Konferencja ekspercka

Konferencja ekspercka Dzień I – 29.08.2013: Tradycyjna dyplomacja kulturalna Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aula Mała 09:00-10:00 ...
1 downloads 0 Views 607KB Size
Konferencja ekspercka

Dzień I – 29.08.2013: Tradycyjna dyplomacja kulturalna Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aula Mała 09:00-10:00 – Rejestracja uczestników 10:00-10:30 – Inauguracja konferencji Agnieszka Słomian (Instytut Wschodnich Inicjatyw) Joachim Diec (Instytut Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego) Ewa Knap (Koło Wschodnie Uniwersytetu Jagiellońskiego) Mariusz Maszkiewicz (Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP) 10:30-12:30 – Sesja I Yunna Geydor (Taurida National V.I.Vernadsky University, Ukraina), Tradycyjna dyplomacja kulturalna jako jakościowo nowy poziom współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego Nune Mukanyan (Stepanavan Youth Center, Armenia), Perspektywy dyplomacji kulturalnej Wojciech Bednarek, Elżbieta Zielińska (Konsulat Generalny RP w Łucku), Dyplomacja kulturalna w praktyce na przykładzie działań podejmowanych przez Konsulat Generalny RP w Łucku Gayane Lalayan (Stepanavan Youth Center, Armenia) Kultura ormiańska w Polsce i Dni Polskie w Armenii 12:30-12:45 – Przerwa kawowa 12:45-13:45 – Panel dyskusyjny dot. sesji I Yunna Geydor, Nune Mukanyan, Wojciech Bednarek, Elżbieta Zielińska, Gayane Lalayan

13:45-14:45 – Przerwa obiadowa 14:45-16:30 – Sesja II Reda Nausedaite (East Anglia University, Litwa), Przywództwo kulturalne: Siła myślenia systemowego jako manifest lepszej drogi Daniela Zaharia (University of Bucharest, Rumunia), Uniwersytet – między dyplomacją kulturalną a publiczną Yuliia Konotoptseva (Charkowski Instytut Regionalny Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy, Ukraina), Warszawska Akademia Euro-atlantycka (WEASA) jako dobry przykład łączenia tradycyjnej i obywatelskiej dyplomacji kulturalnej Tetyana Nestorenko (Berdiansk State Pedagogical University, Ukraine),

Rola

edukacji w rozwoju dyplomacji kulturalnej Olena Prits (Uzhgorod Educational Authority, Ukraina), Tworzenie innowacyjnego środowiska w placówkach oświatowych poprzez współpracę międzynarodową w ramach dyplomacji kulturalnej 16:30-16:45 – Przerwa kawowa 16:45-17:45 – Panel dyskusyjny dot. sesji II Reda Nausedaite, Daniela Zaharia, Yuliia Konotoptseva, Tetyana Nestorenko, Olena Prits

Dzień II – 30.08.2013: Kulturalna dyplomacja obywatelska Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Aula Mała 10:00-12:00 – Sesja III Larisa Patlis (Free International University of Moldova, Mołdawia), Dialog międzykulturowy w Mołdawii i wyzwania integracji europejskiej Eliza Szadkowska (Uniwersytet w Białymstoku, Polska), Działalność na rzecz Partnerstwa Wschodniego jako specjalizacja polskich organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych Kseniya Hatalskaya (Białoruś), Dobre praktyki polskich organizacji pozarządowych w ramach integracji cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego Iryna Szumska (The Belarusian State University of Culture and Arts, Białoruś), Znaczenie dyplomacji kulturalnej dla systemu bezpieczeństwa humanistycznego 12:00-12:15 – Przerwa kawowa 12:15-13:15 – Panel dyskusyjny dot. sesji III Larisa Patlis, Eliza Szadkowska, Kseniya Hatalskaya, Iryna Szumska 13:15-14:15 – Przerwa obiadowa

14:15-16:00Sesja

IV

(moderator:

dr

Eliza

Szadkowska,

Uniwersytet

w Białymstoku, Polska) Andrei Czarniakiewicz (Hrodna Regional Public Association of Young Intellectuals „VIT”,

