KOMENTARZE BECKA Prawo bankowe

Polecamy nasze publikacje z tej serii: Edward Gniewek (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe

Andrzej Zieliński, Kinga Flaga-Gieruszyńska KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Kodeksowe

Kazimierz Piasecki (red.) KPC. KOMENTARZ, Tom I–III, wyd. 4 Duże Komentarze Becka

Andrzej Zieliński KOSZTY SĄDOWE W SPRAWACH CYWILNYCH. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Becka

Sławomir Cieślak FORMALIZM POSTĘPOWANIA CYWILNEGO Monografie Prawnicze

Maciej Gutowski NIEWAŻNOŚĆ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, wyd. 2 Monografie Prawnicze

www.sklep.beck.pl

Prawo bankowe Komentarz Leszek Mazur adwokat

2. wydanie

WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2008

Propozycja cytowania: L. Mazur, Prawo bankowe. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2008 Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak

© Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk: PERFECT S.A., Warszawa ISBN 978-83-255-0252-2

Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IX

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

XI

Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XVII A. Komentarz Prawo bankowe Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 5

Rozdział 2. Tworzenie i organizacja banków oraz oddziałów i przedstawicielstw banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 12–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Banki państwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 14–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Banki spółdzielcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Banki w formie spółek akcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 21–29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Postępowanie przy tworzeniu banków . . . . . . . . . . . . . . . Art. 30–42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E. Przekształcenie banku państwowego w spółkę akcyjną . . Art. 43–48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

95 95 97 97 103 103 106 106 134 134 156 156

Rozdział 2a. Podejmowanie i prowadzenie działalności przez banki krajowe na terytorium państwa goszczącego oraz przez instytucje kredytowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . Art. 48a–48n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

160 160

Rozdział 3. Rachunki bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 49–62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

176 176 293

V

Spis treści Rozdział 4. Rozliczenia pieniężne przeprowadzane za pośrednictwem banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 63–68 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

374 374

Rozdział 5. Kredyty i pożyczki pieniężne oraz zasady koncentracji zaangażowań . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 69–79c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

413 413 415

Rozdział 6. Gwarancje bankowe, poręczenia i akredytywy . . . Art. 80–88 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

480 480

Rozdział 7. Emisja bankowych papierów wartościowych . . . . . Art. 89–92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

520 520

Rozdział 8. Szczególne obowiązki i uprawnienia banków . . . . . Art. 92a–112b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

536 536

Rozdział 9. Zrzeszanie, łączenie się i podział banków . . . . . . . Art. 113–125 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

645 645

Rozdział 10. Fundusze własne, kapitał wewnętrzny i gospodarka finansowa banków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 126–130 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

655 655

Rozdział 11. Nadzór bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 131–141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

683 683

Rozdział 11a. Nadzór nad oddziałami instytucji kredytowych . Art. 141a–141e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

721 721

Rozdział 11b. Nadzór skonsolidowany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 141f–141l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

728 728

Rozdział 12. Postępowanie naprawcze, banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Postępowanie naprawcze . . . . . . Art. 142–146 . . . . . . . . . . . . B. Likwidacja, przejęcie banku . . . . Art. 147–157e . . . . . . . . . . . C. Upadłość banku . . . . . . . . . . . . Art. 158–169 . . . . . . . . . . . .

upadłość ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........

748 748 748 771 771 794 794

Rozdział 13. Odpowiedzialność cywilna i karna . . . . . . . . . . . . Art. 170–171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

803 803

Rozdział 14. Przepisy przejściowe, zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 172–194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

812 812

VI

likwidacja i .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........

