Mustafa Atalay mustafaatalay.wordpress.com Sayfa 1

1. Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? A) C2H6 B) C3H8 D) C6H14 4. C) C4H10 E) C8H18 Yukarıda ver...
Author: Volkan Ecevit
1 downloads 0 Views 1MB Size
1.

Aşağıdaki organik bileşiklerden hangisi Wurtz yöntemiyle saf olarak elde edilemez? A) C2H6

B) C3H8

D) C6H14

4.

C) C4H10

E) C8H18 Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I.

Sikloalkandır.

II. Doymamış hidrokarbondur. III. IUPAC adı metilsiklopentandır. yargılarından hangileri doğrudur? 2. A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

5. Yukarıda verilen organik bileşik için, I.

Doymuş hidrokarbondur.

II. IUPAC adı 2,4-dimetilpentandır.

Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğini Wurtz senteziyle elde edebilmek için aşağıdaki alkil halojenür çiftlerinden hangisi kullanılmalıdır?

III. Katılma tepkimesi verebilir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

A) 1-brompropan, 2-brombütan

B)Yalnız II

C) I ve II B) 2-brompropan, 1-brompropan

D) I ve III

E) I, II ve III C) metilbromür, 1-brompropan D) 1-brombütan, 2-brompropan E) 1-brombütan, 2-brombütan

3. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Aşağıda IUPAC adı verilmiş bileşiklerden hangisi 2-metilbütan bileşiğinin yapı izomeridir?

A) IUPAC adı 2,2-dietilbütandır.

A) 2,2-dimetilbütan

B) Doymamış hidrokarbondur.

B) 2,3-dimetilbütan

C) Katılma tepkimesi verebilir.

C) 2,2-dimetilpropan

D) 1 molü yakılırsa 8 mol CO2 oluşur.

D) 2,3-dimetilpentan

E) Genel formülü CnH2n şeklindedir.

E) 2,2-dimetilpentan

6.

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 1

7.

10.

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğinin yapı izomeridir?

Yukarıda verilen X ve Y bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) 2,2,3-trimetilbütan

A) X ve Y birbirinin yapı izomeridir.

B) 2,2-dimetilpentan

B) X bileşiğinin kaynama noktası Y bileşiğinden yüksektir.

C) 2,3-dimetilpentan C) X bileşiğinin karbon sayısı daha fazladır. D) 2-metilhekzan D) X'in IUPAC adı 2,2-dimetilbütandır. E) 2,3-dimetilhekzan E) Y'nin IUPAC adı 2-metilpentandır.

11. Mol kütlesi 109 g/mol olan bir alkil bromürden Wurtz sentezi ile elde edilecek alkan bileşiği kaç karbonludur?

8.

(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, Br = 80 g/mol) Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

2 R-X + 2 Na → R - R + 2 NaX A) 2

B)3

C) 4

D) 5

E) 6

A) IUPAC adı etilsiklopentandır. B) Doymamış hidrokarbondur.

12. CnH2n+2 formülüne sahip bir organik bileşiğin 0,5 molünün yanması sonucunda oluşan su 36 gram olduğuna göre, bu bileşik için,

C) Metilsiklopentan ile yapı izomeridir. D) 1 molü tam yakıldığında 7 mol su oluşur.

I.

E) Genel formülü CnH2n+2 şeklindedir.

II. İzomeri yoktur.

Propandır.

III. 2-metilbütandır. 9.

Bir alkil bromür, 4,6 gram sodyum ile tamamen tepkimeye girerek 3 gram alkan oluşturuyor. Buna göre, kullanılan alkil bromür için, I.

CH3 - Br bileşiğidir.

yargılarından hangileri doğrudur? (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, O = 16 g/mol) A) Yalnız I

II. Mol kütlesi 95 g/mol'dür.

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

III. Molekülleri iki karbonludur. yargılarından hangileri doğrudur?(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, Br = 80 g/mol, Na = 23 g/mol) A) Yalnız I D) I ve III Mustafa Atalay

B) Yalnız II

C) I ve II

13. Aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doymuş bir hidrokarbondur? A) C2H4

E) I, II ve III mustafaatalay.wordpress.com

D) C6H12

B)

C5H12

C) C5H10

E) C7H14 Sayfa 2

18. Aşağıdakilerden hangisi alkanlarla ilgili yanlış bir açıklamadır?

14. C3H7COONa + NaOH → X + Na2CO3 tepkimesi sonucunda oluşan X bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kimyasal tepkimeye girme istekleri azdır.

A) C2H4

B) Yeterli oksijen ile yanarlar.

B) C2H6

D) C4H8

C) C3H8

C) Tümü katılma tepkimesi verirler.

E) C4H10

D) Apolar yapılı maddelerdir. E) Suda çözünmezler. 15. Wurtz senteziyle aşağıdaki bileşiklerden hangisi elde edilemez? A) C2H4

B) C2H6

C) C3H8 19.

D) C4H10

E) C5H12

16. 2-brom propan ile etilbromür bileşiklerinin karışımı Na ile ısıtıldığında, I.

Yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2-metilbütan A) Wurtz senteziyle saf olarak elde edilemez.

II. 2,2-dimetilbütan B) Klorla yeterli ışıkta katılma tepkimesi verir. III. 2,3-dimetilpentan bileşiklerinden hangileri elde edilemez?

C) Yeterli oksijen ile yakıldığında CO2 ve H2O oluşturur.

A) Yalnız I

D) IUPAC adı 2,3-dimetilpentandır.

B) Yalnız II

D) II ve III

C) I ve II

E) 2,2,3-trimetilbütan ile izomerdir.

E) I, II ve III

20. 17. CH3Cl + Mg → CH3MgCl + HCl →

CH3MgCl X + MgCl2

Yukarıda verilen tepkimeler ile ilgili, I. Grignard bileşiklerinden alkan eldesini anlatmaktadır. II. CH3Cl bileşiğine Grignard bileşiği denir. III. Tepkime sonunda elde edilen X bileşiği CH4'tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I D) I ve III

Mustafa Atalay

B) Yalnız II

Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğiyle ilgili, 3

I. Tüm C atomları sp hibridleşmesi yapmıştır. II. IUPAC adı 1-etil-2-metilsiklopentandır. III. 1,1,2-trimetilsiklopentan ile izomerdir. yargılarından hangileri doğrudur?

C) I ve II

A) Yalnız I

E) I, II ve III

mustafaatalay.wordpress.com

D) I ve III

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III Sayfa 3

21. Aşağıdaki açık zincirli bileşiklerden hangisi doymuş hidrokarbon değildir? A) C3H8

B) C4H10

D) C6H10

C) C5H12

E) C6H14

24. Aşağıdaki bileşiklerden hangisindeki karbon sayısı diğerlerinden farklıdır? A) 1-etil-1,2-dimetilsiklopentan B) 2,2,3-trimetilpentan C) 3-etil-3-metilhekzan

22.

D) 2,2,3,3-tetrametilpentan E) 1,2,3-trimetilsiklohekzan

25. Açık zincir yapılı doymuş bir hidrokarbonun 0,3 molü 17,4 gramdır. Buna göre, bu bileşiğin bir molekülündeki hidrojen atomu sayısı aşağıdakilerden hangisidir?(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol) A) 2

B) 3

D) 6

D) 8

E) 10

Yukarıda bazı bileşikler ve IUPAC adları verilmiştir. Buna göre, hangi bileşiklerin adları doğru verilmiştir? A) Yalnız I

B)

Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III

E) I, II ve III

26. Aşağıdaki tepkimelerden hangisiyle propan elde edilemez? A) C3H6 + H2 → B) CH3 - Br + CH3 - CH2 - Br + 2 NaC) CH3 - CH2 - COONa + NaOH → D) CH3 - CH2 - CH2 - MgBr + HBr → E) C3H4 + 2 H2 → 23.

27. CH3 - Br + CH3 - CH2 - Br + 2 Na

Yukarıda verilen organik bileşiğin sistematik adı(IUPAC) aşağıdakilerden hangisidir?Yukarıda verilen tepkime ve oluşacak ürünlerle ilgili, I.

Wurtz sentezidir.

A) 2,4-dibrom-3-metilpentan

II. Farklı alkan bileşikleri oluşur.

B) 1,3-dibrom-2-metilpentan

III. Bir indirgenme yükseltgenme tepkimesidir.

C) 2,3-dibrom-3-metilpentan

yargılarından hangileri doğrudur?

D) 2-metil-2,4-dibrombütan

A) Yalnız I

E) 3-metil-1,3-dibrombütan Mustafa Atalay

D) I ve III mustafaatalay.wordpress.com

B) Yalnız II

C) I ve II

E) I, II ve III Sayfa 4

31. Alkenler ve alkinler için,

28. CH3 - CH2 - CH2 - MgBr + HBr → tepkimesi sonucunda oluşan organik bileşikle ilgili, I.

I. Katılma tepkimesi verirler. II. Amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle çökelek oluştururlar.

Yapı izomeri bulunmaz.

II. Katılma tepkimesi verir.

III. sp hibridleşmesi yapmış C atomları içerirler.

III. Işıkta Cl2 ile yer değiştirme tepkimesi verebilir.

yukarıda verilen özelliklerden hangileri ortaktır?

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) I, II ve III

32.

Yukarıda yapı formülü verilen bileşik için,

29.

I. Katılma tepkimesi verir. II. IUPAC adı 1-brombüt-3-en'dir. Yukarıda verilen tepkimede aşağıdaki ürünlerden hangisi oluşmaz? A) 2,3-dimetilbütan

III. 1 tane pi bağı içerir. yargılarından hangileri yanlıştır? A) Yalnız I

B) Yalnız II

C) I ve II

B) 2-metilpropan D) I ve III

E) I, II ve III

C) Sodyum bromür D) 2-metilbütan

33. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin karbon atomu sayısı diğerlerinden farklıdır?

E) n-bütan

A) 1-metilsiklopenten B) 2,3-dimetilbütan 30. Alkenlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

C) Siklohekzen D) 2,2-dimetilbütan

A) Açık zincirlilerinin genel formülü CnH2n'dir. E) 1-brom-1-metilsiklohekzan B) Katılma tepkimesi verirler. C) Alkollerden uygun koşullarda su çekilmesiyle elde edilebilirler. 3

D) Yapısındaki tüm karbonlar sp hibridleşmesi yapar. E) Küçük moleküllü olanları polimerleşme tepkimesi verirler.

Mustafa Atalay

34. Aşağıda kapalı formülleri verilmiş bileşiklerden hangisi bromlu suyun rengini gidermez? A) C3H4

mustafaatalay.wordpress.com

D) C2H6

B) C4H6 C) C2H2 E) C2H4

Sayfa 5

35.

37.

bileşiği HCl ile katılma tepkimesi verdiğinde oluşacak ürün aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-klor-2,3-dimetilbütan B) 1-klor-2,3-dimetilbütan C) 1-klor-1,3-dimetilbütan

Yukarıda verilen bileşiklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

D) 2-klor-1,3-dimetilbütan

A) II ve III birbirinin izomeridir.

E) 1-klor-1,2-dimetilbütan

3

B) sp hibridleşmesi yapmış C atomları sayıları aynıdır. 38. C) I. bileşiğin IUPAC adı 4-brombüt-1-en'dir. D) II. bileşiğin IUPAC adı 1,2-dibromprop-1-en'dir. E) III. bileşiğin IUPAC adı 1,3-dibromprop-1-en 'dir. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturmaz. B) Katılma tepkimesi vermez. C) Bazik ortamda soğuk ve seyreltik KMnO4 çözeltisiyle yükseltgenir.

36.

D) Su katılırsa alkol oluşur. E) 1 molü yakılırsa 6 mol CO2 oluşur.

Yukarıda verilen organik bileşik için, I.

Bromlu suyun rengini giderir.

39. Etan(C2H6), etilen(C2H4) ve asetilen(C2H2) gazlarından oluşan bir karışımın 4 molü, 3 mol H2 ile tam olarak doyuruluyor. Karışımdaki etilen ve asetilen gazlarının mol sayısı eşit olduğuna göre, karışımdaki etan gazı kaç moldür?

II. Cis-trans izomeri vardır. III. IUPAC adı 2,3-dimetilbüt-1-en'dir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III Mustafa Atalay

A) 0,5 C) I ve II

B) 1 D) 1,5

C) 1,2 E) 2

E) I, II ve III mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 6

40. Açık zincirli bir hidrokarbon için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

42. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için,

 Katılma tepkimesi veriyor.  Amonyaklı AgNO3 ile beyaz çökelek oluşturuyor.  Su ile katılma tepkimesinde keton oluşuyor.

I. Amonyaklı Cu2Cl2 çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturur. II. Cis-trans izomeri gösterir.

Buna göre, hidrokarbon bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

III. Bromlu suyun rengini giderir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B)

Yalnız II

D) I ve III

C) Yalnız III E) I, II ve III

43. 43. Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği ile ilgili, I.

Molekülü 6 sigma( ), 2 pi( ) bağı içerir.

II. 1 molü 2 mol H2 ile katılma tepkimesi verir. III. 1 molüne 2 mol Cl2 katılırsa 1,2-diklorpropan oluşur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

44. 41.

Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiği için, I.

1 molü 2 mol H2 ile katılma tepkimesi verir. 2

II. Moleküldeki tüm C atomları sp hibridleşmesi yapmıştır.

Yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğiyle ilgili, I.

IUPAC adı cis-2-büten'dir.

III. Amonyaklı AgNO3 ile beyaz çökelek oluşturur.

II. Yandığında oluşan CO2 ve H2O mol sayıları eşit olur.

yargılarından hangileri doğrudur?

III. Molekülü 12 sigma( ), 1 pi( ) bağı içerir.

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

C) II ve III

E) I, II ve III Sayfa 7

45. Aşağıdaki alkin bileşiklerinden hangisine su katıldığında aldehit oluşur? A) C2H2

B) C3H4

D) C5H8

49.

C) C4H6 Yukarıda verilen tepkimesiyle ilgili,

E) C6H10

I.

Katılma tepkimesidir.

II. Tepkimede oluşan ürün aldehittir.

46. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin genel formülü CnH2n-2 değildir?

III. Tepkimede sigma( ) bağı sayısı azalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III

C) II ve III

E) I, II ve III

50.

Yukarıda verilen X ve Y bileşikleriyle ilgili, I. Eşit molleri yakıldığında, oluşturdukları CO2 molleri eşit olur. II. Eşit molleri yakıldığında, oluşturdukları H2O molleri eşit olur. 47. Aşağıdakilerden hangisi alkan, alken ve alkin bileşikleri için doğrudur? A) En küçük üyelerinin karbon sayıları eşittir.

III. Eşit molleri, eşit mollerde H2 ile katılma tepkimesi verir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) Tümü katılma tepkimesi verirler.

B) I ve II

D) I ve III

C) Yandıklarında CO2 ve H2O oluşur.

C) II ve III

E) I, II ve III

D) Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluştururlar. 51. Genel formülü CnH2n olan bir organik bileşiğin mol kütlesi 56 g/mol olduğuna göre,

E) Tümü bromlu suyun rengini giderirler.

I. 48. Etan(C2H6), etilen(C2H4) ve asetilen(C2H2) gazlarından oluşan bir karışım 4,5 litredir. Karışım amonyaklı AgNO3 çözeltisinden geçirilince hacmi 1,2 litre azalıyor. Kalan karışım bromlu sudan geçirilince hacim 1,8 litreye düşüyor. Buna göre karışımdaki etilen gazı kaç litredir? A) 1

B) 1,2

C) 1,5

D) 2

E) 2,5

1-büten'dir.

II. Siklobütandır. III. Pi( ) bağı içerir. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

C) II ve III

E) I, II ve III Sayfa 8

52. Genel formülü CnH2n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin mol kütlesi 56 g/mol olduğuna göre, I.

55.

Pi( ) bağı içerir.

II. Cis-trans izomeri vardır. III. Bromlu suyun rengini giderir.

Yukarıda verilen bileşikle ilgili,

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

I.

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)

II. Yükseltgenebilir.

A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III

Katılma tepkimesi verebilir.

III. Bromlu suyun rengini giderir.

C) II ve III

yargılarından hangileri doğrudur?

E) I, II ve III

A) Yalnız I

D) I ve III

53. Genel formülü CnH2n olan açık zincirli bir hidrokarbon bileşiğinin mol kütlesi 56 g/mol olduğuna göre, I. Asit katalizörlüğünde su katıldığında 2-bütanol oluşur.

B) I ve II

C) II ve III

E) I, II ve III

56.

II. Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturur. III. Siklobütan ile izomerdir. yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

Yukarıda verilen tepkime ve sonucunda oluşacak ürün ile ilgili,

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)

I.

A) Yalnız III

B) I ve II

D) I ve III

Katılma tepkimesidir.

II. Ürünün IUPAC adı 1,4-diklorbütan'dır.

C) II ve III

III. Polimerleşme tepkimesidir.

E) I, II ve III

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III

54.

C) II ve III

E) I, II ve III

57. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I.

Oluşan ürün bir alkoldür.

