KOMENTARZE BECKA. Prawo energetyczne

KOMENTARZE BECKA Prawo energetyczne Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Jerzy Naumann, ZBIÓR ZASAD ETYTKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWOD...
3 downloads 0 Views 948KB Size
KOMENTARZE BECKA Prawo energetyczne

Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Jerzy Naumann, ZBIÓR ZASAD ETYTKI ADWOKACKIEJ I GODNOŚCI ZAWODU Małgorzata Gersdorf, Beata Gudowska (red.) SPOŁECZNE UBEZPIECZENIE CHOROBOWE I WYPADKOWE Piotr Zimmerman PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 2 Magdalena Pyter (red.) PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM

www.sklep.beck.pl

Prawo energetyczne Komentarz

Autorzy Marzena Czarnecka Tomasz Ogłódek

2. wydanie

WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2012

Propozycja cytowania: Czarnecka, Ogłódek, PrEnerg. Komentarz, art. 5, Nb. 6, wyd. 2, Warszawa 2012 Wydawca: Natalia Adamczyk

© Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3806-4 ISBN e-book 978-83-255-3807-1

Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XV

1. Prawo energetyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1

Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–4j . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 3

Rozdział 2. Dostarczanie paliw i energii . . . . . . . . . . . . . . . Art. 5–11f . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76 76

Rozdział 3. Polityka energetyczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

436 436

Rozdział 4. Organ do spraw regulacji gospodarki paliwami i energią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

490 490

Rozdział 5. Koncesje i taryfy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 32–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

548 548

Rozdział 6. Urządzenia, instalacje, sieci i ich eksploatacja . . Art. 51–55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

668 668

Rozdział 7. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 56–57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

686 686

Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 58–72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

713 713

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne . . . . . . .

723

3. Ustawa o efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . .

735

Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

751 751

V

Spis treści Rozdział 2. Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 4–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

754 754

Rozdział 3. Zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

757 757

Rozdział 4. Zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

758 758

Rozdział 5. Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora efektywności energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 28–34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

777 777

Rozdział 6. Kary pieniężne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 35–37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

783 783

Rozdział 7. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . Art. 38–43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

785 785

Rozdział 8. Przepisy dostosowujące i końcowe . . . . . . . . . . Art. 44–49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

791 791

Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

795

VI

Przedmowa Współczesne życie społeczne i gospodarcze wspomagane jest licznymi rozwiązaniami technologicznymi. Korzystanie z tych rozwiązań wiąże się z koniecznością wykorzystywania paliw i energii. Komentowana ustawa – Prawo energetyczne reguluje jeden z najważniejszych działów gospodarki. Paliwa i energia są dobrami rzadkimi i użytecznymi – jak mawiają ekonomiści, dobrem strategicznym – jak często powtarzają politycy. Prawnicy paliwa, energię i zasady obrotu nimi postrzegają w zależności od przyjętej metody regulacji: bądź jako przedmiot stosunków cywilnoprawnych, bądź jako przedmiot stosunków administracyjnoprawnych. Ustawodawca krajowy łączy w ustawie – Prawo energetyczne cywilnoprawną i administracyjnoprawną metodę regulacji. Połączenie prawa prywatnego i publicznego w jednym akcie prawnym jest charakterystyczne dla tych gałęzi prawa, które zostały wykreowane nie ze względu na przyjętą metodę regulacji, lecz jej zakres przedmiotowy. Ustawodawca uznaje, iż relacje między przedsiębiorstwem energetycznym a odbiorcą są typowymi relacjami cywilnoprawnymi. Uznając paliwa i energię za niezwykle ważne dla bezpieczeństwa państwa, ustawodawca zastrzega szeroki wpływ regulatora narzędziami charakterystycznymi dla prawa administracyjnego. Już samo połączenie cywilnoprawnej i administracyjnej metody regulacji stawia przed autorami opracowań z zakresu prawa energetycznego trudne zadanie. Normy prawa administracyjnego i cywilnego zawarte w prawie energetycznym należy uznać za uzupełniające się. W prawie cywilnym mówi się o swobodzie umów, autonomii woli stron, samoobsługowym charakterze norm. W prawie administracyjnym obowiązuje reguła, iż regulacja administracyjna może wynikać jedynie z wyraźniej ustawowej kompetencji. Zderzenie w jednym akcie normatywnym cywilnoprawnej i administracyjnej metody regulacji prowadzi do konieczności ustalenia przez adresata normy prawnej, jakie prawa i obowiązki na nim ciążą i czy może posłużyć się w danym stanie faktycznym zasadami ogólnymi rządzącymi prawem cywilnym czy administracyjnym. Autorzy, opracowując komentarz, starali się ułatwić czytelnikowi to zadanie. Literatura przedmiotu w zakresie prawa energetycznego nie należy do zbyt bogatych. Nie ulega wątpliwości, iż ten dział prawa zasługuje na

