Laboratuvar Cam Malzemeleri

Laboratuvar Cam Malzemeleri BALON JOJE fiEFFAF Ø Her çeflit kimyasala dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir. Ø Balon jojeler polipropilen kapaklar› ...
Author: Meryem Reza
0 downloads 0 Views 5MB Size
Laboratuvar Cam Malzemeleri BALON JOJE fiEFFAF Ø Her çeflit kimyasala dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir. Ø Balon jojeler polipropilen kapaklar› ile birlikte teslim edilmektedir. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu 01.005 01.010 01.020 01.025 01.025 01.050 01.100 01.150 01.200 01.250 01.300 01.400 01.500 01.901 01.902 01.905 01.910

Hacim

Tolerans

Yükseklik

‹ç Boyun Çapı

Boyun fiilifi

5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml 400 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml 10000 ml

± 0.025 ml ± 0.025 ml ± 0.040 ml ± 0.040 ml ± 0.040 ml ± 0.060 ml ± 0.100 ml ± 0.150 ml ± 0.150 ml ± 0.150 ml ± 0.200 ml ± 0.200 ml ± 0.250 ml ± 0.400 ml ± 0.600 ml ± 1.200 ml ± 2.000 ml

70 mm 90 mm 110 mm 110 mm 110 mm 140 mm 170 mm 190 mm 210 mm 220 mm 230 mm 250 mm 260 mm 300 mm 370 mm 475 mm 570 mm

10.00 mm 10.00 mm 10.00 mm 10.00 mm 12.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 18.80 mm 18.90 mm 24.00 mm 29.20 mm 34.50 mm 45.00 mm

NS 10/19 NS 10/19 NS 10/19 NS 10/19 NS 12/21 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 19/26 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 34/35 NS 45/40

Fiyat 3,52 3,60 4,01 4,10 4,10 4,68 5,30 8,78 7,03 7,05 9,66 9,90 10,53 14,59 25,86 87,95 196,72

BALON JOJE AMBER Ø fieffaf Balon Jojeler ile ayn› teknik özelliklere sahiptirler. Ø Balon jojeler üzerindeki bask›larda camlar için özel üretilen beyaz boya kullan›lmaktad›r. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu

Hacim

Tolerans

Yükseklik

‹ç Boyun Çapı

Boyun fiilifi

01.005 01.010 01.020 01.025 01.050 01.100 01.150 01.200 01.250 01.300 01.500 01.901

5 ml 10 ml 20 ml 25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 200 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml

± 0.025 ml ± 0.025 ml ± 0.040 ml ± 0.040 ml ± 0.060 ml ± 0.100 ml ± 0.150 ml ± 0.150 ml ± 0.150 ml ± 0.200 ml ± 0.250 ml ± 0.400 ml

70 mm 90 mm 110 mm 110 mm 140 mm 170 mm 190 mm 210 mm 220 mm 230 mm 260 mm 300 mm

10.00 mm 10.00 mm 10.00 mm 10.00 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 14.50 mm 18.90 mm 24.00 mm

NS 10/19 NS 10/19 NS 10/19 NS 10/19 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29

Fiyat 5,79 5,85 6,78 6,80 7,99 9,11 16,90 16,45 16,45 22,36 24,63 38,70

MEZÜR UZUN FORM Her çeflit kimyasala dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir Alt›gen tabanlar› mezürlere mükemmel stabilite sa¤lamaktad›r. kusursuz a¤›z tasar›m› aktar›lan s›v›lar›n dökülmeden kolayl›kla boflalt›lmalar›na olanak sa¤lar. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu

Hacim

Tolerans

Taksimat

Yükseklik

01.005 01.010 01.025 01.050 01.100 01.250 01.500 01.901 01.902

5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

± 0.050 ml ± 0.100 ml ± 0.250ml ± 0.500 ml ± 0.500 ml ± 1.000 ml ± 2.500 ml ± 5.000 ml ± 10.000 ml

± 0.100 ml ± 0.200ml ± 0.500 ml ± 1.000 ml ± 1.000 ml ± 2.000 ml ± 5.000 ml ± 10.000 ml ± 20.000 ml

115 mm 135 mm 160 mm 195 mm 240 mm 320 mm 380 mm 465 mm 565 mm

269

www.sahinlerkimya.com

Fiyat 4,34 4,34 4,62 5,30 5,80 9,19 12,66 19,19 34,26

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri MEZÜR KISA FORM Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu

Hacim

Tolerans

Taksimat

Yükseklik

02.010 02.025 02.050 02.100 02.250 02.500 02.901 02.902

10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

± 0.200 ml ± 0.500 ml ± 1.000 ml ± 1.000 ml ± 2.000 ml ± 5.000 ml ± 10.000 ml ± 20.000 ml

± 1.000 ml ± 1.000 ml ± 2.000 ml ± 2.000 ml ± 5.000 ml ± 10.000 ml ± 20.000 ml ± 50.000 ml

90 mm 115 mm 145 mm 165 mm 195 mm 250 mm 285 mm 340 mm

Fiyat 4,30 4,73 5,24 5,95 9,95 16,00 29,52 43,00

ÇALKALAMA MEZÜR Ø Her çeflit kimyasala dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir Ø Alt›gen tabanlar› mezürlere mükemmel stabilite sa¤lamaktad›r. Ø Çalkalama müzürleri polietilen kapaklar› ile birlikte teslim edilmektedir. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu 01.010 01.025 01.050 01.100 01.250 01.500 01.901

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Tolerans ± 0.100 ml ± 0.250ml ± 0.500 ml ± 0.500 ml ± 1.000 ml ± 2.500 ml ± 5.000 ml

Taksimat 0.200 ml 0.500 ml 1.000 ml 1.000 ml 2.000 ml 5.000 ml 10.000 ml

Yükseklik 135 mm 160 mm 195 mm 240 mm 320 mm 380 mm 465 mm

Boyun fiilifi NS 10/19 NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 34/35 NS 45/40

Fiyat 7,21 7,77 8,87 11,10 15,15 22,17 30,02

BÜRET DÜZ fiEFFAF CAM MUSLUKLU Ø Her çeflit kimyasal maddeye dayan›kl› ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat camdan üretilmifllerdir. Ø Büretler üzerindeki bask›larda camlar için özel üretilen mavi boya veya cam içine nüfuz eden amber boya kullan›lmaktad›r. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu C.017.01.010 C.017.01.025 C.017.01.050

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml

Tolerans ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Taksimat 0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

Uzunluk 770 mm 770 mm 770 mm

Fiyat 20,00 20,50 20,50

BÜRET DÜZ fiEFFAF TEFLON MUSLUKLU Ø Musluklar›n üretim ham maddesi olan PTFE (TEFLON) do¤al yap›s› gere¤i kaygan oldu¤undan musluklar ifllem s›ras›nda vazelin veya benzer bir ya¤a ihtiyaç göstermezler Ø PTFE (TEFLON) musluklar›n k›l›flar› efl özellikli olduklar›ndan bir di¤eri ile de¤ifltirilebilir. Bu özellik y›kama ve temizleme s›ras›nda her hangi bir musluk k›l›f› ile muslu¤un bir di¤erine uyumunu garanti eder. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu T.017.01.010 T.017.01.025 T.017.01.050

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml

Tolerans ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Taksimat 0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

