Monografie 1) Kredyt konsumpcyjny jako źródło finansowania potrzeb ludności, Poznań, 1979, s.104, 2) Przerzucalność podatku obrotowego w PRL, Poznań, 1988, s.171, 3) Postępowanie w sprawach zobowiązań podatkowych, Warszawa-Poznań, 1991, s.79, 4) Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001, s. 108, 5) Zasady podatkowe wczoraj i dziś, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2001, s.123, 6) Zasada sprawiedliwości podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Aspekt materialny, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2003, s.144. 7) Koszty uzyskania przychodów. Zasady ogólne. Difin, Warszawa 2005, s.144. 8) Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2008, s.152. 9) Koszt podatkowy. Aspekt teoretycznoprawny i orzeczniczy (współautor – B. Dauter), Naczelny Sąd Administracyjny, Warszawa 2008, s.92. 10) Podatki a etyka, Wolters Kluwer, Warszawa 2013, s. 216. 11)Klauzule generalne i zwroty niedookreślone w prawie podatkowym i administracyjnym. Wybrane zagadnienia teoretyczne i orzecznicze, Wolters Kluwer business, Warszawa 2013, s. 213 (współautorzy - A.Choduń, A.Skoczylas).

Komentarze 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz (współautor – J. Gach, J. Małecki), C. H. Beck, Warszawa, 1998, s.272-438, 2) Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (współautor – J. Gach, J. Małecki), (w:) Zbiór prawa podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyjaśnienia. Tom I, C. H. Beck, Warszawa, 1998, s.137-275, 3) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2002, (współautor – J. Małecki), s.215-505, 4) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2003, (współautor – J. Małecki), wyd. II, s.264-629,

1

5) Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Komentarz. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2004, (współautor – J. Małecki), wyd. III, s.306-729. 6) Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2009 (współautorzy: S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, R. Pęk, K. Winiarski), Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław 2009, s.409-511; 513-518; 685-705, 7) Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2009 (współautorzy: S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, R. Pęk, K. Winiarski), Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław 2010, wyd. II s. 415-522; 697-718. 8) Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2011, (współautorzy: S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, R. Pęk, K. Winiarski), Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław 2011, wyd. III s. 417-538; 717-741. 9) Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz 2013, (współautorzy: S. Babiarz, L. Błystak, B. Dauter, R. Pęk, K. Winiarski, A. Wrzesińska-Nowacka), Oficyna wydawnicza Unimex, Wrocław 2013, wyd. IV s. 454-563. Podręczniki 1) Podatki i prawo podatkowe, Wydawca: Ars boni et aequi, Poznań, 1995 (współautor: J. Małecki), s.11-123 i 316-345 2) Podatki i prawo podatkowe, wyd. II, Wydawca: Ars boni et aequi Poznań, 1996 (współautor – J. Małecki), s.11-143 i 337-373, 3) Podatki i prawo podatkowe, wyd. III, Wydawca: Ars boni et aequi, Poznań, 1998 (współautor – J. Małecki), s.15-186 i 329-450, 4) Podatki i prawo podatkowe, wyd. IV, Wydawca: Ars boni et aequi, Poznań, 2000 (współautor – J. Małecki), s.17-206 i 401-463, 5) Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. I, Warszawa 2002, (współautor – J. Małecki), s.19-535 i 428-472 i 549-580. 6) Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. II, Warszawa 2004, s.19-262; 483-535; 621-660. 7) Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. III, Warszawa 2006, s. 21-276; 509-529; 533-564; 653-691. 2

8) Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. IV, Warszawa 2008, s. 25-301; 551-571; 575-607; 705-744. 9) Podatki i prawo podatkowe. Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, wyd. V, Warszawa 2010, s. 23-317; 578-624; 726-759. 10) Podatki i prawo podatkowe (współautor J. Małecki) LexisNexis, wyd. 6 Warszawa 2011 ss. 23-305; 544-583; 676-706 11) Podatki i prawo podatkowe (współautor J. Małecki) LexisNexis, wyd. 7 Warszawa 2013 ss. 21-294; 524-559; 652-683 Opracowania w wydawnictwach książkowych 1) Opodatkowanie rolnictwa (w:) Raport o stanie prawa finansowego i pożądanych kierunkach jego rozwoju w okresie realizacji drugiego etapu reformy gospodarczej, Warszawa 1988, s. 93-99, 2) Założenia podatku od wartości dodanej, (w:) Nowe podstawy prawne działania kapitału zagranicznego w Polsce, Poznań, 1989, s.85-93, 3) Ansätze der Reform der Umsatzsteuer in Polen, (w:) Fiskalni sistemi u prelaznom razdoblju, Zagrzeb, 1991, s.159-163, 4) Normatywna podstawa opodatkowania, (w:) Podatki w orzecznictwie sądowym, KiK, Warszawa, 1996, s.56-59, 5) Sędzia ocenia ustawę, (w:) Podatki w orzecznictwie sądowym, KiK, Warszawa, 1996, s.80-82, 6) Zagadnienie etyki w opodatkowaniu, (w:) Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Eugeniusza Teglera, Szczecin – Poznań, 1997, s.79-85, 7) Postulat sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe, (w:) Studia z dziedziny prawa podatkowego. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Apoloniusza Kosteckiego, Toruń, 1998, s.85-91, 8) Podatek dochodowy od osób prawnych, (w:) Encyklopedia podatkowa, red. C. Kosikowski, PWN, Warszawa, 1998, s.C96-C123, 9) Podatek od towarów i usług, (w:) Encyklopedia podatkowa, red. C. Kosikowski, PWN, Warszawa, 1998, s.C1-C32, 3

10) Wprowadzenie do Ordynacji podatkowej, (w:) Ordynacja podatkowa. Przepisy związkowe i wykonawcze (współautor – J. Małecki), Poznań, 1998, s.185, 11) Aspekty ustrojowe opodatkowania, (w:) Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga Pamiątkowa ku czci Profesor Natalii Gajl, Warszawa, 1999, s.369-379, 12)

Problem

der

Steuerpflichtungebung

mithilfe

des

bürgenlichen

Rechts,

(w:)

Transformation and Public Bussines Law. Archivum Iuridicum Cracoviense. Polska Akademia Nauk, oddział w Krakowie, 2000-2001, s.47-57, 13) Lobbistyczny aspekt tworzenia prawa podatkowego, (w:) Prawo finansowe i nauka prawa finansowego na przełomie wieków, red. A . Kostecki, Zakamycze, 2000, s.79-81, 14) Hasła podatkowe, (w:) Leksykon Finansów, red. J. Głuchowski, PWE Warszawa, 2001, 15) Koszty uzyskania przychodu w świetle orzecznictwa NSA, (w:) Regulacje prawno – podatkowe i rozwiązania finansowe, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Głuchowskiego, Toruń, 2002, s.75-88, 16) Moralność podatkowa – uwarunkowania i zasadnicze dylematy, (w:) Ex iniuria non oritur ius. Księga ku czci Profesora Wojciecha Łączkowskiego, Prace WPiA UAM, t.IX, Poznań, 2003, s.365-375, 17) Prawo podatkowe, (w:) Encyklopedia Britannica. Edycja polska, t.XXXIV, Poznań, 2003, s.301-307, 18) Zasada zdolności płatniczej jako etyczny aksjomat procesu legislacyjnego, (w:) Prawość i Godność, red. S. Fundowicz, F. Rymarz, A. Gomułowicz, Wydawnictwo KUL, Lublin, 2003, s.109-118, 19) Sprzeczność interesów a sprawiedliwe opodatkowanie – zasadnicze dylematy, (w:) Ius suum quique, Studium Prawno Finansowe, red. W. Konieczny, Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Wacławowi Goronowskiemu, Liber Warszawa 2005, s.115-125. 20) Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego jako źródło prawa podatkowego, Ius et Lex (w:) Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Kabata, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2004, s.176-184. 21) Zasada sprawiedliwości podatkowej a prawodawstwo podatkowe, (w:) W kręgu prawa podatkowego i finansów publicznych, Księga dedykowana Profesorowi Cezaremu Kosikowskiemu w 40-lecie pracy naukowej, Wydawnictwo UMCS Lublin, 2005, s.149-158.

