KULLANIM KILAVUZU. Ankastre Ocaklar

KULLANIM KILAVUZU Ankastre Ocaklar Önemli Uyarılar ve Kullanım øçin Tavsiyeler Ƈ ÖNEMLø ! Bu kullanım kılavuzu uygulamanın önemli bir parçasıdır. Bi...
1 downloads 0 Views 378KB Size
KULLANIM KILAVUZU Ankastre Ocaklar

Önemli Uyarılar ve Kullanım øçin Tavsiyeler Ƈ ÖNEMLø ! Bu kullanım kılavuzu uygulamanın önemli bir parçasıdır. Bir bütün halinde saklanmalı ve oca÷ın kullanım süresi boyunca kolay ulaúılabilece÷i bir yerde muhafaza edilmelidir. Lütfen bu kullanım kılavuzunu ve içinde yazılı olan talimatları cihazınızı kullanmadan önce dikkatlice okuyun. Cihazınızla birlikte gelen her türlü yedek parçayı saklayın. Cihazı kurma iúlemi yürürlükteki kurallara göre yetkili kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Bu cihaz sadece ev içi kullanım için tasarlanmıútır ve yemek piúirme ve yemek ısıtma fonksiyonları için tasarlanmıútır. Sözü edilenlerin dıúındaki herhangi bir kullanım uygunsuz kullanım sayılacaktır. Üretici firma yanlıú kurulum, gereksiz müdahale, yanlıú kullanımdan veya spesifik olarak belirtilen amaçların dıúında kullanımlardan do÷abilecek olan yükümlülüklerin her birini reddeder. Ƈ Nakliye sırasında cihazın hasar görüp görmedi÷ini kontrol ediniz. Ƈ Bütün paketleme materyallerini, potansiyel olarak tehlike içerdi÷inden (naylon torba, polistiren köpük, naylon vs.) çocuklardan uzak tutun Ƈ Paketleme materyalleri geri dönüúümlüdür ve XX geri dönüúüm sembolü ile iúaretlidir. Aletlerin atılması sizin sorumlulu÷unuzdadır. Ƈ Bu cihaz sadece yetiúkinler tarafından kullanılmalıdır. Çocukların kontrolleri ellemedi÷ini ve cihazla oynamadı÷ını garanti edin. Ƈ Cihazı kurma iúlemi, elektrik ve gaz ba÷lantıları yürürlükteki kurallara ve güvenlik talimatlarına göre yetkili kalifiye elemanlar tarafından üretici talimatları do÷rultusunda yapılmalıdır. Ƈ Elektrik güvenli÷i, ürün yalnızca uygun bir toprak hattına ba÷landı÷ı durumlarda garanti edilebilir. Ƈ Cihazın üzerinde de÷iúiklikler yapmak veya yapmaya çalıúmak tehlikelidir. Herhangi bir arıza söz konusu oldu÷unda cihazı kendiniz tamir etmeye çalıúmayın, kalifiye bir teknisyene baúvurun. Ƈ Oca÷ı kullandıktan sonra, dü÷menin üzerindeki göstergenin “kapalı” durumunda oldu÷undan emin olun ve ana gaz kapa÷ını veya gaz silindir kapa÷ını kapatın. Ƈ Cihazınızı kullanmamaya karar verirseniz hurdaya çevirmeden önce mevcut çevre sa÷lık ve güvenlik kanunları çerçevesinde,çocuklara zarar verebilecek parçaların kullanım dıúı bırakıldı÷ından emin olun. Ƈ Alet veri plakası, teknik spesifikasyonlar ile birlikte , güvenlik kapa÷ının altında görünebilecek bir yerdedir ve aynı zamanda bu kullanım kılavuzunda eklenmiútir. Güvenlik kapa÷ının altındaki veri plakası hiç bir durumda kesinlikle çıkartılmamalıdır. Ƈ Aletin kullanımı ile ilgili resimler bu kullanım kılavuzunun sonunda gruplandırılmıútır. Uygunluk Deklarasyonu Bu alet aúa÷ıda belirtilen AB yönergeleri ile uyumluluk göstermektedir; í 90/396/EEC “Gaz Güvenlik Gereklilikleri” í 73/23/EEC “Düúük Voltaj” í 89/336/EEC “Elektromanyetik Uyumluluk” í 93/68/EEC “Genel Standartlar” í 89/109/EEC “Gıda ile iliúkilendirilmek amaçlı materyaller veya nesneler” Bu talimatlar sadece kullanım kılavuzunda ve aletin üzerinde bulunan veri plakasında, kimliklerinin baú harfleri olan ülkeler için geçerlidir.

1

OCAK ÖZELLøKLERø Uyarılar: Bu alet evin içine kurulmak üzere tasarlanmıútır. ƇKurulum tipi gazlı için 3 Elektrikli için Y dir. ƇEv içi ünitelerin 90°C veya üstüne dayanıklı olacak úekilde tasarlanmalıdır. ƇDo÷ru kurulum için, aúa÷ıda yazılı olan paragraftan ve çizimlerden faydalanın. Ƈ Gaz ile çalıúan piúirme cihazı kurulmuú oldu÷u mekanda ısı ve nem üretir. Muutfa÷ın iyi bir úekilde havalandırılmıú olmasını sa÷layın, do÷al havalndırma deliklerini açık tutun veya mekanik havalandırma cihazı kurun ( dıú atım borulu emme davlumbazı). Cihazın yo÷un ve uzun süreli kullanımı yardımcı bir havalandırmayı gerektirir, örne÷in bir pencere açılması veya daha etkin bir havalandırma, mesela e÷er mevcut ise davlumbaz hızını arttırma. Bu kullanım kılavuzu bir kaç çeúit ocak kullanımı için geçerlidir. Aletinize uygun olan modeli belirlemek için arkada yer alan veri paneline bakınız. (Mod Tc). Bu harfler, bir sonraki paragrafta yer alan talimatlar ve bu kılavuzun arkasındaki resimlerle birlikte (Resim 1-9 ) cihazınızın belirli kompozisyonlarını gösterecektir. Örnek:

PøùøRME NOKTALARI

2

Yan kontrollü 60 cm’lik ocaklar

Ön kontrollü 60 cm’lik ocaklar

Mod: P6(**)L1 (RESøM. 1) 1. Yarı Hızlı sa÷ brulör (SR) 2. Elektrikli sıcak yüzey ø 145 3. Hızlı brulör (R) 4. Yardımcı brulör (A)

Mod: P6(**)F1 (RESøM. 7) 1. Hızlı brulör (R) 2. Elektrikli sıcak yüzey ø 145 3. Yarı Hızlı ön brulör (SR) 4. Yardımcı brulör (A)

Mod: P6(**)L4 (RESøM. 4) 1. Yarı Hızlı sa÷ brulör (SR) 2. Yarı Hızlı Sol brulör (SR) 3. Hızlı brulör (R) 4. Yardımcı brulör (A)

Mod: P6S(**)F4 (RESøM. 9) 1. Hızlı brulör (R) 2. Yarı Hızlı arka brulör (SR) 3. Yarı Hızlı ön brulör (SR) 4. Yardımcı brulör (A)

