Literatura Educaterra

GOSPODARKA Literatura Educaterra Literatura Educaterra pod. red. Ryszarda Cymermana Ryszard Cymerman, Krystyna Kurowska, Cezary Kowalczyk PRZESTR...
Author: Artur Wójcik
1 downloads 2 Views 528KB Size
GOSPODARKA

Literatura Educaterra

Literatura Educaterra

pod. red. Ryszarda Cymermana

Ryszard Cymerman, Krystyna Kurowska, Cezary Kowalczyk

PRZESTRZENNA

Ryszard Cymerman

Literatura

Planowanie Przestrzenne dla rzeczoznawców majątkowych, zarządców oraz pośredników w obrocie nieruchomościami

Ekonomiczne i prawne aspekty odralniania i odlesiania gruntów

www.educaterra.pl

www.educaterra.pl

Gospodarka przestrzenna Ryszard Cymerman, Tomasz Bajerowski, Hubert Kryszk

Gospodarka przestrzenna jest dziedziną organizującą całokształt G gospodarowania przestrzenią fizyczną,

ze szczególnym uwzględnieniem Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

www.educaterra.pl

rozmieszczania przedmiotów w przestrzeni fizycznej

Formy (czynności) gospodarki przestrzennej 1. polityka przestrzenna 2. planowanie i zagospodarowanie przestrzeni

3. ochrona przestrzeni 4. dysponowanie przestrzenią 5. zarządzanie przestrzenią 6. formy aktywne

1

Przedmiot zainteresowania gospodarki przestrzennej

Przestrzeń

Elementy przestrzeni

Elementy przestrzeni

elementy strefowe – powierzchniowe, które wyznaczają przestrzeni pełnienie różnych funkcji użytkowych (np.: obszary leśne, obszary rolne, obszary wydobycia surowców naturalnych itp.).

•charakteryzowana jako całokształt zależności, jakie zachodzą między współistniejącymi obiektami, •określana przez rozkład materii,

elementy liniowe – ciągi i pasma infrastruktury technicznej, które są nośnikami powiązań pomiędzy elementami użytkowania stacjonarnego.

tj. parametry wzajemnego rozmieszczenia (odległości), rozmiary, kształty itp.

Elementy przestrzeni

elementy punktowe (ogniskujące) – powstają w miejscach krzyżowania się ciągów i pasm infrastruktury technicznej.

Cechy przestrzeni

Cechy przestrzeni

Ograniczoność,

Opór

Oznacza to brak możliwości jej powiększenia

Oznacza odporność na wszelkie zmiany

Sytuacja taka przyczynia się do wzrostu liczby konfliktów pomiędzy poszczególnymi podmiotami, jak i pomiędzy poszczególnymi funkcjami gospodarczymi w związku z zapotrzebowaniem na przestrzeń.

Przestrzeń (z natury) ma zdolność powrotu do stanów pierwotnych, a zmiana wymaga czasu, energii oraz środków. Z ekonomicznego punktu widzenia oznacza to, że intensywność zagospodarowania i wykorzystanie przestrzeni jest zależne od dostępności komunikacyjnej i postępu technicznego.

2

Związki rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki

Cechy przestrzeni

Zróżnicowanie Oznacza różność i różnorodność

pod względem cech naturalnych i antropogenicznych. Powoduje ono, iż niektóre fragmenty przestrzeni lub jej elementy mają charakter unikatowy i wyczerpywalny.

bezpośrednie

Planowanie przestrzenne a gospodarowanie nieruchomościami

ujawniają się w trakcie sporządzania opracowań planistycznych (głównie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), kiedy to rzeczoznawcy opracowując prognozę skutków finansowych dają podstawy ustalenia: •stawki procentowej do opat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości •wyboru wariantów rozwiązań planistycznych

Związki i zależności

Związki rzeczoznawstwa majątkowego i urbanistyki

•zapisów planu w zakresie zasięgu lokalizacji poszczególnych funkcji i zapisu ograniczeń mogących wywołać rekompensaty

Uregulowania prawne

pośrednie wynikają z charakteru opracowań planistycznych, które dla rzeczoznawcy majątkowego są:

jednym z obligatoryjnych źródeł informacji przy wykonywaniu wycen nieruchomości,

Podstawowe informacje z zakresu planowania

Ustawa z 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Dz.U. z 2012 r, poz. 647)

powodem (przyczyną) wywołującym konieczność wykonywania wycen nieruchomości dla opłat planistycznych lub zadośćuczynienia za skutki ujemne dotykające nieruchomości

3

Przepisy uzupełniające

Przepisy uzupełniające

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych warunków jakim powinna odpowiadać prognoza oddziaływania na środowisko dotycząca projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. U. 2002 nr 197, poz. 1667

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. U. 2003 nr 164, poz1587

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Dz. U. 2003 nr 164, poz1588

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy

Dz. U. 2003 nr 164, poz1589

Cel planowania i zagospodarowania przestrzennego

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 maja 2004 r. w sprawie sposobu uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa

Dz. U. Nr 118, poz. 1233

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji o warunkach zabudowy oraz wzorów rejestrów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dz. U. Nr 130, poz. 1385

Dz. U. Nr 125, poz. 1309

Art.1

Celem jest określanie zasad kształto przeznacz zagospoda zabudo wania ania rowania wy polityki terenów terenów terenów przestrz ennej

przyjmując ład przestrzenny i zrównoważony rozwój za podstawę tych działań

Czynniki uwzględniane w zagospodarowaniu przestrzennym

„Ład przestrzenny"

1) wymagania ładu przestrzennego,

to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy:

2) walory architektoniczne i krajobrazowe,

•harmonijną całość

3) wymagania ochrony środowiska, 4) wymagania ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi

5) wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego

6) walory ekonomiczne przestrzeni i prawo własności,

Pojęcia stosowne w planowaniu i zagospodarowaniu

•uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania 1. 2. 3. 4. 5.

funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe kompozycyjno-estetyczne;

7) potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

4

Czynniki wpływające na zachowanie ładu przestrzennego

zrównoważony rozwójto taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń.odpowiednie rozmieszczenie przestrzenne funkcji - poszczególne funkcje w optymalnych miejscach; odpowiednie sąsiedztwo funkcji - bezkonfliktowe i dające największe korzyści;odpowiednia struktura pionowa - zachowanie proporcji wysokości, występowanie dominanty;odpowiednia struktura pozioma - harmonia w strukturze użytkowania i władania czyli odpowiedni kształt i wielkość działek, rozłogu, pól siewnych i gospodarstwa wiejskiego, odpowiednie oddalenie od podmiotów gospodarczych

"inwestycja celu publicznego"

"interes publiczny"

art. 3 pkt 50 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

"obszar problemowy" to obszar:

- należy przez to rozumieć działania o znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

art. 2 pkt. 5

-szczególnego zjawiska z zakresu gospodarki przestrzennej -lub występowania konfliktów przestrzennych wskazany w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy; art. 2 pkt. 7

- należy przez to rozumieć uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniających zobiektywizowane potrzeby ogółu społeczeństwa lub lokalnych społeczności, związanych z zagospodarowaniem przestrzennym

art. 2 pkt. 4

"dobra kultury współczesnej" - należy przez to rozumieć nie będące zabytkami dobra kultury, takie jak pomniki, miejsca pamięci, budynki, ich wnętrza i detale, zespoły budynków, założenia urbanistyczne i krajobrazowe, będące uznanym dorobkiem współcześnie żyjących pokoleń, jeżeli cechuje je wysoka wartość artystyczna lub historyczna;

art. 2 pkt. 9

5

"walory ekonomiczne przestrzeni"

"działka budowlana" to nieruchomość

gruntowa lub działka

gruntu, której: •wielkość, •cechy geometryczne, •dostęp do drogi publicznej •wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej - spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego;

-to ta część ogólnodostępnej powierzchni

to te cechy przestrzeni,

obiektu handlowego stanowiącego całość techniczno-użytkową,

które można określić w kategoriach ekonomicznych;

w której odbywa się bezpośrednia sprzedaż towarów (bez wliczania do niej powierzchni usług i gastronomii oraz powierzchni pomocniczej, do której zalicza się powierzchnie magazynów, biur, komunikacji, ekspozycji wystawowej itp.).

art. 2 pkt. 12

Systematyka opracowań planistycznych Poziom

Rodzaj opracowania

Skrót

Kraj

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju

KPZK

Wojew ództw o

Program Zadań Rządowych Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa

Gmina

ProgramZadań Wojewódzkich Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

"powierzchnia sprzedaży"

PZRz PZPW PZW SUiKZP G M PZP

art. 2 pkt. 17

Opracowania planistyczne na obszarze gminy o charakterze uchwałodawczym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

SUiKZPG

MPZP

Sporządza – Wójt, Burmistrz, Prezydent Uchwala - Rada Gminy

art. 2 pkt. 19

Opracowania planistyczne na obszarze gminy o charakterze administracyjnym

Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego ULI

decyzja o warunkach zabudowy WZ

Wydaje – Wójt, Burmistrz, Prezydent

6

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego następuje:

Art. 4. 2. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

Decyzja

Plan miejscowy

Uli Wz

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się

•ustalenie przeznaczenia terenu, •rozmieszczenie inwestycji celu publicznego • oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu Art. 4. 1.

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; w drodze

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze

decyzji o warunkach zabudowy.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Podstawowe informacje z opracowań planistycznych

Pozwolenie na budowę

SUiKZPG Jest opracowaniem obowiązkowym, Obejmuje obszar całej gminy, Nie stanowi prawa miejscowego

Art. 12.

Studium uchwala rada gminy, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag. Tekst i rysunek studium oraz rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag stanowią załączniki do uchwały o uchwaleniu studium.

Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.

7

Koszty

Art. 13

1. Koszty sporządzenia studium obciążają budżet gminy.

2. Koszty sporządzenia lub zmiany studium wynikające z rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym obciążają odpowiednio budżet państwa, budżet województwa albo budżet powiatu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

MPZP Art. 14

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

mpzp

Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Plan miejscowy sporządza się obowiązkowo, jeżeli wymagają tego przepisy odrębne.