Uzunluk 770 mm 770 mm 770 mm

Fiyat 22,50 22,75 22,75

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

270

Laboratuvar Cam Malzemeleri BÜRET DÜZ AMBER TEFLON MUSLUKLU Ø Her çeflit kimyasal maddeye dayan›kl› ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat camdan üretilmifllerdir. Ø PTFE ( Teflon ) düz musluklar veya PTFE (Teflon ) vanal› musluklar kullan›larak flelbah bantl› veya flelbah bants›z olarak üretilir. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu AT.018.01.010 AT.018.01.025 AT.018.01.050

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml

Tolerans ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Taksimat 0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

Uzunluk 770 mm 770 mm 770 mm

Fiyat 26,75 26,75 26,75

BÜRET OTOMAT‹K fiEFFAF CAM MUSLUKLU (DEPOSUZ) Ø Her çeflit kimyasal maddeye dayan›kl› ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat camdan üretilmifllerdir. Ø Otomatik s›f›rmala düzene¤ine ve at›k s›v›y› sistem devresinde dolaflt›ran cam muslu¤a sahiptir. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu C.019.01.010 C.019.01.025 C.019.01.050

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml

Tolerans ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Taksimat 0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

Fiyat 79,41 79,41 79,41

BÜRET OTOMAT‹K fiEFFAF TEFLON MUSLUKLU Ø Her çeflit kimyasal maddeye dayan›kl› ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat camdan üretilmifllerdir. Ø Otomatik s›f›rmala düzene¤ine ve at›k s›v›y› sistem devresinde dolaflt›ran cam muslu¤a sahiptir Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu T.019.01.010 T.019.01.025 T.019.01.050

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml

Tolerans ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Taksimat 0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

Fiyat 90,50 90,50 90,50

BÜRET OTOMAT‹K AMBER CAM MUSLUKLU Ø Her çeflit kimyasal maddeye dayan›kl› ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat camdan üretilmifllerdir Ø Büretler üzerindeki bask›larda camlar için özel üretilen beyaz boya kullan›lmaktad›r. Ø Otomatik s›f›rmala düzene¤ine ve at›k s›v›y› sistem devresinde dolaflt›ran cam muslu¤a sahiptir. Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu AC.019.05.010 AC.019.05.025 AC.019.05.050

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml

Tolerans ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Taksimat 0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

Fiyat 108,97 108,97 108,97

BÜRET OTOMAT‹K AMBER TEFLON MUSLUKLU Ø Her çeflit kimyasal maddeye dayan›kl› ön vakum kalibrasyon yöntemi ile üretilen borosilikat camdan üretilmifllerdir Ø Büretler üzerindeki bask›larda camlar için özerl üretilen beyaz boya kullan›lmaktad›r. Ø Otomatik s›f›rmala düzene¤ine ve at›k s›v›y› sistem devresinde dolaflt›ran cam muslu¤a sahiptir Opsiyon olarak istenirse tek tek veya grup fleklinde sertifika verilir.

Ürün Kodu

Hacim

Tolerans

Taksimat

AT.019.05.0 AT.019.05.025 AT.019.05.050

1010 ml 25 ml 50 ml

± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

0.02 ml 0.05 ml 0.10 ml

271

Fiyat 120,00 120,00 120,00

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri OTOMAT‹K BÜRET fi‹fiES‹ fiEFFAF AMBER Ø Otomatik büret flifleleri 2.000 ml hacimli olup NS 29/32 boyun flilifine sahiptirler Ø Otomatik bürete ek olarak ayr› siparifl edilmelidir.

Ürün Kodu 07.010 07.025

Hacim 2000 ml Amber 2000 mll

Boyun fiilifi NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 11,50 11,50

P‹PET DERECEL‹ Ø Tüm pipet uçlar›, teorik ak›fl h›z›n› garanti eden yap›sal forma sahiptir. Ø Tüm pipetler s›n›fland›rmay› ve çal›flmay› kolaylaflt›ran renkli a¤›z bask›s›na sahiptir. Ø Pipetler üzerindeki bask›lar camlar için özel üretilen mavi boya veya cam içine nüfüz eden amber boya kullan›lmaktad›r.

Ürün Kodu HB101001 HB101002 HB101005 HB101010 HB101020 HB101050 HB101055 HB101100 HB101200 HB101250 HB101500

Hacim 0.1 ml 0.2 ml 0.5 ml 1 ml 2 ml 5 ml 5 ml mavi cizgili 10 ml 20 ml 25 ml 50 ml

Fiyat 0,70 0,75 0,80 1,04 1,08 1,13 1,26 1,26 2,51 2,51 9,23

P‹PET BULLU Ø Tüm pipet uçlar›, teorik ak›fl h›z›n› garanti eden yap›sal forma sahiptir. Ø Tüm pipetler s›n›fland›rmay› ve çal›flmay› kolaylaflt›ran renkli a¤›z bask›s›na sahiptir. Ø Pipetler üzerindeki bask›lar camlar için özel üretilen mavi boya veya cam içine nüfüz eden amber boya kullan›lmaktad›r.

Ürün kodu 05.001 05.002 05.003 05.004 05.005 05.010 05.015 05.020 05.025 05.050 05.100

Hacim 1 ml 2 ml 3 ml 4 ml 5 ml 10 ml 15 ml 20 ml 25 ml 50 ml 100 ml

Tolerans ± 0.007 ml ± 0.010 ml ± 0.010 ml ± 0.015 ml ± 0.015 ml ± 0.020 ml ± 0.020 ml ± 0.030 ml ± 0.030 ml ± 0.030 ml ± 0.050 ml

Uzunluk 310 mm 330 mm 360 mm 360 mm 400 mm 440 mm 440 mm 455 mm 510 mm 520 mm 540 mm

Fiyat 1,95 2,08 2,15 2,22 2,25 2,55 4,18 3,83 4,10 5,61 6,41

P‹KNOMETRE KAL‹BRES‹Z Ø Kapa¤›n üst ve alt k›sm› elmas ile rodajlanm›flt›r.

Ürün Kodu

Hacim

01.005 01.010 01.025 01.050 01.100

5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml

Fiyat 7,21 7,33 7,53 8,16 8,42

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

272

Laboratuvar Cam Malzemeleri P‹KNOMETRE KAL‹BREL‹ Ø Piknometrelerin üzerinde yaklafl›k hacim de¤erlerinin yan›nda tam hacim de¤erleri yazmaktad›r. Ø Gövdeler kapaklar› ile birlikte kalibre edilir ve kapaklar birbirleri ile de¤ifltirilemezler,

kar›flmay› engellemek için gövde ve kapak ayn› seri numaras› ile iflaretlenir. Ürün Kodu 02.005 02.010 02.025 02.050 02.100

Hacim 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml

Fiyat 7,75 8,81 12,51 10,56 11,45

P‹KNOMETRE TERMOMETREL‹ KAL‹BREL‹ Ø Piknometrelerin üzerinde yaklafl›k hacim de¤erlerinin yan›nda tam hacim de¤erleri yazmaktad›r. Ø Gövdeler kapaklar› ile birlikte kalibre edilir ve kapaklar birbirleri ile de¤ifltirilemezler,

kar›flmay› engellemek için gövde ve kapak ayn› seri numaras› ile iflaretlenir. Ø 10 - 40 C aras›ndaki 0,5 C bölmeli olan dereceli termometresi ile s›cakl›k kontrolü sa¤lan›r.