OCAöIN KULLANILIùI Gazlı bekler Gazın brulörlere iletilmesi RESøM 36 da gösterilen dü÷meler ile gerúekleúir ve aynı zamanda muslukları da kontrol eder. De÷iúik versiyonlara gore farklılık gösteren semboller dü÷meler veya kontrol paneli üzerinde gösterilmektedir. Yazılı olan sembollerle uygunluk belirlemek için göstergeyi hareket ettirdi÷inizde aúa÷ıda belirtilen ayarlamaları yapmak mümkündür: Musluk Kapalı, gaz iletimi yok Azami kapasite, asgari gaz iletimi Azami kapasite, asgari gaz iletimi Bekleri ateúleme -

Emniyet valfı olmayan brulörler

Elektrikli ateúleme olmadan bekleri yakmak için veya elektrik kesinitisi sırasında ateúleme ile yakmak için brulörün üst kısmının yanına çıplak ateú tutun, karúıtı olan dü÷meye basın ve saat yönü aksine çevirin ve kontrol panelinde iúaretini görene kadar bekleyiniz. Asgari gaz kullanımı için gösterge küçük alevi gösterinceye kadar dü÷meyi çevirin. Duruú her zaman için azami ve asgari arasında olmalıdır ve hiç bir zaman azami ve kapalı arasında olmamalıdır. Oca÷ı kapatmak için dü÷meyi saat yönünde çevirin ve “musluk kapalı” getirin. -

Eletrikli ateúlemeli bekler

™

Ateúleme dü÷meli bekler modeller

konumuna

Beklerden bir tanesini yakmak için ateúleme dü÷mesine basın ve dü÷meyi azami iletim pozisyonuna getirin ( .iúareti). Ocak yanıncaya kadar dü÷meye basın ve dü÷meyi çevirerek alevi iste÷inize göre ayarlayın.

™ Kontrol dü÷melerinde ateúleme komutası olan modeller Bu modellerde

iúaretinin yanında

iúareti vardır (Azami ileti)

Beklerden bir tanesini yakmak için ateúleme dü÷mesine basın ve dü÷meyi azami iletim pozisyonuna getirin. Bek yanıncaya kadar dü÷meye basın ve dü÷meyi çevirerek alevi iste÷inize göre ayarlayın.

Not: Dü÷menin azami konuma getirilmiú olmasına ra÷men bekleri ateúlemede lokal gaz tedarikçisinin sorun çıkarttı÷ı durumlarda, oca÷ın üzerinden tencereyi kaldırarak ve dü÷meyi yine asgari konuma getirerek aynı iúlemi tekrarlayınız. -

Gaz Emniyet Ventilli Modeller

Bazı modeler, herhangi bir nedenle brulörün söndü÷ü durumlarda otomatik olarak gaz da÷ıtımını kapatan emniyet valfları ile donanmıútır.

3

Oca÷ı yeniden yakmak için dü÷meyi pozisyonuna getirin ve aúa÷ıdaki paragraflarda yazılı olan ateúleme iúlemini tekrar edin. ™

Beklerin Kullanımı

Elektrikli ateúleme modelindeki ürünlerde brulörleri ateúlemek için aúa÷ıda açıklandı÷ı gibi iúlem yapın;

) Dü÷me üzerinde ateúleme komutası olan modellerde gaz muslu÷unu azami ileti konumuna getirin, sonra dü÷meye basın ve 4-5 saniye basılı olarak tutun. Daha sonra dü÷meyi bırakın ve dü÷meyi çevirerek alevi iste÷inize gore ayarlayın.

) 'Uyarı': Ateúleme aleti 15 saniyeden fazla kullanılmamalıdır. E÷er bu sure içinde ocak yanmazsa veya herhangi bir sebepten dolayı sönerse, brulörü yeniden yakmaya çalıúmadan önce 1 dakika bekleyin.

) Ateúleme dü÷mesi olan modellerde gaz muslu÷unu azami ileti konumuna getirin, sonra dü÷meye basın ve 4-5 saniye basılı olarak tutun. Daha sonra dü÷meyi bırakın ve dü÷meyi çevirerek alevi iste÷inize gore ayarlayın. Izgaraların kullanımı Izgara dayanakları cihazın kullanımını daha kolay ve daha emniyetli bir hale getirmek üzere tasarlanmıútır. Cihazınızı kullanmadan önce ızgara dayanaklarının do÷ru bir úekilde yerleútirilmiú oldu÷undan emin olunuz. Ayrıca, koruyucu lastik ayaklarında tam oldu÷unu ve do÷ru bir úekilde yerleútirilmiú oldu÷unu kontrol edin. Küçük tencere ve tavalar için ızgara (RESøM. 34) Küçük çaplı tencereler veya tavalar kullanılaca÷ı zaman, dengesizli÷i önlemek açısından bu yardımcı brulör ızgara kullanılır (en küçük olanı) Do÷ru beki seçme Kontrol panelinde dü÷melerin yanında bulunan iúaretler (RESøM.36) hangi dü÷menin hangi dü÷meye karúılık geldi÷ini gösterir. En uygun brulörü seçmek için tencerenin kapasitesi ile birlikte tencerenin çapınıda göz önüne alın. (tablayo bakınız) Alevlerin tencere kenarından taúmasını önlemek amacıyla brulörlerin çapına uygun tencere kullanılması tavsiye edilir.

Brulör

Tencere Çapı Minimum çap

Maksimum çap

Yardımcı

60 mm (azaltıcı ile birlikte)

140 mm

Yarı Hızlı Hızlı Üçlü taç Balık Piúirici

4

160 mm 200 mm 200 mm 240 mm 240 mm 260 mm Maksimum ölçüler: 140X350 mm

Elektrikli sıcak yüzeyler (elektrikli ocak) Elektrikli sıcak yüzeylerin üstüne yiyecekleri hiç bir zaman do÷rudan koyarak piúirmeyin; her zaman için mutlaka tencere veya tava kullanın. Elektrikli sıcak yüzeyi (elektrikli ocak) çalıútırma Elektrikli sıcak yüzeyi çalıútırmak için dü÷meyi istenilen konuma getirin. Oca÷ın elektrikli dü÷meli veya regulatorlü olmasına ba÷lı olarak 1 den 6 ya veya 1 den 11 e kadar olan numaralar (RESøM. 37) ısıyı belirleme durumunu gösterir. (tabloya bakınız) Elektrikli sıcak yüzey çalıúır durumda iken kontrol panelinde bir gösterge ıúı÷ı yanar. Elektrikli sıcak yüzeyin (elektrikli ocak) kullanımı Tencere kaynama noktasına geldi÷inde, istenilen sıcaklı÷ı ayarlayınız, sıcak yüzeyin kapatıldıktan sonra belli bir sure için daha sıcak kalaca÷ını unutmayınız. Elektrikli oca÷ı kullanırken úunlara dikkat ediniz;

) Sıcak

yüzeyleri hiç bir zaman uygun bir yuva olmadan kullanmayın. Sıcak yüzeylerin özellikle uzun kullanımlarda rölantide kalması yangına sebebiyet verebilir.