VII

Przedmowa rzetelne opracowanie monograficzne. Komentarze do prawa energetycznego wydane uprzednio stanowiły inspirację dla autorów, zdaniem których szczególnie ważne jest pionierskie dzieło prof. dr hab. Anny Waleszek-Pyzioł i prof. dr hab. Wojciecha Pyzioła. Nadto warto zwrócić uwagę na opracowanie dr. Jerzego Baehra i dr. Edwarda Staweckiego oraz komentarz dr. Henryka Palarza. Do najnowszych pozycji należy zaliczyć komentarz pod red. Z. Murasa i M. Swory. Po oddaniu książki do druku ukazał się komentarz pod red. M. Pawełczyka. Autorzy objęli treścią komentarza nowelizację ustawy, najnowszy dorobek doktryny i orzecznictwa. Zainteresowanie wydaniem I komentarza było inspiracją i dopingiem dla autorów. Zamiarem autorów było przedstawienie zagadnień ogólnych, w zakresie umów regulujących obrót paliwami i energią oraz świadczenie usług przesyłowych, w taki sposób, aby czytelnik nie musiał sięgać do opracowań z zakresu prawa cywilnego. W podobny sposób przedstawiono normy admnistracyjnoprawne. Podana literatura pozwala na uzupełnienie wiedzy w interesującym czytelnika zakresie. Książka ta jest skierowana zarówno do praktyków z przedsiębiorstw energetycznych, jak i do odbiorców paliw i energii. Niewątpliwie będzie również ciekawą lekturą dla słuchaczy studiów podyplomowych oraz zainteresowanych problematyką energetyki studentów politechniki, prawa i ekonomii. Komentarz przedstawia stan prawny na dzień 1.7.2012 r. Marzena Czarnecka, Tomasz Ogłódek Warszawa, maj 2012 r.

VIII

Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Dyrektywa 2003/54/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 176) Dyrektywa 2009/72/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7.2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE (Dz.Urz. UE L 211, s. 55 z 14.8.2009 r.) Dyrektywa 2009/73/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.7. 2009 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 2003/55/WE (Dz.Urz. UE L 211, s. 94 z 14.8.2009 r.) Dyrektywa 2003/30/WE . . . . . . . Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 8.5.2003 r. w sprawie wspierania użycia w transporcie biopaliw lub innych paliw odnawialnych(Dz.Urz. UE L 123 z 5.6.2009 r.) Dyrektywa 2004/67/WE . . . . . . . Dyrektywa Rady z 26.4.2004 r. dotycząca środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnegoTekst mający znaczenie dla EOG (Dz.Urz. UE L 127 z 29.4.2004 r.) Dyrektywa 90/547/EWG . . . . . . Dyrektywa Rady z 1.10.1990 r. w sprawie przesyłu energii elektrycznej poprzez sieci przesyłowe (Dz.Urz. UE L 313 z 13.11.1990 r.)