II. Katılma tepkimesidir. Yukarıda verilen tepkimeler sonucunda oluşan Y bileşiği aşağıdakilerden hangisidir?

III. Yer değiştirme tepkimesidir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III Mustafa Atalay

A) 1-klorbütan C) II ve III

B)2-klorbütan

D) 1-klorpropan

C) bütan

E) 2-klorpropan

E) I, II ve III mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 9

58.

61. I.

CH3 - CH2 - COONa + NaOHII. CH3 - CH = CH2 + H2 → III. 2 CH3 - CH2 - Cl + 2 Na

Yukarıda verilen tepkimelerde oluşan X ve Y bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? X 1-büten 1-büten 1-büten 2-büten 2-büten

A) B) C) D) E)

Yukarıda tepkimeler sonucunda oluşacak organik bileşikler aşağıdakilerden hangisi gibidir?

A) B) C) D) E)

Y 1-klorbütan 2-klorbüten 2-klorbütan 2-klorbüten 1-klorbütan

59. 3 CH2 = CH2 + 2 KMnO4 + 4 H2O62. I.

I Propan Etan Bütan Propan Etan

II Propan Propan Propan Etan Etan

III Etan Bütan Bütan Bütan Bütan

CH3 - CH2 - CH2 - Cl + KOH →

X + 2 MnO2 + 2 KOH II. CH3 - CH2 - CH2 - OH

Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I.

Alkenlerin yükseltgenme tepkimesidir.III. CH3 - CH = CH2 + HCl →

II. Tepkime sonunda etandiol oluşmuştur.

Yukarıdaki tepkimeler ve ürünlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

III. Polimerleşme tepkimesidir.

A) I. tepkime alken elde edilme tepkimesidir.

yargılarından hangileri doğrudur?

B) III. tepkime alkene HCl katılmasıdır.

A) Yalnız I

B) I ve II

D) I ve III

C) II ve III

E) I, II ve III

C) II. tepkimede propen bileşiği oluşur. D) I., II. ve III. tepkimede oluşan ürünler aynıdır. E) III. tepkimede oluşan ürünün IUPAC adı

60.

2-klorpropandır.

63. I. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I.

II. CH3 - CH2 - CH2 - OH

Yer değiştirme tepkimesidir.

Yukarıdaki tepkimelerin çeşitleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

III. Katılma polimerleşmesidir. yargılarından hangileri doğrudur? B) Yalnız II

D) I ve III

Mustafa AtalayIII. CH3 - CH = CH2 + HCl →

II. Kondenzasyon polimerleşmesidir.

A) Yalnız I

CH3 - CH2 - CH2 - Cl + KOH →

C) Yalnız III

E) I, II ve III

A) B) C) D) E)

mustafaatalay.wordpress.com

I Ayrılma Ayrılma Yer Değiştirme Katılma Ayrılma

II Ayrılma Ayrılma Ayrılma Katılma Katılma

III Ayrılma Katılma Katılma Yer Değiştirme Katılma

Sayfa 10

64. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi katılma tepkimesi değildir? A) CH3 - CH = CH2 + H2 → B) 2 CH3 - CH2 - Cl + 2 Na

67. CH3 - CH2 - C

C - H + H2O

Yukarıda verilen kimyasal tepkime sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşur?

CH3 - CH2 - CH3

A) 2-bütanol

→ C4H10 + 2 NaCl

B) 2-bütanon

D) 1-bütanol

C) CH2 = CH2 + H2O →

CH3 - CH2 - OH

D) CH3 - CH = CH2 + HCl →

CH3 -CHCl - CH3

E) CH3 - CH = CH2 + Br2 →

CH3 - CHBr -CH2Br

E) 2-propanol

68. Aşağıda verilen hidrokarbon bileşiklerinden hangisinin amonyaklı Cu2Cl2 çözeltisiyle kırmızı çökelek oluşturacağı kesindir? A) C2H2

B) C4H6

D) C5H10 65. Aşağıdaki tepkimelerden hangisi yer değiştirme tepkimesidir?

C) bütanal

C) C5H8 E) C6H10

69.

A) CH3 - CH2 -COONa + NaOH → C2H6 +Na2CO3 B) CH2 = CH2 + H2O →

CH3 - CH2 - OH

Yukarıda verilen tepkime ile ilgili, I.

C) H-C C-H+2AgNO3+2NH3 → Ag-C C-Ag + 2 NH4NO3 D) CH3 - CH = CH2 + Br2 →

CH3 - CHBr -CH2Br

E) 2 CH3 - CH2 - Cl + 2 Na

→ C4H10 + 2 NaCl

Katılma tepkimesidir.

II. Yer değiştirme tepkimesidir. III. Pi( ) bağı sayısı azalmıştır. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

66. X ve Y hidrokarbonları için aşağıdaki bilgiler veriliyor.  X ve Y bromlu suyun rengini gideriyor.  X amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile beyaz çökelek oluşturuyor.  Eşit mollerde X ve Y yakıldığında oluşturdukları CO2 mol sayıları eşit oluyor. Buna göre, X ve Y bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde verildiği gibidir?

A) B) C) D) E)

X CH2 = CH2 CH3 - C C - H CH3 - C C - CH3 CH3 - CH = CH2 CH3 - CH2 - CH3

Mustafa Atalay

Y CH3 - CH2 - CH3 CH3 - CH = CH2 CH3 - CH2 - CH = CH2 H-C C-H CH3 - CH = CH2

C) I ve III E) I, II ve III

70. Bir organik bileşiğin,  0,25 molü yandığında 1 mol CO2 oluşuyor.  Bromlu suyun rengini gideriyor.  Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturmuyor. Buna göre, organik bileşiğin yapı formülü aşağıdakilerden hangisi olur? A) CH2 = CH - CH = CH2 B) CH3 - CH2 - CH(CH3) - CH3 C) CH3 - C D) H - C

C - CH2 - CH3 C - CH2 - CH3

E) CH3 - CH2 - CH2 - CH3

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 11

71. Açık zincirli C4H6 bileşiği için, I.

Amonyaklı Cu2Cl2 ile kırmızı çökelek oluşturur.

II. 9 sigma( ), 2 pi

) bağı içerir.

75. 1-klor-2-metilpropan ve 2-klorpropan bileşiklerinin karışımının Na metaliyle ısıtılması(Wurtz sentezi) sonucunda aşağıdaki bileşiklerden hangisi oluşmaz? A) 2,4-dimetilpentan

III. Su katılması ile keton oluşturur.

B) 2,5-dimetilhekzan

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız II

D) 2,2-dimetilhekzan B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III E) Sodyum klorür

E) I, II ve III

76.

72. C4H6 hidrokarbon bileşiği için, I.

yanlıştır?

Amonyaklı Cu2Cl2 ile kırmızı çökelek oluşturur.

II. 9 sigma( ), 2 pi

C4H6 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi

) bağı içerir.

A) Sikloalken olabilir. B) Sikloalkan olabilir.

III. Su katılması ile keton oluşturur.

C) 2-bütin olabilir.

yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir?

D) 1,3-bütadien olabilir.

A) Yalnız I

E) Alkin olabilir.

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III E) I, II ve III

77. Aşağıda adları verilen bileşiklerden hangisi ya

73. C4H6 hidrokarbon bileşiği için, I.

da hangileri CnH2n2 genel formülüne uymaz?

Bromlu suyun rengini giderir.

II. 2 pi

I.

) bağı içerir.

II. 1,4-pentadien

III. Katılma tepkimesi verir. yargılarından hangilerinin doğruluğu kesin değildir? A) Yalnız II

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

B) CH3OH

D) HCOOH Mustafa Atalay

III. 3-metil-1-bütin IV. 2,3-dimetil-2-büten A) Yalnız I

E) I, II ve III

74. Aşağıdaki hidrokarbon bileşiklerinden hangisinin izomeri vardır? A) CH4

1,4-siklohekzadien

B) I ve IV

D) II ve III

C) I ve III E) I ve II

78. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yer değiştirme tepkimesi vermez? A) Asetilen

C) HCHO

B) 1,3-bütadien

D) Propen

C) Etan

E) Metan

E) CH3CH2OH mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 12

79. Propan ve etilen gazlarından oluşan bir karışımın 100 gramı 4 gram H2 gazı ile tam olarak doyuruluyor. Buna göre, karışımın kütlece yüzde kaçı propandır?(C = 12 g/mol, H = 1 g/mol) A) 32

B) 38

C) 44

D) 48

82. Açık zincirli bir alkenin 0,2 molü yakıldığında 10,8 gram su oluştuğuna göre,alken molekülü kaç karbonludur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

E) 52

83. I.

Propan

II. Propen 80. I.

X, 4 karbonlu, bir yerde üçlü, bir yerde ikili bağı olan açık zincirli hidrokarbondur.