) Elektrikli ocak sıcak iken sıcak yüzeyin üzerine herhangi bir sıvının dökülmemesi için gerekli bütün önlemleri alınız.

) Bütün brulörün yüzetini kaplayacak çapa sahip düz tabanlı tencereler kullanınız. Dü÷me konumu 0 0 1 1 2 2 2 2 3 4 4 3 5 6 7 4 8 8 4 9 5 10 11 6 12

Piúirme Çeúitleri Kapalı Eritme (ya÷ veya çikolata) Yeme÷i sıcak tutmak için veya küçük miktardaki sıvıları yeniden ısıtmak için Büyük miktarları yeniden ısıtmak için, kremalar ve soslar için Çorba, makarna, kızartmalar için ,

pilav,

buharlama,

biftek

ve genel

Etleri piúirme, patates tava, balık kızartma ve büyük miktarda su kaynatmak için Çabuk kızartma, et piúirme vs

5

Sıcak yüzeyin (Elektrikli oca÷ın) Çeúitleri Ocak konvansiyonel veya hızlı sıcak yüzey ile donanmıú olabilir. Konvansiyonel sıcak yüzey tamamen siyahtır, hızlı sıcak yüzeyin ortasında kırmızı bir nokta vardır. Teknik özellikler için “Ocak Özellikleri-Piúirme Noktası” bölümüne bakınız. Esasen, hızlı sıcak yüzey konvansiyonel sıcak yüzeyden daha farklıdır çünkü;

) daha fazla güç ) istenilen ısıya daha hızlı ulaúma imkanı sa÷lar. Her alan için piúirme derecesi “0” (kapalı) dan “6” ya veya “11” e kadar (maksimum) ayarlanabilir. Ocak çalıúır durumda iken gösterge ıúı÷ı yanık kalacaktır. Piúirme alanının ısısı 70°C den fazla oldu÷unda, “kalan ısı” gösterge ıúı÷ı piúirme alanının sıcak oldu÷unu belirtmek için yanar durumdadır. Bu ıúık ısıtıcı ö÷enin söndürülmesinden sonra da piúirme alanının hala sıcak oldu÷unu iúaret etmek için yanar. Kalan ısı, ısıtıcı ö÷e kapatıldıktan sonra belli bir süre için daha sıcak kalır. Bu süre zarfında piúirme alanını ellemeyiniz ve çocukların bu alanı ellemesini engellemek için gerekli önlemleri alınız. Gösterge ıúı÷ı piúirme alanının ısısı 70°C nin altına düútü÷ü zaman otomatik olarak sönecektir. Oca÷ı kullanırken dikkat etmeniz gereken güvenlik tavsiyeleri

) Açmadan önce istenilen piúirme alanını hangi dü÷menin kontrol etti÷ine bakın. Tencere veya tavayı oca÷ı açmadan önce piúirme alanına koymanız daha do÷ru olacaktır ve oca÷ı kapattıktan sonra kaldırın.

) Sadece

düzgün tabanlı tencereler kullanınız (dökme demir tavalar kullanırken dikkat ediniz ) Altı düzgün olmayan tencereler cam-seramik yüzeyi çizebilir. Tencerenin altının temiz ve kuru oldu÷unu kontrol edin.

) Oca÷ın yüzeyi kırılmıú veya hasar görmüú ise kullanmayınç ) Oca÷ı kapattıktan sonrada piúirme alanının bir süre boyunca

(yaklaúık 30 dk

kadar) sıcak kalaca÷ını unutmayın.

) Cam-seramik

yüzeyin üzerine a÷ır veya keskin nesnelerin düúmesine izin

vermeyin.

) Ocak üzerinde bir çatlak görürseniz hemen cihazın ana elektri÷ini kesin ve Satıú sonrası Hizmet birimini arayın.

) Oca÷ın üzerindeki halojen lambalara uzun bir süre bakmayınız. ) Hiç bir zaman cam-seramik yüzeyin üzerinde do÷rudan yiyecek mutlaka bir tencere veya tava kullanın.

6

piúirmeyin;

Piúirme alanlarının çeúitleri ( Modele ba÷lı olarak) “3 devreli” ıúıklı alan Isıtıcı ö÷e 7 dereceli dü÷menin veya 0-11 elektrikli regülatörün durumuna gore birlikte veya ayrı ayrı çalıúan 3 elektrikli ö÷eden meydana gelir. “hi-light” ıúıklı alan Isıtıcı ö÷e çalıúma ısısına çok çabuk ulaúan bir manyetik bant ısınma bobininden oluúur. Bu alan aynı zamanda sürekli bir elektrikli regulator tarafından da kontrol edilir. Halojen alan Iıstıcı ö÷e 2 halojen lamba ve bir elektrikli ö÷eden oluúur. Bu alan çalıúma ısısına bir anda ulaúır. Aynı zamanda sürekli bir elektrikli regulator tarafından da kontrol edilir.

KURULUM TALøMATLARI Önemli ! Cihazın kurulum iúlemi yürürlükteki kurallara göre yetkili kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır. Herhangi bir iúlem yapmadan önce chazın elektrik ba÷lantılarını kesti÷inizden emin olun. Cihazın mobilyaya yerleútirilmesi Ocak ısıya dayanaklı olması úartı ile herhangi bir mobilyaya yerleútirileblir. (en az 90°C ye kadar). Mobilyada açılması gereken deli÷in boyutları ve arka ve yan duvarlar arasında olması gereken minimum mesafe ve cihazın üstünde olması gerekenler 38 ve 39 numaralı resimlerde gösterilmektedir. Lütfen úu noktalara dikkat ediniz;

) E÷er ocak alt tarafında bir fırın olmadan kuruluyorsa, mobilyanın ve oca÷ın arasına enaz 10 mm ara oluúturacak bir seperatör paneli (ayırıcı) konulmalıdır.

) E÷er ocak bir fırın üstüne kuruluyorsa en az 155 mm ara sa÷layan bir seperatör panel (ayırıcı) kullanın, ve fırın üretici talimatlarını takip ediniz ve 40 numaralı resimde gösterildi÷i úekilde yeterli havalandırmanın sa÷landı÷ından emin olun. Her durumda iki cihazın elektrik ba÷lantıları ayrı ayrı iúleme konulmalıdır, hem fiúe takma hemde fiúten çıkarma iúlemleri için. øçeriden so÷utma sistemi olan bir fırın kullanılması tavsiye edilir.

7

Oca÷ı kurma Oca÷ı mobilyaya yerleútirirken aúa÷ıda yazılı olan adımları takip edin;

) Mobilyanın dıú çevresinde

bulunan özel contalar 38 numaralı resimdeki úekile gore hazırlayın, böylece contanın kenarları dıúarı taúma olmadan istenilen ölçüde olacaktır.