IX

Wykaz skrótów Dyrektywa 91/296/EWG

. . . . . . dyrektywa Rady z 31.5.1991 r. w sprawie przesyłu gazu ziemnego poprzez sieci (Dz.Urz. UE L 147 z 12.6.1991 r.)

Dyrektywa 2003/54/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r.) Dyrektywa 2003/55/WE . . . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 26.6.2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE (Dz.Urz. UE L 176 z 15.7.2003 r.) EfEnergU . . . . . . . . . ustawa z 15.4.2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551) EgzAdmU . . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) GiełdyTowU . . . . . . . ustawa z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.)

X

Wykaz skrótów PrBud . . . . . . . . . . . ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) PrEnerg . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrOchrŚrod . . . . . . . ustawa 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ProkU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.6.1985 r. o prokuraturze (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) RezPaństwU . . . . . . . ustawa z 30.5.1996 r. o rezerwach państwowych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594 ze zm.) Rozporządzenie 715/2009 . . . . . . . . . Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) z dnia 13.7.2009 r. w sprawie warunków dostępu do sieci przesyłowych gazu ziemnego i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1775/2005 (Dz.Urz. UE L 211 z 14.8.2009 r.) SamGminU . . . . . . . ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SamWojU . . . . . . . . ustawa z 5.6.1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/2 ze zm.) ZapasyRNaftU . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz.U. Nr 52, poz. 343 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.)

XI

Wykaz skrótów 2. Organy, organizacje i instytucje ETS . . . EFTA . EWG . . MG . . . MGPiPS MON . . NIK . . . NSA . . RIO . . . RM . . . RPO . . SA . . . . SKO . . SN . . . . SN(7) . . SOKiK . TK . . . UE . . . UOKiK URE . WSA . TSUE

. . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

... ... .. ... ... ...

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . . . . . . .

. Europejski Trybunał Sprawiedliwości . Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu . Europejska Wspólnota Gospodarcza . Minister Gospodarki . Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej . Ministerstwo Obrony Narodowej . Najwyższa Izba Kontroli . Naczelny Sąd Administracyjny . regionalna izba obrachunkowa . Rada Ministrów . Rzecznik Praw Obywatelskich . Sąd Apelacyjny . Samorządowe Kolegium Odwoławcze . Sąd Najwyższy . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów . Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Trybunał Konstytucyjny . Unia Europejska . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów . Urząd Regulacji Energetyki . Wojewódzki Sąd Administracyjny . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej

3. Czasopisma i publikatory Biuletyn SN . Biuletyn URE Dz.U. . . . . . . Dz.Urz. . . . . Gl. . . . . . . . . M.P. . . . . . . . MoP . . . . . . NP . . . . . . . . ONSA . . . . . OSA . . . . . . OSG . . . . . . OSNAP . . . .

XII

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

. Biuletyn Sądu Najwyższego . Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki . Dziennik Ustaw . Dziennik Urzędowy . Glosa . Monitor Polski . Monitor Prawniczy . Nowe Prawo . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych . Orzecznictwo w Sprawach Gospodarczych . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna i Pracy

Wykaz skrótów OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OSS . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUJ . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty art. . . . GUS . . KDT . . n. . . . . . niepubl. Nr . . . OSD . . PGNiG . poz. . . red. . . . rozp. . . s. . . . . . t. . . . . . TEN . . t.j. . . . . TPA . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . .

. artykuł . Główny Urząd Statystyczny . kontrakty długoterminowe . następny (-a, -e) . niepublikowany . numer . Operator (-rzy) Systemu Dystrybucyjnego . Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo . pozycja . redakcja . rozporządzenie . strona . tom . transgraniczne sieci europejskie . tekst jednolity . Third Part Access (zasada dostępu strony trzeciej do sieci)

XIII

Wykaz skrótów uchw. . w zw. . wyr. . . z. . . . . Zb.Orz. ze zm. zob. . .

XIV

. . . .

. . . . . .. ..

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. . . . . . .

