SYSTEMY IP VIDEO kamery IP oraz otwarte platformy systemowe

SYSTEMY IP (KAMERY IP-SYSTEM seria 1093, IP-PRO ORAZ HD-PRO) Systemy kamer IP-SYSTEM seria 1093, IP-PRO oraz HD-PRO to doskona³a alternatywa IP video dla tradycyjnych systemów analogowych. Wykorzystuj¹c strukturê sieci komputerowej, zastosowanie systemu IP obni¿a koszty instalacji zapewniaj¹c zdecydowanie wiêksz¹ funkcjonalnoœæ, poprawê jakoœci obrazu standardowej rozdzielczoœci (SD) a tak¿e daje mo¿liwoœæ uzyskania obrazu wysokiej rozdzielczoœci (HD). System IP daje równie¿ mo¿liwoœæ bardziej zaawansowanego zarz¹dzania, zapewniaj¹c swobodny przep³yw danych dla wielu u¿ytkowników oraz wprowadza funkcjonalnoœæ zaawansowanej analizy obrazu. Systemy IP dedykowane s¹ do monitorowania obiektów sportowych, przemys³owych, kompleksów budynków, centrów handlowych i akademickich, mog¹ byæ wykorzystywane w monitoringach miejskich, na dworcach w szpitalach, muzeach, itp. Wszêdzie tam gdzie obok wysokiej jakoœci obrazu niezbêdna jest równie¿ ³atwoœæ zarz¹dzania systemem. .

Kamera IP WIFI Kamera PTZ IP HD

Kamera PTZ + videoserver IP Rejestrator IP

Rejestrator hybrydowy (rejestracja kamer analogowych oraz IP)

.......... Kamery IP

L A N / W A N

Stanowiska rejestracji dla kamer i serwerów IP Zintegrowane zarz¹dzanie systemem dla urz¹dzeñ IP oraz rejestratorów hybrydowych i IP

Serwery Serwery z macierz¹ aktywn¹, NAS oraz iSCSI

Urz¹dzenia mobilne (iPhone, Windows Mobile, Android i inne)

Na system IP sk³adaj¹ siê: g³owice szybkoobrotowe IP standardowej (SD) i wysokiej (HD) rozdzielczoœci, kamery IP (SD, HD oraz megapixelowe), serwery IP, rejestratory IP oraz rejestratory Hybrydowe (umo¿liwiaj¹ce np. integracjê ju¿ istniej¹cych systemów analogowych z nowopowstaj¹cymi systemami IP). . W zale¿noœci od modelu kamery IP mog¹ wysy³aæ obraz z wysok¹ rozdzielczoœci¹ korzystaj¹c z kompresji H.264, MPEG-4 lub MPEG. Razem z obrazem mo¿liwe jest transmitowanie dŸwiêku z jakoœci¹ umo¿liwiaj¹c¹ wykorzystanie systemu w ramach monitoringu imprez masowych (na stadionach, halach sportowych i w imprezach otwartych). Seria kamer HD-PRO posiada wbudowane z³¹cze kart MicroSD na których rejestracja jest mo¿liwa nawet w przypadku ca³kowitego braku po³¹czenia kamery z sieci¹ komputerow¹. . Do ka¿dej serii kamer IP proponowane s¹ darmowe aplikacje (NVM+, NVR-PRO oraz CMS) oferuj¹ce podstawow¹ funkcjonalnoœæ systemu. Zaawansowane funkcje zarz¹dzania systemem, analizy obrazu lub integracji z zewnêtrznymi systemami (np. kontroli dostêpu czy automatyki) dostêpne s¹ w oprogramowaniu p³atnym. Kamery IP-SYSTEM seria 1093, IP-PRO oraz HD-PRO wspó³pracuj¹ z takimi platformami programowymi jak NUUO, NETSTATION, IVT-VISION, MILESTONE czy DIVA. .

