Kamery termowizyjne Fluke Ti25 i Ti10

Kamery termowizyjne Fluke Ti25 i Ti10 Doskona e przyrz!dy do rozwi!zywania problemów i konserwacji Technologia IR-Fusion® – obrazy wykonane w podczerw...
1 downloads 1 Views 713KB Size
Kamery termowizyjne Fluke Ti25 i Ti10 Doskona e przyrz!dy do rozwi!zywania problemów i konserwacji Technologia IR-Fusion® – obrazy wykonane w podczerwieni i w pa mie wiat!a widzialnego na!o"one na siebie pozwalaj# na !atwy wgl#d w zagadnienie Solidne, niezawodne i !atwe w u"yciu… wszystko, czego oczekujesz od Þrmy Fluke Modele dostosowane do wszelkich zastosowa$ i mo"liwo ci Þnansowych

Znajd% to, napraw to, szybko! Uniwersalno#$ termograÞi

Zastosowanie Zmiany temperatury mog# sygnalizowa% problemy w wielu dziedzinach, z którymi mamy codzienny kontakt. Zaliczaj# si& do nich:Wewn"trzne uk ady dystrybucji energii elektrycznej (Aparatura rozdzielcza, panele, sterowniki, bezpieczniki, transformatory, odbiorniki, o wietlenie, przewody, szyny napowietrzne, centra sterowania silnikami)

• Silniki, pompy i urz!dzenia mechaniczne (Silniki elektryczne i generatory, pompy, spr&"arki, parowniki, !o"yska, z!#cza, skrzynie przek!adniowe, uszczelki/ uszczelnienia, pasy, rolki, wy!#czniki) • Urz!dzenia procesowe (Zbiorniki i pojemniki, rury, zawory i separatory, d!awiki, izolacja) • Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja / ch odnictwo (klimatyzatory, zespo!y grzewcze, zespo!y do uzdatniania powietrza, zespo!y ch!odnicze) • Zewn"trzne uk ady dystrybucji energii elektrycznej przemys owe (Transformatory, izolatory przepustowe, izolatory, linie przesy!owe, inne przewody, po!#czenia serwisowe, wy!#czniki, baterie kondensatorów)

2

TermograÞa to bezkontaktowa technologia pozwalaj!ca na okre#lanie temperatury z bezpiecznej odleg o#ci poprzez pomiar d ugo#ci fali promieniowania podczerwonego. Kamera termowizyjna wy wietla obraz, na którym ró"ne temperatury s# przedstawione za pomoc# ró"nych kolorów. Taki obraz umo"liwia szybk# i !atw# ocen& wizualn# temperatury powierzchniowej i okre lenie gor#cych punktów. Gor#ce punkty lub wzrost temperatury cz&sto wskazuj# istniej#cy problem lub zbli"aj#c# si& usterk&. Jeszcze do niedawna kamery termowizyjne by!y bardzo z!o"onymi i drogimi urz#dzeniami, co sprawia!o, "e by!y u"ywane g!ównie przez specjalistów zajmuj#cych si& termograÞ#. Na szcz& cie bie"#cy post&p technologiczny i rozwój my li technicznej w Þrmie Fluke pozwoli!y nie tylko na obni"enie kosztów, ale równie" u!atwi!y u"ywanie kamer termowizyjnych i uczyni!y je praktycznym przyrz#dem do codziennego rozwi#zywania problemów w ci&"kich warunkach pracy.

Zbyt niski poziom zawarto ci zbiornika

Nietypowy, nierównomierny rozk!ad temperatury na silniku

Moc diagnostyczna - dane ukryte za obrazem Wszystkie kamery termowizyjne Þrmy Fluke s# w pe!ni radiometryczne. Oprócz przedstawienia ró"nic temperatury w formie graÞcznej, kamery termowizyjne mierz# i zapisuj# temperatur& panuj#c# w ka"dym punkcie obrazu. Wszystkie punkty danych mog# by% ponownie wywo!ane i u"yte do szczegó!owej analizy potencjalnego problemu lub monitorowania trendów dla wybranego miejsca w funkcji czasu.

Przegrzana pokrywa !o"yska

Pracuj#c w zak!adzie przemys!owym, elektrycznym czy komercyjnym mo"na !atwo i szybko sprawdzi% czy i gdzie wyst&puj# problemy, nawet zanim pojawi si& konieczno % dokonania pomiaru stykowego.