Art. 6. 1. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. 2. Każdy ma prawo, w granicach określonych ustawą, do: 1) zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli nie narusza to chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich; 2) ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych osób lub jednostek organizacyjnych.

MPZP Art. 14

Główne ustalenia

mpzp W planie miejscowym określa się obowiązkowo: Art. 15

8

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego; 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego; 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

6) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych;

5) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

7) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; 8) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

9) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

10) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej; Droga krajowa wojewódzka powiatowa gminna wewnętrzna

11) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

12) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, (opłatę planistyczną)

mpzp W planie miejscowym określa się w zależności od potrzeb:

Nie więcej niż 30% wzrostu wartości

9

1) granice obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;

Podkłady mapowe

Art. 16. 1.

2) granice obszarów rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej; 3) granice obszarów wymagających przekształceń lub rekultywacji; 4) granice terenów pod budowę obiektów handlowych, (o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2) 5) granice terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych; 6) granice pomników zagłady oraz ich stref ochronnych, a także ograniczenia dotyczące prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej, określone w ustawie z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady.

Koszty

Art. 21

1. Koszty sporządzenia planu miejscowego obciążają budżet gminy, z zastrzeżeniem

obciążają: 1) budżet państwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym; 2) budżet województwa - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu wojewódzkim; 3) budżet powiatu - jeżeli jest on w całości lub w części bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym; 4) inwestora realizującego inwestycję celu publicznego - w części, w jakiej jest on bezpośrednią konsekwencją zamiaru realizacji tej inwestycji.

Skale map

Art. 16. 1.

1:1000 - skala podstawowa Kopia map zasadniczych albo w przypadku ich braku map katastralnych, gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Wejście w życie uchwały

1:500 lub 1:2000 - w szczególnie uzasadnionych przypadkach 1:5000 - w przypadkach planów miejscowych, które sporządza się wyłącznie w celu przeznaczenia gruntów do zalesienia lub wprowadzenia zakazu zabudowy

Art. 29

1. Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak

nie wcześniej niż po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa. 2. Uchwała podlega również publikacji na stronie internetowej gminy.

Art. 29

Wejście w życie uchwały Uwaga: od 21 października 2010 r zmiana U S T A W A z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Dz. U nr 130 poz.871

Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie

14

dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.”;

10

Kto może korzystać z planu i studium? Art. 30

1. Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów. 2. Za wydane wypisy i wyrysy pobiera się opłatę administracyjną, w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom ich przygotowania, zgodnie z przepisami o podatkach i opłatach lokalnych.

Art. 35

Tereny, których przeznaczenie plan miejscowy zmienia, mogą być wykorzystywane w sposób dotychczasowy do czasu ich zagospodarowania zgodnie z tym planem, chyba że w planie ustalono inny sposób ich tymczasowego zagospodarowania.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Skutki ekonomiczne ustaleń planu dotyczą

WŁAŚCICIELI

UŻYTKOWNIKÓW WIECZYSTYCH których wartość nieruchomości zmalała lub wzrosła w wyniku zmiany, bądź uchwalenia planu miejscowego.

Skutki ekonomiczne ustaleń planów miejscowych

1a.

Przy odszkodowaniu za szkodę rzeczywistą

Skutki ekonomiczne ustaleń planu

1. Jeżeli, w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części, w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

W

Zakres szkody ustalić na podstawie różnicy stanów spowodowanych uchwaleniem planu, z dnia uchwalenia planu i poziomu cen na dzień złożenia wniosku o odszkodowanie.

Przedmiot wyceny

Szkoda rzeczywista

- wykupienia nieruchomości lub jej części,

O - odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę N - nieruchomości zamiennej

Stan stary

roszczenie

Stan nowy

11

Przy wykupieniu lub nieruchomości 1b. zamiennej,

stan nieruchomości przyjmowanej do wyceny ma być taki jaki był przed wprowadzeniem ograniczeń przez plan, zaś poziom cen przyjętych do wyceny powinien być z dnia złożenia wniosku o wykupienie i przydzielenie nieruchomości zamiennej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

2.

Skutki ekonomiczne ustaleń planu

Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości uległa obniżeniu, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, to może żądać od gminy odszkodowania równego obniżeniu wartości nieruchomości

Skutki ekonomiczne ustaleń planu

O=Ws-Wn

Ws

Wn 5 lat

zbycie

3.

Skutki ekonomiczne ustaleń planu

Jak obliczyć? OPŁATĘ

Opłata planistyczna

PLANISTYCZNĄ Jeżeli, w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, wartość nieruchomości wzrosła, a właściciel albo użytkownik wieczysty zbywa tę nieruchomość, wójt, burmistrz albo prezydent miasta pobiera jednorazową opłatę, ustaloną w tym planie, określoną w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Opłata ta jest dochodem własnym gminy. Wysokość opłaty nie może być wyższa niż 30% wzrostu wartości nieruchomości.