Najwa¿niejsze zalety kamer oraz systemów IP: = wysoka jakoœæ obrazu = mo¿liwoœæ uzyskania obrazu wysokiej rozdzielczoœci (kamery HD oraz megapixelowe) = mo¿liwoœæ transmisji dŸwiêku (równie¿ dwukierunkowej) = mo¿liwoœæ stosowania rejestratorów hybrydowych (integracja kamer analogowych z kamerami IP w ramach jednego urz¹dzenia) = zaawansowane funkcje zarz¹dzania, analizy obrazu oraz mo¿liwoœci integracji z systememi zewnêtrznymi = du¿y wybór aplikacji zarz¹dzaj¹cych dobieranych w zale¿noœci od wymagañ systemu

NETSTATION Oprogramowie NETSTATION stworzone przez Alnet Systems jest profesjonalnym cyfrowym systemem rejestracji z mo¿liwoœci¹ transmisji video. Dziêki innowacyjnym rozwi¹zaniom w zakresie kompresji obrazu jest idealny do cyfrowego monitoringu poprzez media o niskiej przepustowoœci jak GSM/GPRS. Zastosowana metoda kompresji ró¿nicowej, zachowuj¹c doskona³¹ jakoœæ obrazu, pozwala na d³u¿sze nagrywanie ni¿ przy systemach konkurencyjnych (przy jednakowych wielkoœciach archiwów). .

Transmitery IP oraz Kamery IP

Rejestratory NetStation dla: - kamer standardowych, - 1-kana³. serwerów IP, - kamer IP.

LAN/WAN

Stanowisko zarz¹dzania systemem Klient zdalny

Stanowisko zarz¹dzania systemem Klient zdalny

Dostêp do bazy danych mo¿e byæ realizowany za pomoc¹ ka¿dego po³¹czenia wykorzystuj¹cego protokó³ TCP/IP. Pozwala to na zdalny monitoring zarówno z sieci lokalnej LAN jak i z ka¿dego miejsca na œwiecie. Aplikacja klienta równie¿ u¿ywa kompresji ró¿nicowej, co pozwala na zminimalizowanie iloœci przesy³anych danych w sieci LAN, a tak¿e sprawia ¿e obraz jest p³ynny równie¿ przy wolnych po³¹czeniach jak Dial-Up i GPRS. Aplikacja kliencka mo¿e pracowaæ zarówno na systemach operacyjnych Windows 98/2000/XP/Vista/7 jak i na przenoœnych komputerach typu PocketPC (PDA) lub telefonach komórkowych pracuj¹cych na systemie operacyjnym SymbianOS lub platformie SmartPhone. Aplikacja kliencka na telefony komórkowe i PocketPC pozwala na zdalny monitoring z dowolnego miejsca na ziemi bez u¿ycia ¿adnych dodatkowych urz¹dzeñ. W takiej sytuacji ochrona ma pe³ny dostêp na ¿ywo do kamer u¿ywaj¹c prostego PDA z dostêpem do sieci bezprzewodowej. Takie rozwi¹zanie pozwala na efektywny wzrost bezpieczeñstwa i zmniejszenie iloœci stra¿ników. Cyfrowy system rejestracji NETSTATION to doskona³e rozwi¹zanie do zdalnego monitoringu wielu instalacji rozproszonych na du¿ym obszarze. Aplikacja na urz¹dzenia mobilne pozwala na szybki i ³atwy dostêp do obrazu „na ¿ywo” z serwera wykorzystuj¹c sieæ operatora telefonii komórkowej. Archiwa i obraz „na ¿ywo” mog¹ byæ przegl¹dane z ka¿dego miejsca na ziemi w pe³nym kolorze na ekranie telefonu komórkowego. Aplikacja klienta obs³uguje najbardziej popularne telefony komórkowe oparte na SymbianOS, PocketPC i Smartphone (iPhone, Android i inne).

Do najwa¿niejszych zalet systemu opartego na platformie NETSTATION nale¿¹: = wysoka jakoœæ obrazu video = mo¿liwoœæ tworzenia z³o¿onej struktury z wieloma stanowiskami obserwacyjnymi i przydzia³em uprawnieñ = darmowy program klient dla u¿ytkowników zdalnych (obserwacja, przegl¹danie zapisu, alarmy, e-mapy, PTZ) = funkcja hybrydy dla kamer z sygna³em analogowym poprzez instalacjê kart przetwarzania obrazu = mo¿liwoœæ stosowania joysticka 3D do sterowania g³owicami obrotowymi