Ürün Kodu 03.005 03.010 03.025 03.050 03.100

Hacim 5 ml 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml

Fiyat 59,40 59,45 59,52 60,69 62,87

fi‹L‹F ERKEK D‹fi‹ Ø Is›ya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir Ø S›zd›rmay› önlemek için mükemmel bir flekilde rodajlanm›flt›r.

Ürün Kodu

Uzunluk

fiilif Boyutu

Erkek fiilif Fiyat›

01.010 01.012 01.014 01.019 01.024 01.029 01.034 01.045

120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm

NS 10/19 NS 12/21 NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 34/35 NS 45/40

3,10 ? 3,25 ? 3,52 ? 3,62 ? 4,05 ? 5,11 ? 7,15 ? 8,10 ?

Difli fiilif Fiyat› 2,65 2,78 2,82 3,17 3,88 4,05 7,15 8,10

ADAPTÖR BÜYÜTME Ø Is›ya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir.

Ürün Kodu

Difli fiilif Boyutu

Erkek fiilif Boyutu

01.001 NS 19/26 NS 14/23 01.002 NS 24/29 NS 14/23 01.003 NS 24/29 NS 19/26 01.004 NS 29/32 NS 14/23 01.005 NS 29/32 NS 19/26 01.006 NS 29/32 NS 24/29 01.007 NS 34/35 NS 19/26 01.008 NS 34/35 NS 24/29 01.009 NS 34/35 NS 29/32 01.010 NS 45/40 NS 24/29 01.011 NS 45/40 NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

273

Fiyat› 5,53 5,66 5,85 5,93 6,13 6,82 6,60 7,13 8,30 8,42 8,75

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri ADAPTÖR KÜÇÜLTME Ø Is›ya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir.

Ürün Kodu Difli fiilif Boyutu Erkek fiilif Boyutu 02.001 NS 14/23 NS 19/26 02.002 NS 14/23 NS 24/29 02.003 NS 14/23 NS 29/32 02.004 NS 19/26 NS 24/29 02.005 NS 19/26 NS 29/32 02.006 NS 19/26 NS 34/35 02.007 NS 19/26 NS 45/40 02.008 NS 24/29 NS 29/32 02.009 NS 24/29 NS 34/35 02.010 NS 24/29 NS 45/40 02.011 NS 29/32 NS 34/35 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Fiyat› 4,95 5,25 5,95 5,30 5,85 7,76 8,82 6,15 7,87 8,93 8,16

KONNEKTÖR (V‹DA D‹fiL‹ TÜP) Ø Is›ya ve hemen hemen tüm kimyasallara dayan›kl› borasilikat camdan üretilmifltir Ø Vidal› ba¤lant› noktas› termometrenin derinlik ayar›n› kolaylaflt›r›r. Ürün Kodu 01.001 01.002 01.003 01.004 01.005 01.006

Form DÜZ DÜZ DÜZ DÜZ DÜZ DÜZ

Boyun Vida Diflli GL 14 GL 14 GL 18 GL 18 GL 25 GL 25

Erkek fiilif Boyutu NS 14/23 NS 29/32 NS 14/23 NS 29/32 NS 14/23 NS 29/32

Fiyat 8,16 5,81 5,93 6,16 6,30 6,55

ALONJ Ø Distilat›n so¤utucudan balona aktar›lmas› için kullan›l›r. Ø Difli flilif 105 derece aç›l› e¤ime sahiptir ve ç›k›fl tüpünün çap› 12 mm dir.

Ürün Kodu

Form

Uç Uzunlu¤u

Difli fiilif Boyutu

04.001 04.002 04.003 04.004

E⁄‹ML‹ E⁄‹ML‹ E⁄‹ML‹ E⁄‹ML‹

65 mm 65 mm 200 mm 200 mm

NS 14/23 NS 29/32 NS 14/23 NS 29/32

Fiyat 5,20 5,70 5,30 5,80

D‹RSEK Ø 105 derece gövde formunda mevcuttur.

Ürün Kodu

Difli fiilif Boyutu

Erkek fiilif Boyutu

06.001 NS 14/23 NS 14/23 06.002 NS 29/32 NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Fiyat 5,90 6,50

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

274

Laboratuvar Cam Malzemeleri

ADAPTÖR VAKUMLU DÜZ AÇILI Ø Vakum ba¤lant›lar›n› birlefltirmek için uygundur. Ø 105 derece aç›l› ve düz olarak iki farkl› formlar› mevcuttur.

Ürün Kodu Difli fiilif Boyutu Erkek fiilif Boyutu 08.001 NS 14/23 NS 14/23 08.002 NS 29/32 NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Düz Fiyatı 6,87 7,45

Aç›l›fl Fiyat› 7,07 7,61

Düz Fiyatı

Aç›l›fl Fiyat›

SIÇRAMA BAfiLI⁄I DÜZ AÇILI Ø Destilasyon düzeneklerinde kondensere s›v› geçiflini önlemek amaçl› kullan›l›r. Ø Üst k›sm› düz veya 75 derece iki farkl› formda üretilir.

Ürün Kodu 10.001 11.001 11.003

Erkek fiilife Uygun Balon fiilif NS 14/23 NS 19/26 NS 29/32

Erkek fiilife Uygun Kondrser fiilifi NS 14/23 NS 19/26 NS 29/32

18,10 19,16 20,91

18,10 19,16 20,91

ADAPTÖR ÇOKLU Ø Paralel veya yan k›sm› 45 derece aç›l› olarak iki farkl› formlar› mevcuttur. Ürün Kodu

Difli fiilif Boyutu

Erkek fiilif Boyutu

NS 14/23 NS 29/32

NS 14/23 NS 29/32

12.001 13.001

Fiyat 7,41 7,50

CLA‹SEN DEST‹LASYON BAfiLI⁄I Ø Distilasyon düzeneklerinde balon jojeyi kondensere ba¤lama için kullan›l›r.

Ürün Kodu

Difli fiilif Boyutu

Erkek fiilife Uygun Balon fiilifi 15.001 NS 14/23 NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Erkek fiilife Uygun Konderser NS 29/32

Fiyat 11,65

KROMATOGRAF‹ KOLONLARI Ø Ak›fl h›z›n›n kontrolü için düz tip PTFE teflon muslu¤a sahiptir. Ø Porozitesi 0 olan sinterlenmifl cam destek ile veya desteksiz olarak tedarik edilir.

Ürün Kodu ‹ç Çap Efektif Uzunluk Hacim 01.015 10 mm 200 mm 15 ml 01.025 10 mm 300 mm 25 ml 01.035 15 mm 200 mm 35 ml D‹⁄ER KOLON BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Difli fiilif Boyutu NS 14/23 NS 14/23 NS 19/26

Fiyat 27,10 27,33 28,19

275

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri GAZ YIKAMA fi‹fiES‹ BAfiLIKLI Ø Esnek hortumun kolayca monte edilebilmesi için özenle yap›lm›fl hortum girifline sahiptir. Ø Sinterlenmifl iç tüp verimi artt›rmak için gaz› kabarc›k halinde da¤›t›r. Ürün Kodu

Uç Uzunlu¤u

fiifle Hacmi

Difli fiilif Boyutu

1.85.125 130 mm 125 ml 1.85.250 165 mm 250 ml 1.85.500 215 mm 500 ml D‹⁄ER BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 27,87 28,20 28,47

GAZ YIKAMA fi‹fiES‹ BAfiLI⁄I F‹LTREL‹ F‹LTRES‹Z Ø ‹stenilirse sadece bafll›k olarakta termin edilebilmektedir.

