Nowa ustawa o prawach konsumenta

Nowa ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r. XV Konferencja KIKE Serock 18-19 listopada 2014 r. Typy...
0 downloads 3 Views 1MB Size
Nowa ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r., wchodzi w życie 25 grudnia 2014 r.

XV Konferencja KIKE Serock 18-19 listopada 2014 r.

Typy umów • umowa zawarta na odległośd – umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległośd, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległośd. Np. umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych zawarta za pośrednictwem elektronicznego formularza na www dostawcy usług • umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa – umowa zawarta z konsumentem: a) przy jednoczesnej fizycznej obecności stron w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, b) w wyniku przyjęcia oferty złożonej przez konsumenta w okolicznościach, o których mowa powyżej

Np. umowy zawierane w lokalu abonenta i podpisywane przez serwisanta posiadającego pełnomocnictwo do zawierania umów w imieniu przedsiębiorcy

Spełnienie świadczenia niezamówionego  Niezamówione świadczenie w telekomunikacji  Następuje na wyłączne ryzyko przedsiębiorcy

 Wyłączenie dorozumianej zgody  Co się stanie gdy konsument zapłaci?

Zgoda na dodatkowe płatności  Koniecznośd uzyskania wyraźnej zgody konsumenta na każdą dodatkową płatnośd wykraczającą poza wynagrodzenie za główne obowiązki umowne, Wynagrodzenie główne- opłata abonamentowa (Internet, TV, telefon) Dodatkowe płatności- opłata za usługi dodatkowe

 Brak dorozumianej zgody konsumenta (zastosowanie domyślnych opcji, które konsument musi odrzucid by uniknąd dodatkowych płatności)  Obowiązek dotyczy każdego typu umowy- również zawartej w lokalu przedsiębiorcy  Brak wyraźnej zgody- brak obowiązku płatności

Obowiązki informacyjne Informacje należy przedstawid najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległośd lub poza lokalem przedsiębiorstwa. Należy przedstawid konsumentowi informacje m.in. o: • Łącznym wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami oraz jakichkolwiek innych kosztach, a także łącznych miesięcznych płatnościach, • prawie odstąpienia od umowy, • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz o procedurze reklamacji, • kosztach zwrotu rzeczy.

Obowiązki informacyjne W przypadku zawierania umów za pośrednictwem formularza internetowego, dostępnego na www dostawcy usług, konieczne jest wyraźne potwierdzenie konsumenta, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty.

Dlatego należy oznaczyd przycisk składania zamówieo/zawarcia umowy słowami: „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” (lub podobnymi) Skutkiem niespełnienia tego wymagania jest brak zawarcia umowy.

Odstąpienie od umowy Konsument ma prawo odstąpid od umowy zawartej na odległośd lub poza lokalem przedsiębiorstwa:

 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,  bez podawania przyczyny,

 bez ponoszenia kosztów.

Skutek odstąpienia: umowę uważa się za niezawartą.

Odstąpienie od umowy – informowanie Należy zawiadomid konsumenta o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy, a także przekazad mu wzór formularza odstąpienia od umowy.

W praktyce: • konsument powinien złożyd oświadczenie, że został poinformowany o prawie odstąpienia od umowy w terminie 14 dni,

• należy przygotowad wzór formularza odstąpienia od umowy oraz informacje o prawie odstąpienia od umowy (przykładowy wzór formularza oraz informacji dostępny jest na naszym blogu: www.okablowani.pl). Skutek niezawiadomienia konsumenta o prawie odstąpienia od umowy: • Konsument ma prawo odstąpid od umowy w terminie 12 miesięcy.

Odstąpienie od umowy - koszty Co do zasady, konsument nie ponosi żadnych kosztów w przypadku skorzystania sprawa odstąpienia od umowy. Wyjątki: • Koszt zwrotu rzeczy (np. router)- jeżeli konsument zostanie o tym powiadomiony. • Jeżeli konsument złoży pisemne żądanie wykonania usługi przed upływem terminu 14 dni od dnia zawarcia umowy, to w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. • Dzięki złożeniu takiego żądania konsument poniesie koszty świadczenia usługi przez kilka/kilkanaście dni. Problem: ulgi i koszty instalacji?

Odstąpienie od umowy - koszty

Konsument nie poniesie żadnych kosztów odstąpieniajeżeli nie zostanie poinformowany o prawie do odstąpienia oraz o skutkach wykonania tego prawa

PYTANIA?

Łukasz Bazaoski, Ewelina Grabiec Zapraszamy na naszego bloga:

12