Platforma NUUO to jedno z ciekawszych, profesjonalnych narzêdzi do tworzenia z³o¿onych systemów IP video z wieloma miejscami obserwacji i dostêpem do zarejestrowanych danych. W ramach systemu istnieje mo¿liwoœæ elastycznego przydzia³u uprawnieñ poszczególnym u¿ytkownikom. NUUO w sposób stabilny realizuje funkcje zwi¹zane z obserwacj¹, rejestracj¹ obrazu i dŸwiêku oraz transmisj¹ danych w ramach sieci komputerowej. Mocn¹ stron¹ tej platformy s¹ funkcje typu Smart-Guard, zwi¹zane z analiz¹ obrazu zarówno na ¿ywo jak w materiale zarejestrowanym. Narzêdzia te u³atwiaj¹ szybk¹ reakcjê ochrony oraz skracaj¹ czas potrzebny na wyszukiwanie zdarzeñ w zapisie. Istnieje mo¿liwoœæ wykrywania wielu zdarzeñ alarmowych: detekcji ruchu, pojawiania siê obiektu w strefie, znikniêcia obiektu w strefie, zas³oniêcia kamery, utraty ostroœci, utraty sygna³u z kamery i innych. Dodatkowym atutem jest funkcja wspó³pracy z systemami kasowymi (POS) umo¿liwiaj¹ca zarejestrowanie wraz z obrazem danych z kas fiskalnych oraz wyszukiwanie zdarzeñ po transakcjach kasowych. Do sterowania g³owicami oprócz tradycyjnej myszki, mo¿na zastosowaæ profesjonalny joystick 3D typu USB (IP-PRO/JOY). Dodatkowym atutem jest dostêpnoœæ dodatkowego, odp³atnego oprogramowania typu CMS, które mo¿e integrowaæ w jeden du¿y system kilka niezale¿nych podsystemów opartych na platformie NUUO. W ramach aplikacji istnieje . mo¿liwoœæ transmisji obrazu do urz¹dzeñ mobilnych (iPod, iPhone, Android, WindowsMobile i inne). System NUUO pozwala na tworzenie rozwi¹zañ hybrydowych. Tak skonstruowane rejestratory umo¿liwiaj¹ nagrywanie zarówno z kamer analogowych jak równie¿ kamer IP w ramach jednego urz¹dzenia rejestruj¹cego. Do przechowywania danych zapisu mog¹ byæ u¿ywane tradycyjne przestrzenie dyskowe jak równie¿ macierze dyskowe, systemy NAS oraz iSCSI. .

System akcji alarmowych Zaawansowany terminarz rejestracji

Analiza video

Detekcja ruchu

Znikniêcie objektu w strefia

Pojawienie siê objektu w strefie

Utrata ostroœci

Utrata sygna³u

Zas³oniêcie kamery

The Intelligent Surveillance Solution

Przegl¹danie zapisu z inteligentnym wyszukiwaniem

Praca z trzema monitorami

Algorytmy poprawiaj¹ce jakoœæ obrazu

E-mapa z funkcj¹ Pop-Up

Integracja z systemami kasowymi POS

Do najwa¿niejszych zalet systemu opartego na platformie NUUO nale¿¹: = wysoka jakoœæ obrazu video oraz dwukierunkowa transmisja audio = mo¿liwoœæ tworzenia z³o¿onej struktury z wieloma stanowiskami obserwacyjnymi i przydzia³em uprawnieñ = darmowy program klient dla u¿ytkowników zdalnych (obserwacja, przegl¹danie zapisu, alarmy, e-mapy, PTZ) = w standardzie dostarczany system Smart-Guard do analizy obrazu na ¿ywo i zarejestrowanego (posiada wbudowane wykrywanie zdarzeñ alarmowych m.in.: detekcji ruchu, pojawiania siê obiektu, znikniêcia obiektu, zas³oniêcia kamery, utraty ostroœci, utraty sygna³u z kamery) = funkcja wspó³pracy z systemami kasowymi POS = mo¿liwoœæ stosowania joysticka 3D do sterowania g³owicami obrotowymi = opcjonalne oprogramowanie CMS integruj¹ce wiele podsystemów NUUO = mo¿liwoœæ wykorzystania w systemie rejestratorów hybrydowych