) Oca÷ı mobilyanın tam ortasına gelecek úekilde yerleútirmeye özen gösteriniz. ) Size verilmiú olan özel ba÷lantı parçalarını kullanarak 41 numaralı resimde gösterildi÷i üzere oca÷ı kurun. Contanın do÷ru kurulumu sıvıların dıúarı süzülmesini önlemek açısından çok önemlidir. Kurulum alanı ve yanma ürünlerinin drenajı

)

Cihaz mevcut kanunlara uygun bir úekilde do÷ru yere kurulmalıdır. Kurulumu yapacak olan teknisyen havalandırma ve yanma ürünlerinin drenajı ile ilgili kanunlardan haberdar olmalıdır. Drenaj için gerekli olan hava kurulan gaz için kW baúına 2m_/s tir. Kurulum alanı Gazlı cihazın kurulaca÷ı alanda gazın do÷ru yanmasını sa÷layacak yeterli do÷al hava olmalıdır. Bu cihazın kuruldu÷u odadan dıúarıya do÷ru sürekli açıklıklar veya düzgün hava akımını sa÷layan bir havalandırma kanalı olmalıdır; 100 cm2 den az olmayan minimum bir geçiú bölümü olmalıdır (A). Cihazın emniyet vafları yok ise bu açıklı÷ın en az 200 cm 2 lik bir geçiú bölümü olmalıdır. (RESøM. 42). Bu açıklı÷ın içeriden veya dıúarıdan önlenemeyeck úekilde yapılmıú olmasına dikkat edin. Yer seviyesine yakın bir yere tercihende karúı yan duman borusu aletlerinin üzerinde olmalıdır. E÷er sözü edilen bu açıklıkları yapmak mümkün de÷il ise, havalandırma yandaki bir odanın duvarından gerçekleútirilir fakat bu odanın kesinlikle bir yatak odası, tehlikeli alan veya alçak basınçlı bir yer olmaması gerekir. Yanma ürünlerinin Drenajı Gazlı aletler yoluyla oluúan yanma ürünlerinin drenajı duman borusuna veya dıúarıya do÷rudan ba÷lı davlumbaz ile yapılmalıdır (RESøM. 42). E÷er davlumbaz ba÷lanamıyorsa, dıú duvara veya pencereye elektrikli bir aspiratör havalandırma konulmalıdır. Bu elektrikli bir aspiratör havalandırma mutfa÷ın havasını, hacminin en az 3-5 katı kadar de÷iútirmek için yeterli kapasiteye sahip olmalıdır. RESøM. 4 te gösterilen bileúenler: A : Havalandırma için açıklık C : Duman drenajı için davlumbaz E : Yanma ürünlerinin drenajı için elektrikli aspiratör havalandırma

8

Izgaralar Izgaraların emaye dayanma kısımları bulaúık makinasında yıkanabilir. Tencerelerin üzerine kondu÷u ızgaraların dayanma kısımlarının tabii renginde ısıdan dolayı de÷iúiklik görülebilir. Bu durum çelik yün bez kullanarak azaltılabilir. The grids of the cooktop are dishwasher safe. Bekler øki kısımdan oluúan bekler çıkartılabilir ve uygun temizlik malzemeleri kullanılarak temizlenebilir. Temizlikten sonra kurulayın ve elektrikli ateúlemeli modellerde her zaman için elektrodun “E” (RESøM. 45) temiz olup olmadı÷ını kontrol edin. Emniyet cihazlı modellerde prob “T” (RESøM. 45) yi temizleyin ki emniyet valfı düzenli bir úekilde iúleyiúine devam etsin. Hem elektrot hemde prob dikkatlice temizlenmelidir. Temizlik bittikten sonra brulörleri dikkatli bir úekilde yerlerine takın Elektrikli ateúlemeye zarar vermeyi önlemek için brulörer takılı de÷ilken kullanmayın. Elektrikli sıcak yüzeyler (elektrikli ocak) Elektrikli sıcak yüzeyler cok hafif ısıda oldukları zaman temizlenmelidir. Nemli bir bezle temizleyin ve daha sonra mineral ya÷ ile nemlendirilmiú bir bez ile üzerinden geçin.

BAKIM Cihazın özel bir bakıma ihtiyacı yoktur, fakat en azından iki senede bir defa bakım yapılması önerilir. E÷er dü÷meler zor çevrilmeye baúlarsa veya bir gaz kokusu gelirse gaz borusunu kapatın ve Franke Yetkili Servis personelini arayın. Hatalı kapaklar contaları ile birlikte de÷iútirilmelidir.

9

DEöøùøK GAZ TÜRLERø øÇøN AYAR Rating plaketinde belirtilenlerin dıúında bir gaz tipi kullanılacaksa enjektörlerin de÷iútirlmesi gerekir. E÷er cihaz ile birlikte yedek enjektörler verilmemiúse bunları Satıú Sonrası Hizmetler departmanından temin edebilirsiniz. Enjektör de÷iútirme seçenekleri için lütfen enjektör tablosuna bakınız. Bu enjektörler çaplarına gore belirlenmiútir, yüz mm esasında belirtilmiú olup enjektörün kendi gövdesine damgalanmıútır. Enjektörleri de÷iútirme

™ Oca÷ın üzerinden ızgara ve bekleri çıkartın ™ Enjektörlerin vidalarını çevirerek çıkartın ve kullanılan gaz úebekesine gore tedarik edilmiú olan karúılıklarıyla de÷iútirin - “J” (RESøM. 43)

™ Bekleri de÷iútirin. Beklerin hava ayarının yapılması gerekli de÷ildir. Alçak Ayar Enjektörleri de÷iútirdikten sonra oca÷ı yakın ve dü÷meyi çıkartın. Muslu÷u asgari konumuna getirin ve çubu÷una bir tornavida sokun ve alevi azaltmak için sıkın, arttırmak için gevúetin. (RESøM. 43) Gazlı G30/G31 için vidaları iyice sıkın. Alevin küçük olması gerekir, brulör tacında tekdüze ve düzenli olmalıdır. Son olarak, alevin yüksek ayardan alçak ayara ani bir hareketle çevrildi÷inde sönüp sönmedi÷ini kontrol edin. Emniyet aletli brulörler için alevin termokupleyi hafifçe yalayıp yalamadı÷ına bakın. Brulörü bir kaç dakika yanık bırakarak ayarların do÷ru olup olmadı÷ına bakın, e÷er sönerse yüksek ayarı arttırın.

TEMøZLøK Oca÷ınızda optimum koúulları elde etmek için her kullanımdan sonra so÷umasnı bekleyerek düzenli temizli÷ini yapın. Hiç bir zaman dü÷meleri yuvalarından çıkartmayın Emaye kısımlar Bütün paslanmaz kısımlar bir bezle birlikte sabunlu su veya deterjan katkılı su ile temizlenmelidir. Kesinlikle asitli temizlik ürünleri ile temizlemeyiniz. Temizlikten sonra özenle kurulayınız. Paslanmaz Çelik kısımlar Bütün paslanmaz çelik kısımlar nemli bir bezle ve uygun temizlik malzemelri ile temizlenmelidir. Sildikten sonra deri bir bezle kurulayınız.

