No title

27.08. 2015 r. NR 7-8 REGIONALNA Bezp³atnie ISSN 1425-1876 Rok XXIV 6 wrzeœnia referendum! Wiele osób twierdzi, ¿e wrzeœniowe referendum to wyr...
10 downloads 1 Views 3MB Size
27.08. 2015 r.

NR 7-8

REGIONALNA

Bezp³atnie

ISSN 1425-1876

Rok XXIV

6 wrzeœnia referendum!

Wiele osób twierdzi, ¿e wrzeœniowe referendum to wyrzucenie publicznych pieniêdzy - okr¹g³ych stu milionów - w b³oto. Wiele w tym prawdy. Referendum ma w¹tpliwe podstawy prawne. Przek³adaj¹c prawne dywagacje na prosty jêzyk, zadajmy sobie pytanie, jaki bêdzie np. skutek odpowiedzi TAK na pierwsze pytanie („Czy jesteœ za JOW-ami”?). Wprowadzenie JOW-ów wymaga zmiany kodeksu wyborczego, albo i konstytucji, czyli g³osowania w Sejmie. Czy to znaczy, ¿e wynik referendum zmusi pos³ów do g³osowania w okreœlony sposób? Oczywiœcie nie, nie spotka ich za g³osowanie przeciwko JOW-om ¿adna represja. Bez woli politycznej partii w Sejmie JOW-ów zatem nadal nie bêdzie. Wiêkszoœæ opinii prawnych, które otrzyma³ Senat rozpatruj¹cy wniosek Prezydenta o referendum, stwierdza³a niekonstytucyjnoœæ wniosku. Mimo to pod presj¹ PO partyjni senatorowie referendum poparli. Bronis³aw Komorowski zap³aci³ za nie politycznie ogromn¹ cenê, Platforma ma to jeszcze przed sob¹. Jednak dziœ ogl¹d sytuacji

z punktu widzenia obywateli jest inny. Niezale¿nie od tego, co o tym s¹dzimy i ile osób zag³osuje, sto milionów z³otych zostanie wydane, gdy¿ referendum siê odbêdzie. To samo myœlenie, krytyczne wobec wydatkowania tak olbrzymiej kwoty, powinno teraz sk³aniaæ do wziêcia udzia³u w referendum - ¿eby jednak te pieni¹dze siê nie zmarnowa³y. Jest okazja do mocnego wyra¿enia swojej opinii, to trzeba j¹ wykorzystaæ. Pytania s¹ trzy. Pierwsze dotyczy JOW-ów, czyli jednomandatowych okrêgów wyborczych. Nie dajcie siê Pañstwo zagadaæ rachmistrzom udowadniaj¹cym, ¿e po wprowadzeniu JOWów ta czy inna partia bêdzie mia³a mniej lub wiêcej po-

s³ów. To nie jest istotne. Ka¿dy system przeliczania wyborczych g³osów na mandaty ma swoje wady i zalety. Niew¹tpliwie JOW-y maj¹ zalety, skoro g³osuje tak 51% mieszkañców demokratycznych krajów na Ziemi. Dla nas wa¿ne jest, ¿e obecnie kandydaci do Sejmu RP musz¹ zabiegaæ o ³aski bonzów partyjnych, by znaleŸæ siê na listach. Prowadzi to do uwi¹du debaty publicznej. W systemie JOW to partie zabiegaj¹ o to, by dobrzy kandydaci znaleŸli siê na ich listach. Takiej zmiany Polsce potrzeba. Drugie pytanie jest myl¹ce: „Czy jesteœ za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z bud¿etu pañstwa?” Czyli nietypowo - pragn¹c zmiany nale¿y zag³osowaæ NIE. A zmiana jest niezbêdna. Przez dwa-

naœcie lat najwiêksze partie zgarnê³y z bud¿etu 180 mln z³, znacznie wiêcej ni¿ warte jest ca³e referendum! Za te pieni¹dze dostaliœmy kilometry kwadratowe pretensjonalnych billboardów, setki godzin wydumanych klipów telewizyjnych oraz przejêcie w³adzy z r¹k obywateli przez kilkunastoosobow¹, niezmieniaj¹c¹ siê od lat grupê polityków. Zabranie im ³atwych pieniêdzy, pozwalaj¹cych mamiæ wyborców, jest konieczne. OdpowiedŸ na trzecie pytanie jest najbardziej oczywista. TAK, chcemy, by pozycja obywatela wobec urzêdu skarbowego by³a silniejsza. Nigdy za ma³o powtarzania tego politykom. Maciej Bia³ecki Wspólnota Samorz¹dowa [email protected]

Koniec niezdrowych przek¹sek w szko³ach – nowe przepisy ¿ywieniowe

Œwie¿a woda zamiast coli, kanapka zamiast batona, owoce i warzywa – tak ma wygl¹daæ asortyment szkolnych sklepików od wrzeœnia 2015 r. Kuratorium oœwiaty i wojewoda mazowiecki prowadz¹ cykl konferencji informacyjnych dla dyrektorów szkó³ na temat nowych wymogów ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywienia. Celem zmian jest ograniczenie epidemii oty³oœci wœród dzieci. Na Mazowszu odsetek dzieci z nadwag¹ jest najwy¿szy w Polsce (32

proc.*). Ze sto³ówek, sklepików, bufetów i automatów wycofane maj¹ byæ produkty z du¿¹ zawartoœci¹ sk³adników szkodliwych dla rozwoju, takich jak cukier, t³uszcze czy sól. Lista produktów spo¿ywczych dostêpnych na terenie szkó³ i przedszkoli ma byæ okreœlona

w rozporz¹dzeniu przygotowywanym przez Ministerstwo Zdrowia, przy uwzglêdnieniu ich wartoœci od¿ywczej, zdrowotnej oraz norm ¿ywieniowych. Nowe przepisy Ustawy o bezpieczeñstwie ¿ywienia i ¿ywnoœci wprowadzaj¹ te¿ obowi¹zek zapewnienia w uczniom nieograniczonego dostêpu do œwie¿ej wody pitnej. Dotychczas stosowanie zasad zdrowego ¿ywienia w placówkach oœwiatowych by³o dobrowolne. Uczestnicy konferencji zapoznali siê z doœwiadczeniami Urzêdu m.st. Warszawy, który od 2006 r. prowadzi w szko³ach program „Wiem, co jem”. Promuje on zdrowe nawyki ¿ywieniowe, w tym zapewnienie dzieciom mo¿liwoœci samodzielnego przygotowania posi³ków, wyd³u¿enia przerw œniadaniowych, udzia³ w warsztatach kulinarnych itp. W warszawskich placówkach oœwiatowych zainstalowanych zostanie 548 Ÿróde³ek wody pitnej. Wed³ug danych UNICEF procent dzieci z nadwag¹ w latach 2002– 2012 wzrós³ w Polsce dwuipó³krotnie (z 7 do 17 proc.). Na oty³oœæ du¿y wp³yw ma spo¿ycie

cukru. Przyk³adowo jedna butelka (500 ml) napoju s³odzonego zawiera przeciêtnie 50 g cukru, a wed³ug WHO norma dzienna nie powinna przekraczaæ 25 g, czyli 5 ³y¿eczek (wy³¹czywszy wêglowodany naturalnie wystêpuj¹ce w po¿ywieniu). B³êdy ¿ywieniowe s¹ przyczyn¹ rozwoju licznych schorzeñ, m.in.: oty³oœci, chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, cukrzycy czy nowotworów. Konferencje Wiem, co jem – jak wdra¿aæ w szkole od 1 wrzeœnia 2015 r. nowe prawo w zakresie ¿ywienia? odby³y siê w Ciechanowie, Radomiu, P³ocku, Ostro³êce, Siedlcach i Warszawie. Prelegentami byli przedstawicie Mazowieckiego Urzêdu Wojewódzkiego, Mazowieckiego Kuratorium Oœwiaty w Warszawie, Urzêdu m.st. Warszawy, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie i stacji powiatowych oraz Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczoœci. Ivetta Bia³y Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowieckiego,* Dane Instytutu ¯ywnoœci i ¯ywienia.