OPŁATA PLANISTYCZNA

Wielkość opłaty planistycznej można określić wzorem: WARTOŚĆ PO uchwaleniu planu

WARTOŚĆ PRZED uchwaleniem planu

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

opłata planistyczna

Opłata planistyczna Zbycie nieruchomości

stawka procentowa opłaty max – 30%

5 lat

powierzchnia nieruchomości w m2

OP = SP x P [WB – WA]

wartość 1 m2 nieruchomości po uchwaleniu lub zmianie planu

wartość 1 m2 nieruchomości przed uchwaleniem lub zmianą planu

12

1. Zbycie

Problemy

1.KC art. 155 – jest zapisane: przeniesienie własności Odpłatne i nieodpłatne

1.Zbycie 2.Stawka procentowa 3.Opłata planistyczna a decyzja o wzizt

Czy sprzedaż udziału jest zbyciem dla opłaty planistycznej?

2.Uogn art. 4.3b. – zbywanie albo nabywanie nieruchomości - należy przez to rozumieć dokonywanie czynności prawnych, na podstawie których następuje przeniesienie własności nieruchomości lub przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej albo oddanie jej w użytkowanie wieczyste,

Czy zniesienie współwłasności jest zbyciem dla opłaty planistycznej?

Nie

Czy darowizna w gronie osób bliskich jest zbyciem dla opłaty planistycznej?

Nie Uchwała NSA z dnia 10 grudnia 2009 r. w składzie 7 sędziów (syg.akt IIOPS 3/09) o niedopuszczalności pobrania jednorazowej opłaty planistycznej w przypadku , gdy darowizna nastąpiła na rzecz osoby bliskiej

osoba bliska

to zstępni, wstępni, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę, która pozostaje ze zbywcą faktycznie we wspólnym pożyciu,",

Czy ustanowienie wspólności majątkowej jest zbyciem dla opłaty planistycznej?

Nie ?

Tak Nastąpiło tylko przestrzenne umiejscowienie prawa, a nie jego zbycie.

13

Czy można pobrać opłatę planistyczną gdy zbycie nastąpiło po dacie uchwalenia planu, ale przed datą gdy stał się prawem?

Stawka procentowa 1. Jak duża?

2. Forma i kto uchwala?

2. Forma i kto uchwala?

1.Maksymalna 30%. Czy może być 0%? Wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26

Nie

Stawka procentowa

1. Jak duża?

Forma: tylko w ramach uchwały o planie miejscowym

sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

0- 30% Wyrok NSA z dnia 6 września 2002 r Wykluczone jest ustalenie zerowej stawki procentowej

Opłata planistyczna a decyzja o wzizt Wyrok NSA z dnia 6 marca 2008 r. w sprawie II OSK 1887/07 "w razie braku planu miejscowego w przypadku, gdy wydawane są decyzje o warunkach zabudowy odpowiednie stosowanie - przepisów art. 36 i 37 prowadzi

do wyłączenia stosowania art. 36 ust 4 oraz art. 37 ust 6 i 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwagi na brak podstaw prawnych zarówno do uchwalania stawek procentowych opłaty od wzrostu wartości nieruchomości przez radę gminy w odrębnej uchwale, jak i do naliczania takiej opłaty (i związanego z tym ustalenia wysokości stawki) przez organ wykonawczy gminy".

Decyzja o warunkach zabudowy WZ

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

14

Decyzja WZ – o warunkach zabudowy art.59-67

Kto wydaje decyzje WZ ?

.Podstawowe pojęcia

W przypadku braku planu miejscowego, zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót budowlanych, a także zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wymaga ustalenia

Decyzję wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z odpowiednimi organami, (art. 53 ust. 4,) i uzyskaniu uzgodnień ,

warunków zabudowy w drodze decyzji,. Dotyczy to również do zmiany zagospodarowania terenu, która nie wymaga pozwolenia na budowę, z wyjątkiem tymczasowej, jednorazowej zmiany zagospodarowania terenu, trwającej do roku.

(Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

na terenach zamkniętych Decyzje wydaje wojewoda. Sporządzenie projektu decyzji powierza się osobie wpisanej na listę izby samorządu zawodowego urbanistów albo architektów.

(Dz. U. Nr 164, poz. 1588 §

3)

.Podstawowe pojęcia

3. obszar analizowany - należy przez to rozumieć teren określony i wyznaczony granicami, którego funkcję zabudowy i zagospodarowania oraz cechy zabudowy i zagospodarowania analizuje się w celu ustalenia wymagań dla nowej zabudowy i zagospodarowania; 4. front działki - należy przez to rozumieć część działki budowlanej, która przylega do drogi, z której odbywa się główny wjazd lub wejście na działkę.

(Dz. U. Nr 164, poz. 1588)

Obszar analizowany jest wyznaczany wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy Przeprowadza się na nim analizę: funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie warunków, o których mowa w art. 61 ust. 1-5 ustawy.

Granice obszaru analizowanego wyznacza się w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy, nie mniejszej jednak niż 50 metrów.

1. funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu należy przez to rozumieć sposób użytkowania obiektów budowlanych oraz zagospodarowania terenu zgodny z przepisami odrębnymi; 2. cechy zabudowy i zagospodarowania terenu należy przez to rozumieć w szczególności gabaryty, formę architektoniczną obiektów budowlanych, usytuowanie linii zabudowy oraz intensywność wykorzystania terenu;

Obszar analizowany jest wyznaczany wokół działki budowlanej, której dotyczy wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Minimum 50 m

15

art. 61 ust. 1-5Ustawy Wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

art. 61 ust. 1-5Ustawy

3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;

4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;

2) teren ma dostęp do drogi publicznej;

5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

Decyzja o warunkach zabudowy musi określać: 1. Rodzaj inwestycji, rozumiany jako rodzaj zabudowy 2)warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych

3) linie rozgraniczające teren inwestycji. 3 punkty

Przypadki, w których potrzebna jest zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele. Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78)

Lp.

1 2 3 4 5

Skutki decyzji

Art. 63. 3. Jeżeli decyzja WZ wywołuje skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio. Koszty realizacji roszczeń, o których mowa w art. 36 ust. 1 i 3, ponosi inwestor, po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Wyszczególnienie grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I – III,

Organ wydający zgodę Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marszałek

lasy prywatne i komunalne lasy Skarbu Państwa

Minister Środowiska

Art. 63. 4. Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją o warunkach zabudowy. 5. Organ, który wydał decyzję, o której mowa w art. 59 ust. 1, jest obowiązany, za zgodą strony, na rzecz której decyzja została wydana, do przeniesienia tej decyzji na rzecz innej osoby, jeżeli przyjmuje ona wszystkie warunki zawarte w tej decyzji. Stronami w postępowaniu o przeniesienie decyzji są jedynie podmioty, między którymi ma być dokonane jej przeniesienie.

16

Wygaśnięcie Art. 65. 1. Organ, który wydał decyzję WZ lub ULI stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli: 1) inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę; 2) dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji. 2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę. 3. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji, następuje w trybie art. 162 § 1 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Kto wydaje decyzję? Gdy wójt w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku decyzji ULI o znaczeniu krajowym albo wojewódzkim nie wyda, to wojewoda

Kto wydaje decyzję?

Decyzja o ULICP GInwestycja celu publicznego jest

lokalizowana na podstawie planu miejscowego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawieszenie postępowania

Art..58

wydaje decyzję i kosztami jej wydania obciąża gminę.

3. W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzję ULI wydaje wójt, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami.

G

2) inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta; 3) inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych wojewoda; 4) inwestycji celu publicznego na obszarach morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej - dyrektor właściwego urzędu morskiego.

Skutki decyzji ULI

Art..58

Postępowanie można zawiesić na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

wzywa wójta, do jej wydania w

Gwyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie

W odniesieniu do: 1) inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;

GWójt podejmuje postępowanie i wydaje decyzję, jeżeli: 1) w ciągu dwóch miesięcy od dnia zawieszenia postępowania rada gminy nie podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzania planu miejscowego albo 2) w okresie zawieszenia postępowania nie uchwalono planu miejscowego lub jego zmiany.

GJeżeli decyzja ULI wywołuje

skutki, o których mowa w art. 36, przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio.

17

Zadanie 1

Wzrost wartości nieruchomości w procesie inwestycyjnym Przyrost wartości wywołany budową infrastruktury

Wpływ opracowań planistycznych na wartość nieruchomości

Przyrost wartości wywołany wyłączeniem z produkcji

WARTOŚĆ

f

Przyrost wartości wywołany podziałem

e d

Przyrost wartości wywołany opracowaniami planistycznymi

c b a

PLAN MIEJSCOWY

Rolnicze

EWIDENCJA GRUNTÓW

Rolnicze

AKTUALNY STAN

Rolnicze

ETAPY

Zadanie 2 Na skutek ustaleń planu miejscowego wartość nieruchomości na dzień dzisiejszy wzrosła z 2 zł (rolnicze) do 7 zł/ m2 (usługowa). Uchwalono stawkę procentową w wysokości 25%. Działka ma powierzchnię 10 arów. Gmina chce uzyskać dochody z tytułu opłaty planistycznej przy sprzedaży tej działki w wysokości 1500 zł. Proszę podać po jakim czasie najwcześniej od dnia dzisiejszego powinna nastąpić sprzedaż tej działki, aby gmina uzyskała założoną kwotę, jeżeli wiemy że wartość 1 m2 działek rolniczych przyrasta w ciągu miesiąca o 10 gr., a działek usługowych o 20 gr.

