mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Microsoft Word 2007 – Wprowadzenie Przycisk Microsoft Office W aplikacji Office 2007 nie ma dłużej opcji plik w Menu, został on zastąpiony przez przycisk Micorsoft Office.

Po naciśnięciu przycisku Microsoft Office pojawi się menu podobne do tego znanego z poprzednich wersji pakietu Office (obraz z prawej strony). Po prawej stronie menu wyświetlone są ostatnio otwarte dokumenty.

Na dole menu znejdują się dwa przyciski: Opcje Worda i Zakończ.

1/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Naciśnięcie przycisku Word Options spowoduje pojawienie się okienka podobnego do tego przedstawionego ponizej. Po lewej stronie menu znajdują się różne opcje (Personalizuj, Wyświetl, itp.).

Czcionka

Aby przejść do menu czcionki należy wybrać strzałkę znajdującą się w grupie czcionka.

2/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Formatowanie akapitów i praca ze stylami Dodawanie odstępu przed lub za akapitem Podczas tworzenia dokumentu, odstęp w tekście jest jednoznacznie identyfikowany jako początek lub koniec konkretnego paragrafu. Domyślnie, Wrod może wstawić więcej miejsca pomiędzy paragrafami niż jest pomiędzy kolejnymi linijkami paragrafu. Odstęp pomiędzy paragrafami ustawia się w polu Before (Przed) i After (Po) w sekcji Paragraph (Paragraf) w zakładce Page Layout (Układ Strony). Poniższy rysunek ilustruje opisuje ustawienia: ZADANIE 1 Dodawania odstępu przed i po paragrafie

1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu drugiego paragrafu przykładowego tekstu. 2. Wybierz zakładkę Page Layout (Ustawienia Strony). Domyślne ustawienia odstępów paragrafów są widoczne w sekcji Spacing (Odstępy) 3. Naciskają strzałki obok pól z wartością odstępu można regulować odstęp pomiędzy paragrafami Notatka: Wielkość odstępów można regulować za pomocą strzałek lub poprzez wpisanie odpowiedniej wartości w pole tekstowe.

Zmiana odstępu pomiędzy wierszami Odstęp pomiędzy wierszami ustawia się w obrębie paragrafu. Odstęp jest ustawiany tak aby 3/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

pasował do największej czcionki znajdującej się w linii. Jeśli w linii znajduje się fragment tekstu o mniejszej czcionce dodane będą dodatkowe odstępy. ZADANIE 2 Zmiana odstępów między liniami

1. 2. 3. 4.

Ustaw kursor w dowolnym miejscu paragrafu, dla którego będą zmieniane odstępy linii. Wybierz zakładkę Home. Naciśnij przycisk Line Spacing w grupie Paragraph. Wyświetlą się opcje dla odstępów. Naciskając opcję 2.0 odstępy ustawią się na podwójne.

Dodawanie wcięcia do akapitu Niektóre style pisania tekstu (zwłaszcza w Polsce) wymagają ustawienia wcięcia w pierwszej linii każdego nowego paragrafu. Aby ustawić wcięcie dla pierwszej linii paragrafu należy użyć dodatkowych opcji zakładki Paragraph. W specjalnym oknie dialogowym można ustawić wielkość wcięcia dla pierwszej linii paragrafu. Ustawianie wcięcia dla pierwszego paragrafu

4/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

1. Ustaw kursor w dowolnym miejscu paragrafu, dla którego ustawiane wcięcie. 2. Wybierz zakładkę Home. 3. W grupie paragraf naciśnij strzałkę w prawym dolnym rogu. Powinno pojawić się okno dialogowe z opcjami ustawień dla paragrafu.

4. 5. 6. 7. 8.

Wybierz zakładkę Indents and Spacing. Rozwiń opcje pola Specjal. Wybierz opcję First line. Wpisz 0.5" w pole By. Zatwierdź zmiany przyciskając przycisk OK.

