Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11

Urząd Gminy Luzino 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 tel.(58)678-20-68, fax(58)678-23-25, Luzino, dnia 2015.12.04 Znak sprawy: Or.134.1.2015 Zap...
Author: Iwona Bednarska
5 downloads 0 Views 459KB Size
Urząd Gminy Luzino 84-242 Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11 tel.(58)678-20-68, fax(58)678-23-25,

Luzino, dnia 2015.12.04 Znak sprawy: Or.134.1.2015

Zapytanie ofertowe Urząd Gminy Luzino, zwany dalej „Zamawiającym” zwraca się z zapytaniem ofertowym na: „Wykonanie strony internetowej Gminy Luzino” I. Dane Zamawiającego: Urząd Gminy Luzino, ul. Ofiar Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, REGON: 000539897, NIP: 588-11-36-020, tel. (58)-678-20-68 fax. (58) 678-23-25, e-mail: [email protected] II. Opis zamówienia: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie strony internetowej Gminy Luzino, poprzez zaprojektowanie jej szaty graficznej, umieszczenie jej na serwerze Zleceniodawcy, konfigurację systemu CMS, stworzenie i oprogramowanie bazy danych na potrzeby serwisu, wprowadzenie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, wykonanie testów funkcjonalnych, wsparcie techniczne przy wdrażaniu strony internetowej, z uwzględnieniem następujących kryteriów: 1. Wykonanie dwóch graficznych projektów (oprócz tego w wersji czarno-białej) w różnym układzie propozycji ekranu strony głównej. Po wyborze przez Zamawiającego jednej z wykonanych propozycji, Wykonawca dostosuje projekt szablonu do uwag Zamawiającego przygotowując w uzgodnieniu z Zamawiającym graficzny wizerunek strony internetowej. Projekt graficzny projektu powinien zawierać elementy wskazane w Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 2. Na graficzny wizerunek strony internetowej mają się składać: ekran strony głównej, ekran podstrony z wizualizacją wyświetlania galerii zdjęć, filmów, nagrań audio, dokumentów do pobrania i linków zewnętrznych. Styl graficzny powinien być biznesowy, wizerunkowy i nowoczesny. 3. Zakładki w menu głównym i podmenu mają być edytowalne (w zakresie ich treści jak i ilości) z poziomu systemu zarządzania treścią CMS. 4. Strona internetowa w pełnej odsłonie ma być wykonana w jednej wersji językowej – polskiej. Uproszczona wersja strony internetowej ma być również dostępna w języku

angielskim i niemieckim (tłumaczenie do 10 stron formatu A4, przy założeniu do 1800 znaków/strona dla każdego z wymienionych języków). 5. Strona zostanie wykonana w oparciu o standardy HTML 5 i CSS 3, które będą poprawnie wyświetlane również na urządzeniach mobilnych (pełna responsywność). 6. Strona musi być zgodna z wymogami CEIDG oraz wytycznymi WCAG 2.0 opracowanymi przez konsorcjum W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG/, http://dostepnestrony.pl/wcag-2-0-w-skrocie/). 7. Stworzenie kontrastowej wersji strony dla osób słabo widzących oraz umożliwienie zmniejszania/zwiększania tekstu przez użytkownika. 8. Strona internetowa ma być przystosowana do przeglądania na komputerze w rozdzielczości 1024x768 i wyższej. 9. Strona ma być zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe (SEO). 10. Wykonawca zapewni poprawne funkcjonowanie serwisu w przeglądarkach: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 20.x+, Opera 11.5+, Google Chrome 26.x+. 11. Strona musi być zabezpieczona przed włamaniami oraz posiadać obrazki zabezpieczające CAPTCHA w wymaganych miejscach np. przy zapisywaniu się do newsletterów, które blokują roboty-automaty. 12. Strona powinna zawierać zabezpieczenie strony logowania. 13. Strona powinna mieć zainstalowany firewall oraz oprogramowanie wykrywające próbę instalacji niewłaściwego kodu php itp. 14. Strona www powinna być zainstalowana na serwerze utrzymywanym przez Zleceniodawcę z bazą danych MySQL wer.5.5 lub PostgreSQL 9.3. 15. Strona powinna posiadać następujące funkcjonalności: a) przeglądanie dokumentów i artykułów PDF na stronie interneetowej, b) wyszukiwanie dokumentów w serwisie, c) automatyczne tworzenia metatagów na podstawie tytułu i treści dodanego komunikatu na stronie, d) automatyczne tworzenie kopii zapasowej strony (backup), e) tworzenia szczegółowych statystyk, f) automatyczne tworzenie newslettera i automatyczna wysyłka do zasubskrybowanych osób (np. po uzbieraniu 3 nowych newsów następuje wysyłka), g) wydruk dowolnego artykułu przez użytkownika serwisu poprzez wygenerowany automatycznie szablon, h) możliwość tworzenia dowolnej ilości formularzy kontaktowych, i) edytor WYSIWIG który m.in. zawiera następujące opcje: zapewnienie możliwości dodawania plików (zdjęć, dokumentów do pobrania itp.) do artykułu z poziomu edytora WYSIWIG, łatwe dodawanie plików multimedialnych (np. z YouTube) bez konieczności uploadu pliku multimedialnego na serwer www strony. Multimedia powinny być uzupełnione o przyciski HTML, które powinny dobrze działać we wszystkich czytnikach ekranu oraz przy użyciu do obsługi strony internetowej, samej klawiatury, o możliwość przeklejania treści z programu MS Word z zachowaniem odpowiedniego formatowania, o upload plików (zdjęciowych, filmowych, 2