Spis treści B. Wzory B1. Bankowy tytuł egzekucyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B1a. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B2. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji . . . . . . . . . . . . B3. Blokada środków na rachunku bankowym . . . . . . . . . . . B4. Pełnomocnictwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B5. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym (zabezpieczenie spłaty kredytu) . . . . . . . . . . . . . . . . . B6. Umowa rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego . . B7. Umowa rachunku bieżącego/pomocniczego . . . . . . . . . . B8. Umowa rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej . B9. Umowa o kredyt odnawialny w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B10. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – posiadacz rachunku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B11. Wypowiedzenie umowy rachunku bankowego – bank . B12. Gwarancja bankowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B13. Umowa przeniesienia własności rzeczy ruchomej . . . . B14. Umowa przelewu wierzytelności . . . . . . . . . . . . . . . . . B15. Umowa o przystąpienie do długu . . . . . . . . . . . . . . . . B16. Umowa o ustanowienie zastawu na rzeczy ruchomej . . B17. Umowa ustanowienia zastawu rejestrowego na pojeździe mechanicznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B18. Umowa ustanowienia zastawu na wierzytelności pieniężnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B19. Deklaracja wystawcy weksla in blanco . . . . . . . . . . . B20. Deklaracja poręczyciela weksla in blanco . . . . . . . . . B21. Oświadczenie o udzieleniu poręczenia . . . . . . . . . . . . B21a. Oświadczenie banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B22. Oświadczenie współwłaścicieli nieruchomości o ustanowieniu hipoteki na rzecz banku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B23. Wniosek o wpis hipoteki zwykłej i kaucyjnej . . . . . . . B24. Wniosek o wpis hipoteki przymusowej . . . . . . . . . . . . B25. Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego . . . B26. Wniosek o wyjawnienie majątku . . . . . . . . . . . . . . . . B27. Wniosek o przejęcie na własność nieruchomości dłużnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B28. Wniosek o wydanie postanowienia o przysądzeniu własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B29. Wniosek o stwierdzenie nabycie praw do spadku . . . . . B30. Zarzuty przeciwko planowi podziału . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

821 822 824 825 827 829 831 836 842 845 851 852 853 854 859 862 865 868 873 875 877 879 881 882 884 886 888 889 891 892 893 895 897

VII

Przedmowa Od XIII w., kiedy to we Florencji powstały pierwsze wielkie domy bankowe, banki stały się jednym z najważniejszych elementów prawidłowo rozwijającej się gospodarki. Rola banków z upływem czasu wzrastała, albowiem obrót pieniężny oraz dysponowanie środkami umożliwiającymi prowadzenie szeroko zakrojonej polityki inwestycyjnej wywierały olbrzymi wpływ na system gospodarczy państw i decydowały o ich zamożności. Znaczenie gospodarcze banków trudne jest zatem do przecenienia. Niemniej jednak równie ważna wydaje się być rola banków jako podmiotów zaufania publicznego. Stwierdzenie, że coś jest „pewne jak w banku” nie powinno tracić swojej aktualności również dzisiaj. Banki, dysponujące określonymi przywilejami prawnymi, powinny zmierzać nie tylko do osiągania jak najlepszych wyników finansowych, lecz przede wszystkim tworzyć uzasadnione przekonanie, iż jednym z podstawowych celów ich działania jest ochrona interesów ich klientów. Tylko wówczas bank będzie rzeczywiście instytucją zaufania publicznego. Wtedy też dosyć szerokie przywileje prawne banków znajdą swoje uzasadnienie praktyczne a system prawa bankowego w Polsce nie musi być krytykowany lecz może stać się pewnym modelem obrazującym jedną z możliwości prawnej regulacji tworzenia i działalności banków. Gruntowna reforma Prawa bankowego, która realizowana jest od maja 2004 r. powoduje, iż ciągle brak jest należytego dystansu do nowych uregulowań oraz oceny ich funkcjonowania w dłuższej praktyce. Niemniej jednak członkostwo Polski w Unii Europejskiej i konieczność wdrożenia regulacji unijnych oraz praktyka stosowania przepisów ustawy i jej niedoskonałości w wielu zakresach powodowały, iż tak szeroka nowelizacja Prawa bankowego była konieczna i będzie zapewne nadal kontynuowana. Zmienione instyIX

