliki MP3), dzi´ki czemu program b´dzie automatycznie przenosi∏ je do iPoda. Aby wykonaç takà konwersj´, nale˝y wybraç ˝àdany koder na karcie Importing w panelu preferencji Advanced, a nast´pnie wybraç polecenie Convert Selection z menu Advanced. W przypadku odpowiedniej konfiguracji (koder AAC i ustawienie Spoken Podcast) plik wynikowy b´dzie mniejszy ni˝ oryginalny podcast (patrz zrzut „Prosta konwersja”). Konwersja pliku powoduje jednak usuni´cie znaczników rozdzia∏ów, a tak˝e mo˝liwoÊci tworzenia zak∏adek. T´ drugà funkcj´ mo˝na jednak przywróciç za pomocà skryptu AppleScript o nazwie Make Bookmarkable, który jest dost´pny pod adresem macworld.com/0761).

Tworzenie zak∏adek Podcasty pobrane ze êród∏a innego ni˝ iTunes Music Store cz´sto nie pozwalajà tworzyç zak∏adek, co oznacza, ˝e iPod nie zapami´tuje miejsca, w którym zakoƒczono odtwarzanie audycji. Na szcz´Êcie w iTunes dost´pna jest funkcja, która pozwala rozwiàzaç ten problem. Po zaznaczeniu audycji wybieramy polecenie File: Get Info, klikamy kart´ Options w nowym oknie, a nast´pnie w∏àczamy opcj´ Remember Playback Position i klikamy przycisk OK. Od tej chwili program iTunes i iPod b´dà mog∏y kontynuowaç odtwarzanie audycji od miejsca, w którym zatrzymano ods∏uch.

Brak losowego odtwarzania Podcasty zakodowane jako pliki M4B (czyli pliki AAC z mo˝liwoÊcià tworzenia zak∏adek) nie sà odtwarzane na iPodzie shuffle w trybie w w w. m a c w o r l d . p l

Profesjonalne miksowanie

D∏ugoterminowe zwiàzki Za pomocà listy rozwijanej Keep w programie iTunes mo˝na okreÊliç czas przechowywania podcastów.

losowym. Aby temu zaradziç, nale˝y ustawiç prze∏àcznik trybu odtwarzania z ty∏u iPoda w pierwszej pozycji (kolejne utwory), a nie w drugiej (losowo).

Znikajàce podcasty Panel preferencji Podcasts w programie iTunes zapewnia mo˝liwoÊç zachowania wszystkich podcastów, które nie zosta∏y jeszcze odtworzone. Je˝eli jednak iPod zosta∏ skonfigurowany na automatycznà aktualizacj´ podcastów, b´dzie oznacza∏ wszystkie cz´Êciowo przes∏uchane podcasty jako ju˝ odtworzone. W czasie kolejnej synchronizacji takie podcasty zniknà zarówno z iPoda, jak i z programu iTunes. Z tego powodu lepiej wybraç opcj´ pozwalajàcà zachowaç kilka ostatnich podcastów z danej serii. Do tego celu s∏u˝y menu rozwijane Keep w oknie preferencji Podcasts. Wybranie na przyk∏ad ustawienia Last 5 Episodes pozwoli uniknàç przypadkowego znikni´cia audycji (patrz zrzut „D∏ugoterminowe zwiàzki”).

Chc´ wiedzieç wi´cej Ikona informacji lub polecenie Get Info pozwala uzyskaç wi´cej informacji na temat audycji. w w w. m a c w o r l d . p l

Od ponad 30 lat firma Numark (www.numark.com) produkuje profesjonalny sprz´t dla DJ-ów. Teraz zdecydowa∏a si´ wejÊç na rosnàcy rynek iPodów, przedstawiajàc dwukana∏owy mikser iDJ (399 USD), który pozwala na u˝ycie iPodów do odtwarzania muzyki. Urzàdzenie zapewnia dwie stacje dokujàce dla odtwarzaczy iPod z mo˝liwoÊcià ich ∏adowania, a tak˝e wszystkie niezb´dne przyciski i ga∏ki do miksowania muzyki. W zestawie znajduje si´ tak˝e wejÊcie mikrofonowe z kontrolà g∏oÊnoÊci i tonów, jak równie˝ dwa wejÊcia stereo (po jednym dla ka˝dego kana∏u). Dost´pne wyjÊcia obejmujà m.in. S-Video oraz dwa wyjÊcia s∏uchawkowe. Dzi´ki portowi USB mo˝liwe jest pod∏àczenie zestawu iDJ do komputera w celu przesy∏ania muzyki do iPodów.

Podziel si´ z innymi W jaki sposób mo˝na podzieliç si´ nowym podcastem ze znajomymi? Nie ma potrzeby odsy∏ania ich do sklepu Apple’a. Wystarczy wybraç pozycj´ Podcasts na liÊcie Source w iTunes i przeciàgnàç tytu∏ wybranej audycji na biurko. Spowoduje to utworzenie niewielkiego pliku subskrypcji z rozszerzeniem .pcast, który mo˝na wys∏aç do wybranej osoby. Aby odbiorca móg∏ odtworzyç podcast, musi tylko kliknàç dwukrotnie otrzymany plik.

Dodatkowe informacje Przed pobraniem lub ods∏uchaniem podcasta mo˝na sprawdziç informacje o jego temacie lub autorze. Je˝eli autor przygotowa∏ odpowiednio znaczniki audycji, mo˝na wyÊwietliç dodatkowe informacje, klikajàc ikon´ z ma∏à literà i po prawej stronie nazwy podcasta w sklepie iTunes Music Store lub w oknie iTunes (patrz zrzut „Chc´ wiedzieç wi´cej”). Innà opcjà jest wizyta w witrynie internetowej autora. W tym celu nale˝y przejÊç do opisu audycji w sklepie Apple’a i w opisie podcasta kliknàç strza∏k´ z odsy∏aczem (obok s∏owa Website). Podobna strza∏ka powinna byç dost´pna po prawej stronie nazwy audycji w oknie iTunes. Klikni´cie tej strza∏ki powoduje otwarcie przeglàdarki i wyÊwietlenie strony internetowej. Christopher Breen, Marcin J´drysiak

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 27

Porady dla zaawansowanych

Tworzenie widgetów W Internecie mo˝na znaleêç ogromnà liczb´ widgetów dla Mac OS-a X 10.4, które wykonujà ró˝ne zadania – od sprawdzania pogody po wysy∏anie SMS-ów. Dlaczego jednak nie poÊwi´ciç kilku godzin na stworzenie w∏asnego widgetu? Nie jest to zbyt skomplikowane. tym przyk∏adzie przedstawi´ sposób tworzenia widgetu odliczajàcego kolejne dni do wydarzenia, które zdarzy si´ w ciàgu najbli˝szego roku. Do tego celu potrzebne b´dà prosty obrazek oraz kilka fragmentów kodu w j´zykach HTML, JavaScript i CSS. Niezb´dne pliki w angielskiej wersji j´zykowej mo˝na pobraç ze strony macworld.com(/0689 i dostosowaç do w∏asnych potrzeb.

Schemat widgetu

Preferencje widgetu Plik preferencji o nazwie Info.plist zawiera wszystkie podstawowe ustawienia widgetu – od jego rozmiaru po po∏o˝enie przycisku zamykania.