10

Gaz borusuna ba÷lantı

) Ba÷lamadan önce local gaz borusunun tipinin ve basıncının oca÷ın kurulumu açısından uygunlu÷unu kontrol edin. Bu kontrolü yapmak için cihaz veri plaketi üzerinde bulunan verinin ocak üzerinde ve bu kullanım kılavuzunda yazılı olan veri ile aynı olup olmadı÷ına bakın. Gaz borusuna ba÷lantı kalifiye elemanlar tarafında yürürlükteki kanunlar çerçevesinde yapılmalıdır. E÷er metal boru kullanılıyorsa taúınır parçalarla temas halinde olmamasına dikkat edin ve kesinlikle çatlak olmadı÷ını garanti edin. Ba÷lantıyıcihazın üzerinde hiç bir úekilde stres oluúturmayacak úekilde gerçekleútirin. Gaz boru ba÷layıcıs G½”. ile kaplıdır. ISO R7 kuralları çerçevesinde, conta gerekli de÷ildir ISO R228 kuralları çerçevesinde, yıkama borusu kurulmalıdır.

) Ba÷lantıyı yaptıktan sonra gaz kaça÷ı olup olamdı÷ını kontrol edin. Elektrik ba÷lantısı (RESøM. 44) Cihazı ba÷lamadan önce veri plakasında belirtilen voltaj ile uyumlu olup olmadı÷ını kontrol edin ve elektrik güç kablosunun cihazla ve veri pplakasında belirtilen ile uyumlu olup olmadı÷ına bakın. Sabit ba÷lantı durumunda cihaz ile úebeke arasına yürürlükteki kurallara uygun bir úekilde kontakları arasında en az 3 mm mesafe olan çok kutuplu bir enterüptör yerleútirin.

) Yanmalara sebebiyet verecek derecede fazla ısı oluúturan alçaltıcı, adaptor veya ba÷lantı için dü÷meler kullanmayınız.

) Kanunlar gere÷ince oca÷ı uygun bir toprk hattı prizine ba÷lamak zorunludur. Bu kurallara uyulmadı÷ı takdirde üretici firma do÷abilecek zararların sorumlulu÷unu Kabul etmez. E÷er elektrik kablosu de÷iútirilecekse yeni kablonu üretici tarafından verilen orjinal kablo ile aynı karakteristik özelliklere sahip olmasına dikkat edin, yükleme ve ısıya uygun olmalıdır. (tip T90°C).Bu da, Satıú Sonrası Hizmet departmanından elde edilebilir. Ayrıca, cihaza ba÷lanacak olan elektrik kablo su Sarı-Yeúil renkte , di÷er iletkenlerden 20 mm daha uzun olan bir toprak iletkenine sahip olmalıdır. Elektrik kablosunun boyutları için aúa÷ıdaki tabloya bakınız.

Oca÷ın tipi Sadece gazlı brulörler Elektrikli 1000W a kadar Elektrikli 1000W üzeri

Boyut 3X0.50 mm2 3 X 0.75 mm2 3 X 1.5 mm2

11

Di÷er ülke Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/tipo de gás/ gaz type/ gaz tipi Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas /gaz basıncı Portata/ power Bruciatori/ inputs/ débit gas/ burners/ bruleurs/ capacidad/ va quemodores/ zão / debiet/ bocas de gás/ ISIL KAPASITE branders /brulörler Max (kW) A:Yardimci 1.00 SR:Yari Hizli 1.75 R:Hizli 3.00 TC:Uc Tacli 3.30 P/F:Balik Pisirici 2.90 Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/tipo de gás/ gaz type /gaz tipi Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas /gaz basıncı Bruciatori/ burners/ bruleurs/ quemodores/ bocas de gás/ branders /brulörler

Portata/ power inputs/ débit gas/ capacidad/ va zão / debiet/ ISIL KAPASITEMax (kW) A:Yardimci 1.00 SR:Yari Hizli 1.75 R:Hizli 3.00 TC: Uc Tacli 3.30 P/F:Balik Pisirici 2.90 Tipo di gas/ gas type/ type de gaz/ tipo de gas/tipo de gás/ gaz type Pressione del gas/ gas pressure/ pression gaz/ presion gas/ pressão gas Bruciatori/ Portata/ power burners/ bruleurs/ inputs/ débit gas/ quemodores/ capacidad/ va bocas de gás/ zão / debiet/ branders/brulörler ISIL KAPASITEMax (kW) A:Yardimci 1.00 SR: Yari Hizli 1.75 R:Hizli 3.00 TC:Uc Tacli 3.30 P/F:Balik Pisirici 2.90

12

G20 20 mbar Ø Iniettore/injectors/ injecteur/inyector/ injector/sproeier / enjektörler 0.72 0.97 1.15 1.24 1.20

G30/G31 28-30/37 mbar Ø Iniettore/injectors/ injecteur/inyector/ injector/sproeier / enjektörler 0.50 0.65 0.85 0.91 0.85

G110 8 mbar Ø Iniettore/injectors/ injecteur/inyector/ injector/sproeier/ enjektörler 1.45 1.85 2.60 2.80 2.60

P6**L1

Fig. 1

P6**L4

Fig. 4

Yan kontrollü 60 cm’lik ocaklar

Ön kontrollü 60 cm’lik ocaklar

Mod: P6(**)L1 (RESøM. 1) 1. Yarı Hızlı sa÷ brulör (SR) 2. Elektrikli sıcak yüzey ø 145 3. Hızlı brulör (R) 4. Yardımcı brulör (A)

Mod: P6(**)F1 (RESøM. 7) 1. Hızlı brulör (R) 2. Elektrikli sıcak yüzey ø 145 3. Yarı Hızlı ön brulör (SR) 4. Yardımcı brulör (A)

Mod: P6(**)L4 (RESøM. 4) 1. Yarı Hızlı sa÷ brulör (SR) 2. Yarı Hızlı Sol brulör (SR) 3. Hızlı brulör (R) 4. Yardımcı brulör (A)

Mod: P6S(**)F4 (RESøM. 9) 1. Hızlı brulör (R) 2. Yarı Hızlı arka brulör (SR) 3. Yarı Hızlı ön brulör (SR) 4. Yardımcı brulör (A)

P6**F1

Fig. 7

P6**F4

Fig. 9

13

14

RESøM. 34

RESøM. 36

RESøM. 37

RESøM. 39

RESøM. 40

RESøM. 41

RESøM. 42

RESøM. 43

RESøM. 44

RESøM. 45

15

SEHøR

SERVøS

ADRES

SøRKET

ADI

TEL

AKDENøZ KLøMA

MUSTAFA ATMALI

ADANA

KARSU SOöUTMA

AYDIN SOYUBELLø

ADIYAMAN

BÜYÜKEL SOöUTMA

CELALBÜYÜK

AFYON

KRISTAL SOGUTMA

YUSUF BÜYÜKMANAV

AMASYA

ERGÜVEN BOBøNAJ SOGUTMA

HÜSEYøN EFTELLøOöLU

ANKARA

BAY TEKNøK

MUSA KARABAY

TURGUT ÖZAL BULV.GÜZEL YALI MAH. 128. SOK GÜLEN APT. NO:14/A TURGUT ÖZAL BULVARI BULVAR APT. NO:38/33 EMNøYET SARAYI LARSISI UFUK APT. ALTI NO:3 DUMLUPINAR MAH. MENDERES CAD. GENCER APT. NO:37/3 A.BLOK ALTI YÜZEVLER MH.TORUMTAY SK. NO:39/F AMASYA BøRLøK MAH. 50. SOK. 1/B ÇANKAYA / ANKARA 72. SIK. 36 / 3