Wcięcie całego akapitu Wcięcia pozwalają na przesunięcie całego paragrafu od lewego lub prawego marginesu. Może być to przydatne na przykład podczas wklejania fragmentu cytowanego tekstu. PRZYKŁAD: Wcięcie paragrafu On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look. You can easily change the formatting of selected text in the document text by choosing a look for the selected text from the Quick Styles gallery on the Home tab. You can also

5/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

format text directly by using the other controls on the Home tab. Most controls offer a choice of using the look from the current theme or using a format that you specify directly. ZADANIE 3 Wcięcie paragrafu

1. 2. 3. 4.

Ustaw kursor w dowolnym miejscu paragrafu, dla którego ustawiane wcięcie. Wybierz zakładkę Page Layout. Wpisz 1" w polu Indent Left lub użyj strzałek w celu wybrania odpowiedniego wcięcia. Wpisz 1" w polu Indent Right lub użyj strzałek w celu wybrania odpowiedniego wcięcia.

Paragraf jest teraz wcięty względem lewego i prawego marginesu o 1''.

Wyrównanie akapitów Program Word pozwala na wybór kilku typów wyrównania tekstu. Poniższe przykłady ilustrują wszystkie typy wyrównania tekstu. PRZYKŁAD: WYRÓWNANIE DO LEWEJ Sample Paragraph

6/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look. PRZYKŁAD: WYRÓWNANIE DO PRAWEJ Sample Paragraph On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look. PRZYKŁAD: WYŚRODKOWANIE Sample Paragraph On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look. PRZYKŁAD: JUSTYFIKACJA Sample Paragraph On the Insert tab, the galleries include items that are designed to coordinate with the overall look of your document. You can use these galleries to insert tables, headers, footers, lists, cover pages, and other document building blocks. When you create pictures, charts, or diagrams, they also coordinate with your current document look.

7/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 4 Wyrównanie do prawej

1. Wybierz paragraf dla którego będzie zmieniane wyrównanie. 2. Wybierz zakładkę Home. 3. Wciśnij przycisk wyrównaj do prawej w grupie paragraf. Wyrównaj do lewej 1. Wybierz paragraf dla którego będzie zmieniane wyrównanie. 2. Wybierz zakładkę Home. 3. Wciśnij przycisk wyrównaj do lewej w grupie paragraf. Wyśrodkuj 1. Wybierz paragraf dla którego będzie zmieniane wyrównanie. 2. Wybierz zakładkę Home. 3. Wciśnij przycisk wyśrodkuj w grupie paragraf. Justyfikuj 1. Wybierz paragraf dla którego będzie zmieniane wyrównanie. 2. Wybierz zakładkę Home. 3. Wciśnij przycisk justyfikuj w grupie paragraf. Alternatywnie można zaznaczyć paragraf i wcisnąć skrót lkawiaturowy: 1. Ctrl+r – wyrównanie do prawej. 2. Ctrl+l – wyrównanie do lewej. 3. Ctrl+e – wyśrodkuj. 4. Ctrl+j – justyfikuj.

8/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Wybierz zestaw stylów Program Word udostępnia style do szybkiego formatowania dokumentu. Styl jest to zestaw formatowań zawierających ustawienia czcionek, kolorów, rozmiarów, wcięć paragrafów i odstępów. Word zawiera przygotowane wcześniej zestawy stylów dla elementów takich jak tytułu, podtytuły, cytowania, nagłówki, listy i wiele innych. Poniższe ćwiczenia bazują na pliku, który można ściągnąć z poniższego linka: naciśnij tutaj aby ściągnąć plik. ZADANIE 5 Wybór zestawu stylów.

1. 2. 3. 4.

Wybierz zakładkę Home. Naciśnij Change Styles w grupie Styles. Powinno pojawić się dodatkowe menu. Naciśnij Style Set. Można wybrać dowolny styl, który pojawił się na liście. Wybierz styl Simple. Word przeformatuje wszystkie paragrafy według ustawień wybranego stylu.

