Leszek Kawski

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 1...
2 downloads 3 Views 602KB Size
Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

ZATWIERDZAM BURMISTRZ MIASTA /-/ Leszek Kawski Wąbrzeźno, dnia 27.01.2016 r. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTĘ BUDOWLANĄ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie” o wartości mniejszej niż kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” lub w skrócie Pzp. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Nazwa Zamawiający: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Urząd Miasta Wąbrzeźno REGON: 87 111 8780 NIP: 878 179 41 85 Miejscowość 87-200 Wąbrzeźno Adres: ul. Wolności 18 Strona internetowa: www.wabrzezno.com Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek 7.30-15.30, wtorek 7.30-16.30, piątek 7.30- 14.30 Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy adresować: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno lub na adres poczty elektronicznej [email protected] lub na numer faksu 56 688 27 48. znak postępowania: RM.271.5.2016

------------------------------------------Strona 1

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Tryb udzielenia zamówienia publicznego oraz miejsca, w których zostało zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu 1. Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do ustawy. 2. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:  Biuletyn Zamówień Publicznych. Ogłoszenie nr 18402 - 2016 z dnia 27.01.2016 r.  strona internetowa Zamawiającego – www.wabrzezno.com  tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego. Rozdział 1.

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwy i kody: CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne CPV 45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe CPV45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania wody CPV 45113000-2 Roboty na placu budowy CPV 45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg CPV 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych CPV 45233320-8 Fundamentowanie dróg CPV 45233280-5 Wznoszenie barier drogowych CPV 45233290-8 Instalowanie znaków drogowych CPV 45233292-2 Instalowanie urządzeń ochronnych CPV 45316100-6 Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego CPV 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej w zakresie przebudowy drogi gminnej. Zakres prac w ulicy Pod Młynik obejmuje m.in.: - rozebranie nawierzchni chodników i zjazdów z wywozem – 1 Mg, - regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych (istniejących) wraz z wymianą nakryw żelbetowych, założeniem pierścieni odciążających i wymianą pokryw żeliwnych – 6 szt., - regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych – 8 szt., - wykop koryta pod konstrukcję drogi z wywozem urobku do 5 km – 2.938 m³, - wykonanie nasypów spycharkami z piasku wraz z jego z dowozem – 963 m³, - wykonanie nowych studzienek ściekowych kompletnych z osadnikami o średnicy 500 mm – 2 szt., - mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 4.439 m², - wykonanie warstw odcinających z piasku – 4.380 m², - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, w. gr. 15 cm – 3.340 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 10 cm (chodniki) – 1.099 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 15 cm (wjazdy) – 374 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 20 cm (jezdnia) – 2.966 m², - wykonanie nawierzchni z kostki brukowej fazowanej, gr. 5 cm (chodniki) – 1.099 m², - wykonanie wjazdów z kostki brukowej (kolor czerwony), gr. 8 cm – 374 m², - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8 cm – 2.966 m², - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 2.966 m², - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 2.976 m², ------------------------------------------Strona 2

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

- ustawienie krawężnika betonowego (15x30x100 cm) na ławie betonowej – 1.333 mb, - wykonanie ławy pod krawężnik z betonu C12/15 – 106,64 m³, - ustawienie obrzeży na ławie betonowej – 578 mb, - umocnienie skarp płytami ażurowymi – 550 m², - wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie urodzajnym – 2.100 m², - oznakowanie poziome i pionowe – kompletne zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz jego zakres stanowią: a) szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, b) projekt budowlano – wykonawczy wraz z załącznikami, c) załączony przedmiar robót przekazany przez Zamawiającego - stanowi materiał dodatkowy (uzupełniający) ułatwiający Wykonawcom skalkulowanie ryczałtowej ceny ofertowej. Program zapewnienia jakości Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu program zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, - sposób zapewnienia bhp w czasie trwania robót, - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu. Zgodnie z art. 31 ustawy Prawo zamówień publicznych szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do SIWZ: 1) Projekcie budowlanym, 2) Przedmiarze robót, 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. W przypadku określenia w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robót przedmiotu zamówienia przez wskazanie producenta, nazw własnych, znaków towarowych lub pochodzenia urządzeń i materiałów zamawiający informuje, że mają one jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do zaprojektowanych z zachowaniem tych samych standardów technicznych, technologicznych, jakościowych i funkcjonalnych. Przez produkty równoważne należy rozumieć urządzenia i materiały posiadające nie gorsze parametry techniczne i te same cechy funkcjonalne co wskazany konkretny z nazwy czy pochodzenia produkt. Jego jakość i parametry nie mogą być gorsze od wskazanych, a zastosowanie ich w żaden sposób nie może wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie ------------------------------------------Strona 3