Białoruś),

Historyczne

zabytki

i

polityczne

skojarzenia:

białoruskie

doświadczenie Anastasiya Ilina (Białoruś), Białoruś a Partnerstwo Wschodnie: perspektywy i wyzwania Eva Hilevich (European Humanities University in Vilnus, Litwa), Białoruś. Strony internetowe poświęcone edukacji na świecie jako nośniki dyplomacji kulturalnej Tomasz Piechal (Eastbook.eu - Partnerstwo dla Kultury, Polska), Partnerstwo dla Kultury - platforma dialogu oraz wymiany informacji kulturalnych, trendów i inspiracji

16:00 -16:15 – Przerwa kawowa 16:15-17:15 – Panel dyskusyjny dot. sesji IV Andrei Czarniakiewicz, Anastasiya Ilina, Eva Hilevich, Tomasz Piechal 17:15-17:45 – Zakończenie konferencji. Rekomendacje

Konferencja studencko-doktorancka Dzień II - Dyplomacja kulturalna na obszarze Partnerstwa Wschodniego Auditorium Maximum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sala konferencyjna (I p) 09:30-10:30 – Rejestracja uczestników 10:30-12:00 – Sesja I Natalia Wojtowicz (Uniwersytet Jagielloński, Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Inicjatyw Międzynarodowych, Polska), Sphere of priviledged interests. The use of soft and hard power in the postsoviet area. Wojciech Łysek (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Ukraina a rosyjska „soft power”. Wpływ rosyjskojęzycznych mediów na ukraińską scenę polityczną w czasie pomarańczowej rewolucji Larisa N. Harea (SNSPA, Rumunia), Dyplomacja kulturalna krajów Partnerstwa Wschodniego w architekturze geopolitycznej: Unia Europejska i Federacja Rosyjska" Mołdawia i Rumunia: dwie tożsamości polityczne kultury rumuńskiej Maryana Prokop, Sylwia Maria Zakrzewska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska), Procesy demokratyzacji na przestrzeni postradzieckiej a rola soft power w kształtowaniu się dyplomacji. Casus stosunki ukraińsko-białoruskie w kontekście Partnerstwa Wschodniego 12:00-12:15 – Przerwa kawowa 12:15-13:30 – Sesja II

Patryk

Gacka,

Mariusz

Kociszewski

(Uniwersytet

Warszawski,

Polska),

Dyplomacja kulturalna w Partnerstwie Wschodnim. Założenia prawno-teoretyczne Katarzyna Duda (Uniwersytet Wrocławski, Polska), Dyplomacja kulturalna Polski na Białorusi w ostatnich latach Agnieszka Hryszko (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska), The acquisition of UE funds for financing cooperation with countries in eastern Europe

Aleksandra Czyż (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Dyplomacja 2.0 w kontekście komunikacji międzykulturowej 13:30-14:30 – Przerwa obiadowa 14:30-16:00 – Sesja III

Alexandra Maslova (Donetsk Law Institute of Ministry of Internal Affairs of Ukraine), Rozwój, znaczenie i działania organizacji pozarządowych (publicznych) oraz ich projekty kulturalne Filip Zoń (European Projects Association), European Projects Association i platforma MyEuropa – usprawnienie wdrażania i promocji projektów UE Henryk Andrzej Kretek (Uniwersytet Opolski, Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka, Polska), Zrównoważony rozwój jako egzemplifikacja realizacji idei Partnerstwa Wschodniego Olga Wnukowska (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Praktyczna strona realizacji projektów kulturalnych na przykładzie KG RP we Lwowie: korzyści, trudności, efekty 16:00-16:15 – Przerwa kawowa 16:15-17:30 – Sesja IV Viktoriia Nazaruk (National University of Ostroh Academy), Обзор украинскопольских интеграционных проектов в области образования Tomasz Pawluszko (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Polska), Polska polityka wschodnia a dyplomacja kulturalna. Analiza debaty eksperckiej w Polsce. Agnieszka Wojciechowska (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu, Polska), Demokratyzacja krajów Europy Wschodniej postęp czy porażka dyplomacji kulturowej? Patrycja Balcer (Uniwersytet Jagielloński, Polska), Kultura prawna jako czynnik kształtujący dyplomację kulturalną