Najprostszy widget sk∏ada si´ z czterech elementów – obrazu PNG o nazwie Default.png (jest to obraz t∏a widgetu), pliku preferencji o nazwie Info.plist oraz teczki o nazwie, która koƒczy si´ rozszerzeniem .wdgt. Widgety wymagajà u˝ycia plików graficznych w formacie PNG (Portable Network Graphics). Do moich celów wybra∏em rysunek z tortem, który pasuje do wielu okazji, takich jak rocznice, urodziny lub Êlub. Plik preferencji o nazwie Info.plist to zwyk∏y plik tekstowy, który zawiera ustawie-

nia wymagane do poprawnej pracy widgetu. Plik ten decyduje np. o rozmiarach widgetu lub po∏o˝eniu przycisku zamykania (litera X w kó∏ku). Je˝eli zainstalowano pakiet narz´dzi dla programistów o nazwie Xcode Developer Tools, który znajduje si´ na instalacyjnym dysku DVD Tygrysa, mo˝na uruchomiç program Property List Editor /Developer/Applications/Utilities) i utworzyç nowy plik zawierajàcy wymagane w∏aÊciwoÊci i wartoÊci (patrz zrzut Preferencje widgetu). Innym rozwiàzaniem jest utworzenie takiego pliku w wybranym edytorze tekstu (takim jak darmowy TextWrangler firmy Bare Bones). G∏ówny plik HTML jest zbyt du˝y, aby przedstawiç go w ca∏oÊci w tym miejscu. Z tego powodu zalecam pobranie go z naszej witryny i otworzenie w edytorze tekstu. ZawartoÊç pliku main.html nie powinna stanowiç zaskoczenia dla nikogo, kto kiedykolwiek pracowa∏ z plikami HTML. OczywiÊcie, mo˝na go wyÊwietliç w przeglàdarce internetowej, co jest Êwietnym sposobem sprawdzania poprawnoÊci wprowadzonych zmian. Mniej wi´cej dwie trzecie pliku HTML stanowi kod JavaScript; pozosta∏a cz´Êç pliku to wymieszany kod CSS i HTML, który tworzy przypomnienie. Jednak nawet osoby, które nigdy nie korzysta∏y z tych j´zyków, nie b´dà mia∏y problemów ze zmodyfikowaniem krytycznej cz´Êci pliku: var var var var

theMonth = 8 theDay = 7 thePerson = „Dori” theEvent = „birthday”

Pierwsze dwa wiersze wskazujà miesiàc i dzieƒ wydarzenia. W trzecim wierszu umieszczamy nazw´ jubilata i solenizanta, a w czwartym okreÊlamy wydarzenie. Zmiana 28 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

tych wartoÊci spowoduje utworzenie nowego zdarzenia w widgecie.

Tworzenie i uruchamianie widgetu Po zmodyfikowaniu przedstawionych powy˝ej ustawieƒ mo˝na utworzyç widget. W tym celu wystarczy przenieÊç trzy wczeÊniej wspomniane pliki do nowej teczki, a nast´pnie okreÊliç nazw´ teczki z rozszerzeniem .wdgt (np. urodziny.wdgt). Zostanie wyÊwietlony monit o potwierdzenie u˝ycia tego rozszerzenia. Po klikni´ciu przycisku Add system utworzy pakiet zawierajàcy widget, który otrzyma odpowiednià ikon´. Dwukrotne klikni´cie tej ikony powoduje uruchomienie widgetu. Utworzony w ten sposób widget nale˝y przenieÊç do teczki /nazwa_u˝ytkownika/Library/Widgets. Je˝eli taka teczka nie istnieje, nale˝y jà utworzyç. Aby uruchomiç nowy widget, wystarczy wywo∏aç warstw´ Dashboard, naciskajàc klawisz F12, a nast´pnie kliknàç znak + na dole ekranu w celu wyÊwietlenia paska widgetów. Poszczególne widgety sà umieszczone w kolejnoÊci alfabetycznej. W razie potrzeby mo˝na przewinàç pasek, aby znaleêç ˝àdany widget. Klikni´cie widgetu spowoduje umieszczenie go na Êrodku ekranu (patrz zrzut Nowy rodzaj przypomnienia).

Usuwanie b∏´dów Je˝eli wyÊwietlany widget zawiera b∏´dy, mo˝e byç konieczne poprawienie plików sk∏adowych. W tym celu nale˝y przejÊç do teczki Widgets w Finderze, kliknàç ˝àdany widget, przytrzymujàc klawisz Control i wybraç polecenie Show Package Contents. Po dokonaniu zmian mo˝na odÊwie˝yç widget na warstwie Dashboard, klikajàc go i naciskajàc klawisze -R.

Inne mo˝liwoÊci Przedstawione tutaj zadania wymaga∏y jedynie podstawowych umiej´tnoÊci w zakresie edycji plików tekstowych. Mo˝liwe jest jednak dokonanie powa˝niejszych modyfikacji naszego przyk∏adu. Warto pomyÊleç o zmianie domyÊlnego obrazu z tortem. Mo˝na go zastàpiç dowolnym plikiem PNG, który musi mieç jednak nazw´ Default.png. Nale˝y wybraç obraz, który nie jest zbyt du˝y (przeci´tny widget ma wielkoÊç 300 x 350 pikseli, a wiele widgetów jest sporo mniejszych), a do tego zawiera pusty obszar, na którym mo˝na umieÊciç wiadomoÊci. Po wybraniu obrazu nale˝y otworzyç plik Info.plist i zmieniç wartoÊci Height i Width w w w. m a c w o r l d . p l

(w pikselach) zgodnie z rozmiarami nowego pliku graficznego. Aby sprawdziç te rozmiary, wystarczy kliknàç ikon´ pliku w Finderze i nacisnàç klawisze -I – odpowiednie informacje znajdujà si´ w sekcji More Info. Czasami mo˝e byç konieczna zmiana wartoÊci CloseBoxInsetX i CloseBoxInsetY, które wskazujà po∏o˝enie pola zamykania widgetu. U˝yte w naszym przyk∏adzie kolory i czcionki nie muszà si´ ka˝demu podobaç. Na szcz´Êcie mo˝na je zmodyfikowaç poprzez otwarcie pliku HTML, wyszukanie sekcji stylu i zmodyfikowanie regu∏ w obszarze theText: font: 40px/56px „Apple Chancery”, cursive; color: fuchsia.

Dost´pne ustawienia kolorów i stylów sà definiowane w kaskadowych arkuszach stylów (Cascading Style Sheets – CSS). Mo˝liwe jest u˝ycie praktycznie dowolnej czcionki zainstalowanej na komputerze, ale na wszelki wypadek warto zdefiniowaç kilka standardowych czcionek (serif, sans serif, monospace, cursive lub fantasy). Kolor mo˝na okreÊlaç, podajàc jego angielskà nazw´, np. black (czarny), blue (niebieski), red (czerwony) lub silver (srebrny). OczywiÊcie, mo˝liwe jest tak˝e podanie szesnastkowej wartoÊci koloru RGB w zakresie od 000000 do FFFFFF. Co zrobiç w sytuacji, gdy chcemy u˝ywaç kilku widgetów przypominajàcych o ró˝nych okazjach? Najpierw musimy zduplikowaç nasz przyk∏adowy widget i zmieniç nazw´ kopii (pami´tajàc o rozszerzeniu .wdgt), a nast´pnie otworzyç plik HTML i zmieniç odpowiednio dat´ i nazw´ wydarzenia. Nast´pnie nale˝y otworzyç plik Info.plist i wyszukaç wszystkie w∏aÊciwoÊci, których nazwy zaczynajà si´ od ciàgu CFBundle. Teraz nale˝y okreÊliç ich unikatowe wartoÊci, np. zamieniajàc eventCountdown na anniversaryCountdown. Po zapisaniu wszystkich zmian mo˝na powróciç do warstwy Dashboard i uruchomiç obie kopie widgetu. W ten sposób zakoƒczyliÊmy wprowadzenie do tworzenia widgetów. Zadaniem dla naszych Czytelników niech b´dzie przygotowanie polskiej wersji widgetu przypominajàcego o zdarzeniach.