Co najczêœciej gubi¹ Polacy?

Jak wynika z badañ przeprowadzonych przez firmê mySafety Sp z o.o., ponad po³owa Polaków przyznaje, ¿e przynajmniej raz w ¿yciu zgubi³a jakiœ drobny przedmiot osobistego u¿ytku. A¿ 30% badanych zgubi³a klucze, nieco mniejsza czêœæ portfele i okulary, a 10 procent ankietowanych przyznaje siê do zgubienia telefonu komórkowego lub dokumentów. Polacy na potêgê gubi¹ telefony, klucze i dokumenty. Tyko w 2014 roku do magazynu trafi³o ponad 3 tys. kompletów dokumentów oraz blisko 2 tys. rzeczy osobistych, z czego ponad 300 to telefony komórkowe. Wœród rzeczy zgubionych, znajduj¹ siê tak¿e rowery, a obecnie tak¿e znaczna iloœæ czapek i szalików – mówi Beata Kamiñska, g³ówny specjalista w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzêdu m. st. Warszawa. Szczególnie du¿o rzeczy Polacy zostawiaj¹ w œrodkach komunikacji miejskiej, na

przyk³ad w autobusie i metrze – dodaje. Codzienne roztargnienie ¯ycie w poœpiechu sprzyja roztargnieniu. Nat³ok domowych obowi¹zków, chaos organizacyjny, brak planu dnia, trudne spotkania biznesowe oraz zakupy, os³abiaj¹ nasz¹ koncentracjê i odwracaj¹ uwagê od pilnowania drobnych rzeczy. Na ich zgubienie jesteœmy nara¿eni niemal wszêdzie. Mo¿emy je zostawiæ na pó³ce sklepowej, w przymierzalni, na stoliku w restauracji czy na przyk³ad w bibliotece i w banku.

Jak temu zapobiec?

Na co dzieñ warto przestrzegaæ kilku podstawowych zasad. Po pierwsze klucze w domu zawsze starajmy siê odk³adaæ w to samo miejsce. dok. na str. 2

5. Pó³maraton im. Janusza Kusociñskiego Pi¹ta edycja Pó³maratonu imienia Janusza Kusociñskiego przesz³a do historii i po raz kolejny odbi³a swój œlad na biegowej mapie Powiatu Warszawskiego Zachodniego

Organizatorzy pi¹ty raz z rzêdu mog¹ poszczyciæ siê rekordem frekwencji zanotowanym wœród biegaczy oraz nieustannie rosn¹cym poziomem sportowym tego wydarzenia. Bieg, który odby³ siê 23 sierpnia br. (niedziela), ukoñczy³o 645 zawodni-

ków. W dniu zawodów w strefie startu, punktualnie o godzinie 10.00. stawi³a siê rekordowa liczba biegaczy, którzy mimo wysokiej temperatury oraz pe³nego s³oñca byli gotowi do bicia swoich ¿yciowych dok. na str. 6

Co najczêœciej gubi¹ Polacy?

dok. ze str. 1

Dobrym miejscem jest wieszak tu¿ przy drzwiach wejœciowych. Sposób na zabezpieczenie kluczy w torebce to zamocowanie do nich specjalnej sprê¿yny. Dziêki niej klucze pozostan¹ zawsze w naszym zasiêgu. Telefon tak¿e powinien mieæ swoje miejsce. Odk³adajmy go do tej samej kieszeni, nie noœmy w rêku, a w domu niech zawsze le¿y w tym samym miejscu, na przyk³ad na stoliku z komputerem lub przy ³ó¿ku. Jedn¹ z najczêœciej gubionych rzeczy jest portfel. Zgubienie portfela jest dla nas wyj¹tkowo nieprzyjemne, a mo¿e byæ tak¿e niebezpiecznie, poniewa¿ jego zawartoœæ to czêsto obok pieniêdzy nasze wra¿liwe dane – zawarte w dowodzie osobistym i na naszych kartach kredytowych. Aby zadbaæ o ich (a tym samym i nasze) bezpieczeñstwo, warto dobrze przemyœleæ miejsce, w jakim go trzymamy. Z korzyœci¹ dla nas samych powinniœmy wyrobiæ w sobie nawyk sprawdzania za sob¹ miejsc, które opuszczamy. Odwrócenie siê i spojrzenie na siedzenie w autobusie czy taksówce, trwa tylko chwilê, a mo¿e oszczêdziæ nam wielu k³opotów. Jak podaje g³ówny specjalista w Biurze Rzeczy Znalezionych Urzêdu m. st. Warszawa, Beata Kamiñska, tylko 3 procent znalezionych rzeczy wraca do swoich w³aœcicieli.

Aby zwiêkszyæ to prawdopodobieñstwo, warto rzeczy osobiste zabezpieczyæ na wypadek zgubienia. Pionierem popularnej na zachodnich rynkach us³ugi w Polsce jest firma mySafety, która ju¿ od 10 lat oferuje swoje rozwi¹zania.

Suszone warzywa s¹ zdrowsze ni¿ mro¿onki Instytut ¯ywnoœci i ¯ywienia zaleca spo¿ywanie co najmniej piêciu porcji owoców i warzyw dziennie. Przestrzeganie tych rekomendacji w sezonie letnim nie stanowi problemu, zim¹ utrudnieniem mo¿e byæ jednak niewielki wybór œwie¿ych produktów roœlinnych, szczególnie warzyw. W tym czasie warto w³¹czyæ do diety warzywa utrwalone metodami, które w najmniejszym stop-

niu wp³ywaj¹ na wartoœæ od¿ywcz¹ pokarmu. Jedn¹ z nich jest suszenie. Suszenie doprowadza do du¿o ni¿szych strat ni¿ w przypadku mro¿enia czy sterylizacji. Uniemo¿liwia tak¿e rozwój bakteriom, grzybom oraz pleœniom, dziêki czemu produkty mog¹ byæ

przechowywane przez d³ugi czas. – Suszenie warzyw polega na odparowaniu wody. W tym procesie zostaje zachowana wiêkszoœæ wartoœci od¿ywczych, takich jak witamina A, czyli beta karoten, wszystkie minera³y, jak selen czy potas.