Nierównomierny rozk!ad obci#"enia trójfazowej aparatury rozdzielczej

IR-Fusion - Wiele trybów podgl!du Szybka identyfikacja problemów jest mo&liwa dzi"ki ró&nym trybom podgl!du – u&ytkownik wybiera tryb najlepiej nadaj!cy si" do danej sytuacji. W niektórych modelach nie s! zainstalowane wszystkie tryby podgl!du, ale wszystkie tryby s! dost"pne do ogl!dania i analizy obrazu przy u&yciu za !czonego, bezp atnego oprogramowania SmartView™.

Technologia IR-Fusion®* Zobacz wszystko na dwa sposoby - Obrazy wykonane w podczerwieni i w pa#mie #wiat a widzialnego na o&one na siebie umo&liwiaj! szybsze i atwiejsze odczytanie kluczowych informacji - tradycyjne obrazy wykonane w podczerwieni ju& nie s! wystarczaj!ce. Technologia IR-Fusion® (aktualnie w trakcie rejestracji patentu) zapewnia wykonywanie zdj&cia cyfrowego jednocze nie z rejestracj# obrazu w podczerwieni i !#czy je w jeden obraz, dzi&ki czemu analiza obrazu zarejestrowanego w podczerwieni jest du"o !atwiejsza. Obrazy o jako ci podwy"szonej za pomoc# technologii IR-Fusion pomagaj# w identyfikacji oraz raportowaniu podejrzanych lub wadliwych elementów i umo"liwiaj# dokonanie naprawy oraz udowodnienie, "e problem zosta! rozwi#zany.

Pe ny (tradycyjny) obraz w podczerwieni Pe!noekranowy obraz wykonany w podczerwieni pozwala dostrzec maksymaln# ilo % szczegó!ów.

Pe ny obraz widzialny (wykonany w pa#mie #wiat a widzialnego) Zdj&cie cyfrowe, identyczne jak ne Zwyk!ym Zwyk Z k! ym zdj&cia wykonywane aparatem cyfrowym. (Tylko w oprogramowaniu)

Automatyczne nak adanie Obrazy wykonane w podczerwieni i w pa mie wiat!a widzialnego, na!o"one na siebie, umo"liwiaj# optymalny podgl#d. 'atwe w u"yciu opcje menu umo"liwiaj# dost&p do ró"nych opcji nak!adania, od pe!nego obrazu w podczerwieni do pe!nego obrazu widzialnego. Automatyczne nak!adanie zapewnia szczegó!owy obraz, pomagaj#cy precyzyjnie zlokalizowa% problemy z odniesieniem do obrazu wykonanego w pa mie wiat!a widzialnego. Pomaga te" w lepszym ustawieniu ostro ci obrazu.

Obraz w obrazie Tworzy okienko obrazu zarejestrowanego w podczerwieni, otoczonego ramk# obrazu zarejestrowanego w pa mie wiat!a widzialnego, u!atwiaj#c identyfikowanie problemów przy jednoczesnym zachowaniu otaczaj#cej ramki, stanowi#cej punkt odniesienia.

Alarm podczerwieni/koloru W podczerwieni wy wietla wy!#cznie temperatury wy"sze, ni"sze lub mieszcz#ce si& pomi&dzy warto ciami zdefiniowanymi przez u"ytkownika, a wszystko inne jako obraz wykonany w pa mie wiat!a widzialnego. (Tylko w oprogramowaniu) *Technologia IR-Fusion firmy Fluke (aktualnie w trakcie rejestracji patentu) automatycznie !czy obrazy wykonane w podczerwieni z obrazami wykonanymi w pa#mie #wiat a widzialnego. Niepotrzebny jest dodatkowy aparat cyfrowy ani po#wi"canie czasu i energii na oddzielne zajmowanie si" obrazami wykonanymi w podczerwieni i w pa#mie #wiat a widzialnego. Technologia IR-Fusion !czy oba obrazy, wi"c zarz!dzanie nimi nie wymaga wysi ku.

3

Doskona e kamery termowizyjne do codziennego rozwi!zywania problemów Kamery termowizyjne Fluke Ti25 i Ti10 to doskona e przyrz!dy, które powinny poszerzy$ arsena narz"dzi stosowanych do rozwi!zywania problemów. Te wysokiej klasy, w pe ni radiometryczne kamery, dostosowane do pracy w trudnych warunkach, s! idealne do rozwi!zywania problemów w instalacjach elektrycznych, urz!dzeniach elektromechanicznych, urz!dzeniach grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i innych.