radiowych oraz dokumentów w odpowiednich formatach), o możliwość edycji kodu HTML, o możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami, j) umożliwienie integracji z serwisami: YouTube, Twitter, Facebook z automatyczną publikacją dodanych newsów na Facebooku oraz spersonalizowanym ekranem wyświetlania playlisty YouTube na stronie głównej, k) interaktywna przeglądarka biuletynu informacyjnego Rady i Wójta Gminy, l) kalendarium imprez i wydarzeń, m) strona będzie w czytelny sposób przekierowywać do konta Gminy Luzino na Facebooku, YouTube, Twitterze oraz do serwisu Geomapa dla Gminy Luzino, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Luzino, e-PUAP i elektronicznej skrzynki podawczej, wirtualnego spaceru po Gminie Luzino, oraz stron jednostek pomocniczych, organizacyjnych, instytucji kultury podległych Gminie Luzino, stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których należy Gmina Luzino oraz do innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc w internecie. 16. Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje serwis na serwerze Zamawiającego pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 17. Pliki graficzne użyte do stworzenia strony należy przekazać Zamawiającemu w następujących standardach: png. jpg. eps. cdr. pdf. 18. Kod źródłowy strony pozostanie dostępny dla Zamawiającego w celu umożliwienia jego dowolnej modyfikacji. 19. Strona powinna być prosta, czytelna, funkcjonalna. Preferowane będą rozwiązania oparte o CMS-y na licencji Open Source. 20. Wykonawca dokona przeniesienia na nową stronę internetową niektórych danych tekstowych, multimediów, załączników i odnośników z obecnej strony www.luzino.pl wskazanych przez Zamawiającego, a także innych danych dostarczonych przez Zamawiającego. 21. Zarządzanie serwisem obejmuje: a) modułową strukturę zapewniającą jego kompletność, umożliwiając jego późniejszą rozbudowę, czy modyfikację, b) tworzenie nowych bloków, kategorii, działów, c) dokonywanie zmian (usuwanie, dodawanie, edycja) nazewnictwa działów oraz menu strony, d) samodzielne przenoszenie działów/bloków z jednej na drugą stronę serwisu lub też w innym układzie, e) sortowanie działów i kategorii, f) włączanie i wyłączanie poszczególnych działów na konkretnych podstronach, g) aktualizowanie zawartości informacyjnej i graficznej stron z poziomu przeglądarki internetowej. 22. Wykonawca udzieli wsparcia technicznego przy wdrażaniu strony internetowej przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od dnia od daty podpisania bezusterkowego protokołu

3

odbioru końcowego przedmiotu zapytania ofertowego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. 23. Okres gwarancji: a) gwarancja jest udzielana na okres co najmniej 48 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zapytania ofertowego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę, w trakcie których Wykonawca zobowiązany jest do naprawy błędów w oprogramowaniu w ciągu 5 dni roboczych od ich zgłoszenia drogą e-mailową, na wskazany przez Wykonawcę adres oraz bieżącej aktualizacji oprogramowania celem zachowania kompatybilności strony z najnowszymi wersjami przeglądarek wymienionych w pkt 10 opisu zamówienia,

b) co najmniej w ciągu pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu, które mają na celu polepszenie jego ergonomii, c) co najmniej w ciągu pierwszych 8 miesięcy obowiązywania gwarancji Zamawiający ma możliwość dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu. 24. W przypadku niemożności usunięcia błędów w określonym terminie, Wykonawca ma obowiązek uzasadnić drogą pisemną zwłokę i dokonać napraw w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli błąd jest znaczący i uniemożliwia korzystanie z oprogramowania, gwarancja zostaje automatycznie wydłużona o 1 tydzień za każdy dzień roboczy zwłoki w naprawie błędu w stosunku do ustalonych terminów napraw błędów. 25. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca nie będzie rościł sobie w późniejszym terminie żadnych praw do dzieła. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszystkich pól eksploatacji przewidzianych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zapytania ofertowego (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunku i załączy do oferty skan lub kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym), b) posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie realizacji przedmiotu zapytania ofertowego (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku oraz wykaże, że wykonał należycie – w okresie ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie – co najmniej trzy realizacje stron internetowych, w tym co najmniej jednej dla jednostek samorządu terytorialnego), 4