Lekarze zak³adnikami pakietu onkologicznego

Lekarze i pacjenci narzekaj¹ na pakiet onkologiczny. W tej sprawie odby³a siê w Naczelnej Izbie Lekarskiej w Warszawie konferencja prasowa. Podczas konferencji pacjenci i lekarze wskazywali g³ówne problemy, z jakimi spotykali siê podczas wdra¿ania pakietu onkologicznego. Wymienili równie¿ przepisy, które zamiast skracaæ, wyd³u¿aj¹ kolejki w placówkach medycznych. Podczas konferencji lekarze zaprezentowali opinie lekarzy i pacjentów. Radioterapeutka z Olsztyna prof. Lucyna Kêpka wymieni³a szereg zastrze¿eñ zwi¹zanych z pakietem onkologicznym. Problemem jest m.in. tzw. zielona karta. – Karta DiLO ma osiem stron. Trzeba je wype³niæ dwa razy, raz w formie papierowej, a raz w formie elektronicznej. Ale system ca³y czas siê blokuje. Czêœæ wizyty zajmuje mi walka z tym systemem. Kolejnym problemem jest konsylium lekarskie. Konsulium

– jest potrzebne, ale takie, jak teraz zorganizowane. Bo urzêdnik nie mo¿e nam mówiæ, jak ma byæ zorganizowane konsylium – powiedzia³a prof. Lucyna Kêpka z Warmiñsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie. Jej zdaniem pakiet jak najszybciej trzeba poprawiæ. – System jest zbyt skomplikowany i czyni nas zak³adnikami systemu. Pakiet onkologiczny to najwiêkszy bubel, jaki przydarzy³ siê w mojej karierze zawodowej. Pakiet karze oœrodki i lekarzy, którzy dobrze leczyli. Absurdów jest wiele, my je zg³aszamy, ale jesteœmy strofowani – t³umaczy³a prof. Lucyna Kêpka. Zdaniem prof. Romualda Krajewskiego wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej na pakiecie zyska³ przede wszystkim NFZ. – Pakiet zmienia sprawozdawczoœæ,

ona siê poprawia. Nie ma w¹tpliwoœci, ¿e pacjenci onkologiczni powinni byæ szybko leczeni i diagnozowani, ale niestety ten czas siê wyd³u¿y³. Karta DiLO skomplikowa³a sytuacjê pacjentów. Ona jest niepotrzebna, nie s³u¿y pacjentom, ani lekarzom, ale s³u¿y NFZ. Bo to NFZ skorzysta³ na pakiecie – powiedzia³ prof. Krajewski. Zastrze¿enia do pakietu maj¹ równie¿ pacjenci. – Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e osoby z chorobami nowotworowymi powinni byæ leczenie szybko. To samo dotyczy zawa³ów miêœnia sercowego czy udarów. Wychodz¹c z tych przes³anek mniej wiêcej rok temu premier Donald Tusk za¿¹da³ naprawy systemu od ministra Bartosza Ar³ukowicza. Tymczasem ten podzieli³ chorych. Nie mo¿e byæ tak, ¿e

chorzy na raka maj¹ szybk¹ œcie¿kê, a inni nie – powiedzia³ Adam Sandauer, przewodnicz¹cy stowarzyszenia pacjentów Primum non nocere. Dlatego zdaniem prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej pakiet jak najszybciej trzeba poprawiæ. – Pakiet onkologiczny to eksperyment medyczno – prawny. Kolejki siê wyd³u¿y³y, szczególnie w AOS. Wielu pacjentów chorujacych na raka pakiet nie obejmuje. Pytanie, co dalej, czym mo¿emy czekaæ, czy mo¿emy ¿¹daæ zmian dotycz¹cych pakietu. Czeœæ zapisów trzeba poprawiæ. To eksperyment nieudany i nie mo¿na go w ¿aden sposób kontynuowaæ – powiedzia³ Maciej Hamankiewicz. Alicja Dusza Medexpress.pl

Równie¿ wêglowodany i tak cenny w procesie trawienia b³onnik – mówi agencji informacyjnej Newseria Lifestyle Ma³gorzata Sysiak, w³aœcicielka firmy SyS (producent Dañ Babci Zosi). W warzywach suszonych obserwuje siê ni¿sz¹ zawartoœæ witaminy C oraz witamin z grupy B w porównaniu z warzywami œwie¿ymi, straty s¹ jednak mniejsze ni¿ w przypadku sterylizacji czy mro¿enia.– Warzywa s¹ zbierane w czasie, kiedy maj¹ najwiêksze wartoœci od¿ywcze, wiêc s¹ równie¿ najsmaczniejsze i najbardziej aromatyczne. Zaraz po zebraniu warzywa transportuje siê do suszarni, gdzie s¹ myte, krojone, rozdrabniane i przy pomocy taœmoci¹gów wk³adane s¹ do suszarki – t³umaczy Ma³gorzata Sysiak. Odparowanie wody uniemo¿liwia rozwój bakteriom, grzybom oraz pleœniom, dziêki czemu produkty mog¹ byæ przechowywane przez d³ugi czas. – W tak przygotowanych warzywach zachowany jest aromat i smak œwie¿ych warzyw. Wystarczy dodatek wody i ugotowane posi³ki s¹ identyczne w smaku i wygl¹dem niczym nie ró¿ni¹ siê od posi³ków przygotowanych ze œwie¿ych warzyw – dodaje Sysiak. Suszone warzywa przydaj¹ siê równie¿ latem, podczas wakacyjnych wyjazdów, poniewa¿ zajmuj¹ ma³o miejsca i s¹ wyj¹tkowo lekkie. Wykorzystuje siê je m.in. w produkcji dañ b³yskawicznych dla alpinistów. Newseria.pl

Rewelacyjna pomoc w bólu - bez leków

OSTEOPATIA

Mgr Jakub Górnicki leczy nag³e, ale te¿ i przewlek³e zespo³y bólowe, oraz trudne przypadki kliniczne leczone bezskutecznie metodami szpitalnymi, sanatoryjnymi lub lekami. Jest wyk³adowc¹ w jednej z warszawskich uczelni na Wydziale fizjoterapii oraz Medycyny Osteopatycznej. Uzyska³ dyplom osyteopaty w Anglii. Zabiegi u mgr Górnickiego w ogromnej liczbie przypadków zapobiegaj¹ operacjom krêgos³upa oraz stawów kolan, bioder, ramion, barku.Techniki zabiegów usprawniaj¹ po³¹czenia i zale¿noœci od krêgos³upa - uk³adu krwionoœnego oraz nerwowego, likwiduj¹c ró¿ne bóle. Wskazaniami do zabiegów u osteopaty s¹ miêdzy innymi: zaburzenia czucia, drêtwienie r¹k, drêtwienie i bóle nóg, stany pourazowe, naci¹gniêcia, „kolanko skoczka”, „ ³okieæ tenisisty”, rwa kulszowa, rwa barkowa, bóle krêgos³upa w ka¿dym odcinku, ró¿nego rodzaju zwichniêcia oraz wiele innych.

