JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

ISSN: 1305-774X FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal Cilt: 9 / Sayı: 36 V...
4 downloads 0 Views 2MB Size
ISSN: 1305-774X

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Üç Ayda Bir Yayınlanır Quarterly Journal

Cilt: 9 / Sayı: 36 Volume: 9 / Issue: 36 Yıl / Year: 2013

Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS “Hakemli Dergidir” / “Peer reviewed Journal”

Cilt: 9 / Sayı: 36 Volume: 9 / Issue: 36 Yıl / Year: 2013 Yayın Sahibi / Publisher: Legal Yayıncılık A.Ş. adına Sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni/ On Behalf of Legal Yayıncılık A.S. Publisher and Executive Editor Av. / Aal. Lütfürrahman BAŞÖZ (Sertifika No. / Certificate No. 27563) Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Responsible Manager: Av. / Aal. Ramazan ÇAKMAKCI Basımcının Adı / Printed by: Net Kırtasiye Tanıtım ve Matbaa San. Tic. Ltd. Şti (Net Copy Center) (Sertifika No. / Certificate No. 13723) Tel.: 0 212 249 40 60 Basıldığı Yer / Place of Publication: İnönü Cad. Beytülmalcı Sk. No: 23/A Gümüşsuyu/Beyoğlu-İstanbul Basım Tarihi / Publication Date: Mart / March 2014 Yönetim Yeri/Place of Management: Bahariye Cad. No: 63/6 Kadıköy/İstanbul Tel.: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Faks / Fax: (216) 449 04 87 E-posta / E-mail: [email protected] URL: www.legal.com.tr Yayın Türü / Type of Publication: Bu dergi yılda dört sayı olarak yayımlanan yerel, süreli hakemli bir hukuk dergisidir. This journal is a peer reviewed national law journal published four times a year.

ISSN: 1305-774X

Derginin Önerilen Kısa (Atıf) Adı: FSHD For citations please use the abbreviation: “FSHD”

Katkıda bulunmak isteyenler için iletişim bilgileri: / All correspondence concerning articles and other submissions should be addressed to: E-mail: [email protected] Telefon / Phone: 0 216 449 04 85 Faks / Fax: 0 216 449 04 87 Posta Adresi / Postal Address: Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul

Bu dergide yayımlanan yazılarda ileri sürülen görüşler yazarlara aittir. Articles published in this journal represent only the views of the contributors. Copyright © 2014 Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü, LEGAL YAYINCILIK A.Ş.’nin yazılı izni olmadan, fotokopi yoluyla veya elektronik, mekanik ve sair suretlerle kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz, kayda alınamaz. All rights reserved. No part of this publication may be copied, reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by means, without the prior expressed permission in writing of the LEGAL YAYINCILIK A.S.

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ Bahariye Cad. Çam Apt. No: 63 D. 6 Kadıköy – İstanbul Tel: (216) 449 04 85 – 449 04 86 Fax: (216) 449 04 87 www.legal.com.tr [email protected]

Y a y ı n Y ö n e t me n i / E d i t o r Av. Gülsaniye EKMEKÇİ

Y a y ı n Ko o r d i n a t ö r ü / P u b l i s h i n g C o o r d i n a t o r Av. Haydar AKSOY

Y a y ı n Ku r u l u / E d i t o r i a l B o a r d Av. Gülsaniye EKMEKÇİ Av. Hatice UÇUM Av. Haydar AKSOY Av. Başak DÖKER BAYLAN Av. Mehmet UÇUM Av. Burcu SARI Av. Kağan ULAŞ Av. Yunus ARAS Av. Gülendam SAN KARABULUTLAR Av. Emrah ÖNGÖREN Av. Dilek SALMAN Av. Mehmet Şerif SAĞIROĞLU Av. Nuran ASLANER Doç. Dr. Mustafa Erdem CAN Av. Pınar SÖNMEZ Yrd. Doç. Dr. Remzi Tamer PEKDİNÇER

D a n ı ş ma n l a r K u r u l u / A d v i s o r y B o a r d Prof. Dr. Ziya AKINCI Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Nigan BAYAZIT İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Prof. Dr. Ömer EKMEKÇİ İst. Üniversitesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD Öğr. Üyesi Prof. Dr. Şafak N. EREL Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD Prof. Dr. Alkan SOYAK Marmara Üniversitesi İİBF İktisat Politikası ABD Prof. Dr. Arzu OĞUZ Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Bahadır ERDEM İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku ABD Prof. Dr. İlhan HELVACI İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Prof. Dr. Gürsel ÖNGÖREN İstanbul Aydın Üniversitesi Prof. Dr. Muhammet ÖZEKES Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku ABD Prof. Dr. Tekin MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Prof. Dr. Sami KARAHAN Marmara Üniversitesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. K. Emre GÖKYAYLA Bahçeşehir Üniversitesi Doç. Dr. Gülay HASDOĞAN ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü

Doç. Dr. Tahir SARAÇ Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Ticaret Hukuku ABD Yrd. Doç. Dr. Sinan BAYINDIR İstanbul Aydın Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gül OKUTAN NILSSON Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD Yrd. Doç. Dr. Hamdi PINAR Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Mete TEVETOĞLU Özyeğin Üniversitesi Dr. Gürsel ÜSTÜN İTÜ Mimarlık Fakültesi End. Tasarım Böl. Genel Hukuk ve Tasarım Hukuku Av. Ali ÇAVUŞOĞLU Avrupa Patent Vekili-ASİAD ve MESİAD Yönetim Kurulu Üyesi Av. Dr. Kemal EROL Rekabet Derneği İstanbul Şubesi Başkanı ve TÜSİAD Rekabet Çalışma Grubu Başkanı

A. Bülent DALOĞLU Türk Patent Enstitüsü Uzmanı

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ YAYIN İLKELERİ PUBLICATION AND SUBMISSION REQUIREMENTS OF JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

1. Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi, üç ayda bir yayımlanan hakemli bir dergidir. The Journal of Intellectual Property Rights is a peer reviewed journal published four times a year. 2. Dergi’de yayımlanabilecek yazılar, fikrî ve sınai haklar alanını ilgilendiren içerikte her türlü makale, karar incelemesi, ve kitap incelemesi ile çevirilerdir. Yazıların dili, Türkçe veya diğer Avrupa dilleridir. This is a journal of law focusing on legal issues concerning intellectual property rights. Articles, case notes and comments, discussions of legislative development, book reviews and other similar type of papers which are written in Turkish and in other European languages are welcome. 3. Dergi’de yayımlanmak üzere gönderilen yazılar başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Articles that will be sent to the editor should not be published elsewhere, nor be submitted to other journals simultaneously. 4. Yazılar Microsoft Word (Microsoft Office 98 ve üzeri versiyonlar) formatında (.doc veya.docx dosya uzantılı olarak) yazılmış olmalıdır. Ayrıca yazılar, aşağıdaki şekil şartlarına uygun olarak kaleme alınmış olmalıdır: Kağıt boyutu: A4 Üst: 2, 5 cm; Alt: 2, 5 cm; Sol: 2 cm; Sağ: 2 cm Metin: Times New Roman, 12 punto, 1.5 satır aralığı, iki yana yaslı Dipnotlar: Sayfa altında, Times New Roman, 10 punto, 1 satır aralığı, iki yana yaslı Articles should be submitted as Microsoft Word (either with.doc or.docx file extensions) documents (Microsoft Office 1998 or higher versions). Articles should be written according to the following style guidelines: Paper size: A4 Top: 2.5 cm; Bottom: 2.5 cm; Left: 2 cm; Right: 2 cm Text body: Times New Roman, 12 points, at 1.5 line spacing, justified Footnotes: Times New Roman, 10 points, at 1 line spacing, justified