. uchwała . w związku . wyrok . zeszyt . Zbiór Orzecznictwa . ze zmianami . zobacz

Bibliografia Adamiak B., Borkowski J., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2004 Adamiak B., Borkowski J., Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne, Warszawa 2005 Adamiak B., Skubisz R., Sołtysiński S., Szwaja J., Kępiński M., Mozgawa M., Poźniak-Niedzielska M., Skoczny T., Wiszniewska I., Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, Warszawa 2000 Baehr J., Stawicki E., Antczak J., Prawo energetyczne. Komentarz, Kraków 2003 Balcewicz J., Do trzech razy sztuka – gorączka LNG, Gigawat Energia 2006, Nr 2 Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zawada K., Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004 Barańska A., Bieniek G., Brol J., Ciepła H., Czech B., Dalka S., Dmowski S., Jagieła J., Jankowski J., Kołakowski K., Marciniak A., Piasecki K., Pietrzykowski J., Rodziewicz J., Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, Warszawa 2001 Bączyk M., Jasiakiewicz M., Katner W. J., Klein A., Kruczalak K., Stec M., Strzępka J., Tracz G., Uruszczak W., Włodyka S. (red.), Prawo umów w obrocie gospodarczym, Warszawa 2001 Bieniek G. (red.), Ciepła H., Dmowski S., Gudowski J., Kołakowski K., Sychowicz M., Wiśniewski T., Żuławska C., Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, Warszawa 2005 Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J., Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej, PPH 2000, Nr 4 Bojanowski E., Cieślak Z., Lang J. (red.), Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004 Borkowski J., Uprawnienia organu samorządu terytorialnego współdziałającego przy wydawaniu decyzji, Jurysta 1995, Nr 1 Cherubin W., Regulacja cen ciepła w Polsce i innych krajach, Energetyka Cieplna i Zawodowa 2005, Nr 4

XV

Bibliografia Chróścielewski W., Tarno J. P., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2006 Czachórski W., Brzozowski A., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 2004 Czachórski W., Zobowiązania. Zarys wykładu, Warszawa 1994 Czarny-Drożdżejko E., Karna ochrona uczciwości konkurencji, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, Kraków 1999, Nr 2 Dec T., Słowiński G., Ile potrzeba czasu na zatwierdzenie taryfy?, Biuletyn URE 2005, Nr 6 Domańska M., Jelińska U., Kostecka A., Krysińska-Wnuk L., Kuźniar J., Maj A., Pieńkos K., Rączka M., Stojek-Siwińska M., Wasilewska M., Prawo pracy 2004, Warszawa 2004 Duda M., Koszty uzasadnione i równoważenie interesów, Biuletyn URE 2000, Nr 2 Ereciński T., Postępowanie w sprawach o przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, PiP 1991, z. 1 Fedorowicz J., Opłaty koncesyjne, Biuletyn URE 1999, Nr 5 Gawlik B., Pojęcie umowy nienazwanej, SC 1971, t. XVIII, Zagadnienia prawa autorskiego i wynalazczego, za: Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zawada K., Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2004 Gersdorf M., Rączka K., Skoczyński J., Salwa Z. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2004 Gogolewska J., Eliminowanie subsydiowania skrośnego, [w:] Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii?, URE – Biblioteka Regulatora, Warszawa 2001 Gołąb Z., Przyrzeczenie wydania koncesji (promesa), MoP 2000, Nr 8 Gotowicka I., Sprzedawca z urzędu na polskim rynku energii elektrycznej, Wokół Energetyki, czerwiec 2005, www.ozee.kape.gov.pl Gronowski S., Ustawa antymonopolowa w orzecznictwie, Warszawa 1996 Gurgul S., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004 Guzik R., Transeuropejskie Sieci Energetyczne. Seminarium, Biuletyn URE 2004, Nr 4 Harczuk J., Ugoda w postępowaniu administracyjnym, MoP 2002, Nr 16 Hauser R., Terminy załatwiania spraw w k.p.a. w doktrynie i orzecznictwie sądowym, RPEiS 1997, z. 1 Hutor T., Upadłość wyklucza koncesję, Gl. 2004, Nr 4 Informacja o wynikach kontroli realizacji ustawy – Prawo energetyczne (Nr 139/2000; http://bip.nik.gov.pl/pl/bip/wyniki kontroli wstep/ inform2000/2000139)