Nowy rodzaj przypomnienia Umieszczenie takiego widgetu na warstwie Dashboard sprawi, ˝e nigdy nie zapomnimy o urodzinach najbli˝szej osoby.Dori Smith, Marcin J´drysiak

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 29

Dzia∏ szybkiej pomocy

Porady, wskazówki i podpowiedzi W tym poradniku przedstawimy kilka ukrytych sztuczek, które pozwolà szybciej wykonywaç typowe zadania w systemie. Przypisywanie niestandardowych ikon System Mac OS X umo˝liwia tworzenie niestandardowych ikon dla plików i teczek. Jest to bardzo przydatna funkcja, gdy˝ pozwala oznaczyç wszystkie katalogi projektu identycznymi ikonami. W Internecie dost´pna jest ogromna liczba ikon, które mo˝na swobodnie wykorzystaç (patrz zrzut „Niestandardowe ikony”). Poszukiwania mo˝na rozpoczàç od witryn The Iconfactory (www.iconfactory.com) i InterfaceLift (macworld.com/0804). Dost´pne sà równie˝ edytory graficzne s∏u˝àce do tworzenia w∏asnych ikon, na przyk∏ad Uncommonplace Icon Machine (25 USD, macworld.com/0805) lub Mscape Software Iconographer (15 USD, macworld.com/0806). Niestety, procedura zmiany ikon jest doÊç monotonna. Najpierw nale˝y kliknàç plik z ikonà do u˝ycia i wybraç polecenie File: Get Info (lub nacisnàç klawisze -I). Nast´pnie nale˝y kliknàç ma∏à ikon´ w oknie informacji i skopiowaç jà (-C). Kolejnym krokiem jest

Niestandardowe ikony U˝ycie niestandardowych ikon (powy˝szy zestaw pochodzi z witryny The Iconfactory) pozwala nadaç plikom i teczkom unikatowy wyglàd, co u∏atwia ich wyszukiwanie. 30 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

zaznaczenie pliku docelowego, otwarcie jego okna Get Info i wklejenie ikony w odpowiednim miejscu (-V). Wymaga to du˝o klikania, szczególnie jeÊli modyfikowana jest du˝a liczba plików. Poczàwszy od systemu OS X 10.3.3 dost´pna jest prostsza metoda wykonania tego zadania. Podczas kopiowania ikony nie trzeba u˝ywaç okna Get Info. Wystarczy zaznaczyç plik êród∏owy w Finderze i nacisnàç klawisze -C, aby skopiowaç ikon´, a nast´pnie zaznaczyç plik docelowy, otworzyç okno informacji i nacisnàç klawisze -V w celu wklejenia ikony.

Ukryte mo˝liwoÊci Spotlighta Spotlight mo˝e znaleêç przys∏owiowà ig∏´ w stosie siana (czyli plik ukryty w gàszczu katalogów), ale za jego pomocà mo˝na tak˝e b∏yskawicznie wyszukiwaç i uruchamiaç aplikacje. Aby znaleêç na przyk∏ad program Disk Utility, naciskamy klawisze -spacja (lub inny skrót przydzielony do Spotlighta), wpisujemy Disk Uti i czekamy chwil´. Po chwili zostanie wyÊwietlona lista wyników z programem Disk Utility na górze okna. Klikni´cie tej pozycji spowoduje uruchomienie programu. Niestety, oczekiwanie na wyÊwietlenie wyników mo˝e troch´ potrwaç. Je˝eli w komputerze zainstalowany jest du˝y dysk twardy, pojawienie si´ listy wynikowej mo˝e wymagaç nawet kilkunastu sekund, w czasie których Spotlight mozolnie pokazuje kolejne trafienia, które w danej chwili nie majà dla nas znaczenia. Z pomocà mogà przyjÊç narz´dzia innych firm, które s∏u˝à m.in. do uruchamiania programów. Najbardziej znane aplikacje tego typu to LaunchBar firmy Objective Development (20 USD, macworld.com/0807), napisany przez Petera Maurera Butler (18 USD, macworld.com/0808) oraz Quicksilver firmy Blacktree (darmowy, macworld.com/0809). Dzia∏ajà one w identyczny sposób: po naciw w w. m a c w o r l d . p l

Êni´ciu skrótu klawiaturowego nale˝y wpisaç kilka liter zawartych w nazwie programu lub dokumentu, a nast´pnie nacisnàç klawisz Enter, aby otworzyç wyró˝nionà pozycj´. Wyszukiwanie odbywa si´ praktycznie w czasie rzeczywistym, poniewa˝ programy te nie muszà tworzyç aktywnego indeksu wszystkich plików na dysku twardym i ich zawartoÊci. Oznacza to, ˝e programy tego typu nie potrafià przeszukiwaç zawartoÊci plików pod kàtem obecnoÊci okreÊlonych danych. Najlepiej wi´c u˝ywaç Spotlighta do wyszukiwania informacji w plikach oraz jednej z przedstawionych aplikacji do otwierania aplikacji i dokumentów. Nale˝y jednak zwróciç uwag´ na konflikty skrótów klawiaturowych u˝ywanych do otwierania tych narz´dzi. Dotyczy to szczególnie programu LaunchBar i Spotlighta, a tak˝e funkcji prze∏àczania aktywnej klawiatury. Aby program Spotlight nie wyszukiwa∏ aplikacji, nale˝y otworzyç jego panel preferencji, wybraç kart´ Search Results i usunàç zaznaczenie opcji Application i System Preferences. Pozwoli to równie˝ przyspieszyç wyszukiwanie innych typów plików.

Podkr´ç g∏oÊnoÊç plików QuickTime’a Wi´kszoÊç osób wie, ˝e w Finderze mo˝na odtwarzaç podglàd plików audio i wideo. W tym celu wystarczy kliknàç klip QuickTime’a w wiw w w. m a c w o r l d . p l

doku kolumn, aby podglàd pojawi∏ si´ w kolumnie Preview wraz z elementami sterujàcymi odtwarzaniem. Czasami jednak g∏oÊnoÊç nagrania jest zbyt niska, choç odpowiedni suwak jest ustawiony w skrajnym po∏o˝eniu. Taki klip mo˝na oczywiÊcie zaimportowaç do iMovie i zwi´kszyç g∏oÊnoÊç, nie wspominajàc ju˝ o tak prozaicznym rozwiàzaniu jak przekr´cenie ga∏ki na wzmacniaczu lub g∏oÊnikach. Istnieje jednak prostsza metoda – wystarczy przytrzymaç klawisz Shift i kliknàç ikon´ poziomu g∏oÊnoÊci. Spowoduje to wyÊwietlenie suwaka z wi´kszymi zakresami regulacji (patrz zrzut „Wi´cej czadu”). Dodatkowa porada: przytrzymanie klawisza  i naciÊni´cie strza∏ki w lewo na koƒcu suwaka post´pu powoduje rozpocz´cie odtwarzania wideo do ty∏u.

