MOBİL SANTRAL KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

MOBİL SANTRAL KULLANMA VE BAKIM TALİMATI 1 Giriş: Mobil buhar santralinizi yüksek verimde ve ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli kullanmak i...
Author: Koray Karagöz
17 downloads 0 Views 3MB Size
MOBİL SANTRAL KULLANMA VE BAKIM TALİMATI

1

Giriş: Mobil buhar santralinizi yüksek verimde ve ekonomik çalıştırmak, rahat ve uzun süreli kullanmak için bu kılavuzu dikkatlice inceleyiniz. Anlaşılmayan bir konu hakkında lütfen bilgi alınız. Buhar jeneratörünün işletimini mekanik tesisat ve elektrik bilgisine sahip teknik elemanlara yaptırınız.

Garanti ve servis: Kullanım kılavuzunda belirtilen esaslar ve uyarılara uymak koşulu ile cihazınız, malzeme ve işçilik hatalarına karşı iki yıl MEKSİS A.Ş. garantisi altındadır. Ancak kazan üzerine monteli brülör firmamız imalatı olmadığından servis problemi ile karşılaşmamanız için brülör garantisi hakkında brülör üretici firmaya danışınız

2

SİSTEMİN ANA PRENSİBİ : Buhar jeneratörü, üzerindeki yakıt brülörüne bağlı olarak, yakıtın yanmasıyla buhar üretir. Jeneratör üzerinde brülör ve diğer aksesuarların tam otomatik olarak çalışması için tüm gerekli donanım mevcuttur. Jeneratör içerisinde su seviyesi Tardiye (sıvı seviye düzenleyici ) cihazı ile basınç ise işletme prosestatı ile kontrol edilir. Ham su borusuna bağlanan ham su, su tasfiye cihazından geçerek sistemdeki kayıpları karşılamak üzere kondense tankına verilir. Kondense tankı içerisinde biriken kondense dönüşleri ve yumuşatılmış su, jeneratör besi pompası ile otomatik olarak jeneratöre beslenir. Jeneratör üzerinde aşırı basınca karşı sistemi korumak için bir yaylı, birde ağırlıklı olmak üzere iki adet mekanik emniyet ventili mevcuttur. Ayrıca alçak su seviyesi ve yüksek basınç için jeneratör üzerinde ışıklı ve sesli alarm sistemi vardır, bunlar brülör çalışma mekanizmasını durduracak şekilde tasarlanmıştır. Buhar jeneratöründe üretilen buhar kolektör vasıtası ile bir hatla buhar ihtiyaçlarının karşılanması gayesi ile santral dışına yönlendirilebilmektedir. Buharın bir kısmı da sıcak su elde edilebilmesi gayesi ile akümülasyon tankını besleyen plakalı eşanjöre yönlendirilebilmektedir.Akümülasyon tankındaki su sıcaklığının kontrolü bir adet termostatik vana ile sağlanmaktadır. Siteme su alınması, suyun sertliğinin alınması,suyun buhar jeneratörüne yönlendirilmesi,buharın plakalı eşanjöre yollanması,jeneratör ve diğer cihazlar içersindeki tüm otomasyon sistemi santral içersinde bulunan PLC kontrollü elektrik panosu tarafından gerçekleştirilmektedir. Sistemin genel görünüşü,mobil santral içersinde bulunan ekipmanlar numaralandırılarak Şekil-1 de detaylı olarak gösterilmiştir. Kullanma kılavuzunun bundan sonraki bölümlerinde bu numaralandırma sistemi kullanılacağından ilgili parçaların bu şekil üzerinden takip edilmesi önerilir.