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku), d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zapytania ofertowego (Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku). 2. Ocena spełniania warunków określonych w pkt III.1. zostanie dokonana na podstawie przedłożonych przez Wykonawców oświadczeń, według formuły „spełnia”/„nie spełnia”. 3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt III.1. Wykonawcy wraz z ofertą winni złożyć oświadczenie o ich spełnieniu wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz co najmniej trzy referencje z okresu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu, w tym co najmniej jednej referencji dotyczącej realizacji przez Wykonawcę strony internetowej dla jednostki samorządu terytorialnego. IV. Opis sposobu przygotowania oferty. 1. Oferta powinna być przygotowana ze ścisłym uwzględnieniem poniższych zasad: a) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. b) Oferta winna być sporządzona na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. c) Oferta powinna zawierać następujące elementy, zgodne z określonymi przez Zamawiającego wzorami: wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego), oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt III. zapytania ofertowego (wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego), skan lub kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do wystąpienia w obrocie prawnym, co najmniej trzy referencje z okresu ostatnich 2 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to z tego okresu, dotyczące realizacji przez Wykonawcę stron internetowych, w tym co najmniej jednej dla jednostki samorządu terytorialnego, projekt graficzny zgodnie z Załącznikiem nr 4 do zapytania ofertowego. Projekt może być załączony do oferty, zarówno w wersji papierowej, jak i na nośniku elektronicznym. d) Wszystkie załączane do oferty dokumenty winny być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (z wyjątkiem projektu graficznego załączonego do oferty na nośniku elektronicznym) przez osoby uprawnione lub posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, w taki sposób, aby tożsamość tych osób była identyfikowalna. W sytuacji, gdy dokumenty składające się na ofertę podpisywane będą przez pełnomocnika, wymagane jest załączenie do oferty oryginału stosownego pełnomocnictwa. e) Zaleca się, aby wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zostały kolejno ponumerowane oraz podpisane (lub parafowane) przez osoby uprawnione albo 5

posiadające pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, a także połączone z sobą w sposób zapobiegający możliwości dekompletacji oferty. 2. W przypadku, kiedy ofertę składa kilku Wykonawców, oferta tych podmiotów powinna być podpisana przez pełnomocnika, ustanowionego do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Stosowne pełnomocnictwo należy do oferty załączyć. 3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem ofert obciążają składających je Wykonawców. V. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 1. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do siedziby Zamawiającego: Urząd Gminy Luzino, 84 – 242 Luzino ul. Of. Stutthofu 11, nie później niż do dnia 21 grudnia 2015 r., do godz. 1200. Terminem złożenia oferty jest data i godzina jej wpływu do Zamawiającego (Uwaga! Dotyczy także ofert przesłanych pocztą lub przesyłką kurierską). Oferty złożone po tym terminie, zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania. 2. Koperta zawierająca ofertę powinna być opatrzona dopiskiem: Oferta na „Wykonanie strony internetowej Gminy Luzino” Nie otwierać przed dniem 21 grudnia 2015 r., przed godz. 1200 W przypadku braku na kopercie powyższej informacji, Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki mogące z tego powodu wyniknąć. 3. Poza oznaczeniami opisanymi w pkt 2 koperta winna posiadać oznaczenie i adres Wykonawcy, w celu umożliwienia odesłania oferty w sytuacji złożenia jej po terminie. 4. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu: 21 grudnia 2015 r., o godz. 1230, w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Luzino, 84 – 242 Luzino ul. Of. Stutthofu 11. VI. Opis sposobu obliczenia ceny. 1. Cena ofertowa za wykonanie zamówienia winna być podana liczbowo i słownie w złotych polskich, z wyodrębnieniem ceny netto, kwoty należnego podatku od towarów i usług oraz ceny brutto. Wykonawca określi cenę ofertową zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego. 2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. Powinna również uwzględniać wszelkie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę. Skutki finansowe błędnego obliczenia ceny oferty wynikające z nieuwzględnienia wszystkich okoliczności mogących mieć wpływ na cenę obciążają Wykonawcę. 3. Oferowana cena nie może ulec zmianie przez okres związania ofertą. VII. Kryteria oceny oferty. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