4

22) Zasada równości opodatkowania jako przesłanka respektowania zasady prawidłowej legislacji podatkowej (w:) W kręgu teoretycznych i praktycznych aspektów prawoznawstwa. Księga Jubileuszowa Profesora Bronisława Ziemianina, red. M. Zieliński, Szczecin 2005, s.475-487. 23) Podatnik a państwo (w:) Procedury podatkowe – gwarancje procesowe czy instrument fiskalizmu, red.: H. Dzwonkowski, C.H. BECK, Warszawa 2005, s.63-83. 24) Etyka a opodatkowanie (w:) Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980-2005, red. J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński, NSA Warszawa 2005, s.170187. 25)

Przesłanki

racjonalnej

budowy

systemu

podatkowego

(w:)

Finanasowoje

prawotworcziewstwo i prawoprimienienie w gosudarstwach cientralnoj i wostocznoj Jewropy; red. L. Abramczik, Grodno 2006, s.58-61. 26) Unikanie podwójnego opodatkowania (w:) Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z Niemcami. Komentarz; red. M. Jamroży, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2007, s. 33-41. 27) Idea sprawiedliwości podatkowej (w:) Studia prawnofinansowe; red. A. Drwiłło, t. XVI, Gdańskie Studia Prawnicze 2007, s. 171-181. 28) Konstytucja a prowspólnotowa wykładnia prawa krajowego (w:) Ratio est anima legis. Księga jubileuszowa ku czci Profesora Janusza Trzcińskiego, Warszawa 2007, NSA, s.55-76. 29) Prawodawstwo podatkowe a badania postlegislacyjne (w:) Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, red.: J. Głuchowski, A. Pomorska, J. Szołno-Koguc, KUL Lublin 2007, s.21-29. 30) Stanowienie a jakość prawa podatkowego, [w:] Księga jubileuszowa profesora Ryszarda Mastalskiego, Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego, Oficyna Wydawnicza, Unimex, Wrocław 2009, s. 189-202 31) Zasady podatkowe (w:) System prawa finansowego, t. III Prawo daninowe red. L. Etel, wyd. Wolters Kluwer, 2010, s. 99-130. 32) Stosowanie prawa finansowego przez sądy (w:) System prawa finansowego, t. I Teoria i nauka prawa finansowego, wyd. Wolters Kluwer 2010, s. 360-385.

5

33) Zasada proporcjonalności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego a obowiązek podatkowy (w:) Prawo finansowe w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej, (red.) A. Gorgol, UMCS, Lublin 2011, s. 139-144. 34) Ekonomiczne zasady opodatkowania w ujęciu klasycznych koncepcji podatkowych, (w:) Nauka prawa finansowego po I dekadzie XXI wieku, (red.) J. Czaja – Hliniak, Kraków 2012, s. 177-186. 35) Opodatkowanie a etyka – wybrane aspekty, (w:) Ius Fiscale, Studia z dziedziny prawa finansowego, red. H. Litwińczuk, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka, Warszawa 2012, s. 203210. 36) Aspekt ustrojowy granic opodatkowania a prawa podmiotowe podatnika (zarys problematyki), (w:) Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 421 – 429. 37)

Wystąpienie przez

sąd

krajowy

z

pytaniem prejudycjalnym do

Trybunału

Sprawiedliwości Unii Europejskiej a zawieszenie postępowania podatkowego (w:) Prawo finansowe po transformacji ustrojowej, Międzynarodowe i europejskie prawo podatkowe, Zjazd Katedr Prawa Finansowego i Podatkowego, Łódź 5-6 czerwca 2012 r., Łódź 2013. 38) Ekonomiczne a etyczne granice opodatkowania – rodowód problemu (w:) XXV lat przeobrażeń w prawie finansowym i prawie podatkowym – ocena dokonań i wnioski na przyszłość, red. Z.Ofiarski, Szczecin 2014, s. 411-417. Artykuły 1) Funkcje finansów socjalistycznych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, 1974, s.163-170, 2) Model konsumpcji socjalistycznej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny nr 4, 1975, s.79-95, 3) Pożyczki gotówkowe jako nowa forma finansowania indywidualnej konsumpcji ludności, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, 1977, s.119-129, 4) Zasady kredytowania indywidualnej konsumpcji ludności, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 1978, s.95-103,