Wi´cej czadu W razie potrzeby mo˝na przekroczyç maksymalny poziom g∏oÊnoÊci w odtwarzaczu QuickTime. Po lewej stronie widoczny jest normalny suwak g∏oÊnoÊci. Po prawej pokazano ten sam klip z rozszerzonym suwakiem.

Wybieranie biurka w dowolnym oknie Findera Wiele osób nie wie, ˝e w Finderze dost´pny jest bardzo przydatny skrót klawiaturowy. W dowolnym oknie mo˝na nacisnàç klawisze -Shift-strza∏ka w gór´, aby wywo∏aç biurku. Je˝eli w∏àczono opcj´ wyÊwietlania dysków twardych na biurku, u˝ycie powy˝szego skrótu spowoduje wyÊwietlenie biurka z wybranym dyskiem startowym. W przeciwnym razie nie zostanie zaznaczony ˝aden element biurka. Aby wybraç kolejne Grudzieƒ 2005

MACWORLD 31

Dzia∏ szybkiej pomocy

Porada dla mi∏oÊników Uniksa Obserwacja aktywnoÊci systemu w czasie rzeczywistym Czasami konieczne jest wyÊwietlenie dok∏adnych informacji o zadaniach wykonywanych przez system. Pozwala to na przyk∏ad sprawdziç, dlaczego jakiÊ program zawiesza si´ lub które pliki sà modyfikowane w przypadku zmiany ustawieƒ programu. Istnieje wiele metod pozwalajàcych uzyskaç takie informacje. Jednà z nich jest uniksowa komenda fs_usage, która raportuje aktywnoÊç systemu plików w czasie rzeczywistym. W ten sposób dok∏adnie wiadomo, co robi system w danym momencie. Wyniki komendy sà wyÊwietlane w oknie Terminala, chyba ˝e wyjÊcie zostanie przekierowane do pliku tekstowego. Poni˝ej przedstawiono przyk∏adowe informacje wyÊwietlane przez to polecenie: 08:25:15 getattrlist /Applications/iChat.app/Contents/MacOS/iChat 0.000044 MicrosoftMouse W pierwszej kolumnie widoczna jest godzina czynnoÊci systemowej. Druga kolumna zawiera nazw´ polecenia systemu plików (w tym przypadku jest to komenda getattrlist). (Aby uzyskaç opis poszczególnych komend w j´zyku angielskim, nale˝y odwiedziç stron´ macworld.com/0813 i przewinàç w dó∏ do sekcji 2). Nast´pnie wyÊwietlana jest nazwa modyfikowanego pliku (w niektórych przypadkach miejsce to jest puste) oraz czas wykonywania komendy (0.000044). Ostatnià informacjà jest nazwa procesu, który wygenerowa∏ danà czynnoÊç. Dwie najwa˝niejsze informacje to oczywiÊcie nazwa pliku i nazwa procesu. Na ich podstawie mo˝na okreÊliç bie˝àcà aktywnoÊç systemu. Poni˝ej pokazano sposób u˝ycia komendy fs_usage do wyÊledzenia problemu:

1. Otwórz Terminal i wpisz komend´ sudo fs_usage -w > ~/Desktop/usage.txt. Polecenie to nale˝y uruchomiç jako u˝ytkownik root, dlatego u˝ywana jest komenda sudo. Konieczne jest tak˝e podanie has∏a administratora. Przedstawiona komenda powoduje przekierowanie wyników do pliku tekstowego w celu ∏atwiejszego przeglàdania. 2. Wykonaj czynnoÊç, która powoduje problemy, na przyk∏ad uruchom aplikacj´, która si´ zawiesza, próbuj pracowaç w normalny sposób itd. 3. Po wystàpieniu nieoczekiwanego zdarzenia prze∏àcz si´ do Terminala i naciÊnij klawisze Control-C, aby przerwaç dzia∏anie komendy fs_usage. 4. Prze∏àcz si´ do Findera i u˝yj edytora tekstu, aby otworzyç plik usage.txt. Jego rozmiar mo˝e byç doÊç du˝y. Aby sprawdziç zapisy zwiàzane z konkretnà aplikacjà, u˝yj funkcji wyszukiwania do znalezienia wystàpieƒ jej nazwy. Aby sprawdziç przyczyn´ nadmiernej aktywnoÊci dysku, wyszukaj grup´ zdarzeƒ zapisu i odczytu danych. Nast´pnie sprawdê nazw´ program, który wywo∏a∏ te zdarzenia. Spróbuj usunàç plik preferencji tego programu, aby sprawdziç, czy rozwià˝e to problem. U˝ycie komendy fs_usage wymaga du˝ej cierpliwoÊci i zmys∏u detektywistycznego, ale pozwoli rozwiàzaç niektóre tajemnicze problemy, które mogà trapiç komputer.

elementy, mo˝na nacisnàç klawisz Tab (zaznaczanie odbywa si´ w kolejnoÊci alfabetycznej). Aby wyÊwietliç spis innych skrótów Findera, nale˝y wybraç polecenie Help: Mac Help, a nast´pnie wpisaç ciàg „shortcuts for Finder”. Klikni´cie jednego z wyÊwietlonych wyników spowoduje przedstawienie dok∏adniejszego opisu. 32 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

Przyspieszenie Findera Finder stosuje system powiadomieƒ wizualnych dla niektórych wykonywanych operacji. Na przyk∏ad dwukrotne klikni´cie teczki w celu otwarcia nowego okna powoduje u˝ycia delikatnego efekt zoom. Te animacje pozwalà kontrolowaç czynnoÊci wykonywane aktualnie przez system, ale mogà spowolniç starszy komputer. Na szcz´Êcie mo˝na wy∏àczyç niektóre animacje Findera, korzystajàc z pomocy Terminala. Najpierw uruchamiamy Terminal (teczka /Applications/Utilities) i wpisujemy nast´pujàcà komend´: defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true

Aby zmiany zosta∏y zastosowane, nale˝y zrestartowaç Findera. Najbezpieczniejszym sposobem wykonania tej czynnoÊci jest wylogowanie si´ i ponowne zalogowanie. Wymaga to jednak d∏u˝szego czasu i zamkni´cia wszystkich uruchomionych aplikacji. Dlatego te˝ mo˝na nacisnàç klawisz Option i kliknàç ikon´ Findera w Doku. Po chwili pojawi si´ menu rozwijane, z którego nale˝y wybraç polecenie Relaunch. Po ponownym uruchomieniu Findera mo˝na zaobserwowaç znikni´cie animacji towarzyszàcych zamykaniu i otwieraniu okien, a tak˝e animacji w oknie Get Info. Na s∏abszych komputerach mo˝na b´dzie zaobserwowaç szybszy czas reakcji Findera przy niektórych typowych operacjach. Aby przywróciç animacje okien, pozostawiajàc wy∏àczone animacje Get Info, nale˝y powróciç do Terminala i wpisaç dwie poni˝sze komendy: defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool false defaults write com.apple.finder AnimateInfoPanes -bool false

