Living Space : Living Box

Living Space : Living Box Postavka zadatka Isprojektovati prostor za duži boravak i stanovanje, namenjen mlađem pojedincu, studentu ili profesionalcu,...
Author: Cornelia Woods
4 downloads 1 Views 305KB Size
Living Space : Living Box Postavka zadatka Isprojektovati prostor za duži boravak i stanovanje, namenjen mlađem pojedincu, studentu ili profesionalcu, kao i paru ili manjoj grupu međusobno srodnih interesa i stilova života. Propozicije zadatka Veličina prostora je, u zavisnosti od koncepta boravka i stanovanja, od 50m2 do 100m2. Prostor je određen kroz prizemnu i etažu galerije, koje moraju biti povezane unutrašnjim stepenicama. Organizacija prostora je determinisana kroz dnevnu i noćnu zonu, koje su međusobno razdvojene. Dnevna zona je organizovana u sistemu jednoprostora. To je kompaktan prostor, u čijoj strukturi su manje ili više istaknute karakteristike programa. Sadržaj projekta Projekat sadrži tehničke crteže, maketu i generalni opis koncepta. Tehnički crteži podrazumevaju osnovu prizemlja i galerije, sa odgovarajućim nameštajem, zatim presek u kome je jasno istaknut način organizacije prostora po vertikali, i sve potrebne izglede u čijem liku je nagoveštena materijalizacija arhitektonske forme. Svi tehnički crteže se rade u razmeri 1:50. Maketa se radi u razmeri 1:50. Svi crteži se izrađuju na listovima belog papira formata A3. Svaki list mora sadržati naziv projekta, broj lista, ime studenta i nazive priloga na listu. Kriterijumi vrednovanja Organizacija prostora za boravak i stanovanje Oblikovne karakteristike forme i njena celovitost Identitet unutrašnjeg prostora i arhitektonske forme Grafička prezentacija i maketa Primeri Rocio romero http://www.rocioromero.com/homelv.htm LV Kit Home Muji + Kazuhiko Namba http://muji.net/infill Minimalist Muji House AAPA Architetti Associati http://www.aapa.it Casa Conteiner Kaufmann 96 GmbH http://www.nextroom.at Su si house Grégoire & Petetin http://www.archilab.org/public/2000/catalog/ Maison Portable, Berlin Exhibition house world-o-rama.com Exhibition hall for Tecu http://www.tecu.com Werner Aislinger http://www.loftcube.net Loft Cube, New York Luigi Coloni http://www.hanse-haus.de Colani Rotor house KieranTimberlake http://www.kierantimberlake.com Loblloly house, Taylor Island, Maryland Floating homes doo http://www.floatinghomes.de Flaoting homes Riken Yamamoto & Field Shop http://www.riken-yamamoto.co.jp Ecoms house

PROJEKTOVANJE 1 MAJ I JUN 2006 Urban Stop / Meeting Point – Espresso Lavazza Cilj rada Prepoznavanje potencijala Predmetne lokacije, kao mesta susreta u cilju povećanja njegove pristupačnosti i atraktivnosti. Cilj rada je prostorno-fizičko i funkcionalno unapređenje zadate lokacije, sa posebnim akcentom na oblikovanje male urbane forme, kao one koja aktivira, intenzivira i naglašava potencijale i vrednosti mikro ambijenta. Zadatak U zadatom okruženju, oblikovati deo otvorenog javnog prostora tako da zadovolji specifičnu funkciju (meeting point), istakne karakter mikro ambijenta, ali i da zadovolji kvalitete bezbednosti, protočnosti, čitljivosti i ispunjenosti. To je prostor namenjen dijalogu i odmoru, razmeni informacija u savremenom urbanom okviru. Osnovni zadatak je primena principa dimenzionalne analize na elemente urbanog mobilijara, i oblikovanje arhitektonske forme kao skulpture koja podržava određene aktivnosti prostora kome pripada.

Ključne reči Skulptoralnost - Ekspresija Upotrebnost - Funkcionalnost Mala forma, Mikro-lokacija, Kontekst

Funkcija / Meeting Point – espresso Lavazza Meeting Point – espresso Lavazza je mesto susreta, okupljanja i zaustavljanja, sa posebno istaknutom temom takozvane „brze kafe“ ili kafe za poneti. Zadatak je programski definisan u smislu konkretizacije funkcije Urban stopa, ali nije konkretizovan u smislu sadržaja i kapaciteta (potencijal aktivnosti – čitanje, razgovor, pauza, kafa, sunčanje, pisanje, čekanje, internet, gledanje). Reč je o maloj formi kao mestu zaustavljanja, ubrzavanja, nadstrešivanja, ograđivanja, razdvajanje, povezivanja ili konkretnije o elementima prostora koji pomažu da se ovaj deo prostora bolje i potpunije koristi. Kroz prepoznate potencijale i ograničenja prostora potrebno je naglasiti aktivnost kako u smislu njene utilitarnosti, tako i u smislu njene skulptualnosti i estetskog uklapanja u okruženje, kontekstualizacija.