Przedmowa

tucje prawne oraz uregulowania stały się jednak w części zagadnieniami kluczowymi dla stosowania ustawy w praktyce a zatem próba ich przybliżenia i merytorycznej oceny jest konieczna choć trudna. Niniejszy komentarz przeznaczony jest głównie dla praktyków, stosujących na co dzień prawo bankowe. W związku z tym głównym zamiarem autora było przedstawienie możliwie najszerszego spektrum poglądów i opinii na temat instytucji prawa bankowego, jakie zostały zaprezentowane w nauce prawa. Autor ma również nadzieję, iż doświadczenie związane z zatrudnieniem w instytucjach bankowych oraz stosowaniem przepisów ustawy w ramach postępowań sądowych spowodowało, iż komentarz koncentruje się na ważnych zagadnieniach spornych, kontrowersyjnych, najczęściej pojawiających się podczas stosowania przepisów ustawy. Z tego też względu znajdują się w nim wzory umów i oświadczeń stosowanych najczęściej w praktyce bankowej oraz dosyć szerokie odniesienia do prawa wekslowego, czekowego, dewizowego, ksiąg wieczystych i hipoteki oraz zagadnień procesowych (zwłaszcza egzekucyjnych), które z prawem bankowym są niezwykle blisko związane i częstokroć warunkują jego prawidłowe i skuteczne stosowanie. Jastrzębie Zdrój, sierpień 2008 r.

X

Leszek Mazur

Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EgzAdmU . . . . . . . ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.) ElektrIPU . . . . . . . . ustawa z 12.9.2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz.U. Nr 169, poz. 1385 ze zm.) FinPublU . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) FundInwU . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KredytKonsumU . . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) XI

Wykaz skrótów

KWU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) NBPU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o Narodowym Banku Polskim (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 1, poz. 2 ze zm.) ObrInstrFinU . . . . . ustawa z 29.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorgaznizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.) OrdPodU . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PrBank . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrCzek . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrGosp . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrOchrKonsum . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrSpółdz . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) XII

Wykaz skrótów

RachunkU . . . . . . . . ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) SwobDziałGospU . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) 2. Organy orzekające NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN(7) . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny 3. Czasopisma Apel.W-wa . . . . . . . Apelacja – Sąd Apelacyjny w Warszawie Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego BSN . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw GSP . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze KPP . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego M.P. . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy NP . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego OSA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacji Białostockiej OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa OSNP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zbiór Urzędowy. Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1.7.1994 r.) XIII

Wykaz skrótów

OSP . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PE . . . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji PES . . . . . . . . . . . . Problemy Egzekucji Sądowej PG . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne PKS . . . . . . . . . . . . Poradnia Komornika Sądowego PP . . . . . . . . . . . . . . Prawo Pracy PPE . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPW . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. . . . . . . . . Prawo Gospodarcze Pr. i Med. . . . . . . . . Prawo i Medycyna Pr. Sp. . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . Prokuratura i Prawo Przegl. Pod. . . . . . . Przegląd Podatkowy PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. . . . . . . . . . . . Radca Prawny Rej. . . . . . . . . . . . . . Rejent RPEiS . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. . . . . . . . . . Rzeczpospolita Sam. Ter. . . . . . . . . Samorząd Terytorialny SC . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne Sł. Prac. . . . . . . . . . Służba Pracownicza SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny St.Pr.Pr.Pol.Społ. . . Studia z zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej TPP . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego XIV