2

OSTEOPATIA, to doskona³a i uznana metoda leczenia w systemie medycznym. Efekty s¹ rewelacyjne.Nale¿y mieæ badania: RTG lub MR (rezonans magnetyczny), ewentualnie badania innych chorób. WA¯NE! Usuwane s¹ równie¿ zaburzenia funkcjonalne: uk³adu gastrycznego, urologicznego, oddechowego, zaburzenia koordynacji i psychomotoryki u dzieci, zespo³y bólowe u kobiet w ci¹¿y (bez leków!). Diagnostyka i korekta WAD POSTAWY u dzieci i m³odzie¿y. Mgr Górnicki zaprasza na bezp³atn¹ KONSULTACJÊ, by ustaliæ mo¿liwoœæ leczenia oraz przeciwwskazania. Oœrodek NATURMED proponuje dogodne terminy i godziny zabiegów DLA PRACUJ¥CYCH. „Dziêkujê p. Górnickiemu za zabiegi. Uniknê³em operacji krêgos³upa i bark przesta³ boleæ. Mogê znów graæ w tenisa i byæ aktywny zawodowo”.Marek W. l. 41 Warszawa „Mgr Górnicki wyrówna³ poziom ³opatek u mojej 12-

letniej córki. By³a du¿a ró¿nica, widoczna krzywizna, która ju¿ dawa³a dolegliwoœci w oddychaniu i æwiczeniach szkolnych. Gimnastyka, p³ywanie, fizykoterapia - niewiele pomog³y - choæ trwa³o to przez 4 lata. Bardzo jestem wdziêczna! Matka „Za¿ywanie leków na bóle krêgos³upa, to wios³owanie pod pr¹d! Rujnowanie zdrowia. Nabawi³em siê cukrzycy, zniszczy³em w¹trbê i nerki! Koszmar1 A ból w stawie biodrowym, pieczenie jak ¿elazkiem w plecach i drêtwienie r¹k - nie ustêpowa³y. Pielêgniarka namówi³a mnie na leczenie u p. Górnickiego. I to by³o moje wybawienie z bólu. Ju¿ nie biorê leków, je¿d¿ê rowerem, chodzi³em po górach zara po zabiegach. To rewelacja”! Janusz Luboñ l. 62 «W ci¹¿y nie mog³am braæ ¿adnych leków, a ból krêgos³upa by³ okropny. Pan Górnicki zlikwidowa³ mi go bez leków”.Marzena L l. 29 Legionowo „Najpierw leczono mnie na nerki - bo ból w odcinku lêdŸwiowym. sterty leków, zakazy i nakazy. Potem zabrali siê za ¿o³¹dek, bo bóle chyba od niego. Te¿ niewypa³. No to w takim razie na pewno w¹troba, bo ból miêdzy ³opatkami i z prawej strony. Znów bada-

nia i leki. A jednak to nie w¹troba, tylko „chyba” serce. RKG, holter, pobyt w szpitalu. Istny cyrk. Wreszcie diagnoza krêgos³upa! Dowiedzia³am siê - na szczêœcie - o mgr Jakubie Górnickim z NATURMEDU. Brak mi s³ów! Jestemwyleczony i wdziêczny!”. Zygmunt Rudzki l. 56 „Leczy³em siê ponad 7 lat na ból kolan i krêgos³upa szyjnego. Bez efektów. Przemys³

farmaceutyczny nic nie zyskuje, ¿e ktoœ zdrowieje! Zarabia tylko wtedy, gdy ktoœ leczu objawy latami. Ale w koñcu trafi³em do mgr Górnickiego. To, co uczyni³ ze mn¹, graniczy z cudem. Bez leków jestem sprawny, bóle klan, wszystkie minne minê³y be¿ œladu! Dziêkujê”. Marian Wadowski l. 69 z Warszawy „Jestem stomatologiem. Praca w jednej pozycji go-

dzinami - zniszczy³a mi krêgos³up szyjny piersiowy i bark. Nie mog³em ju¿ normalnie funkcjonowaæ, kolega ortopeda grozi³ mi operacj¹. O lekach wiem sporo, wiêc te¿ ich unika³em. Pacjentka podpowiedzia³a mi p. Górnickiego. Natychmiast tu przyjecha³em. Jestem nim zafascynowany i zachwycony! Zlikwidowa³ mi problem!” Dr S³owiñski Marek l.51 Kutno

Informacje i zapisy od poniedzia³ku do pi¹tku, 9.00 – 17.00, Tel. 604 092 007 i 22 662 49 07 Ursus – Go³¹bki, ul. Koronacyjna 15 Oœrodek Medycyny Manualnej i Osteopatii NATURMED

3

Warszawa bli¿ej Wis³y... Czy wszystkie leki z apteki s¹ bezpieczne?

O fa³szowaniu leków mówi w rozmowie z Iwon¹ Schymall¹ mgr farm. Grzegorz Kurzeja, ekspert w dziedzinie wytwarzania produktów farmaceutycznych. – Czy leki kupowane przez pacjentów w aptekach w Polsce s¹ bezpieczne ? l Problem jest globalny. To co obserwujemy w zakresie sfa³szowanych produktów leczniczych w naszym kraju, widzimy przez pryzmat estymacji danych Œwiatowej Organizacji Zdrowia, która zbiera globalne informacje i szacuje, ¿e jest to problem na poziomie od piêciu do piêtnastu procent sfa³szowanych leków w obrocie. Jeœli chodzi o kraje UE skala problemu roœnie tam gdzie cena detaliczna leku jest najwy¿sza. Natomiast, nie odnotowuje siê na tak du¿¹ skalê w oficjalnych danych, nie s¹ one prezentowane jeœli chodzi o nasz kraj. Wiêc, mo¿emy to analizowaæ w dwóch aspektach. Pierwszym – jeœli nie diagnozujemy to nie oznacza, ¿e problemu nie ma, drugim – czy narzêdzia, które mamy do diagnozowania s¹ wystarczaj¹ce. Myœlê, ¿e w momencie wejœcia ustawy, która da³a podwaliny pod dzia³ania zwi¹zane z wykrywaniem leków sfa³szowanych, bêdzie du¿y profil bezpieczeñstwa dla pacjenta. – Dlaczego ustawa jeszcze nie dzia³a ? l Czekamy na akty wyko-

nawcze, poniewa¿ mamy ustawê, ale nie mamy rozporz¹dzenia, które jest aktem wykonawczym. – Co to jest API i jakie ma znaczenie jeœli chodzi o bezpieczeñstwo stosowanych przez pacjentów leków? l Gdybyœmy wziêli jakiekolwiek opakowanie leku, mo¿emy to rozebraæ na cztery czynniki: substancjê farmaceutycznie czynn¹ czyli API – Active Pharmaceutical Ingredient, stanowi¹ce meritum dzia³ania ka¿dego leku, oprócz tego mamy substancje pomocnicze, formê – postaæ leku oraz opakowanie bezpoœrednie. – Rozumiem, ¿e istotn¹ dla fa³szowania leków czy funkcjonowania niepe³nowartoœciowych leków jest kwestia substancji czynnej. l To szereg czynników z tym zwi¹zanych. API jest tu kluczem do sprawy, poniewa¿ sfa³szowane leki , jeœli dokonalibyœmy ich analizy, to w co trzecim leku sfa³szowanym nie ma substancji czynnej. Proszê zwróciæ uwagê na to, ¿e jest wiele terapii farmakologicznych, które wykluczaj¹ odstawienie leczenia z dnia na dzieñ. W sytuacji, kiedy na rynku pojawia siê nam produkt sfa³szowany, bez

substancji czynnej, to stwarza to potencjalne ryzyko zagro¿enia ¿ycia pacjenta. – Czyli w Polsce nie mamy rozeznania jak wielu pacjentów jest zagro¿onych tak¹ sytuacj¹, ¿e maj¹ lek, który po prostu nie dzia³a. l Proszê pamiêtaæ, ¿e lek nabyty w legalnym obrocie… – Ale Polacy kupuj¹ te¿ w Internecie. l To s¹ te zagro¿enia. Trzeba siê z tym liczyæ, ¿e œwiadomie podejmujemy wówczas ryzyko. Ryzyko podyktowane czynnikami finansowymi, poniewa¿ s¹ tañsze, s¹ dostêpne i nie trzeba iœæ do apteki . Natomiast, regulacje prawne, które na dzieñ dzisiejszy zaczynaj¹ obowi¹zywaæ, obowi¹zuj¹ ju¿ i bêd¹ w przysz³oœci, powoduj¹, ¿e mo¿emy wykluczyæ, obni¿yæ w du¿ej mierze to ryzyko nabycia leku sfa³szowanego. Iwona Schymalla Medexpress.pl

DO WYNAJÊCIA

Budynek w Kaniach. ok. 1000 m. kw., po kompleksowym remoncie. W³asny parking na 30 samochodów. Samodzielny budynek.

tel.: 606 770 071

Spe³ni³o siê marzenie Stefana Starzyñskiego: Wis³a przybli¿y³a siê do Warszawy. Œciœlej mówi¹c, bulwary wiœlane przybli¿y³y siê do miasta tak bardzo, ¿e a¿ znalaz³y siê pod Pa³acem Kultury.