6

Nr

NAZWA KRYTERIUM

WAGA (Wg)

1. Cena

70%

2. Termin udzielenia wsparcia technicznego

10%

3. Termin dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu

5%

4. Termin gwarancji oraz bieżąca aktualizacja oprogramowania

10%

5. Termin dokonywania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu

5%

KRYTERIUM I (cena całkowita brutto wykonania przedmiotu zapytania ofertowego) – [waga 70%]. Oferty oceniane będą na podstawie ceny całkowitej brutto, podanej przez Wykonawcę na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego i obliczane według wzoru podanego poniżej. Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 w dół. Cn P = ----------

x 100 pkt x Wg (tj. 70 %)

Cb gdzie: P - oznacza liczbę punktów przyznanych badanej ofercie Cn - oznacza cenę całkowitą brutto oferty najtańszej Cb - oznacza cenę całkowitą brutto badanej oferty Wg - oznacza wagę kryterium (w %) = 70 % Najtańsza oferowana cena, spośród ważnych ofert otrzyma 70 pkt . Pozostałe oferowane ceny, spośród ważnych ofert otrzymają odpowiednio mniej punktów, stosownie do obliczeń wynikających ze wzoru powyżej. KRYTERIUM II (termin udzielenia wsparcia technicznego) – [waga 10%]: minimalny okres wsparcia technicznego wynosi 12 miesięcy. Wszystkie koszty związane z tym okresem wsparcia technicznego winny być skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. Udzielony okres wsparcia technicznego dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się udzielania różnych okresów wsparcia technicznego. Przyznane punkty będą wynikały z opisu jak niżej. Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 w dół. Oferty oceniane będą w następujący sposób (od 0 do 100 pkt × waga kryterium, tj. 10%): zaoferowany okres wsparcia technicznego: min. 12 miesięcy – 0 punktów, min. 24 miesiące – 25 punktów, min. 36 miesięcy – 50 punktów, 48 miesięcy i powyżej - 100 punktów. Bieg okresu wsparcia technicznego rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

7

KRYTERIUM III (termin dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu) – [waga 5%]: minimalny okres dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu wynosi 8 miesięcy. Wszystkie koszty związane z dokonywaniem zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu winny być skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. Udzielony okres dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się udzielania różnych okresów wsparcia technicznego. Przyznane punkty będą wynikały z opisu jak niżej. Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 w dół. Oferty oceniane będą w następujący sposób (od 0 do 100 pkt × waga kryterium, tj. 5%): zaoferowany okres dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu: min. 8 miesięcy - 0 punktów, min. 12 miesięcy - 25 punktów, min. 18 miesięcy - 50 punktów, 24 miesiące i powyżej - 100 punktów. Bieg terminu dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę. KRYTERIUM IV (termin gwarancji) – [waga 10 %]: Minimalny termin gwarancji wynosi 48 miesięcy. Wszystkie koszty związane z terminem gwarancji winny być skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty. Udzielony okres gwarancji dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się udzielania różnych okresów gwarancji. Przyznane punkty będą wynikały z opisu jak niżej. Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 w dół. Oferty oceniane będą w następujący sposób (od 0 do 100 pkt × waga kryterium, tj. 10%): zaoferowany termin gwarancji: min. 48 miesięcy - 0 punktów, min. 54 miesiące - 50 punktów, 60 miesięcy i powyżej - 100 punktów. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

KRYTERIUM V (termin dokonywania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu) – [waga 5%]: minimalny okres dokonywania prostych, kosmetycznych zmian wynosi 12 miesięcy. (Wszystkie koszty związane z tym kryterium winny być skalkulowane przez Wykonawcę i wliczone w cenę oferty). Udzielony okres dokonywania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu dotyczy całego przedmiotu zamówienia. Nie dopuszcza się udzielania różnych okresów gwarancji dla dokonywania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu. Przyznane punkty będą wynikały z opisu jak niżej. Ilość punktów będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku, wg zasad matematycznych, tj. wartości równe lub wyższe od 5 – w górę, a poniżej 5 w dół. Oferty oceniane będą w następujący sposób (od 0 do 100 pkt × waga kryterium, tj. 5%): zaoferowany termin dokonywania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu: min. 12 miesięcy 0 punktów, min. 24 miesiące - 50 punktów, 36 miesięcy i powyżej - 100 punktów. Bieg terminu dokonywania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu rozpoczyna się od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