Wykaz skrótów

UE . . . . . . . . . . . . . Unia Europejska Wok. . . . . . . . . . . . . Wokanda WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . artykuł b.p.w. . . . . . . . . . . . bankowe papiery wartościowe b.t.e. . . . . . . . . . . . . bankowy tytuł egzekucyjny cyt. . . . . . . . . . . . . . cytowany (a, e) Dz.U. . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EEA . . . . . . . . . . . . Europejski Obszar Gospodarczy GINB . . . . . . . . . . . Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego GSP . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GUS . . . . . . . . . . . . Główny Urząd Statystyczny KNB . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Bankowego KNF . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego KRS . . . . . . . . . . . . Krajowy Rejestr Sądowy M.P. . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MF . . . . . . . . . . . . . Minister Finansów MIH . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Izba Handlowa nast. . . . . . . . . . . . . następny (a, e) NBP . . . . . . . . . . . . Narodowy Bank Polski niepubl. . . . . . . . . . niepublikowany (a, e) OECD . . . . . . . . . . Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONSA . . . . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego pkt . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . postanowienie poz. . . . . . . . . . . . . pozycja red. . . . . . . . . . . . . . redakcja RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów rozp. . . . . . . . . . . . . rozporządzenie s. . . . . . . . . . . . . . . . strona XV

Wykaz skrótów

t. . . . . . . . . . . . . . . . tom t.j. . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity tj. . . . . . . . . . . . . . . to jest uchw. . . . . . . . . . . . uchwała ust. . . . . . . . . . . . . ustęp uw. . . . . . . . . . . . . . uwagi ww. . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (a, e) wyd. . . . . . . . . . . . . wydanie wyr. . . . . . . . . . . . . wyrok z. . . . . . . . . . . . . . . zeszyt zd. . . . . . . . . . . . . . zdanie ze zm. . . . . . . . . . . ze zmianami ZUS . . . . . . . . . . . . Zakład Ubezpieczeń Społecznych

XVI

Bibliografia Adamiak B., Postępowanie egzekucyjne przed organami samorządu terytorialnego, ST 1991, Nr 5. Adamus R., Skutki upadłości i postępowania naprawczego dla wybranych umów bankowych, PB 2004, Nr 3. Aleksandrowicz M., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych – zagadnienia prawne i podatkowe, Gl. 2004, Nr 12. Allerhand M., Prawo upadłościowe, Bielsko-Biała 1991. Ambrożuk D., Glosa do wyr. SN z 26.7.2001 r., II CKN 1269/00, PiP 2003, Nr 1. Armata M., Glosa do uchw. SN z 16.12.1998 r., III CZP 50/98, PS 1999, Nr 6. Babiarz P., Dopuszczalność zlecania przez bank wykonywania niektórych czynności podmiotom zewnętrznym, MoP 2000, Nr 10. Babiarz P., Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych – praktyczne problemy banków, MoP 2004, Nr 14. Babiarz P., Siła wyższa w banku, MoP 2001, Nr 4. Babiarz P., Korzystniejsze warunki w umowach z klientami powiązanymi z bankiem, MoP 2001, Nr 11. Babiarz P., Ciepiela I., Dorosz P., Jaroński P., Kondracka A., Kukulski J., Machnij M., Malinowski P., Mysłowski M., Niezbecka E., Okła M., Pluta I., Pyka A., Skiba R., Trocka-Sosińska R., Ździeborski R., Praktyka bankowa. Edycja 2000, Warszawa 2000. Babicki W., Tomczak-Górlikowska M., Między tajemnicą a rozsądkiem, Rzeczp. 2002, Nr 2. Bajor B., Spółka akcyjna jako forma prawno-organizacyjna banku, SP 2001, Nr 3–4. Banaszczyk Z., Granecki P., O istocie należytej staranności, Pal. 2002, Nr 7–8. XVII