Ulepszone mo"liwo ci wykrywania problemów i przeprowadzania analizy dzi&ki technologii IR-Fusion®. Wystarczy po prostu szybko przej % przez ró"ne tryby podgl#du, aby lepiej zlokalizowa% obserwowane obszary w trybie Pe!nego obrazu w podczerwieni lub Automatycznego nak!adania obrazów wykonanych w podczerwieni na obrazy wykonane w pa mie wiat!a widzialnego. Zoptymalizowane pod k#tem pracy w terenie, w trudnych warunkach. - Zaprojektowane i przetestowane tak, aby wytrzymywa% upadek z wysoko ci 2 metrów – czy pami&tasz, kiedy po raz ostatni upu ci!e narz&dzie? - Odporne na kurz i wod& – stopie$ ochrony IP54. - Innowacyjna, ochronna nasadka obiektywu zabezpiecza obiektyw, gdy kamera nie jest u"ywana. Nasadka jest solidnie przymocowana i nie przeszkadza podczas rejestrowania obrazów. - Dzia!aj# w temperaturach otoczenia tak niskich jak -10ºC i tak wysokich jak +50ºC, a kamera Ti25 dokonuje pomiaru do 350ºCZapewniaj# czyste, dok!adne obrazy, niezb&dne do szybkiego znalezienia problemów. - Dzi&ki doskona!ej czu!o ci termicznej (NETD) identyÞkuj# nawet ma!e ró"nice temperatury, które mog# sygnalizowa% problem.

4

- Wysokowydajny czujnik niskoszumowy zapewnia obraz o wysokiej jako ci i stabilne odczyty temperatury. - Nawet najdrobniejsze szczegó!y s# widoczne na du"ym, szerokoekranowym, kolorowym wy wietlaczu LCD w standardzie VGA.Intuicyjne menu, sk!adaj#ce si& z trzech przycisków… do poruszania si& wystarczy naci ni&cie kciukiem.Nie trzeba nosi% papieru i d!ugopisu wszelkie uwagi mo"na nagra% u"ywaj#c kamery. Adnotacje g!osowe mog# by% nagrywane dla ka"dego rejestrowanego obrazu. Komentarze g!osowe s# zachowywane wraz z pojedynczymi obrazami, umo"liwiaj#c odtworzenie w przysz!o ci (wy!#cznie Ti25).Kamery mog# przechowywa% ponad 3000 obrazów graÞcznych (w formacie .bmp) do sporz#dzania raportów w programie Microsoft Word® i innych, lub 1200 obrazów IR-Fusion, sk!adaj#cych si& z obrazu termicznego, obrazu w pa mie wiat!a widzialnego, danych temperatury i nagranych komentarzy g!osowych do raportowania i analizy. Dane s# zapisywane na do!#czonej karcie pami&ci SD o pojemno ci 2 GB.

Obiektyw kamery pracuj#cej w pa mie wiat!a widzialnego

G!o nik do nia d!awiku i odtwarzania adnotacji g!osowych

Ochronna nasadka obiektywu

Du"y wy wietlacz LCD, zorientowany poziomo Gniazdo karty pami&ci SD

Mikrofon do rejestracji adnotacji g!osowych Picture-in-Picture (Obraz-w-obrazie), wy!#cznie obraz zarejestrowany w podczerwieni lub !#czony obraz o wysokiej jako ci

'atwe w obs!udze menu, sk!adaj#ce si& z trzech przycisków Przej ciówka do pod!#czenia zasilacza sieciowego Obiektyw kamery termowizyjnej Pokr&t!o do regulacji ostro ci Przycisk do dokonywania rejestracji obrazu

Solidna, wytrzymuje upadek z wysoko ci 2 m. Pasek na nadgarstek (mo"liwo % dostosowania do obs!ugi przez osoby prawo- lub lewor&czne)

Do ka&dej kamery termowizyjnej firmy Fluke do !czone jest oprogramowanie Fluke SmartView™ • Pot&"ny, modu!owy zestaw narz&dzi programowych, s!u"#cy do ogl#dania, sporz#dzania adnotacji, edytowania i analizowania obrazów wykonanych w podczerwieni. • Umo"liwia generowanie dostosowanych do oczekiwa$ klienta i profesjonalnie wygl#daj#cych raportów w kilku krokach. • Dzi&ki pe!nemu wsparciu ze strony technologii IR-Fusion mo"na edytowa% obrazy w pi&ciu trybach podgl#du.

