No title

1 Góra Przemienienia nr 43(637) 1 listopada 2015 r. Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych „B³ogos³awieni, którzy zostali wezwani na ucztê Baranka” (por. A...
Author: Wacław Pluta
16 downloads 1 Views 852KB Size
1

Góra Przemienienia nr 43(637) 1 listopada 2015 r.

Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych „B³ogos³awieni, którzy zostali wezwani na ucztê Baranka” (por. Ap 19,9)

Jan van Eyck, Adoracja Mistycznego Baranka, O³tarz z Gandawy, 1425 – 29 r.

GÓRA PRZEMIENIENIA nr 43(637) 1 listopada 2015 r.

Mk 4, 26

2

Zbierzcie pozosta³e u³omki...

Niebo – czym jest, a czym nie jest

W NUMERZE

W Uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych kierujemy nasze serca ku niebu, dok¹d zaprasza nas Chrystus i gdzie doszli nasi œwiêci poprzednicy w ziemskim pielgrzymowaniu. Wpatrujemy siê w oblicza tysiêcy osób, które osi¹gnê³y  ju¿  chwa³ê  nieba.  S³yszymy fragment  Pisma  œwiêtego  w  którym jest napisane: „Ujrza³em wielki t³um (…) stoj¹cy przed Bogiem i Barankiem. Odziani s¹ w bia³e szaty, a w rêku ich palmy. I g³osem donoœnym tak wo³aj¹: ”(Ap 7,9-10). To jakby relacja z niebieskiej liturgii œpiewanej na czeœæ Boga w Trójcy Œwiêtej Jedynego. My, ludzie ¿yj¹cy jeszcze na ziemi, chcemy  wiedzieæ  wiêcej  na  temat wiecznoœci. Chcemy przenikn¹æ istotê rzeczy i poznaæ tajemnice tego Nowego Œwiata. Czy jest to jednak mo¿liwe?  Czy  nasze  ludzkie  poznanie wystarczy, aby dowiedzieæ siê choæ trochê o szczegó³ach nieba? Nale¿y stwierdziæ, ¿e odpowiedŸ na to pytanie jest niejednoznaczna. Mo¿emy powiedzieæ o niebie nieco, ale nie za wiele. Mo¿emy spodziewaæ siê czegoœ,  ale  osi¹gniemy  o  wiele  wiêcej. Mo¿emy dotkn¹æ r¹bka tajemnicy, ale ca³oœæ  tej  treœci  jest  niewyobra¿alna i niepojêta, i brakuje s³ów i ludzkich doœwiadczeñ, aby j¹ wyraziæ. Pan Jezus ukazuje ¿ycie wieczne przez porównania i analogie. Ks. Prof. Wac³aw  Hryniewicz,  znawca  myœli eschatologicznej, w ksi¹¿ce pt.: „Oczekujê ¿ycia w przysz³ym œwiecie”, pisze: „W odniesieniu do spraw ostatecznych  obrazy  s¹  niezbêdne.  Ich celem jest danie nam przeczucia dobroci  i  wspania³oœci  niepojêtego

Boga. Budz¹ one zdumienie, wdziêcznoœæ i nadziejꔠ(s. 290). Jakich obrazów u¿ywa Jezus i Biblia? S¹ to obrazy uczty, godów weselnych,  domu  rodzinnego,  miasta Bo¿ego (to ostatnie w Apokalipsie). Dominuje wiêc w nich obraz wspólnoty. Nie zbawiamy siê pojedynczo, nikt w niebie nie bêdzie przebywa³ samotnie, w ukryciu, w swojej w³asnej celi. W niebie bêdziemy w pe³ni otwarci  jedni  na  drugich,  nie  bêdzie  tam uczuæ niszcz¹cych wspólnoty ziemskie , takich jak zazdroœæ czy wspó³zawodnictwo. Królowaæ bêdzie mi³oœæ i ta mi³oœæ sprawi, ¿e relacje miêdzy osobami  bêd¹  pozbawione  niechêci i zranieñ. To bêdzie wspania³a wspólnota, wspania³y dom. W Królestwie niebieskim zachowamy swoj¹ to¿samoœæ. Nie rozmyjemy siê w niebycie, nie znikniemy jak kropla w morzu. Zachowamy pamiêæ o ¿yciu ziemskich i o relacjach miêdzyludzkich w nim panuj¹cych. Dlatego mo¿na przypuszczaæ, ¿e cz³owiek zbawiony bêdzie siê troszczy³ ze wszystkich si³ o to, aby w niebie znaleŸli siê wszyscy  jego  bliscy.  Trudno  sobie bowiem wyobraziæ, ¿eby ktoœ w niebie by³ szczêœliwy, gdy jego najbli¿si (np. ojciec, matka, brat, siostra, dziecko) byli w piekle. Tym bardziej wiêc bêdziemy siê w niebie (a nawet ju¿ w czyœæcu) modliæ i ofiarowaæ za najbli¿szych, aby byli zbawieni. Mi³oœæ jest potê¿na jak œmieræ (por. Pnp 8,6) i wierzymy, ¿e ta modlitwa z mi³oœci przeniknie bramy œwiatów, aby orêdowaæ za ¿ywymi i ju¿ umar³ymi. W niebie bêdziemy ogl¹daæ Boga, „ujrzymy  Go  takim,  jaki  jest” (1 J 3,2).  Ks.  Hryniewicz  pisze,  ¿e:

Zbierzcie pozosta³e u³omki... .................................... 2 Œwiêtych Aposto³ów Szymona i Judy Tadeusza ..... 3 Konkurs ró¿añcowy ................................................. 7 Zmarli 2015 ............................................................... 8 Sanktuaria Polski pó³nocnej i nie tylko… ............... 10

„Ogl¹danie Boga oznacza poznanie przenikniête mi³oœci¹, które staje siê Ÿród³em najwiêkszego szczêœcia. Jezus zapewnia³: