Nauczanie z TIK w XXI wieku

Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela ...
Author: Jan Romanowski
1 downloads 1 Views 594KB Size
Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

PROGRAM DOSKONALENIA w zakresie wykorzystania TIK

TYTUŁ PROGRAMU:

Nauczanie z TIK w XXI wieku CELE OGÓLNE:     

Podniesienie kompetencji w zakresie stosowania środków i narzędzi TIK do uczenia się i nauczania. Pogłębienie wiedzy na temat zasobów Internetu przydatnych w pracy dydaktycznej. Zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi zagrożeń na które uczeń może być narażony korzystając z TIK oraz profilaktyką w tym zakresie. Nabycie umiejętności tworzenia materiałów multimedialnych w tym obróbki dźwięku, grafiki i filmów. Nabycie umiejętności wykorzystania narzędzi Web 2.0 w procesie kształcenia i samokształcenia.

ADRESACI DOSKONALENIA: Warsztaty przeznaczone są dla nauczycieli, którzy chcą wykorzystywać technologie informacyjnokomunikacyjne w pracy dydaktycznej. FORMA DOSKONALENIA: kurs doskonalący stacjonarny LICZBA GODZIN: 16

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Str. 1

Tworząca się infrastruktura informatyczna z dynamicznie narastającą liczbą informacji ma coraz większy wpływ na nasze życie codzienne. Możemy stwierdzić wzrost dostępności komputerów i Internetu w naszym kraju. W pierwszej połowie 2013 roku komputery były w 70% gospodarstw domowych, natomiast dostęp do Internetu ma 67% tych gospodarstw (Czapiński J., Panek T. (red.). Diagnoza społeczna [2013]. www.diagnoza.com [dostęp: 15.10.2013]. Spowodowane jest to między innymi rozwojem samego Internetu, przybywaniem treści i liczby zastosowań, pojawieniem się nowych usług. Przekłada się to także na zmianę sposobów korzystania z Internetu. Dotyczy to zarówno czynności wykonywanych w sieci, jak również zwiększenia czasu poświęcanego na korzystanie z technologii informacyjnej i komunikacyjnej. Niepokój może budzić fakt, że umiejętności obsługi komputerów posiadane przez użytkowników są bardzo różne. Dwie trzecie użytkowników potrafi wykonać podstawowe czynności związane z organizacją systemu plików, takie jak kopiowanie czy przenoszenie pliku lub folderu. Do umiejętności zainstalowania drukarki, modemu, skanera bądź innych urządzeń przyznaje się tylko co trzecia osoba korzystająca z komputerów. Znajomość

Nauczanie z TIK w XXI wieku

UZASADNIENIE TEORETYCZNO-EMPIRYCZNE:

Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

programów biurowych jest niewielka. Proste umiejętności związane z obsługą edytora tekstu (umiejętności kopiowania i wklejania fragmentów tekstów) posiada niecałe 60% użytkowników. Korzystać z arkusza kalkulacyjnego potrafi ledwie 35% użytkowników komputerów, a przygotować elektroniczną prezentację – 23% (por. Diagnoza społeczna, 2013, s. 347). Potrzebne jest kształcenie młodych ludzi w zakresie kompetencji medialnych, w tym postawy świadomego odbiorcy mediów: aktywnego (poszukującego prawdy o świecie), selektywnego (potrafiącego wybierać) i krytycznego (niedowierzającego i sprawdzającego wiarygodność przekazu w różnych źródłach) (Drzewiecki, 2010, s. 6). Nowe technologie nadają nową wartość uczeniu się i nauczaniu. Edukacja ma również coraz większe znaczenie ze względu na dynamikę zmian zachodzących na rynku pracy wywołanych postępem naukowo-technicznym. Z pedagogicznego punktu widzenia edukacyjna przydatność i atrakcyjność nowych technologii wynika z ich cech szczególnych: polisensoryczności, multimedialności, interaktywności, możliwości imitowania rzeczywistych zjawisk i procesów, komunikacyjności oraz zdolności do tworzenia wirtualnej rzeczywistości (por. Tanaś, 2005, s. 37). Przy korzystaniu z nowych mediów ważne są zarówno umiejętności techniczne, dotyczące posługiwania się określonymi narzędziami, jak i ponadnarzędziowe dotyczące pozyskiwania i przetwarzania informacji dostępnej w sieci WWW. Uczący się może, wykorzystując swoje twórcze możliwości, przygotowywać własne teksty, rysunki, animacje i dzielić się nimi, publikując je w sieci. Do tej pracy, poza umiejętnościami czysto technicznymi, potrzebna jest wyobraźnia, umiejętność wyszukiwania, selekcjonowanie i wykorzystywanie informacji. Na każdym z etapów twórczego myślenia, jakim jest: pobudzanie, rozpoznawanie, planowanie, wykonanie, korekta (Fisher, s. 56) mogą wspomóc ten proces multimedialne właściwości systemu komputerowego. Internet umożliwia bezpośrednią wymianę informacji tekstowej, dźwiękowej i obrazowej. Wymaga to jednak określonych kompetencji przekładających się na konkretne umiejętności. Dotyczą one zarówno sfery technicznej, jak i sfery związanej z przetwarzaniem informacji czy też aksjologicznej, w której człowiek dokonuje wyborów i bierze odpowiedzialność za przekazywane treści. Potrzeba więc stałego kształcenia i samokształcenia w zakresie korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej w realiach XXI wieku.

1. Drzewiecki, P. (2010). Media aktywni. Dlaczego i jak uczyć edukacji medialnej? Warszawa: UKSW. 2. Fisher, R. (1999). Uczymy jak myśleć. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Str. 2

3. Tanaś, M. (2005). Dydaktyczny kontekst kształcenia na odległość. W Pedagogika a środki informatyczne i media (2. wyd.). Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Bibliografia:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

PLAN SZKOLENIA Lp.

Tytuł modułu

Liczba godzin

1.

Mądre i użyteczne korzystanie z Internetu

4

2.

Świat multimediów

6

3.

Praca w chmurze na co dzień

6

RAZEM GODZIN

16

Autorzy opracowania: Agnieszka Borowiecka, Katarzyna Olędzka

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA

MODUŁ I.

Mądre i użyteczne korzystanie z Internetu

Cele szczegółowe:    

Zapoznanie się z podstawami organizacji bezpiecznej pracy w pracowni komputerowej i z urządzeniami mobilnymi. Nabycie umiejętności identyfikacji zagrożeń na które uczeń może być narażony korzystając z TIK i stosowania profilaktyki w pracy pedagogicznej w tym zakresie. Zapoznanie się z bogactwem i różnorodnością zasobów sieciowych przydatnych w edukacji. Przybliżenie zagadnień związanych z uczniem się przez Internet.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Str. 3

1. Charakterystyka środowiska informatycznego szkoły – pracownia komputerowa ze stanowiskami dla uczniów, urządzenia informatyczne wykorzystywane przez nauczycieli i pracowników administracji. Urządzenia mobilne w szkole. 2. Identyfikacja zagrożeń na które uczeń może być narażony korzystając z TIK (zagrożenia fizyczne, szkodliwe treści, cyberprzemoc, zagrożenia związane z wykorzystywaniem seksualnym dzieci i młodzieży, utrata prywatności, niebezpieczne kontakty, uzależnienie od komputera i Internetu, zagrożenia wynikające z braku bezpieczeństwa informatycznego) oraz profilaktyka w pracy pedagogicznej w tym zakresie. Oferta materiałów edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie. 3. Przykłady zasobów sieciowych przydatnych w edukacji. 4. Rozmowa o możliwościach uczenia się przez Internet. Kompetencje potrzebne do tworzenia społeczności uczących się.

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Treści:

Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Metody pracy: W celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać słuchacza będzie stosowana forma wykładu. Część wykładu przyjmie formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy. Główną formą pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Materiały wypracowane przez słuchaczy będą wzajemnie przedstawiane w formie pokazu. Podczas szkolenia będą prowadzone dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego. Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, aplikacje sieciowe Blendspace, Pearltress, Khan Academy, TED, materiały dostępne na platformie szkoleniowej Moodle, instrukcje do zadań.

MODUŁ II.