6

5) Kredytowanie indywidualnego budownictwa mieszkaniowego w woj. poznańskim, Kronika Wielkopolski, nr 1, 1978, s.61-69, 6) Opodatkowanie dochodów ludności na podstawie znamion zewnętrznych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1980, s.65-70, 7) Postępowanie podatkowe po nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego (współautor – R. Hauser), Organizacja – Metody – Technika, nr 10, 1980, s.25-29, 8) Kredyty dla młodych małżeństw, Życie Gospodarcze, nr 1, 1981, s.6-7, 9) Preferencje społeczne w polityce kredytowej, Polityka Społeczna, nr 5, 1981, s.9-12, 10) Opodatkowanie obrotu jednostek gospodarki uspołecznionej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 1981, s.167-173, 11) Opodatkowanie konsumpcji ludności, Życie Gospodarcze, nr 40, 1981, s.6-7, 12) Prawo finansowe jako przedmiot nauczania, Życie Szkoły Wyższej, nr 12, 1981, s.47-49, 13) Społeczny aspekt podatku obrotowego, Polityka Społeczna, nr 1-2, 1982, s.38-40, 14) Niektóre aspekty prawotwórstwa finansowego, Nowe Prawo, nr 3-4, 1982, s.141-145, 15) Zmiany przepisów o zobowiązaniach podatkowych, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1982, s.59-65, 16) Niektóre aspekty opodatkowania dochodu gospodarki nieuspołecznionej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 1982, s.147-152, 17) Sądownictwo administracyjne w zakresie zobowiązań podatkowych, Organizacja – Metody – Technika, nr 10, 1982, s.15-18, 18) Niektóre społeczno-gospodarcze i polityczne uwarunkowania procedury podatkowej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 1982, s.165-177, 19) Zagadnienie niefiskalnych celów opodatkowania gospodarki nieuspołecznionej i ludności w Polsce, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, 1984, s.129-134, 20) Pośredni charakter podatku obrotowego, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 1985, s.177-185, 21) Polityka finansowa państwa wobec rodziny, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1985, s.103-113, 22) Założenia opodatkowania jednostek gospodarki uspołecznionej, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 1986, s.127-141,

7

23) Kształtowanie udziału ludności w dochodzie narodowym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 1989, s. 251-262, 24) Podatek obrotowy jako instrument pośredniego opodatkowania ludności, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, nr 40, 1989, s.83-102, 25) Zasada sprawiedliwości w polskim systemie podatkowym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3, 1989, s.53-61, 26) Zagadnienie reformy polskiego systemu podatkowego, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 4, 1989, s.67-78, 27) Zmiany w prawie dewizowym, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 1990, s.67-77, 28) Zagadnienie neutralności systemu podatkowego, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2, 1990, s.79-88, 29) Zasada zdolności płatniczej podatnika, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 3-4, 1990, s.23-32, 30) Dziwactwa legislacji podatkowej, (współautor – J. Małecki), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Iuridica, nr 54, 1992, s.141-151, 31) Granice fiskalizmu, Glosa, nr 1, 1995, s.1-3, 32) Funkcja trwałej wydajności podatku i funkcja sprawiedliwości a system podatkowy, Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 1, 1995, s.57-63, 33) Mentalność i moralność podatkowa, Glosa, nr 3, 1995, s.1-3, 34) Grupy nacisku a prawo podatkowe, Przegląd Podatkowy, nr 4, 1995, s.3, 35) Postulat sprawiedliwości a system podatkowy, Monitor Podatkowy, nr 4, 1995, s.102104, 36) Przywilej podatkowy czy pułapka podatkowa, Glosa, nr 9, 1995, s.1-2, 37) Opodatkowanie działalności nie objętej zezwoleniem, Przegląd Podatkowy, nr 8, 1995, s.3-4, 38) Niebezpieczny precedens (w sprawie podatku VAT), Przegląd Podatkowy, nr 10, 1995, s.3-4, 39) Uznanie administracyjne w procesie stosowania prawa podatkowego, Glosa, nr 3, 1996, s.1-2, 40) Problemy teorii opodatkowania w Polsce (artykuł dyskusyjny), Glosa, nr 4, 1996, s.3-5, 8