IVTVision jest nowoczesnym rozwi¹zaniem IP Video. System zosta³ zaprojektowany jako wspólna platforma dla najnowszych kamer IP oraz profesjonalnych kamer analogowych. Jednolity, niezwykle intuicyjny interfejs u¿ytkownika wygl¹da tak samo dla ma³ych instalacji, a¿ po systemy rozleg³e z du¿¹ iloœci¹ kamer. Pozwala to na swobodn¹ ewolucjê od tradycyjnych kamer analogowych do systemów wykorzystuj¹cych technologiê IP bez koniecznoœci rezygnowania z istniej¹cej infrastruktury. Technologia IVTVision pozwala ³¹czyæ w jednym systemie wszystkie typy kamer CCTV: analogowe, IP (rozdzielczoœci standardowej (SD), wysokiej (HD) oraz megapixelowej) kamery IP PTZ, wykorzystuj¹ce ró¿ne formaty kompresji. System IVTVision zbudowany jest w bezpiecznej i stabilnej architekturze klient-serwer. Czêœæ serwerowa odpowiada za przechwytywanie, zapis oraz wyszukiwanie obrazu i innych monitorowanych danych z urz¹dzeñ w sieci IP. Oferuj¹cy du¿¹ funkcjonalnoœæ program kliencki jest bezp³atny. Zapewnia czytelny i nowoczesny interfejs u¿ytkownika do przegl¹dania obrazu "na ¿ywo", odtwarzania materia³ów archiwalnych oraz administrowania serwerami. Wielu klientów IVTVision mo¿e byæ pod³¹czonych do pojedynczego serwera IVTVision, pojedynczy klient IVTVision mo¿e byæ pod³¹czony jednoczeœnie do wielu serwerów IVTVision tworz¹c rozleg³y system nadzoru i zapisu obrazu CCTV IP klasy Enterprise. Klient IVTVision posiada identyczn¹ funkcjonalnoœæ i interfejs we wszystkich systemach IVTVision. System IVTVision pracuje z wiêkszoœci¹ najpopularniejszych kamer IP. Lista obs³ugiwanych modeli roœnie wraz z rozwojem systemu. Oprogramowanie IVTVision posiada pe³n¹ integracjê z systemami kontroli dostêpu Protege. Po³¹czenie tych dwóch rozwi¹zañ umo¿liwia zbudowanie jednego, integralnego systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem.

INTERNET Ethernet Switch Klient PC

Kamery IP

Serwer rejestruj¹cy

Klient PC

Klient MAC OS

Integracja z systemem zewnêtrznym (np. KONTROLA DOSTÊPU)

Najistotniejsze cechy systemu opartego na platformie NVTVision to: = = = = = = = = = = =

do 64 kana³ów IP na serwer mo¿liwa wspó³praca z systemami operacyjnymi Windows/Linux kamery IP ró¿nych producentów w jednym systemie dowolna skalowalnoœæ systemu (brak ograniczeñ w rozbudowie systemu) obs³uga rozdzielczoœci megapikselowych kamer IP bezpoœrednia obs³uga kamer PTZ/IP (mo¿liwoœæ pod³¹czenia joysticka 3D) wtórna detekcja ruchu - u³atwione wyszukiwanie ¿¹danego fragmentu nagrania zarz¹dzanie wykorzystywanym pasmem sieci obs³uga wielu monitorów dowolna iloœæ stacji klienckich - GRATIS integracja z systemami POS/ATM/BMS/KD/SSWiN