8

Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów w oparciu o zasady określone w pkt VII. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie realizacji zamówienia, albo umowa z tym Wykonawcą zostanie rozwiązana, Zamawiający może wybrać kolejną najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania. VIII. Termin realizacji zamówienia – 120 dni, licząc od dnia podpisania umowy. Termin związania ofertą – 30 dni, od dnia upływu terminu składania ofert. IX. Istotne dla stron postanowienia umowy w sprawie zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania zawarte zostały we wzorze umowy, stanowiącej załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia niniejszego postępowania. X. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami ze strony Zamawiającego jest: Marlena Wilkowska tel. (58) 678 20 68 wew.42, e-mail: [email protected] XI. Zastrzega się że: 1. Niniejsze postępowanie w sprawie zapytania ofertowego dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza w wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro netto. 2. Postępowanie nie jest przetargiem ani aukcją w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. 3. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują jakiekolwiek środki ochrony prawnej. 4. Postępowanie może zostać przerwane (zakończone) bądź odwołane w każdym momencie bez przyczyny decyzją Zamawiającego. 5. W związku z decyzjami Zamawiającego w postępowaniu, w tym przerwaniem (zakończeniem bądź odwołaniem postępowania), Wykonawcy nie przysługują jakiekolwiek roszczenia względem Zamawiającego. XII. Załączniki stanowiące integralną część niniejszego zapytania ofertowego: 1. Formularz ofertowy. 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków. 3. Wzór umowy w/s zamówienia. 4. Wzór projektu graficznego w zakresie wymagań. Wójt Gminy (-) Jarosław Wejer

9

Załącznik Nr 1

(pieczęć Wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Dane Wykonawcy: -

Pełna nazwa Wykonawcy* .........................................................................................................................................

-

Adres* .............................................................................................................................

-

REGON* ………………………………………………………………………………..

-

NIP* …………………………………………………………………………………….

-

Nr telefonu, nr faksu* ........................................................................................................................................ ........................................................................................................................................

* - w przypadku oferty wspólnej należy podać dane pełnomocnika Wykonawców Nawiązując do ogłoszonego zapytania ofertowego nr Or.134.1.2015. na „Wykonanie strony internetowej Gminy Luzino”, oświadczamy, że: 1.

Zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego oraz uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty.

2.

Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia, określonego w zapytaniu ofertowym za cenę ……………………….. zł netto (słownie: ……………………………………… ………………………………………………………………..……) + ……. % VAT, co stanowi cenę brutto w wysokości ……………………………. zł (słownie: ……………… ………………………………………………………….).

3.

Podana powyżej cena zawiera wszystkie koszty konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia i nie ulegnie zmianie w okresie obowiązywania umowy.

4.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminach określonym w zapytaniu ofertowym.

5.

Akceptujemy warunki płatności oraz pozostałe warunki realizacji zamówienia określone przez Zamawiającego we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego.

10

6.

Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

7.

Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami zostały ponumerowane i cała oferta składa się z …….. stron.

......................................, dnia ............................. 2015 r.

..................................................................... (podpis osoby upoważnionej lub posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy)

11

Załącznik Nr 2 ................................, dnia .................... 2015 r.

OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany ........................................................................................................................................ działając w imieniu i na rzecz ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ (nazwa i adres Wykonawcy) przystępując do postępowania dotyczącego zapytania ofertowego znak:: Or.134.1.2015 z dnia 04.12.2015r. na „Wykonanie strony internetowej Gminy Luzino” – oświadczam, świadomy(a) odpowiedzialności karnej wynikającej z 297 § 1 Kodeksu Karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.), że: ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….………. (nazwa Wykonawcy) spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie zamówienia ofertowego, a dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiadania wiedzy i doświadczeni,; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

…………………………………………………….. podpis osoby uprawnionej lub posiadającej pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy

12

Załącznik Nr 3 Umowa Nr ………… (wzór) zawarta ………….. 2015 r. w Luzinie, pomiędzy: Gminą Luzino, ul.Of.Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez Wójta Gminy – Jarosława Wejer, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Mirosławy Stolc, a …………………………………………………………………….……..……………………, z siedzibą w ………………………….., NIP ………………….., REGON …………………. zwanym(ą)

w

dalszej

treści

umowy

„Wykonawcą”

reprezentowanym(ą)

przez

………………………………………………………………….………………………………., wyłonionym w wyniku rozstrzygnięcia w dniu …………… r. postępowania dotyczącego zapytania ofertowego znak: Or.134.1.2015 z dnia 04.12.2015r. na „Wykonanie strony internetowej Gminy Luzino”, o następującej treści: §1 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie strony internetowej Gminy Luzino, poprzez zaprojektowanie jej szaty graficznej, umieszczenie jej na serwerze Zleceniodawcy, konfigurację systemu CMS, stworzenie i oprogramowanie bazy danych na potrzeby serwisu, wprowadzenie danych dostarczonych przez Zleceniodawcę, wykonanie testów funkcjonalnych, wsparcie techniczne przy wdrażaniu strony internetowej, z uwzględnieniem następujących kryteriów:

1) Wykonanie dwóch graficznych projektów (oprócz tego wersja czarno-biała) w różnym układzie propozycji ekranu strony głównej. Po wyborze przez Zamawiającego jednej z wykonanych propozycji Wykonawca dostosuje projekt szablonu do uwag Zamawiającego przygotowując w uzgodnieniu z Zamawiającym graficzny wizerunek graficzny strony internetowej. Propozycja szablonu powinna zawierać elementy wskazane w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. 2) Na graficzny wizerunek strony internetowej mają się składać: ekran strony głównej, ekran podstrony z wizualizacją wyświetlania galerii zdjęć, filmów, nagrań audio, dokumentów do pobrania i linków zewnętrznych. Styl graficzny powinien być biznesowy, wizerunkowy i nowoczesny. 3) Zakładki w menu głównym i podmenu mają być edytowalne (w zakresie ich treści jak i ilości) z poziomu systemu zarządzania treścią CMS.

13

4) Strona internetowa w pełnej odsłonie ma być wykonana w jednej wersji językowej – polskiej. Uproszczona wersja strony internetowej ma być również dostępna w języku angielskim i niemieckim (tłumaczenie do 10 stron formatu A4, przy założeniu do 1800 znaków/strona dla każdego z wymienionych języków). 5) Strona zostanie wykonana w oparciu o standardy HTML 5 i CSS 3, które będą poprawnie wyświetlane również na urządzeniach mobilnych (pełna responsywność). 6) Strona musi być zgodna z wymogami CEIDG oraz wytycznymi WCAG 2.0 opracowanymi przez konsorcjum W3C (http://www.w3.org/TR/WCAG/, http://dostepnestrony.pl/wcag-2-0-w-skrocie/). 7) Stworzenie kontrastowej wersji strony dla osób słabo widzących oraz umożliwienie zmniejszania/zwiększania tekstu przez użytkownika. 8) Strona internetowa ma być przystosowana do przeglądania na komputerze w rozdzielczości 1024x768 i wyższej. 9) Strona ma być zoptymalizowana pod wyszukiwarki internetowe (SEO). 10) Wykonawca zapewni poprawne funkcjonowanie serwisu w przeglądarkach: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 20.x+, Opera 11.5+, Google Chrome 26.x+. 11) Strona musi być zabezpieczona przed włamaniami oraz posiadać obrazki zabezpieczające CAPTCHA w wymaganych miejscach np. przy zapisywaniu się do newsletterów, które blokują roboty-automaty. 12) Strona powinna zawierać zabezpieczenie strony logowania. 13) Strona powinna mieć zainstalowany firewall oraz oprogramowanie wykrywające próbę instalacji niewłaściwego kodu php itp. 14) 14.Strona www powinna być zainstalowana na serwerze utrzymywanym przez Zleceniodawcę z bazą danych MySQL wer.5.5 lub PostgreSQL 9.3. 15) Strona powinna posiadać następujące funkcjonalności: a) przeglądanie dokumentów i artykułów PDF na stronie internetowej, b) wyszukiwanie dokumentów w serwisie, c) automatyczne tworzenia metatagów na podstawie tytułu i treści dodanego komunikatu na stronie, d) automatyczne tworzenie kopii zapasowej strony (backup), e) tworzenia szczegółowych statystyk,

14

f) automatyczne tworzenie newslettera i automatyczna wysyłka do zasubskrybowanych osób (np. po uzbieraniu 3 nowych newsów następuje wysyłka), g) wydruk dowolnego artykułu przez wygenerowany automatycznie szablon,