X

5. Her yazı, kaydedildiği bir CD ile ya da elektronik posta yolu ile Microsoft Word formatında editöre teslim edilmelidir. Yazının basılı olarak teslimi gerekmemektedir. Softcopy of the article either on a CD or as an attached Microsoft Word Document via e-mail should be submitted to the editor. There is no need to submit any hardcopy of the article. 6. Yazıyla birlikte yazarın (veya yazarların) adına, unvanına, çalıştığı kuruma, açık adresine, kolay ulaşım sağlanabilecek telefon numaralarına ve elektronik posta adreslerine ilişkin bilgiler de editöre ulaştırılmalıdır. The name (s), formal position (s), institutional affiliation (s) and contact details (especially e-mail (s)) of the author (s) must be clearly included with the submission to the editor. 7. Dergi’ye gönderilen makaleler Türkçe ve İngilizce başlık ile hem İngilizce hem de Türkçe özet kısmı içermelidir. Each submission should contain a Turkish and an English Title, as well as an Abstract part in Turkish and English. 8. Dergi’ye gönderilen makalelerde, ilgili makaledeki konuyu tanımlayan Türkçe ve İngilizce uygun anahtar kelimeler bulunmalıdır. All articles should be accompanied by a sufficient number of keywords in Turkish and English that reflect the content of the article. 9. Dergi’ye gönderilen makalelerde kullanılan kaynaklar, makale sonunda kaynakça olarak alfabetik sırada verilmiş olmalı ve kullanılan kaynaklar dipnotunda veya metin içerisinde kısa olarak yer almalıdır. All references cited in the text should be numbered in the order of mention in the text and should be given in abbreviated form in footnotes. They should be listed in full form at the end of the article in an alphabetically arranged bibliography as well. 10. Dergi’ye gönderilen makalelerin yazım bakımından son denetimlerinin yapılmış olduğu ve basılmaya hazır olarak verildiği kabul edilir. All submissions are regarded as ready to publish and already proofread by the author himself.

XI

11. Yayım Kurulu’nda ilk değerlendirilmesi yapılan makaleler, anonim olarak hakeme gönderilecek, hakemden gelen rapor doğrultusunda makalenin yayımlanmasına, hakemden gelen rapor çerçevesinde düzeltme istenmesine ya da yayımlanmamasına karar verilecek ve yazar durumdan en kısa zamanda ve genellikle e-posta yolu ile haberdar edilecektir. Tamamlanmış veya düzeltilmiş yazı, Yayım Kurulu’nca, tekrar hakeme gönderilebilir. Initial assessment of the articles will be done by the editorial board. After the assessment is completed, the articles will be sent to an anonymous peer reviewer. In accordance with reviewer’s report, amendments may be done or the article may be decided not to be published. After the amendments are completed, the article may be sent to peer reviewer again, by the editorial board. 12. Dergi, hakemin yazarı bilmemesi esasına (kör hakemlik) dayanır. Hakeme gönderilecek makalelerde de yazarın kimliğine ilişkin bilgilerin gizliliği sağlanır. All articles submitted are subject to a blind peer review. The identity of the author (s) and reviewer (s) will not be revealed to the other party. 13. Dergi basıldıktan sonra ilgili sayının yazarlarına ve bu sayıda hakemlik yapmış olanlara ücretsiz olarak gönderilir. Free copies of the of the published issue will be sent both to the author (s) and to the reviewer (s).

FSHD - Volume: 9 / Issue: 36 / Year: 2013

Dergimiz Hakkında / About Our Journal Fikrî ve Sınai Haklar Dergisi (FSHD), yılda dört sayı olarak yayımlanan, hakemin yazarı bilmemesi esasına dayalı hakemli bir hukuk dergisidir. 2005 yılından beri yayın hayatını sürdürmekte olan dergide hakem denetiminden geçmiş makaleler, karar tahlilleri, içtihat ve mevzuat kronikleri ile eser incelemelerine yer verilmektedir. Her sayıda Türk ve yabancı akademisyenler ve hukuk uygulamacıları tarafından kaleme alınan, fikrî ve sınai haklar hukuku ile ilgili değerli eserler yayımlanmaktadır. Okuyucularımızın göndereceği fikrî ve sınai haklar alanına ilişkin makaleler ve diğer türdeki eserlerle (karar tahlilleri, eser incelemeleri vb.), dergimizin daha da zenginleşeceğine inanıyoruz. Journal of Intellectual Property Rights (FSHD) is a peer reviewed academic law journal published regularly four times a year, concentrating on issues of intellectual property rights law and considers for publication articles, case notes and comments, discussions of legislative developments and book reviews. It has been in publication since 2005. Each issue contains scholarly works concerning intellectual property rights law, authored by scholars and practitioners around the globe. We welcome your contributions in the form of articles, notes, comments or reviews on topics reflecting a broad range of perspectives on intellectual property rights; with your contributions and support our journal will progress.

SUNUŞ…/PRESENTATION… Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, 2013 yılının son sayısı ile sizlerle birlikteliğimiz devam etmektedir. Makaleler bölümünde; Dr. Ecz. Pınar BULUT’un “İlaçlarda Patent Hükümsüzlüğü Konusunda Bir İnceleme – Taclonex Vakası”, Barış ATALAY’ın “Patent Vekilliği Mesleğinde Vekalet Edilenlerin Teyit Edilmiş Bir Sorumluluk Altında Temsilleri ve Vekalet Edilmeyenlerin Korunmaya Muhtaç Oldukları Sınırın Devletlerçe Güvenli Olarak Tanımlanmış Sınırları” ve Av. Kaan Mert GÜLPINAR’ın “İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi – Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Bir Değerlendirme –” isimli makalelerine yer verilmiştir. Uzman Görüşü bölümünde; Em. Hakim Hasan ÖZKAN’ın “Eser Sahibinin Cayma Hakkı” ve Av. Z. Emre KURT’un “Tartışmalı İnternet Yasası Üzerine” isimli yazısına yer verilmiştir. Fikri mülkiyet haklarına ilişkin uygulamaların gelişim yönünü göstermesi açısından önemli bir yeri olduğunu düşündüğümüz Yüksek Mahkeme kararları bu sayımızda da yerini almış bulunmaktadır. Dergimizin yararlı olmasını diliyor, katkı ve eleştirilerinizi bekliyoruz. Yayın Kurulu / Editorial Board

FİKRÎ VE SINAİ HAKLAR DERGİSİ

Cilt: 9 / Sayı: 36 Yıl: 2013 İÇİNDEKİLER Makaleler....................................................................................................................... 1 İlaçlarda Patent Hükümsüzlüğü Konusunda Bir İnceleme –

Taclonex Vakası Dr. Ecz. Pınar BULUT.............................................................................................. 3

Patent Vekilliği Mesleğinde Vekalet Edilenlerin Teyit Edilmiş Bir Sorumluluk Altında Temsilleri ve Vekalet Edilmeyenlerin Korunmaya Muhtaç Oldukları Sınırın Devletlerçe Güvenli Olarak Tanımlanmış Sınırları Barış ATALAY (Avrupa Patent Vekili) ................................................................... 9

İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi – Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Bir Değerlendirme – Av. Kaan Mert GÜLPINAR.................................................................................... 17 Uzman Görüşleri......................................................................................................... 59

Eser Sahibinin Cayma Hakkı Em. Hakim Hasan ÖZKAN .................................................................................... 61

Tartışmalı İnternet Yasası Üzerine Av. Z. Emre KURT................................................................................................. 69 Haberler....................................................................................................................... 75 Kanun Tasarısı ve Komisyon Raporları ................................................................. 183 Yargıtay Kararları.................................................................................................... 359 Yargıtay Hukuk Daire Kararları............................................................................ 361 Yargıtay Ceza Genel Kurul Kararı........................................................................ 378 Yargıtay Ceza Daire Kararı................................................................................... 383 Danıştay Kararı ........................................................................................................ 385 Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı ........................................................ 387 Uygulamaya İlişkin Bilgiler ..................................................................................... 391 WIPO (DFMÖ - Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü) Hakkında Bilgiler-I................... 393 Telif Hakkı ............................................................................................................ 397 Özelgeler ............................................................................................................... 405 Faydalı Bilgiler.......................................................................................................... 413

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ............................................. 452 2013 Yılı Yüksek Mahkeme Kararları Arama Dizinleri ...................................... 453 Kavramlara Göre Arama Dizini ............................................................................ 455 Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini ............................................................... 459 LEGALBANK ABONELİK FORMU .................................................................. 462