Rolnicze

Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe Rolnicze

Rolnicze PLANISTYCZNY

Podział

Budowa infrastruktur y PRZYGOTOWAWCZY

Wyłączeni ez produkcji

Mieszkaniowe, przemysłowe, usługowe

Realizacja inwestycji REALIZACYJNY

Korzystani e

Właściciel posiadał działkę o powierzchni 20 arów, która była w planie miejscowym przeznaczona do produkcji rolnej. Uchwalony w maju bieżącego roku plan miejscowy zmienił jej przeznaczenie na tereny pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne. W związku z powyższym właściciel podzielił ją na cztery równe i trzy z nich we wrześniu sprzedał. Proszę podać ile maksymalnie musiał zapłacić z tytułu wzrostu wartości, jeżeli wiemy ze 1ha podobnych działek o funkcji rolniczej we wrześniu uzyskiwał 60 000zł, a za 1m2 działek o funkcji budowlanej uzyskiwał w marcu 42,5 zł, maju 45 zł, lipcu 47,5 zł.

KORZYSTANIE

Obszar objęty planem ma powierzchnię 2,20 ha i jest przedzielony na dwie równe części drogą o powierzchni 0,20 ha. Blok oznaczony symbolem A, przed zmianą mpzp był przeznaczony na cele rolnicze, po zmianie mpzp został przeznaczony na cele mieszkaniowe, natomiast blok oznaczony symbolem B, przed zmianą mpzp był użytkowany jako tereny zielone, a po zmianie został przeznaczony na cele rekreacyjne. Rada gminy uchwalając plan uchwaliła stawkę procentową do opłaty planistycznej w wysokości: •Tereny przeznaczone na cele mieszkaniowe – 25%, •Tereny przeznaczone na cele rekreacyjne – stawka maksymalna Obydwa bloki planistyczne zostały podzielone na 10 działek budowlanych ( w każdym bloku) Obliczyć wysokość opłaty planistycznej od sprzedanych działek wykorzystując dane z rysunku i z tabeli

Strefa peryferyjna

A B

MN

Rekreacja

Działki sprzedane

18

nieruchomo ść

Forma władania

Przeznaczenie w planie

Lokalizacja

Powierzchnia w m2

Cena w zł

1

własność

rekreacja

strefa peryferyjna

1000

5 000

2

własność

mieszkaniowe

strefa peryferyjna

1000

7 000

3

własność

rekreacja

strefa peryferyjna

1000

4 900

4

własność

rekreacja

strefa peryferyjna

1200

6 120

5

własność

budownictwo mieszkaniowe

strefa peryferyjna

1000

6 900

6

własność

rolne

strefa peryferyjna

20000

8 000

7

własność

budownictwo mieszkaniowe

strefa peryferyjna

1500

10 650

8

własność

rolne

strefa peryferyjna

5500

2 310

9

własność

rolne

strefa peryferyjna

30000

11 400

10

własność

zielone

strefa peryferyjna

11000

33 000

11

własność

zielone

strefa peryferyjna

12500

37 500

12

własność

zielone

strefa peryferyjna

15000

45 000

Grunt rolny Ustawa z 3.02.1995r o ochronie

GR

gruntów rolnych i leśnych

określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne, pod stawami rybnymi i innymi zbiornikami wodnymi służącymi wyłącznie dla potrzeb rolnictwa, pod wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych budynkami mieszkalnymi oraz innymi budynkami i urządzeniami służącymi wyłącznie do produkcji rolniczej oraz przetwórstwu rolno-spożywczemu, pod budynkami i urządzeniami służącymi bezpośrednio do produkcji rolniczej uznanej za dział specjalny,

Pojęcia dotyczące przestrzeni rolniczej

Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne

Ewidencja gruntów i budynków

Kodeks cywilny Ustawa o podatku rolnym art.55

Kodeks cywilny Art.461

USTAWA o kształtowani u ustroju rolnego

Ustawa z 3.02.1995r o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Użytek Grunt Nieruchomość Gospodarstwo rolne rolna rolny rolny

UR

Grunt rolny Ustawa z 3.02.1995r o ochronie

GR

gruntów rolnych i leśnych

parków wiejskich oraz pod zadrzewieniami i zakrzewieniami śródpolnymi, w tym również pod pasami przeciwwietrznymi i urządzeniami przeciwerozyjnymi, pracowniczych ogrodów działkowych i ogrodów botanicznych, pod urządzeniami: melioracji wodnych, przeciwpowodziowych i przeciwpożarowych, zaopatrzenia rolnictwa w wodę, kanalizacji oraz utylizacji ścieków i odpadów dla potrzeb rolnictwa i mieszkańców wsi, zrekultywowane dla potrzeb rolnictwa,

GR

NR

Gos.Rol.

Grunt rolny Ustawa z 3.02.1995r o ochronie

GR

gruntów rolnych i leśnych

Nie uważa się za grunty rolne gruntów znajdujących się pod parkami i ogrodami wpisanymi do rejestru zabytków. nie są traktowane jako grunty rolne: grunty pod jeziorami i wodami płynącymi, zbiornikami służącymi do zaopatrzenia ludności w wodę, wałami przeciwpowodziowymi; nieużytki;

torfowisk i oczek wodnych, pod drogami dojazdowymi do gruntów rolnych.