Pierwsza komenda cofa poprzednià operacj´. Druga umo˝liwia wy∏àczenie animacji w oknie Get Info. Równie˝ w tym przypadku nale˝y zrestartowaç Findera, aby zastosowaç zmiany. Aby przywróciç animacje Get Info, wystarczy uruchomiç ostatnià komend´, podajàc na jej koƒcu parametr true zamiast false. Rob Griffiths, Marcin J´drysiak

w w w. m a c w o r l d . p l

Macowe skarby Zrzuty ca∏ych stron WWW

Paparazzi 0.2.3 Zrobienie zrzutu ekranowego jest bardzo proste. Czasami jednak konieczne jest przechwycenie ca∏ej strony internetowej, w∏àcznie z cz´Êcià, która nie jest aktualnie widoczna. W takim przypadku mo˝na skorzystaç z darmowego narz´dzia Paparazzi 0.2.3 (www.derailer.org). Aby zrobiç zrzut, wystarczy uruchomiç to narz´dzie i wprowadziç adres URL ˝àdanej strony. Nast´pnie mo˝na podaç szerokoÊç (w pikselach) symulowanej strony. Jest to przydatne podczas projektowania witryn internetowych, gdy˝ pozwala porównaç wyglàd strony w ró˝nych rozmiarach. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, i˝ jeÊli strona posiada zdefiniowanà minimalnà szerokoÊç, Paparazzi u˝yje tej wartoÊci, a nie rozmiaru podanego przez u˝ytkownika. Mo˝na tak˝e podaç mi-

nimalnà wysokoÊç, co jest przydatne w przypadku krótkich stron. Po klikni´ciu przycisku Capture program wyÊwietli podglàd strony. Zmiana wielkoÊci okna Paparazzi zmie-

Prawie jak nowy Program QuickErase zapewnia szybki dost´p do funkcji czyszczenia dysków CD-RW i DVD-RW.

nia tak˝e rozmiary podglàdu. JeÊli obraz jest zadowalajàcy, wystarczy kliknàç przycisk Save Image As i wybraç format docelowy, taki jak JPEG, PNG i TIFF. Wybranie pierwszego z nich pozwala tak˝e okreÊliç jakoÊç (a w konsekwencji tak˝e rozmiar pliku) obrazu strony. System OS X umo˝liwia zapisanie strony jako pliku PDF, ale u˝ycie Paparazzi zapewnia dodatkowe korzyÊci. Plik PDF ma cz´sto inny wyglàd ni˝ oryginalna strona, a ka˝da strona ma oddzielny nag∏ówek. Z kolei funkcja Web Archive jest przydatna tylko jeÊli zapisane archiwum zostanie wys∏ane do innego u˝ytkownika Tygrysa. Równie˝ w tym przypadku nie b´dzie mo˝liwe sprawdzenie wyglàdu strony WWW po zmianie rozdzielczoÊci lub rozmiarów. Podsumowujàc, Paparazzi b´dzie najbardziej przydatny dla projektantów witryn internetowych, którzy wysy∏ajà próbki projektów do swoich klientów. Jest to zarazem Êwietne narz´dzie do robienia migawek strony WWW w okreÊlonym momencie.

Wymazywanie dysków

QuickErase 1.5 Niez∏e uj´cie Paparazzi pozwala zapisaç migawk´ ca∏ej strony WWW.

w w w. m a c w o r l d . p l

w dalszym ciàgu sprawia problemy. Aby mo˝liwe by∏o ponowne u˝ycie takiego dysku, konieczne jest skasowanie jego zawartoÊci. W tym celu nale˝y w∏o˝yç dysk, uruchomiç pro-

Funkcja nagrywania dysków w OS X jest stale ulepszana, ale czyszczenie dysków CD-RW i DVD-RW

gram Disk Utility, wybraç dysk z listy woluminów, a nast´pnie kliknàç przycisk Erase na pasku narz´dzi. Je˝eli nagrywanie dysku odbywa si´ bezpoÊrednio w Finderze, dlaczego nie mo˝na w podobny sposób wyczyÊciç dysku? Na szcz´Êcie pomyÊla∏ o tym równie˝ Ivo van Willigen, który udost´pni∏ darmowe narz´dzie QuickErase 1.5 (www.vanwilligen.nl). Wprawdzie w dalszym ciàgu konieczne jest uruchomienie oddzielnego programu, ale nie jest to skomplikowane. W niewielkim oknie dost´pne sà opcje szybkiego lub pe∏nego czyszczenia dysku. W tym drugim przypadku wszystkie dane zostajà nadpisane zerami, co wymaga wi´cej czasu. Gotowy dysk pojawia si´ w Finderze po zakoƒczeniu procedury czyszczenia. Najwi´kszà zaletà programu QuickErase, która odró˝nia go od innych narz´dzi tego typu, jest mo˝liwoÊç uruchomienia go z paska narz´dzi dowolnego okna Findera. W tym celu nale˝y otworzyç okno Findera z widocznym paskiem narz´dzi, a nast´pnie przeciàgnàç ikon´ programu w wybrane miejsce paska. Aby teraz wyczyÊciç dysk, wystarczy kliknàç przycisk QuickErase i wybraç ˝àdanà metod´. Grudzieƒ 2005

MACWORLD 33

Macowe skarby Sterownik myszy Mighty Mouse

SteerMouse 3.0 Niedawno przedstawiona mysz Mighty Mouse wywo∏a∏a goràce dyskusje wÊród posiadaczy Macintoshy. Wiele osób narzeka jednak, ˝e do∏àczone oprogramowanie nie zapewnia zaawansowanym u˝ytkownikom pe∏nej kontroli nad wszystkimi funkcjami. Sterownik dost´pny poprzez kart´ Mouse w panelu preferencji Keyboard & Mouse zapewnia niewielki wybór akcji dla ka˝dego przycisku, a tak˝e doÊç ograniczony zakres dostosowywania szybkoÊci przesuwania i przewijania. Aby skorzystaç z dodatkowych opcji, mo˝na zainstalowaç narz´dzie Steer-Mouse 3.0 (20 USD, plentycom.jp) firmy PlentyCom Systems – jest to sterownik zast´pujàcy oryginalne oprogramowanie Apple’a,

Pot´˝niejsza mysz Program SteerMouse sprawia, ˝e nowa mysz Apple’a jest jeszcze wygodniejsza w u˝yciu.