II. Y, 4 karbonlu bir yerde çift bağı olan açık zincirli hidrokarbondur. III. Z, 4 karbonlu bir yerde çift bağı olan halkalı bir hidrokarbondur.

III. Propin bileşikleri için aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? A) Yer değiştirme tepkimesi verebilirler. B) Eşit molleri yakıldığında, oluşan CO2 molleri eşit olur.

Yukarıdaki bilgilere göre, X, Y, Z bileşiklerinin birer molekülünde kaç H atomu vardır?

C) Propen ve propin, H2 ile katılma tepkimesi X

Y

Z

A)

4

10

6

D) Polimerleşme tepkimesi verebilirler.

B)

6

8

6

E) Üçünde de sp3 hibridleşmesi yapmış C atomu

C)

4

8

6

D)

6

8

4

E)

6

6

6

verebilir.

bulunur.

84. Yapısında yalnızca C ve H içeren bir organik bileşiğin 0,2 molü, I. 81. Açık zincir yapılı, C3H4 , C3H6 ve C4H6

0,4 mol Br2 ile katılma veriyor.

II. Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturuyor.

bileşikleri için,

III. Su katıldığında keton oluşturuyor. I.

C3H4 ve C4H6 alkin, C3H6 alkendir.

II. C3H4 ve C4H6 amonyaklı AgNO3 ile tepkime verir.

Buna göre, bileşiğin formülü aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) CH  C  CH3

III. Üçü de H2 ile katılma tepkimesi verir.

B) CH3  CH2  C  CH

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur? A) Yalnız I

B) Yalnız III

C) CH  CH

C) I ve II D) CH3  CH(CH3 )  C  CH

D) I ve III

E) II ve III E) CH3  C(CH3 )2  C  CH

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 13

85.

CH3  C  C  CH3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

89. I.

2-büten

II. 2-bütin

A) 0,1 molü yakıldığında 0,4 mol CO2 oluşur.

III. 1-bütin

B) 1 molüne 2 mol Br2 katılabilir.

bileşikleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

C) 1 molüne 1 mol su katılır ve keton oluşur.

A) Doymamış hidrokarbonlardır.

D) Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturmaz.

B) II. ve III. bileşiklerin genel formülleri aynıdır.

E) Yükseltgenirse diol oluşur.

C) I. ve III. bileşiklerin pi(  ) bağı sayıları eşittir. D) I. bileşik alkendir. E) I., II. ve III. bileşiklerin moleküllerinin karbon sayısı eşittir.

86.

90. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin 1 molü 2 mol H2 ile katılma tepkimesi verir? Yukarıda molekül formülü verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CH3

A)

A) Genel formülü CnH2n  2 dir. B) Kapalı formülü C 8H14 tür. CH3

C) Br2 ile katılma tepkimesi vermez.

= C C H C H = B )C C H H 2 3

D) Alifatik hidrokarbondur.

C H 3

E) Su ile tepkimesinde alkol oluşturabilir.

C) CH3  CH2  CH  CH2

H3C 87. Etilen ve asetilen gazlarından oluşan bir karışımın 0,6 molü, 2 gram H2 gazı ile tam olarak

CH

D)

doyabildiğine göre, karışım kaç gramdır?

H3C

(H = 1 g/mol, C = 1 g/mol) A) 8

B) 12,8

C) 14,2

D) 15,8

E) 16 E)

HC

CH2

88. 0,8 mol propanı tam yakmak için gerekli olan

O 2 gazının normal koşullardaki hacmi kaç

CH3

litredir? A) 11,2

Mustafa Atalay

B) 22,4

C) 28

D) 56

E) 89,6

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 14

91. 8,4 gram propeni yakmak için gerekli olan oksijen gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir?(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) 8,96 B) 13,44

C) 16,8

94.

D) 17,92 E) 20,16

bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? 92. Aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi polimerleşme tepkimesi veremez?

A) Cis - trans izomerleridir. B) X apolar, Y polardır.

A) CH2  CH  CH2  CH3

C) Y nin kaynama noktası daha yüksektir.

B) CH  C  CH3

D) Molekül kütleleri eşittir. C) CH  CH E) Fiziksel özellikleri aynıdır. D) CH2  CH  CH3 CH 3 E) CH 3 CH

CH 3 CH

CH

95. CH 3

CH 3

93. Yukarıdaki organik bileşiklerden hangileri polimerleşir? A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

C) Yalnız III

E) II ve III

yukarıda verilen hidrokarbon bileşiğinin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-etil-2,3-dietilbütan 96.

H  C  C  CH3 bileşiği Na ile tepkimeye

C) 2,3,4-trimetilbütan

sokulduktan sonra, oluşan madde CH3CH2Br ile tepkimeye sokuluyor. Son tepkimede oluşan organik madde aşağıdakilerden hangisidir?

D) 3,4,5-trimetilheptan

A) 2-bütin

B) 2-etil-3,4-dimetilhekzan

E) 2-metil-2,3-dietilpentan

Mustafa Atalay

D) 1-bütin

mustafaatalay.wordpress.com

B) 2-pentin

C) 1-pentin

E) 2,3-bütadien

Sayfa 15

97. 1,3-siklohekzadien, Br2 çözeltisi ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonucunda oluşan ürün aşağıdakilerden hangisidir?

100. 1,2-diklor-1-metilpropan bileşiğinin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 1,2-diklorbütan

A) 1,2,4,5-tetrabromsiklohekzan

B) 2,3-diklorpropan

B) 1,2,3,4-tetrabromsiklohekzan

C) 2,3-diklorbütan

C) 1,3-diklorsiklohekzan

D) 2,3-diklorpentan

D) 2,5-diklorsiklohekzan

E) 1,2-diklorpropan

E) 1,2-dibromsiklohekzan

101. Aşağıdakilerden hangisi bir bileşiğin IUPAC adı olamaz? A) 1,2-diklorpropan

98.

CH 3 CH

Cl

B) 1,3-diklorpropan

CH CH 3

C) 2,3-diklorpropan

Cl

D) 2,2-diklorpropan

bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

E) 1,1-diklorpropan

A) 2,3-diklorbütandır. B) KOH'ın alkoldeki çözeltisi ile 2-bütin oluşturur. C) Kapalı formülü C4H8Cl2 dir. D) Cis-trans izomeri gösterir.

102.

E) 1,3-diklor-2-metilpropan ile izomerdir.

ve CH 3

CH 3

H3C

Yukarıdaki organik bileşilerle ilgili,

99.

CH2Cl  CH(CH3 )  CH2Cl bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

I.

II. Eşit molleri , aynı miktar H2 gazı ile katılma tepkimesi verir.

A) IUPAC adı 1,3-diklor-2-metilpropan'dır. B) Derişik KOH ile tepkimesinde alkin oluşur. C) Amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile çökelti oluşturmaz.

İzomerdirler.

III. Kapalı formülleri C7H14 tür. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

D) 1,2-diklorbütanın izomeridir.

D) II ve III

B) I ve II

C) I ve III

E) I,II ve III

E) Polimerleşme tepkimesi vermez.

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 16

103. CH3  CH2  C  CH  2HCl 

106. O S H O 4 2

tepkimesinde oluşan ürünle ilgili,

X + H O C H -C -C H C H 2 3 2 3 H g S O 4

I.

Katılma tepkimesi verir. Yukarıdaki tepkimede kullanılan X maddesi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

II. 2,2-diklorbütandır. III. 1,2 - diklorbütandır.

A) Genel formülü CnH2n2 dir.

yargılarından hangileri doğrudur? A) I ve II

B) I ve III D) Yalnız I

C) II ve III

E) Yalnız II

B) 1 molü 2 mol Br2 ile tepkime verir. C) Alifatik hidrokarbondur. D) Sikloalkendir. E) Siklobüten ile izomerdir.

104. Eşit mollerde, propan, propen ve propin içeren bir karışım 4,8 mol H2 ile tepkimeye sokuluyor. Tepkime sonunda kapta tek tür gaz bulunuyor. 107. I.

Buna göre, I.

CnH2n2 formülü ile gösterilen halkalı bir hidrokarbon iki  bağı içerir.

Başlangıç karışımı 4,8 moldür. II. CnH2n2 formülü ile gösterilen açık zincirli

II. Son durumda kapta 4,8 mol gaz bulunur. III. Karışımdaki propin için 3,2 mol H2

III. 1 mol alkin 1 mol H2 katabilir.

kullanılmıştır.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

bir hidrokarbon üç  bağı içerir.