3

4

BUHAR JENERATÖRÜ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI: Ön hazırlıklar

:

a) Kendisinden ekonomik ve teknik bir hizmet beklediğimiz tesisatın beklenen hizmeti görebilmesi için bu tesisatın daha ilk günden teknik bir elemanın kontrolüne bırakılması gerektirmektedir. b) Jeneratör yakılmadan önce jeneratör üzerindeki ve tesisattaki armatür ve cihazların iyi çalışır durumda oldukları kontrol edilmelidir. Herhangi bir kusur varsa mutlaka giderilmelidir. Donma riski olan bölgelerde, besi suyu hattı ve bağlantılı olduğu yerler dikkatlice kontrol edilerek, gerekirse ısıtma yoluna gidilmelidir. c) Şekil-2 ‘den takip edilebileceği üzere ham su hattından su tasfiyeye(19) 36 nolu vana vasıtası ile su vererek, su tasfiyeyi yumuşak su konumuna getiriniz (Normalde tasfiye cihazı ayarları yapılı olduğundan bu işlem yapılmayacaktır) . Yumuşatılmış suyu kondense tankına( 17) doldurunuz. Tank dolduktan sonra 1 veya 2 numaralı kondense pompalarından birini çalıştırarak (sadece çalışan pompanın giriş/çıkış vanası(25) açılacak, diğer pompanın vanaları kapalı olacak) , jeneratör hava tahliye vanasını(9) açık tutarak buhar jeneratörünü (3) tağdiye (6) seviyesine kadar su doldurunuz. Eğer jeneratörümüz tek pompalı ise mevcut pompanın giriş çıkış vanalarını açınız.

SEKİL-2

d) Jeneratöre su verirken elektrik panosu (1) üzerinde ki alarm ve brülör çalıştırma şalterini kapatınız, böylece otomasyon sistemi kapanarak, su dolma esnasında alarmın çalışması önlenmiş olacaktır. Dolma işlemi sona erdiğinde mutlaka bu şalterler açılmalıdır.

5

e) Brülörü (2) çalıştırmadan önce yakıt tankının (33)dolu olduğunu kontrol ediniz ve yakıt giriş çıkış vanalarını (53) açınız.

ŞEKİL-3

Son kontroller

:

a) Su kondense tankı (17) veya besi deposu mutlaka dolu olmalıdır. b) Jeneratördeki (3) su normal seviyesine ulaşmış olmalıdır. c) Jeneratör çıkış ventili (7),(43) kapalı tutulmalıdır. d) Jeneratör üzerindeki bütün vanaların kapalı olduğu kontrol edilmelidir. e) Prosestadların işletme basıncına göre ayarlanmış olup olmadığı kontrol edilmelidir. f) Kolektör üzerindeki bütün vanaların (7),(43),(10) sıkıca kapalı olduğu kontrol edilmelidir.

6

g) Jeneratöre su verilirken jeneratör hava alma vanası (9) açılarak jeneratörde hava sıkışması önlenmelidir. Jeneratör dolunca bu vana kapatılır.

ŞEKİL-4

Önemli not 1: Kazan tağdiye cihazının bağlı olduğu kolektörde bulunan kazan emniyet elektrotları kazan içerisinde su yok iken kazanı emniyete aldığından kazan ilk su doldurulurken, elektrik kumanda panosunda yer alan sıvı seviye kontrol rölesi üzerindeki up-down ayar potansiyometresinin konumu değiştirilerek kazana su doldurulmalıdır. Kazan emniyet seviyesine kadar su dolduğunda pompa duracak ve aynı ayar işlemini tersine yapılarak otomatik su doldurma işlemine devam edilecektir. Elektrik panosu üzerinde ki alarm şalteri su dolum esnasında kapatılacak ve sistemin zaten kontrol altındayken alarm çalması önlenecektir. Su doldurma işlemine pompa otomatik olarak başladığında unutulmadan bu şalter tekrar açılmalıdır.

Önemli not 2: Su tasfiye cihazını(19) kullanma talimatlarına uygun olarak kullanınız. Zaman su numunesi alarak sertliğini kontrol ediniz. Cihazı yerinde ve doğru olduğu şekilde kullanmamanız halinde buhar jeneratörünüz ve kontrol cihazlarınız kireçlenecektir ve tıkanarak fonksiyonlarını yerine getiremeyecektir. Kontrol cihazlarının kireçlenmesi jeneratörde tehlikeli aksaklıklar oluşturacağı gibi, jeneratörün kireçlenmesi de jeneratörün yanarak veya tıkanarak kullanılmaz hale gelmesine neden olacaktır. Kazan besi suyu için istenilen en yüksek değerler aşağıdaki gibi olmalıdır: Toplam Sertlik Yağ Miktarı