Interesujàca koncepcja – Rawr-jour 0.6b5 Dzi´ki technologii Bonjour (wczeÊniej znanej jako Rendezvous) mo˝liwe jest proste znajdowanie urzàdzeƒ i us∏ug w sieci lokalnej. Na przyk∏ad jeÊli na dwóch komputerach w∏àczono funkcj´ Personal File Sharing, u˝ytkownik jednego z nich mo˝e po∏àczyç si´ z drugim Macintoshem po prostu otwierajàc widok sieci w Finderze i klikajàc dwukrotnie ikon´ wybranego komputera. Jednak technologia Bonjour nie s∏u˝y tylko do udost´pniania plików. Za jej pomocà mo˝na ∏àczyç si´ z lokalnymi serwerami WWW, wyszukiwaç udost´pnione biblioteki iTunes i iPhoto, a tak˝e wykonywaç inne funkcje. Tak wyglàda teoria. W praktyce korzystanie z technologii Bonjour cz´sto sprawia problemy. Po pierwsze, w widoku sieci w Finderze nie zawsze sà wyÊwietlane wszystkie dost´pne komputery. Po drugie, dost´p do poszczególnych rodzajów us∏ug wymaga u˝ycia wielu ró˝nych interfejsów; na przyk∏ad lokalne serwery WWW sà dost´pne poprzez pozycj´ Bonjour w menu Safari, udost´pnianie plików odbywa si´ poprzez Findera, protokó∏ SSH jest obs∏ugiwany w Terminalu itd. Nie mog´ pomóc w rozwiàzaniu pierwszego problemu, ale w drugim przypadku mo˝na u˝yç darmowego narz´dzia Rawr-jour 0.6b5 (www.macsaresexy.com) – czyli specjalnej przeglàdarki Bonjour. Po uruchomieniu tego programu jego menu w Doku przedsta34 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

Bonjour, kolego Program Rawr-jour umo˝liwia szybkie wyszukiwanie komputerów i us∏ug z w∏àczonà obs∏ugà technologii Bonjour.

wia list´ wszystkich dost´pnych us∏ug Bonjour w sieci lokalnej, wraz ze wszystkimi urzàdzeniami, komputerami i u˝ytkownikami. Aby po∏àczyç si´ z us∏ugà, wystarczy wybraç jà z odpowiedniego podmenu. Na przyk∏ad wybranie komputera z podmenu SSH powoduje uruchomienie Terminala i nawiàzanie po∏àczenia z tym komputerem poprzez protokó∏ SSH z u˝yciem bie˝àcej nazwy u˝ytkownika ja-

ko nazwy logowania. Z kolei wybranie us∏ugi WWW uruchamia Safari i otwiera stron´ g∏ównà danego komputera lub urzàdzenia. Wyst´puje jednak kilka wyjàtków. W podmenu iTunes i iPhoto widoczne sà udost´pniane biblioteki muzyki i zdj´ç, ale wybranie jednej z nich nie powoduje uruchomienia odpowiedniego programu. W przypadku biblioteki iPhoto nie dzieje si´ nic, natomiast wskazanie biblioteki iTunes powoduje utworzenie zak∏adki strumienia audio. ZawartoÊç menu programu jest zale˝na od us∏ug w∏àczonych w preferencjach Rawrjour, a tak˝e od us∏ug aktualnie dost´pnych w sieci lokalnej. Innymi s∏owy, nawet jeÊli w preferencjach w∏àczono us∏ug´ Apple File Sharing, nie zostanie ona wyÊwietlona w menu, je˝eli w sieci nie b´dzie komputerów z w∏àczonà opcjà File Sharing. Dodawanie w∏asnych protoko∏ów us∏ug odbywa si´ poprzez preferencje programu Rawrjour. W odpowiednim oknie dialogowym dost´pne jest menu rozwijane z wi´kszoÊcià typowych us∏ug Bonjour. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w dalszym ciàgu jest to wczesna wersja beta programu, przez co od czasu do czasu mogà wystàpiç drobne problemy. W koƒcowej wersji tego narz´dzia majà si´ pojawiç dodatkowe funkcje dla zaawansowanych u˝ytkowników. w w w. m a c w o r l d . p l

który wspó∏pracuje tak˝e z innymi myszami. Poszczególne ustawienia sà wybierane w g∏ównym oknie SteerMouse. Na karcie Buttons mo˝na przypisaç akcje do ka˝dego z czterech przycisków myszy Mighty Mouse (lewego, prawego, kó∏ka i bocznego). Dost´pne opcje obejmujà klikni´cie, podwójne klikni´cie, potrójne klikni´cie, zablokowanie klikni´cia, klikni´cie z naciÊni´tym klawiszem Control (czyli klikni´cie prawym przyciskiem), przewijanie, a tak˝e sterowanie kursorem. Na karcie Wheel okreÊlane sà ustawienia dla kulki przewijania. Mo˝na zmieniç zarówno szybkoÊç, jak i przyspieszenie przewijania. U˝ytkownik mo˝e tak˝e zmieniç ca∏kowicie dzia∏anie tego elementu myszy, na przyk∏ad przypisujàc skrót klawiaturowy do ka˝dego kierunku przewijania. Kulka mo˝e tak˝e s∏u˝yç do przesuwania wskaênika myszy, dzi´ki czemu uzyskamy najmniejszy na Êwiecie trackball. Karta Cursor pozwala dostosowaç szybkoÊç i przyspieszenie wskaênika myszy w bardziej efektywny sposób ni˝ sterownik Apple’a. Dost´pna jest równie˝ funkcja Auto Move, po w∏àczeniu której wskaênik jest automatycznie przesuwany do okreÊlonego miejsca w nowym oknie dialogowym (na przyk∏ad do przycisku domyÊlnego, Cancel, OK, przycisku minimalizacji, powi´kszenia lub zamykania itd.). Podobnie jak w popularnym oprogramowaniu Kensington MouseWorks, mo˝na konfigurowaç oddzielne zestawy ustawieƒ dla ró˝nych aplikacji. Mysz Mighty Mouse mo˝e dzia∏aç w inny sposób w Adobe Photoshopie i inaczej w Finderze. Dobrà wiadomoÊcià dla u˝ytkowników Pantery jest fakt, ˝e SteerMouse dzia∏a równie˝ w systemie OS X 10.3.9 (oryginalny sterownik Apple’a wymaga systemu OS X 10.4.2). Poczàtkowo mo˝e wydawaç si´, ˝e koniecznoÊç wydania 20 USD na program, który obs∏uguje nowà mysz za 240 z∏, nie ma wi´kszego w w w. m a c w o r l d . p l

sensu. Jednak po zapoznaniu si´ z nowymi funkcjami mo˝na szybko zmieniç zdanie.

Narz´dzie do powiadamiania

Growl 0.7.2 System Mac OS X sprawi∏, ˝e wielozadaniowoÊç sta∏a si´ czymÊ normalnym dla u˝ytkowników Macintoshy. W jaki jednak sposób mo˝na sprawdziç stan zadaƒ, które sà wykonywane w tle? Niektórzy programiÊci zmieniajà wyglàd ikon swoich aplikacji w Doku, tak aby wskazywa∏y aktualny stan pracy. Ikony takie sà jednak bardzo ma∏e, przez co odczyt informacji mo˝e byç utrudniony. Inni decydujà si´ wi´c na u˝ycie okien dialogowych, które cz´sto przeszkadzajà w pracy i wymagajà od u˝ytkownika wykonania jakiejÊ czynnoÊci. Czasami takie okna sà wyÊwietlane w tle, przez co nie sà od razu widoczne. Rozwiàzaniem tego problemu jest specjalne narz´dzie open source o nazwie Growl (growl.info), które odbiera powiadomienia o zdarzeniach z ró˝nych êróde∏. Obecnie

Powiadomienia na ˝àdanie Growl informuje o wa˝nych zdarzeniach zwiàzanych z uruchomionymi aplikacjami.