Znowu nie uda³o siê skoñczyæ przed sezonem letnim budowy bulwarów nad rzek¹. Je¿eli wszystko pójdzie dobrze, to w tym roku zostanie wreszcie oddany do u¿ytku pierwszy, krótki odcinek bulwaru pomiêdzy ul. Boleœæ a Mostem Œl¹sko-D¹browskim. Trwaj¹ jeszcze prace wykoñczeniowe, a na pocz¹tku lipca rozpoczn¹ siê odbiory. „Bêd¹ to raczej dwa-trzy tygodnie ni¿ osiem-dziewiêæ” zapewnia rzecznik prasowy ratusza. Po odbiorach potrzebne jeszcze bêdzie uzyskanie pozwolenia na u¿ytkowanie i byæ mo¿e ju¿ w sierpniu szeœæsetmetrowy odcinek bulwaru zostanie udostêpniony spacerowiczom. D³u¿szy odcinek, pomiêdzy Mostem Œl¹sko-D¹browskim a Mostem Œwiêtokrzyskim, jest rozkopany jeszcze na jakiœ rok robót je¿eli bêd¹ prowadzone w dotychczasowym tempie. O pozosta³ej obiecywanej czêœci bulwaru, na po³udnie od Mostu Œwiêtokrzyskiego a¿ do Portu Czerniakowskiego, mo¿emy tylko pomarzyæ. Na oddawanym do u¿ytkowania odcinku bulwaru nie bêdzie ¿adnych specjalnych atrakcji poza tarasem widokowym i punktem informacyjnym. Ambitne plany p³ywaj¹cych restauracji i kawiarni ziszcz¹ siê mo¿e za rok. W³adze miasta postanowi³y uzyskaæ efekt synergii ze skojarzenia klapy budowy nadrzecznych bulwarów z klap¹ zagospodarowania Placu Defilad. Tego lata rolê bulwarów przejm¹ bowiem puste przestrzenie wokó³ Pa³acu Kultury. To tam zostan¹ ustawione ³awki oraz „system czêœciowych zadaszeñ, czyli p³óciennych trójk¹tnych ¿agli” (to cytat z materia³ów urzêdu miasta), tam zostan¹ zorganizowane imprezy pod go³ym niebem, projekcje filmowe i zajêcia sportowe, a nawet warsztaty uprawy ogródka warzywnego. Bêdzie siê sporo dzia³o, jak to na bulwarach. Nawet w czerwcowy wieczór,

który warszawiacy zwykli spêdzaæ masowo nad rzek¹, w tym roku planowana jest pod Pa³acem wielka impreza „bêd¹ca doskona³¹ propozycj¹ dla tych, którzy nie zdecyduj¹ siê spêdzaæ Nocy Œwiêtojañskiej nad Wis³¹” (to równie¿ cytat z materia³ów ratusza). Hanna Gronkiewicz-Waltz najwyraŸniej liczy na to, ¿e warszawiacy, czuj¹c siê pod Pa³acem Kultury jak nad rzek¹, zapomn¹ o maj¹cych

ju¿ dziewiêæ lat obiecankach zagospodarowania Placu Defilad, godnego œródmieœcia stolicy, jak równie¿ o obiecankach zagospodarowania bulwarów nad Wis³¹ - bo po co tam iœæ, skoro zabawa jest pod Pa³acem. Coœ jednak mi mówi, ¿e czasy takiego robienia wyborcom wody z mózgu powoli siê koñcz¹. Maciej Bia³ecki Wspólnota Samorz¹dowa [email protected]

Coraz wiêcej prób kradzie¿y pieniêdzy z kart p³atniczych. Przed skopiowaniem danych z karty mo¿na siê jednak zabezpieczyæ Zagro¿enie skimmingiem, czyli kradzie¿¹ poprzez skopiowanie danych z paska karty p³atniczej, roœnie. Aby ograniczyæ ryzyko, przy p³atnoœciach kart¹ trzeba zachowaæ szczególn¹ ostro¿noœæ. Eksperci radz¹, by nie spuszczaæ karty z oczu, a przy podejmowaniu œrodków z bankomatu zwróciæ uwagê, czy nie ma na nim dodatkowych nak³adek lub kamer, które mog³yby s³u¿yæ kopiowaniu danych. Z ubieg³orocznego badania ZBP i TNS wynika³o, ¿e co trzeci ankietowany ocenia jako du¿¹ skalê klonowania kart, czyli kopiowania danych z paska magnetycznego w celu kradzie¿y œrodków z konta. Zagro¿enie dotyczy zarówno p³atnoœci kart¹ w sklepach czy restauracjach, jak i transakcji bankomatowych. Eksperci podkreœlaj¹, ¿e przy zachowaniu odpowiedniej ostro¿noœci, mo¿na zminimalizowaæ ryzyko skimmingu. – P³ac¹c kart¹ w sklepie lub restauracji, powinniœmy przede wszystkim pilnowaæ swojej karty. Nigdy nie powinniœmy straciæ jej z oczu. Nie pozwalajmy na przyk³ad pracownikowi oddaliæ siê

gdzieœ z nasza kart¹ na zaplecze, ca³a p³atnoœæ powinna odbywaæ siê przy kliencie – radzi w rozmowie z agencj¹ informacyjn¹ Newseria Biznes Magdalena Lejman z PKO Banku Polskiego. – Z kolei kiedy wyp³acamy pieni¹dze z bankomatu, powinniœmy siê przyjrzeæ, czy nie ma w nim podejrzanych niepasuj¹cych czêœci, dodatkowej nak³adki czy na przyk³ad dodatkowej kamery. Magdalena Lejman zaleca, aby wyp³acaj¹c pieni¹dze z bankomatu, zas³oniæ d³oni¹ klawiaturê, tak aby nie da³o siê zauwa¿yæ wprowadzanego PIN-u. Jej zdaniem jeœli cokolwiek w wygl¹dzie bankomatu budzi zaniepokojenie, nale¿y natychmiast skontaktowaæ siê z bankiem lub policj¹. Konsumenci powinni równie¿ systematycznie œledziæ swoj¹ historiê transakcji. – Je¿eli którakolwiek transakcja wydaje nam siê podejrzana, powinniœmy natychmiast z³o¿yæ reklamacjê w banku. Pamiêtajmy, ¿e banki maj¹ swoje procedury, dziêki którym monitoruj¹ transakcje i je¿eli one z kolei wychwyc¹ dok. na str. 6

Poszukujemy do pracy w Pruszkowie DRUKARZY i INTROLIGATORÓW z doœwiadczeniem.Oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia.Zainteresowanych prosimy o kontakt +48 607 443 603 lub przes³anie CV na adres [email protected]