B) Yalnız II

D) I ve III

C) I ve II

A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II D) II ve III E) I,II ve III

E) I, II ve III 108. CH3  CH2  C  CH  AgNO3  tepkimesi için,

105. I.

CH3  C  C  CH2  CH3

I.

Yerdeğiştirme tepkimesidir.

II. Çökelek oluşur.

II. CH  C  CH2  CH3

III. H2 gazı oluşur.

III. CH  C  CH(CH3 )  CH3

yargılarından hangileri doğrudur? Yukarıdakilerden hangileri amonyaklı Cu2Cl2 çözeltisi ile tepkime verebilir? A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

Mustafa Atalay

A) Yalnız I

C) I ve II

D) II ve III

B) I ve II

C) I ve III

E) I, II ve III

E) I ve III

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 17

109. Bir hidrokarbonun özellikleri şöyledir: I.

0,1 molü yandığında 0,4 mol CO2 oluşuyor.

II. Amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile tepkime vermiyor.

113. Açık zincir yapılı doymuş bir hidrokarbonun 11,6 gramı yakıldığında 0,8 mol CO2 oluştuğuna göre, hidrokarbonun molekül formülü aşağıda verilenlerden hangisi olur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)

III. Bromlu suyun rengini gideriyor.

A) C2H6

Buna göre bu hidrokarbon aşağıdakilerden hangisidir?

B) C3H8

C) C4H10

D) C5H12

E) C6H14

A) CH3  CH(CH3 )  CH2  CH3 114. Doymuş bir hidrokarbonun 22 gramı yakıldığında 36 gram su oluştuğuna göre, hidrokarbonun molekül formülü aşağıdakilerden hangisi olur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)

B) CH3  CH(CH3 )  CH3 C) CH  C  CH2  CH3 D) CH3  CH  CH  C  CH3

A) C2H6

E) CH3  C  C  CH3

D) C5H12

110. Mol kütlesi 86 g/mol olan bir alkanı Wurtz senteziyle saf olarak elde etmek için kullanılan alkil bromürün mol ağırlığı kaç gram olmalıdır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol,Br = 80 g/mol) A) 123

B) 120

B) C3H8

C) 109

D) 95

E) 89

C) C4H10 E) C6H14

115. C2H6 ve C 3H6 gazlarından oluşan bir karışımın 0,8 molünün tam yanması için gerekli olan O 2 miktarı 3,4 mol olduğuna göre, karışımdaki C2H6 gazının mol yüzdesi kaçtır? A) 25

B) 32

C) 48

D) 60

E) 75

111. 2 R-Cl + 2 Na  R-R + NaCl tepkimesinde kullanılan alkil klorürün 0,2 molü 12,9 gram olduğuna göre,elde edilen alkan aşağıdakilerden hangisidir?

116. C 2H4 ve C3H8 gazlarından oluşan bir karışımın 36,6 gramının tam yanması için gerekli oksijen miktarı 4,05 mol olduğuna göre, karışımın kaç

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, Cl = 35,5 g/mol)

gramı C3H8 dir?

A) C2H6

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)

B) C3H8 D) C5H12

C) C4H10 E) C6H14

A) 2,2

112. Açık zincirli doymuş bir hidrokarbonun 0,4 molü yakıldığında 1,6 mol H2O oluştuğuna göre, bileşiğin molekül formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C2H6

B) C3H8

Mustafa Atalay

C) 13,2

D) 14,4

E) 19,8

117. Mol kütlesi 82 g/mol olan bir organik asitin sodyum tuzunun(R-COONa), NaOH ile ısıtılması sonucunda oluşan hidrokarbonun molekülleri kaç karbonludur?(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol, Na = 23 g/mol)

C) C4H10 A) 1

D) C5H12

B) 8,8

B) 2

C) 3

D) 4

E) 5

E) C6H14

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 18

118. Açık zincir yapılı doymuş bir hidrokarbonun 48 gramı, normal koşullarda 134,4 litre hacim kaplayan O 2 gazı ile tam olarak yanabildiğine

123. Halkalı bir alkenin 0,2 molü yandığında 1 mol H2O oluşuyor. Buna göre, bu hidrokarbonun formülü aşağıdakilerden hangisidir?

göre,hidrokarbon aşağıdakilerden hangisi olur? A) C5H10

B) C6H10

C) C5H12

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol) D) C6H12 A) CH4

B) C3H8 D) C5H12

E) C6H14

119. Yapısında bir tane  bağı bulunduran açık zincirli alkenin 8,4 gramı, 200 gram kütlece%16'lık bromlu suyun rengini gideriyor. Buna göre alken kaç karbonludur? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, Br = 80 g/mol) A) 1

B) 2

E) C7H12

C) C4H10

C) 3

D) 4

124. Halkalı bir alkanın 0,5 molünün yanması ile 45 gram H2O oluşuyor. Buna göre, bu sikloalkan aşağıdakilerden hangisi olamaz? (H = 1 g/mol, O = 16 g/mol) A) Metilsiklobütan

E) 5

B) 1,1-dimetilsiklopropan C) Siklopentan

120. Açık zincirli bir hidrokarbonun 0,2 molü 0,6 mol H2 ile tam olarak doyabildiğine göre,hidrokarbonun bir molekülü kaç tane  bağı içermektedir? A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

1-büten

III. 2-büten

II. 1-klor-2-metilpropan + etilklorür

Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin cis-trans izomerleri vardır?

III. 2-brompropan + 1-brombütan maddelerinden hangileri kullanılabilir? B) Yalnız II

D) II ve III

125. I.

II. 2-metil-2-büten

2-brompropan +1-brompropan

A) Yalnız I

E) 1,3-dimetilsiklobütan

E) 5

121. Wurtz sentezi ile izohekzan elde edebilmek için, I.

D) 1,2-dimetilsiklopropan

A) Yalnız I

C) I ve II

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

E) I, II ve III 126. I. CH3  CH2  CH2  CH2Cl  KOH( alkolde) 

122. İzomer iki madde için; I.

II. CH3  CH2  CH2  OH  H2SO4 

Kaynama noktaları

III. CH3  CH2  CH2  CH3  Br2 

II. Fiziksel özellikleri

Yukarıdaki tepkimelerden hangilerinde büten oluşmaz?

III. Molekül kütleleri özelliklerinden hangileri farklıdır?

A) I ve II A) Yalnız I D) I ve II

Mustafa Atalay

B) Yalnız II

C) Yalnız III

D) Yalnız I

B) II ve III

C) I ve III

E) Yalnız III

E) I ve III

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 19

127. 2,5-dimetil-2-hekzen bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir?

131. CH3  C(CH3 )2  CH2  C  CH bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) C6H12

B) C7H14

C) C8H16 A) Alifatik hidrokarbondur.

D) C8H14

E) C8H18

B) CnH2n2 genel formülüne uyar. C) Br2 'lu suyun rengini giderir.

128. Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi IUPAC sistemine göre yanlıştır?

D) Alkindir. E) Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturmaz.

A) 1-metil-1-hepten B) Cis-3-hepten C) 2,3-dimetil-2-penten

132. X  2KOH(alkolde) 

D) 3,3,3-triklorpropen

CH3  C  C  CH2  CH3  ....... E) 3-etilpentan tepkimesindeki X aşağıdakilerden hangisidir? A) CH(Cl)2  CH2  CH2  CH2  CH3 129. Aşağıdaki isimlendirmelerden hangisi IUPAC sistemine göre doğrudur?

B) CH3  CHCl  CH2  CH2  CH3 C) CH3  CHCl CH2  CHCl CH3

A) 4-penten B) 1,4-dimetilsiklobütan

D) CH3  CHCl CH2  CH2  CH2Cl

C) 1,1,2,2-tetrametileten

E) CH3  CH2  CCl2  CH2  CH3

D) 2,2,4,4-tetrametiloktan E) 2-metilsiklohepten

130. 1,3-bütadien ile 1-bütin karışımının 30 litresi, aynı koşullarda 60 litre H2 ile tepkimeye sokuluyor.

4 mol CaC2 yeterince H2O ile tepkimeye

Tepkime sonunda kapta yalnız bütan bulunduğuna göre, I.

sokuluyor. Tepkimede oluşan gaz için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Başlangıçta kapta 10 litre 1,3-bütadien vardır.

II. 1-bütin başlangıçta 15 litredir.

yargılarından hangileri doğru olabilir?

D) II ve III

Mustafa Atalay

A) Asetilendir. B) 4 moldür.