wspó∏pracuje z nim ponad 120 aplikacji, takich jak Adium, FlickrExport, GmailStatus, NewsFire, Skype i Synergy. W przypadku innych programów (Safari, iChat, Mail, Microsoft Entourage, NetNews) mo˝liwe jest zainstalowanie specjalnych wtyczek i dodatków monitorujàcych. Growl zapewnia dziesi´ç ró˝nych sposobów powiadomieƒ, które zapewniajà ró˝ne opcje. Dla ka˝dej aplikacji mo˝na zdefiniowaç oddzielny zestaw zdarzeƒ i ustawieƒ. Dla poszczególnych zdarzeƒ mo˝na okreÊlaç priorytety i metody powia-

damiania. Mo˝na nawet w∏àczyç w tryb, w którym powiadomienie zniknie dopiero po potwierdzeniu przez u˝ytkownika. W programie dost´pna jest równie˝ funkcja Network, które przesy∏a powiadomienia mi´dzy komputerami w sieci. Obecna implementacja tej funkcji nie jest doskona∏a i zawiesza si´, je˝eli docelowy komputer jest wy∏àczony lub niedost´pny. Pomimo pewnych niedociàgni´ç program Growl zapewnia wiele interesujàcych funkcji i dzia∏a naprawd´ dobrze jak na wersj´ oznaczonà numerem 0.7.2. Podsumowujàc, jest to bardzo przydatne narz´dzie dla bardziej zaawansowanych u˝ytkowników.

Zarzàdzanie zak∏adkami

Taboo 0.3 Chyba ka˝demu z nas zdarzy∏a si´ taka sytuacja – po otwarciu kilkunastu kart w oknie Safari przypadkowo klikamy przycisk zamykania i nagle wszystko znika z ekranu. Niekiedy zdarza si´ nacisnàç klawisze -Q zamiast kombinacji -W – przecie˝ te klawisze znajdujà si´ tak blisko siebie. Niektóre przeglàdarki, na przyk∏ad Mozilla Firefox, zapewniajà funkcj´, która chroni przed takimi sytuacjami. Niestety, w Safari brakuje takiej mo˝liwoÊci. Aby zabezpieczyç si´ przed pechem, mo˝na zainstalowaç darmowe narz´dzie Taboo 0.3 (www.ocdev.com), które wyÊwietla ostrze˝enie przy próbie zamkni´cia okna przeglàdarki lub ca∏ego programu z wieloma otwartymi kartami. W razie potrzeby mo˝na pominàç ostrze˝enie, naciskajàc klawisz Shift i klikajàc przycisk zamykania okna. Ma∏a rzecz, a cieszy. Autor powinien tylko poprawiç instalator, który nie zapewnia mo˝liwoÊci wybrania opcji instalacji dla wszystkich u˝ytkowników czy tylko dla bie˝àcego u˝ytkownika. Dan Frakes, Derik DeLong, Marcin J´drysiak

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 35

Gramy – X2; Myst V: End of Ages; Gunroar; Atlantis

X2: The Threat Chyba ka˝dy z nas marzy∏ w dzieciƒstwie, aby zostaç kapitanem statku kosmicznego i poznawaç ró˝ne rasy obcych.

X2 pozwala zabawiç si´ w kosmicznego kowboja i zbiç niez∏à fortun´ – jeÊli tylko gra nie zawiesi si´.

S

ymulacje kosmiczne, czyli otwarte gry przygodowe, które pozwalajà zgromadziç (lub utraciç) fortun´, w´drujàc po najdalszych zakamarkach kosmosu, prze˝ywajà obecnie okres stagnacji. Niestety, gra X2: The Threat firmy Virtual Programming (www.vpltd.com) nie zmieni tego stanu rzeczy. Gr´ rozpoczynasz jako kapitan malutkiego statku kosmicznego z ograniczonà ∏adownià, niskà pr´dkoÊcià i s∏abymi tarczami. Wykorzystujàc swoje talenty ekonomiczne i taktyczne, mo˝e gromadziç pieniàdze, kupowaç lepsze pojazdy, a tak˝e wybieraç dalszà karier´ jako handlarz, kosmiczny pirat lub militarny geniusz. Odniesione sukcesy i pora˝ki zdecydujà o dalszej Êcie˝ce ˝yciowej i relacjach z szeÊcioma rasami rzàdzàcymi przestrzenià. Czasami jednak sukces mo˝e byç poczàtkiem kl´ski – wyposa˝enie statku w zbyt wiele ulepszeƒ sprawi, ˝e b´dzie ∏akomym kàskiem dla innych piratów. Interfejs gry X2 jest wyjàtkowo skomplikowany. Pierwszych kilkanaÊcie godzin nale˝y poÊwi´ciç na wertowanie podr´cznika i przejÊcie przez poszczególne misje treningowe. Dopiero po zakoƒczeniu tego etapu mo˝na pomyÊleç o udziale w normalnej rozgrywce. Symulacje sà pomocne, ale ma∏o intuicyjne. Czasami trzeba dobrze si´ ws∏uchaç w s∏owa narratora, uzupe∏niajàc je w∏asnymi pomys∏ami. Solidny trening przydaje

si´ szczególnie w dalszej cz´Êci gry, gdy konieczne jest sterowanie ca∏à flotà pojazdów kosmicznych. Poniewa˝ X2 jest otwartà grà, mo˝na graç w nià bez koƒca, samemu decydujàc o przeznaczeniu. W mi´dzyczasie zmuszeni jesteÊmy do oglàdania wstawek filmowych o bardzo niskiej jakoÊci z koszmarnymi g∏osami aktorów. Na szcz´Êcie pozosta∏a cz´Êç gry wyglàda naprawd´ Êwietnie. Jest to szczególnie widoczne w przypadku elementów 3D, które wydajà si´ „wychodziç” z ekranu. OczywiÊcie takie efekty wymagajà doÊç pot´˝nego komputera. W celu uzyskania optymalnych rezultatów potrzebny jest Macintosh z procesorem G4 1,25 GHz lub lepszym, a tak˝e karta grafiki ATI Radeon 9600 lub Nvidia GeForce4 Ti. Dêwi´k stanowi powa˝ny problem. Muzyka jest ma∏o atrakcyjna, a dialogi sà jeszcze s∏absze. Co gorsza, technologia obs∏ugi dêwi´ku jest ma∏o stabilna. Producent wypuÊci∏ wprawdzie wersj´ oznaczonà numer 1.42, która ma zapewniaç wi´kszà stabilnoÊç i niezawodnoÊç. Radz´ jednak zachowaç ostro˝noÊç przed jej zastosowaniem, gdy˝ niektóre wczeÊniejsze aktualizacje X2 nie by∏y zgodne z zapisanym stanem gry. X2: The Threat to gra przeznaczona dla jednego gracza. Nie jest to powa˝na wada, gdy rozgrywka jest naprawd´ skomplikowana i mo˝e powa˝nie wciàgnàç maniaków tego typu rozrywki. Osobom preferujàcym rozgrywk´ wieloosobowà zalecam zapoznanie si´ z grà Vendetta Online firmy Guild Software. Podsumowujàc, autorzy gry X2 mieli ambitne plany, ale ich implementacja nie do koƒca si´ powiod∏a. Sytuacji nie poprawiajà problemy ze stabilnoÊcià dzia∏ania. 