XVI

Bibliografia Jagielska M., Nowelizacja Kodeksu cywilnego: kontrola umów i wzorców umownych, MoP 2000, Nr 1 Janiszewska K., Po co i komu potrzebny jest sprzedawca z urzędu – rozwiązania krajowe i doświadczenia innych państw, Biuletyn URE 2005, Nr 5 Janiszewska Z., Aukcja zdolności przesyłowych wymiany międzysystemowej na 2005 r., Biuletyn URE 2005, Nr 1 Janowicz Z., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 1992 Jaśkowska M., Wróbel A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Kraków 2000 Juchniewicz L., Stanowisko w sprawie kryteriów uznania rynku energii elektrycznej za rynek konkurencyjny, Dodatek reklamowy do Rzeczpospolitej Nr 214(5684) z 13.9.2000 r. Juchniewicz L., Prawo energetyczne – ocena i propozycje zmian, Warszawa 31.7.2006 r., www.ure.gov.pl Juszczuk M., Aukcje na moce przesyłowe jako sposób dostępu do sieci w brytyjskim systemie gazowym, Biuletyn URE 2006, Nr 2 Kamieński Z., Energetyczny „rozwód”, Czysta Energia 2005, Nr 2 Karnicka-Kawczyńska A., Kawczyński J., Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Warszawa 2002 Karski L., Świadectwa pochodzenia – problemy, Czysta Energia 2006, Nr 2 Kaszubski R. W., Olszak M., Koncesje a zasada wolności gospodarczej, Gl. 1998, Nr 7 Katner W. J., Prawo działalności gospodarczej. Komentarz. Orzecznictwo. Piśmiennictwo, Warszawa 2003 Kędzia J., Wpływ zmiany stanu prawnego na stabilność decyzji Prezesa URE, Biuletyn URE 2004, Nr 1 Kędzia J., Tutak A., Dla kogo usługi przesyłowe?, Biuletyn URE 2002, Nr 2 Kępa W., Górecka-Wszytko M., Polityka energetyczna a zadania gmin w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, Biuletyn Informacyjny RIO 2003, Nr 2; http://www.bip.szczecin.rio.gov.pl/ ?a=81 Kidyba A., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I–II, Kraków 2004 Kijowski A., Glosa do uchw. SN z 4.5.1979 r., I PZP 5/79, OSPiKA 1980, Nr 2, poz. 20 Kolasiński K., Rozstrzyganie sporów o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, Palestra 1979, Nr 3 Komunikat Prezesa URE w sprawie założeń do opracowania instrukcji ruchu i eksploatacji elektroenergetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, Warszawa, 15.7.2005 r.

