KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi www.kervangida.com TEMEL iLKELER LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype‘›n etraf...
Author: Bulut Kahveci
2 downloads 0 Views 290KB Size
KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

KURUMSAL KiMLiK SiSTEMi

www.kervangida.com

TEMEL iLKELER LOGOTYPE GÜVENLiK ALANI MiNiMUM KULLANIM ÖLÇÜSÜ Logotype‘›n etraf›nda b›rak›lmas› gereken güvenlik alan› afla¤›da belirtilmifltir. Referans olarak logodaki K harfinin kal›nl›¤› al›nm›fl ve A harfi ile iflaretlenmifltir. ‹letiflim faaliyetlerinde bu alana baflka elementler (çizgi, metin vb) müdahale etmemelidir.

A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

3A

Logotype‘›n minimum kullan›m ölçüsü 10 mm‘dir.

10 mm

11

TEMEL iLKELER LOGOTYPE RENK SiSTEMLERi Logotype‘›n de¤iflik renk sistemlerine göre de¤erleri afla¤›da belirtilmifltir. Pantone ve Trikromi bask›lar aras›nda, afla¤›daki renk kutular›nda oldu¤u gibi farklar oluflmaktad›r. Bu durum renk sistemlerinin birbirlerine olan farkl›l›klar›ndan kaynaklan›r. Hata olarak kabul edilmemelidir.

PANTONE 485

CMYK: C: 0 + M: 100 + Y: 95 + K: 0

Extra renk ile bask›lar için uluslararas› bask› rengi standart›

Trikromi (dört renk) ile bas›lan ofset bask›lar için renk sistemi

G: 36 B: 31 RGB: R:192 + G:0 + B:0 R: 220Genel RGB

HEXIDECIMAL: #D10000

Ekranlar için renk sistemi. Bask›da kullan›lamaz. FreeHandMX referans

Web için renk sistemi Dreamweawer CS3 referans

RAL: 3024 Metal yüzey bask›lar› ve folyo kesim renk standart›

03

TEMEL iLKELER LOGOTYPE RENKL‹ VE S‹YAH BEYAZ KULLANIM Logotype‘›n renkli ve siyah beyaz uygulamalar› afla¤›da belirtilmifltir.

04

TEMEL iLKELER LOGOTYPE RENKL‹ KULLANIM STANDARTLARI Logotype‘›n renkli kullan›m standartlar› afla¤›da belirtilmifltir.

K›rm›z› zemin üzerinde kullan›m

Aç›k ve koyu tonlu zeminler üzerinde kullan›m. Birden çok renk ve tonlar

Aç›k tonlu zeminler üzerinde kullan›m

Koyu tonlu zeminler üzerinde kullan›m

05

TEMEL iLKELER LOGOTYPE RENKL‹ KULLANIM STANDARTLARI Logotype‘›n renkli kullan›m standartlar› afla¤›da belirtilmifltir.

Gümüfl veya alt›n zemin üzerinde kumlama veya benzeri bir teknikle malzemenin kendi rengiyle ya da orijinal haliyle kullan›labilir

Cam üzerinde kullan›m

Siyah zemin üzerinde kullan›m

Extreme bir zemin üzerinde kullan›m

06

TEMEL iLKELER LOGOTYPE SiYAH BEYAZ KULLANIM STANDARTLARI Logotype‘›n siyah beyaz kullan›m standartlar› afla¤›da belirtilmifltir.

Siyah zemin üzerinde kullan›m

Aç›k ve koyu tonlu zeminler üzerinde kullan›m. Birden çok ton

Aç›k tonlu zeminler üzerinde kullan›m

Koyu tonlu zeminler üzerinde kullan›m

07

TEMEL iLKELER LOGOTYPE YANLIfi UYGULAMALAR RENKLi Logotype‘›n olas› renkli yanl›fl uygulamalar› afla¤›da örneklenmifltir. Bu sayfada belirtilmeyen, ancak Logotype Renkli Kullan›m Standartlar›‘na ters düflecek uygulamalar yap›lmamal›d›r.

Kervan G›da logosu cümle içinde veya bir metin içinde logotype fleklinde kullan›lamaz. e¤lenceli flekerlemeleri hayat›n›z› renklendirir.