1–2 FSB’den az 2 mg/lt ‘ den az 7

Oksijen Toplam Demir Toplam Karbondioksit Silikat S1O2 PH Değeri

0,005 mg/lt ‘den az 0,005 mg/lt ‘den az 20 mg/lt ‘den az olabildiğince az 7–9,5 arası

Eğer buharı tek hat ile belli bir noktaya taşıyacaksanız, buhar vanasına direkt bağlantı yapınız. Aksi durumda buhar dağılımına göre bir kolektör yapınız ve buhar dağılımını bu kolektörden sağlayınız. Buhar hatlarından jeneratör üzerine yük gelmemesini (statik veya termal genleşmeden dolayı oluşabilecek)kesinlikle önlenecek şekilde bağlantılarınızı oluşturunuz.

BUHAR JENERATÖRÜNÜN VERİLMESİ:

DEVREYE

ALINARAK

BUHARIN

TESİSATA

Jeneratöre yakıt beslenip tutuşturulmadan önce; a) Jeneratörde(9) su seviyesi tekrar kontrol edilmelidir. Gerekirse besi pompası (14) kontaktörü üzerindeki butona basılarak takviye yoluna gidilmelidir. b) Yakıt hattı bağlantılarının brülöre doğru yapıldığı kontrol edilmelidir. Eğer yanlışlık var ise düzeltilmelidir. c) Elektrik tesisat beslemenizin standartlara uygun voltaj ve frekansta olduğunu, topraklama hattınızın mutlaka bağlandığını kontrol ediniz d) Manometrelerin düzgün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. Bürülör (2) çalıştırılıp, brülör ve kondense pompası(14) otomatik konuma alınır. e) Kapalı devre buhar tesisatlarında eğer sistem daha önceden su ile test edilmiş ise tesisatta su olmadığından emin olunuz. f) Jeneratör buhar üretmeye başlayıncaya kadar, hava tahliye vanası(9) bir miktar açık bırakılır ve buharın az çıktığı görülür. Böylece sistemde kalan son hava da sistemden tahliye edilmiş olur. Vana kapatılır sistem işletme basıncına ulaştığında jeneratörün otomatik yapması gözlenir. Jeneratör istenen basınca ulaştığında önce çıkış vanası daha sonra varsa kollektör üzerindeki vanalar (7),(43) itina ile gayet yavaş bir şekilde açılarak tesise buhar verilir. Önemli notlar 3: Buhar vanalarını kesinlikle hızlı açıp kapamayınız. Aksi takdirde oluşacak koç darbeleri tesisatınıza zarar verecek ciddi problemlere sebep olabilecektir.

8

Sıcaksu üretimi için buhar kolektörü üzerindeki (43) numaralı vanayı açarak plakalı eşanjöre buharı yönlendiriniz,eşanjörün çalışması için (44) numaralı,(45) numaralı vanaları açınız.(By pass vanaları hariç)Hemen akabinde soğuksu giriş vanası(46),plakalı eşanjör su giriş(52) ve su çıkış valasını(55) açınız ve resirkülasyon pompasını (51) çalıştırınız. Sıcaksu alınması gerektiğinde sıcaksu çıkış vanasını da (47) açınız.

SEKİL-5

İŞLETME ESNASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR: a) Buhar jeneratörünün çalışması anında su seviyesi zaman zaman gözlenmelidir. b) Manometrelerdeki basınçlar kontrol edilerek, olağan dışı hal görülmesi halinde sistem durdurularak kontrol edilmelidir. c) Emniyet ventilleri(8) her hafta bir defa açılarak kireç kaplaması önlendiği gibi mekanizmanın işletilmesi sağlanmalıdır. d) Jeneratör dibinde tortu ve çamur birikebilir. Bu itibarla jeneratör basıncı 0,5 atü’ye düşürülerek blöf ventilinden (10) tortu alınır. Besi suyunun evsafına veya çamur yapma karakteristiğine göre jeneratör haftada bir veya onbeş günde bir blöf edilmelidir.

DİKKAT: Jeneratörün blöf edilmesi için buhar istihsalinin en düşük olduğu zamanlar tercih edilmelidir; e) Şekilde ki G3, K, T3 vanalarını açılarak kolektör grubu her gün blöf edilmelidir. Ayrıca T1, T2 ve T3 vanaları da konumları değiştirilerek tadiye cihazının buhar ile de

9

temizlenmesi sağlanmalıdır. Aynı işlem su seviye göstergesinin G1, G2 ve G3 vanalarına da uygulanarak yapılmalıdır.

Bağlantı kolektörü G1 T1 Elektrot G2 T2 T3 G3 K

Şekil-5..:Jeneratör buhar kolektörü,seviye göstergesi,Tağdiye cihazı ve vavaları f) Her altı ayda bir tağdiye cihazı (6) şamandıra haznesini kontrol edininiz ve blöf esnasında akmamış bulunan ve hazne iç ve dış kenarlarına yapışmış bulunan yabancı maddeleri temizleyiniz. g) Kontak ayarlarında herhangi bir değişiklik yapıldığında T1-T2-T3 vanalarını uygun sırayla açıp kapayarak cihaz haznesini yavaş bir hızla su ile doldurup boşaltarak kontrol pozisyonlarının limit durumlarında devre fonksiyonlarına uygun olup olmadığını kontrol ediniz. h) Cihazın dışında meydana gelecek kısa devreler, cam tüpün patlaması dâhil kontaklarda sıkışmaya neden olabilirler. Bu gibi durumlarda arızalı kontağı yenisi ile değiştiriniz. k) Haftada bir defa akümülasyon tankı (37) altında bulunan blöf vanasını (38) açarak akümülasyon tankını blöf ediniz,aynı şekilde kondens tankı(17) altındaki kondens blöf vanasını ((28) açınız.

BUHAR JENERATÖRÜNÜN DURDURULMASI: Jeneratörün yakıt beslemesi veya brülör durdurulur. Eğer varsa jeneratör içindeki içerisindeki yakıt tamamen yanıncaya kadar baca çıkışları açık bırakılır. Buhar santralının kıssa süreli durdurulması halinde mobil santral içersinde bulunan elektrikli ısıtıcıyı soğuk havalarda mutlaka devreye alınız..

10

BUHAR JENERATÖRÜNÜN UZUN SÜRELİ DURDURULMASI: Sistem uzun süreli durdurulacak veya taşınacak ise sistem içerisinde bulunan, - Buhar jeneratörü (3) - Yakıt tankı (33) - Kondense tankı (17) - Su tağdiye cihazı (6) - Jeneratör kolektörü (4) - Tahliye ve blöf vanaları (23) - Besi pompası (14) açılarak içerisinde ki tüm su boşaltılmalıdır. Aksi takdirde cihazlar içerisinde kalan su bir don halinde ilgili üniteyi tahrip edebilir. ELEKTRİK PANOSU VE ELEKTRİK AKSAMI Kazan elektrik panosu kapağı üzerinde bulunan ekipmanların ise işlevleri aşağıdaki şekildedir. 3 faz sinyal lambası

Durum bilgisi gösterim ve kontrol paneli

Acil stop butonu Kontrol butonları ( cihaza göre değişiklik gösterebilir )

Aydınlatma Aç-Kapa Mandal Buton Brülör Aç-Kapa Mandal Buton Alarm Aç-Kapa Mandal Buton Eşanjör Aç-Kapa Mandal Buton Pompa Aç-Kapa Mandal Buton

11

Elektrik aksamı : Kazan üzerinde bulunan elektrikli aksam ve kumanda cihazları uygun kalite ve standartlara sahiptir. Sistemin en uygun emniyetli şekilde çalışmasını sağlayacak şekilde dizayn edilmiştir.Belli kapasite aralıklarına kadar elektrik aksamı ve kumanda elemanları kazanlarımızda sabittir. Kontrol panelinin görevi, ekranında beliren uyarı ve anlamları: 1-) Besi pompası devrede: 2-) Besi pompası termik arıza: 3-) Brülör devrede: 4-) Brülör arıza: 5-) Yüksek basınç alarmı: 6-) Alçak su seviyesi alarmı: 7-) Baca sıcak kazan kirli alarmı: 8-) Faz hatası:

BUHAR JENERATÖRÜ KONTROL PANELİ A-TANIM Buhar Jeneratörü kontrol paneli 3 parçadan meydana gelmektedir. Kontrol bölümü, işlemci bölümü ve panel bölümü. Kullanıcılar sistemi panel bölümünden takip ve kontrol ederler. Kullanıcıların müdahale ve kontrol ettiği panel bölümünü maddelere ayıracak olursak; 1- DEL (silme) tuşu 2- Grafik ekran 3- ALT (fonksiyon) tuşu 4- Durum sinyal ledleri 5- * durum seçim tuşu 6- Sağ ve aşağı ok seçim tuşu 7- OK (onay-tamam) tuşu 8- Yukarı ve sol ok seçim tuşu 9- ESC (geri-iptal) tuşu

Ekrandan yapacağımız izleme, sistemin o anki baca sıcaklık, buhar basıncı ve buhar sıcaklığı değerlerini eğer varsa alarm durumunu görmemize olanak sağlar. Eğer sistem çalışma değerlerinde bir değişiklik yapacak olur isek yine aynı ekranda bu değişiklik değerlerini görebiliriz. Tuş takımı ile kullanım operatöre sadece sistem ayarlarını değiştirme olanağı sağlar. Diğer program ayar ve sistem temel ayarları şifre korumalı olup sadece servis tarafından müdahaleye izinlidir. B-EKRAN UYARI SAYFALARI 1-Çalışma Ekranı

12

Bu ekranda eğer sistemimizde bir hata yok ve o anki basınç, buhar sıcaklığı ve baca sıcaklığını sayısal ve grafiksel olarak görebiliriz.

2-Acil Stop Butonu Basılı Ekranda eğer bu uyarıyı görüyor isek sistemi adından da anlaşılacağı üzere acil bir durum esnasında kolay ve hızlı bir şekilde sistemi durdurmak için kullanılan bir butonun sistemi kapattığını belirtir.

3-Elektrik Beslemesi Problemi Bu uyarı ekrana sistemi besleyen elektrik geriliminde bir problem olduğu zaman ekrana gelir.

4-Yüksek Basınç Tehlikesi Bu uyarı mesajı geldiğinde sistem kumandası komple kapatılmıştır. Emniyet sensörü sistemi kapatmamış, basınç emniyet şalteri sistemi kapatıp alarm vermiştir.

13

5-Alçak Su Seviye Tehlikesi Sistemi kontrol eden su seviye emniyet elektrotları kazandaki su seviyesini algılamaz ise bu uyarıyı verir.

6-Yetersiz Su Seviyesi Normal çalışma durumunda bir nedenden dolayı (pompa termik atık, pompa hava yapması, besi suyu hattında problem, ana su hattında su olmaması vs.) kazanda eksilen su takviye edilemez ise bu uyarı ekranı ile karşılaşılır.

7-Besi Pompası Devrede Besi pompasına devreye girmesi için her komut geldiğinde bu yazı ekranda belirir.

14

8-Basınç Alarm Seviyesine Ulaşıldı Bu uyarı sisteme bağlı olan basınç sensörünün emniyet set değerine ulaşıldığını belirtir. Bu set değerine ulaşılmasının sebepleri; yanlış ayar, brülörde bir problem nedeni ile durmaması, kısa devre sonucu kumanda devresi hattının kilitlenmesi vs.)

9-Besi Pompası Termik Röle Atık Besi pompası susuz kalmış, elektrik beslemesi problemli olmuş, pompa mili sıkışmış vb… problemlerden kaynaklı besi pompası zorlanmış ve koruma rölesi pompayı emniyete almıştır. Bunun için panelde bu uyarı ekranı görülür.

15

10-Brülör Arızada Brülörde herhangi bir arıza olduğunda bu yazı ekranda görülür.