Włączanie i podgląd stylu Można podejrzeć wszystkie style dostępne w obrębie danego dokumentu poprzez otwarcie menu stylów. Można przykleić menu stylów poprzez przeciągnięcie go za pasek górny w docelowe miejsce na oknie programu Word.

9/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 6 Ustawianie stylu Title (Tytuł)

1. Wybierz zakładkę Home. 2. Naciśnij strzałkę w grupie Styles. Pojawi się menu stylów. Można przeciągnąć je do prawej strony okna Word aby przykleić je do programu. 3. Naciśnij w dowolnym miejscu w paragrafie "Single-Parent Family—Career Help." 4. Wybierz styl Title z menu Styles. Word zastosuje wybrany styl do paragrafu.

10/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Wypunktowanie i ustawienia strony Wypunktowanie W programie Microsoft Word, można łatwo tworzyć wypunktowane lub numerowane listy. W przykładzie poniżej pokazane jest kilka wbudowanych stylów punktowania i numerownaia. PRZYKŁADY: Numerowanie

PRZYKŁADY: Punktowanie

11/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 7 Wypunktowanie

1. Wypisz następujące wyrazy, tak jak pokazano poniżej: Apple Orange Grape Mango Cherry 2. Wybierz wyrazy, które przed chwilą wypisałeś. 3. Wybierz zakładkę narzędzia główne (Home Tab). 4. W grupie Akapit (Paragraph group), wybierz strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku wypunktowania . Pojawi się Bullet Library. 5. Kliknij wybrany typ wypunktowania, a Word zastosuje go do listy. W celu usunięcia wypunktowania: 1. Wybierz ponownie listę. 2. Wybierz zakładkę narzędzia główne (Home Tab). 3. W grupie Akapit (Paragraph group), wybierz strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku wypunktowania. Pojawi się Bullet Library. 4. Wybierz Żaden (None). Word usunie wypunktowanie z listy.

12/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Numerowanie

1. Wypisz następujące wyrazy, tak jak pokazano poniżej: Apple Orange Grape Mango Cherry 2. Wybierz wyrazy, które przed chwilą wypisałeś. 3. Wybierz zakładkę narzędzia główne (Home Tab). 4. W grupie Akapit (Paragraph group), wybierz strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku numerowania . Pojawi się Numbering Library. 5. Kliknij wybrany typ numerowania, a Word zastosuje go do listy. To remove the numbering: 1. Select the list again. 2. Wybierz zakładkę narzędzia główne (Home Tab). 3. W grupie Akapit (Paragraph group), wybierz strzałkę w dół znajdującą się obok przycisku numerowania. Pojawi się Numbering Library. 4. Wybierz Żaden (None). Word usunie numerowanie z listy.

Zmiana orientacji strony Przed drukowaniem dokumentu możesz chcieć zmienić orientacje strony. Są dwie orientacje strony, 13/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

które możesz użyć: pionowa i pozioma.

Pionowa

Pozioma

ZADANIE 8 Zmiana orientacji strony

1. Wybierz zakladkę Układ Strony (Page Layout). 2. Kliknij Orientację (Orientation) w grupie Układ Strony (Page Setup). Pojawi się menu. 3. Wybierz Pozioma. Word zmieni orientacje strony na poziomą.

Zmiana rozmiaru strony Jeżeli chcesz drukować coś w niestandardowym rozmiarze, możesz użyć opcji Rozmiar (Size) w grupie Ustawienia Strony (Page Setup) w zakładce Układ Strony (Page Layout).

14/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 9 Ustaw rozmiar strony

1. Wybierz zakładkę Układ Strony (Page Layout). 2. Kliknij Rozmiar (Size) w grupie Układ Strony (Page Setup). Pojawi się menu. 3. Wybierz List (Letter) 8.5 x 11in. Word zmieni rozmiar strony.