17:30-18:00 – Zakończenie konferencji

Warsztaty Dzień III: 31.08.2013 Projekty i partnerstwa międzykulturowe Warsztaty w Instytucie Rosji i Europy Wschodniej UJ (Al. Mickiewicza 3, I p.) 09:00-10:45 – Zarządzanie projektami międzykulturowymi cz. 1 10:45-11.00 – Przerwa kawowa 11.00-13.00 – Zarządzanie projektami międzykulturowymi cz. 2 13:00-14:30 – Przerwa obiadowa 14:30-16:30 – Partnerstwa w projektach międzykulturowych cz. 1 16:30-16:45 – Przerwa kawowa 16:45-18:30 – Partnerstwa w projektach międzykulturowych cz. 2

Abstrakty

Konferencja ekspercka

Dzień I – 29.08.2013: Tradycyjna dyplomacja kulturalna 10:30-12:30 – Sesja I Tradycyjna dyplomacja kulturalna: PRAKTYKA

Yunna Geydor Taurydzki Uniwersytet Narodowy im. W. I. Wernadzkiego, Ukraina Tradycyjna dyplomacja kulturalna jako jakościowo nowy poziom współpracy między krajami Partnerstwa Wschodniego Celem dyplomacji kulturalnej jest autoprezentacja państw i określenie ich pozycji na arenie międzynarodowej. Istnieje pogląd, że globalizacja prowadzi do zacierania granic i tożsamości narodowych. Zaprzecza mu jednak dewiza Unii Europejskiej – fenomenu kulturowego, w którym każde państwo zachowuje własną, wyjątkową kulturę. Praktycznymi narzędziami dyplomacji kulturalnej są elastyczny system prawny oraz sieć współpracujących ze sobą organizacji rządowych i pozarządowych.

Nune Mukanyan Stepanavan Youth Center, Armenia

Perspektywy dyplomacji kulturalnej “Wiedza jest siłą” powiedział Francis Bacon. W dzisiejszym zglobalizowanym świecie rozwój jest procesem złożonym, zależnym od wielu czynników. Na rozwój składają się polityczne działania i wybory, a także zdolność rozumienia, w jaki sposób te wybory wpływają na ludzi, zarówno w ujęciu lokalnym, jak i globalnym. Dyplomacja kulturalna,

poprzez

wymianę

pomysłów,

wartości,

tradycji

oraz

wszelkich

zróżnicowanych aspektów kultury, przyczynia się do promowania i napędzania dalszego rozwoju.

Wojciech Bednarek, Elżbieta Zielińska Konsulat Generalny RP w Łucku Dyplomacja kulturalna w praktyce na przykładzie działań podejmowanych przez Konsulat Generalny RP w Łucku Wystąpienie ma na celu zaprezentowanie projektów z zakresu dyplomacji kulturalnej realizowanych przez KG RP w Łucku. Prelegenci przedstawią główne kierunki polityki kulturalnej

placówki,

formy

współpracy

z

miejscowymi

instytucjami

kultury,

organizacjami pozarządowymi, oraz sposoby aktywizacji miejscowych środowisk twórczych.

Gayane Lalayan Stepanavan Youth Center, Armenia Kultura ormiańska w Polsce i Dni Polskie w Armenii Referat odpowie na pytanie jak kultura ormiańska jest prezentowana i przyjmowana na festiwalu w Polsce. Zostaną również przedstawione działania w ramach polskiej dyplomacji kulturalnej w Armenii – organizacja wydarzeń kulturalnych przez Ambasadę RP i wolontariuszy. Wystąpienie jest próbą ukazania roli soft power w stosunkach między Armenia i Polską.

14:45-16:30 – Sesja II Tradycyjna dyplomacja kulturalna: IDEE I EDUKACJA

Reda Nausedaite Uniwersytet Wschodniej Anglii, Litwa Przywództwo kulturalne: Siła myślenia systemowego jako manifest lepszej drogi Myślenie systemowe jest niezwykle potrzebne we współczesnym świecie, gdzie produkuje się więcej informacji niż można kontrolować. Jednym ze sposobów

zwiększenia jakości przywództwa kulturalnego jest polepszenie jakości myślenia. Prezentacja odpowie na pytania: W jaki sposób różne strategie myślenia wpływają na efekty przywództwa kulturalnego? Jak liderzy prezentujący różne style myślenia radzą sobie z wyzwaniami? Jaką wartość ma myślenie systemowe w przywództwie kulturalnym?