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej. Wykaz zastosowanych i przyjętych przez wykonawcę do wyceny materiałów lub urządzeń równoważnych musi zostać załączony do oferty. Zobowiązanie Wykonawcy. Wykonawca robót będzie zobowiązany przez cały czas prowadzenia robót zapewnić dostęp pojazdów samochodowych do Domu Pomocy Społecznej – przez całą dobę. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek wykonania osobistego przez wykonawcę: - wykonanie warstw odcinających z piasku – 4.380 m², - wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, w. gr. 15 cm – 3.340 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 10 cm (chodniki) – 1.099 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 15 cm (wjazdy) – 374 m², - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm grubością 20 cm (jezdnia) – 2.966 m², - wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego gr. 8 cm – 2.966 m², - wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 6 cm – 2.966 m², - wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. 4 cm – 2.976 m². Pozostałe roboty mogą wykonać podwykonawcy. Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zleconego im przez wykonawcę zakresu robót. Na zatrudnienie podwykonawców wymagana jest zgoda zamawiającego. Uwaga! Beton asfaltowy ułożony na odcinku próbnym stanowi koszt kontraktu i jest własnością Inwestora. Gmina może za własne środki zlecić wykonanie dodatkowych prób betonu asfaltowego. Rozdział 2.

Oferty częściowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Rozdział 3.

Oferty wariantowe

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział 4.

Termin wykonania zamówienia

Zamówienie należy zrealizować w terminie do 29 lipca 2016 r. Rozdział 5.

Informacja o podwykonawcach

1. Zamawiający wymaga, aby podwykonawcy posiadali wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zleconego im przez wykonawcę zakresu robót. 2. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt. 11 lit. a Zamawiający wymaga aby w umowach o podwykonawstwo: a) Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej, przy czym termin wymagalności roszczenia o zapłatę wynagrodzenia lub jego części dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być późniejszy niż 14 dni od dnia odbioru ------------------------------------------Strona 4

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

końcowego całego przedmiotu umowy przez Zamawiającego. Jeżeli w umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmian tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. b) Wykonawca zapewnił w umowach z podwykonawcami taki okres odpowiedzialności za wady, aby nie był on krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego. c) Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy , który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 4. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, lub podania przez Wykonawcę nazw ( firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Jeżeli po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia nastąpi zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy na zasoby, którego wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny

podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania. Zasady dotyczące podwykonawstwa zostały opisane również w paragrafie 5 wzoru umowy – Załącznik nr 9 do SIWZ. Rozdział 6.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie, ustanawiające Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu lub reprezentowania i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z Pełnomocnikiem jako reprezentantem Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współprace tych wykonawców. Składając ofertę wspólnie (art. 23 ustawy) przez dwóch lub więcej Wykonawców należy zwrócić uwagę w szczególności na następujące wymagania: a) następujące dokumenty i oświadczenia:  oferta, w części oferty, gdzie należy wpisać nazwę i adres wykonawcy należy wpisać dane konsorcjum z zaznaczeniem słowa „ konsorcjum” , tak, aby z treści tego zapisu jednoznacznie wynikało, kto składa ofertę. ------------------------------------------Strona 5

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

b)następujące dokumenty i oświadczenia:  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (Załącznik Nr 3 do SIWZ) składa pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum lub każdy członek konsorcjum  pozostałe dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wymienione w Rozdziale 9 pkt A SIWZ składa każdy z członków konsorcjum w imieniu własnym. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp , kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Rozdział 7.

Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ]. Rozdział 8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. I. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp: 1) Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp będzie złożenie oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku, stosując formułę spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawców do oferty. 2) Posiadać wiedzę i doświadczenie. Wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia. Za robotę budowlaną odpowiadającą przedmiotowi zamówienia uznana będzie robota polegająca na budowie, przebudowie lub remoncie drogi o nawierzchni bitumicznej (o długości co najmniej 500 mb) i wartości robót nie mniejszej niż 1.000.000,00 zł brutto każda. W przypadku wykonania robót budowlanych, których wartość wyrażona jest w innej walucie niż PLN, walutę tę należy przeliczyć na PLN według kursu NBP na dzień publikacji w BZP ogłoszenia o zamówieniu. Kurs walut należy ustalać według tabeli kursów średnich walut obcych opublikowanego na stronie www.nbp.pl. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku, stosując formułę spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawców do oferty. 3) Dysponować odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp będzie złożenie oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawców do oferty. 4) Dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. ------------------------------------------Strona 6

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą dysponować co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej w zakresie umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika budowy podczas realizacji przedmiotu zamówienia. 5) Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Potwierdzeniem spełniania warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp będzie złożenie oświadczenia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunków, stosując formułę spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów załączonych przez wykonawców do oferty. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „spełnia - nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. Rozdział 9.

Wykaz oświadczeń lub w niniejszym postępowaniu

dokumentów

potwierdzających

Na podstawie art. 26 ust. 2 Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawców: A. Dokumentów potwierdzających brak podstaw do w postępowaniu.

spełnianie

wykluczenia

warunków

z

udziału

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający żąda następujących dokumentów: Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu. – Załącznik Nr 3 do SIWZ. 2. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp Wykonawcy są zobowiązani złożyć zgodnie z art. 26 ust. 2d Pzp listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – Załącznik nr 4 do SIWZ.

1.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast: 1. Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: a)

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, ------------------------------------------Strona 7

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Dokumenty, o których mowa w ppkt. a powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. a) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem. Powyższe o terminach stosuje się odpowiednio. B. Dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp. Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane zamawiający wymaga, aby do oferty załączyć: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. – Załącznik Nr 2 do SIWZ. 2. Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone Proponuje się, aby ww. wykaz sporządzić zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do SIWZ. 3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Załącznik Nr 7. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – Załącznik Nr 8. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z powyższym, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Dokumenty, o których mowa w Rozdziale 9 SIWZ składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach, których polega wykonawca, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu , nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, których mowa w art. 25 ust. 1 pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do ------------------------------------------Strona 8

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 co powoduje brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zwraca się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami, w celu ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, bierze pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami, na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie zasady uczciwej konkurencji. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie złożył wyjaśnień, oraz wykonawcę, który nie złożył listy, o której mowa w art. 26 ust. 2d Pzp. Rozdział 10. Wymagania dotyczące wadium Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20.000,00 Słownie: dwadzieścia tysięcy złotych Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 Pzp, tj.: 1. pieniądzu, 2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3. gwarancjach bankowych, 4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z 2008 r. Nr 116, poz. 730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. nr 96, poz. 620). Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż pieniądzu, wykonawca powinien kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, potwierdzoną za zgodność z oryginałem wpiąć do oferty, a oryginał dokumentu przekazać zgodnie z poniższym pkt.3. 1. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Nr konta: Bank Gospodarki Żywnościowej 47 2030 0045 1110 0000 0219 3690 2. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno w Sekretariacie pok. 20 lub włożyć w kopertę, gdzie znajduje się oferta. 4. Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 Pzp. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 5.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Pzp. Rozdział 11. 1. 2.

3.

Termin związania ofertą

Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z dniem wskazanym jako termin składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze ------------------------------------------Strona 9

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

4.

oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

Rozdział 12.

Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcami

1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje

2. 3.

4.

5.

6.

7.

przekazywane będą w formie: pisemnej lub faksem (nr + 48 56 688 27 48) lub drogą elektroniczną (adresy: [email protected] ), przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu lub elektronicznie – każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania, Wykonawca może zwrócić się (pisemnie, faksem, e-mailem) do Zamawiającego o przekazanie SIWZ. We wniosku należy podać: 1) nazwę i adres Wykonawcy, 2) nr telefonu i faksu, e-mail, 3) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących niniejszego postępowania, 4) znak postępowania – RM.271.5.2016 SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno, Wydział Geodezji, Budownictwa i Inwestycji , w godzinach urzędowania Zamawiającego lub otrzymać drogą pocztową lub faksem lub drogą elektroniczną zgłaszając zapotrzebowanie na adres jak wyżej. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje specyfikację w terminie 5 dni. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 ustawy pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po połowie terminu składania wniosków, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie internetowej www.wabrzezno.com. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego – www.wabrzezno.com oraz niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy zarejestrowali się u Zamawiającego. Jeżeli wykonawcy pobrali SIWZ ze strony internetowej i zamawiający nie wie, że są zainteresowani udziałem w postępowaniu, powinni na bieżąco ------------------------------------------Strona 10