Ustawianie marginesów Marginesy definiują odległość tekstu od krawędzi strony. Opcja Marginesy (Margin) w grupie Ustawienia Strony (Page Setup) w zakładce Układ Strony (Page Layout) dostarcza kilka standardowych rozmiarów marginesów z których możesz wybrać jeden.

15/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 10 Ustawianie marginesów

1. Wybierz zakładkę Układ Strony (Page Layout). 2. Kliknij Marginesy (Margins) w grupie Ustawienia Strony (Page Setup). Pojawi się menu. 3. Wybierz Moderate. Word zmieni ustawienia marginesów strony.

Dodawanie numeracji stron Numery stron mozesz ustawić na górze i na dole strony. Word również oferuje kilka różnych stli numerowania stron, z których możesz wybrać odpowiedni dla siebie.

16/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 11 Dodawanie numeracji stron

1. Wybierz zakładkę Wstaw (Insert). 2. Naciśnij przycisk Numery Stron (Page Number) z grupy Nagłówek i Stopka (Header & Footer). Pojawi się menu. 3. Kliknij Na dole strony (Bottom of Page). 4. Wybierz opcję z prawej strony

Wstawianie podziału strony W trakcie końcowej edycji dokumentu możesz dojść do wniosku, że chcesz zmienić miejsce w którym zaczyna się nowa strona. Można to zrobić poprzez dodanie podziału strony. Na przykład kiedy nagłówek pojawia się na jednej stronie, a pierwszy paragraf pod nagłówkiem na następnej możesz dodać podział strony przed nagłówkiem, żeby się on pojawił na następnej stronie, razem z pierwszym paragrafem.

17/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

ZADANIE 12 Przejście do widoku Układ Wydruku

1. Wybierz zakładkę Widok (View). 2. Kliknij Układ Wydruku (Print Layout) w grupie Widoki Dokumentu (Document Views) . Widok dokumentu zmieni się na Układ Wydruku (Print Layout). Wstawianie podziału strony

1. Umieść kursor w miejscu w którym chcesz wstawić podział strony 2. Wybierz zakładkę Wstaw (Insert). 3. Kliknij Podział Strony (Page Break). Word dodał podział strony w dokumencie. W celu usunięcia podziału strony zaznacz podział strony i naciśnij Delete.

Bibliografia i cytowania 18/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Word 2007 oferuje rozbudowane narzędzia do dodawania źródeł cytowania, tworzenia bilbliografii i zarządzania nią. Pierwyszm krokiem do tworzenia bibliografii i cytowań w dokumencie jest wybór odpowiedniego stylu, który zostanie użyty do formatowania cytowań i odwołań. Styl W celu wyboru stylu: • Wybierz zakładkę Odwołania (References) • Kliknij rozwijane menu Styl (Style) z grupy Cytaty i Bibliografia (Citations & Bibliography) • Wybierz odpowiedni styl.

Cytaty W celu wstawienia cytatu w tekście dokumentu należy: • Wybrać zakładkę Odwołania (References) • Kliknąć Wstaw Cytat (Insert Citation) z grupy Cytaty i Bibliografia (Citations & Bibliography) • Jeżeli to jest nowe źródło, wybierz Nowe źródło (New Source) • Jeżeli już masz utworzone źródło, pojawi się ono w liście rozwijanej i wystarczy je wybrać z tej listy

19/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

• Jeżeli tworzysz nowe źródło wybierz Nowe Źródło (New Source), oraz typ źródła (książka, artykuł, etc.) • Wypełnij formularz Utwórz Źródło (Create Source Form) • Jeżeli potrzebujesz dodatkowe pola, upewnij się, że zaznaczone jest pole Pokaż Wszystkie Pola Bibliografii (Show All Bibliography Fields) • Kliknij OK