JOURNAL OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Volume: 9 / Issue: 33 Year: 2013 CONTENTS Articles ........................................................................................................................... 1

A Review of the Patent Invalidation on Pharmaceuticals – Taclonex Case Ph. D. Pınar BULUT................................................................................................. 3

For the Profession Patent Lawyer Power of Attorney of those Who were Confirmed to have been a Responsibility of the underRepresentation and Power of Attorney not of those who are in Need of Protection of the Border States are Defined as Safe Limits Barış ATALAY (European Patent Attorney) ............................................................ 9

Blocking Access to the Website - Review about in Terms of Turkish Law and Comparative Law Atty. Kaan Mert GÜLPINAR ................................................................................. 17 Expert Opinions .......................................................................................................... 59

The Owner of the Right of Withdrawal Retired Judge Hasan ÖZKAN................................................................................. 61

Critical Review of Internet Law Amendment Atty. Z. Emre KURT............................................................................................... 69 The News ..................................................................................................................... 75 Law Draft And Commission Reports...................................................................... 183 Decisions of the Court of Appeal ............................................................................. 359 Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal............................................ 361 Court of Appeal Assembly of Criminal Chambers Decision ................................ 378 Court of Appeal Criminal Chamber Decision ....................................................... 383

The Council of State’ Decision................................................................................. 385 Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decision............................ 387 Practical Informations.............................................................................................. 391 Information About WIPO (DFMO - The World Intellectual Property Organization)-I ....................................................................................... 393 Royalty .................................................................................................................. 397 Rulings .................................................................................................................. 405

Useful Informations .................................................................................................. 413 ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS ............................... 452 Index of Supreme Court Decisions Related Year 2013.......................................... 453 Index of Related Legal Terms ............................................................................... 455 Index of Related Statutory Provisions................................................................... 459 SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE ........... 462

MA KA L E L E R ARTICLES * İlaçlarda Patent Hükümsüzlüğü Konusunda Bir İnceleme – Taclonex Vakası A Review of the Patent Invalidation on Pharmaceuticals – Taclonex Case Dr. Ecz. / Ph. D. Pınar BULUT * Patent Vekilliği Mesleğinde Vekalet Edilenlerin Teyit Edilmiş Bir Sorumluluk Altında Temsilleri ve Vekalet Edilmeyenlerin Korunmaya Muhtaç Oldukları Sınırın Devletlerçe Güvenli Olarak Tanımlanmış Sınırları For the Profession Patent Lawyer Power of Attorney of those Who were Confirmed to have been a Responsibility of the under-Representation and Power of Attorney not of those who are in Need of Protection of the Border States are Defined as Safe Limits Barış ATALAY (Avrupa Patent Vekili/European Patent Attorney) * İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi – Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Bir Değerlendirme – Blocking Access to the Website - Review about in Terms of Turkish Law and Comparative Law Av./Atty. Kaan Mert GÜLPINAR

H

İLAÇLARDA PATENT HÜKÜMSÜZLÜĞÜ KONUSUNDA BİR İNCELEME – TACLONEX VAKASI

(A REVIEW OF THE PATENT INVALIDATION ON PHARMACEUTICALS – TACLONEX CASE)

Dr. Ecz. / Ph. D. Pınar BULUT* ÖZET Bu incelemede ABD’de TACLONEX isimli ilaç ile ilgili patent konusu buluşun aşikar olup olmaması hakkında Federal Mahkeme Kararı1, konu ile ilgili internet yayınları 2-5 ve söz konusu ilaçlar ile ilgili patentler değerlendirilmiştir. Anahtar Kelimeler: İlaç patentleri, buluş basamağı, aşikar olma, Taclonex ABSTRACT The essay is about the obviousness of invention relating to a medicine named TACLONEX in USA. Also, associated with this case, the Federal Court Decision, relevant internet publications and patents related to subject pharmaceutical are reviewed. Keywords: Pharmaceutical patents, inventive step, obviousness, Taclonex *** “..ABD patent yasasına göre buluş sahibi veya üçüncü taraflar bir patentin inceleme uzmanı tarafından tekrar incelenmesini ve patent ile korunması istenilen konunun patentlenebilirliğinin tekrar değerlendirilmesini talep edebilir. Yeniden inceleme sonucunda patentlenebilirlik kriterine uygun bulunan patent yeniden yayınlanır. Böylece son derece uzun ve masraflı olan dava süreçlerinin önüne geçilmesi ve uyuşmazlıkların kısa sürede çözülmesi amaçlanmıştır.

H *

Hakem denetiminden geçmiştir. Patent Vekili, Patent Danışmanı; FarmaPatent Araştırma ve Danışmanlık, Ankara; Email: [email protected]

4

İlaçlarda Patent Hükümsüzlüğü Konusunda Bir İnceleme – Taclonex Vakası

Bu uygulamaya göre ABD’de TACLONEX isimli ilaç ile ilgili LEO firmasına ait US 6753013 patentinin (013 patenti) yeniden incelenmesi GALDERMA firması tarafından talep edilmiştir. 013 patentinin 23 istemi olup, İstem 1 ve 22 bağımsız istemdir. Yeniden inceleme sırasında değerlendirilen İstem 1 aşağıda belirtilmiştir: ... Temyiz mahkemesi USPTO Temyiz Kurulunun kararlarını onaylamamış ve aşikar olmayışın objektif kanıtlarının, aşikarlık analizinde kritik rol oynadığını ifade etmiştir. Mahkeme ayrıca Leo’nun ticari başarısı konusunda yorum yapmış ve uzun süredir çözülemeyen bir problemin çözülmesi konusuna dikkati çekmiştir. Bilindiği gibi Taclonex merhem FDA tarafından onaylanan ilk kombine Vitamin D ve kortikosteroid içeren bir topikal formülasyondur. Kombinasyon terapilerinin tartışılmaya başladığı tarih ise 1986 yılı olup, buluş 2000 yılında gerçekleştirilmiştir. Objektif kanıtlar açısından değerlendirildiğinde, 013 patenti konusu formülasyon aşikar değildir. Bu nedenle bu Temyiz Mahkemesi USPTO Temyiz Kurulunun aşikarlık tespitini tersine çevirmiştir. Sonuç olarak Temyiz Mahkemesi USPTO Temyiz Kurulunun kararını iptal ederek, buluşun aşikar olmadığına karar vermiştir.”

Makalenin devamına, dergimizin 36. sayısından ulaşabilirsiniz

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

H

PATENT VEKİLLİĞİ MESLEĞİNDE VEKALET EDİLENLERİN TEYİT EDİLMİŞ BİR SORUMLULUK ALTINDA TEMSİLLERİ VE VEKALET EDİLMEYENLERİN KORUNMAYA MUHTAÇ OLDUKLARI SINIRIN DEVLETLERÇE GÜVENLİ OLARAK TANIMLANMIŞ SINIRLARI (FOR THE PROFESSION PATENT LAWYER POWER OF ATTORNEY OF THOSE WHO WERE CONFIRMED TO HAVE BEEN A RESPONSIBILITY OF THE UNDER-REPRESENTATION AND POWER OF ATTORNEY NOT OF THOSE WHO ARE IN NEED OF PROTECTION OF THE BORDER STATES ARE DEFINED AS SAFE LIMITS)

Barış ATALAY* (Avrupa Patent Vekili/European Patent Attorney) ÖZET Patent vekilliği statüsünde bir danışmandan hizmet alınması farklı legal sistemler altında özel koşullara göre zorunlu veya zorunlu değil olarak sınıflandırılmaktadır. Bir başka ifadeyle örneğin bir başvuru sahibi bir legal sistem altında işlem yapabilirken başka bir sistem altında bu işlemlerin sadece bir kısmını yapmaya yetkili olabilmektedir. Farklı legal sistemlerin yaklaşımları başvuru sahiplerinin menfaatlerini korumak ve başvuru sahiplerini başvuru yapma yolunda esneklikten yoksun bırakmamak arasında bu iki uçta dengede tutmaya yaramaktadır. Bu çalışma ile PCT, Avrupa ve Türk patent hukuku sistemleri arasında patent vekili tutma zorunluluğu bakımından bir kıyaslama yapılmaktadır.