08

TEMEL iLKELER LOGOTYPE YANLIfi UYGULAMALAR RENKLi Logotype‘›n olas› renkli yanl›fl uygulamalar› afla¤›da örneklenmifltir. Bu sayfada belirtilmeyen, ancak Logotype Renkli Kullan›m Standartlar›‘na ters düflecek uygulamalar yap›lmamal›d›r.

09

TEMEL iLKELER LOGOTYPE YANLIfi UYGULAMALAR SiYAH BEYAZ Logotype‘›n olas› siyah beyaz yanl›fl uygulamalar› afla¤›da örneklenmifltir. Bu sayfada belirtilmeyen, ancak Logotype Siyah beyaz Kullan›m Standartlar›‘na ters düflecek uygulamalar yap›lmamal›d›r.

10

KULLANIM ‹LKELER‹ BAYRAK Bayrak tasar›m› afla¤›da örneklenmifltir. Bayrak tasar›m›nda unvan kullan›lamaz.

A

X

A

A

1.5X

45

KULLANIM ‹LKELER‹ KIRLANGIÇ BAYRAK Bayrak Tasar›m› afla¤›da örneklenmifltir

3X

X

KULLANIM ‹LKELER‹ FLAMA Bayrak Tasar›m› afla¤›da örneklenmifltir

5X

5X

X

X

‹LET‹fi‹M K‹ML‹⁄‹ LOGOTYPE BROfiÜRLERDE KULLANIM STANDARTI Broflür boyutlar›nda, ka¤›t firesine neden olmayan uluslararas› ka¤›t normlar›na uyulmal›d›r. Ölçüler; - A3 (297 x 420 mm) - A4 (210 x 297 mm) - A5 (148 x 210 mm) - A6 (105 x 148) - A4‘ün üçe katlanmas›ndan elde edilen 210 x 99 mm olmal›d›r. Buna göre Kervan logotype‘›n›n soldan sa¤a ölçüsü; - A3 broflürlerde 40 mm. - A4 broflürlerde 35 mm. - A5 broflürlerde 30 mm. - A6 ve 210 x 99 mm.‘lik broflürlerde 25 mm olmal›d›r. Gri adres bant›n›n yüksekli¤i, logotype‘›n yüksekli¤i ile ayn›d›r. Bant›n rengi; Pantone Cool Gray 10 C, trikromi bask›larda %60 siyaht›r. Yanda ölçülendirilen örnekler, broflürlerin arka kapaklar›na aittir. Ön yüzde logotype kullan›l›p kullan›lmayaca¤› -örn. kapakta ambalaj görseli yer ald›¤›nda, bir kez daha logotype kullan›m›na gerek kalmayacakt›r- e¤er kullan›lacaksa ölçülendirilmesi, tasar›m› haz›rlayan ajans›n belirleyece¤i unsurlard›r.

210 x 99 mm‘lik broflürün arka kapak yerleflimi

A4 broflürün arka kapak yerleflimi

25 mm

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:11/1 P.K.34524 Haramidere, Istanbul

35 mm

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:11/1 P.K.34524 Haramidere, Istanbul

T : 0 212 875 76 90 F : 0 212 875 76 89 w : kervangida.com

T : 0 212 875 76 90 F : 0 212 875 76 89

w : kervangida.com

5 mm

200 mm

5 mm

5 mm

93 mm

3 mm

3 mm

3 mm

KULLANIM ‹LKELER‹ CD KABI VE CD ÜSTÜ Renk: Pantone 485C

25 mm

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:11/1 P.K.34524 Haramidere, Istanbul T : 0 212 875 76 90 F : 0 212 875 76 89 w : kervangida.com

35mm

27 mm

16 mm

14 mm

KULLANIM ‹LKELER‹ DOSYA Boyut: 22 x 31 cm (Kapal› hali). Renk: Pantone 485 C Font: CorporateS-Light, AT Officina

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:11/1 P.K.34524 Haramidere, Istanbul T : 0 212 875 76 90 F : 0 212 875 76 89

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:11/1 P.K.34524 Haramidere, Istanbul T : 0 212 875 76 90 F : 0 212 875 76 89

w : kervangida.com

w : kervangida.com

Beysan Sanayi Sitesi Fuar Caddesi No:11/1 P.K.34524 Haramidere, Istanbul T : 0212 875 76 90 F : 0212 875 76 89 e : [email protected] w : kervangida.com

Designed by : Erol Y›lmaz / 2009