Bibliografia

Bańka J., Żółw H., Nie taki rachunek bankowy straszny, Rzeczp. 2004, Nr 10. Bańka J., Opłata za wypłatę gotówkową jest dozwolona, Rzeczp. 2006, Nr 8. Bańka J., Przetwarzanie przez banki informacji o wygasłych zobowiązaniach konsumentów, PB 2005, Nr 9. Barczak A., Odpowiedzialność na zasadzie ryzyka na przykładzie art. 435 k.c. Wybrane problemy, TPP 2000, Nr 1–2. Bączyk K., Glosa do wyr. SN z 16.2.2001 r., IV CKN 244/00, OSP 2002, Nr 3. Bączyk M., Fojcik-Mastalska E. (red.), Góral L., Ofiarski Z., Pisuliński J., Pyzioł W., Prawo bankowe. Komentarz, Warszawa 2002. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 11.7.2000 r., III CZP 22/00, PB 2001, Nr 3. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 30.9.1996 r., III CZP 85/96, PB 1997, Nr 1. Bączyk M., Glosa do wyr. SN z 23.2.2001 r., II CKN 403/00, PB 2001, Nr 9. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 24.6.1992 r., III CZP 78/92, PiP 1993, Nr 4. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 22.12.1979 r., III CZP 27/79, NP 1981, Nr 2. Bączyk M., Glosa do wyr. SN z 18.6.1997 r., II CKN 207/97, PB 1998, Nr 2. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 5.5.1993 r., III CZP 54/93, PB 1994, Nr 4. Bączyk M., Glosa do wyr. SN z 15.12.2000 r., IV CKN 197/00, PB 2001, Nr 7–8. Bączyk M., Glosa do post. SN z 16.3.1994 r., II CRN 12/94, PB 1994, Nr 4. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 20.7.1999 r., III CZP 14/99, OSP 2000, Nr 3. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 11.4.2000 r., III CZP 42/99, PB 2001, Nr 2. Bączyk M., Glosa do uchw. SN z 26.1.1999 r., III CZP 55/98, PB 1999, Nr 4. XVIII

Bibliografia

Bączyk M., Glosa do post. SN z 26.8.1999 r., III CA 4/99, PB 2000, Nr 3. Bączyk M., Łączenie się banków w formie spółek akcyjnych. Nowe regulacje prawne i nowe wątpliwości interpretacyjne, PB 2001, Nr 2. Bączyk M., Sytuacja prawna kontrahenta instytucji niebankowej w świetle przepisu art. 170 PrBank, PB 1999, Nr 3. Bączyk M., Kiedy jest potrzebne zezwolenie KNB? W sprawie interpretacji przepisu art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 1 PrBank, PB 2000, Nr 2. Bączyk M., Poręczenie w świetle przepisów Prawa bankowego z 1997 r., PB 1998, Nr 2. Bączyk M., Potrącenia dokonywane przez likwidatora w toku postępowania likwidacyjnego instytucji bankowej. Problem zakresu zastosowania przepisu art. 155 ust. 1 PrBank, PB 2000, Nr 4. Bączyk M., Czy bankowy tytuł egzekucyjny może być skutecznie wystawiony bez spełnienia wymagań określonych w art. 96–98 PrBank?, PB 2001, Nr 4. Bączyk M., Zagadnienie sposobu określania maksymalnej kwoty egzekucji banku w oświadczeniu egzekucyjnym dłużnika, PB 1999, Nr 5. Bączyk M., Problematyka regulatorów umów bankowych w ustawodawstwie polskim, NP 1990, Nr 7–9. Bączyk M., Zagadnienie dostępu pełnomocnika do informacji objętych tajemnicą bankową, PB 1999, Nr 2. Bączyk M., Glosa do wyr. SN z 11.1.2006 r., III CK 325/05, PB 2006, Nr 11. Bączyk M., Glosa do wyr. SN z 15.12.2005 r., V CK 425/05, PB 2006, Nr 10. Bączyk M., Odpowiedzialność prawna poręczyciela, Toruń 1982, Bąk R., Potrącenie z zajętego rachunku bankowego, PB 2004, Nr 1. Bełza L., Odpowiedzialność za szkody wyrządzone w ramach czynów niedozwolonych przy wykonywaniu powierzonej czynności w świetle teorii związku przyczynowego, PS 1996, Nr 7–8. Belina A., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy w świetle Prawa bankowego, Gl. 1998, Nr 10. XIX