H *

Hakem denetiminden geçmiştir. Barış Atalay Galatasaray lisesini ve elektrik mühendisi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi’ni tamamladıktan sonra Maastricht üniversitesinde ESST (EuropeanStudies of ScienceTechnologyandSociety) yüksek lisansını tamamladı. 2003 yılında Türk patent vekili ve 2011 yılında Avrupa patent vekili oldu. Türkiye 2000 senesinde Avrupa Patent Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra Türkiye'den Avrupa patent vekili unvanını elde eden ilk kişi oldu. İngilizce, Fransızca ve orta seviye Almanca sahibi olup EPI, AIPPI ve FICPI gibi mesleki kuruluşlara üyedir. // [email protected], [email protected]

6

Patent Vekilliği Mesleğinde Vekalet Edilenlerin Teyit Edilmiş Bir Sorumluluk Altında Temsilleri ve Vekalet Edilmeyenlerin Korunmaya Muhtaç Oldukları Sınırın Devletlerçe Güvenli Olarak Tanımlanmış Sınırları

Anahtar Kelimeler: Patent vekilliği, legal sistemler, esneklik, avrupa ve türk patent hukuku, vekili tutma zorunluluğu, kıyas ABSTRACT Different legal framworks provide that a certified patent attorney is to be assigned for effecting prosecution of patent applications in certain cases. In other words, while certain applicants, i.e. applicants from a certain regional area are allowed to file patent applicantions, other applicants are not. Likewise applicants from a certain regional area may prosecute their patent applications until a certain stage of the prosecution is reached. To this end, it is hereby discussed different approaches in terms of the requirement of assigning a certified patent attorney under different legal frameworks, explicitly withint the PCT system, the European system under the European Patent Convention and the Turkish patent system. Keywords: Patent attorney, legal systems, flexibility, European and Turkish patent enstitute, obligation to keep of attorney, comparison *** Bir Türk vatandaşının ya da Türkiye’de yer alan bir firmanın Avrupa patent başvurusu yapmak için bir Avrupa patent vekili tutması zorunlu mu şeklinde bir sorgulamanın iki amacı olabilir. Vekalet edilenlerin teyit edilmiş bir sorumluluk altında temsilleri ve vekalet edilmeyenlerin ise korunmaya muhtaç oldukları sınırın devletçe güvenli olarak tanımlanmış sınırları. Başka bir deyişle bazı kimseler mutlaka temsil edilmelidir ki haklarının korunması iyi niyetli çabalarına rağmen zarar görmesin ve temin olsun ve bazı kimseler de kendilerini temsil etmelidirler ki bununla elde edecekleri kimi faydalar onlardan alınmasın. .... Avrupa Patent Sözleşmesi Md. 82 Orijinal Metin The European patent application shall relate to one invention only or to a group of inventions so linked as to form a single general inventive concept.

Makalenin devamına, dergimizin 36. sayısından ulaşabilirsiniz

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

H

İNTERNET SİTELERİNE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ – TÜRK HUKUKU VE MUKAYESELİ HUKUK AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME – (BLOCKING ACCESS TO THE WEBSITE - REVIEW ABOUT IN TERMS OF TURKISH LAW AND COMPARATIVE LAW)

Av./Atty. Kaan Mert GÜLPINAR ÖZET Bilgi ve teknoloji çağı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında internet, her geçen gün hayatımızda daha çok yer almakta ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Bu sebeple internet sitelerine erişimin engellenmesi her geçen gün önemi arttırmakta ve daha çok insanı etkilemektedir. Bu çalışmamda internet hukuku kapsamında, erişimin engellenmesinin mevzuatımızda hangi koşullar altında verilebileceği, mukayeseli hukuk açısından durumun ne olduğu irdelenmiş ve 5651 sayılı kanuna yapılan son değişikliklerden bahsedilerek olumlu ve olumsuz yönlerine vurgu yapılmıştır. Anahtar Kelimeler: İnternet, İnternet Hukuku, Erişimin engellenmesi, ifade özgürlüğü ABSTARCT Internet is the most efficient way to get connected to the world and the significance of the internet has been growing rapidly. So in this complex, restrictions to the web sites affects our lifes more than ever. In this paper, The conditions of blocking to web sites within the scope of applicable law in Turkey and comperative law are scrutinized carefully. Afterwards, the latest amendments of the Turkish internet law – numbered as 5651 – are evaluated in detail and underscored pros and cons thereof. Keywords: Internet, Internet law, Access blocking, restrictions to web sites, freedom of expression *** H

Hakem denetiminden geçmiştir.

8

İnternet Sitelerine Erişimin Engellenmesi – Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Bir Değerlendirme –

“...Bilgi ve teknoloji çağı olarak da adlandırılan günümüz dünyasında internet, her geçen gün hayatımızda daha çok yer almakta ve hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olmaktadır. Bu kapsamda bireyler, internet ortamını kullanmak suretiyle fikirlerini günlük hayata nazaran çok daha fazla kişiye çok daha hızlı bir sürede iletebilmekte, paylaşabilmekte ve tartışabilmektedir. Ancak internetin sağlamış olduğu bu özgürlük alanı zamanla kötüye kullanılarak onu suçlara karşı savunmasız bırakmıştır. Bu nedenle internet ortamında yer alan zararlı içeriklerle mücadele kapsamında erişimin engellenmesi kurumu ortaya çıkmış ve zararlı içeriklere, bilgisayarların erişimi engellenerek internet ortamında yer alan bu tarz içeriklerle mücadele edilmesi amaçlanmıştır. ... Son olarak belirtmek gerekir ki; ülkemizin bilişim hukuku anlamında ciddi çalışmalar gerçekleştirmesi gerekmektedir. Özellikle erişimin engellenmesi yönündeki kararların büyük çoğunluğu sulh ceza hakimleri tarafından verilmektedir. Ancak sulh ceza hakimlerinin bilişim hukuku açısısından bir eğitime tabi tutulması ve bir bilişim hukuku programının oluşturulması gerekmektedir. Nitekim bilişim ile ilgili suçları araştıran savcılar için de durum böyledir. Özellikle uygulamada bilişim hukuku ile ilgili yapılan soruşturma ve kovuşturmalar Bilişim Polisi tarafından düzenlenen raporlarla ilerlemekte olup hakim ve savcıların etkisinin önemli ölçüde azaldığı görülmektedir. Bu kapsamda mahkeme ya da savcılıkta görev yapacak olan bilirkişilerin yer alması ve bu konuda özel eğitimli hakim ve savcıların bulunması olayların daha iyi irdelenmesine ve daha hızlı bir şekilde uyuşmazlıkların çözülmesine imkan sağlayacaktır. Bu nedenle yasal mevzuatımızdaki gelişmeleri değerlendirmeden önce yargılama makamlarının bu konudaki teknik bilgilerinin arttırılması öncelik arz etmektedir.”

Makalenin devamına, dergimizin 36. sayısından ulaşabilirsiniz

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

UZMAN GÖRÜŞLERİ EXPERT OPINIONS * Eser Sahibinin Cayma Hakkı The Owner of the Right of Withdrawal Em. Hakim/Retired Judge Hasan ÖZKAN * Tartışmalı İnternet Yasası Üzerine Critical Review of Internet Law Amendment Av./Atty. Z. Emre KURT

ESER SAHİBİNİN CAYMA HAKKI (THE OWNER OF THE RIGHT OF WITHDRAWAL)