Daniela Zaharia Uniwersytet w Bukareszcie, Rumunia Uniwersytet – między dyplomacją kulturalną a publiczną W dobie globalizacji znaczenie kontaktów międzykulturowych w środowisku akademickim wzrasta. Jako jedno z kryteriów rankingów szkół wyższych czynnik międzynarodowy staje się ważnym zagadnieniem polityki uniwersytetów. Istnieje wiele czynników, które sprawiają, że uniwersytety wchodzą w obszar działań zarezerwowany dotąd dla zawodowych dyplomatów. Niniejszy referat stanowi ocenę wkładu i zaangażowania uniwersytetów w dyplomację kulturalną i publiczną. Julia Władimirowna Konotopcewa Charkowski Instytut Regionalny Zarządzania Państwowego Narodowej Akademii Zarządzania Państwowego przy Prezydencie Ukrainy Warszawska Akademia Euro-atlantycka (WEASA) jako dobry przykład łączenia tradycyjnej i obywatelskiej dyplomacji kulturalnej

1.

WEASA – opis projektu, fundusze, cele, zadania.

2.

Charakterystyka

uczestników

z

krajów

współdziałanie. 3.

Mechanizmy dyplomacji kulturalnej, przykłady.

4.

Wyniki i prognozowane współdziałania.

Partnerstwa

Wschodniego,

Tetyana Nestorenko Państwowy Uniwersytet Pedagogiczny w Berdiańsku, Ukraina

Rola edukacji w rozwoju dyplomacji kulturalnej Procesy dyplomacji kulturalnej oraz sytuacja gospodarcza kraju są ze sobą powiązane. Władze Ukrainy nie mogą ignorować opinii płynących z Zachodu. Unia Europejska może wywrzeć na ukraińskim rządzie presję, aby ten wprowadził reformy niezbędne dla demokratyzacji społeczeństwa ukraińskiego i ograniczenia korupcji w kraju. Unia Europejska może wesprzeć elity ukraińskie za sprawą edukacji i szkoleń dla ekspertów, tak potrzebnych przy reformach na Ukrainie. Bogatsza Ukraina z kolei będzie lepszym sąsiadem dla Unii Europejskiej.

Olena Prits Kuratorium Oświaty w Użhorodzie, Ukraina Tworzenie

innowacyjnego

środowiska

w

placówkach

oświatowych

poprzez

współpracę międzynarodową w ramach dyplomacji kulturalnej Podstawowym

elementem

innowacji

w

branży

edukacyjnej

jest

strategia

regionalnego rozwoju oświaty. Ze względu na położenie geograficzne oraz wieloetniczny i wielokulturowy skład społeczeństwa, dla jednego z najbardziej obiecujących

obszarów

wdrażania

procesów

innowacyjnych

międzynarodowa jest niezbędnym działanie międzynarodowym.

współpraca

Dzień II – 30.08.2013: Kulturalna dyplomacja obywatelska

10:00-12:00 - Sesja III Kulturalna dyplomacja obywatelska: PRAKTYKA

Larisa Patlis Wolny Międzynarodowy Uniwersytet w Mołdawii (ULIM), Mołdawia Dialog międzykulturowy w Mołdawii i wyzwania integracji europejskiej Wystąpienie będzie analizą rozbieżnych opinii różnych grup etnicznych w Mołdawii na temat

integracji europejskiej. Przedstawione zostaną szanse rozwoju dialogu

międzykulturowego poprzez narzędzia soft power. Prelegentka rozwinie także myśl, że przyjęcie przez Mołdawię dewizy i wartości Unii Europejskiej jest warunkiem koniecznym dla rozwoju europejskiego dialogu. Kiedy Mołdawia będzie zjednoczona w różnorodności, będzie gotowa na integrację z Unią Europejską.