III. Son durumda kapta 30 litre bütan gazı vardır.

A) Yalnız I

133. CaC2 + 2 H2O → Ca(OH)2 + X(g)

B) Yalnız III

C) I ve II

C) Br2 'lu suyun rengini giderir. D) Su katılırsa aldehit oluşturur. E) Genel formülü CnH2n dir.

E) I, II ve III

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 20

134.

136.

CH2Br +CH3CH2Br+2Na

tepkimesinde aşağıdakilerden hangisi oluşmaz?

bileşiği için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Kapalı formülü C6H8'dir. B) Aromatiktir.

CH2 CH2CH3 A)

C) Tüm C atomları sp2 hibritleşmesi yapmıştır. D) Bromlu suyun rengini giderir. E) Su katılırsa keton oluşturur.

CH2-H2C B)

137. Wurtz senteziyle 2,3-dimetilpentan elde edilebilmesi için aşağıdaki bileşik çiftlerinden hangisi kullanılmalıdır?

C) CH3  CH2  CH2  CH3

A)

Metilklorür

İzobütilklorür

B)

İzopropilklorür

2-klorbütan

C)

etilklorür

2-klorpropan

D)

2-klor-2-metilbütan

etilklorür

E)

metilklorür

etilklorür

D) NaBr E) m - bromtoluen

135. Aşağıdakilerden hangisi katılma tepkimesi vermeye yatkın değildir?

B) CH3-C-CH-CH3 CH2

A)

138. Bir mono alkolün 18 gramından H2SO4 ile su çekilerek 12,6 gram alken bileşiği elde ediliyor.Bu tepkime sonucunda oluşan alken için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, O = 16 g/mol)

C)

CH3

D)

A) Yükseltgenirse 1,2-propandiol oluşur. B) Formülü CH3CH  CH2 dir.

CH3 E) CH=CH 2

C) Cis-trans izomeri göstermez. D) Polimerleşebilir. E) 2-metilpropen ile izomerdir.

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 21

139. I.

142. Wurtz sentezinde kullanılan alkil bromür bileşiğinin mol kütlesi 137 gram/mol olduğuna göre, yalnız bu alkil halojenür kullanılarak

1,3-bütadien

II. 2-bütin III. Siklobüten

I.

Yukarıdaki bileşikler için aşağıdakilerden hangisi aynı olamaz?

II. 2,2,3,3-tetrametilbütan

3,4-dimetilhekzan

III. 2,3,3-trimetilbütan

A) Mol kütleleri B) Kapalı formülleri

bileşiklerinden hangileri elde edilemez? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol, Br = 80 g/mol)

C) Eşit molleri yakıldığında oluşan CO2 kütleleri

A) Yalnız I

B) Yalnız II

D) I ve II

D) Eşit molleri yakıldığında oluşan H2O molleri

C) Yalnız III

E) I ve III

E) Birer moleküllerindeki  bağı sayıları 143. Kapalı formülü CnH2n2 olan bir bileşiğin 0,25 molünü yakmak için 1,75 mol O2 kullanıldığına 140. Aşağıda IUPAC adları verilmiş bileşiklerden

göre, aşağıdakilerden hangisi bu madde için kesinlikle doğrudur?

hangilerinin genel formülü CnH2n2 ile gösterilir?

A) Bir alkindir.

A) 2,3-dimetilpent-1-en

B) Bir sikloalkendir.

B) Siklobüta-1,3-dien

C) Bir molekülünde 2 tane  bağı vardır.

C) Pent-1-en-4-in D) 1 molü,2 mol H2 ile katılma tepkimesi verir. D) 2,2,3-trimetilhekz-3-en E) Doymamış hidrokarbondur.

E) 2,3-dimetilbüta-1,3-dien

141.

144.

H3C

C H 3 C H C C H + H B r 3 3

. . . . . . .+ M g B r 2

H2 C C

M g B r

H3C

CH3 C H2

CH3

tepkimesi ile elde edilen organik ürün için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

bileşiği için,

A) Doymuş hidrokarbondur.

I.

B) 2-metilpropan'dır.

II. neopentan

C) Katılma tepkimesi veremez.

III. 1,2-dimetilpentan

D) Su katılırsa alkol oluşur.

adlandırmalarından hangileri doğrudur?

E) n-bütan ile izomerdir.

A) Yalnız I

2,2-dimetilpentan

D) I ve II

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

B) Yalnız II

C) Yalnız III

E) II ve III

Sayfa 22

145. Aşağıdaki hidrokarbonlardan hangisi kesinlikle

 bağı içermez? A) C3H4

B) C4H6 C) C5H10 D) C6H12 E) C7H16

149. Aşağıdakilerden hangisi 2-etilbütan bileşiğinin IUPAC adıdır? A) 2,2-dimetilbütan B) 3-metilpentan C) 2,3-dimetilbütan

146. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi metilsiklopentanın izomeri değildir?

D) 3-etilbütan

A) 2,2-dimetilbütan

E) 2-metilpentan

B) 1,2-dimetilsiklobütan C) Siklohekzan

150. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi kesinlikle

D) 2-metilpent-2-en

bromlu su ile katılma tepkimesi verir?

E) 2,3-dimetilbüt-2-en

A) C2H4

B) C5H10

D) C5H12

C) C6H10 E) C6H12

147. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi yer değiştirme tepkimesi vermez? A) Asetilen

C) Etan

B) 1,3-bütadien

D) Propen

E) Metan

151. 21 gram alkene H2 katılması ile 22 gram alkan elde edildiğine göre,kullanılan alken aşağıdakilerden hangisidir? (H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)

148. Aşağıdakilerden hangisi 3,4-diklorbüt-1-in bileşiğidir?

A) C2H4 D) C3H6

CH A)

B) C3H4

C) C4H6 E) C5H8

C Cl

152. Açık zincirli bir hidrokarbonun,

CH

I.

H2C

Cl

0,3 molü tam yandığında 0,9 mol H2O oluşuyor.

II. 0,1 molünü doymuş hale getirmek için B) CH  C  CHCl CHCl CH3

0,2 mol H2 gerekiyor. III. Amonyaklı gümüş nitrat ile çökelek

C) CH2  CCl  CCl  CH2

oluşturmuyor.

D) CH  C  CCl2  CH3

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

Cl

A) 1,3-bütadien'dir. E)

CH Cl

C

C

CH3

B) 2-bütin'dir. C) 1-bütin'dir. D) Doymamış hidrokarbondur. E) Cl2 ile katılma tepkimesi verir.

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 23

153. 2,4-dimetilpentan bileşiğinin kapalı formülü aşağıdakilerden hangisidir? A) C6H14

B) C7H14 D) C7H16

157. Karbon sayıları eşit olan açık zincirli doymamış X ve Y hidrokarbon bileşikleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor.

C) C6H12 I.

E) C5H12

Uygun koşullarda bir mol X'e bir mol su katılırsa keton oluşuyor.

II. Uygun koşullarda bir mol Y'ye bir mol su

154. 1-brom-2,3-dimetilsiklohekzan bileşiğinin bir molekülündeki H atomları sayısı kaçtır? A) 12

B) 13

C) 14

D) 15

katılırsa alkol oluşuyor.

E) 16

III. Bir mol Y'ye bir mol HBr katılırsa 2-brom bütan oluşuyor.

155. Alkenlerle(CnH2n) ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

Buna göre X ve Y bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Karbon atomu sayısı ardışık olan iki alken

A) X, amonyaklı gümüş nitrat ile beyaz çökelti

molekülü arasındaki fark CH2 dir.

oluşturur.

B) Tüm alkenlerde, karbon atomlarının hepsi sp

2

hibritleşmesi yapar.

B) Y, cis-trans izomeri gösterir. C) X ve Y polimerleşirler.

C) 1 mol alkolden asit katalizörlüğünde 1 mol su

D) X ve Y nin doyurulması için gereken hidrojen

çekilirse alken oluşur

miktarları eşittir.

D) Alkenler katılma tepkimesi verirler.

E) X ve Y bileşiklerinin birer molekülündeki

E) Yanmaları sonucu oluşan su molekülleri sayısı,

hidrojen atomu sayıları arasındaki fark ikidir.

karbondioksit molekülleri sayısına eşittir. 158. X, Y ve Z bileşikleri için aşağıdaki bilgiler veriliyor:

156.

 X, 6 karbonlu, halkalı yapıda ve her karbona 2 hidrojen bağlıdır.  Y, 6 karbonlu, halkalı yapıda ve her karbona 1 hidrojen bağlı  Z, açık zincirli, 6 karbonlu doymamış bir hidrokarbon

Yukarıda verilen organik bileşik için, 3

I. Molekülünde sp hibridleşmesi yapmış C atomu sayısı 4'tür. II. Amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle çökelek oluşturur.