19

Uwaga

Zamiana gruntów rolnych i leśnych na inne przepisy prawne:

USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych T.j. Dz. U. z 2004r. Nr 121, poz. 1266)

P Rozporządzenie Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905

Zabudowa rolnicza

leśnych objętych decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej, z tym że określone w ustawie należności oraz jednorazowe odszkodowania w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w odniesieniu do gruntów leśnych i zadrzewionych przeznacza się na Fundusz Leśny w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych – z tytułu wyłączenia gruntów Skarbu Państwa

I. Obowiązek sporządzenia mpzp

!! PRZEZNACZENIE !! !! WYŁACZENIE !!

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 16, poz. 78)

Wyszczególnienie grunty rolne stanowiące użytki rolne klas I – III,

II. Uzyskanie zgody na zmianę przeznaczenia

Art. 5b. Przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast.

Przypadki, w których potrzebna jest zgoda na przeznaczenie gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

Lp.

III. Wyłączenie z produkcji

U S TAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U Nr 237 poz. 1657 .

Art. 5a. Ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych i

Ograniczenia związane z zamianą gruntów rolnych i leśnych na inne Zabudowa nierolnicza

Uwaga

U S TAWA z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych Dz.U Nr 237 poz. 1657 .

1

2

3

Organ wydający zgodę

Stan wg miejscowego planu (funkcja)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Stan wg ewidencji gruntów (sposób korzystania)

Marszałek lasy prywatne i komunalne lasy Skarbu Państwa

Minister Środowiska

ROLNICZA LUB LEŚNA

INNA (np. rekreacja, budownictwo mieszkaniowe)

INNY (np. rekreacja, budownictwo mieszkaniowe)

ROLNICZY LUB LEŚNY

I

II

III

"Zgodność planu z ewidencją"

"Plan się nie zgadza z ewidencją"

"Zgodność planu z ewidencją"

Różne stany nieruchomości w zależności od zaawansowania procesu przekształcania gruntów rolnych i leśnych na inne cele.

20

Starosta

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych

Dyrektor Parku Narodowego

Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

O= N + ∑ OR

Lasy Grunty rolne

Nieruchomości na terenie Parku narodowego

Opłaty

Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i lasów z produkcji NALEŻNOŚCI

NALEŻNOŚCI

O = N + ∑ OR

UISZCZANIA OPŁATY ! Należności

przy GL - w m3 drewna

OPŁATY GRUNTY BEZWARUNKOWO KLAS I-III

GLEBY ORGANICZNE

OPŁATY ROCZNE

OR

płacone przez 10 lat po 10% należności

ZWOLNIENIA

OBOWIĄZEK

Opłaty za wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji

są podane w Ustawie, art. .. i są wyrażane: przy GR - w tonach ziarna żyta,

N

płacone jednorazowo

Organy wydające decyzje o wyłączeniu gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

OPŁATY ROCZNE

LASY

OPŁATY WARUNKOWE

GRUNTY KLASY IV jeżeli Gmina podejmie uchwałę o ochronie gleb klasy IV

OPŁATY NIE WYSTĘPUJĄ

GRUNTY KLAS V , VI GLEB MINERALNYCH

Art. 12.16. Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego marszałek województwa - w odniesieniu do gruntów rolnych, dyrektor regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych - w odniesieniu do gruntów leśnych, a w odniesieniu do obszarów wchodzących w skład parków narodowych - dyrektor parku mogą umorzyć całość lub część należności i opłat rocznych, a w odniesieniu do gruntów leśnych również jednorazowe odszkodowanie w razie dokonania przedwczesnego wyrębu drzewostanu w przypadku inwestycji o charakterze użyteczności publicznej z zakresu oświaty i wychowania, kultury, kultu religijnego oraz ochrony zdrowia i opieki społecznej, jeżeli inwestycja ta służy zaspokojeniu potrzeb lokalnej społeczności, oraz dotyczącej powiększenia lub założenia cmentarza, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną.

21

ZWOLNIENIA

ZWOLNIENIA

UWAGA: Wyłączeniu podlega ta część powierzchni działki, która jest zainwestowana (art…)

USTAWOWE

USTAWA z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Art..12.a przy wyłączaniu GRUNTÓW ROLNYCH I LASÓW na cele budownictwa mieszkaniowego:

Art. 12.17. Na wniosek organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego marszałek województwa może umorzyć całość lub część należności i opłat rocznych w odniesieniu do gruntów rolnych w przypadku inwestycji zmierzającej do osiągnięcia celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, przeznaczonej na cele inne niż określone w ust. 16, jeżeli obszar gruntu podlegający wyłączeniu nie przekracza 1 ha i nie ma możliwości zrealizowania inwestycji na gruncie nieobjętym ochroną.

