mg)

Załącznik C – Koszty 1. Wytyczne do wyliczeń kosztów Koszty założonych działań wyliczono na podstawie: • danych przedstawionych przez inwestorów, • ko...
Author: Edyta Tomczyk
19 downloads 0 Views 56KB Size
Załącznik C – Koszty 1. Wytyczne do wyliczeń kosztów Koszty założonych działań wyliczono na podstawie: • danych przedstawionych przez inwestorów, • kosztów jednostkowych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami. Koszty eksploatacyjne Podane poniżej szacunkowe jednostkowe koszty eksploatacyjne pochodzą z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (październik, 2002) – tabela 1.1. Do obliczeń wykorzystano wcześniej przeprowadzone bilansy odpadów. Podany poniżej jednostkowy koszt zbiórki odpadów obejmuje: • koszty związane z postawieniem pojemników (w tym ich nabycie lub dzierżawę oraz konserwację), • regularne opróżnianie. Tabela 1.1. Jednostkowe koszty zbierania odpadów komunalnych i ich frakcji (zł/Mg) Lp.

Typ źródła

1. Zabudowa miejska – zwarta 2. Zabudowa rozproszona

Odpady resztkowe 25 50

Frakcja organiczna 40 80

Frakcja surowce wtórne 45 90

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Poniższe koszty obrazują koszt transportu 1 Mg odpadów na odległość 1 km. W przyjętym modelu przyjęto, że przy wywozie odpadów dystans: źródło odpadów – punkt odbierania odpadów, pokonywany jest dwukrotnie. Przyjęte jednostkowe koszty przedstawia tabela 1.2. Tabela 1.2. Koszty transportu (zł/Mg, km) Lp. Rodzaj transportowanych odpadów 1. Transport odpadów niesegregowanych 2. Transport frakcji organicznej 3. Transport frakcji suchej

Jednostkowy koszt 0,50 0,40 0,60

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002) W poniższej tabeli przedstawiono skalkulowane koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przy zastosowaniu różnych technologii. Zawierają już one przychody z tytułu sprzedaży odzyskanych odpadów lub materiałów.

1

Tabela 1.3. Koszty odzysku lub unieszkodliwiania odpadów w wybranych technologiach (zł/Mg) Lp. 1. 2. 3. 4.

Rodzaj technologii Sortowanie frakcji suchej Kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji Składowanie Termiczne przekształcanie odpadów

Koszt jednostkowy 60 – 90 100 – 130 30 – 60 250 -350

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Przyjęte w niniejszym planie wskaźniki dotyczące kosztów odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych zamieszczono w tabeli 1.4. Tabela 1.4. Koszty odzysku i unieszkodliwiania odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i niebezpiecznych Lp. Wyszczególnienie odpady budowlane 900

Rodzaje odpadów odpady odpady wielkogabarytowe niebezpieczne* 500 3500

1. Wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych 2. Wskaźnikowe koszty odzysku i 122 164 unieszkodliwiania w obiekcie 50 80 3. Jednostkowy koszt zbiórki i wywozu 4. Sumaryczny, jednostkowy 170 240 koszt odzysku i unieszkodl. * odpady niebezpieczne pochodzą z grupy odpadów komunalnych

636 200 800

Źródło: Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (październik 2002)

Tabela 1.5. Koszty i dochody związane z prowadzeniem składowiska odpadów w zł/rok Lp.

Gminy

Koszty Utrzymanie 36.000 45.482 42.876 18.660 30.000 18.000

Dochody

Robocizna Materiały Międzyrzecz* 81.000 24.000 600.000 Skwierzyna 39.827 17.714 200.153 Trzciel 19.392 4.940 70.990 Bledzew 16.822 1.789 27.327 Przytoczna 13.000 Pszczew 16.518 500 32.500 Suma: 413.520 943.970 * dotyczy stacji przeładunkowej w Bukowcu, jej użytkownikiem jest ZUOK w Długoszynie 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Źródło: Dane uzyskane na podstawie ankietyzacji gmin

2

2. Koszty eksploatacyjne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Tabela 2.1. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – ZUOK Długoszyn (zł/rok) (Wariant I) Lp.

Wyszczególnienie

1. Zbiórka 2. Transport 3. Unieszkodliwianie Razem: na 1 M na 1 Mg

2004 166023 5000 442920 613943 16,36 97,03

Lata 2005 166335 5020 441339 612693 16,30 97,18

2006 167492 5030 441638 614159 16,32 97,34

2007 168807 5040 442056 615903 16,34 97,53

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2.2. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – ZUO Mnichy (zł/rok) (Wariant I) Lp.