Ürün Kodu 1.86.29 1.86.129

fiilif Boyutu

Filtreli Fiyat›

NS 29/32 NS 29/32

Filtresiz Fiyat›

22,60

8,90

BEHER KISA FORM Ø Gövde duvar› kal›n ve taban k›sm› a¤›rd›r. Ø Derecelendirmeler cam için özel olarak tasarlanm›fl beyaz boya ile yap›lm›flt›r.

Ürün Kodu 01.025 01.050 01.100 01.150 01.250 01.400 01.600 01.800 01.901 01.902 01.905 01.910

Hacim

Uzunluk

Çap

25 ml 50 ml 100 ml 150 ml 250 ml 400 ml 600 ml 800 ml 1000 ml 2000 ml 5000 ml 10000 ml

50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 95 mm 110 mm 125 mm 135 mm 145 mm 185 mm 270 mm 325 mm

34 mm 42 mm 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 90 mm 100 mm 105 mm 130 mm 170 mm 228 mm

Fiyat 0,98 1,03 1,16 1,29 1,32 1,84 2,33 2,94 3,88 7,00 24,04 88,53

ERLEN Ø Güçlendirilmifl kal›n a¤›zlar, tafl›ma ve y›kama s›ras›nda k›r›lmalar› önler. Ø Derecelendirmeler cam için özel olarak tasarlanm›fl beyaz boya ile yap›lm›flt›r. Ürün Kodu

Hacim

Yükseklik

Taban Çap›

01.050 01.100 01.250 01.300 01.500 01.901 01.902

50 ml 100 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

85 mm 105 mm 145 mm 160 mm 190 mm 215 mm 285 mm

55 mm 65 mm 85 mm 90 mm 105 mm 130 mm 165 mm

www.sahinlerkimya.com

Fiyat 1,46 1,51 1,84 2,02 2,86 4,66 9,05

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

276

Laboratuvar Cam Malzemeleri ERLEN V‹DA KAPAKLI Ø Kültür numunelerinin kirlenmeden muhafaza edilmesi için ideal bir üründür. Ø Otoklavlanabilen flifleler ve P.P kapaklar 121 C ye kadar dayan›kl›d›r. Ø Derecelendirmeler cam için özel olarak tasarlanm›fl beyaz boya ile yap›lm›flt›r.

Ürün Kodu 03.100 03.250 03.500 03.901

Hacim 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Yükseklik 110 mm 145 mm 180 mm 225 mm

Vida Boyutu GL 32 GL 32 GL 32 GL 32

Fiyat 6,24 6,67 10,10 16,11

ERLEN fi‹L‹FL‹ CAM KAPAKLI Ø Is›ya ve hemen hemen her kimyasala dayan›kl› borosilikat camdan üretilmifltir. Ø Erlenler cam kapaklar› ile birlikte teslim edilmektedir.

Ürün Kodu K.028.01.051 K.028.01.101 K.028.01.252 K.028.01.300 K.028.01.502 K.028.01.901 K.028.01.902

Hacim 50 100 250 300 500 1000 2000

Boyun fiilifi NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 5,32 6,16 7,71 8,78 9,67 13,05 20,86

ERLEN fi‹L‹FL‹ Ø Is›ya ve hemen hemen her kimyasala dayan›kl› borosilikat camdan üretilmifltir. Ø Derecelendirmeler cam için özel tasarlanm›fl beyaz boya ile yap›lm›flt›r. Ürün Kodu 01.051 01.101 01.252 01.300 01.502 01.901 01.902

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 300 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Yükseklik 85 mm 100 mm 140 mm 156 mm 175 mm 220 mm 280 mm

Alt Çap 51 mm 64 mm 85 mm 87 mm 105 mm 131 mm 166 mm

fiilif NS 29/32 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 3,84 4,69 5,54 5,64 9,12 14,72 20,34

BALON D‹B‹ DÜZ D‹B‹ YUVARLAK Ø Güçlendirilmifl kal›n a¤›zlar tafl›ma ve y›kama s›ras›nda k›r›lmalar› önler.

Ürün Kodu 5.10.50 5.10.100 5.10.250 5.10.500 5.10.1000 5.10.2000 5.10.4000 5.10.6000 5.10.10000

277

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml 4000 ml 6000 ml 10000 ml

Yükseklik 90 mm 105 mm 138 mm 163 mm 190 mm 230 mm 275 mm 315 mm 360 mm

Çap 51 mm 64 mm 85 mm 105 mm 131 mm 166 mm 207 mm 236 mm 279 mm

Fiyat 1,45 1,78 2,13 2,63 4,15 7,88 28,93 33,37 37,82

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri BALON fi‹L‹FL‹ D‹B‹ DÜZ D‹B‹ YUVARLAK Ø Teknik özellikleri flilifsiz balonlar ile ayn›d›r. Ø Tek fark özel yap›lm›fl boyun flilifleridir.

Ürün Kodu 1.20.50 1.20.51 1.20.52 1.20.100 1.20.100 1.20.100 1.20.250 1.20.251 1.20.500 1.20.1000 1.20.2000

Hacim 50 ml 50 ml 50 ml 100 ml 100 ml 100 ml 250 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 m

Yükseklik 100 mm 100 mm 100 mm 110 mm 110 mm 110 mm 140 mm 140 mm 170 mm 200 mm 250 mm

Boyun Ölçüsü NS 14/23 NS 19/26 NS 29/32 NS 14/23 NS 19/26 NS 29/32 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 3,93 3,93 3,93 4,80 4,80 4,80 5,91 5,91 9,09 15,06 21,32

BALON ‹K‹ BOYUNLU D‹B‹ YUVARLAK Ø Yan boyunlar birbirine paralel veya 45 derece aç›l›d›r. Ø Diplerinin a¤›r olmas›, et kal›nl›¤›n›n fazla olmas› ve rimli a¤›zlar› k›r›lma riskini en aza indirmektedir.

Ürün Kodu 03.250 03.500 03.901 04.250 04.500 04.901 04.902

Hacim 250 ml 500 ml 1000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Çap 85 mm 105 mm 131 mm 85 mm 105 mm 131 mm

Merkez Boyun NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Yan Boyun NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 16,71 17,85 22,57 19,06 20,92 23,78 39,02

BALON ÜÇ BOYUNLU D‹B‹ YUVARLAK Ürün Kodu

Hacim

Çap

Merkez Boyun

Yan Boyun (Sol)

Yan Boyun (Sa¤)

13.250 13.500 13.901 14.250 14.500 14.901 15.250 14.500 14.901 14.902

250 ml 500 ml 1000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

85 mm 105 mm 131 mm 85 mm 105 mm 131 mm 85 mm 105 mm 131 mm

NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 19/26 NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 19/26 NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

www.sahinlerkimya.com

Fiyat 23,30 25,13 28,02 23,48 25,29 28,20 25,00 26,86 29,72 43,84

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

278

Laboratuvar Cam Malzemeleri

BALON KALP T‹P‹ Ürün Kodu 05.010 05.025 05.050 05.100

Hacim 10 ml 25 ml 50 ml 100 ml

Boyun Ölçüleri NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23 NS 14/23

Fiyat 3,94 4,37 5,69 6,78

BALON KÜRESEL fi‹L‹FL‹ Ürün Kodu 1.28.100 1.28.250 1.28.500 1.28.1000 1.28.2000

Hacim 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Fiyat 40,11 46,71 50,61 57,11 62,70