XVII

Bibliografia Komunikat Prezesa URE w sprawie zatwierdzenia Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w części dotyczącej bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi, Warszawa, 15.2.2006 r. Kontrakty długoterminowe w polskiej elektroenergetyce – geneza, stan obecny, perspektywy rozwiązania, http://www.ure.gov.pl/portal.php? serwis =pl8dzial=16&id=1627 Kosakowska K., Krupa R., Obrót certyfikatami – opodatkowany czy zwolniony z VAT, Rzeczpospolita z 20.12.2005 r. (Prawo co dnia) Kosikowski C., Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995 Kosikowski C., Koncesje w prawie polskim, Kraków 1996 Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005 Łaszczyca G., Martysz Cz., Matan A., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz do art. 1–103, t. 1, Kraków 2005 Łętowska E., Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2000 Łętowska E., Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz, Warszawa 2001 Łętowska E., Prawo umów konsumenckich, Warszawa 2002 Majcher J., Dostęp do urządzeń kluczowych w świetle orzecznictwa antymonopolowego, Warszawa 2005 Mincer M., Uznanie administracyjne, Toruń 1983 Minkus J., Świderek A., Zienkiewicz D., Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2006 Muras Z., Energetyka odnawialna – dwa reżimy prawne, jedno rozliczenie, Biuletyn URE 2006, Nr 1 Muras Z., O funkcjonowaniu komisji kwalifikacyjnych w świetle obowiązujących uregulowań prawnych – najczęściej pojawiające się wątpliwości i problemy, Biuletyn URE 2006, Nr 4 Nałęcz A., Kary pieniężne w prawie energetycznym, Biuletyn URE 2005, Nr 2 Niebisz E., Koncesje na obrót energią elektryczną, Biuletyn URE 1999, Nr 5 Nota Komisji Europejskiej, 2.3.1998 r., OJ C [1998] 66/5 Notatka Dyrekcji Generalnej ds. Energii i Transportu w sprawie Dyrektyw 2003/54/WE i 2003/55/WE dotyczących rynku wewnętrznego energii elektrycznej i gazu ziemnego (System rozdziału działalności, 16.1.2004 r.) Note of DG Energy and Transport on Directives 2003/54/EC and 2003/55/EC on the Internal Market in Electricity and Natural Gas, Public Service Obligations, 16.1.2004 (Notatka Dyrekcji General-

XVIII

Bibliografia nej ds. Energii i Transportu w sprawie dyrektyw 2003/54/WE oraz 2003/55/WE dotycząca wspólnego rynku energii elektrycznej i gazu) Nowacki J., Odpowiednie stosowanie przepisów prawa, PiP 1964, z. 3 Nowak D., Ceny sztywne czy maksymalne?, Biuletyn URE 1999, Nr 5 Nowińska E., du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2005 Ochendowski E., Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądem administracyjnym, Toruń 1992 Ogiegło L., Usługi jako przedmiot stosunków obligacyjnych, Katowice 1989, za: Banaszczyk Z., Brzozowski A., Mojak J., Ogiegło L., Pazdan M., Pietrzykowski J., Popiołek W., Safjan M., Skowrońska-Bocian E., Szachułowicz J., Zaradkiewicz K., Zawada K., Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2005 Ogłódek T., The Polish Procedure in Cases on Counteracting Monopolistic Practices, Central and Eastern European Legal Studies, London 1998, vol. 1 Ogłódek T., Rola biegłego w postępowaniu przed sądem gospodarczym, Materiały Pierwszej Krajowej Konferencji Biegłych Sądowych, Częstochowa 2003 Okólski M. (red.), Jaki model rynku energii?, URE – Biblioteka Regulatora, Warszawa 2001 Opinia prawna z 9.11.2004 dotycząca art. 5 i 5a projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, Druk sejmowy Nr 3135, www.sejm.gov.pl Palarz H., Prawo energetyczne z komentarzem, Gdańsk 2004 Panasiuk A., Instytucja promesy w prawie polskim, Gl. 1997, Nr 8 Panowicz-Lipska J., Radwański Z., Zobowiązania – część szczegółowa, Warszawa 2004 Patryas W., Definiowanie pojęć prawnych, Poznań 1997 Pismo Prezesa URE do przedsiębiorstw energetycznych uprawnionych do uzyskania świadectw pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnych źródłach energii, Warszawa 15.2.2006 r., BPR-413-15(1)/2006/RT Pokrzywniak J., Uwagi o pojęciu umowy kompleksowej w rozumieniu art. 5 Prawa energetycznego, PUG 2006, Nr 3 Przybysz P., Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 2006 Radwański Z., Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2002 Radwański Z., Zobowiązania – część ogólna, Warszawa 2003 Rozmaryn S., O zasadach ogólnych kodeksu postępowania administracyjnego, PiP 1961, z. 12

XIX