41) Polityka podatkowa w Polsce i przesłanki jej kształtowania, Monitor Podatkowy, nr 5, 1996, s.129-131, 42) Związki prawa cywilnego z prawem podatkowym, Przegląd Podatkowy, nr 11, 1996, s.34, 43) Postulat sprawiedliwości podatkowej i jego implikacje, Studia Prawnicze, nr 2, 1997, s.514, 44) Prawo powszechnie obowiązujące jako podstawa decyzji podatkowej, Monitor Podatkowy, nr 10, 1997, s.289-291, 45) Dywidenda w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – zasady o kontrowersje, Monitor Podatkowy, nr 12, 1997, s.353-355, 46) Ordynacja podatkowa – oczekiwania i rzeczywistość, Studia Prawnicze, nr 3-4, 1997, s.33-50, 47) Podstawowe konstrukcje prawne Ordynacji podatkowej, część I, Monitor Podatkowy, nr 4, 1998, s.100-105, 48) Podstawowe konstrukcje prawne Ordynacji podatkowej, część II, Monitor Podatkowy, nr 5, 1998, s.137-140, 49) Powstawanie zobowiązań podatkowych, część I, Monitor Podatkowy, nr 6, 1998, s.16972, 50) Powstawanie zobowiązań podatkowych, część II, Monitor Podatkowy, nr 7, 1998, s.201205, 51) Podatki a polityk, Przegląd Podatkowy, nr 7, 1998, s.3-4, 52) Koszty uzyskania przychodu – zagadnienia ogólne, Glosa, nr 2, 1999, s.1-4, 53) Koszt uzyskania przychodu, Nowe Życie Gospodarcze, nr 7, 1999, s.35-38, 54) Wybrane zagadnienia prawodawstwa podatkowego, Przegląd Legislacyjny, nr 1, 1999, s.11-33, 55) Przychody z kapitałów pieniężnych, (współautor – J. Małecki), Aktualności Rachunkowo Podatkowe, nr 7-8, 2002, s.9-14, 56) Ochrona wolności i praw ekonomicznych a granice opodatkowania – zasady i kontrowersje RPEiS, nr 3, 2005. s.19-33. 57) Principle of Tax Justice and Tax System (w:) Public Policy and Administration, No. 15, Wilno 2006, s.57-61.

9

58) Koszt podatkowy – zasady i kontrowersje (w:) Kwartalnik Prawa Podatkowego, nr 1/2007, Łódź, s.19-66. 59) Sędzia sądu administracyjnego a prawotwórstwo sądowe – zasadnicze dylematy, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4, 2007, s.7-19. 60) Koszt podatkowy – aspekt teoretyczno-prawny, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5/6, 2007, s.23-35. 61) Sprawiedliwość opodatkowania jako przesłanka prawodawcza i orzecznicza, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 1 (16), 2008, s.23-36. 62) Świadczenie pomocy prawnej lub obrony z urzędu a źródło przychodów, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 4 (19), 2008, s.9-18. 63) Sędzia sądu administracyjnego a idea autorytetu, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 5 (20), 2008, s.9-35. 64) Zapłata podatku a przedawnienie zobowiązań podatkowych, RPEiS, nr 3/2008, s.63-74. 65) Zasady podatkowe – systematyka i znaczenie, Prawo i Podatki, Wydanie specjalne nr 4/2008, s.17-22. 66) Formuła kosztów osiągnięcia, zachowania i zabezpieczenia przychodów w orzecznictwie Najwyższego

Trybunału

Administracyjnego,

Zeszyty

Naukowe

Sądownictwa

Administracyjnego, 5(26) 2009 str. 8-24. 67) Sędziowski autorytet a manipulacja, Dodatek do Monitora Prawniczego, nr 3/2010 s. 4753 68) Sędzia sądu administracyjnego a idea prawa (badania sondażowe), współautorzy R. Koc, S. Kowalik, M. Zirk-Sadowski, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego, nr 1(29) 2010, s. 9-35. 69) Ocena przepisów Ordynacji podatkowej w orzecznictwie sądów administracyjnych, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 5-6/32-33/2010, ss. 122-142. 70) Sędzia a „poprawianie” prawa – zasadnicze dylematy, Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 1(40) 2012, s. 9 – 17. 71) Sądownictwo administracyjne a zasada dura lex sed lex, Państwo i Społeczeństwo, 2012 (XII) nr 3, s. 193-197.

10

72) Ekspertyza na temat przedstawionego przez Prezydenta RP projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa w zakresie propozycji ujęcia art. 2a Op, Zeszyty Prawnicze, Biuro Analiz Sejmowych, nr 2(46), 2015, s. 39-66.