Wyszczególnienie

1. Zbiórka 2. Transport 3. Unieszkodliwianie Razem: na 1 M na 1 Mg

2004 96046 2560 255473 354078 15,14 97,02

Lata 2005 96479 2570 255158 354208 15,16 97,17

2006 97019 2580 254836 354435 15,20 97,36

2007 97717 2590 254755 355062 15,23 97,56

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2.3. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – ZUO Długoszyn (zł/rok) (Wariant II) Lp.

Wyszczególnienie

1. Zbiórka 2. Transport 3. Unieszkodliwianie Razem: na 1 M na 1 Mg

2004 141781 3910 378741 524432 17,02 96,93

Lata 2005 142461 3920 378638 525020 17,03 97,06

2006 143281 3930 378520 525731 17,05 97,22

2007 144232 3940 378507 526679 17,07 97,40

Źródło: Opracowanie własne

3

Tabela 2.4. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – ZUO Mnichy (zł/rok) (Wariant IIa) Lp.

Wyszczególnienie

1. Zbiórka 2. Transport 3. Unieszkodliwianie Razem: na 1 M na 1 Mg

2004 119610 3150 317754 440514 14,63 97,04

Lata 2005 120353 3160 317859 441372 14,65 97,20

2006 121232 3170 317961 442363 14,68 97,39

2007 122307 3180 318347 443835 14,71 97,59

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 2.5. Sumaryczne koszty eksploatacyjne zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów – ZUO Mnichy (zł/rok) (Wariant IIb) Lp.

Wyszczególnienie

1. Zbiórka 2. Transport 3. Unieszkodliwianie Razem: na 1 M na 1 Mg

2004 119610 3310 317754 440674 14,64 97,08

Lata 2005 120353 3320 317859 441532 14,66 97,24

2006 121232 3330 317961 442523 14,69 97,42

2007 122307 3350 318347 444005 14,72 97,63

Źródło: Opracowanie własne

3. Koszty postępowania z odpadami wielkogabarytowymi, budowlanymi i niebezpiecznymi Tabela 3.1. Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych– ZUOK Długoszyn (zł/rok) (Wariant I) Lp.

Lata

Wyszczególnienie

1. Odpady zbiórka i wywóz wielkogabarytowe odzysk i unieszkodliwianie 2. Odpady zbiórka i wywóz budowlane odzysk i unieszkodliwianie 3. Odpady zbiórka i wywóz niebezpieczne odzysk i unieszkodliwianie Razem

2004 15471

2005 16130

2006 15768

2007 15460

23206 13070

24195 13716

23653 14218

23189 14748

34854 4127

36575 4121

37915 4028

39327 3935

16051 106780

16027 110764

15666 111248

15302 111961

Źródło: Opracowanie własne

4

Tabela 3.2. Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych– ZUOK Długoszyn (zł/rok) (Wariant II) Lp.

Wyszczególnienie

1. Odpady zbiórka i wywóz wielkogabarytowe odzysk i unieszkodliwianie 2. Odpady zbiórka i wywóz budowlane odzysk i unieszkodliwianie 3. Odpady zbiórka i wywóz niebezpieczne odzysk i unieszkodliwianie Razem

Lata 2004 13286

2005 13838

2006 13514

2007 13237

19929 11225

20758 11767

20272 12186

19856 12628

29932 3544

31379 3536

32496 3452

33674 3369

13783 91699

13752 95029

13426 95346

13101 95863

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 3.3. Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych– ZUO Mnichy (zł/rok) (Wariant I) Lp.

Wyszczególnienie

1. Odpady zbiórka i wywóz wielkogabarytowe odzysk i unieszkodliwianie 2. Odpady zbiórka i wywóz budowlane odzysk i unieszkodliwianie 3. Odpady zbiórka i wywóz niebezpieczne odzysk i unieszkodliwianie Razem

2004 8962

Lata 2005 2006 9326 9098

2007 8909

13442 7571

13988 7930

13648 8204

13363 8499

20190 2390

21146 2383

21878 2324

22663 2267

9296 61852

9268 64041

9037 64189

8817 64517

Źródło: Opracowanie własne

5

Tabela 3.4. Szacunkowe koszty eksploatacyjne odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych– ZUO Mnichy (zł/rok) (Wariant II) Lp.

Wyszczególnienie

1. Odpady zbiórka i wywóz wielkogabarytowe odzysk i unieszkodliwianie 2. Odpady zbiórka i wywóz budowlane odzysk i unieszkodliwianie 3. Odpady zbiórka i wywóz niebezpieczne odzysk i unieszkodliwianie Razem

Lata 2004 11146

2005 11617

2006 11352

2007 11131

16720 9417

17426 9878

17029 10236

16697 10619

25112 2974

26342 2968

27297 2900

28316 2833

11564 76933

11543 79775

11277 80091

11018 80614

Źródło: Opracowanie własne

6