Eliza Szadkowska Uniwersytet w Białymstoku, Polska Działalność na rzecz Partnerstwa Wschodniego jako specjalizacja polskich organizacji pozarządowych w stosunkach międzynarodowych Celem wystąpienia, będzie udowodnienie tezy, że działalność na rzecz Partnerstwa Wschodniego jest specjalizacją polskich NGOs w stosunkach międzynarodowych. Przedstawione zostaną wyniki badań empirycznych prowadzonych w ostatnich 2 latach na ten temat.

Kseniya Hatalskaya Białoruś Dobre

praktyki

polskich

organizacji

pozarządowych

w

ramach

integracji

cudzoziemców z krajów Partnerstwa Wschodniego Od kilku lat w Polsce szerzą się projekty organizacji pozarządowych skierowane do cudzoziemców z różnych zakątków świata, a między innymi z krajów Partnerstwa

Wschodniego. Większość projektów jest realizowana przy współfinansowaniu Europejskiego Funduszu Integracji Obywateli Państw trzecich oraz budżetu Państwa. W wystąpieniu będą przedstawione dobre praktyki polskich NGO w tym zakresie.

Iryna Szumska Znaczenie dyplomacji kulturalnej dla systemu bezpieczeństwa humanitarnego We współczesnym świecie uległy gwałtownemu zaognieniu kwestie dotyczące nie tylko wojennego i gospodarczego, ale również humanitarnego bezpieczeństwa, powołanego do gwarantowania obrony ideałów, wartości i tradycji, stylu życia i specyfiki kultury zarówno osobnych jednostek, jak i całych narodów. W związku z tym, że wartości są podstawą dla każdej kultury, mówiąc o dyplomacji kulturalnej należy

pamiętać, że mowa w tym przypadku o retranslacji i wymianie pewnych

wartości, które mogą przybierać symboliczną

formę zjawisk kulturowych bądź

artefaktów. Znaczenie kultury często nie jest doceniane, podczas gdy bez konstruktywnego dialogu międzykulturowego nie jest możliwe budowanie wspólnej przyszłości, gdyż tradycje kulturowe każdego kraju wywierają bezpośredni wpływ zarówno na rozwój gospodarczy, jak i w końcu na podejmowanie takich bądź innych decyzji

politycznych.

Oprócz

tego,

trzeba

wykluczyć

prawdopodobieństwo

szablonowej unifikacji polityki kulturalnej, gdyż ludność każdego kraju, a nawet regionu, posiada swoją niepowtarzalną mentalność, której nie należy próbować wtłoczyć w ujednolicony standard.

14:15-16:00 Sesja IV Kulturalna dyplomacja obywatelska: PERSPEKTYWY I WYZWANIA

Andrei Czarniakiewicz Grodzieńskie Obwodowe Stowarzyszenie Młodych Naukowców „Vit”, Białoruś Historyczne zabytki i polityczne skojarzenia: białoruskie doświadczenie Wystąpienie będzie miało na celu przedstawienie zarysu współpracy organizacji białoruskich z europejskimi partnerami w obronie pomników historii i dóbr kultury miasta Grodno.

Anastasiya Ilina Białoruś Białoruś a Partnerstwo Wschodnie: perspektywy i wyzwania Białoruskie

władze

nie

uczestniczyły

w

poprzednim

szczycie

Partnerstwa

Wschodniego we wrześniu 2011 roku w Warszawie, powstaje pytanie: czy władze białoruskie wezmą czynny udział w kolejnym szczycie Partnerstwa Wschodniego w listopadzie 2013 w Wilnie? W artykule zaprezentowano analizę skomplikowanych stosunków pomiędzy UE i Białorusią, które spowodowały trudności w realizacji programu PW. Dziś widać, że Białoruś faktycznie nie uczestniczy w programie, chociaż pomysłodawcy przyznają iż projekt stworzono głównie z myślą o niej. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czy dyplomacja kulturalna może zostać instrumentem integracyjnych procesów pomiędzy UE a Białorusią.