Lokacija - kontekst Zadata lokacija deo je centralne gradske zone Beograda, visokog kulturnoistorijskog značaja. Predmetna lokacija obuhvata delove knez Mihajlove, Vasine i ulice Taduša Kopćuškog, zatim deo Kalemegdana u kontaktnoj zoni prema ulici Tadeuša Košćuškog, kao i javni prostor parkinga u zoni između knez Mihajlove ulice i galerije Muzeja Savremene umetnosti kao i deo prostora ispred galerije Likovnih umetnosti. Mikrolokacija u okviru zadate predmetme lokacije samostalno odrediti prema prepoznatim potrebama i aktivnostima, potencijalima i ograničenjima zadatog prostora. U okviru zadate lokacije koristiti samo one javne prostore koji nisu izgrađeni (delovi ulica, proširenja, zelene zone, i slično). Predpostaviti da se objekat na okretnici u Rajićevoj gradi, kao i objekat na uglu Vasine i Tadeuša Košćuškog. Predpostaviti da parking između knezMihajlove ulice i galerije Muzeja Savremene umetnosti može da izmeni svoju namenu i režim saobraćaja.

predmetna lokacija

Oblikovanje Oblikovno, odabrani deo prostora treba da zrači jedinstvenim jezikom arhitekture, da omogućava vizuelnu komunikaciju i da je znakovno opredeljen, kako u smislu prepoznavanja sadržaja, tako i u smislu njegovog značaja u odnosu na prostor u kome se nalazi. Forma ne može biti zatvorena. Dakle, reč je o maloj formi pretežno otvorenog karaktera, o skulpturi koja okuplja oko sebe, a ne zatvara u svoj volumen. Prostor može biti zauzet, ogradjen i nadstrešen ali je njegov karakter javnosti primaran.

Sadržaj elaborata Situacija ili parterno rešenje Osnove, preseci, izgledi Prostorni prikaz forme u zadatom kontekstu (fotomontaža) Maketa u prigodnoj razmeri sa delom terena Format papira kvadratni (definisan na arhitektonskoj grafici). Razmera zavisi od veličine i karaktera forme. Obavezan je opis koncepta i projekta.

Preporučene internet adrese www.lavazza.com www.klein-dytham.com www.marthaschwartz.com www.villette.com www.arcspace.com Literatura - Ching F.: ARCHITECTURE- FORM, SPACE AND ORDER, Sec. Ed, VNR, 1996; - Bazik Dragana: PONUDA GRADSKE SCENE -POTENCIJALI MIKROPROSTORA GRADA, Arhitektonske sveske16, Arhitektonski Fakultet, 1995; - Lynch Kevin: SLIKA JEDNOG GRADA, Građevinska knjiga, Beograd, 1974; - Venturi R., D.S.Brown, Izenour S.: POUKE LAS VEGASA, GK, Bgd., 1988; - SMALL BUILDINGS BIG IDEAS - AMENAGER LES ESPACES PUBLICQUES - Tandy Cliff: HANDBOOK OF URBAN LANDSCAPE, The Arch.Press, London, 1975; - Lazarević-Bajec Nada: URBANA PERCEPCIJA, Edicija "Naseljavanje prostora", Centar za multidisciplinarne studije Unverziteta u Beogradu, Beograd, 1987;

Metod rada 29.05.2006. 3 poena Prezentacija konkretno izabrane lokacije – obrazloženje izbora uz grafičku prezentaciju analiziranog područja Definisanje osnovnog koncepta, kroz skice, tekst, definisanje osnovne ideje 05.06.2006. 3 poena Nacrtati izabrani deo predmetne lokacije u razmeri 1:100 (situacija) Prezentacija osnovnog koncepta – kroz radnu maketu i skice 12.06.2006. Konsultacije Razrada - oblikovanje 19.06.2006. Konsultacije Izbor materijala i detalj

2 poena 2 poena Kontekstualizacija

26.06.2006. Konsultacije Priprema celosemestralnog elaborata