ANKARA

ANKARA MERKEZ SERVøS

FAX

SAHøBø

ADANA

0 322 232 11 33

0 322 233 56 07 2327781

0 322 235 58 13

0 322 235 70 78

0 416 213 94 80

0 322 235 39 49 0 416 213 94 80

0 272 215 29 99 0 358 212 52 61

0 322 233 56 07

0 272 212 35 81 0 358 377 96 15

0 358 212 52 61

0 312 495 50 28

0 312 495 50 38

0312 223 78 23 0312213 69 67

0 312 213 80 95

0 242 321 65 74

0 242 311 70 27

EMEK

HÜSEYøN ÇAKIR Zerdelelik Mah. 1404 Sok. Gözdekeúler Ap. 8/2 ANTALYA

ANTALYA

ÖZKUù SOöUTMA

BAYAR ALø KUù

ANTALYA

KARAVELø TøC.

ALø COSKUN KARAVELø

GÜVENLøK MAH. 276 SOK. 2 ZANCO APT. NO:3/E

ALANYA

ARIKAN SOöUTMA

YUSUF ARIKAN

0 242 345 01 51 ùEKERHAN MAH. YAYLAYOLU CAD. NO:72

0 242 334 79 44-45

0 242 346 48 67

0 242 519 51 70-71

0 242 519 51 71

0256 225 32 69

0256 214 0635

KURTULUù MH.CUMHURøYET CD.21.SK.NO:2/B AYDIN

HøZEL ELEKTRONøK

YAùAR HøZEL

BALIKESøR

AKÇAY ELKT.VE AYDINLATMA

FARUK KAYA

BALIKESøR

TUNALI TEKNøK

MUSTAFA TUNALI

Sakarya cd.No:53/C AKÇAY / BALIKESøR ATALAR CAD. SERENLøKUYU SOK.

0 266 384 90 03 NO:17

øHASNøYA MAH. ÇEùME SOK. NO:3 BANDIRMA

KARDEùLER TEKNøK

BANDIRMA

ORHAN ùEN

BøTLøS

KERVAN SOöUTMA

CELAL PAVøK

BOLU

DENøZ ELEKTRøKLø EV ALETLERø

EMøN AKSOY

DÜZCE

ÇøÇEK SOöUTMA

OSMAN ÇøÇEK

ùEREFøYE CAD. NO:49 CUMHURøYET CD. NO:22 BOLU ùEREFøYE MAH. CCUMHURøYET SK. NO.38 BAùAK CAD. ECELER SOK. YAPTAS øù HANI NO:19

BURSA

BUZUL TøCARET

MEHMET TOPRAK KIRCAALø MAH. KIRCAALø SOK.

BURSA

ELSøS ELEKTRøKLø EV ALETLERø SERVøS TøC. SAN. LTD. RECEP YILMAZ

GEMLøK

PAùA TEKNøK

ADEM ERDOöAN

ÇANAKKALE

SEÇTøM SOöUTMA

ENVER SEÇTøM

NO:24/1

ORHANGAZø CAD.NO:107/C GEMLøK /BURSA østiklal mh.Ordu sk.no:5 ÇAN

0 266 239 17 31

0 266 385 28 04 0 266 249 26 86

0 266 244 67 93

0 266 714 12 50

0 266 715 27 56

0 434 223 58 77

0 434 226 88 41

0 374 217 18 17

0 374 215 36 58

0380 512 26 00

0380 512 26 00

0 224 222 97 97 / 220 40 10

0 224 223 08 25

0 224 250 86 85 / 253 22 92

0 224 271 20 60

0224 513 68 40

0224 513 68 40

0 286 416 29 57

0 286 416 29 57

CEVATPAùA MAH.øNÖNÜ CAD.NO:64/2 ÇANAKKALE

CAN TEKNøK

SEBAHATTøN BøRCAN

ÇORUM

ERÇELøK ELEKTRøK

VEDAT AKAYDIR

0 286 217 61 08 KARAKEÇøLø MH.ALBAYRAK 5.SK NO:3/5

0 286 217 25 25

0364 213 95 40

0286 217 59 68 0364 224 96 23

YUNUS EMRE MH.KARDEùLøK CD.MURAT AP.NO.18 DøYARBAKIR

TEKøN BUZ TEKNøK

ø.HALøL TEKøN H.KAPLANLAR MAH.BARIS CAD. NO:23 DENøZ

DENøZLø

ÖZKAR SOöUTMA

YAVUZ ÖZKÖK

EDøRNE

ÇAKIR SOöUTMA

ERKAN VURDUM

ELAZIö

NAMLI TEKNøK

øMøT NAMLI

CUMHURøYET CAD.NO.8/A EDøRNE SANAYø MAH.FATøH SULTAN MEHMET BULV.NO:21 ELAZIö SANAYø ÇARùISI 770 SOK ERZøNCAN

AKAR ELEKTRøK

NO:81

EBUBEKøR AKAR EMøRùEYH MAH. PALANDÖKEN CAD. NO:27/A

ERZURUM

AS TEKNøK

RAGIP ARICI

ESKøùEHøR

GÜRERKA ELEKTROMEKANøK

MøNE YAZ

GAZøANTEP

MøKRO ELEKTROTEKNøK

SEDAT DURGUN

VøùNELøK MAH.SAVAù CAD.73/A GAZø MAH. ZÜBEYDE HANIM BULV. NO:72/B BAHÇELøEVLER MAH.FERøT ARSAN SK.NO:19

GAZøANTEP

BURAK SOöUTMA

ALLAATTøN BEYAZIT HACI SøYAM MAH. FATøH CAD. NO:113

GøRESUN

GÜNEù TEKNøK

H.ø.KARAAHMETOöLU

HATAY

YÜCE SOöUTMA

ÖZCAN YÜCE

HATAY

ùARK SOöUTMA

CøHAT BAKLACI

ISPARTA

FRøGONTERM

MUSTAFA KRAVGAZ

ARMUTLU MAH. GÜNDÜZ CAD. NO:59 SÜMERLER MAH. ùÜRÜ GÜÇLÜ CAD. 11. SOK. NO:13/7 ANTAKYA YENø ANTALYA CAD. NO :33 ISPARTA DOöU MH.FLORYA SK.NO:11 PENDøK øSTANBUL

øSTANBUL

ERCøYES SOöUTMA

BøLAL ÇOBANLI ESENTEPE CAD.BILIDIRCIN SOK.NO:36 GÜLBAö/M.KÖY

øSTANBUL

GÖRAY SERVøS

FETTAH GÖREN

0412 235 62 16

0412 232 37 19

0 258 263 33 10

0258 263 33 10

0284 214 12 28

285 214 12 28

0424 225 32 82

0424 225 25 72

0 446 214 2464

0 446 214 24 64

0 442 213 24 04 (3HAT)