Eva Hilewicz Europejski Uniwersytet Humanistyczny w Wilnie, Litwa Białoruś. Strony internetowe poświęcone edukacji na świecie jako nośniki dyplomacji kulturalnej Strony internetowe poświęcone edukacji na świecie jako nośniki dyplomacji kulturalnej w relacjach Białoruś-Unia Europejska. Referat skupi się na przykładzie takiej strony internetowej, konkretnie wolontariackim projekcie pozarządowym adukacyja.info (www.adukacyja.info). Jest to serwis dostarczający Białorusinom informacji o odbywających się na całym świecie programach edukacyjnych, projektach, stypendiach, obozach, itp. w języku białoruskim. Strona jest na Białorusi powszechnie znana, ceniona i często odwiedzana. Dzięki niej wielu Białorusinów miało okazję studiować w Unii Europejskiej.

Tomasz Piechal Eastbook.eu - Partnerstwo dla Kultury, Polska

Partnerstwo dla Kultury - platforma dialogu oraz wymiany informacji kulturalnych, trendów i inspiracji Tworzenie platformy wymiany informacji kulturalnej, która - poprzez rozbudowaną bazę tłumaczy i sieć współpracowników w krajach Partnerstwa Wschodniego umożliwi sprawny przepływ nowych projektów, trendów, inspiracji, pomysłów pomiędzy państwami uczestniczącymi w tym unijnym projekcie. Popularyzacja kultury państw PW nie tylko wśród grona koneserów i artystów, ale również zwykłych ludzi.

Konferencja studencko – doktorancka

10:30-12:00 – Sesja I

Natalia Wojtowicz Uniwersytet

Jagielloński,

Ośrodek

Myśli

Politycznej,

Centrum

Inicjatyw

Międzynarodowych

Sphere of priviledged interests. The use of soft and hard power in the postsoviet area Prezentowana analiza będzie dotyczyła nowoczesnego odpowiednika sfery wpływów. Zostanie opisane współzawodnictwo Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej na polu współpracy strukturalnej i regionalnej. Po powstaniu Partnerstwa Wschodniego rywalizacja między podejściem prozachodnim a polityką promoskiewską weszła w nową fazę. Prelegentka przedstawi trzy kategorie sytuacji, które umożliwiają działania prowadzące do lepszej integracji. Referat ma na celu prezentację nowego planu politycznego Rosji wobec „bliskiej zagranicy”. Koncepcja rosyjskiej sfery uprzywilejowanych interesów ma znaczący wpływ na wzrost zaangażowania w politykę obszaru postsowieckiego. Prezentacja będzie zawierała opis różnic między narzędziami soft power i hard power. Zostaną również przedstawione możliwości zastosowania tych narzędzi w konkretnej sytuacji. Zdaniem autorki brak rosyjskiej soft power oraz niechęć Unii Europejskiej do rozwoju środków hard power kształtują strukturę bezpieczeństwa w Europie. Na koniec autorka zaprezentuje konsekwencje braku czytelnej strategii Europy w dążeniu do zmiany przestrzeni postsowieckiej, a także – dla porównania – propozycje rozwiązań poszczególnych problemów. Wojciech Łysek Uniwersytet Jagielloński Ukraina a rosyjska „soft power”. Wpływ rosyjskojęzycznych mediów na ukraińską scenę polityczną w czasie “pomarańczowej rewolucji”

Ukraina jest położona na pograniczu cywilizacji zachodniej i prawosławnej. Wypada więc zbadać wpływ i ewolucję oddziaływania mediów rosyjskojęzycznych na polityczne wybory Ukraińców od „pomarańczowej rewolucji” po 2010 rok. Szczególnie, że często przywołuje się scenariusz rozpadu Ukrainy z powodu zróżnicowanej tożsamości ludności. Przeciwstawia się wschodnie i południowe regiony, posługujące się rosyjskim, definiujące się przez braterstwo z prawosławną wspólnotą słowiańską, zachodnim obwodom.

Larisa N. Harea SNSPA, Rumunia Dyplomacja

kulturalna

krajów

Partnerstwa

Wschodniego

w

architekturze

geopolitycznej: Unia Europejska i Federacja Rosyjska. Mołdawia i Rumunia: dwie tożsamości polityczne kultury rumuńskiej Dyplomacja kulturalna, zanim stała się perspektywiczna, była wyzwaniem dla teorii politycznej i praktyki stosunków międzynarodowych. Wydaje mi się, że rumuńska nacja w momencie zetknięcia się z problemami i wyzwaniami ze wszystkich stron w Europie, zdefiniowała swój los kulturowo-dyplomatyczny w czasach, gdy procesy europeizacji, euroazjatyzmu i globalizacji zmieniają tę samą istotę dyplomacji kulturalnej w zależności od różnych scenariuszy i projektów politycznych.