INFORMACJA BURMISTRZA O¯AROWA MAZOWIECKIEGO

W siedzibie Urzêdu Miejskiego w O¿arowie Mazowieckim, przy ul. Kolejowej 2 zosta³ wywieszony wykaz nieruchomoœci przeznaczonych do wydzier¿awienia. Dodatkowe informacje mo¿na uzyskaæ pod nr tel. 22 731 32 58. 4

5

Polacy p³ac¹ za badania laboratoryjne, mimo ¿e s¹ one refundowane przez NFZ

Lekarze rodzinni maj¹ coraz wiêksze mo¿liwoœci w zakresie kierowania na badania diagnostyczne. Zwiêkszanie ich uprawnieñ ma na celu nie tylko zmniejszenie kolejek do specjalistów, lecz tak¿e przyspieszenie procesu diagnostyki i wdra¿ania skutecznej terapii. Czêœæ lekarzy niechêtnie korzysta jednak z nowych uprawnieñ – pacjenci skar¿¹ siê, ¿e nie wypisuj¹ oni skierowañ na badania, wiêc musz¹ p³aciæ za nie z w³asnej kieszeni. 1 stycznia 2015 roku wesz³y w ¿ycie przepisy zmieniaj¹ce zakres kompetencji lekarzy pierwszego kontaktu. Jedn¹ ze zmian by³a nowa lista ba-

dañ przys³uguj¹cych pacjentowi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Pula zosta³a poszerzona m.in. o spirometriê, PSA, FT3 i FT4, USG nerek, tarczycy, œlinianek i moszny. Wszystkie te badania op³acane s¹ przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wchodz¹ zatem w sk³ad stawki kapitacyjnej przeznaczonej dla pacjenta z listy aktywnej ka¿dej poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Zdaniem ekspertów czêœæ lekarzy rodzinnych niechêtnie wypisuje jednak skierowania na te badania.

– Oczywiœcie mo¿e to byæ dobry sygna³, który mówi o tym, ¿e lekarz rodzinny jest bardzo dobrze przygotowany merytorycznie i potrafi ukierunkowaæ paletê badañ diagnostycznych, aby one stanowi³y podstawê do realizacji œwiadczeñ specjalistycznych czy hospitalizacyjnych – mówi agencji informacyjnej Newseria dr Dariusz Rembisz, specjalista medycyny rodzinnej. – Niestety, czêsto zdarzaj¹ siê sytuacje, ¿e lekarze rodzinni po prostu nie chc¹ dok. na str. 7

5. Pó³maraton im. Janusza Kusociñskiego

dok. ze str. 1 rekordów na dystansie 21,097 metrów. Biuro Zawodów ju¿ od wczesnych godzin porannych by³o otwarte dla biegowych entuzjastów i jeszcze w niedzielê wydawa³o pakiety startowe. Wszystkich zebranych na miejscu powita³y w³adze samorz¹dowe w osobach Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Jana ¯ychliñskiego, Wicestarosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego Paw³a Bia³eckiego i Wiceburmistrza B³onia Marka Ksi¹¿ka oraz Dyrektor Biegu Marek Parafiniuk, Wicedyrektor Biegu Rados³aw Karpiñski, jak równie¿ Zygmunt Karlicki - trener i opiekun wielu pokoleñ biegaczy z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Po krótkiej, ale bardzo energetycznej rozgrzewce,

biegacze byli gotowi do startu. Humory dopisywa³y, a atmosfera przypomina³a raczej przyjacielskie spotkanie mi³oœników sportu, ni¿ zawziêt¹ rywalizacjê pomiêdzy uczestnikami. Elita biegu wœród, której znaleŸli siê przedstawiciele Kenii i Etiopii, ustawi³a siê na linii startu, aby wraz z sygna³em pistoletu rozpocz¹æ zmagania na dystansie pó³maratoñskim. Warunki do biegu by³y trudne, ale organizatorzy zadbali o odpowiednie nawodnienie uczestników. Na punktach odœwie¿ania na 5, 10, 15 i 18 kilometrze trasy czeka³a na nich woda, napoje izotoniczne oraz banany. Sch³odzenie dawa³y równie¿ cztery kurtyny wodne, rozstawione dziêki uprzejmoœci Stra¿aków Ochotników z terenu PWZ. Na trasie, do walki z upa³em i

w³asnymi s³aboœciami zagrzewa³y zawodników grupy wolontariuszy oraz mieszkañcy okolicznych domów, którzy zaciêcie dopingowali oklaskami oraz okrzykami. Grupy biegaczy na poszczególne czasy prowadzi³o a¿ szesnastu pacemakerów, którzy w tym roku pojawili siê po raz pierwszy, lecz z pewnoœci¹ nie ostatni. Trasa przebiega³a przez cztery gminy Powiatu Warszawskiego Zachodniego: B³onie, Leszno, O¿arów Mazowiecki i Stare Babice. Biegacze mijali tak¿e okolice, gdzie mieszka³ Patron biegu Janusz Kusociñski, sportowieci patriota, który zdoby³ pierwszy z³oty medal w historii polskiego olimpizmu. Lekkoatleta swoj¹ m³odoœæ spêdzi³ w O³tarzewie, gdzie obecnie stoi pami¹tkowy pomnik tego s³awnego olimpijczyka.

Coraz wiêcej prób kradzie¿y pieniêdzy z kart p³atniczych. dok. ze str. 4

coœ niepokoj¹cego, z regu³y kontaktuj¹ siê z klientem b¹dŸ chwilowo blokuj¹ kartê, aby przestêpcy nie mogli skorzystaæ ze œrodków na tej karcie – wyjaœnia Lejman. Wa¿ne jest równie¿ ustawienie na swoim koncie limitów w transakcjach bezgotówkowych i bankomatowych, ¿eby ustrzec siê przed utrat¹ wszystkich œrodków w przypadku, gdy dojdzie do skopiowania danych. Jak tylko klient zauwa¿y jakieœ nie-

6

prawid³owoœci, powinien od razu zastrzec kartê w swoim banku. Eksperci radz¹, by ostro¿noœæ zachowaæ równie¿ przy zakupach internetowych. Warunkiem koniecznym s¹ programy antywirusowe, a tak¿e korzystanie ze znanych witryn. Klient powinien sprawdziæ, czy na stronie rejestracji lub logowania po³¹czenie jest szyfrowane. Jak podkreœla Lejman, zarówno banki, jak i towarzy-

stwa ubezpieczeniowe maj¹ w swojej ofercie produkty zabezpieczaj¹ce karty. Zwykle za kilka z³otych miesiêcznie mo¿na zabezpieczyæ siê przed u¿yciem karty lub danych karty przez osobê nieuprawnion¹. Zarówno banki, jak i producenci bankomatów staraj¹ siê ograniczaæ ryzyko skimmingu. Niektóre instytucje montuj¹ np. bankomaty z czytnikami zbli¿eniowymi. Newseria.pl