IP-PRO

Symbol Typ kamery Sensor Kolor/dzieñ&noc Mech.filtr.IR WDR

IP-PRO232 IP-PRO232DN BOX

IP-PRO22+ IP-PRO222

IP-PRO232SB

IP-PRO332MP

BOX

BOX MEGAPIKSEL

DOME

IP-PRO22DN IP-PRO222DN DOME

IP-PRO222SB

IP-PRO262DN

IP-PRO262IR

IP-PRO362MP

DOME

DOMEVANDAL

DOMEVANDAL

DOME-VANDAL MEGAPIKSEL

CCD

CCD

CMOS

CCD

CCD

CCD

CCD

CCD

CMOS

Dzieñ&noc

Dzieñ&noc

Opcja

Kolor

Dzieñ&noc

Dzieñ&noc

Dzieñ&noc

Dzieñ&noc

Opcja

Dla IP-PRO232DN

Tak

Opcja

Nie

Tylko dla IP-PRO222DN

Tak

Tak

Nie

Opcja

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Tak

Opcja

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Tak

Nie

Nie

Nie

Nie

Opcja

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

RozdzielczoϾ kamery

550 TVL

520 TVL

2Mpx

550 TVL

550 TVL

520 TVL

550 TVL

550 TVL

2Mpx

Max parametry transmisji video

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

1600x1200 -15kl/s 1280x720 – 30kl/s

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

1600x1200–15kl/s 1280x720–30kl/s

MPEG-4/JPEG

MPEG-4/JPEG

H.264/MJPEG

MPEG-4/JPEG

MPEG-4/JPEG

MPEG-4/JPEG

MPEG-4/JPEG

MPEG-4/JPEG

H.264/MJPEG

4-9mm DC (22DN) 3,3-12mm (222DN)

3,3-12mm

3,3-12mm

3,3-12mm

Opcja

Diody LED WiFi

Kompresja Obiektyw

Nie zawiera

Nie zawiera

Opcja

4-9mm DC (22+) 3,3-12mm (222)

Wej./wyj. audio.

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Wej./wyj. alarm.

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

Detekcja ruchu

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Zasilanie

7~23VDC (zasilacz w komplecie)

7~23VDC (zasilacz w komplecie)

12VDC

7~23VDC (zasilacz w komplecie)

7~23VDC (zasilacz w komplecie)

12VDC

Opcja

Opcja

7~23VDC (zasilacz w komplecie) Opcja - tylko dla IP-PRO222DN

7~23VDC (zasilacz w komplecie)

Opcja

7~23VDC (zasilacz w komplecie) Opcja - tylko dla IP-PRO222

Opcja

Opcja

Opcja

Opcja

IP-PRO54R Transmiter IP 4-kana³owy, z zapisem na HDD MPEG-4 ADPCM

IP-PRO70

POE

Symbol

IP-PRO382

Typ kamery

Zewnêtrzna z diodami

Sensor

Kolor/dzieñ&noc

CCD

IP-PRO25/18 IP-PRO25/26 G³owica wewnêtrzna

IP-PRO24/26 IP-PRO24/36 G³owica zewnêtrzna

CCD 1 ” EX-VIEW

CCD 1 ” EX-VIEW

Dzieñ&noc

Dzieñ&noc

Dzieñ&noc

Mech.filtr.IR

Tak

Tak

Tak

Diody LED

Tak

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Obiektyw

Zoom optyczny i cyfrowy Rozdzielczoœæ kamery Max parametry transmisji video Kompresja Presety/Strefy prywatnoœci

25/18–4,1-73,8mm 24/26-4,1-73,8mm 3,5-16mm, DC 25/26- 3,5-9mm 24/36-3,4-122,4mm (opcjonalnie 9-22) motor zoom motor zoom autofokus autofokus 25/18 – x 18 25/26 – x 26 Cyfrowy x 12

24/26 – x 26 24/36 – x 36 Cyfrowy x 12

600/700TVL

550TVL

480/550TVL

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

720x576 -25kl/s

Nie

Symbol Typ urz¹dzenia Kompresja video oraz audio Wejœcia video Wyjœcia video Wej./wyj. audio Wej./wyj. alarmowe

IP-PRO512

IP-PRO54

Transmiter IP 1-kana³owy

Transmiter IP 4-kana³owy

MPEG-4 ADPCM

MPEG-4 ADPCM

Dekoder 1-kana³owy MPEG-4 ADPCM

1 x BNC

4 x BNC

4 x BNC

Niedotyczy

Nie dotyczy

1 x BNC (QUAD)

1 x BNC (QUAD)

1 x BNC

1/1

4/1

4/1

wyj. 1

1 (NO/NC) / 1

4 (NO/NC) / 2

4 (NO/NC) / 2

-

Parametry video

Maks. 720x576 przy 25 kl/s w PAL

Maks. 720x576 przy 25 kl/s w PAL na system 4 kamer

Maks. 720x576 przy 25 kl/s w PAL na system 4 kamer

Maks. 720x576 dla 25 kl/s w PAL

Sterowanie PTZ

RS-485/422 pó³-dupleks

RS-485/422 pó³-dupleks

RS-485/422 pó³-dupleks

-

H.256

MPEG-4/JPEG

MPEG-4/JPEG

Detekcja ruchu

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Nie dotyczy

165 / 24 strefy

165 / 24 strefy

Obs³uga HDD

Nie dotyczy

Nie dotyczy

1 x HDD

-

Tak

Nie Zarz¹dzanie przez program.