Symbol zastępczy Symbol zastępczy może zostać użyty, kiedy jest odwołanie do zacytowania, ale nie posiadasz wszystkich informacji o źródle. W celu wstawienia symbolu zastępczego należy: • Kliknąć Wstaw Cytowanie (Insert Citation) • Kliknąć Dodaj nowy symbol zastępczy (Add New Placeholder)

Zarządzaj źródłami Po zakkończeniu prac nad dokumenetem możesz chcieć usunąć lub dodać źródła, zmodyfikować źródła lub uzpełnić informacje dla symboli zastępczych. W celu zarządzania źródłami: • Wybierz zakładkę Odwołania (References) • Kliknij przycisk Zarządzaj Źródłami (Manage Sources) w grupie Cytaty i Bibliografia (Citations & Bibliography) • Z tego menu możesz Dodać, usunąć lub Edytować źródła (Add, Delete, and Edit Sources)

20/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Bibliografia W celu dodania bibliografii do dokumentu: • Ustaw kursor w miejscu w którym chcesz dodać bibliografię • Wybierz zakładkę Odwołania (References) • Kliknij Bibliografia (Bibliography) w grupie Cytaty i Bibliografia (Citations & Bibliography) Group • Wybierz Wstaw Wbudowaną Bibliografie lub Wstaw Bibliografię (Insert Built-in Bibliography/Works Cited or Insert Bibliography )

21/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Wstawianie przypisów W celu wstawienia przypisu: • Wybierz zakładkę Odwołania (References) • Kliknij Wstaw Przypis (Insert Footnote) • Rozpocznij wpisywanie przypisu

22/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Spis treści Krok-1 Przygotuj dokument w programie Microsoft Word, może wyglądać tak jak ten zamieszczony poniżej.

Krok-2 Kliknij strzałkę Style (Styles) wyświetli się okienko ze stylami, tak jak na rysunku poniżej.

23/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Krok-3 Teraz zacznij dodawać odpowiednie style do tytułów rozddziałów i podrozdziałów Nagłówek 1 > Rozdział Nagłówek 2 > Podrozdział.

24/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

25/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Krok-4 Dodaj Spis Treści (insert table of contents), wybierz zakładkę Odwołania (References) i Spis Treści (Table of Contents), prawym przyciskiem kliknij na predefiniowane autoamtyczne spisy treści (Automatic table of contents) i wybierz odpowiednią opcję Insert at Beginning of Document.

26/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Widok po wstawieniu spisu treści.

Aktualizacja spisu treści Jeżeli dokonałeś jakichś zmian w swoim dokumencie po dodaniu spisu treści musisz go zaktualizować. W tym celu kliknij na spisie treści i wybierz opcję aktualizuj.

27/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

28/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Spis ilustracji Krok-1 Przejdź do rysunku i zaznacz jego podpis. Następnie kliknij strzałkę znajdującą się pod Zmiana Styli (Change Styles), i wybierz odpowiedni styl nagłówka (na przykład Nagłówek 5). W ten sam sposób zastosuj odpowiedni styl do pozostałych rysunków.

Krok-2 Wybierz zakładkę Odwołania (References) i wstaw Spis Ilustracji (Insert Table of Figures)

Otowrzy się okienko, takie jak przedstawione na rysunku poniżek, możesz tam nanieść 29/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

odpowiednie zmiany, następnie naciśnij przycisk Opcje (Options)

W tym oknie wybierz odpowiedni styl (w tym przypadku Nagłówek 5) i naciśniji OK.

Pojawi się spis ilustracji

30/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Aktualizacja Spisu Ilustracji W przypadku dodania lub usunięcia ilustracji w dokumencie konieczna jest aktualizacja spisu ilustracji. W tym celu wybierz spis ilustracji, przejdź do zakładki Odwołania (References) i wybierz opcję Aktualizuj Tabelę (Update Table).

31/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Dodawanie kolumn Krok-1 Wpisz dowolny tekst. Teraz są dwie opcje do wybioru, możesz zastosować kolumny do całegodokumentu lub tylko do wybranego fragmentu. Tworzenie dwóch kolumn w całym dokumencie. Wybierz zakładkę Układ Strony“Page Layout” i opcję Kolumny“Columns” i wybierz wymaganą liczbę kolumn.