Buna göre, X, Y ve Z için aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır? A) Y ve Z maddeleri

bağı içerirler.

B) Y bileşiği aromatiktir.

III. IUPAC adı 4-metilpent-2-in'dir.

C) X ve Z izomer maddelerdir.

yargılarından hangileri doğrudur?

D) Y ve Z bileşiklerinde sp hibridleşmesi yapmış

A) Yalnız I D) I ve II Mustafa Atalay

B) Yalnız II

2

C) I ve III

E) II ve III

karbon atomu bulunur. E) X ve Y izomer maddelerdir.

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 24

159. Molekül yapılarında eşit sayıda C atomu içeren X, Y, Z hidrokarbonlarından,

II. CH2 = CH - CH(CH3) - CH3 III. CH3 - CH = CH - CH3

X: Halkalı bir alken

Yukarıda verilen hidrokarbon bileşikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

Y: Bir siklo alkan Z: Açık zincirli, bir yerde üçlü bağı olan

B) Bromlu suyun rengini giderirler.

alkin olduğuna göre, bu hidrokarbonların birer molekülü için, I.

A) Su katılması sonucunda alkol oluştururlar.

Üçünün de H atomu sayısı eşittir.

C) Pi bağı içerirler. D) Doymamış hidrokarbonlardır. E) Yanarlar.

II. Üçününde sigma bağ sayıları eşittir. III. Yalnız Y'de pi( ) bağı yoktur. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) Yalnız III D) II ve III

C) I ve II E) I ve III

163. Aşağıda kapalı formülleri verilmiş açık zincirli hidrokarbon bileşiklerinden hangisi amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle beyaz çökelek oluşturur? A) C2H4

160. I.

2-metil siklopenten

B) C3H4 D) C5H10

C) C4H8

E) C6H12

II. 2,3-dimetil-1-büten III. 2-etil-1,4-pentadien Yukarıdaki bileşiklerden hangilerinin genel formülü CnH2n-2 dir? A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

B) izo heptan C) 2-metil pentan D) neo pentan

A) C2H4

E) I ve III

161. Aşağıdaki bileşiklerden hangisi 2,3-dimetilbütan ile izomerdir? A) 3-etil pentan

C) I ve II

164. Aşağıda kapalı formülleri verilmiş açık zincirli hidrokarbon bileşiklerinden hangisi amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle kesinlikle beyaz çökelek oluşturur? B) C3H4 D) C5H8

C) C4H6

E) C6H10

165. 1-metilpent-2-en bileşiğinin sistematik(IUPAC) adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2-metilpent-1-en B) 2-metilpent-2-en C) 3-hekzen D) 2,2-dimetilbüt-2-en E) 1,2-dimetilbüt-2-en

E) 2,2-dimetil pentan 162. I.

CH

Mustafa Atalay

C - CH3 mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 25

166.

168.

Yukarıda verilen kimyasal tepkime ile ilgili, Yukarıda yapı formülü verilen bileşiğin elde edilebilmesi için aşağıdaki bileşiklerden hangisinin HBr ile katılma tepkimesi vermiş olması gerekir?

I.

Alkene su katılmıştır.

II. Katılma Markovnikov kuralına uygun gerçekleşmiştir. III. Yer değiştirme tepkimesi gerçekleşmiştir. yargılarından hangisi yanlıştır? A) Yalnız I

B) Yalnız III D) II ve III

169. I.

C) I ve II E) I ve III

2-metilbüt-1-en

II. 1,3-bütadien III. büt-2-in Yukarıda verilen doymamış hidrokarbon bileşiklerinin 1'er mollerinin uygun katalizörle tam doyurulması için gerekli H2 gazı mol sayısı kaçtır? A) 1

C) 3

D) 4

E) 5

170. Hidrokarbonların genel özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

167. C4H6 bileşiğiyle ilgili, I.

B) 2

Amonyaklı Cu2Cl2 çözeltisiyle çökelek oluşturur. A) Yanarlar.

II. Uygun katalizörlerle su katıldığında keton oluşur.

B) Homolog sıra oluştururlar.

III. Bromlu suyun rengini giderir.

C) Doymamış olanları pi bağı içerirler.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

D) Genel olarak apolar yapılıdırlar.

A) Yalnız I

E) Tümü katılma tepkimesi verirler.

B) Yalnız III D) II ve III

Mustafa Atalay

C) I ve II E) I ve III

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 26

171. Aşağıda verilen bileşiklerden hangisinin yapı izomeri yoktur? A) C4H9Cl

B) C3H6Cl2

D) CH2Cl2

175. Etan, propen ve büt-1-en bileşikleri karışımının 1 molü 7 mol H atomu içeriyor. Buna göre, karışımdaki büt-1-en bileşiğinin kütlesi kaç gramdır?(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol)

C) C2H4Cl2

E) C3H5Cl A) 42

172. 8,4 gramı 1,2 mol H atomu içeren açık zincirli CnH6 bileşiği için, I.

B) 28

C) 21

D) 14

E) 7

176.

Yapı formülü CH2CHCH3 şeklindedir.

II. Cis-trans izomeri gösterir. Yukarıda verilen tepkime sonucunda oluşacak ürünle ilgili,

III. Katılma tepkimesi vermez. yargılarından hangileri doğrudur?

I.

Tersiyer alkoldür.

(H = 1 g/mol, C = 12 g/mol) A) Yalnız I

B) Yalnız III D) II ve III

C) I ve II E) I ve III

II. IUPAC adı 1-metilsiklohekzanol'dür. III. Katılma tepkimesi verir. yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) Yalnız III

D) II ve III

C) I ve II

E) I ve III

173. Aşağıda çiftler halinde verilen alkan bileşiklerinden hangilerinin kaynama noktalarının karşılaştırması yanlış yapılmıştır? 177. Kapalı formülü C5H12 olan bir bileşik için

A) CH3CH2CH3 > CH3CH3

aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

B) CH3CH(CH3)CH3 > CH3CH2CH3

A) Katılma tepkimesi vermez.

C) CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 > CH3C(CH3)2CH3 D) CH3C (CH3)2CH3 > CH3CH2CH2CH2CH2CH3 E) CH3CH3 > CH4

B) Cis-trans izomeri bulunmaz. C) Wurtz sentezi ile elde edilemez. D) Işıkta yer değiştirme tepkimesi verebilir. E) Alifatik hidrokarbondur.

174. Alkenler için aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

178. CH2Cl  CHCl CH(CH3 )  CH3 bileşiği için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Homolog sıra oluştururlar. B) Açık zincirlilerin genel formülü CnH2n'dir.

A) 1,2-diklor-3-metilbütan'dır. B) Derişik KOH ile tepkimesinde alkin oluşabilir.

C) Katılma tepkimesi vermezler. 2

D) En az iki C atomu sp hibridleşmesi yapmıştır. E) Küçük moleküllü olanları polimerleşebilirler.

C) Seyreltik KOH ile tepkimesinde alkol oluşabilir. D) 1,1-diklorpenten ile izomerdir. E) Cis-trans izomeri yoktur.

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 27

179. CH  C  CH2  C(CH3 )  CH3 bileşiği için, I.

182. I.

IUPAC adı 4-metilpent-1-in'dir.

CH2  C(CH3 )  C  CH

II. (CH3 )2 C  CH  C  CH

II. Amonyaklı AgNO3 ile çökelek oluşturmaz.

III. CH2  C(CH3 )  C(CH3 )  CH2

III. Su katılırsa 3-metil-1,2-pentandiol oluşur.

bileşikleri için aşağıdakilerden hangisi yanlış bir açıklamadır?

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

B) I ve II

D) II ve III

A) II ve III izomer maddelerdir.

C) I ve III

B) I ve II nin eşit molleri aynı miktar H2 ile doyar.

E) I,II ve III

C) Eşit molleri yandığında, III en fazla su oluşturur. D) Eşit molleri yandığında, II ve III eşit mollerde CO 2 oluşturur. E) I ve II nin kapalı formülleri farklıdır. 180. Kapalı formülü C5H8 olan bir bileşik için aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 183. A) 1 molü ile 3 mol H2 tepkime verir. B) Halkalı yapıdadır. C) Açık zincirlidir. D) Sikloalkendir. E) Doymamış hidrokarbondur.

181.

Yukarıda verilen maddelerden hangileri ayrılma(eliminasyon) tepkimesi sonucunda alken oluşturur?