0 442 213 24 06

0 222 226 24 56

0 222 226 13 65

0 222 226 07 78

0 342 336 6162

0 342 336 72 90

0342 231 19 94 231 88 80

0342 231 88 81

0454 216 60 96

0454 216 31 01

0326 2239791

0326 223 97 91

0 326 223 87 07

0 326 2238707

0246 218 68 38 0 216 354 33 48

0246 218 68 38 390 69 85

0 216 491 89 74

0 212 211 19 84 / 217 10 12

0 212 211 84 93

0 216 537 01 05 / 537 01 06

0 216 537 01 07

0 216 391 69 31

0 216 341 21 38

0 216 334 17 10

0 212 261 49 84

0 212 261 92 45

0 212 259 39 22

0 216 315 48 32 0 212 853 30 30 58 48

0 216 324 93 99 0 216 324 93 99 0212 853 30 31-321 29 77- 294 0 212 853 30 32

ÇAVUùBAùI CD.SUH ÇIKMAZI SK. NO:6/A KAVAÇIK øSTANBUL

BEYAZ SERVøS

TUNCAY ÇUKUR

øSTANBUL

GÜRFAZ SERVøS

GÜRCAN TEOMAN ÖRS

øSTANBUL

øLKSER TEKNøK

MEHMET ÇORMANCIK

øSTANBUL

ÖRNEK SERVøS

CUMHURøYET CAD.KøRøùCø SOK.ùULE APT. NO:4-B ÜSKÜDAR EMøRHAN CAD. MERGEN APT. NO:2/3

DøKøLøTAù

35. CAD. NO:114/A ÖRNEK MAHALLESø

GÖZTEPE

AHMET YOLDEMøR YALI KÖùKÜ SøTESø A. BLOK NO:2 BEYLøKDÜZÜ/ øSTANBUL

øSTANBUL

BURAN SERVøS

HAMZA BURAN

øSTANBUL

ATILIM SOöUTMA

DURSUN YILMAZ

øSKENDERUN

MEAS SOöUTMA

ALø SALLAHOöLU

KEMALPAùA MH.HALKALI CD.OSMANBEY SK.NO:9 SEFAKÖY 0212 425 16 76

0212 424 42 62

0326 617 11 74

0326 613 55 65

0 232 487 19 07

0 232 452 84 89

0 232 243 55 08 / 244 53 55

0 232 244 53 56

0344 223 96 54

0344 223 96 54

0 366 214 26 96

0 366 214 09 89

0352 221 00 55

0352 221 20 92

0262 426 42 57

0262 426 93 35

0 262 325 45 28

0 262 331 47 92

0 332 353 12 89

0 332 352 17 05

ùehit O÷uz Yener cd. No:78 347 SOK.NO:67 B øZMøR

BUZMAK SERVøS

SøRøNYER

HAKAN ISIK ENZøLHAN øNÖNÜ CAD. NO:392 A/B

øZMøR

TERMO TEKNøK

øSMAøL ùøùÇø

K.MARAS

ARZU SOöUTMA

EJDER ÇAKAR

KASTAMONU

ALTAN ELEKTRøK

KENAN ALTAN

DUMLUPINAR MAH. ANDIRIN CAD.54/A øSMAøLBEY MH. øNEBOLU CD. NO:45

KAYSERø

SøMGE SOöUTMA

YUSUF BEKÇø

KOCAELø

GARANTø SOöUTMA

HALøL KESKøN

FATøH MAH. KANAL CAD.KAHYA BEY APT. ALTI NO.80/A KAYSERø MøTHAT GÜRSES CAD.NO:17/A GÖLCÜK KOCAELø ALEMDAR CAD. MANTARÇEùME SOK.NO:24

KOCAELø

CANER ELEKTRøK

CELøL KORKMAZ HOCA HABøB MAH. KÖPRÜBAùI CAD.12/C KONYA

KONYA

MEVLANA SOöUTMA

EROL KOÇ MENDERES CAD. AKGÜN APT. A BLOK NO:37/B

KÜTAHYA

ÖZ KALAY ELEKTRøKLø EV ALETLERø BAKIM ONARIM

0 274 212 15 20

CENGøZ ÖZKALAY

0 274 216 70 99

MÜCELLø CAD. DERME SOK. NO:30/C MALATYA

SAVAù TEKNøK

0 422 322 28 56

ALø OSMAN VURSAVAS

325 53 73

0 422 325 82 54

MøMARSøNAN MH.ERLER CD.NO:24/A MANøSA

EKOL SERVøS

0236 232 74 66

METøN BULDUK

0236 238 48 93

TARIM øL MÜDÜRLÜöÜ KARSISI NO:118/B MARDøN

MUM TEKNøK

A.AZøZ MUMCU

MERSøN

IùIK TEKNøK

HASAN SABøT SAVCI

MERSøN

DøùLø SOöUTMA

M.ÜMøT DøùLø

MUöLA

GÜN TEKNøK

YILGÖR ÇELEN

MUöLA

BAöCI SOöUTMA

SERKANT BAöCI

MUöLA

YAYLA ELEKTRONøK

MESUT YAYLA

NEVSEHøR

ESENOR SOöUTMA

MUSTAFA GÖK

0 482 212 91 05 MESUDøYE MAH. 5107 SK.:4/A MERSøN

212 32 82

0324 239 31 59

0324 239 31 59

ønönü mah.1407 sk.onur sit.no:30/a Müútak Bey mah.Ragıp Bey cad.Nazımefendi ap.No:22 MUöLA (askerlik úub.arkası) ATATÜRK BULV.KÖYCEöøZ CD.DALYAN/ORTACA Umuça Mh.Üçkuyular Cd.NO:48 BODRUM YENø MAH. NAR CAD. ÇELøKELLER PASAJI NO:64

ORDU

EVSER SOöUTMA

ABDURRAHMAN UR

RøZE

ULUHAN TEKNøK

BÜLENT ALAN

YENø MAH.5.SOK.NO:3 Atatürk cd. 97.sk. Kopuz øú Hanı No:319 F-RøZE TIöCILAR MAH. TURAN CA. NO:4