Wymagania systemowe oprogramowania SmartView • System Windows® 2000 SP4 z pakietem aktualizacyjnym Update Rollup 1/XP SP2/Vista • Przegl#darka internetowa do rejestracji produktu. • Internet Explorer 5.0 lub nowszy; Netscape® 5.0 lub nowszy • Co najmniej 500 MB wolnego miejsca na dysku, nie licz#c przestrzeni wymaganej przez przegl#dark& • Monitor kolorowy z matryc# sze ciobitow#, o rozdzielczo ci 800 x 600 lub wy"szej • Drukarka kolorowa do wydruku obrazów • Nap&d CD-ROM (do instalacji oprogramowania SmartView)

5

Wyja#nienie terminologii stosowanej w termograÞi Paleta - Kolorystyczne odpowiedniki temperatur (skali temperatur) na wy wietlanym obrazie. Poszczególne palety kolorów odpowiadaj# osobistym preferencjom lub optymalizuj# jako % obrazu przy ró"nych zastosowaniach i/lub problemach. Rozdzielczo#$ matrycy - podobnie jak w aparatach cyfrowych, rozdzielczo % matrycy oznacza ilo % punktów, z których sk!ada si& obraz wykonany kamer# termowizyjn#. Rozdzielczo % matrycy 160 x 120 oznacza, "e przy ka"dym pomiarze zostaje zarejestrowane i wy wietlone ponad 19 000 punktów pomiaru. Je"eli kamera jest w pe!ni radiometryczna, dokonuje rzeczywistego pomiaru i zapisu wszystkich punktów sk!adaj#cych si& na obraz. Pole widzenia (FOV) - Pokazuje, co w danym momencie jest widziane lub mierzone przez kamer& termowizyjn#. Po!#czenie specyÞkacji pola widzenia i odleg!o ci od mierzonego obiektu okre la, która powierzchnia lub cz& % obiektu b&dzie mierzona. Kalkulator pola widzenia, dost&pny na stronie www.ßuke. eu/ti pomaga dokona% oblicze$ przy innych odleg!o ciach. Czu o#$ termiczna - Okre la najmniejsz# ró"nic& temperatury, która mo"e by% zmierzona/ wy wietlona na obrazie. Zasadniczo jest to maksymalna rozdzielczo % obrazu, okre lana jako NETD (ró"nica temperatury równowa"na szumowi). Regulacja emisyjno#ci - Wszystkie powierzchnie emituj# energi& widzialn# w podczerwieni lub ciep!o. Poziom emisji zmienia si& zale"nie od powierzchni i jest okre lany terminem „emisyjno %”. Powierzchnie i materia!y pokryte farb# maj# zazwyczaj wysok# emisyjno %, podczas gdy polerowane aluminium ma nisk# emisyjno %. Tabela emisyjno ci ró"nych materia!ów znajduje si& na stronie www. ßuke.eu/ti. Aby dok!adnie zmierzy% temperatur& materia!u, konieczne jest wzi&cie pod uwag& jego emisyjno ci. Rozpi"to#$ - Warto ci temperatury, które mog# by% zmierzone przy uprzednio wybranym zakresie. Regulacja rozpi&to ci pozwala na zobaczenie mniejszych ró"nic temperatury (lub kontrastów) na zarejestrowanym obrazie. Przy optymalnej rozpi&to ci kamera pokazuje na obrazie 256 ró"nych odcieni koloru.