Koncertowanie w parku

Wybór parku miejskiego jako miejsca koncertu w upalne popo³udnie 15 sierpnia okaza³ siê strza³em w dziesi¹tkê. W cieniu drzew w klimat lat 20. i 30. ubieg³ego stulecia przenios³a nas wokalistka Katarzyna Zygmont. „Ju¿ nie zapomnisz mnie” – to tytu³ koncertu i pierwsza z piosenek, która zabrzmia³a tego dnia w parku. Lata miêdzywojnia by³y dla polskiej piosenki okresem wielkiego entuzjazmu, spowodowanego przede wszystkim odzyskaniem niepodleg³oœci. Rozkwita³a rewiowa scena miêdzywojennej Warszawy na której wystêpowa³y legendy i s³awy kabaretowe: Hanka Ordonówna, Eugeniusz Bodo, Mira ZimiñskaSygietyñska. Znane przeboje: „Sam mi mówi³eœ”, „Trzy listy”, „Zakochany z³odziej”, „Nikt tylko ty”, „Na pierwszy znak” przypomnia³a nam wokalistka Katarzyna Zygmont. Towarzyszyli jej muzycy: Pawe³ Goleñ na kontrabasie i Krzysztof Jaszczak na instrumentach klawiszowych. Artyœci zaprezentowali siê w repertuarze, który z têsknot¹ wspominaj¹ najstarsi mieszkañcy Brwinowa. Pos³uchaæ przyszli równie¿ m³odsi, którzy niektóre piosenki s³uchali po raz pierwszy. Warto, by te piêkne przeboje nie zosta³y zapomniane. Letnie sierpniowe koncerty nawi¹zuj¹ce do obchodów Bitwy Warszawskiej sta³y siê ju¿ tradycj¹ w gminie Brwi-

nów. W ubieg³ych latach odbywa³y siê w parku przy goœcinnym Dworku Zagroda. W tym roku, ze wzglêdu na remont, koncert przeniesiono do parku miejskiego. Byæ mo¿e za rok us³yszymy kolej-

ne przeboje z lat 20. i 30. Organizator koncertu – Fundacja Akademia Profil otrzyma³a dotacjê w ramach wspierania przez gminê Brwinów dzia³alnoœci po¿ytku publicznego.

Firma ochrony Juwentus poszukuje: Agentów ochrony, ró¿ne obiekty i systemy pracy , stawki od 7.00 z³ /h Miejsca:  B³onie, Pruszków, Warszawa Tel.  22 422 75 00; 605-998-223 Zespó³ redakcyjny:

Eliza Szeptycka - tel. kom.: 793 050 277, Zdzis³aw Oskwarek tel. , 533-561-497 Wydawca i Redaktor Naczelny - Kazimierz Szeptycki Redakcja: ul. Opieñskiego 4 (wejœcie od ul. Plutonu Torpedy), Warszawa Ursus, tel.:/fax.: 22 662 49 14, www.gazetamazowiecka.pl e-mail:[email protected]

Zlecenie reklam i og³oszeñ redakcja przyjmuje codziennie w godzinach od 8.00-19.00, lub telefonicznie pod ka¿dym numerem telefonu oraz drog¹ mailow¹. Za treœæ reklam i og³oszeñ redakcja Gazety Mazowieckiej nie odpowiada. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WSPÓ£PRACY!!!

„Sta³a praca bez doœwiadczenia serwis, kontrola jakoœci, magazyn - Janki, k. Warszawy. Kontakt: [email protected], tel.519-133-053"

Mieszkanie dwupokojowe, cisza, zieleñ, du¿a widna kuchnia, Ip, 39 mkw, kwaterunek Bia³ystok zamieniê na Warszawê, lub pobliskie miejscowoœci. Mo¿liwoœæ sp³aty zad³u¿enia. Tel. 505 718 662 WOLN¥ PANI¥ Z URSUSA, PIASTOWA I OKOLIC. MO¯E BYÆ STARSZA, KTÓRA POTRAFI OBS£UGIWAÆ KOMPUTER. POZNA WOLNY SPOKOJNY 54-LATEK. TEL. 794 533 671 Lokal handlowy do wynajêcia, Ursus, Bohaterów Warszawy. Tel. 602 71 71 81 Podejmê opiekê bezpoœrednio nad osob¹ starsz¹, niepe³nosprawn¹, oferujê pomoc domow¹, prace gospodarcze, gotowanie, zakupy. tel.: 778 876 417, 505 968 700

Polacy p³ac¹ za badania laboratoryjne, Czy warto æwiczyæ na czczo? Dietetyk radzi: Odradza siê ma odpowiedniej iloœci glumimo ¿e s¹ one refundowane przez NFZ bieganie na czczo. Rano czê- kozy w krwiobiegu – t³umaczy dok. ze str. 6 tych skierowañ wydawaæ, byæ mo¿e z niechêci. Czasami wynika to z pewnych oszczêdnoœci czy uzgodnieñ organizacyjn ych, które s¹ wewnêtrzn¹ spraw¹ danej placówki ochrony zdrowia. Lekarze rodzinni broni¹ swoich decyzji, twierdz¹c, ¿e skierowanie na badania musi byæ uzasadnione, natomiast pacjenci czêsto domagaj¹ siê ich z b³ahych powodów. Dr Rembisz podkreœla, ¿e w niektórych przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej wystêpuje problem odwrotny – lekarze rodzinni wy-

daj¹ zbyt du¿o skierowañ na badania laboratoryjne i diagnostyczne, co znacznie uszczupla bud¿et placówki. Z kolei taka postawa lekarzy rodzinnych wynika po czêœci z empatii wobec pacjenta, a po czêœci ze zbyt ma³ej wiedzy. – Od lekarza rodzinnego wymagamy wiedzy merytorycznej, bo to ona wp³ywa na to, jakie badania i ile bêdzie zleca³ dany lekarz. Im wiêksza wiedza, tym zbiór tych badañ bêdzie lepiej dobrany, a wiêc z jednej strony bêdzie efektywny diagnostycznie, a z drugiej strony

efektywny finansowo dla danej placówki – mówi dr Dariusz Rembisz. Nowe rozwi¹zania wprowadzone przez resort zdrowia maj¹ wp³yn¹æ na lepsze i bardziej efektywne ukierunkowanie diagnostyki. Zakres badañ laboratoryjnych i diagnostycznych jest obecnie bardzo du¿y. Eksperci nie maj¹ jednak w¹tpliwoœci, ¿e zamierzony efekt osi¹gnie siê jedynie wtedy, kiedy po³¹czy siê szerokie kompetencje lekarzy rodzinnych w zakresie zlecania badañ z ich wiedz¹ i dobr¹ wol¹. Newseria.pl

sto ludzie biegaj¹ na czczo, absolutnie nikt nie powinien tego robiæ, po pierwsze, dlatego ¿e grozi to zas³abniêciem, zw³aszcza przy wy¿szej temperaturze, poniewa¿ organizm nie ma si³y rano, nie

Justyna Mizera.Warto przed bieganiem zjeœæ ma³¹ przek¹skê: banana czy wafla ry¿owego albo napiæ siê czarnej kawy z ekstraktem kawy zielonej. Newseria.pl

DO¯YNKI POWIATOWO-GMINNE BRWINÓW 2015 W tym roku po raz pierwszy zorganizowano wspólne do¿ynki powiatowo-gminne. Odt¹d – jak zapowiadaj¹ organizatorzy – w nastêpnych latach uroczystoœci do¿ynkowe bêd¹ organizowane w kolejnych gminach powiatu pruszkowskiego. branie plonu pomimo suszy, wyra¿aj¹c tym samym szczególne uznanie za wytrwa³oœæ. Po przemówieniu burmistrza wszyscy zgromadzeni odœpiewali „Rotê”, ludow¹ i patriotyczn¹ pieœñ, znan¹ i œpiewan¹ od czasów zaborów.