Em. Hakim/Retired Judge Hasan ÖZKAN 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 58. maddesi eser sahiplerinin cayma hakkını kural altına almaktadır. Madde hükmüne göre, “Mali bir hak veya ruhsat iktisap eden kimse, Kararlaştırılan süre içinde ve eğer bir süre tayin edilmemişse, icabı hale göre münasip bir zaman içinde hak ve selahiyetinden gereği gibi faydalanmaz ve bu yüzden eser sahibinin menfaatleri esaslı surette ihlal edilirse eser sahibi sözleşmeden cayabilir. Cayma hakkını kullanmak isteyen eser sahibi sözleşmedeki hakların kullanılması için noter vasıtasıyla diğer tarafa münasip bir mehil vermeye mecburdur. Hakkın kullanılması, iktisab eden kimse için imkansız olur veya tarafından reddedilir yahut bir mehil verilmesi halinde eser sahibinin menfaatleri esaslı surette tehlikeye düşmekte ise mehil tayinine lüzum yoktur. Verilen mehil neticesiz geçerse veya mehil tayinine lüzum yoksa, noter vasıtasıyla yapılacak ihtar ile cayma tamam olur. Cayma ihtarının tebliğinden itibaren (4) hafta geçtikten sonra, caymaya karşı itiraz davası açılamaz. İktisap edenin mali hakkı kullanmamakta hususu yoksa veya eser sahibinin kusuru daha ağır ise hakkaniyet gerektiği hallerde iktisap eden, münasip bir tazminat isteyebilir. Cayma hakkından önceden vazgeçme caiz olmadığı gibi bu hakkın dermeyanını iki yıldan fazla bir süre için meneden takyitler de hükümsüzdür. (FSEY.58) AÇIKLAMA Eser; Sahibinin hususiyetini taşıyan ve ilim ve edebiyat, musiki, güzel sanatlar ya da sinema eserleri olarak sayılan her tür (nevi) fikir ve sanat mahsulleri’dir. Eser sahibi ise, bu eseri meydana getiren kişi’dir. Bu kişi gerçek veya tüzel kişi olabilir. İşte, Eser sahibi ya da mirasçıları kendilerine yasaca tanınan mali hakları süre, yer ve içerik itibariyle sınırlı ya da sınırsız karşılıklı veya

Eser Sahibinin Cayma Hakkı

12

karşılıksız olarak başkalarına devredebilme olanağına sahiptirler. Mali hakları yalnızca kullanma yetkisi de başka bir kimseye bırakılabilmektedir. Mali bir hak ya da böyle bir hakkı kullanma ruhsatını almış olan kişi de, bu aldığı kişi ya da kişilerin yazılı izinleri (muvafakatlarıyla) ile başka bir kişiye devredilebilmektedir. ... Cayma İhbarı Örneği ….. Noterliğine İhtar keşide eden : A. (eser sahibi) Muhatap : B. (mali hakları devralan) Konu : Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 58/3 maddesi uyarınca cayma ihbarı tebliği Açıklamalar : 1. Muhataba ….. günlü sözleşme ile ……. kitabımın mali haklarını devretmiştim. 2. Sözleşmede muhatabın mali hakları kullanma süresi (3) yıl olarak kararlaştırılmıştır. 3. Ne varki, muhatap bu süre dolmasına çok az bir zaman kalmasına rağmen mali haklarını kullanmamış, kitabın basım ve dağıtımını yapmamıştır. Basımını yaptığı, mali haklarını devrettiğim kitabım değildir. 4. Bu nedenle de cayma hakkımdansözederk …… noterliğinden …. günlü …. yevmiye nolu ihtaname göndererek (60) günlük süre verilmiş, devraldığı mali hakları kullanması istenilmiştir. 5. Bu ihtarın tebliğine ve verilen süreye rağmen muhatap, kitabın basım ve dağıtımını yerine getirmemiş, mali haklarını kullanmamakta direnmiştir. 6. Bu nedenle, iş bu ihbarın muhataba tebliği zorunlu hale gelmiştir. Zira kitabım ve ismim unutulma aşamasınha gelmiştir. 7. Bu ihbarla …. günlü mali hakları devir sözleşmesinden caydığımı, artık sözleşmenin hüküm ifade etmeyeceğini, Fikir ve Sanat Eserleri Yasasının 58/3 maddesi uyarınca işbu cayma ihbarımı muhataba önemle tebliğ ederim. Cayma ihbarını yapan eser sahibi A.

Makalenin devamına, dergimizin 36. sayısından ulaşabilirsiniz FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

TARTIŞMALI İNTERNET YASASI ÜZERİNE (CRITICAL REVIEW OF INTERNET LAW AMENDMENT)

Av./Atty. Z. Emre KURT LL.M. ÖZET Çalışmamızın amacı, İnternet Kanunu’nda yapılması planlanan değişiklikleri eleştirel biçimde gözden geçirip internette sansür konusundaki kaygıları dile getirmektir. Anahtar Kelimeler: İnternet hukuku, medya hukuku, sansür. ABSTRACT This articles reviews, proposed legislation about the internet law and voice concerns about censorship on the internet. Keywords: İnternet law, media law, censorship. *** “...Sansür kelimesinin Eski Roma’da “censor” denilen nüfus sayımından ve vatandaşların moralleri ile devlet hazinesinden sorumlu devlet memurundan geldiği düşünülmektedir. Sansür yasaklama, sınırlama, engelleme gibi anlamlarıyla başta haberleşme olmak üzere hayatın her alanında kendini göstermektedir. Sansür önceden kitapların, dergilerin, süreli yayınların yasaklanması şeklinde kendini gösterirken günümüzde her türlü bilginin serbestçe dolaşabildiği internet özellikle otoriter toplumlarda sansürün başlıca konusunu oluşturmaktadır. Türkiye diğer birçok ülkenin aksine 2001 yılına kadar interneti düzenleme konusunda müdahaleci olmayan bir yaklaşım sergilemişse de 2007 yılında başlayan “internetteki sansür” gün be gün etkisini arttırmıştır. Bu tarihe kadar internet üzerinden yayılan ifade için ifade suçlarıyla ilgili genel düzenlemenin yeterli olduğu düşünülmüştür. 5651 sayılı kanun internet sansürünün temel hukuki dayanağı olmakla birlikte bu kanunda değişiklik yapmak üzere hazırlanan geçicilerle birlikte 12 maddeden oluşan “İnternet Ortamında Yapılan Yayınla-

Tartışmalı İnternet Yasası Üzerine

14

rın Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başta haberleşme hürriyeti, özel hayatın gizliliği gibi konularda kamu otoritesine verdiği sınırsız yetkiler açısından eleştiri konusu olmaktadır. ... Her toplum kendi hassasiyetlerine göre interneti şekillendirir. Örneğin Almanya İnternet’in Neo-Nazi’ler tarafından kullanılması hususunda hassasken İngiltere’nin temel hassasiyeti internetteki çocuk pornografisidir. Türkiye’de de internetteki terör propagandasına, devlet büyüklerine ve dini değerlere hakaret açısından bir hassasiyetin bulunması doğalsa da meşru sayılabilecek bu endişelerin demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünü güvence altına alan uluslararası standartların ihlaline yol açmaması gerektiği kuşkusuzdur. Zira bilgi ve düşüncenin internet üzerinde dolaşması yalnızca teknik bir sorun değil aksine İnsan Hakları Hukuku’nun yakın geçmişte karşılaştığı en büyük güçlüklerden biridir.”

Makalenin devamına, dergimizin 36. sayısından ulaşabilirsiniz

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

HA B E R L E R THE NEWS * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/20) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/19) Yayınlandı * Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/31) Yayınlandı * İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/8) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/26) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/22) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/25) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/27) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/24) Yayınlandı * 2014 Yılı İtibariyle Uygulanacak Mal ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı * Marka Tescil Başvurularına Ait Mal Ve Hizmetlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (TPE: 2013/2) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/28) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/30) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/29) Yayınlandı * 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Öngörülen İdari Para Cezası Alt Sınırının 31/12/2014 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırılmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2014/1) Yayınlandı * İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2013/23) Yayınlandı * Sinema Filmlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Yayınlandı * Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15) Yayınlandı * Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik Yayınlandı * Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ Yayınlandı * İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/1) Yayınlandı * “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2014/9) Yayınlandı * Türk Patent Enstitüsünce 2014 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (BİK/TPE: 2014/1) Yayınlandı * PATLIB Yıllık Konferansı 15-16 Mayıs 2014 Tarihlerinde İstanbul'da Gerçekleşecek * PCT Araştırma Ücretinde Değişiklik * Korsan Kitapla İlgili Tarihi Karar - Korsana Hapis Yolu Açıldı -

Haberler ayrıntılı bir şekilde dergimizde yer almaktadır ve 1 0 8 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r

