Instrukcja programu mam wersja 1.02

Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl Proszowice, 17.02.2011r. Instrukcja programu „mAm” wersja 1.02 . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12....
Author: Helena Kubicka
3 downloads 1 Views 526KB Size
Strona programu: http://www.mietla.dobr.pl

Proszowice, 17.02.2011r.

Instrukcja programu „mAm” wersja 1.02 . 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16. 17.

Spis treści: Wstęp. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. Wymiar -> 03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników. Wymiar -> 05 Ilość wprowadzonych dokumentów ogółem. Wymiar -> 06 Ilość wprowadzonych dokumentów wg pracowników. Wymiar -> 07 Dynamika wprowadzania deklaracji. System -> Użytkownicy Poltax. Skrypty -> Skrypty ogólnodostępne. Skrypty -> Skrypty dla użytkownika. Administrator -> Użytkownicy. Administrator -> Skrypty użytkowników. Administrator -> Parametry-> Nazwa urzędu. Administrator -> Parametry-> Połączenie z Poltax. Administrator -> Parametry-> 02 Ilość deklaracji ogółem. Administrator -> Parametry-> 05 Ilość dokumentów ogółem. Administrator -> Aktualizacje.

1. Wstęp. Program „mAm” pozwala na uzyskanie informacji z bazy Poltax niedostępnych z poziomu innych aplikacji okołopoltaxowych. Podstawowym założeniem jest proste i szybkie otrzymanie żądanych informacji np. analityka i syntetyka dotycząca deklaracji i dokumentów w kilka sekund. Drugim zadaniem programu „mAm” jest obsługa skryptów SQL (które urząd wcześniej posiadał) polegająca na tym, że informatyk przydziela skrypty wskazanym pracownikom, a pracownicy mogą sami je uruchamiać oraz oglądać i drukować otrzymane wyniki. Użytkownikami i uprawnieniami do poszczególnych opcji zarządza Administrator programu.

2. Rejestracja -> 04 Wyszukanie właściciela rachunku bankowego. Wpisujemy nr konta bankowego, cały lub jego część (nie mniej niż 10 cyfr) np. 5610109900% wyszuka właścicieli kont zaczynających się podanym ciągiem cyfr, %5610109900% wyszuka właścicieli kont zawierających podany ciąg cyfr, %5610109900 wyszuka właścicieli kont kończących się podanym ciągiem cyfr.

1

Po wyszukaniu (przycisk Znajdź) program wyświetla wykaz i ilość osób fizycznych oraz firm i organizacji, których konta spełniają zadany warunek. 3. Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. Po wyszukaniu deklaracji za zadany okres wyświetla się informacja o ilości wprowadzonych: - danych podstawowych, - danych szczegółowych, - e-deklaracjach. Można zmieniać kolejność wyświetlania klikając na nagłówki kolumn, dzięki czemu od razu widać których deklaracji lub e-deklaracji wprowadzono najwięcej.

Na uwagę zasługują pola w dolnej części ekranu: - „Deklaracje 1” – grupa deklaracji (np. zeznania: PIT-36, PIT-38, PIT36L, PIT-38), którą można zdefiniować i zapamiętać w programie, - „Deklaracje 2” – jw. - „Pracownicy 1” – lista loginów wybranych pracowników (np. stażyści), o których mamy osobną informację o wprowadzonych deklaracjach w kolumnach od 5-ej do 6-ej. - „Pracownicy 2” – jw. w kolumnach od 7-ej do 9-ej, - „Pracownicy 3” – jw. w kolumnach od 10-ej do 12-ej. Domyślne wartości w/w pól zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 02 Ilość deklaracji ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie.

4. Wymiar ->03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników. Po wyszukaniu deklaracji za zadany okres wyświetla się informacja o ilości wprowadzonych: - danych podstawowych, - danych szczegółowych, - e-deklaracjach, przez poszczególnych pracowników. Można zmieniać kolejność wyświetlania klikając na nagłówki kolumn, co pozwala na różne porównania.

2

W dolnej części ekranu są następujące pola: „Deklaracje 1”, „Deklaracje 2”, „Pracownicy 1”, „Pracownicy 2”, „Pracownicy 3” (opisane powyżej w pkt. „Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem.”), wg których możemy filtrować informacje. Domyślne wartości w/w pól zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 02 Ilość deklaracji ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie.