36 MACWORLD

Grudzieƒ 2005

w w w. m a c w o r l d . p l

Myst V: End of Ages

Gunroar

Myst V to ostatnia cz´Êç sagi, która w opinii wielu osób jest najlepszà grà przygodowà ostatnich lat. Seria gier Myst firmy Cyan powsta∏a na Macu i tutaj koƒczy swojà histori´, choç oczywiÊcie dost´pna jest te˝ wersja dla systemu Windows. Niestety, firma Cenega, czyli polski dystrybutor Mysta, nie umieÊci∏ w sprzedawanym zestawie polskiej wersji j´zykowej dla Macintosha! Oznacza to, ˝e do ukoƒczenia gry wymagana jest znajomoÊç j´zyka angielskiego.

Od dawna uwielbiam wszelkie szalone strzelanki tworzone przez Kenta Cho – japoƒskiego programist´ lekko psychodelicznych gier. Równie˝ najnowsza gra jego autorstwa – Gunroar – nie zmieni∏a mojej opinii na jego temat. Podobnie jak w przypadku wczeÊniejszych gier, Kenta Cho skorzysta∏ ze starego i wypróbowanego pomys∏u, dodajàc do niego szalonà i abstrakcyjnà grafik´ wektorowà oraz elektronicznà Êcie˝k´ dêwi´kowà i wiele trybów gry. Gunroar to typowa strzelanka z automatycznym przewijaniem ekranu. U˝ytkownik steruje ma∏ym i zwinnym pojazdem, który niszczy inne pojazdy i cele naziemne. Czasami trzeba zestrzeliç wi´kszy pojazd lub wie˝yczki z kilkoma lufami, co wymaga wi´kszego wysi∏ku. Aby jeszcze bardziej przyspieszyç gr´ i zdobyç dodatkowe punkty, nale˝y skierowaç si´ w kierunku pó∏nocnym i manewrowaç wokó∏ zielonych i bràzowych wysp (czyli warstw prostych wielokàtów umieszczonych na b∏´kitnym tle wody).

Myst V to po∏àczenie supertrudnych zagadek logicznych, wspania∏ej grafiki i jeszcze lepszej muzyki.

Ostatni rozdzia∏ w serii gier Myst ma wiele wspólnego z poprzednimi wersjami. W dalszym ciàgu konieczne sà w´drówki po ró˝nych epokach i rozwiàzywanie kolejnych zagadek logicznych, które zbli˝ajà do zwyci´stwa. G∏ównym celem jest zebranie specjalnym przedmiotów, które umo˝liwiajà komunikowanie si´ i kierowanie tajemniczymi stworami Bahro, które posiadajà dziwne moce. Myst V to z pewnoÊcià najbardziej zaawansowana technicznie gra w ca∏ej serii. U˝ytkownik porusza si´ po Êrodowisku w czasie rzeczywistym, obserwujàc wspania∏e efekty graficzne i s∏uchajàc doskona∏ej Êcie˝ki dêwi´kowej. Autorzy zwrócili uwag´ na wszystkie szczegó∏y, takie jak liÊcie na drzewach i êdêb∏a trawy. Jest to absolutny majstersztyk. Z drugiej strony, poszczególne zagadki i uk∏adanki sà bardzo skomplikowane, a próba ich rozwiàzania mo˝e doprowadziç do frustracji. Gra wymaga komputera z procesorem PowerPC G4 1 GHz i kartà wideo 32 MB. Producent zaleca jednak u˝ycie procesora G4 1,6 GHz lub szybszego. Na dysku mo˝na znaleêç wersj´ gry dla PC i Maca, a tak˝e Êcie˝k´ dêwi´kowà, materia∏y na temat tworzenia gry i podr´cznik ze strategià. Wi´cej informacji dost´pnych jest pod adresem www.mystvgame.com. 

w w w. m a c w o r l d . p l

Zestrzel innych, aby nie daç si´ zabiç.

Du˝à zaletà u˝ytej grafiki wektorowej jest fakt, ˝e nie rozprasza ona gracza. Kaskady kolorów i kszta∏tów wprawiajà w hipnotyczny nastrój, szczególnie jeÊli pulsujàca muzyka jest g∏oÊniej odtwarzana, ale nie odwraca to uwagi od akcji na ekranie. Unikalnà cechà tej gry jest mo˝liwoÊç strzelania do wrogów w zakresie 360 stopni po wybraniu trybu Twin Stick, w którym odmienne klawisze s∏u˝à do kierowania statkiem i strzelaniem. Oznacza to, ˝e mo˝na poruszaç si´ na pó∏noc, strzelajàc jednoczeÊnie w kierunku po∏udniowym. Poczàtkowo mo˝e to wydawaç si´ skomplikowane, ale trening czyni mistrza.

Tworzone przez Cho wersje gier dla Macintosha sà zwyk∏ymi konwersjami, co oznacza, ˝e nie sà dost´pne praktycznie ˝adne ustawienia. Gr´ mo˝na jednak uruchomiç poprzez Terminal, okreÊlajàc dodatkowe opcje, takie jak tryb okienkowy, okreÊlona rozdzielczoÊç, poziom g∏oÊnoÊci i jasnoÊç. Ogromnà zaletà gry jest jej cena – Gunroar jest dost´pny zupe∏nie za darmo i mo˝na Êciàgnàç go spod adresu macworld.com/0834. 

Atlantis Luxor i Atlantis to praktycznie identyczne gry, które ró˝nià si´ tylko wystrojem graficznym. Pierwsza z nich zabiera u˝ytkownika do staro˝ytnego Egiptu, natomiast druga dzieje si´ w 19 wieku. Gracz kieruje grupà badaczy, których celem jest odkrycie sekretów zaginionego miasta – Atlantydy. Aby osiàgnàç ten cel, konieczne jest rozwiàzanie ponad 80 ∏amig∏ówek. Zadaniem u˝ytkownika jest powstrzymanie kulek toczàcych si´ przez tor w kszta∏cie serpentyny przed osiàgni´ciem miejsca docelowego. Odbywa si´ to poprzez strzelanie w∏asnymi kulkami w ró˝nych kolorach w kierunku kulek na torze. Po∏àczenie co najmniej trzech kulek w tym samym kolorze spowoduje ich znikni´cie. Grafika i dêwi´k zosta∏y dobrze dopasowane do gry tego typu, a niektóre ∏amig∏ówki sà naprawd´ skomplikowane. Gra zapewnia tak˝e dodatkowe urozmaicenia, jak na przyk∏ad mo˝liAtlantis to znana gra w dopasowywanie kulek, ubrana w atrakcyjnà grafik´.

woÊç dokupienia wzmocnieƒ pomi´dzy kolejnymi etapami. Podsumowujàc, Atlantis i jej bliêniak Luxor to doÊç wciàgajàce gry, które mogà wciàgnàç gracza na d∏u˝szy czas. Przed ich zakupem mo˝na pobraç wersj´ próbnà (www.funpause.com) i wypróbowaç jà przez godzin´. 

Grudzieƒ 2005

MACWORLD 37

5000 produktów dla grafików w leasingu i na raty Kliknij w stronę i pobierz katalog

www.cortland.com.pl infolinia 0 801 800 014 Poznań 061 66 33 100 • Warszawa 022 33 17 111 • Katowice 032 20 00 542 • Wrocław 071 35 18 063 • Gdańsk 058 320 92 20 • Szczecin 091 48 25 999