Recenzje 1) Z. Ofiarski, Ustawy – o opłacie skarbowej i o podatku od czynności cywilno prawnych. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2001, (w:) Przegląd Podatkowy, nr 8, 2001, s.60, 2) Ordynacja podatkowa. Komentarz. C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A.Huchla, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa, 2003,(w:) Przegląd Podatkowy, nr 6, 2003, s.60-62. 3) A. Hanusz, Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego, Zakamycze 2004, s.282, (w:) Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, nr 2/2005, s.239-241. 4) C. Kosikowski, Podatki. Problem władzy publicznej i podatników. Warszawa 2007 (w:) RPEiS, 2008, nr 1, s.251-255. 5) R. Hauser, J. Trzciński, Prawotwórcze znaczenie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, LexisNexis, Warszawa 2008 (w:) RPEiS, z. 4/2008, s.223-228. 6) S. Babiarz, Spadek i darowizna w prawie cywilnym i podatkowym, LexisNexis Warszawa 2010 (w:) Podatki i prawo podatkowe, nr 3/2010 s. 35. 7) J. Brolik, Urzędowe interpretacje prawa podatkowego, LexisNexis Warszawa 2010 (w:) Jurysdykcja Podatkowa nr 3/2010 s.95. 8) P. Pietrasz, J. Siemieniako, E. Wróblewska, Czynniki zmniejszające rolę władczych form działania administracji skarbowej w realizacji zobowiązań podatkowych, Przegląd Podatkowy nr 8/2013 s 10 - 11. 9) W. Modzelewski, Nieuczesany komentarz o rządzeniu, podatkach i państwie naszym – rok 2012, Warszawa 2013, Przegląd Podatkowy nr 10/2013, s. 8. 10) Recenzja monografii – Zagadnienia ogólne prawa podatkowego, red. W.Nykiel, M.Wilk, Łódź 2014, Przegląd Podatkowy nr 8/2015, s. 9-10.

11

Glosy 1) Zapłata podatku na podstawie decyzji nieostatecznej, Glosa do wyroku NSA z dnia 15 września 2004 r., FSK 481/2004 (w:) Przegląd Podatkowy nr 6, 2005, s.44-47. 2) Glosa do uchwały siedmiu sędziów NSA z dnia 08-10-2007 r. I FPS 2/07, Orzecznictwo Sądów Polskich, z.5/2008, s.356-361. 3) Glosa do postanowienia NSA z dnia 25-01-2008 r., II FZ 646/07, Orzecznictwo Sądów Polskich, z.7-8/2008, s.575-578. 4) Glosa do wyroku NSA z dnia 25-09-2007 r., II FSK 1018/06, Przegląd Orzecznictwa Podatkowego nr 4, 2008, s.318-320. 5) Glosa do postanowienia NSA z dnia 22-02-2008 r., II FZ 60/08, Orzecznictwo Sądów Polskich, s.916-919. 6) Glosa do uchwały składu siedmiu sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 listopada 2008 r. I FPS 2/08, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 4/2009, s.313 – 321 7) Glosa do wyroku NSA z dnia 6.12.2007r., II GSK 231/07, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 12/2009 8) Glosa do wyroku NSA z dnia 6 maja 2009r. sygn. Akt II FSK 1794/08, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 1 z 2011, s. 42-45 9) Glosa do wyroku WSA w Białymstoku z dnia 16 grudnia 2009 r. sygn. akt I SA/Bk498/09 Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego nr 2/35/2011, ss. 140-149 10) Glosa do Uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2012 r., sygn. akt II FPS 1/11, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 11/2012 11) Glosa do wyroku NSA z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1365/10, Kara umowna jako koszt uzyskania przychodów, Jurysdykcja Podatkowa nr 1/2012, s. 92 – 95 12) Glosa do postanowienia NSA z dnia 10 lipca 2013r. sygn. Akt I FSK 1133/13, Orzecznictwo Sądów Polskich nr 2/2014, s. 195-198 13) Glosa do wyroku NSA z 16 kwietnia 2013 r., sygn. akt II FSK 410/11, Orzecznictwo Sądów Polskich, zeszyt 7-8 z 2014, s. 967-970 14) Glosa do wyroku NSA z dnia 6 listopada 2014 r., IOSK251/14, Orzecznictwo Sądów Polskich, nr 9, 2015, s. 1286-1290. 12

Publicystyka 1) Złudny mit zasady in dubio pro tributario w prawie podatkowym, Gazeta Prawna 2.03.2015, s. B4. 2) Nie traktujmy rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika jako dogmatu, Gazeta Prawna, 12.08.2015, s. B3. 3) Wykładnia zawsze się uda , Rzeczpospolita, dodatek Rzecz o Prawie, 5.08.2015, s.6. 4) W poszukiwaniu sprawiedliwego kodu, Rzeczpospolita, dodatek Prawo co dnia, 9.09.2015, s. 4-5. 5) Sędziowski autorytet a manipulacja, Rzeczpospolita, dodatek Rzecz o Prawie, 23.09.2015, s. 4-5.

13