11-Baca Sıcaklığı Yüksek Bu uyarı ekranı kazan basıncındaki sıcaklığın istenilen değerin üzerine çıktığında panelde okunur. Sebebi; brülör ayarsız olabilir, kazan alev boruları kirlenmiş olabilir. 12-Yüksek Buhar Sıcaklığı Buhar sıcaklığı ve basıncı doğru orantılıdır. Ayarladığımız buhar sıcaklığının üzerine çıkılır ise sistem bu ikaz ile bizi uyarır. C-KONTROL CİHAZI PARAMETRE AYARLARI Aşağıda anlatılan parametre ayarları ve bu ayarlara bağlı kontrol elemanları opsiyoneldir. İstendiğinde sözleşmeye bağlı olarak eklenebilmekte veya sipariş esnasında belirtildiğinde konfigürasyon değiştirilmektedir. Ayrıca kontrol ünitesi ve paneli üretici firma değişikliklerinde parametre ayar şekli değişebilmektedir. Bu gibi durumda kullanma klavuzunuz değiştirilecektir. Cihaza bağlı 3 adet sensör bulunur ve buhar basıncı buhar sıcaklığı, baca sıcaklığı değerleri bu sensörler ile algılanır. Sistemi kontrol etmek için cihaza belirli sınır değerleri ve durma değerleri girilir. Sensörler bu değerlere denk gelen değerleri algıladığında sistemdeki bazı cihaz ve makinalara çalış yada dur komutları verilir. Cihazda parametre ayarlarını görebilmemiz için sistemin çalışma ekranında olması gerekir. Yani hiçbir hata uyarısı vermiyor olması gerekir. Aksi taktirde hata durumları aciliyet gerektirdiğinden ayar yapmamıza izin vermeyecektir. Cihazda ayarlayabileceğimiz 3 parametre mevcuttur. Bunlar, buhar basıncı, buhar sıcaklığı ve baca emniyet sıcaklığıdır. Bu ayarlar birbirleri ile doğru orantılı olduğundan bir değeri arttırdığımızda diğer değerleride arttırmamız gerekir.

16

1-BUHAR BASINCI AYAR PARAMETRESİ a-) Parametre ayarlarına geçmek için panelde bulunan yön tuşlarından sağ ok tuşuna bir kez basılır. Ekranın sağ tarafında bulunan kırmızı let ışık yanar ve karşımıza şifre sorgu ekranı gelir.

b-) Şifre sorgu ekranına şifreyi girmek için yukarı-aşağı ok tuşları ile rakamları, sağ-sol ok tuşları ile haneleri seçeriz. c-) Kullanıcı ayar şifresi: 5 4 3 2 1 ‘dir. Bu şifreyi girdikten sonra -OK- tuşu ile şifreyi onaylarız. d-) Eğer şifreyi unuttuk ise veya ayardan vazgeçersek ESC tuşuna uzun basarak normal çalışma ekranına döneriz. e-) Şifreyi -OK- tuşu ile onayladıktan sonra karşımıza BASINÇ AYARI ekranı gelir.

Bu sayfada işlem yapmak ister isek -OK- tuşu ile sayfayı seçiyoruz. Ekranda değiştirebileceğimiz değerler üzerinde imleç yanıp sönmeye başlar. Değiştirmek istediğimiz değerin üzerine yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanarak imleci getirir ve -OK- tuşuna basarak seçeriz. Seçtiğimiz parametrenin karşısındaki değerleri gösteren rakamlar yanıp sönme hareketine başlar. Değeri arttırma için yukarı, azaltmak için aşağı ok tuşuna basarak istediğimiz değere ulaşırız. Ardından -OK- tuşuna tekrar basarak hafızaya alırız. İmleç tekrar yanıp sönmeye başlar. Eğer bu sayfada değiştirecek bir değer yok ise -ESC- tuşuna basarak normal çalışma ekranına dönülür.

17

2-BUHAR SICAKLIK AYAR PARAMETRESİ Birinci maddenin e şıkkına kadar aynı işlemler gerçekleştirilir. Şifre onayından sonra karşımıza basınç ayar sayfası gelir. Sağ ok tuşuna birkez basarak buhar sıcaklık ayar sayfasına geçilir. Burada ayar yapmak için birinci maddenin e şıkkındaki tuş ayar kombinasyonları kullanılır.