KANUN TASARISI VE KOMİSYON RAPORLARI LAW DRAFT AND COMMISSION REPORTS PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI AVRUPA BİRLİĞİ UYUM KOMİSYONU RAPORU

SAĞLIK, AİLE, CALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONU RAPORU

SAĞLIK, AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL İŞLER KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN (3, 7, 13, 20, 21, 22, 27, 28 ve 91 inci MADDELER) PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEYLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI ALT KOMİSYON RAPORU

Kanun Tasarısı ve Komisyon Raporları

18

ALT KOMİSYON METNİ PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONU RAPORU

HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

SANAYİ, TİCARET, ENERJİ, TABİİ KAYNAKLAR, BİLGİ VE TEKNOLOJİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN PATENT HAKLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI

Kanun Tasarısı ve Komisyon Raporları ayrıntılı bir şekilde d e r g i m i z d e y e r a l m a k t a d ı r v e 1 7 6 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

YARGITAY KARARLARI DECISIONS OF THE COURT OF APPEAL * Yargıtay Hukuk Daire Kararları Decisions of Civil Chambers of the Court of Appeal * Yargıtay Ceza Daire Kararı Court of Appeal Criminal Chamber Decision

YARGITAY HUKUK DAİRE KARARLARI DECISIONS OF CIVIL CHAMBERS OF THE COURT OF APPEAL

YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/15108 Karar No. 2012/27362 Tarihi: 27.12.2012

İlgili Kanun/Madde 506 s. SSK/2, 6, 79 818 s. BK/313, 355 6098 s. TBK/393, 470 5846 s. FSEK/1

• ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI • GENEL HİZMET SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ÖZETİ: Somut olayda, tanık beyanlarından murise ait fotoğraf stüdyosunun bulunduğunun, murisin bu stüdyoda da çalıştığının anlaşılması karşısında, mahkemece, murise ait olduğu belirtilen fotoğraf dükkanı yönünden kapsamlı bir araştırma yapılmalı (dükkanın kimin üzerine olduğu, dükkana ait vergi kaydının bulunup bulunmadığı... vs.); yine murisin davalı işyerleri dışında başka işyerlerine haber, fotoğraf, röportaj...vs. hazırlayıp hazırlamadığı araştırılmalı; davalı işyerlerine hazırladığı haberler karşılığında, muhasebe kayıtlarında herhangi bir işlem yapılıp yapılmadığı, fatura düzenlenip düzenlenmediği işyerlerinden sorulmalı; murisin hazırladığı haberlere ilişkin gazete nüshaları ve işçilik alacaklarına ilişkin dava dosyası getirtilmeli; dinlenen tanıkların sözleri değerlendirilirken bunların inandırıcılığı üzerinde özellikle durulmalı, verdikleri bilgilere nasıl vakıf oldukları, işveren ve davacıların murisiyle, işyerleriyle ilişkileri, bazen uzun yılları kapsayan bilgilerin insan hafızasında yıllarca eksiksiz nasıl taşınabileceği düşünülmeli ve tanıklar buna göre yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde, yeniden isticvap olunmalı; işyerlerinin kapsam, kapasite ve niteliği ile bu beyanlar kontrol edilmeli, böylelikle, murisin 01.12.2002-01.01.2005 tarihleri arasında geçen çalışmalarının hizmet akdine mi, yoksa, eser sözleşmesine mi dayandığı hususu hiçbir kuşku ve duraksamaya meydan vermeyecek biçimde belirlenmeli, toplanan ve toplanacak delillerin sonucuna göre bir karar verilmelidir.

22

Yargıtay Kararları

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/14899 İlgili Kanun/Madde Karar No. 2013/14246 5846 s. FSEK/11, 19, 80 Tarihi: 04.07.2013 • TECAVÜZÜN MEN'İ VE REF'İ • SİNEMA FİLMİNİN MALİ HAKLARININ HUKUKA AYKIRI ŞEKİLDE KULLANILMASI ÖZETİ: Somut olayda mevcut Türk Filmleri Sözlüğü’nde ve bunu doğrulayan Sesam kayıtlarında mahkemece reddedilen “Sokakta Kan Vardı”, “Çoban”, “Bizim Fıstıklar” ve “Çıldırtan Dudaklar” isimli sinema eserlerinin yapımcısının davacıların murisi olduğu bildirilmiştir. Bu durumda 5846 sayılı FSEK’nın 11. maddesi uyarınca eser sahipliğine ilişkin karinenin davacıların murisi A. M. İ. lehine oluşup oluşmadığı hususunun mahkemece tartışılmadan, bu filmler bakımından iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle, davanın reddine karar verilmesi doğru olmamış, davacılar vekilinin temyiz itirazlarının kabulüyle, kararın davacılar yararına bozulmasına karar vermek gerekmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/12553 İlgili Kanun/Madde 5846 s. FSEK/1, 2, 4 Karar No. 2013/14085 Tarihi: 02.07.2013 • ESTETİK NİTELİK • SANAT ESERİNİN TEK OLMA ÖZELLİĞİ Davaya konu bina dışında davacı mimar tarafından aynı ÖZETİ: yerde, aynı mimari proje uygulanarak inşa edilen başka binaların da bulunduğu anlaşılmaktadır. Oysa, genel olarak güzel sanat eserlerinin özelliği bunların tek olmalarından kaynaklanmaktadır. Dava konusu konut ise tek olmayıp, aynı yerde benzer şekilde inşa edilen konutlardan birisidir. Bu durumun 5846 sayılı FSEK 4/3. maddesi uyarınca “estetik nitelik” yönünden yapılacak değerlendirmede özellikle dikkate alınması zorunlu olup, aynı şekilde inşa edilmiş konutlardan oluşan mimari yapılar topluluğunun bir bütün olarak estetik değere sahip güzel sanat eseri sayılıp sayılmayacağı ya da dava konusu konutu diğerlerinden farklı ve eşsiz kılacak bir estetik niteliğin bulunup bulunmadığı gibi hususların bilirkişilerce tartışılıp değerlendirilmesi gerekir. Şüphesiz bu değerlendirme yapılırken de, bütün mimari yapıların az veya çok projeyi yapan mimarın özelliğini taşıdığı, fakat bir mimari yapının her şeyden önce fonksiyonel olarak belirli ihtiyaçları karşılamak zorunda olduğu ve bu zorunluluk mimarın serbest yaratma imkanlarını kısıtlayacağından, yapının estetik niteliğinin de ona göre irdelenmesi gerekeceği bilirkişilerce gözardı edilmemelidir.

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

Decisions of the Court of Appeal

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/5819 Karar No. 2013/7610 Tarihi: 18.04.2013

23

İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/41 6098 s. TBK/49 5846 s. FSEK/6, 21, 70

• HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN SORUMLULUK ÖZETİ: Somut olayda, uzmanlardan oluşturulacak bir bilirkişi kuruluna çoğaltılan CD adedinin ne kadar olduğu, bu CD'nin toplam süresi ile davacıya ait müzik eserinin CD'de kullanım süresinin ne olduğu, buna göre CD'nin toplam süresi içinde davacıya ait eserin kullanıldığı kısmın eserin ne kadarlık bir bölümüne isabet ettiği ve davacının eserinin kullanımının CD'nin izlenme oranı üzerindeki etkisi ile CD'ye kattığı değerin ne olduğu ve bu CD'nin sadece satılan A... dergisinin eki olarak okurlara verilen bir promosyon, hediye olarak mı piyasaya sunulduğu, yoksa dergi satışları dışında tek başına bir satımın konusu olup olmadığı hususlarının da açıklığa kavuşturulmak suretiyle davacının uğradığı maddi zararın dayanılan FSEK 70/2. maddesi delaletiyle eylem zamanında yürürlükte bulunan mülga Borçlar Kanunu 41 ve devamı maddeleri uyarınca tayin ve takdir edilmesi gerekirken istenen miktarın kadri maruf olduğu yönündeki somut olayın özeliklerini göz önüne almayan gerekçeye dayalı olarak maddi tazminat isteminin aynen kabul edilmesi doğru görülmemiş olup, maddi tazminata ilişkin olarak verilen kararın bu nedenle bozulması gerektiği gibi söz konusu hususların incelenmesi sonucu ortaya çıkacak durumun hükmedilecek manevi tazminatın miktarının takdir ve tayinine de etki edebilecek nitelikte olması nedeniyle asıl davada verilen maddi ve manevi tazminata ilişkin kararların bu nedenlerle bozulması gerekmiştir. YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2011/4128 Karar No. 2013/5379 Tarihi: 19.03.2013

İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/42, 43, 49 6098 s. TBK/50, 51, 58 5846 s. FSEK/68

• KİŞİLİK HAKKININ ZEDELENMESİ NEDENİYLE MANEVİ TAZMİNAT • HAKSIZ FİİLDEN DOĞAN TAZMİNATIN BELİRLENMESİ • HAKSIZ FİİLDE ZARARIN VE KUSURUN İSPATI

FSHD - Volume: 9 / Issue: 36 / Year: 2013

Yargıtay Kararları

24

ÖZETİ: İstanbul Adliyelerine Yansıyan Ensest Olgularının Psiko-Sosyal Açıdan İncelenmesi” adlı yüksek lisans tezinin tez danışmanı olan davalı tarafından büyük bir kısmının kaynak gösterilmeden kopya edilmek sureti ile “Aile içi” ismi ile yayınladığını ileri sürerek, müvekkilinin FSEK’ten doğan haklarına davalı tarafından yapılan tecavüzün ref’i ve men’ini, maddi ve manevi tazminatın tahsilini ve hükmün ilanını talep ve dava etmiştir. Somut olayda kitabın tamamı alıntılardan oluşmadığından, yapılan alıntılarla orantılı tazminat hesabı için ek rapor alınmışsa da bilirkişiler önceki görüşlerini tekrarlamışlardır. Bilirkişi raporunda maddi tazminat 3.400 TL. belirlenmiş olup, FSEK 68. maddesi gereğince üç katı 10.200 TL. alınarak bunun 10.000 TL. lik bölümü ile davacının eserinden orantısız alıntı yapılıp hangi bölümlerin davacının eserinden yapıldığının anlaşılmasına imkan verecek tarzda eserin ve eser sahibinin ismi ile atıf yapılan bölümlerin belirtilmemesi davacının isminin kitabın sonundaki yararlanılan eserler listesinde rastgele belirtilmesi manevi haklarına tecavüz oluşturduğundan takdiren 3.000 TL. manevi tazminatın hüküm altına alınması uygun bulunmuştur. Davacının şahsi haklarının ihlal edildiği kanıtlanamadığından BK. 49. maddesinin uygulama olanağı bulunmadığından söz konusu yasaya göre manevi tazminata hükmetme koşulları oluşmadığı gibi hükmedilenden fazla maddi zararı bulunduğu da kanıtlanmadığından 70. maddeye göre diğer maddi tazminat taleplerinin reddine ayrıca 68. maddeye göre tazminat talep edilmesi nedeniyle tecavüzün ref’i ve kitabın toplatılması istemine ilişkin talebin reddine karar verilerek davanın kısmen kabulü gerekir. YARGITAY 15. HUKUK DAİRESİ 2012/8082 Esas No. Karar No. 2013/232 22.01.2013 Tarihi:

İlgili Kanun/Madde 818 s. BK/355 6098 s. TBK/470 5846 s. FSEK/76 6100 s. HMK/1, 20 6102 s. TTK/4

• TİCARİ DAVALAR, ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ VE DELİLLERİ • YETKİSİZLİK HALİNDE DAVA DOSYASININ YETKİLİ MAHKEMEYE GÖNDERİLMESİ • GÖREVSİZLİK VEYA YETKİSİZLİK KARARI ÜZERİNE YAPILACAK İŞLEMLER • GÖREVİN BELİRLENMESİ VE NİTELİĞİ • ESER SÖZLEŞMESİNİN TANIMI

FSHD - Cilt: 9 / Sayı: 36 / Yıl: 2013

Decisions of the Court of Appeal

25

ÖZETİ: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 76. maddesi uyarınca bu kanunun düzenlediği hukuksal ilişkilerden kaynaklanan uyuşmazlıklarda Fikir ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi görevlidir. Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi'nin görevli olduğundan söz edilebilmesi için davacı yanın davada fikri mülkiyet hakkına veya hak sahipliğine dayanması gerekir.

Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 36.. sayısından ulaşabilirsiniz

FSHD - Volume: 9 / Issue: 36 / Year: 2013

YARGITAY CEZA GENEL KURUL KARARI COURT OF APPEAL ASSEMBLY OF CRIMINAL CHAMBERS DECISION

YARGITAY CEZA GENEL KURULU Esas No. 2012/7-1318 Karar No. 2013/108 Tarihi: 26.03.2013

İlgili Kanun/Madde 5237 s. TCK/7, 62 5271 s. CMK/147, 308 5846 s. FSEK/81 7201 s. TebligatK/35

• ADRES DEĞİŞTİRMENİN BİLDİRİLMESİ MECBURİYETİ • YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCISININ İTİRAZ YETKİSİ • ŞÜPHELİ VEYA SANIĞIN İFADE VE SORGUSUNUN TARZI • CEZA HUKUKUNDA TAKDİRİ İNDİRİM NEDENLERİ • CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ÖZETİ: 5846 sayılı kanuna aykırılık suçundan sanık E. Kala'nın aynı Kanunun 81/9-1-a ve 5237 sayılı TCK’nun 62. maddeleri uyarınca 2 ay 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına ilişkin, İzmir 1. Fikri ve Sınai Haklar Ceza Mahkemesince verilen 24.07.2007 gün ve 664-634 sayılı hükmün sanık tarafından temyiz edilmiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35. maddesi gereğince, gerekçeli kararın sanığa “Ö... Caddesi Çatap Apartmanı No:120/4 Buca-İzmir” adresinde tebliği maddenin uygulanma şartları bulunmadığından geçersiz olup, sanığın sonradan belirlenen “M... Mahallesi Sanat Sokak Starcafe No: 5 Tunceli” adresine yapılan tebliğ üzerine yaptığı temyiz isteminin kanuni süresinde yapıldığının kabulünde zorunluluk bulunmaktadır.

Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 36.. sayısından ulaşabilirsiniz

YARGITAY CEZA DAİRE KARARI COURT OF APPEAL CRIMINAL CHAMBER DECISION

YARGITAY 7. CEZA DAİRESİ Esas No. 2011/3515 İlgili Kanun/Madde Karar No. 2013/8271 5237 s. TCK/7, 52, 61 Tarihi: 08.04.2013 5846 s. FSEK/71, 81 • HAKİMİN CEZAYI BELİRLEMESİ • BANDROLSÜZ ESERLER • LEHE YASA • ADLİ PARA CEZASI • CEZA HUKUKUNDA ZAMAN BAKIMINDAN UYGULAMA ÖZETİ: 5728 sayılı kanunda koruma altına alınan fikir ve sanat eserleriyle ilgili manevi, mali veya bağlantılı hakları ihlal ederek: bir eseri, icrayı, fonogramı veya yapımı hak sahibi kişilerin yazılı izni olmaksızın işleyen, temsil eden, çoğaltan, değiştiren, dağıtan, her türlü işaret, ses veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma ileten, yayımlayan ya da hukuka aykırı olarak işlenen veya çoğaltılan eserleri satışa arz eden, satan, kiralamak veya ödünç vermek suretiyle ya da sair şekilde yayan, ticari amaçla satın alan, ithal veya ihraç eden, kişisel kullanım amacı dışında elinde bulunduran ya da depolayan kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur. Sanıkta yakalanan dava konusu bandrolsüz eserler ile ilgili katılanların hak sahipliğini kanıtladıkları ve sanıktan şikayetçi oldukları, 19.12.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5560 sayılı Yasa ile getirilen TCK'nın 61/9. maddesinde yer alan “Adli para cezasının seçimlik ceza olarak öngörüldüğü suçlarda bu cezaya ilişkin gün biriminin alt sınırı, o suç tanımındaki hapis cezasının alt sınırından az; üst sınırı da, hapis cezasının üst sınırından fazla olamaz.” şeklindeki düzenlemenin suç tarihi itibariyle uygulanamayacağı ve 5846 sayılı Yasa'nın 5728 sayılı Yasa ile değişik 71/1. maddesindeki “...kişi hakkında bir yıldan beş yıla kadar hapis veya adli para cezasına hükmolunur.” şeklindeki düzenlemeye göre mahkemece 81/9-1-b maddesindeki adli para cezasının tercih edilmesi nedeniyle TCK'nın 52/1. maddesi uyarınca sanık hakkında 5 gün ile 730 gün arasında gün adli para cezasının tayin edilebileceği gözetilerek, bu hususların dikkate alınması suretiyle lehe yasanın belirlenmesi bakımından 5846 sayılı Yasanın suç tarihinde yürürlükte bulunan 5101 sayılı Yasa ile değişik 81. maddesinin 9. fıkrasının l/b alt bendi ile 5728 sayılı Yasa ile değişik 81/13. maddesi ve aynı Yasanın 71/1. madde hükümleri karşılaştırarak sanık yararına olan yasanın belirlenip sonucuna göre uygulama yapılması gerekir.

Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 36.. sayısından ulaşabilirsiniz

DANIŞTAY KARARI THE COUNCIL OF STATE’ DECISION * Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararı Plenary Session of the Administrative Law Chamber Decision

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU KARARI PLENARY SESSION OF THE ADMINISTRATIVE LAW CHAMBER DECISION

DANIŞTAY İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU İlgili Kanun/Madde Esas No. 2009/859 Karar No. 2013/1088 4054 s. RekabetK/3, 4, 16 Tarihi: 5846 s. FSEK/10, 42, 52 27.03.2013 • MESLEK BİRLİKLERİNİN KURULMASI • SÜRELİ OLMAYAN YAYINLARIN ÇOĞALTILMASI • ORTAK ÇIKARLARIN KORUMASI GEREĞİ ÖZETİ: 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun “Meslek birliklerinin kurulması” başlıklı 42. maddesinde, eser sahipleri ve eser sahiplerinin hakları ile bağlantılı hak sahipleri ile bu Kanunun 52. maddesine uygun biçimde düzenlenmiş sözleşmelerle eser veya hak sahibinden mali haklar, kullanma yetkilerini devralıp, Kanunun 10. maddesine göre ilim-edebiyat eserleri üzerindeki hakları kullanarak, süreli olmayan yayınları çoğaltan ve yayanlarını üyelerinin ortak çıkarlarını korumak ve bu Kanun ile tanınmış hakların idaresini ve takibini, alınacak ücretlerin tahsilini ve hak sahiplerine dağıtımını sağlamak üzere meslek birliği kurabileceklerine yer verilmiştir.

Tüm kararların tam metinlerine, dergimizin 36.. sayısından ulaşabilirsiniz

UYGULAMAYA İLİŞKİN BİLGİLER PRACTICAL INFORMATIONS WIPO (DFMÖ - DÜNYA FİKRİ MÜLKİYET ÖRGÜTÜ) HAKKINDA BİLGİLER-I INFORMATION ABOUT WIPO (DFMO - THE WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION)-I

TELİF HAKKI ROYALTY

ÖZELGELER RULINGS

Uygulamaya İlişkin Bilgilerin tam metinlerine, dergimizin 36.. sayısından ulaşabilirsiniz

Practical Informations 34

FAYDALI BİLGİLER USEFUL INFORMATIONS TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜNCE 2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (BİK/TPE: 2014/1) YASAL FAİZLER VE YÜRÜRLÜK SÜRELERİ TİCARİ TEMERRÜT (AVANS) FAİZ ORANLARI 2014 YILI İMTİYAZNAME, RUHSATNAME VE DİPLOMA HARÇLARI 2014 YILI YARGI HARÇLARI MESLEK BİRLİKLERİ MEVZUATI LEGISLATION OF EMPLOYEE ASSOCIATION FİKRİ VE SINAİ HAKLARLA İLGİLİ WEB SİTELERİ WEBSITES RELATED TO INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

Faydalı bilgilerin detayları en güncel halleri ile dergimizde y e r a l m a k t a d ı r v e 4 0 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r

FSHD - Volume: 9 / Issue: 36 / Year: 2013

LEGAL HUKUK DERGİLERİ SİPARİŞ FORMU ORDERING FORM FOR THE LEGAL LAW JOURNALS

2013 YILI YÜKSEK MA HKE ME KA R A R L A R I ARAMA DİZİNLERİ INDEX OF SUPREME COURT DECISIONS RELATED YEAR 2013 * Kavramlara Göre Arama Dizini Index of Related Legal Terms * Kanun Maddelerine Göre Arama Dizini Index of Related Statutory Provisions

KAVRAMLARA GÖRE ARAMA DİZİNİ INDEX OF RELATED LEGAL TERMS

A-B Adli Para Cezası Adres Değiştirmenin Bildirilmesi Mecburiyeti Aile ve Şahıs Hukukuna İlişkin Hükümlerin Kesinleşmedikçe Takibe Konulamayacağı Bandrol Yükümlülüğüne Aykırılık Bandrolsüz Eserler Belirli Mal veya Hizmetin Rekabeti Engelleme, Bozma ya da Kısıtlama Amacı Taşıyıp Taşımadığının Tespiti Bir Markanın Tescil Tarihinden Önce Kullanılmış Olması Bireysel Muafiyet Başvurusu

383/36 378/36 164/33 205/35 383/36 139/34 120/34 181/33

C-F Ceza Hukukunda Takdiri İndirim Nedenleri Ceza Hukukunda Zaman Bakımından Uygulama Ceza Kanununun Özel Kanunlarla İlişkisi Cezanın Sözleşmenin İfası ile İlişkisi Endüstriyel Tasarımın Korunabilmesi için Tasarımın Tescili Gereği Eser Sözleşmesinin Tanımı Estetik Nitelik Feshin Geçersizliği ve İşe İade Davası Fesih Bildirimine İtiraz ve Usulü Fikir ve Sanat Eserini İzinsiz Çoğaltma Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları Genel Hizmet Sözleşmesinin Tanımı Görevin Belirlenmesi ve Niteliği Görevsizlik veya Yetkisizlik Kararı Üzerine Yapılacak İşlemler

378/36 133/34, 378/36, 383/36 175/33 173/33 187/35 173/33, 361/36, 376/36 367/36 111/34 111/34 205/35 111/34 361/36 376/36 376/36

Bütün kararların bu şekilde kavramlara göre arama dizini d e r g i m i z d e y e r a l m a k t a d ı r v e 4 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r

KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA DİZİNİ INDEX OF RELATED STATUTORY PROVISIONS

Borçlar Kanunu (6098) Madde Sayfa/Sayı 179 173/33 470 173/33 Borçlar Kanunu (Mülga) (818) Madde Sayfa/Sayı 12 194/35 13 194/35 19 117/34 20 117/34 41 369/36 42 372/36 43 372/36 49 372/36 155 117/34 158 173/33 161 113/34, 117/34 313 361/36 348 194/35, 113/34 351 113/34 352 194/35 355 173/33, 361/36, 376/36 Ceza Muhakemeleri Kanunu (5271) Madde Sayfa/Sayı 147 378/36 308 378/36

Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (554) Madde Sayfa/Sayı 43 127/34 44 127/34 45 159/33 Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (5846) Madde Sayfa/Sayı 1 361/36, 367/36 2 367/36, 203/35 4 367/36 6 369/36 10 387/36 11 365/36 19 365/36 21 369/36 42 387/36 52 387/36 68 372/36 70 369/36 71 383/36, 205/35 75 205/35 76 376/36 80 365/36 81 378/36, 383/36, 205/35

Bütün kararların bu şekilde kavramlara göre arama dizini d e r g i m i z d e y e r a l m a k t a d ı r v e 4 s a y fa d e v a m e t m e k t e d i r

LEGALBANK ABONELİK FORMU SUBSCRIPTION FORM FOR THE LEGALBANK LAW DATABASE

340 ¨

Suggest Documents