Świat multimediów

Cele szczegółowe:   

Poszerzenie wiedzy związanej rejestracją, edycją i publikacją materiałów multimedialnych. Doskonalenie umiejętności tworzenia przekazów multimedialnych wykorzystujących dźwięk, grafikę, fotografię i film. Wdrażanie do świadomego i odpowiedzialnego korzystania z mediów.

Treści:

Metody pracy: W celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać słuchacza będzie stosowana forma wykładu. Część wykładu przyjmie formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy. Główną formą pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Materiały wypracowane przez słuchaczy będą wzajemnie przedstawiane w formie pokazu.

Str. 4

Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, zainstalowane programy: Audacity, MovieMaker, Anaglyph Maker, Collagerator, aplikacje sieciowe Pixlr.com, materiały dostępne na platformie szkoleniowej Moodle, instrukcje do zadań.

Nauczanie z TIK w XXI wieku

1. Tajemnice pracy z dźwiękiem – rejestrowanie, edycja i publikacja materiałów audio. 2. Tworzenie i obróbka grafiki z wykorzystaniem darmowych narzędzi. Przycinanie i kadrowanie obrazu. Praca z warstwami. 3. Fotografia cyfrowa w praktyce. Korekta fotografii w darmowym edytorze grafiki. Fotografia 3D – przedstawienie sposobów symulowania przestrzeni trójwymiarowej w dwóch wymiarach. 4. Poznanie możliwości wykorzystania materiału filmowego do rozwijania kreatywności uczniów. Edycja materiału wideo, renderowanie i publikacja.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Materiały opracowane przez Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie w ramach projektu Akademia Profesjonalnego Nauczyciela

Praca w chmurze na co dzień

MODUŁ III.

Cele szczegółowe:   

Wdrażanie do grupowego zarządzania dokumentami online. Kształcenie umiejętności wykorzystania narzędzi Web 2.0 w procesie kształcenia i samokształcenia. Poszerzenie wiedzy na temat tworzenia i publikowania materiałów dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi Web 2.0.

Treści: 1. Przygotowywanie i grupowe zarządzanie dokumentami online na przykładzie narzędzi Google. Tworzenie i analizowanie ankiety. 2. Wykorzystanie narzędzi Web 2.0 w procesie kształcenia i samokształcenia. Tworzenie mapy myśli do wybranego tekstu. 3. Tworzenia i publikowanie materiałów dla uczniów. Przygotowanie aktywności w programie Learningapps.org. 4. Narzędzi Web 2.0 w pracy z uczniami – tworzenie komiksów, multimedialnych plakatów, itp. Metody pracy: W celu przedstawienia i omówienia określonych zagadnień, pojęć i problemów, z którymi trzeba zapoznać słuchacza będzie stosowana forma wykładu. Część wykładu przyjmie formę prezentacji, słuchacze zapoznają się z przykładowymi rozwiązaniami, które mogą później wykorzystać w swojej pracy. Główną formą pracy na szkoleniu jest indywidualna praca słuchacza. Materiały wypracowane przez słuchaczy będą wzajemnie przedstawiane w formie pokazu. Podczas szkolenia będą prowadzone dyskusje, mające na celu wymianę poglądów i doświadczeń słuchaczy oraz prowadzącego. Środki dydaktyczne: komputery z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową, aplikacje sieciowe Dokumenty Google, Learningapps.org, Pixton, Mural.ly, Glogster, materiały dostępne na platformie szkoleniowej Moodle, instrukcje do zadań.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Str. 5

1. Czasopismo „EFun – EduFakty Uczę nowocześnie”, nr 26 wrzesień-październik 2013, Warszawa 2. Czasopismo „Meritum” – Edukacja cyfrowa, mobilna, zdalna, nr 4/2013, MSDN/OEIiZK Warszawa 3. Czasopismo „Meritum” – Wolne i otwarte zasoby edukacyjne, nr 4/2012, MSDN/OEIiZK Warszawa 4. Gregorczyk G., Konektywizm – teoria uczenia się w epoce cyfrowej, http://www.oświatamazowiecka.pl. 5. J. Wierzbicki, Wirtualne plakat w internecie dla każdego, Czasopismo „EFun – EduFakty Uczę nowocześnie”, nr 23 styczeń-luty 2013, Warszawa

Nauczanie z TIK w XXI wieku

Literatura przedmiotu: