K o m p u t e r o w y d o d a t e k d o G i m k a

Luty 2005r. Wydanie walentynkowe Komputerowy dodatek do Gimka wydawany przez Koło Miłośników Informatyki W tym wydaniu przedsta- UWAGA!! Ogłaszamy ...
1 downloads 0 Views 292KB Size
Luty 2005r. Wydanie walentynkowe

Komputerowy dodatek do Gimka wydawany przez Koło Miłośników Informatyki

W tym wydaniu przedsta-

UWAGA!! Ogłaszamy KONKURS!!!

wiamy nieco informacji dotyczących programowego (ba! RównieŜ

JeŜeli masz ciekawe zainteresowania (a pew-

darmowego!) zabezpieczenia się

nie masz) i odrobinkę umiejętności w majstrowa-

przed internetowymi niebezpieczeństwami oraz

niu stron WWW, to zapraszamy do wzięcia udzia-

trochę nowinek sprzętowych:

łu w konkursie:

 karty grafiki uzasadniające zakup platformy

„NAJCIEKAWSZA UCZNIOWSKA

PCI Express;  procesory

STRONA WWW” zapewniające

przyzwoitą

Stronę tę moŜna będzie umieścić jako

wydajność za przyzwoite (niezbyt duŜe)

podstronę szkolnego serwisu (prace nad nim nadal

pieniądze.

trwaja) lub na dowolnym serwerku – według

Mamy nadzieję, Ŝe lektura artykułów pomoŜe

uznania i posiadania miejsca. Strona powinna być

Wam w rozwianiu wątpliwości „co kupić” lub

na bieŜąco aktualizowana (przynajmniej raz

przynajmniej zaspokoi Waszą ciekawość „co w

w miesiącu). Konkurs

komputerach piszczy” ☺

szkolnego.

Zespół redakcyjny:

trwa do końca roku

Komisja, której skład znajdziecie niedługo na

 Ola Wołowska (OW)

stronie WWW weźmie pod uwagę zawartość

 Łukasz Kordys (ŁK)

strony, pomysł oraz realizację techniczną.

 Roko Łuczak (RŁ)  Rafał Ślaz (RŚ) Opiekun:  Krzysztof Małaszek W numerze:

Poza satysfakcją, 3 zwycięskie osoby mają szansę uzyskania oceny celującej z informatyki (szczegóły do omówienia z nauczycielem uczącym przedmiotu w klasie) oraz zdobycia nagród rzeczowych (mamy nadzieję znaleźć sponsorów),

JAK ZABEZPIECZYĆ SWÓJ KOMPUTER? ............................. 2

o których równieŜ napiszemy w serwisie WWW.

JAKI PROCESOR? ............................................................................ 5

ZAPRASZAMY do udziału!

TURBOKARTY NVIDII ................................................................. 6 PRZYDATNE ADRESY W SIECI: ............................................. 8

Redakcja Gimputera

JAK ZABEZPIECZYĆ SWÓJ KOMPUTER? Ostatnio

coraz

częściej

słyszy

chcielibyśmy to sprawdzić moŜemy to zrobić

się

o rozprzestrzenianych się po sieci wirusach. KaŜdy

z pomocą programów zwanymi antywirusami.

uŜytkownik z dostępem do Internetu jest naraŜony

Wirusy

na jego działanie. Na dodatek, pracę na naszym komputerze utrudniają tak zwani hakerzy, którzy

Wirusy są to programy napisane zwykle przez

nie włamują się raczej do naszego komputera po

doświadczonych programistów, które mają za

to, aby nabroić, ale po to, aby jak najdłuŜej

zadanie rozpowszechniać się. Te zwykłe programy

pozostać niezauwaŜonym. Utrudnia to oczywiście

nie są przewaŜnie szkodliwe do pierwszego

pracę systemu, który przy nawale podłączonych

uruchomienia. Dlatego warto zbadać, co się

uŜytkowników z sieci zaczyna nam odmawiać

uruchamia. Mają one postać róŜnorodnych plików,

posłuszeństwa. Przed włamaniem do naszego

poniewaŜ

kaŜdemu

takiemu

plikowi

moŜna

zwane

zmienić nazwę, toteŜ wykrycie go graniczy

firewallami (ang. ściany ognia). Jednak to nie

z cudem. Jednym z najpopularniejszych wirusów

jedyny problem, z jakim boryka się uŜytkownik

był "I Love You". Błyskawicznie tworzył swoje

kaŜdego komputera. PoniewaŜ nic dzisiaj nie jest

kopie rozsyłając się po sieci, korzystając z baz

pewne, tak samo moŜemy zostać zaatakowani

adresów w klientach pocztowych. Jego głównym

komputera

uchronią

przez

wirusa

i

Internetu.

z

z

nas

płyty

programy

zadaniem było rozpowszech-

jak

nianie

Najprostsze

się

pomiędzy

rozprzestrzenianie się wirusa

komputerami,

pomiędzy uŜytkownikami jest

wyrządzał wielkich szkód

przenoszenie

typu:

wanego

go

z zainfeko-

urządzenia,

więc

uszkodzenie

nie

dysku,

itp., ale zapychał pamięć

na

nośnikach przenośnych (płyty

i dysk

CD, dyskietki), na urządzenie

Znalezienie wirusa samemu

czyste, nie zainfekowane. Taki

jest bardzo trudne jednak

mały szkodnik moŜe wyrządzić

wraz

z powstawaniem

nam wiele szkód od usunięcia

nowych

baz

plików

powstają

z dysku,

destrukcji naszego

do

nawet

jakichkolwiek

nasz

dysk

nieproszonych

wirusów inteligentne które

je

Firewall

dysku twardym wirusa. Dlatego zawsze lepiej czy

kopiami.

zwalczają.

Wielu

ludzi nawet nie wie, o tym, Ŝe posiada na swoim

sprawdzić

teŜ

antywirusy,

podzespołów komputera.

swoimi

jest

od

Firewall (zapora sieciowa) to ogólnie środek

JeŜeli

bezpieczeństwa, zapobiegający dostępowi do sieci

wolny

gości.

nieautoryzowanych uŜytkowników (np. hakerów) -2-

oraz monitorujący transmisję danych z sieci i do

gdyŜ wykluczamy parę dodatkowych funkcji,

niej. Jest on bardzo przydatną rzeczą, jeśli chodzi

np. blokowanie okien pop-up (przykładowe okna

o korzystnie z internetu.

reklamo-we).Program

Dlatego dobrze by było w niego zainwestować.

atakami z zewnątrz i nie pozwala na wysłanie

Jednym z lepszych, jeśli chodzi o moŜliwości

z twojego peceta danych. W wypadku kaŜdego

i łatwość obsługi jest Norton Personal Firewall

programu komunikującego się z Internetem po

2005. Warto się zaopatrzyć w niego, jednak jak

zainstalowaniu ZoneAlarm będzie się pojawiać

kaŜdy lepszy produkt kosztuje niemałe pieniądze,

okno, z zapytaniem, czy dany program moŜe

bo około 250 złotych. Są takŜe inne programy

korzystać

mające duŜe moŜliwości, np. Outpost Firewall

jednorazowo czy teŜ wcale.

z

chroni

łącza

komputer

internetowego

przed

stale,

Pro 2.5, AntiVirenKit InternalSecurity. Jeśli nie chcemy ponosić duŜych kosztów, wiadomo nikt

Sygate Personal Firewall 5,6

nie lubi wydawać pieniędzy, moŜe-my teŜ

http://www.turbosoft.pl (trzeba niestety czekać

zaopatrzyć się w darmowe firewall’e. Działanie

w kolejce do pobrania). Zakres oferowanych

freewarów (darmowych programów) jest jednak

funkcji i prosta obsługa sprawiają, Ŝe Sygate

trochę gorsza w działaniu niŜ płatne wersje.

Personal

Zapewne zastanawiacie się, czym róŜnią się płatne

wszystkim dla uŜytkowników domowych i małych

wersje PRO od zwykłych. PrzewaŜnie są to

firm. Najlepszy program chroniący PC przed

propozycje dla firm posiadające przydatne funkcje

włamaniem hakerów, infekcją trojanów oraz

poprawiające bezpieczeństwo. Wiadomo, więcej

atakami DOS.

jest ataków na strony firmowe niŜ na szare-go

Jetico Personal Firewall 1.0.1.23

wyjadacza

http://www.turbosoft.pl

Internetu.

uŜytkownika

Dlatego

całkowicie

dla

zwykłego

wystarczające

ChroniFirewall

komputer

jest

przeznaczony

przed

przede

nieautoryzowanym

darmowe wersje takich znakomitych programów

dostepem do internetu. Kontroluje aplikacje

jak: Zone Alarm, czy Sygate. Aby zdobyć taki

łączące się z siecią i nadaje im uprawnienia do

darmowy

korzystania z Internetu. Posiada trzy poziomy

programik

wystarczy

wejść

na

konkretny link i pobrać program:

bezpieczenstwa.

Zone Alarm 5. 5 http://www.zonelabs.com

Antywirusy

(w dziale download & buy, jest z najlepszych

Antywirusem nazywamy program

darmowych wersji firewall).

wyszukujący wirusy, likwidujący je

Bezpłatna

tego

skutecznie, a takŜe chroniący pod

programu zawiera wszystko, co

kwarantanną zakaŜone pliki. Tak jak

powinien zawierać porządny

firewall’e są wersje antywiursów

firewall.

darmowych

to

jeden

edycja

Pod

względem

i płatnych.

Jednym

z najlepszych i najbardziej znanych

moŜliwości jest troszkę gorzej -3-

jest Mks_Vir 2005 jednak jego cena teŜ jest

Clam AntiVirus 0.81-2d

najlepsza, bo aŜ 229 złoty. Obok niego są takŜe

http://www.internetstandard.com.pl

inne bardzo popularne antywiry tj. Norton

download)

AntiVirus™ 2005, Panda Antivirus Platinum7.0.

Znakomity program antywirusowy, głównym jego

Ostatnio w Komputer Świat Ekspert dodawany

zadaniem jest integracja z serwerami pocztowymi

jest program Panda Antyvirus Titanium 2004,

i skanowanie przepływających wiadomości. Pakiet

który jest naprawdę godny polecenia. UŜywam

z

słowa dodawany jest, gdyŜ ten program pozwala

w trybie wielowątkowym, skaner na Ŝądanie

nam na legalną pracę w ograniczonym czasie-

wywoływany z linii poleceń oraz narzędzie do

miesiąc. Później naleŜy zaopatrzyć się w nowy

automatycznego

numer z nową zaktualizowaną Pandą. A oto

wirusów z Internetu. Program wykrywa ponad

i przykładowe freeware’y:

20000

Avast Home Edition

spakowanych archiwów RAR, ZIP, GZIP, BZIP2.

programem

zawiera

demona,

pobierania

wirusów

i

(w dziale

pracującego

aktualizacji

posiada

wsparcie

baz

dla

http://www.turbosoft.pl http://www.internetstandard.com.pl

(w

dziale

Panda Antyvirus Titanium 2004 (jest dostępna

download)

w Komputer Świat Ekspert nr 1/2005)

Avast Home Edition to darmowy program

To najnowocześniejsze oprogramowanie o nie-

antywirusowy dla domowego uŜytku. Skanuje

doścignionych moŜliwościach wykrywania i elimi-

w poszukiwaniu wirusów, robaków i koni trojań-

nowania wirusów oraz innych niebezpieczeństw.

skich. Skanuje na Ŝyczenie, podczas rozruchu

WyposaŜone

systemu oraz przy logowaniu. Chroni pocztę

automatycznie naprawiającą system uszkodzony

e-mail, ICQ, mIRC i Kazaa. Baza wirusów jest

przez wirusy.

uaktualniana automatycznie dwa razy w tygodniu.

Panda Titanium to idealne rozwiązanie dla tych,

AntiVir Personal Edition 6.28

którzy potrzebują bezpieczeństwa w połączeniu

http://www.internetstandard.com.pl

(w dziale

w

innowacyjną

technologię

z łatwością obsługi: wykrywa i rozwiązuje proble-

download)

my tzw. luk w oprogramowaniu, zawiera moduł

AntiVir PE to najlepszy darmowy program

autodiagnostyczny, który czuwa nad skutecznością

antywirusowy,

ochrony

komputerów.

zwłaszcza Ma

dla

minimalne

słabszych

komputera.

Jednocześnie

produkt

zapewnia maksymalną wydajność przy jak naj-

wymagania

sprzętowe. Codzienna aktualizacja z sieci! Search

mniejszym

Engine jest nowelizowany średni, co miesiąc!

Jednym z wielu dodatkowych moŜliwości tego

Skuteczność wg rankingów - 99%. Program jest w

programu

wersji angielskiej, ale intuicyjny interface nie jest

przekierowań na numery 0-700.

problemem dla średniozaawansowanych. Po wykryciu wirusa program przechodzi w tryb DOS i wymaga naciśnięcia klawisza odpowiadającego wybranej opcji. -4-

zuŜyciu

jest

zasobów

wykrywanie

systemowych.

i

blokowanie ŁK

JAKI PROCESOR? Czy musimy przepłacać aby nasz komputer był szybki i sprawny? Czy tanie procesory są zawsze mało wydajne? Jakie procesory są najlepiej wydajne a jakie najlepiej opłacalne? pokazać, który (według mnie) jest najbardziej wystarczający dla kaŜdego klienta.

Niedrogi sprzęt komputerowy nie musi być wcale mało wydajny. Większość kupujących sprzęt komputerowy ma jedno motto: „Niedrogo lecz wydajnie” i mają po ”PC WORLD KOMPUTER” Luty/2005r. części rację, poniewaŜ kupując sprzęt Zacznijmy od AMD Sempron 3100+. komputerowy nie zawsze trzeba patrzeć na cenę. Sugerując się tym, Niektóre modele tanich procesorów Ŝe komputer stoi na najwyŜszej półce i ma 10 najwyŜszą cenę moŜna 8 6 czasami się rozczarować. skala punktów 4 ZauwaŜmy, Ŝe czytając 2 róŜnorodne testy posz0 AMD Sempron Intel Celeron DAMD Sempron Wydajność czególnych części kom3100+ 340J 2200+ Opłacaność puterowych moŜemy Ocena końcowa modele wybrać większość niedrogich komponentów, Zaliczany jest do grupy niedrogich które mogą stanowić szkielet nowego – oraz procesorów. Jest konstruktywnie podobny taniego – peceta. W przeszłości istniała do Athlonów 64. Układ ma podstawkę zasada:” Im tańszy tym gorszy i wolSocket 754. Zoptymalizowana architektura, niejszy”. Jeszcze kilkanaście miesięcy temu podobna do stosowanej w modelach 64 – róŜnica między wydajnością najlepszych bitowych, pozwala a uzyskanie dobrej modeli i tańszych produktów była ogromna. wydajności. Na podstawie wykresu moŜemy Zaciekłą walkę konkurencyjną w prostwierdzić, Ŝe ten procesor ma największą dukowaniu tanich procesorów staczają Intel wydajność ale kosztuje bagatela – 560 i AMD. Obie te firmy prześcigają się złotych. Ma równieŜ najwyŜszą ocenę w udoskonalaniu swoich produktów w coraz końcową. to bardziej zaawansowane modele. Klientom, Intel Celeron D 340J wydajny i nowoczesny którzy nie chcą przeznaczać zbyt wielkich procesor, ale trudno do niego dokupić kwot na udoskonalenie swoich pecetów niedrogą płytę główną. Sprzętowo wspomaga polecam szczególnie test tanich procesorów ochronę antywirusową. Według wykresu Celeron i Sempron (przedstawione obszerzamieszczonego powyŜej moŜemy niej w „PC WORD KOMPUTER” Luty/2005), stwierdzić, Ŝe procesor Intel Celeron D który chciałbym w skrócie omówić. 340J jest na w podobnym stopniu wydajny Na wykresie poniŜej podałem trzy do AMD Sempron 3100+ oraz tak samo propozycje „tanich” procesorów, które opłacalny. Kosztuje – 555 złotych. Ocena wobec kryteriów są: najbardziej wydajne końcowa wynosi 9,4. i opłacalne oraz podałem ocenę końcową aby -5-

AMD Sempron 2200+. Za niewielkie pieniądze (200 złotych) otrzymujemy procesor niezbyt nowy pod względem technologii ale w większości zaspokajający potrzeby uŜytkownika. Jest to najbardziej opłacalny procesor w teście „PC WOLRD KOPUTER” Ocena końcowa wynosi 7. Nadaje się bardzo dobrze do uŜytku domowego.

Jednak aby pograć sobie na komputerze z tym procesorem to bardzo duŜo zaleŜy od wydajności podsystemu graficznego. Pamiętajcie: Tani procesor nie oznacza gorszy od tego co jest droŜszy, poniewaŜ dobrze zagospodarowany system zawsze pracuje zawsze bez zastrzeŜeń. Większość informacji na ten temat moŜecie znaleźć w „PC WORLD KOMPTER” luty/2005r. Oraz na stronie www.pcworld.pl RŁ

TURBOKARTY NVIDII Gdy zaczęto stosować Interfejs PCI Express,

Najtańszy model kart GeForce 6200 TC 16 Mb

pojawiły się wątpliwości, czy potrzeba aŜ tak

ma kosztować ok. 240 zł. Jest przeznaczony na

gwałtownej

rynek

rewolucji

sprzętowej.

Najnowsze

podstawowy.

Nabywca

takiej

karty

karty graficzne GeForce 6200 z technologią

powinien mieć komputer wyposaŜony w szynę

TurboCache rozwiewają wszelkie wątpliwości – to

graficzną PCI Express x16 i 521 Mb pamięci

wyłącznie PCIe umoŜliwiło tworzenie stosunkowo

RAM na płycie. Model 6200 TC nie pojawi się

wydajnych, bardzo nowoczesnych produktów,

nigdy w wersji AGP, bo PCIe pozwala na obsługę

które kosztują niewiele i zadowalają się mała

TurboCache, czyli pamięci ilości minimalnej.

ilością taniej pamięci RAM. Czy DirectX 9

chciałbyś,

Ŝeby

upiększające

wszelkie

najnowsze

funkcje gry

były

obsługiwane przez tanią kartę graficzną, w TurboCache

dodatku pracującą bezgłośnie, a to wszystko ze

wyznacza

nowy

standard

stosunkowo dobrą wydajnością? Z pewnością tak.

wykorzystywana przez karty graficzne lokalnej

Karty GeForce 6200 TC pozwalają na spełnienie

pamięci komputera. Nowością w kartach 6200 TC

tych marzeń. Oczywiście, nie będzie się bez

jest

kompromisów,

ale

moŜesz

być

pewny,

podsystem

pamięci

nazywany

przez

producenta MMU (Memory Management Unit,

Ŝe

jednostka zarządzania pamięcią). Oprócz lokalnej

unikniesz niemiłych niespodzianek.

pamięci na karcie, która korzysta z 64-bitowego -6-

interfejsu, karty z TC pozwalają na obsługę do

i filtrowaniem w wysokiej rozdzielczości raczej

256 Mb pamięci, zagospodarowując na swoje

nie pograsz, jednak wybierając pełne detale

potrzeby zasoby RAM-u peceta. Dotychczas

w „Half Life 2” i rozdzielczość 1024x768 pikseli,

rozwiązania takie bardzo spowalniały grafikę, bo

otrzymasz całkowicie płynny obraz. Podobnie jest

przy

z większością tytułów. Karty nie powinni kupować

jednokierunkowym

niemoŜliwe

było

interfejsie

renderowanie

AGP

bezpośrednio

posiadacze

17-calowych

paneli

LCD,

które

pamięci, moŜna było tylko odczytywać z AGP

najlepszy jakościowo obraz wyświetlają w swej

dane przesyłane do procesora graficznego. PCI

rzeczywistej rozdzielczości 1280x1024 piksele,

Express jest interfejsem dwukierunkowym, który

chyba, Ŝe zaakceptują skalowanie grafiki z niŜszej

pozwala na zapis i odczyt lokalnej pamięci przez

rozdzielczości na wyŜszą. Idealny komputer to GF

procesor graficzny.

6200 TC to, biorąc pod uwagę stosunek moŜliwej

Podczas pracy, kontroler MMU wydziela

wydajności do ceny, platforma AMD 64. Gorszym

karcie (w zaleŜności od pamięci lokalnej) 112 lub

wyborem będzie Sempron 3100+, wyposaŜony

96 MB pamięci operacyjnej, co daje 128 MB

w jednokanałowy kontroler pamięci RAM. Ze

skalkulowane

(rozsądnie

minimum,

obecnie

względu na cenę, niezłym rozwiązaniem jest

niezbędne do uruchomienia wielu gier).

kupno

płyty

z

chipsetem

Intela

(i915)

Najlepszym rozwiązaniem dla kart TC jest

i niedrogiego procesora z podstawką LGA775

platforma AMD 64 – z powodu najmniejszych

(choćby Celerona D). Taki zestaw ze względów

opóźnień

RAM.

opisanych powyŜej będzie pracował wolniej niŜ

Korzystając z płyt z chipsetami nForce4 i proce-

platforma konkurencji, jednak zapewni dobra

sorem AMD masz do dyspozycji przepustowość

wydajność.

PCI

w

Express

dostępie

na

do

poziomie

pamięci

4GB/s

w

obu

szybsza

niŜ

kierunkach. O

tym,

Ŝe

karta

będzie

konkurencji, słyszymy przy kaŜdej premierze rynkowej dowolnego producenta. Tym

razem

NVIDIA

dobrą

nie

szafowała

słowamiwydajność modeli TC potwierdziły testy. Co prawda, na nadzwyczajną liczbę klatek generowanych grach nie ma co liczyć, lecz uznaniem trzeba mówić o wydajności karty

Niewielka ilość pamięci lokalnej na karcie

pozbawionej większości lokalnej pamięci, którą

wpływa oczywiście na jej cenę. Pamięć GDDR3

mają produkty konkurencji. Stosunek wydajności

nie jest droga, ale dla producentów podzespołów

do ceny TC to nowy poziom odniesienia dla kart

liczy się kaŜdy dolar. Pamięć to jednak nie

graficzny klasy podstawowej.

wszystko, bo z nią wiąŜe się zmniejszenie liczby

Kupując tę kartę, trzeba sobie zdawać sprawę

ścieŜek na laminacie, złączy oraz elementów

z jej ograniczeń. W „Doom 3” z wygładzaniem

mechanicznych. Same karty TC mają chłodzenie -7-

pasywne, a więc tańsze od mechanicznego. Karta jest prosta w produkcji, a procesor

Bardzo interesujące w TC jest jego idealne

tańszy w

wręcz przystosowanie do pracy w notebookach ,

produkcji.

gdzie

oprócz

zapotrzebowanie

wydajności na

liczy

energię.

się

takŜe

Zredukowanie

TurboCache jest technologią niewątpliwie

pamięci RAM to oszczędność sięgająca 3-4 W, co

udaną. Nie byłoby niczym dziwnym, jeśli za kilka

w komputerze przenośnym oznacza o 30 minut

miesięcy pojawiłby się model GF 6800 GT TC

dłuŜszą pracę na akumulatorach.

pozwalający

w

systemie

jednogigabajtową

Przy wyborze karty naleŜy zastanowić się nad

pamięcią RAM zagospodarować do 512 Mb

całym zestawem. Najwydajniej będzie pracowała z

pamięci dla podsystemu graficznego. Jest to

płytą z dwukanałowym kontrolerem pamięci

sensowne,

operacyjnej i chipsetem pozwalającym na pełne

sprawnie

zrealizowane

i

przede

wszystkim – tani rozwiązanie.

wykorzystanie szyny PCI Express x16.

Podsumowując – Karta GF 6200 TC jest najlepszym rozwiązaniem dla graczy, a takŜe dla osób wykorzystujących komputer do innych celów. Tymczasem czekamy na kolejne produkty NVIDII – pierwszy z pewnością będzie GF 6200 TC wyposaŜony w 64 Mb pamięci lokalnej…

OW

Przydatne adresy w SIECI: Sprzęt:

Bramki SMS:

http://www.recenzje.net.pl

ERA:

http://ptr.pl/sklep/konfigurator.php

http://www.eraomnix.pl/sso2/r_login.do?turl=http: //www.eraomnix.pl:80/sms/do/singleSignonFrom

Siedlce:

XAction&partnerlogin=sms-free

http://www.info.siedlce.pl

Idea:

http://siedlce.org

http://sms.idea.pl/default_.aspx

http://siedlce.um.gov.pl

Plus GSM: http://www.text.plusgsm.pl/sms/

Wyszukiwarki: http://www.google.pl

Sofcik:

http://www.netsprint.pl

http://www.plikoskop.pl/

http://www.infoseek.pl

http://www.programy.toon.pl/download.php http://www.sterowniki.net.pl/

Internetowe (przeglądarka, klient e-mail):

http://cdlinux.pl/

http://www.firefox.pl http://www.thunderbird.pl

-8-