3-BACA SICAKLIK AYAR PARAMETRESİ Birinci maddenin e şıkkına kadar olan işlemler yapılır. Şifre sorgu ekranı geçildikten sonra karşımıza BUHAR AYAR ekranı gelir. Sağ ok tuşuna 2 kez basarak BACA SICAKLIK AYAR ekranına geliriz. Burada da ayar işlemleri birinci maddenin e şıkkında olduğu gibidir.

D-DİKKAT EDİLECEK KONULAR Buhar basıncı, buhar sıcaklığı ve baca sıcaklığı değerleri birbiriyle doğru orantılıdır. Buhar basıncını arttırdığınızda diğer değerleride arttırmanız gerekir. Yada buhar sıcaklık değerlerini arttırdığımızda diğerlerinide arttırmamız gerekir. Sistemdeki buharı, basıncına yada sıcaklığına göre kontrol edebiliriz. Parametrelerdeki emniyet değerlerini normal çalışma değerleri (İstenilen değerler) altına ayarlamayınız. Aksi takdirde sistem bir problem olmasa bile alarm verecektir. Emniyet değerlerini cihazınızın basınç ve sıcaklık konstrüksiyon değerleri üzerine çıkarmayınız. 18

Panelde * (yıldız) tuşuna basıldığında cihazın elektriksel giriş çıkış durumu gözlenir. Tekrar * tuşuna basarsanız normal görüntüleme ekranına geri dönersiniz. Cihazı temel ayar parametreleri ve program ayarları özel servis şifresi ile korunmuştur. Eğer yanlışlıkla servis ayar bölümüne girildi ise ESC ve ardından * tuşu ile normal ekrana dönebilirsiniz. Sistemde elektriksel bir problem olduğunda servisini arayınız yada elektrik konusunda ehil bir kişiye başvurunuz. BUHAR JENERATÖRÜNDE OLAGANÜSTÜ DURUMLAR Kontrol panelinden baca sıcak uyarısını okuyor iseniz 1- Brülör ayarsız bir yanma yapmaktadır, ayar ettiriniz. 2- Kazan alev boruları kirlenmiştir, temizleyiniz. 3- Baca gazı termostatı arızalıdır, değiştiriniz. 4- Baca kirli veya tıkalıdır, temizleyiniz.

Kontrol panelinden yetersiz su seviyesi veya su yok uyarısını okuyor iseniz a) Kondens tankında su yoktur, doldurunuz. b) Pompa hava yapmıştır veya arızalıdır, tamir yoluna gidiniz. c) Vana ağızlarına pislik gelmiş veya tıkalıdır, temizleyiniz. d) Pano içerisindeki pompa kumanda elemanları arızalıdır, tamir edilir veya değiştirilir. e) Tadiye cihazı içindeki kontrol elemanları ayarsız veya görev yapamaz hale gelmiştir, değiştiriniz. f) Aşırı buhar kullanımı vardır, besi pompası yeterli su beslemesi yapamıyordur, buhar kullanımınızı düzenleyiniz ve ya buhar vanalarınızı kısınız. g) Kollektör üzerinde ki su seviye emniyet elektrodu kirlenmiştir, söküp temizleyiniz. h) Kollektör üzerinde ki seviye emniyet elektrodu kireçlenmeden dolayı kirlenmiş ve su seviyesini algılamıyordur, kimyasal temizlik gerektirir. i) Elektrik panosu içerisindeki sıvı seviye emniyet rölesi görev yapmıyordur, değiştiriniz. Sistem istenilen basınca gelmeden duruyor; a) İşletme prosestatı ayarsızdır ayar ediniz. b) Baca gazı termostatı emniyettedir veya ayarsızdır , kontrol edip ayar ediniz.

19

c) Brülörde bir problem olabilir (bkz.) Brülör arızaları Sistem alarm veriyor; a) İşletme prosestadı görev yapmıyordur , değiştiriniz. b) Kazan içerisinde yeterli su yoktur , su besleme hattını kontrol ediniz. Uyarı panelinde ki uyarıları dikkate alınız. c) Alarm kısa süreli çalıyor ise ; Su tağdiye cihazı ayarsızdır , ayar ediniz.Besi suyu pompası su yetiştiremiyordur , aşırı buhar kullanımı olabilir. d) Besi suyu hattında ki çekvalf pislik tutmuşsa su geriye kaçıyordur , temizleyiniz. e) Emniyet prosestad devreye girmiştir kazan durmuştur.İşletme prosestatı basınç ayarı emniyet prosestatı basınç ayarından yüksektir , ayar ediniz. f) Baca gaz çıkış sıcaklığı yükselmiştir, yüksek baca sıcaklığı uyarısı bölümüne bakınız. Kondens tankından gürültü geliyor; Besi suyu hattında ki çekvalf geriye kaçırıyorsa kondens tankına buhar gelmektedir , temizleyiniz veya değiştiriniz. Ancak bu olayda pompanın hava yapması da söz konusu olabilir , havasını alınız. Sistem ve pompa otomatik olarak devreye girmiyor : Emniyet seviyesini kontrol eden bujiler suyu algılamıyor olabilir veya su seviyesi emniyet seviyesine (olması gereken minimum seviye) kadar yükselmemiş ve bu yüzden seviye kontrol cihazı (s.s.r) sisteme kumanda sinyali göndermemiş olabilir . Bu olayla kazanınızı ilk devreye alırken veya kazanı komple boşalttığınız zaman karşılaşabilirsiniz . Bu durumlarda ise emniyet seviyesine kadar besi pompasını manuel çalıştırarak ve daha sonra otomatik konuma alarak sistemi çalıştırabiliriz . Önemli not Kazan suyu tamamen boşaltılır ise besi suyu pompası otomatik devreye girmez. Sebebi ise kazan üzerinde bulunan emniyet elektrotlarının suyu algılamamasıdır. Bu durumda sistemi otomatiğe alana kadar besi suyu pompası kontaktörü manuel çalıştırılır. Su seviyesi bu elektrotlar seviyesine geldiğinde sistem otomatiğe geçerek su basmaya devam edecektir. Kazan üzerindeki Elektrikli Emniyetler ve çalışma elemanları; a) İşletme prosestadı : Kazanın alt üst çalışma basınçlarını kontrol eder. Emniyet prosestadı : İşletme prosestadı görev yapmadığı zaman devreye girer.Yüksek basınç alarmını kontrol eder ve brülörü durdurur. b) Seviye Regülatörü : Kazan su seviyesini,alçak su seviyesi alarmını ve brülörü kontrol eder. Seviye düştüğünde pompaya kumanda vererek kazan suyunu

20

tamamlar.Eğer su seviyesi tamamlanamazsa brülörü durdurur ve seviye alarmını kumanda eder. c) Su seviyesi emniyet elekrotları : Kazan suyu tehlike sınırına geldiğinde sistemi komple kapatır ve emniyete alır. c) Baca gazı termostadı : Kazan baca çıkış sıcaklığı belirlenen limiti aştığında sistemi komple kapatır. d) Kazan kontrol paneli: Sistemden gelen bilgi sinyalleri doğrultusunda, elektriksel kontrol yapar. Eğer emniyet zinciri tamamlanmaz ise sistemi durdurur ve görüntüleme panelinde ilgili uyarıyı gösterir.

Genel uyarılar ve önlemler: Buhar jeneratörünüzü imalat basıncı üzerinde kullanmayınız, jeneratör üzeride ki mevcut etikette hangi basınçta çalıştıracağınız mevcuttur. Jeneratörünüzü sert su ile çalıştırmayınız, sisteminizde mutlaka yumuşatma cihazlarına yer veriniz. Jeneratörünüzün bakımını düzenli olarak yapınız. Cihazınızın çalışmasını düzenli olarak takip ederek karşılaşmadığınız bir problem karşısında teknik destek isteyiniz. Not : Meksis A.Ş müşteriye haber vermeden elektrik kumanda panosu ve elektriksel kumanda elemanlarında değişiklik yapabilme hakkını saklı tutar. Telefon: +90 312 271 43 05 +90 312 271 43 06 +90 312 271 77 26 Faks: +90 312 271 43 04 Elektronik posta: [email protected] İnternet sayfası: www.meksis.com.tr Adres: Meksis A.Ş. Sincan Sanayi Sitesi 3.Cadde No 97

Sincan-Ankara-TÜRKİYE

21