użytkownika

serwisu

poprzez

h) możliwość tworzenia dowolnej ilości formularzy kontaktowych, i) edytor WYSIWIG który m.in. zawiera następujące opcje: zapewnienie możliwości dodawania plików (zdjęć, dokumentów do pobrania itp.) do artykułu z poziomu edytora WYSIWIG, łatwe dodawanie plików multimedialnych (np. z YouTube) bez konieczności uploadu pliku multimedialnego na serwer www strony. Multimedia powinny być uzupełnione o przyciski HTML, które powinny dobrze działać we wszystkich czytnikach ekranu oraz przy użyciu do obsługi strony internetowej, samej klawiatury, o możliwość przeklejania treści z programu MS Word z zachowaniem odpowiedniego formatowania, o upload plików (zdjęciowych, filmowych, radiowych oraz dokumentów w odpowiednich formatach), o możliwość edycji kodu HTML, o możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami, j) umożliwienie integracji z serwisami: YouTube, Twitter, Facebook z automatyczną publikacją dodanych newsów na Facebooku oraz spersonalizowanym ekranem wyświetlania playlisty YouTube na stronie głównej, k) interaktywna przeglądarka biuletynu informacyjnego Rady i Wójta Gminy, l) kalendarium imprez i wydarzeń, m) strona będzie w czytelny sposób przekierowywać do konta Gminy Luzino na Facebooku, YouTube, Twitterze oraz do serwisu Geomapa dla Gminy Luzino, Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Luzino, e-PUAP i elektronicznej skrzynki podawczej, wirtualnego spaceru po Gminie Luzino, oraz stron jednostek pomocniczych, organizacyjnych, instytucji kultury podległych Gminie Luzino, stowarzyszeń i związków międzygminnych, do których należy Gmina Luzino oraz do innych wskazanych przez Zamawiającego miejsc w internecie. 16) Wykonawca zainstaluje i skonfiguruje serwis na serwerze Zamawiającego pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 17) Pliki graficzne użyte do stworzenia strony należy przekazać Zamawiającemu w następujących standardach: png. jpg. eps. cdr. pdf.

15

18) Kod źródłowy strony pozostanie dostępny dla Zamawiającego w celu umożliwienia jego dowolnej modyfikacji. 19) Strona powinna być prosta, czytelna, funkcjonalna. Preferowane będą rozwiązania oparte o CMS-y na licencji Open Source. §2 Termin realizacji postanowień niniejszej umowy ustala się na dzień ……………………… §3 1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się w wysokości ……………………. zł netto (słownie: ……………………………………………………………………………….), do której należy doliczyć należny podatek VAT. 2. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo po wykonaniu usługi, w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury poprawnej pod względem merytorycznym 3. i formalnym, na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze. 4. Faktura przez Wykonawcę zostanie wystawiona na: Urząd Gminy Luzino, ul.Of.Stutthofu 11, 84 – 242 Luzino, NIP 588-13-60-020. 5. Termin płatności uznaje się za zachowany z datą uznania rachunku bankowego Zamawiającego. §4 1. Do obowiązków Zamawiającego należy: 1) udostępnienie strony ftp, bazy danych i innych ustawień serwera, 2) dostarczanie Wykonawcy danych niezbędnych do realizacji umowy w postaci elektronicznej (dopuszczalne formaty tekstów: .doc, .txt lub .rtf; zdjęcia w formatach: .jpg, .bmp lub .tif w rozdzielczości minimum 96 dpi). 2. Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 na rzecz Zamawiającego zgodnie z zawartą umową, 2) naprawa błędów w oprogramowaniu w ciągu 10 dni roboczych od ich zgłoszenia drogą e-mailową, na wskazany przez Wykonawcę adres, 3) bieżąca aktualizacja oprogramowania celem zachowania kompatybilności strony z najnowszymi wersjami przeglądarek tj. Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 20.x+, Opera 11.5+, Google Chrome 26.x+, 4) dokonywanie prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu, które mają na celu polepszenie jego ergonomii, 5) dokonywanie zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu, na zgłoszenie Zamawiającego, 6) przeniesienie na nową stronę internetową danych tekstowych, multimediów, załączników i odnośników z obecnej strony www.luzino.pl wskazanych przez Zamawiającego, a także innych danych dostarczonych przez Zamawiającego,