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

Fiyat 8,01 10,30 13,71 17,15 22,87

Hacim 100 ml 250 ml 500 ml 750 ml 1000 ml

Fiyat 5,28 6,40 8,44 11,21 12,19

ROTAPAVÖR BALONU Ürün Kodu 1.60.50 1.60.100 1.60.250 1.60.500 1.60.1000

KJELDAHL BALONU Ürün Kodu 1.50.100 1.50.250 1.50.500 1.50.750 1.50.1000

279

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri KJELDAHL BALONU fi‹L‹FL‹ Ürün Kodu 1.51.100 1.51.250 1.51.500 1.51.750 1.51.1000

Hacim 100 ml 250 ml 500 ml 750 ml 1000 ml

fiilif NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Fiyat 7,02 7,54 11,14 15,83 17,95

REAKS‹YON BALONU Ürün Kodu 1.40.500 1.40.1000 1.40.2000 1.40.4000 1.40.6000

Hacim 500 ml 1000 ml 2000 ml 4000 ml 6000 ml

Fiyat 73,06 86,54 97,10 128,76 160,42

REAKS‹YON BALONU KAPA⁄I Ürün Kodu 1.42.2 1.42.3 1.42.4 1.42.5

Fiyat ‹ki boyunlu Üç boyunlu Dört boyunlu Befl boyunlu

118,20 129,29 136,67 155,14

DÜZ SO⁄UTUCU Ø Yan kollara 8 /9 mm çapa kadar hortum ba¤lanabilir. Ø fiilif boyutlar› iste¤e göre de¤ifltirilebilir.

Ürün Kodu Uzunluk fiilif 1.101.302 300 mm NS 29/32 1.101.402 400 mm NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Fiyat 15,97 18,10

BULLU SO⁄UTUCU Ø Yan kollara 8 /9 mm çapa kadar hortum ba¤lanabilir. Ø fiilif boyutlar› iste¤e göre de¤ifltirilebilir.

Ürün Kodu Uzunluk fiilif 1.102.302 300 mm NS 29/32 1.102.402 400 mm NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

www.sahinlerkimya.com

Fiyat 18,80 20,32

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

280

Laboratuvar Cam Malzemeleri

SP‹RALL‹ SO⁄UTUCU Ürün Kodu Uzunluk fiilif 1.103.302 300 mm NS 29/32 1.103.402 400 mm NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Fiyat 30,00 35,18

D‹MROTH SO⁄UTUCU Ürün Kodu Uzunluk fiilif 1.104.302 300 mm NS 29/32 1.104.402 400 mm NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Fiyat 42,57 46,44

SOXHLET SO⁄UTUCU D‹MROTH Ürün Kodu Uzunluk fiilif 1.306.300 300 mm NS 29/32 1.306.400 400 mm NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Fiyat 40,63 44,70

SOXHLET EKSTRAKTÖRÜ Ürün Kodu Hacim Erkek fiilif 1.303.100 100 ml NS 29/32 1.303.150 150 ml NS 29/32 1.303.250 250 ml NS 29/32 1.303.500 500 ml NS 29/32 D‹⁄ER fi‹L‹F BOYUTLARI ‹STEK ÜZER‹NE ÜRET‹LEB‹LMEKTED‹R.

Difli fiilif NS 45/40 NS 45/40 NS 45/40 NS 45/40

Fiyat 19,35 21,28 27,08 34,82

AYIRMA HUN‹S‹ KON‹K CAM TEFLON MUSLUKLU Ürün Kodu 02.050 02.100 02.250 02.500 02.1000 02.2000

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

fiilif NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Teflon Musluklu Fiyatı 20,41 21,43 23,64 24,56 38,50 54,00

Cam Musluklu Fiyatı 15,83 16,62 19,77 23,64 36,38 52,00

AYIRMA HUN‹S‹ ARMUD‹ CAM TEFLON MUSLUKLU Ürün Kodu Hacim fiilif Teflon Musluklu Fiyatı 04.050 50 ml NS 19/26 17,80 04.100 100 ml NS 19/26 18,70 04.250 250 ml NS 29/32 21,06 04.500 500 ml NS 29/32 22,72 04.901 1000 ml NS 29/32 35,55 04.902 2000 ml NS 29/32 49,20

Cam Musluklu Fiyatı 14,38 14,62 16,86 18,28 27,43 42,57

Ø Is›ya ve hemen hemen her kimyasala dayan›kl› özel borosilikta camdan üretilir. Ø Ay›rma hunileri dereceli ve derecesiz olmak üzere iki çeflittir . Ø Musluklar› iste¤e göre cam veya PTFE (teflon) olarak üretilir. Ø Ay›rma hunileri polietilen kapaklar› ile birlikte teslim edilir.

281

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri AYIRMA HUN‹S‹ S‹L‹ND‹R‹K CAM TEFLON MUSLUKLU Ürün Kodu 06.050 06.100 06.250 06.500 06.901

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

fiilif NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Teflon Musluklu Fiyatı 21,99 21,99 24,62 29,54 40,63

Cam Musluklu Fiyatı 17,59 17,59 21,11 25,85 36,76

DAMLATMA HUN‹S‹ ARMUD‹ CAM TEFLON MUSLUKLU Ürün Kodu 01.050 01.100 01.250 01.500 01.901

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

fiilif NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Teflon Musluklu Fiyatı 20,32 20,32 23,64 24,93 33,25

Cam Musluklu Fiyatı 26,13 26,13 31,34 32,89 44,50

DAMLATMA HUN‹S‹ S‹L‹ND‹R‹K CAM TEFLON MUSLUKLU Ürün Kodu 02.050 02.100 02.250 02.500 02.901

Hacim 50 ml 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml

fiilif NS 19/26 NS 19/26 NS 29/32 NS 29/32 NS 29/32

Teflon Musluklu Fiyatı 30,00 29,99 31,92 37,72 63,85

Cam Musluklu Fiyatı 25,15 25,15 27,08 32,89 56,11

CAM HUN‹ Ø Borosilikat camdan üretilmifl olup 60 derece aç›l› ve k›sa sapl›d›r. Ürün Kodu 01.040 01.060 01.080 01.100 01.120 01.150

Huni Çapı 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

Sap Çapı 6 mm 8 mm 8 mm 10 mm 16 mm 16 mm

Sap Uzunlu¤u 40 mm 60 mm 80 mm 100 mm 120 mm 150 mm

Toplam Uzunluk 70 mm 106 mm 143 mm 178 mm 220 mm 267 mm

Fiyat 1,77 2,18 2,99 3,37 6,24 9,01

ANAL‹T‹K HUN‹ Ø Uzun saplar› ve filtre ka¤›d›n›n tam olarak oturmaas› için 60 derece koni aç›s› ile analitik filtrasyon için özel olarak üretilmifltir. Ürün Kodu 03.080

Huni Çapı 80 mm

Sap Çapı 9 mm

Sap Yükseklik 150 mm

Toplam Yükseklik 212 mm

www.sahinlerkimya.com

Fiyat 10,70

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

282

Laboratuvar Cam Malzemeleri NUÇE ERLEN‹ Ø Nuçe erlenlerini yan kol ba¤lant›s› 6-10 mm iç çapl› hortumlara uygundur. Ürün Kodu 01.100 01.250 01.500 01.901 01.902

Huni Çapı 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Fiyat 4,72 5,92 9,64 13,70 20,63