Obliczanie opłat art. 12.6 Art.12.5

Powierzchnia wyłączona

 do 0,05 ha w przypadku BUDOWNICTWA JEDNORODZINNEGO  do 0,02 ha na każdy lokal mieszkalny w przypadku BUDYNKU WIELORODZINNEGO

art. 12.6 należność pomniejsza się o wartość gruntów ustaloną według cen rynkowych stosowanych w danej miejscowości w obrocie gruntami w dniu ich faktycznego wyłączenia z produkcji

N’ = N - W PM EG

ROLNICZA

Opłaty za wyłączenie lasów O= N + ∑ OR +Odszk

Opłaty za grunt BUDOWLANA

ROLNICZE

OR = 0,1 N przez 10 lat

BUDOWLANE

OPŁATA ZA DRZEWOSTAN

NALEŻNOŚCI i OPŁATY ROCZNE

N+ OR

OPŁATA ZA PRZEDWCZESNY WYRĄB DRZEWOSTANU

22

Zadanie Pan N.. chcąc rozpocząć budowę pawilonu przemysłowoskładowego kupił w październiku ubiegłego roku od Pana K.. 10 arów gruntów za 4800 zł (cena podana w akcie notarialnym). Grunty te są zapisane w ewidencji gruntów jako Ps III. Plan miejscowy uchwalony w czerwcu ubiegłego roku zmienił ich przeznaczenie z funkcji rolnej na przemysłowo-składową (stawka procentowa do opłat z tytułu wzrostu wartości jest maksymalna). Cena podana w akcie notarialnym jest zaniżona o około 20% w stosunku do cen rynkowych. Działki podobne o funkcji rolniczej w październiku uzyskiwały cenę 20 tys. zł za 1 ha. Ustawowa należność za wyłączenie 1 ha Ps III wynosi 291 450 Proszę podać jakie opłaty, w jakiej wysokości i gdzie płacone ponieśli w ubiegłym roku obaj uczestnicy transakcji (bez opłat skarbowych, notarialnych).

Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu art.12.5

Zadanie 2

Dane do rozwiązania: Stawka procentowa do opłat w mpzp - maksymalna Z planu zagospodarowania działki wynika, że cała będzie zainwestowana Ustawowa należność za wyłączenie 1 ha Ps III wynosi 291450 zł Cena 1 m2 działek rolniczych wynosi 2zł Cena 1 m2 podobnych działek przemysłowo-składowych w ostatnim czasie wynosiła: 25,0 zł,25,1zł, 25,2zł.

Wi - Ws

Art. 12.5 Odszkodowanie za przedwczesny wyrąb stanowi różnicę między spodziewaną wartością drzewostanu w wieku rębności, a wartością w chwili jego wyrębu. W drzewostanach młodszych, w których nie można pozyskać sortymentów użytkowych, odszkodowanie stanowi wartość kosztów poniesionych na założenie i pielęgnację drzewostanów

Oznaczenie symboli

Oznaczenie symboli

Wi

przelicznik wartości 1 ha drzewostanu na pniu według niezbędnych nakładów na jego wytworzenie w wieku rębności, obliczony według wartości w m3 drewna

Z

Współczynnik zadrzewienia

Ws

przelicznik wartości sprzedażnej 1 ha drzewostanu na pniu w wieku wyrębu faktycznego, obliczony według wartości m3 drewna

P

Powierzchnia obszaru wyłączanego w hektarach

Wiek rębności

O = (Wi - Ws) * Z * P * C Wiek, dla którego zosta określony Ws

291 450

Rolnik posiadał działkę o powierzchni 0,5 ha przeznaczoną w mpzp na cele rolnicze i zapisaną w ewidencji gruntów jako Ps III. Uchwalony nowy mpzp zmienił jej przeznaczenie na cele przemysłowo-składowe. W związku z powyższym właściciel wydzielił sobie 10 arów i pragnie rozpocząć budowę hurtowni. Proszę ustalić jaką powierzchnię z pozostałej części powinien sprzedać aby wystarczyło mu na zapłacenie należności za wyłączenie tych 10 arów z produkcji.

O = Wk * Z * P * C

Wi

Ws

Wk

Wk

przelicznik wartości drzewostanu wg wyłożonych kosztów 1 ha drzewostanu, obliczony według wartości m3 drewna

C

Cena m3 drewna podana przez Prezesa GUS

23

Skąd wziąć dane? Wi Ws Wk

P Z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 20 czerwca 2002 r. w sprawie jednorazowego odszkodowania za przedwczesny wyrąb drzewostanu Dz.U. Nr 99 poz.905

Z

Z planu urządzenia lasu

P

Powierzchnia wyłączana brana z planu zagospodarowania działki

C

Z komunikatu Prezesa GUS

Zadanie Obliczyć wysokość kosztów jakie poniesie inwestor w bieżącym roku, który wyłączy z produkcji 0,5ha lasu. Las ten to pięćdziesięcioletni drzewostan o współczynniku zadrzewienia równym 0,9; zmieszaniu: sosna-70%, świerk30%; wiek rębności 100 lat, II klasa bonitacji drzewostanu (dane dotyczą obu gatunków drzew). Typ siedliskowy - bór świeży. Ustawowa należność za wyłączenie 1 ha boru świeżego wynosi 600m3 drewna. Cena 1m3 drewna podana przez Prezesa GUS wynosi 130zł. Na rynku lokalnym podobne grunty uzyskiwały cenę 5zł za m2.

Dane dotyczące Wi i Ws z Rozp. Z 20.06.2002 r

Gatunek

Wi

Ws

sosna świerk

232,4

128,6

458,4

164,4

24