Tworzenie kolumn we fragmencie dokumentu Wybierz tekst lub fragment dokumentu do którego chcesz zastosować kolumny, następnie wybierz zakładkę Ukłąd Strony “Page Layout” i Kolumny “Columns” a następnie wybierz wymaganą liczbę kolumnu.

32/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

33

33/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Grafika

Symbole i Znaki Specjalne Znaki specjalne to zanki interpunkcyjne, odstępy i znaki typograficzne, które nie są dostepne na standardowej klawiaturze. W celu dodania symbolu lub znaku specjalnego należy: • • • •

Umieść kursor w miejscu w którym chcesz dodać symbol Wybierz zakładkę Wstaw Naciśnij przycisk Symbol w Grupie Symboli Wybierz odpowiedni symbol.

Równania Word 2007 umożliwia dodawanie równań matematyczncyh do dokumentu. W celu uzyskania dostępu do narzędzia dodawania równań należy: • • • •

Umieść kursor w miejscu w którym chcesz wstawić równanie Wybierz zakładkę Wstaw Naciśnij przycisk Równanie w Grupie Symboli Wybierz odpowiednie równanie lub strukturę, którą chcesz wstawić a następnie wybierz przycisk Wstaw Nowe Równanie

34/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

• W celu edycji równania należy wybrać równanie, a następnie pojawi się zakładka DesignT

Obiekty clipart, obrazy i SmartArt Word 2007 pozwala na dodawanie obiektów clipart i obrazów do dokumentu. W celu dodania obiektów clipart: • • • • •

Umieść kursor w miejscue w którym chcesz dodać obraz/obiekt clipart Wybierz zakładkę Wstaw Naciśnij przycisk Obiekt ClipArt W dialog boxie, który się wyswietlił możesz poszukawć obiektów ClipArt. Wybierz obiekt, który chcesz wstawić do dokumentu.

35/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Wstawianie obrazów: • • • • • •

Umieść kursor w miejscue w którym chcesz dodać obraz/obiekt clipart Wybierz zakładkę Wstaw Naciśnij przycisk Obraz Przejdź do obrazu, który chcesz wstawić Kliknij Obraz Kliknij Wstaw

Smart Art jest to kolakcja grafik, które możesz użyć do uporządkowania inforamcji wewnątrz dokumentu. Zawiera ona harmonogramy, procesy, diagramy przepływu danych. W celu wstawienia 36/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

obiektu SmartArt • • • • •

Umieść kursor w miejscue w którym chcesz dodać obraz/obiekt clipart Wybierz zakładkę Wstaw Naciśnij przycisk Obiekt ClipArt Wybierz Obiekt ClipArt, który chcesz wstawić Naciśnij strzałkę po lewej stronie grafiki, którą chcesz wstawić w celu dodania tekst lub wpisz tekst na grafice.

Zmiana rozmiaru obrazów Można zmienić rozmiar każdej grafiki poprzez naciśnięcie na obrazek i wybranie jednego z rogów obrazka, a następnie przesunięcie go do rozmiaru jaki chcesz uzyskać.

37/38

mgr inż. Piotr Duch, mgr inż. Maciej Łaski

Znak wodny Znak wodny jest to prześwitujący obraz znajdujacy się za głównym tekstem w dokumencie. W celu dodania znaku wodnego należy: • Wybrać zakładkę Układ Strony • Nacisnąć przycisk Znak Wodny w sekcji Tło Strony • Wybierz Znak Wodny, który chcesz dodać do dokumentu lub Niestandardowy Znak Wodny, żeby dodać własny • W celu usunięcia znaku wodnego należy wykonać kroki wymienione powyej, tylko z menu należy wybrać opcję Usuń Znak Wodny

38/38