GOOCH KROZE HUN‹L‹ Ø Herhangi bir filtre ka¤›d› gerektirmedi¤inden kullan›mlar› oldukça kolayd›r. Ø Asit içeren korozif reaktiflere karfl› oldukça dayan›kl›d›r. Ürün Kodu 01.001 01.002 01.003 01.004 01.005 01.006 01.007 01.008

Nominel Hacim Porozite Derecesi 50 ml 3 50 ml 4 80 ml 3 80 ml 4 125 ml 3 125 ml 4 500 ml 3 500 ml 4

Tip 3D 3D 11 D 11 D 17 D 17 D 25 D 25 D

Çap 35 mm 35 mm 45 mm 45 mm 60 mm 60 mm 95 mm 95 mm

Fiyat 16,53 16,53 20,66 20,66 31,93 31,93 60,08 60,08

GOOCH KROZE Ø Filtreleme presipitatlar ve di¤er maddeleri kurutmak için idealdir. Ø Herhangi bir filtre ka¤›d› gerektirmedi¤inden kullan›mlar› oldukça kolayd›r. Ürün Kodu 02.001 02.002 02.003 02.004 02.005 02.006 02.007 02.008

Nominel Hacim 30 ml 30 ml 30 ml 30 ml 50 ml 50 ml 50 ml 50 ml

Porozite Derecesi 1 2 3 4 1 2 3 4

Tip 1D 1D 1D 1D 2D 2D 2D 2D

Çap 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 40 mm 40 mm 40 mm 40 mm

Fiyat 7,11 7,11 7,11 7,11 9,78 9,78 9,78 9,78

fi‹fiE DAR BOYUNLU CAM fiEFFAF AMBER Ø Is› ve hemen hemen tüm kiyasallara dayan›kl› borosilikat camdan üretilmifltir. Ø 121C ve 1.1 bar bas›nçta 30 dk. otoklavlanabilir. Ø Amber Renkli flifleler UV ›fl›nlar›n›n flifle içerisine girmesini engeller. Ürün Kodu 01.100 01.250 01.500 01.901 01.902

283

Hacim 100 ml 250 ml 500 ml 1000 ml 2000 ml

Amber Fiyatı 8,53 13,46 15,38 23,61 50,67

fieffaf Fiyat› 2,38 2,62 3,20 4,37 10,73

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri fi‹fiE DAR BOYUNLU YAN YOLLU CAM fiEFFAF AMBER Ø Büret ve dispenserler ile uyumlu olarak kullan›labilen fliflenin yan kolu büreti veya kapa¤› oynat›lmadan flifleyi doldurma olana¤› sa¤lar. Ø Kapaklar GL 45 difllidir ve polipropilen damlatma halkaas› bulunur. Ürün Kodu 02.001 02.003

Hacim 1000 ml 2000 ml

Amber Fiyatı 53,91 85,82

fieffaf Fiyat› 26,93 38,47

DES‹KATÖR VAKUMLU VAKUMSUZ Ø Mükemmel trafllanm›fl kapak iç ve d›fl yüzeyleri sayesinde vakum kaçaklar›n› önler ve ya¤lama gerektirmez. Ø 1000 C kadar dayan›kl› s›rl› porselenden üretilmifl olup yüzeyleri deliklidir. Ürün Kodu 01.200 01.250 01.300

Çap 210 mm 240 mm 300 mm

Vakumsuz Fiyat› 24,53 37,75 162,81

Vakumlu Fiyat› 45,30 103,75 198,50

DES‹KATÖR KAPA⁄I ÜRÜN KODU Ürün Kodu

Çap

1.770.210 1.770.240 1.770.300

210 mm 240 mm 300 mm

Fiyat 13,21 16,97 30,18

KR‹STAL‹ZUAR Ø Düz tabanl› kutular kristalizasyon ifllemi için ve bu yükseklikteki petri ve beherler ile ayn› amaçla kullan›labilir. Ürün Kodu 05.060 05.070 05.080 05.095 05.110

Difl Çap 60 mm 70 mm 80 mm 95 mm 140 mm

Yükseklik 35 mm 40 mm 45 mm 55 mm 75 mm

Hacim 60 ml 100 ml 150 ml 300 ml 900 ml

Fiyat 3,89 4,17 4,37 4,92 7,13

CAM KAPAK fiEFFAF AMBER Ø T›palar›n uç k›s›mlar›n›n ocal formda olduklar›ndan yo¤unlaflan s›v›n›n tekrar kaba dönmesini sa¤lar. Ürün Kodu

fiilif

5.521.10 5.521.12 5.521.14 5.521.19 5.521.24 5.521.29 5.521.34 5.521.45

NS 10/19 NS 12/21 NS 14/23 NS 19/26 NS 24/29 NS 29/32 NS 34/35 NS 45/40

Fiyat 0,97 0,97 0,97 1,46 2,90 2,90 9,09 14,51

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

284

Laboratuvar Cam Malzemeleri SAAT CAMI Ø De¤iflik malzemelerin ve kimyasallar›n tart›mlar› için idealdir. Ø Cam kenarlar› k›r›lmay› azaltmak için atefl ile predahlanm›fl ve k›r›lma riskini n en aza indirilmesi için cam›n iç gerilimi azalt›lm›flt›r. Ø Standart pakerler 10 adetliktir. Ürün Kodu 01.050 01.060 01.070 01.080 01.100 01.125 01.150 01.200

Çap 50 mm 60 mm 70 mm 80 mm 100 mm 125 mm 150 mm 200 mm

Fiyat 0,52 0,56 0,59 0,67 0,85 1,08 1,43 2,19

DENEY TÜPÜ Ø 100 adetlik ambalajlarda sat›l›r. Minimum siparifl miktar› 100 adettir. Ürün Kodu 01.002 01.003 01.004 01.005 01.006

Ebat

Fiyat

12 x 100 mm 13 x 100 mm 16 x 100 mm 16 x 160 mm 18 x 180 mm

0,03 0,03 0,06 0,07 0,09

DENEY TÜPÜ BORAS‹L‹KAT CAM Ø 100 adetlik ambalajlarda sat›l›r. Minimum siparifl miktar› 100 adettir. Ürün Kodu 02.002 02.003 02.004 02.005 02.006

Ebat

Fiyat

12 x 100 mm 13 x 100 mm 16 x 100 mm 16 x 160 mm 18 x 180 mm

0,07 0,08 0,08 0,09 0,13 0,16

DENEY TÜPÜ V‹DA KAPAKLI Ø Kal›n ve dayan›kl› soda camdan üretilmifltir. Ø Özellikle kültür çal›flmalar›nda kullan›lmaktad›r. Ø Vida kapaklar tam s›zd›rmazl›k sa¤lamaktad›r. Ürün Kodu 03.001 03.002 03.003

285

Ebat

Fiyat

16 x 100 mm 16 x 160 mm 18 x 180 mm

0,25 0,35 0,45

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Cam Malzemeleri DURHA‹M TÜPÜ Ø 100 adetlik ambalajlarda sat›l›r. Minimum siparifl miktar› 100 adettir. Ürün Kodu 01.000

Ebat 4x40 mm

Fiyat 0,04

SANTR‹FÜJ TÜPÜ Konik tabanl› - derecesiz Konik tabanl› - dereceli

Ürün Kodu

Ebat

078.01.001 078.01.002

10 ml 10 ml

Fiyat 0,21 0,45

VEZ‹N KABI Ø Hafif olmalar› tard›mda pratik sonuçlar sa¤lar. Ø Gövde üzerinde bulunan beyaz yaz›m alan› notlar için uygundur. Ürün Kodu