Maryana Prokop, Sylwia Maria Zakrzewska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Procesy

demokratyzacji

na

przestrzeni

postradzieckiej

a

rola

soft

power

w kształtowaniu się dyplomacji. Casus stosunki ukraińsko- białoruskie w kontekście Partnerstwa Wschodniego Celem referatu będzie analiza procesów demokratyzacji w odniesieniu do roli soft power w kształtowaniu się dyplomacji na przykładzie stosunków ukraińskobiałoruskich w kontekście Partnerstwa Wschodniego. Autor podejmie się zadania odpowiedzi na pytanie badawcze (w kontekście określonego przykładu) w jakim stopniu procesy demokratyzacji zachodzące w państwach Europy Wschodniej mają wpływ politykę soft power w procesie kształtowania się dyplomacji.

12:15-13:30 – Sesja II

Patryk Gacka, Mariusz Kociszewski Uniwersytet Warszawski Dyplomacja kulturalna w Partnerstwie Wschodnim. Założenia prawno- teoretyczne Partnerstwo Wschodnie wciąż znajduje się w stadium klaryfikacji celów i wymiarów współpracy. W przemówieniu autorzy podejmą zarówno wątki natury dogmatycznej, wskazując na prawne założenia działalności Wspólnot, a także natury teoretycznej, przedstawiając aprioryczny wymiar pojęcia dyplomacji kulturalnej oraz wskazując na jej miejsca w prawie dyplomatycznym i konsularnym. Wykorzystane zostaną zróżnicowane materiały źródłowe. Przytoczone zostaną także przykłady z praktyki życia politycznego

Katarzyna Duda Uniwersytet Wrocławski Dyplomacja kulturalna Polski na Białorusi w ostatnich latach W swoim referacie będę starała się opisać efektywność polskiej dyplomacji kulturalnej na Białorusi w ostatnich latach. Jest to temat o tyle ciekawy, gdyż jest to jedyna dziedzina polityki zagranicznej w której Polska prowadzi zaawansowane działania w tym kraju. Dziś trudno mówić o prowadzeniu stosunków politycznych z Białorusią, w przeciwieństwie do kulturalnych. Wskaże na najważniejsze cele i korzyści oraz wyzwania stawiane sobie przez Polskę i całe Partnerstwo Wschodnie.

Agnieszka Hryszko Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

The acquisition of UE funds for financing cooperation with countries in eastern Europe Współpraca to bardzo ważny element codziennego życia. Wystąpienie ma za zadanie ukazać, jak wielkie znaczenie partnerstwo niesie dla społeczeństw oraz że jest jego podstawowym fundamentem. Aleksandra Czyż Uniwersytet Jagielloński Dyplomacja 2.0 w kontekście komunikacji międzykulturowej Przedstawienie modelu nowoczesnej dyplomacji, w której wykorzystuje się Internet i media społecznościowe. Rola i znaczenie dla międzynarodowej komunikacji politycznej i dyplomacji kulturalnej. Omówienie przykładów efektywnych działań i innowacyjnych projektów w tym zakresie. Miejsce dyplomacji 2.0 w kontekście komunikacji UE z krajami Partnerstwa Wschodniego. Perspektywy dalszego rozwoju. 14:30-16:00 – Sesja III Filip Zoń European Projects Association European Projects Association i platforma MyEuropa – usprawnienie wdrażania i promocji projektów UE

1.Czym jest European Projects Association 2. Misja EPA 3. Struktura EPA 4. Rada EPA 5. My Europa Network (4300 członków) – potencjalne e-narzędzie do wymiany pomysłów, informacji i wkładu społecznego 6. Usługi dla członków European Projects Association 7. European Projects Awards.