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

śledzić stronę internetową zamawiającego i zapoznawać się z umieszczanymi tam informacjami dotyczącymi postępowania. 8. Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, na stronie internetowej. 9. Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia: W zakresie przedmiotu zamówienia Pani Maria Polkowska tel. + 48 56 688 4500, + 48 56 688 45 28, , fax + 48 56 688 27 48 e-mail: [email protected]. W zakresie procedury zamówień publicznych Kierownika Wydziału Rozwoju Miasta Panią Edyta Brzoskowską tel. + 48 56 688 4500, 48 56 688 45 05, , fax + 48 56 688 27 48 e-mail: [email protected]. Rozdział 13.

Opis sposobu przygotowania ofert

1. Opakowanie i adresowanie oferty: Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. koperta) zaadresowanym i opisanym: Nadawca: Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć). Adresat: Urząd Miasta Wąbrzeźno, ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno OFERTA na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT 11.02.2016 r. godz. 11.15

2. Podpisy: Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez: 1) osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym, 2) w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

3. Forma dokumentów i oświadczeń: 1) dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika, 2) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2B Pzp kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty, 3) w przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych należy dołączyć tłumaczenie na język polski.

------------------------------------------Strona 11

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

4) dane osób potwierdzających zgodność dokumentu z oryginałem powinny być czytelne. Oznacza to, że na dokumencie powinna być umieszczona imienna pieczęć osoby i podpis lub czytelny podpis z imieniem i nazwiskiem osoby. 4. Tajemnica przedsiębiorstwa: 1) jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003r. nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ–TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno), 2) zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzeże, że nie mogą być one udostępniane oraz wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

5. Informacje pozostałe: 1) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszej SIWZ, 3) Oferta musi być sporządzona: a) w języku polskim, b) w formie pisemnej.

6. Zaleca się, aby: a) ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo, b) każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami, c) kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), d) oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wzór stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ).

7. Zmiana / wycofanie oferty: a) zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, b) o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert, c) pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w rozdziale 12 pkt 1 niniejszej SIWZ oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”, d) do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

8. Zwrot oferty bez otwierania ------------------------------------------Strona 12

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

1. Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający niezwłocznie zwróci Wykonawcy. 2. W przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert zamawiający zwróci złożone oferty. Rozdział 14. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. 8.

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno ul. Wolności 18, pokój nr 20, w terminie do dnia 11.02.2016 roku, godz. 11.00 Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina). Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Wąbrzeźno ul. Wolności 18 , pok. 19 dnia 11.02.2016 r. , godz. 11.15 Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach. Informacje, o których mowa w pkt 5 i 6 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek. UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

Rozdział 15.

Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku). 2. Pod pojęciem ceny ryczałtowej należy rozumieć cenę, o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu Cywilnego. 3.Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty. Rozdział 16.

Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 97 pkt LpC = Cn/Cob x 97% x 100 Gdzie: LpC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy w kryterium cena CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu COB – cena zaoferowana w ofercie badanej Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca w kryterium cena wynosi – 97 pkt. Wydłużony okres gwarancji – znaczenie 3 pkt ------------------------------------------Strona 13

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Obligatoryjny minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i do takiej gwarancji zobowiązany jest każdy Wykonawca. Wykonawca, który da okres gwarancji otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z poniższym: - gwarancja– 4 lata licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 1 punkt - gwarancja– 5 lat licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 2 punkty - gwarancja– 6 lat i więcej licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 3 punkty Maksymalna gwarancji – 3 pkt.

liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca

w kryterium wydłużony okres

Maksymalnie oferta może otrzymać 100 punktów. Rozdział 17.

Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i w sposób określony w art. 94 ustawy. Będzie to termin nie krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy lub 10 dni, jeżeli informacja zostania przekazana w inny sposób. Zamawiający może zawrzeć umowę przed upływem ww. terminu w okolicznościach, o których mowa w art. 94 ust. 2. Rozdział 18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej zaproponowanej w ofercie. Zabezpieczenie należy wnieść przed podpisaniem umowy. Zabezpieczenie może być wniesione w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o jakich mowa w art. 148 ust. 2 ustawy. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Zamawiający dopuszcza możliwość zaliczenia kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o jakich mowa w art. 148 ust. 1 Prawa zamówień publicznych. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Rozdział 19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego Przewidywana możliwość zmiany umowy o udzielenie zamówienia publicznego – art. 144 Pzp. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartych w umowie w następującym zakresie: 1) zmiany terminu zakończenia przedmiotu niniejszej umowy w przypadku: a)nieprzekazania w terminie wynikającym z § 3 ust. 1 pkt. 1 placu budowy; b)działań siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu niniejszej umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie jej zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie niniejszej umowy zgodnie z jej treścią. Do działań siły wyższej strony zaliczają w szczególności: wojnę, działania wojenne, powódź, pożar, który nie powstał ------------------------------------------Strona 14

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjątkiem strajków w zakładach Wykonawcy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu. Po ustąpieniu przeszkód w realizacji niniejszej umowy, spowodowanych zaistnieniem siły wyższej, Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań by nadrobić zaległości powstałe w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. O ile stan siły wyższej trwa dłużej niż jeden miesiąc, każda ze stron ma prawo do odstąpienia od dalszej realizacji niniejszej umowy bez kar i odszkodowań z tego tytułu. Roszczenia powstałe przed zaistnieniem siły wyższej zostaną rozliczone pomiędzy stronami na dzień zaistnienia siły wyższej; c)szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót i Polskimi Normami; d)wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków terenowych związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; e)wystąpienia odmiennych od przyjętych w dokumentacji warunków geologicznych (kategoria gruntu, kurzawka, głazy narzutowe, itp.) lub warunków archeologicznych związanych z koniecznością prowadzenia badań archeologicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych; f)zlecenia robót dodatkowych objętych zamówieniami dodatkowymi, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego; 2) Zmiany sposobu wykonania zobowiązania w okolicznościach, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. d i e; 3) Zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie terminu w przypadku zmiany terminu wykonania umowy; 4) Zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy robót lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy w zakresie nieprzewidzianym w ofercie – może nastąpić za pisemną zgodą Zamawiającego, gdy Wykonawca wystąpi z takim wnioskiem do Zamawiającego; w przypadku gdy dotychczasowy Podwykonawca swoimi zasobami potwierdzał spełnienie przez Wykonawcę opisanych warunków udziału w postępowaniu, nowy Podwykonawca musi spełnić warunki udziału w postępowaniu w takim samym zakresie jak dotychczasowy Podwykonawca. Rozdział 20. Inne informacje Nie przewiduje się: 1) zawarcia umowy ramowej, 2) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, 3) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Rozdział 21.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej postępowania o udzielenie zamówienia.

przysługujących

Wykonawcy

w toku

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy. Rozdział 22. Załączniki do SIWZ Załącznik Nr 1 – Dokumentacja techniczna. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Załącznik Nr 4 – Informacja o grupach kapitałowych . Załącznik Nr 5 – Wzór oferty ------------------------------------------Strona 15

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik Nr 6 – Wykaz robót budowlanych Załącznik Nr 7 – Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają uprawnienia. Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów Załącznik Nr 9 – Wzór umowy

------------------------------------------Strona 16

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ………………………………………………, oświadczam/my że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013, poz.907 z późn. zm.): 1. posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2. posiadam/my niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3. dysponuję/emy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduję/emy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

........................., dn. .........................

........................................................ Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

------------------------------------------Strona 17

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik Nr 3 do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 i 2 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.

Wykonawca/wykonawcy………..

Oświadczenie Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: ………………………………………………, oświadczam/my że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych.

........................., dn. .........................

........................................................ Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/

------------------------------------------Strona 18

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik Nr 4 Wykonawca/wykonawcy

INFORMACJA Oświadczam/my, że należę / nie należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007 Nr 50, poz. 331 z późn. zm.). Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (wypełnić jeżeli Wykonawca napisze w oświadczeniu, że należy do grupy kapitałowej):

a. …………………………………………………………….……………….. (nazwa podmiotu i adres)

b. …………………………………………………………….……………….. (nazwa podmiotu i adres)

c. …………………………………………………………….……………….. (nazwa podmiotu i adres)

d. …………………………………………………………….……………….. (nazwa podmiotu i adres)

……………………………….. Data i podpis Wykonawcy

------------------------------------------Strona 19

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Formularz ofertowy Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, gdzie zamawiający: Gmina Miasto Wąbrzeźno, Urząd Miasta Wąbrzeźno ul. Wolności 18, 87-200 Wąbrzeźno zamawia wykonanie zadania pn.: ………………………………………………………… I. II.

Zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w okresie do _____________________ r., Oferuję/emy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową:

___________________________________ zł brutto Słownie : __________________________________________________________________

III. Oferuję/emy wydłużony okres gwarancji _________ lat/lata licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia Obligatoryjny minimalny okres gwarancji wynosi 3 lata licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia i do takiej gwarancji zobowiązany jest każdy Wykonawca. Wykonawca, który da okres gwarancji otrzyma dodatkowe punkty zgodnie z poniższym: - gwarancja – 4 lata licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 1 punkt - gwarancja – 5 lat licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 2 punkty - gwarancja – 6 lat i więcej licząc od dnia podpisania bezwarunkowego protokołu końcowego odbioru przedmiotu zamówienia – 3 punkty

------------------------------------------Strona 20

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

IV. Oświadczam, że zapoznaliśmy się z warunkami zamówienia i zdobyliśmy niezbędną wiedzę do prawidłowego sporządzenia oferty. V. Oświadczam, że uważamy się za związanych ofertą w okresie 30 dni od dnia, w jakim upływa termin składania ofert. VI. Akceptujemy wzór umowy, jaka zostanie zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania. VII. Zamierzam/ nie zamierzam* udzielić część zamówienia podwykonawcom. Podwykonawcom zamierzam powierzyć część zamówienia obejmującą roboty: __________________________________________________________ . IX. Zamierzam przy wykonywaniu zamówienia skorzystać z podwykonawców, na których zasoby powołuję się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Poniżej podaję nazwy tych podwykonawców: __________________________________________________. WYKRESLIĆ JEŚLI WYKONAWCA NIE POLEGA NA ZASOBACH PODWYKONAWCY. * Niewłaściwe skreślić.

…................................., dn. …......................

….................................................................... Podpis Wykonawcy lub osoby uprawnionej do działania w jego imieniu.

------------------------------------------Strona 21

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykonawca/wykonawcy

Nazwa, adres lub pieczęć Wykonawcy

Wykaz robót budowlanych*

L.p.

Rodzaj roboty i nazwa inwestycji ( prosimy podać długość drogi o nawierzchni bitumicznej oraz kategorię drogi)

Wartość brutto roboty

Data wykonania roboty

Miejsce wykonania roboty

Nazwa dowodu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

* Należy pamiętać, że jeżeli Wykonawca polega na zasobach innego podmiotu zgodnie z art. 26 ust. 2 Pzp, to zgodnie z SIWZ należy załączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas wykonywania zamówienia

…................................., dn. …......................

….................................................................... DATA I PODPIS WYKONAWCY LUB OSOBY UPRAWNIONEJ DO DZIAŁANIA W JEGO IMIENIU.

------------------------------------------Strona 22

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik nr 7 do SIWZ

Pieczęć lub nazwa i adres Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O OSOBACH

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: __________________________________________________________________________________ oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia ( kierownik budowy), posiadają wymagane uprawnienia.

…................................., dn. …......................

….................................................................... Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki

------------------------------------------Strona 23

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

Załącznik nr 8 Dotyczy okoliczności wymienionych w art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych.

Nazwa i adres lub pieczęć składającego oświadczenie

OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany zgodnie z art. 26 ust. 2 b Prawa zamówień publicznych oświadczam, że zobowiązuję się do oddania do dyspozycji _____________________________________________ ( tu wpisać nazwę i adres Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia) zasoby niezbędne do wykonania zamówienia publicznego pn.: ………………………………………………………………………………………………………….

w postaci:________________________________________________________________________ ( nazwa i rodzaj zasobu) na czas realizacji zamówienia. Ponadto oświadczam, że będę/nie będę uczestniczył w realizacji zamówienia. Swoje zasoby udostępnię poprzez: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________ ________________________ ( proszę opisać w jaki sposób zostaną udostępnione zasoby)

______________________________________

DATA I PODPIS SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE

------------------------------------------Strona 24

Zamawiający Gmina Miasto Wąbrzeźno Przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot, o jakich mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem – ulica Pod Młynik w Wąbrzeźnie”. Sygnatura akt: RM.271.5.2016 Inwestycja dofinansowana w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

------------------------------------------Strona 25