SAKARYA

YILDIZ TEKNøK

øLYAS AL

SAMSUN

GøZEM SOöUTMA

RIDVAN ùøMSEK

SANLIURFA

SARAY SOöUTMA

BEDøR DOLMA

0 324 329 03 00 /329 03 01

0 324 329 03 01

0252 212 81 90

0542 835 38 12

0252 212 81 90

0 252 284 39 93

0 542 624 70 22

0 252 284 39 93

0 252 313 91 05

0 252 316 17 29

0 384 212 49 54

0 384 212 49 53

0452 212 25 38

0452 214 13 59

0 464 217 29 34

0 464 213 27 35

0 264 277 14 35

19 MAYIS MAH. DR. KAMøL CAD. NO.16/B YUSUF PASA MAH. YENø CARSI SOK. NO:11

0 264 279 02 93

0 264 273 26 82

0 362 233 33 62

0362 234 55 99

0 414 215 41 84

0 414 215 14 68

0 484 223 40 65

0 484 223 40 65

0346 221 17 89

0346 223 87 98

CUMHURøYET CAD. ESKø KUNDURACILAR ÇARùISI NO:48/2 SøøRT

BURAK TEKNøK

MUHSøN ÖZEL

SøVAS

SOöUK TEKNøK

YUNUS BEY

TEKøRDAG

KURAL SOöUTMA

NURKAN KURAL

TRABZON

MERKEZ SERVøS

TURAN ALEMDAö

MEHMET PAùA MAH.KONGRE SOK.IùIK AP.NO:6 SøVAS ERTULUR MAH. GÜNEù SOK. NO:7 TÜFEKÇø KENAN PASAJI

0 282 262 55 46

0 282 263 89 17

0 462 230 37 44 / 223 31 30

0 462 230 10 81

0 276 215 69 43

0 276 223 39 43

GÜLBAHAR HATUN MAH YAVUZ SELøM BULVARI NO:54/B ùEKERBANK ARALIöI GÜMÜù SOK. NO:36 USAK

SAÇLIOöLU SOöUTMA

MEHMET NAZIM SAÇLI

VAN EREöLø /ZONGULDAK

HÜNER SOöUTMA BOBøNAJ

FAHRETTøN CUYRAK

NASøP SOöUTMA

CELøL ÇOBANER

ZONGULDAK

FRANKE YETKøLø SERVøSø

ORHAN YURDAKUL

KAZIM KARABEKøR CAD. NO:282

16

VAN

ERDEMøR CAD. NO: 205 EREöLø MøTHAT PAùA MAH. OKUL SOK. NO:12/1-A

0 432 214 23 72 0372 322 07 78-322 58 78

0372 323 70 77

0372 251 48 92

0372 251 48 92

GARANT‹ BELGES‹ Belge No Ünvan Adres Telefon ‹mza

Belge Tarihi: 12.02.2002 : 008443 : FRANKE MUTFAK VE BANYO S STEMLER SANAY ve TICARET A. . : Inonu mah.Genclik cad.No:250 .Gebze/Kocaeli : 0262 644 65 95 Fax: 0262 644 65 85 :

• Franke Mutfak Sistemleri ‹malat ve Tic. Ltd. fiti. zevkle kullanaca¤›n›z ankastre cihaz›n›z› 2 y›l süre ile belirtilen esaslar dahilinde garanti edilmektedir. • Ürünlerinizin garanti kapsam›nda olmas› için düzenlenen bu kart› ve montaj servis fiflinizi, yetkili servislerimize baflvurdu¤unuzda göstermek üzere saklay›n›z. • Garanti Belgesini düzenleyerek tüketiciye verilmesi sorumlulu¤u, tüketicinin mal› sat›n ald›¤› sat›c›, bayi, acente veya temsilciliklere aittir. • Garanti kapsam›ndaki her tamiratta ekteki kuponlardan bir adeti servisimize verilecektir.

MÜfiTER‹ ADI, SOYADI :.............................................................................................................. MÜfiTER‹ ADRES‹ : ............................................................................................................. SATICI F‹RMA ÜNVANI :.............................................................................................................. SATICI F‹RMA ADRES‹ : ............................................................................................................. FATURA TAR‹H‹ VE NO : ............................................................................................................. MALIN TÜKET‹C‹YE TESL‹M YER‹ VE TAR‹H‹ :............................................................................................ BAY‹ ONAY (‹mza ve Kafle)

C‹HAZIN C‹NS‹ MARKASI MODEL‹ SER‹ NO

: ANKASTRE OCAKLAR : DOM‹NOX : ................................................................................................... : ...................................................................................................

MONTAJ SERV‹S‹ (‹mza ve Kafle)

Bu GARANT‹ BELGES‹’nin kullan›lmas›nda 4077 say›l› kanun ve bu kanuna dayan›larak düzenlenen TRKGM – 95/116/117 say›l› tebli¤ uyar›nca T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü taraf›ndan izin verilmifltir.

G1

G2

G3

MONTAJ ANINDA YETK‹L‹ SERV‹S TARAFINDAN DOLDURULACAK VE BU PARÇA SERV‹S TARAFINDAN TESL‹M ALINACAKTIR.

C‹HAZA A‹T B‹LG‹LER

MÜfiTER‹YE A‹T B‹LG‹LER

Cinsi..................................

Müflteri Ad›, Soyad›...........................

Model................................

Adresi.................................................

Seri No..............................

............................................................

Montaj Tarihi....................

............................................................

17

GARANT‹ fiARTLARI

1) Cihaz›n›z kullanma k›lavuzunda belirtilen flekilde kullan›lmas› flart›yla bütün parçalar› dahil olmak üzere malzeme, montaj ve iflçilik kusurlar›ndan do¤abilecek ar›zalara karfl› teslim tarihinden itibaren 2 y›l süre ile garanti edilmifltir. 2) Mal›n garanti süresi içinde ar›zalanmas› durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Mal›n tamir süresi en fazla 30 ifl günüdür. Bu süre, mal›n servis istasyonuna, servis istasyonu olmamas› halinde mal›n sat›c›s›, bayi acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisine bildirim tarihinden itibaren bafllar. 3) Mal›n garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan dolay› ar›zalanmas› halinde iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad alt›nda hiçbir ücret talep edilmeksizin tamiri yap›lacakt›r. 4) Mal›n, * Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kayd› ile bir y›l içinde, ayn› ar›zay› ikiden fazla tekrarlamas› veya farkl› ar›zalar›n dörtten fazla ortaya ç›kmas› sonucu, maldan yararlan›lamamas›n›n süreklilik kazanmas›, * Tamiri için gereken azami sürenin afl›lmas›, * Yetkili servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› durumunda s›ras›yla sat›c›s›, bayi acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›ndan birisinin düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirinin mümkün olmad›¤›n›n belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak de¤ifltirme yap›lacakt›r. 5) Afla¤›daki durumlarda cihaz garanti kapsam› d›fl›ndad›r. * Cihaz›n kullanma talimat›nda belirtilen durumlara ayk›r› bir flekilde kullan›lmas›ndan do¤an ar›zalar * Tüketiciye teslimden sonra oluflabilecek k›r›k, çizik ve hasarlar, (tafl›ma, çarpma, düflürme vs.) * Mamulü uygun olmayan elektrik tesisat›nda veya kullan›lmas› öngörülen voltaj d›fl›nda kullanma * Montaj›n FRANKE yetkili servis personeli d›fl›nda herhangi bir kifli taraf›ndan yap›lmas› halinde gereken onar›m için yetkili servise baflvurmadan önce FRANKE Yetkili Servis Personeli d›fl›nda bir kimsenin cihaz› ambalaj›ndan ç›kartm›fl olmas›, cihaz›n onar›m›na, bak›m›na tadiline kalk›flm›fl olmas› durumlar›nda Yukar›da belirtilen maddeler kapsam›nda olan ar›zalar ücret karfl›l›¤› tamir edilir. 6) Garanti belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›, Tüketicinin ve Rekabetin Korunmas› Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurulabilir.

FRANKE MUTFAK VE BANYO S STEMLER SANAY ve TICARET A. . ¼OzO.BI(FOmMJL$BE/P(FC[F,PDBFMJ5SLJZF 5FM'BY e-mail: [email protected]

18

38/

19

20

H01A2772