6

Metaliczny !uk

Niebieskoczerwona

Du"y kontrast

Bursztynowa

Gor#cy metal

Skala szaro ci

Parametry techniczne Fluke Ti25

Fluke Ti10

Dane dotycz!ce termografii Pole widzenia (FOV) 23º w poziomie x 17º w pionie Rozdzielczo#$ przestrzenna (IFOV) 2.5 mrad Minimalna odleg o#$ pomiaru 15 cm Czu o#$ termiczna (NETD) ≤ 0.1 °C przy 30 °C (100 mK) ≤ 0.2 °C przy 30 °C (200 mK) Minimalna rozpi"to#$ (Automatycznie/R"cznie) 5 °C/2.5 °C 10 °C/5 °C Regulacja ostro#ci R&cznie Wielko#$ detektora 160 x 120 Dane dotycz!ce obrazów w pa#mie #wiat a widzialnego Minimalna odleg o#$ pomiaru 46 cm Obraz-w-obrazie (Poziom nak!adania obrazów jest wybierany przez Tryby sterowania z poziomu kamery Pe!ny obraz-w-obrazie i Pe!ny obraz w u"ytkownika pomi&dzy maksymalnym, rednim i minimalnym) oraz Pe!ny podczerwieni obraz w podczerwieni (Poziom nak!adania obrazów jest wybierany przez u"ytkownika pomi&dzy maksymalnym, rednim i minimalnym)

Kamera rejestruj!ca obraz w pa#mie #wiat a widzialnego Pomiar temperatury Zakres temperatury Dok adno#$ Tryby pomiaru Regulacja emisyjno#ci na ekranie Wy#wietlanie obrazów Wy#wietlacz cyfrowy Pod#wietlenie wy#wietlacza LCD Palety kolorów Przechowywanie danych i obrazów W pe ni radiometryczne No#nik danych Obs ugiwane formaty plików Rejestrator notatek g osowych (adnotacje g osowe)

Oprogramowanie Przyciski sterowania i regulacja Przyciski ustawie' Wybór j"zyka Przyciski sterowania obrazem Wska%niki ekranowe

640 x 480 pikseli, pe!ny kolor -20ûC do +350ûC, 2 zakresy ±2°C lub 2% (wy"sza z dwóch warto ci) Punkt centralny oraz znaczniki gor#ca i zimna Tak

-20ûC do +250ûC ±5°C lub 5% (wy"sza z dwóch warto ci) Punkt centralny Nie

9,1 cm (3,6”) poziomy, kolorowy, tryb VGA (640x480) LCD Wybór poziomu jasno ci lub automatycznie Metaliczny !uk, niebiesko-czerwona, du"y Metaliczny !uk, niebiesko-czerwona, du"y kontrast, bursztyn, gor#cy metal, skala szaro ci kontrast, skala szaro ci Tak Karta pami&ci SD o pojemno ci 2 GB umo"liwia zapisanie do 3000 obrazów wykonanych w podczerwieni w formacie .bmp lub 1200 obrazów IR-Fusion w formacie .IS2 Eksport do JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF EXIF, i EMF Tak Nie SmartView; oprogramowanie do pe!nej analizy i raportowania w zestawie Data/godzina,ûC/ûF, j&zyk, emisyjno %, gor#ce Data/godzina,ûC/ûF, j&zyk i zimne punkty na obrazie angielski, niemiecki, francuski, hiszpa$ski, portugalski, w!oski, szwedzki, fi$ski, rosyjski, czeski, polski, turecki, chi$ski uproszczony, chi$ski tradycyjny, korea$ski, japo$ski P!ynne skalowanie automatyczne i r&czne Stan akumulatora, zegar czasu rzeczywistego i temperatura w punkcie centralnym, wskazania zakresu i rozpi&to ci oraz ustawialny alarm informuj#cy o przekroczeniu warto ci granicznych

Zasilanie Rodzaj baterii Akumulator wewn&trzny (w komplecie) Czas pracy na bateriach 3 do 4 godzin ci#g!ej pracy (adowanie akumulatora 2 godziny przy u"yciu !adowarki sieciowej lub samochodowej (akumulator !aduje si& podczas pracy) Zasilanie pr!dem przemiennym Zasilacz/!adowarka sieciowa 110/230 V pr#du przemiennego, 50/60Hz Oszcz"dzanie energii Automatyczne wy!#czanie i tryby u pienia (wybór przez u"ytkownika) Projekt uwzgl"dniaj!cy wymogi mechaniki i #rodowiska Temperatura eksploatacji -10 °C do +50 °C Temperatura przechowywania Wilgotno#$ wzgl"dna Odporno#$ na kurz i wod" Test upadku z wysoko#ci 2 m Ochronna nasadka obiektywu Masa (z akumulatorem) Wielko#$ kamery (wys. x szer. x d .) Inne dane Gwarancja EN 61010-1 wydanie 2 i EN61326-1

-20 °C do +50 °C Praca i przechowywanie przy wilgotno ci od 10% do 90%, bez kondensacji IP54 Tak Tak 1.2 kg 267 mm x 127 mm x 152 mm 2 lata Tak

7