Henryk Andrzej Kretek Uniwersytet Opolski, Biuro Parlamentarne Jerzego Buzka Zrównoważony rozwój jako egzemplifikacja realizacji idei Partnerstwa Wschodniego Organizowany projekt "Debiut naukowy - zrównoważony rozwój" jest egzemplifikacją idei Partnerstwa Wschodniego poprzez - wspólne organizowanie konferencji naukowych dla studentów, przede wszystkim z Polski i Ukrainy. Studentom zakwalifikowanym do publikacji umożliwia się otwarcie przewodu doktorskiego w Polsce, otwiera się możliwość bezpośredniej wymiany doświadczeń. Kolejne projekty są organizowane z udziałem kół naukowych studentów, Narodową Akademią Nauk Ukrainy i z uczelniami polskimi.

Olga Wnukowska Uniwersytet Jagielloński Praktyczna strona realizacji projektów kulturalnych na przykładzie KG RP we Lwowie: korzyści, trudności, efekty Jako praktykantka KG RP we Lwowie w 2012 r. byłam uczestnikiem i organizatorem istotnych wydarzeń w zakresie dyplomacji kulturalnej i Partnerstwa Wschodniego. Festiwal Partnerstwa oraz PNFP Pod Wysokim Zamkiem są świadectwem umiejętnej realizacji postulatów polsko-ukraińskiej integracji. Jednak mimo społecznej aprobaty wciąż funkcjonujące antagonizmy tworzą trudności, których przezwyciężanie poprzez dyplomację kulturalną jest słuszne, lecz wymaga nadzwyczajnej staranności i zrozumienia.

16:15-17:30 – Sesja IV

Viktoriia Nazaruk National University of Ostroh Academy

Zarys ukraińsko-polskich projektów edukacyjnych dot. integracji Referat

jest

poświęcony

analizie

nieformalnych

projektów

edukacyjnych,

sprzyjających procesowi integracji kulturowej, realizowanych na terenie Ukrainy Zachodniej. Zostaną przeanalizowane przykłady udanych projektów edukacyjnych dla młodzieży z obwodów rówieńskiego i wołyńskiego, m.in. Szkolne Kluby Europejskie, a także projekt „Pracownia Aktywności Społecznej”, wspierany przez Kolegium im. Theodora Heussa.

Tomasz Pawluszko Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Polska polityka wschodnia a dyplomacja kulturalna. Analiza debaty eksperckiej w Polsce. Celem wystąpienia jest analiza debaty eksperckiej na temat zaangażowania polskiej dyplomacji w krajach Europy Wschodniej. Pod uwagę wzięte będą analizy opracowane w wybranych polskich think tankach oraz portalach branżowych podejmujących tą problematykę. Badaniu będą poddane wątki dyplomacji publicznej, pomocy rozwojowej czy praktycznych aspektów zagranicznej polityki ekonomicznej. Referat przedstawi wnioski z analizy ilościowej i jakościowej.

Agnieszka Wojciechowska Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki we Wrocławiu Demokratyzacja krajów Europy Wschodniej - postęp czy porażka dyplomacji kulturowej? Jeśli dziś spojrzy się na toczoną debatę publiczną w sprawie potrzeby szerzenia demokracji w Europie Wschodniej, niewiele osób wyrazi dezaprobatę. Zwrócenie się Unii Europejskiej w stronę Wschodnią to znaczący krok do poprawy życia w krajach postsowieckich. Dziś, kiedy zaczyna liczyć się głos obywateli, szanse na dialog międzykulturowy wzrasta i może przynieść nowe rezultaty. Stąd warto skupić uwagę na narzędziach soft power w dyplomacji kulturowej i ich wpływu na wynik procesu demokratyzacji.

Patrycja Balcer Uniwersytet Jagielloński Kultura prawna jako czynnik kształtujący dyplomację kulturalną Cel przedmiotowych rozważań stanowić będzie próba określenia funkcji kultury prawnej jako czynnika kształtującego dyplomację kulturalną. Pytanie, które należy postawić brzmi: czy całokształt wartości związanych ze stosunkiem, oceną oraz realizacją obowiązującego prawa pozwala na wymianę doświadczeń, informacji oraz aspektów kultury, za pomocą których narody uprawnione są do działania na rzecz wzajemnego poznania, czy też raczej stanowi barierę w celu ich zbliżenia?