Wej./wyj. audio

1/1

1/1

1/1

Wej./wyj. alarm.

1/1

1/1

1/1

Detekcja ruchu

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Tak – 3 strefy

Zasilanie

12VDC

24VAC

24VAC

Web serwer

Tak

Protoko³y

Uwaga. Wygl¹d oraz parametry techniczne urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie.

Zasilanie

Tak

TCP, ARP, ICMP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, RTP, RTSP, SDP,PPPoE 12VDC / POE opcja

12VDC (zasilacz w komplecie)

12VDC (zasilacz w komplecie)

12VDC (zasilacz w komplecie)

HD-PRO HD-PRO370 HD-PRO360 HD-PRO350 HD-PRO340 HD-PRO310 HD-PRO300 HD-PRO320 HD-PRO330DN HD-PRO370OUT HD-PRO340DN HD-PRO350DN HD-PRO360DN HD-PRO300DN HD-PRO310DN HD-PRO320DN HD-PRO333DN HD-PRO380 HD-PRO341DN HD-PRO351DN HD-PRO361DN HD-PRO380OUT

Symbol

BOX

BOX

BOX

MOTOR-ZOOM

CCD

CMOS

CMOS

CMOS

Kolor/ Dzieñ&Noc

Kolor/ Dzieñ&Noc

Kolor/ Dzieñ&Noc

Kolor/ Dzieñ&Noc

Typ kamery Sensor Kolor/dzieñ&noc

TAK dla TAK dla TAK dla HD-PRO300DN HD-PRO310DN HD-PRO320DN

Mech.filtr.IR

TAK

WDR

NIE

HD-PRO508DN HD-PRO510DN

MOTOR-ZOOM

DOME

DOME

MiniDOME

BULLET

CCD

CMOS

CMOS

CMOS

CMOS

CCD

CMOS

CCD

TAK

TAK

Kolor/ Dzieñ&Noc

Kolor/ Dzieñ&Noc

Kolor/ Dzieñ&Noc

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

Kolor/ Kolor/ Kolor/ Dzieñ&Noc Dzieñ&Noc Dzieñ&Noc TAK dla TAK dla TAK dla HD-PRO340DN HD-PRO350DN HD-PRO360DN HD-PRO341DN HD-PRO351DN HD-PRO361DN

G³owica PTZ

G³owica PTZ

DR E588 HD18 G³owica PTZ

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

Opcja

Opcja

Opcja

NIE

TAK (do 20m)

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

TAK

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1920x1080

1280x960

1920x1080

1280x960

1920x108012,5 kl/s, 1280x72025kl/s

1920x108025kl/s

1920x108025/12,5kl/s, w zale¿noœci od wersji

1920x108025/12,5kl/s, w zale¿noœci od wersji

1280x96020 kl/s, 1280x72030kl/s

1920x108030 kl/s,

1280x96020 kl/s, 1280x72025kl/s

Diody LED

NIE

NIE

Z³¹cze karty MicroSD

TAK

NIE

TAK

HD-PRO410 HD-PRO420

RozdzielczoϾ kamery

1280x960

1920x1080

Max parametry transmisji video

1280x96012,5 kl/s, 1280x72025kl/s

1920x108012,5 kl/s, 1280x72025kl/s

1920x108025kl/s

1920x108025kl/s

1280x96012,5 kl/s, 1280x72025kl/s

H.264 MPEG4 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MPEG4 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

H.264 MJPEG

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

x10 x18

3,3-12mm

3,3-12mm

3,3-12mm

4mm

3-3-12mm

x18

x10 (x12)

x18

Wej./wyj. audio.

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

1/1

wbudowany mikrofon

1/1

1/1

1/1

NIE

Wej./wyj. alarm.