Ebat

Fiyat

02.305

30x50 mm

7,90

02.353

35x30 mm

7,56

02.357

35x70 mm

8,07

02.503

50x30 mm

6,88

02.508

50x80 mm

7,56

02.603

60x30 mm

11,01

02.803

80x30 mm

16,15

PETR‹ KUTUSU Ürün Kodu

Ebat

Amb. Miktarı

Fiyatı

01.060

60X15 mm

144 Adet

0,60

01.080

80x15 mm

144 Adet

0,67

01.100

100x20 mm

72Adet

0,95

01.120

120x20 mm

72Adet

1,15

01.150

150x25 mm

72 Adet

1,66

CAM F‹LTRASYON SET‹ Vakum filtre sistemi borosilikat camdan üretilirler. Özellikle mikroskobik boyuttaki kal›nt›lar›n ve partikül kontrolü amaçl› çal›flmalar için ideal araçt›r Buna ek olarak her çeflit filtre çal›flmalar›na olanak sa¤lar. Filtrasyon sistemi 47/50 mm çap›ndaki membranlara tam uyum sa¤lamaktad›r. Sistemi oluflturan parçalar afla¤›da listelenmifltir. Ürün ‹çeri¤i 1 adet 300 ml kapasiteli süzme hunisi 1 adet Sinterlenmifl cam süzme diski içeren destek modülü. 1 adet Vakum ba¤lant›s› parças› ve özel tasar›m metal k›skac› 1 adet Vakum alt›nda çal›flmaya uygun 1000 ml hacminde NS bafll›kl› erlen Ürün Kodu

Fiyat

3.250.1000

257,30

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

286

Laboratuvar Cam Malzemeleri TERMOMETRELER Ürün Adı Cival› Termometreler

Ürün Kodu

Aralıklar

01.001

-10/+65

9,00

01.002

-10/+110

9,00

01.003

-10/+160

9,00

01.004

-10/+210

9,00

01.005

-10/+260

9,00

01.006

-10/+310

9,00

01.007

-10/+360

9,00

-20/+110

4,00

02.002

-10/+150

4,00

02.003

-10/+200

4,00

-10/+120

20,00

Alkollü Termometreler

Kafesli Süt Termometresi

Fiyat

H‹DROMETRE Çal›flma prensibi Arflimed’in yüzen cisimlerin a¤›rl›¤›n›n, kaplad›klar› hacim kadar s›v›n›n a¤›rl›¤›na eflit olmas› ilkesine dayan›r. Saf suyu 1 g/cm3 ile referans alan alet; benzin, gaz ve alkol gibi hafif s›v›larda daha derine iner; süt, tuzlu su, asit gibi yo¤un s›v›larda yükselir. Genelde hafif ve yo¤un s›v›lar için farkl› hidrometreler kullan›l›r; hafif s›v›lar için skala 1’de son bulurken, yo¤un s›v›larda 1’den bafllar Ürün Kodu

Ölçüm Aralı¤› (g/ml)

5.700.6001 5.700.7001 5.700.8001 5.700.9001 5.700.10001 5.700.11001 5.700.12001 5.700.13001 5.700.14001 5.700.15001 5.700.16001 5.700.17001 5.700.18001

0.600-0.700 0.700-0.800 0.800-0.900 0.900-1.000 1.000-1.100 1.100-1.200 1.200-1.300 1.300-1.400 1.400-1.500 1.500-1.600 1.600-1.700 1.700-1.800 1.800-1.900

Fiyat 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 5,52 6,74 6,74 6,74 6,74

BOMEMETRE Bomemetre s›v›lar›n kald›rma prensibine göreçal›flan bir yo¤unluk ölçme cihaz›d›r. S›v›larda tuztayini yapmak için kullan›l›r. A¤z› kapal› cam birtüpün dibinde a¤›rl›k vard›r. S›v› içerisinedald›rd›¤›n›zda s›v› yüzeyinin hangi çizgiyegeldi¤ine bakarak o çözeltinin tuz yo¤unlu¤u hakk›nda bir fikir verir. Hassas ölçüm ise titrasyon yap›lmal›d›r. Bomemetre saf suda 0 de¤erini göstermelidir. Ürün Kodu 5.701.10 5.701.20 5.701.30 5.701.40 5.701.50 5.701.70

287

Ölçüm Aralı¤› (g/ml) 0-10 BE 0-20 BE 0-30 BE 0-40 BE 0-50 BE 0-70 BE

Fiyat 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53 5,53

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Porselen Sarf Malzemeleri PORSELEN LABORATUVAR MALZEMELER‹ PORSELEN DES‹KATÖR D‹SK‹ 1000 C kadar dayan›kl› s›rl› porselenden üretilmifl olup yüzeyleri deliklidir. Ürün Kodu

Ebat

5.900.P210 5.900.P240 5.900.P300

210 mm 240 mm 300 mm

Fiyat 14,77 18,47 20,32

PORSELEN KAPSÜL 1000 C kadar dayan›kl› s›rl› porselenden üretilmifl olup yüzeyleri deliklidir. Ürün Kodu 5.910.40 5.910.63 5.910.80 5.910.110 5.910.125

Ebat 40 mm 63 mm 80 mm 110 mm 125 mm

Fiyat 0,97 3,08 3,20 3,63 4,32

PORSELEN BUHNER HUN‹S‹ Destek plakas› filtre ka¤›d›n› tutar, delikler t›kanmas›n› önler ve maksimum filtrasyon sa¤lar. Ürün Kodu 5.920.90 5.920.110 5.920.125

Ebat 90 mm 110 mm 125 mm

Fiyat 13,73 16,00 25,79

PORSELEN HAVAN, Tokmakl› Havan elinin taban yüzeyi s›rlanmam›fl porselen oldu¤undan ö¤ütme ve ezme ifllemlerinde etkin sonuçlar elde edilir. Porselen havanlar, porselen havan eli ile birlikte tedarik edilir. Ürün Kodu 02.075 02.100 02.125 02.150

Ebat

Fiyat

75 mm 100 mm 125 mm 150 mm

1,82 2,44 5,79 7,31

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

288

Porselen Sarf Malzemeleri

AGAT HAVAN Amorf silikan›n bir formu olan do¤al agat tafl›ndan üretilir. Agat havanlar laboratuvarda kontiminasyon içermeyen sonuçlar elde etmek için kullan›l›r . Agat havan› agat havan eli ile birlikte tedarik edilir. Ürün Kodu 07.050 07.075 07.100

Ebat

Fiyat

50 mm 75 mm 100 mm

71,33 123,88 247,75

AMYANT TEL Ortas›nda yuvarak seramik bulunan çinko kapl› demir telden üretilmifltir. Ebat 125x 125 mm 150x 150 mm

Fiyat 2,41 3,55

PORSELEN ÜÇGEN (KIL ÜÇGEN) Demir tel etraf›ndaki seramik silindirlerden oluflmaktad›r. Ebat 50X50 mm 60X60 mm

Fiyat 1,87 2,30

Metal büret pensi paslanmaz çelikten üretilmiflolup iki adet büret tafl›r. Plastik büret pensi polipropilenden üretilmifl olup iki adet büret tafl›r. Ürün Ad› BÜRET KISKACI Ç‹FT BÜRET ‹Ç‹N (KELEBEK METAL ) BÜRET KISKACI, Ç‹FT BÜRET ‹Ç‹N ( KELEBEK - PLAST‹K )

289

Fiyat 10,00 6,00

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Sarf Malzemeleri BEHER MAfiASI 300 mm uzunlu¤undaki beher maflalar› paslanmaz çelikten üretilmifltir. 1000 ml' ye kadar tüm beherleri tutmak için kullan›labilir. Ebat

Fiyat

300 mm

15,50

KROZE MAfiASI Çeflitli boyutlar› bulunan kroze maflas› paslanmaz çelikten üretilmifltir. K›vr›k ucu kolay kullan›m sa¤lar Ebat

Fiyat

250 mm

6,82

300 mm

9,65

400 mm

10,75

500 mm

15,00

STANDART LABORATUVAR BEK‹ Standart alev bekleri temel ihtiyaçlara cevap verir ve tüm gaz tipleri için uygundur. Alt taraftaki gaz ayar vidas› ile alev istenilen ayara getirlebilir. Tek fazl› gaz alevi sa¤layarak ›sttma sterilizasyon ve yakma ifllemlerinde kullan›l›r. Fiyat 24,60

SAC AYAK Krom kapl› çelikten üretilmifl olup sabit yüksekliktedir. Sac ayak kullan›m› esnas›nda amyat tel veya porselen üçgen (k›l üçgen) ile birlikte kullan›l›r. Üst Çap

Yükseklik

150 mm

200 mm

ALKOL LAMBASI

Yükseklik

Fiyat 5,15

Fiyat

150 mm

3,50

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

290

Laboratuvar Sarf Malzemeleri DEM‹R HALKA En iyi kalite parlat›lm›fl paslanmza çelikten üretilmifltir. Çap› 150 mm ye kadar olan tüm huniler için uygundur. Benzersiz dizayn› sayesinde ay›rma hunileri ile birlikte kullan›labilir. Ebat

Fiyat

40 mm

8,53

60 mm

9,34

80 mm

10,95

100 mm

12,71

LABORATUVAR STANDI Döküm emaye kapl› çelik tabanlar› dikdörtgen formdad›r. Taban alt›ndaki plastik ayaklar stand›n kaymas›n› engeller Dikdörtgen Ayakl› Laboratuvar Stand›

Fiyat 10,00

Döküm emaye kapl› çelik tabanlar› dikdörtgen formdad›r. Taban alt›ndaki plastik ayaklar stand›n kaymas›n› engeller Üçgen Ayakl› Laboratuvar Stand›

Fiyat 14,00

LABORATUVAR KR‹KOSU Tafl›ma sehpas› kimyasallara dayan›kl› alüminyumdan, indirme - kald›rma sistemi ise paslanmaz çelikten üretilmifltir. Makas hareketi genifl ayar butonu ile aktive edilir ve butonun döndürlmesi sayesinde istenilen yükseklik kolayca sa¤lan›r. Ebat

Fiyat

100x100 mm 150x150 mm

28,00 44,20

KISKAÇLAR Objelerin hassas tutulmas›n› sa¤layan pvc kaplamal› üç çeneye sahiptir. Çeneler 0-70 mm aras›nda aç›l›r ve kapan›r. Üç Parmak K›skaç

Ebat

Fiyat 8,44

291

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Sarf Malzemeleri

Ø Krom kaplamal› dökme çelik al›fl›m›ndan üretilirler ve kavrama çap› 0-16 mm 'dir. Ø Objelerin sabit bir pozisyonda tutulmas›na olanak sa¤lar. N‹VO (Raptiye)

Fiyat 4,00

Ø Çelik yayl› kol termometrelerin merkez eksende s›k›ca tutulmalar›na olanak sa¤lar . Termometre K›skac›

Fiyat 6,80

SPATÜLLER En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilirler. Bir ucu düz di¤er ucu kafl›k fleklindedir. Genel laboratuvarlar kullan›m›nda en s›k ihtiyaç duyulan spatül cinsidir. Makro Spatül

Ebat

Fiyat

150 mm 180 mm 210 mm

1,50 1,67 1,83

En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilirler. Bir ucu düz di¤er ucu kavisli kafl›k fleklindedir. Kavislik kafl›¤› sayesinde cam kaplar›n kenar›nda kalan ürünlere kolay ulafl›m sa¤lar. Oluklu Spatül

Ebat

Fiyat

150 mm

1,83

180 mm

1,83

210 mm

1,83

En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilirler. Bir ucu düz di¤er ucu kavisli kafl›k fleklindedir. Kavislik kafl›¤› sayesinde cam kaplar›n kenar›nda kalan ürünlere kolay ulafl›m sa¤lar. Elipsoidal Spatül

Ebat

Fiyat

150 mm

2,32

180 mm

2,75

210 mm

3,00

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

292

Laboratuvar Sarf Malzemeleri

En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilirler. Mikro kafl›k uc küçük partiküllerin ve tozlar›n kolayl›kla al›nmas›n› sa¤lar. Mikro Kafl›kl› Spatül

Ebat

Fiyat

150 mm

1,25

180 mm

1,50

En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilirler. Bir ucu düz plaka di¤er ucu aç›l› plaka fleklindedir. Aç›l› plaka uc sayesinde örneklerin özellikle düz ve yap›flkan zeminlerden kolayl›kla al›nmas›n› sa¤lar . Chattaway Spatül

Ebat

Fiyat

150 mm

1,06

180 mm

1,15

210 mm

1,25

En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilirler. Bir ucu tahta sap di¤er ucu düz b›çak fleklindedir. Tahta Sapl› Spatül

Ebat

Fiyat

150 mm 180 mm 210 mm

6,85 7,50 9,25

LABORATUVAR FIRÇALARI F›rçalar laboratuvar flifleleri ve di¤er cam malzemelerin y›kanmas›nda kullan›l›r. Tüp F›rças›

Ebat Küçük Orta Büyük

Balon Erlen F›rças›

Ebat Küçük Orta Büyük

Fiyat 1,50 2,00 2,15 Fiyat 2,50 2,65 2,85

METAL TÜP SPORU Yüksek kalite paslanmaz çelikten üretilmifltir. Kapasite - Ebat 12 tüplük 16-18 mm tüplere uygun 24 tüplük 16-18 mm tüplere uygun 36 tüplük 16-18 mm tüplere uygun 48 tüplük 16-18 mm tüplere uygun

293

Fiyat 7,00 11,40 17,00 31,00

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

Laboratuvar Sarf Malzemeleri METAL P‹PET YIKAMA KUTUSU Paslanmaz 304 SS kalitededir.

Tel Sepet

Ebat Boy: 45 cm A¤›z Çap›: 6 cm

Fiyat 40,00

Ebat

Fiyat

140 x 140 mm 170 x 170 mm 200 x 200 mm

18,00 22,00 26,00

PENSLER (CIMBIZLAR) En üst kalite parlak paslanmaz çelikten üretilmifltir. Küt Uçlu Pens

Fiyat 4,00

Sivri Uçlu Pens

Fiyat 4,00

Sivri K›vr›k Uçlu Pens

Fiyat 5,00

MAKASLAR En üst kalite parlak paslanmaz çelikten düz formlu üretilir. Sivri Uçlu Makas

Fiyat 12,00

Küt Uçlu Makas

Fiyat 12,00

Küt Sivri Uçlu Makas

Fiyat 12,00

www.sahinlerkimya.com

Tel: (0212) 659 54 00 pbx

294