H2C C H3C

CH3

A) Yalnız I

CH

B) I ve II

D) II ve III

C) I ve III

E) I,II ve III

CH3

bileşiğinin IUPAC adı aşağıdakilerden hangisidir? A) 2,3-dimetil-2-bütan B) 2,3-dimetil-1-bütan

184. C2H4 ve C4H10 bileşiklerinden oluşan bir karışımın 5 molünü yakabilmek için 22 mol O2 gazı gereklidir.

C) 2,3-dimetilbüt-1-en

Yanma ürünleri CO2 ve H2O olduğuna göre, karışımdaki C4H10 kaç moldür?

D) 2,3-dimetilbüt-2-en

A) 4

B) 3

C) 2,5

D) 2

E) 1,5

E) 2,3-dimetilbüt-3-en Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 28

185. Kapalı formülü CnH2n-2 olan bir hidrokarbon bileşiği için, I.

Formüldeki n sayısının en küçük değeri 2'dir.

189. I.

Siklobüten

II. 1,3-bütadien III. Siklobütan

II. Doymamıştır. III. Molekülünde 2 tane  bağı vardır.

Yukarıda verilen bileşiklerden hangileri CnH2n

ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur?

genel formülü ile gösterilir?

A) Yalnız II

A) Yalnız I

C) Yalnız III

B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

B) Yalnız III D) I ve III

C) I ve II

E) II ve III

190. Genel formülü CnH2n olan bileşiklerle ile ilgili 186. I.

1,4-pentadien

aşağıdaki

ifadelerden

II. 2, 3-dimetil-1-büten

yanlıştır?

III. Siklopenten

A) Katılma tepkimesi verirler.

Yukarıda verilen bileşiklerin hangileri genel formülüne uyar?

CnH2n

A) Yalnız II

C) I ve II

B) Yalnız III

D) I ve III

hangisi

kesinlikle

B) Bromlu suyun rengini giderirler. C) Polimerleşme tepkimesi verirler. D) Halkalı yapıda bulunabilirler.

E) II ve III

E) Formüldeki n sayısının en küçük değeri 1'dir. 187. Alkanlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Doymuş oldukları için yer değiştirme tepkimesi vermezler.

191. Alkinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

B) Doymamış hidrokarbonların katalizörlü ortamda H2 ile doyurulmasıyla elde edilebilirler. 3

C) Bütün karbon atomları sp hibritleşmesi yapmıştır.

A) İlk üyesi asetilendir. B) Polimerleşme tepkimesi verebilirler. C) En az iki karbon atomu sp

hibritleşmesi

yapmıştır.

D) Molekülleri arasında van der Waals etkileşimleri vardır.

2

D) Amonyaklı AgNO3 çözeltisi ile etkileşerek Ag

+

iyonunu indirgeyebilirler.

E) Düz zincirli alkanların ilk üyesi metan'dır.

E) Yanarlar. 192. 2 mol propin ve asetilen karışımının yeterince 188. Bir mol alkanın yeterince O2 ile yanması sonucu ortamdaki maddelerin toplam mol sayısı 2 mol arttığına göre, bu alkanın molekül formülü nedir? A) C2H6

B) C3H8 D) C5H12

Mustafa Atalay

C) C4H10

E) C6H12

amonyaklı Cu2Cl2 çözeltisi ile tepkimesinden 252 gram

çökelek

oluştuğuna

göre,

karışımdaki

asetilen kaç mol dür? (C = 12 g/mol, H = 1 g/mol, Cu = 63 g/mol) A) 0,5

mustafaatalay.wordpress.com

B) 1

C) 1,2

D) 1,5

E) 1,75 Sayfa 29

193. Aşağıdakilerden bileşiklerden hangisi

196.

bileşiğinin izomeri değildir? A) 2,3-dimetilpentan Yukarıda verilen tepkimelerde oluşan X ve Y

B) 3,3-dimetilpentan

bileşikleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

C) 2,3,4-trimetilpentan D) 2,2,3-trimetilbütan

X

E) 2-metilhekzan

194. Aşağıda molekül formülleri verilen bileşiklerden

Y

A)

CH3CH2CH = CH2

CH3C

B)

CH3CH = CHCH3

CH3CH2CH2C

C)

CH3CH = CHCH3

CH3C

CCH2CH3

CCH3

CH3C

CCH2CH3

CCH2CH3

CH3C

CCH2CH3

D)

CH3C

E)

CH

CCH2CH3 CH

hangisinin doymuş hidrokarbon olduğu kesin değildir? 197. Açık zincirli bir hidrokarbonla ilgili aşağıdaki bilgiler A) C2H6

B) C3H8 D) C5H10

C) C4H10

veriliyor.

E) C6H14  1 molüne Br2 katılınca toplam kütle 160 gram artıyor.  0,5 molü yakılınca normal koşullarda 56 litre

195.

CO2 gazı oluşuyor. Buna göre hidrokarbon bileşiğinin bağ çizgili formülü aşağıdakilerden hangisidir?

Yapı formülü yukarıda verilen bileşik için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Bazik ortamda soğuk ve seyreltik KMnO4 çözeltisiyle yükseltgenir. B) Bromlu suyun rengini giderir. C) Su ile katılma tepkimesi sonucu 2,3-dimetilbütan-2-ol oluşur. D) Cis-trans izomeri gösterir. E) IUPAC adı 2,3-dimetilbüt-1-en'dir.

Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 30

yargılarından hangileri doğrudur?

198.

A) Yalnız II

C) Yalnız III

B) I ve II

D) II ve III

E) I, II ve III

200.

Yukarıda verilen tepkimelerde oluşan X ve Y bileşikleri için aşağıdaki açıklamalardan hangisi tepkimesinde elde edilen X bileşiğiyle ilgili,

yanlıştır?

I. Amonyaklı Cu2Cl2 çözeltisiyle çökelek oluşturur.

A) X bileşiği 1-bütin'dir.

II. Molekülü 2 tane pi bağı içerir.

B) Y bileşiği 2-pentin'dir.

III. 1,3-bütadien bileşiğinin izomeridir. C) X amonyaklı AgNO3 çözeltisiyle çökelek oluşturur.

yargılarından hangileri doğrudur? A) Yalnız I

D) Y polimerleşir. E) X ve Y bileşiği su katılma tepkimelerinde keton

B) Yalnız III

D) I ve III

C) I ve II

E) I, II ve III

oluştururlar.

199.

Yukarıda yapı formülü verilen organik maddenin H2SO4 katalizörlüğünde 1 molünden 1 mol su çekilyor ve X organik bileşiği oluşuyor. Buna göre, I.

Ayrılma(substitisyon) tepkimesi gerçekleşmiştir.

II. Oluşan ürün(X) pi bağı içermektedir. III. Oluşan ürün(X) katılma tepkimesi vermez. Mustafa Atalay

mustafaatalay.wordpress.com

Sayfa 31

1-B 11-C 21-D 31-A 41-C 51-E 61-B 71-A 81-B 91-E 101-C 111-C 121-B 131-E 141-D 151-D 161-C 171-D 181-C 191-C

Mustafa Atalay

2-C 12-C 22-C 32-B 42-C 52-D 62-D 72-E 82-C 92-E 102-B 112-B 122-D 132-E 142-C 152-C 162-A 172-A 182-A 192-B

3-D 13-B 23-A 33-E 43-C 53-A 63-B 73-A 83-D 93-D 103E 113-C 123-B 133-E 143-E 153-D 163-B 173-D 183-B 193-C

4-D 14-C 24-B 34-D 44-B 54-B 64-B 74-E 84-C 94-E 104-E 114-B 124-E 134-E 144-A 154-B 164-B 174-C 184-D 194-D

5-A 15-A 25-E 35-B 45-A 55-E 65-C 75-D 85-E 95-E 105-D 115-A 125-B 135-D 145-E 155-B 165-C 175-B 185-B 195-D

6-C 16-D 26-C 36-D 46-E 56-A 66-B 76-B 86-C 96-C 106-D 116-E 126-B 136-D 146-A 156-C 166-C 176-C 186-A 196-E

mustafaatalay.wordpress.com

7-E 17-D 27-E 37-A 47-C 57-B 67-B 77-B 87-D 97-B 107-E 117-A 127-C 137-B 147-B 157-E 167-B 177-C 187-A 197-C

8-C 18-C 28-D 38-B 48-C 58-C 68-A 78-B 88-E 98-D 108-E 118-A 128-A 138-E 148-A 158-E 168-B 178-D 188-E 198-D

9-C 19-B 29-B 39-E 49-A 59-B 69-C 79-C 89-C 99-B 109-E 119-B 129-D 139-E 149-B 159-B 169-E 179-A 189-B 199-B

10-A 20-E 30-D 40-D 50-A 60-C 70-A 80-C 90-B 100-C 110-A 120-C 130-E 140-E 150-A 160-E 170-E 180-E 190-E 200-E

Sayfa 32