4

4

4

4

4

4

4

4

4

2/2

2/2

opcja

Detekcja ruchu

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Tak-10stref

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

12VDC

12VDC

Tylko POE

12VDC

12VDC

12VDC

24VAC

TAK

TAK

TAK

TAK

NIE

NIE

NIE

Kompresja Obiektyw/Zoom optyczny i cyfrowy

Zasilanie

24VAC/ 12VDC

12VDC

12VDC

12VDC

24VAC/ 12VDC

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

POE

IP-SYSTEM seria 1093 Symbol

1093/ 081HP

1093/131

1093/150

1093/ 181M11

1093/ 181M21

1093/ 181M22

1093/ 181M31

1093/ 181M51

1093/ 182M21

1093/ 182M31

1093/ 182M51

1093/652IP 1093/080

1093/084

1093/115

G³owica Transmiter IP Transmiter IP Dekoder zewnêtrzna 1-kana³owy 4-kana³owy 8-kana³owy

Typ kamery/ Urz¹dzenia Sensor/ iloœæ wejœæ wideo

BOX

CUBE

MiniDome

BOX

BOX

CUBE

BOX

BOX

MiniDome

DOME

CCD

CMOS

CMOS

CCD

CCD

CMOS

CMOS

CMOS

CMOS

CMOS

CMOS

CCD

Kolor/dzieñ&noc

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Mech.filtr.IR

NIE

NIE

NIE

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

TAK

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

Diody LED

NIE

TAK

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

NIE

TAK

NIE

NIE

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

4mm

4mm

Obiektyw Nie zawiera

Nie zawiera Nie zawiera

4mm

Nie zawiera Nie zawiera

4mm

DOME

4,5 - 10mm 4,5 - 10mm

1 wejœcie video

4 wejœcia video

8 wyjϾ video

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

3,5-91mm Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 3,4-122,4mm x26 x36

Zoom optyczny i cyfrowy

NIE/TAK

NIE/TAK

NIE/TAK

Rozdzielczoœæ kamery/ Urz¹dzenia

704x576

704x576

704x576

1280x960 1600x1200 1600x1200 2048x1536 2560x1920 1600x1200 2048x1536 2560x1920

704x576

704x576

704x576 1280/720 dla ka¿dego 704x576 kana³u

Max parametry transmisji video

704x57625kl/s

704x57625kl/s

704x57625kl/s

1280x9601600x1200- 2048x1536- 2560x1920- 1600x1200- 2048x1536- 2560x1920704x5761600x12006kl/s 5kl/s 12,5kl/s 6kl/s 12kl/s 15kl/s 12,5kl/s 25kl/s 1280x7201280x720- 1920x1080- 1920x1080- 1280x960- 1920x1080- 1920x108025kl/s 25kl/s 25kl/s 25kl/s 25kl/s 25kl/s 30kl/s 25kl/s

704x57625kl/s

704x57625kl/s

704x57625kl/s

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

Wej./wyj. audio

1/1

wbudowany mikrofon/ g³oœnik

-

-

-

wbudowany mikrofon/ g³oœnik

1/1

1/1

Wej./wyj. alarm.

1/1

-

-

1/1

1/1

-

1/1

1/1

Kompresja

NIE/TAK

NIE/TAK

NIE/TAK

NIE/TAK

NIE/TAK

NIE/TAK

H.264

NIE/TAK

NIE/TAK

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

H.264

-

1/1

1/1

-

1/1

1/1

0/8

-

2/2

1/1

1

1/1

4/1

8/8

230VAC

230VAC

Zasilanie 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE 12VDC/POE

Uwaga. Wygl¹d oraz parametry techniczne urz¹dzeñ mog¹ ulec zmianie.

Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy

230VAC

12VDC

Firma MIWI-URMET Sp. z o. o. jest dystrybutorem wysokiej klasy urz¹dzeñ firmy URMET z zakresu telewizyjnych systemów dozoru. Kompleksowa oferta oraz gwarancja kompatybilnoœci sprzêtu daje mo¿liwoœci tworzenia zarówno ma³ych systemów obserwacyjnych, jak i rozbudowanych systemów monitorowania budynków oraz obszarów miejskich. Firma MIWI-URMET prowadzi fachowe doradztwo i pomoc w zakresie konfiguracji i projektowania systemów obserwacyjnych.

KONSULTACJA TECHNICZNA DZIA£U CCTV : tel. 0 42 616 10 92 [email protected] MIWI-URMET Sp. z o. o. 91-341 £ódŸ, ul.Pojezierska 90 A, tel. 0 42 616 21 00 fax : 0 42 616 21 13 , www.miwiurmet.com.pl, e-mail: [email protected]