Czêœæ artystyczna

W niedzielê, 23 sierpnia 2015 roku na Stadionie Miejskim w Brwinowie odby³y siê obchody Œwiêta Plonów. Jak nakazuje tradycja, rozpoczê³a je msza œwiêta w intencji rolników, której przewodniczy³ i homiliê wyg³osi³ Ekscelencja ksi¹dz biskup Micha³ Janocha. Po mszy rozpoczê³a siê oficjalna czêœæ uroczystoœci. Burmistrz Brwinowa Arkadiusz Kosiñski przywita³ zgromadzonych goœci, m.in. wspó³organizatora tegorocznych do¿ynek – starostê powiatu pruszkowskiego Zdzis³awa Sipierê, a tak¿e przyby³ych parlamentarzystów: Alicjê Olechowsk¹, Andrzeja Smirnowa, Artura Dêbskiego oraz radnych z terenu powiatu pruszkowskiego. W gronie goœci znaleŸli siê równie¿ wójtowie oœciennych gmin – Krzysztof Grabka, wójt gminy Micha³owice, Janusz Grzyb, wójt gminy Nadarzyn, Andrzej Zarêba, wójt gminy Raszyn. Nastêpnie starostowie do¿ynek, Helena Piotrowska i Adam Fedorowicz, wrêczyli symboliczny bochen chleba gospodarzom uroczystoœci, którzy z kolei podzielili siê wypiekami z tegorocznych zbiorów z uczestnikami imprezy. W dalszej czêœci obchodów odczytano list prezydenta RP, Andrzeja Dudy: „Razem z Pañstwem dzielê tê uroczyst¹ i szczególn¹ chwilê, kiedy zbieramy siê, aby staropolskim zwyczajem podziêkowaæ Opatrznoœci i ludziom za zebrane plony. Wyra¿am szacunek i wdziêcznoœæ rolnikom, producentom i hodowcom powiatu pruszkowskiego za Pañstwa troskê o polsk¹ ziemiê, za wytrwa³e starania o to, by przynios³a ona jak najobfitsze plony. (…) Powiat pruszkowski wci¹¿ szczyci siê osi¹gniêciami swojego rolnictwa. Rolnik to szczególny zawód. Od jego ciê¿kiej pracy zale¿¹ nie tylko biologiczne podstawy egzystencji narodu, ale tak¿e pomyœlny rozwój ca³ego pañstwa. Rolnicy maj¹ prawo oczekiwaæ znacznie wiêkszego ni¿ dot¹d zainteresowania i wsparcia ze strony w³adz. Zapewniam, ¿e spra-

8

wom wsi bêdê poœwiêca³ wiele uwagi i troski. (…) Szanowni Pañstwo, dzisiaj ¿yczê radosnego, do¿ynkowego œwiêtowania w gronie rodziny i s¹siadów, satysfakcji z

Czêœæ artystyczn¹ zainaugurowa³ wystêp Folklorystycznego Zespo³u Pieœni i Tañca Polski £an, którego artyœci ubrani w barwne stroje, zaprezentowali, jak bawi³a siê polska wieœ na Mazowszu. Publicznoœæ mog³a te¿ podziwiaæ tañce ludowe pochodz¹ce z ró¿nych regionów Polski. Wszyscy chêtni brali te¿ udzia³ w organizowanych konkursach. Wystêpy zespo³ów Galaxy, Inwox oraz Sound Force,

podziwiaæ malarstwo Macieja Cichockiego oraz kupiæ miód i inne produkty ekologiczne. Natomiast dla osób ceni¹cych aktywnoœæ fizyczn¹ brwinowskie stowarzyszenia i kluby sportowe przygotowa³y zawody w ró¿nych dyscyplinach. Agencja Sportowo-Turystyczna z Urzuta ko³o Nadarzyna wydzieli³a na stadionie miejsce do zabawy dla dzieci. A wybór by³ ogromny: ³owienie rybek, kort tenisowy, by³y wyœcigi w workach, rzuty pi³eczkami do koszyka i wiele innych. Polski Zwi¹zek Hodowców Alpak przygotowa³ program edukacyjny, na którym odby³ siê pokaz tresury alpak – zwierz¹t przypominaj¹cych lamy. Gwiazd¹ wieczoru by³ zespó³ Akcent wraz z liderem Zenkiem MartyZwyciêzki wieniec z Micha³owic

Starostowie do¿ynek Helena Piotrowska – so³tys wsi Owczarnia. Absolwentka SGGW, urzêdnik gminy Brwinów. Syn Damian, student Politechniki, podczas do¿ynek wraz z dziewczyn¹ zaprezentowa³ siê w opoczyñskim stroju ludowym wykonanym przez babciê.

owoców ca³orocznej pracy oraz wszelkiej pomyœlnoœci”. Donios³oœæ ciê¿kiej pracy rolników docenili tak¿e marsza³ek województwa mazowieckiego Adam Struzik oraz wojewoda mazowiecki Jacek Koz³owski, których listy odczytano podczas uroczystoœci. Dziêkowali oni rolnikom za wysi³ek i trud w³o¿ony w zbiór plonów, mimo trudnych warunków, jakie panowa³y w tym roku. ¯yczyli jednoczeœnie wielu inspiracji i wytrwa³oœci, by dobrobyt sto³u zagoœci³ w ka¿dym domu, a radosna atmosfera œwiêtowania by³a obecna przez ca³y rok. Ponadto w imieniu marsza³ka Adama Struzika przekazano na rêce burmistrza Arkadiusza Kosiñskiego dyplom i medal PRO MASOVIA, honoruj¹c w ten sposób gminê Brwinów za wybitne zas³ugi oraz ca³okszta³t dzia³alnoœci na rzecz województwa mazowieckiego. Burmistrz Brwinowa dziêkowa³ rolnikom za wysi³ek w³o¿ony w ze-

maj¹ce w swym repertuarze ró¿norodne gatunki muzyczne, nagradzano gromkimi brawami. Rozstrzygniêto tez konkurs na najpiêkniejszy wieniec do¿ynkowy. Zwyciê¿y³ wieniec przedstawicieli gminy Micha³owice. II miejsce zajê³o Stowarzyszenie Projekt Brwinów, a III miejsce – so³ectwo ¯ó³win. Nagrodê burmistrza otrzymali Maria i Marek Ko³eccy z Nadarzyna, a nagrodê specjaln¹ Pañstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie otrzyma³ Urzut. Natomiast nagroda publicznoœci by³a zbie¿na z wyborem jury i przypad³a gminie Micha³owice. Zarówno na doros³ych, jak i na dzieci czeka³o wiele atrakcji. Doroœli mogli podziwiaæ wyroby rêkodzielnicze przygotowane przez so³ectwa Owczarni, ¯ó³wina i Koszajca. Zainteresowaniem cieszy³a siê strzelnica laserowa, mo¿na by³o te¿

niukiem wykonuj¹cym hity muzyki disco polo. Przy piêknej pogodzie bawiono siê znakomicie, zaœ pokaz fajerwerków zakoñczy³ tegoroczne do¿ynki. Aros

Adam Fedorowicz – artysta rzeŸbiarz. Od ponad 30 lat mieszkaniec Otrêbus. Od 9 lat organizuje festiwal muzyczny muzyki etnicznej i jazzowej po³¹czony z warsztatami edukacyjnymi dla dzieci.