16

7) udzielenie wsparcia technicznego przy wdrażaniu strony internetowej przez okres co najmniej 12 miesięcy, licząc od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zapytania ofertowego, 8) przeszkolenie do 5 pracowników zarządzania w zakresie obsługi strony i systemu CMS zgodnie z pkt II zapytania ofertowego. 3. Kontakty pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą obywać się drogą elektroniczną, a w razie konieczności, będą odbywać się osobiście w siedzibie Zamawiającego. §5 Wykonawca zapewnia, że prace w ramach umowy będą zgodne z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej umowie oraz zostaną wykonane przy użyciu najnowszych technologii, w sposób staranny i z należytą dbałością o zapewnienie zgodności (kompatybilności) z popularnymi przeglądarkami internetowymi, oraz w sposób odpowiadający dobrym praktykom programistycznym, z zachowaniem profesjonalnego poziomu wykonania pod względem typograficznym oraz graficznym. §6 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu następujących okresów gwarancji: a) na okres …………….. miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu zapytania ofertowego, w trakcie których Wykonawca zobowiązany jest do naprawy błędów w oprogramowaniu w ciągu 10 dni roboczych od ich zgłoszenia drogą e-mailową, na wskazany przez Wykonawcę adres oraz bieżącej aktualizacji oprogramowania celem zachowania kompatybilności strony z najnowszymi wersjami przeglądarek, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 3), b) w ciągu pierwszych ………… miesięcy obowiązywania gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania prostych, kosmetycznych zmian w oprogramowaniu, które mają na celu polepszenie jego ergonomii, c) w ciągu pierwszych …………. miesięcy obowiązywania gwarancji Zamawiający ma możliwość dokonywania zmian funkcjonalnych w oprogramowaniu. 2. W przypadku niemożności usunięcia błędów w określonym terminie, Wykonawca ma obowiązek uzasadnić drogą pisemną zwłokę i dokonać napraw w najbliższym możliwym terminie. Jeżeli błąd jest znaczący i uniemożliwia korzystanie z oprogramowania, gwarancja zostaje automatycznie wydłużona o 1 tydzień za każdy dzień roboczy zwłoki w naprawie błędu w stosunku do ustalonych terminów napraw błędów. §7 1. Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe do przedmiotu zapytania ofertowego. Wykonawca nie będzie rościł sobie w późniejszym terminie żadnych praw do dzieła. Przeniesienie majątkowych praw autorskich dotyczy wszystkich pól eksploatacji przewidzianych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem autorskich praw majątkowych do materiałów przekazywanych Wykonawcy w granicach niniejszej umowy.

17

1.

2.

3. 4.

5.

§8 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach, gdy Wykonawca nie przystąpi do realizacji umowy lub będzie ją wykonywał w sposób niezgodny z umową, w tym w szczególności naruszy terminy, o których mowa w § 2. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powyższych przyczyn, nie będzie on zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Wykonawcę. Odstąpienie od umowy przez każdą ze stron, we wszystkich powyżej przypadkach wymienionych, może nastąpić w terminie do 30 dni od daty powzięcia wiadomości o przyczynach uzasadniających odstąpienie od umowy. Oświadczanie o odstąpieniu od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 3 ust. 1. W przypadku nie dotrzymania terminu realizacji umowy określonego w § 2 Zamawiający ma prawo do naliczania kar umownych w wysokości 0,5% za każdy dzień zwłoki wartości brutto wynagrodzenia umownego, o którym mowa § 3ust. 1.

§9 Formularz ofertowy wraz z załącznikami, złożony przez wykonawcę w postępowaniu o zamówienie stanowi integralną cześć umowy. § 10 1. Ewentualne spory mogące wyniknąć na tle stosowania postanowień niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie na drodze negocjacji. 2. W przypadku braku możliwości porozumienia Stron ewentualne spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony poddają rozstrzygnięciu sądowi właściwemu miejscowo dla siedziby Zamawiającego. § 11 Zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. § 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. § 13 Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA

18

Załącznik nr 4

Wymagania co do zawartości strony głównej www.luzino.pl (przykładowe rozwinięcie)

a.) START - Aktualności - Wydarzenia b.) O GMINIE LUZINO - O gminie Sołectwa (podstrony do - Organizacje pozarządowe Mapa Galeria - Do pobrania - Kontakt

poszczególnych

Historia sołectw) Gminy zdjęć

c.) STREFA MIESZKAŃCA - Gospodarka odpadami - Inne podstrony z możliwością edycji d.) OŚWIATA - Aktualności (podstrony do poszczególnych szkół) e.) KULTURA - Aktualności (podstrony do poszczególnych jednostek, aktualności kulturalne) f.) SPORT - Aktualności - Podstrony do placówek g.) TURYSTYKA - Baza turystyczna - Hotele i pensjonaty - Punkty gastronomiczne h.) DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - Aktualności - Informacje dla przedsiębiorców

19

i.) DLA ROLNIKÓW - Aktualności - Informacje dla rolników j.) PROJEKTY UNIJNE - Aktualności - (podstrony do projektów) k.) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE - Baza organizacji pozarządowych - Aktualności Po wyborze przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty, wybrany Wykonawca dostosuje projekt szablonu do uwag Zamawiającego, przygotowując w uzgodnieniu z Zamawiającym graficzny wizerunek strony internetowej.

20