5. Wymiar ->05 Ilość wprowadzonych dokumentów ogółem. Opis jak w pkt. „Wymiar -> 02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem.”, ale dotyczy dokumentów. Domyślne wartości grup dokumentów i pracowników zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 05 Ilość dokumentów ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie.

6. Wymiar ->06 Ilość wprowadzonych dokumentów wg pracowników. Opis jak w pkt. „Wymiar -> 03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników.”, ale dotyczy dokumentów. Domyślne wartości grup dokumentów i pracowników zapisuje się w parametrach programu (Administrator -> Parametry-> 05 Ilość dokumentów ogółem), ale użytkownik może je wpisywać również ręcznie.

7. Wymiar ->07 Dynamika wprowadzania deklaracji. Zestawienia i wykresy na przestrzeni czasu.

3

8. System ->Użytkownicy Poltax. Informacja o zarejestrowanych użytkownikach systemu Poltax (data początku, data końca, login, nazwisko, imiona, imiona rodziców, data urodzenia). Filtry: - czynni / nieczynni / wszyscy, - Poltax / Poltax2B / wszyscy, - zwykli / systemowi / wszyscy.

9. Skrypty ->Skrypty ogólnodostępne. „Skrypty ogólnodostępne” to lista własnych skryptów SQL (posiadanych wcześniej przez urząd), które mogą wykonywać pracownicy będący w grupie uprawnionych do korzystania z tej opcji. Lista zawiera nazwę pliku, tytuł oraz opis skryptu. Po uruchomieniu skryptu należy podać nazwę, która będzie nazwą pliku wynikowego. Nazwa ta powinna zawierać litery i cyfry bez polskich znaków i bez spacji, nie powinna być dłuższa niż 10 znaków. Niektóre skrypty będą wymagały podania pewnych danych np. daty, przedziału dat itp. co będzie poprzedzone wyświetleniem odpowiedniej informacji.

W celu obejrzenia wyników należy kliknąć przycisk „Przeglądanie raportów”. Wyświetli się lista raportów. Po wybraniu odpowiedniego raportu można go przeglądać, edytować lub wydrukować.

10.Skrypty ->Skrypty dla użytkownika. Każdy użytkownik programu „mAm” może mieć skrypty przypisane wyłącznie dla niego samego, tzn. że pozostali użytkownicy nie będą mieli do nich dostępu. Obsługa i wykonanie jest podobne jak dla skryptów ogólnodostępnych. Nie trzeba wpisywać nazwy pliku wynikowego, ale jest taka możliwość.

11. Administrator ->Użytkownicy. Dodawanie nowych użytkowników, zmiana uprawnień, usuwanie użytkowników. Po dopisaniu użytkownika należy, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, sprawdzić czy utworzyła się baza dla użytkownika oraz foldery na skrypty i raporty. Np. po dopisaniu użytkownika „zuzia” powinien utworzyć się plik: „c:\mam\baza\mamu_zuzia.mdb” oraz foldery: „c:\mam\u_zuzia”, „c:\mam\u_zuzia\raporty”. Po usunięciu użytkownika należy, zgodnie z wyświetlanymi komunikatami, sprawdzić czy usunięty został plik bazy (np. „c:\mam\baza\mamu_zuzia.mdb”) oraz ręcznie usunąć folder użytkownika (np. „c:\mam\u_zuzia”).

4

12.Administrator ->Skrypty użytkowników. Jest to opcja zarządzania skryptami. Dopisując nową pozycję wypełniamy pola: − Login – wybieramy użytkownika z listy, a jeśli skrypt ma być ogólnodostępny, to należy wybrać wartość „all”, − Nazwa pliku – wybieramy lub wpisujemy nazwę pliku SQL, − Tytuł – tytuł opisujący skrypt, − Opis – opis skryptu. Po dopisaniu nowego skryptu w programie „mAm” należy sprawdzić skopiowanie się skryptu SQL do katalogu użytkownika np. „c:\mam\u_zuzia” lub katalogu dla skryptów ogólnodostępnych „c:\mam\u_all”.

13. Administrator ->Parametry->Nazwa urzędu. Nazwa urzędu, dane adresowe.

14. Administrator ->Parametry->Połączenie z Poltax. Nazwa źródła danych, nazwa użytkownika, hasło. Parametry opisane są w instrukcji instalacji programu „mam_instalacja.exe”.

15. Administrator ->Parametry->02 Ilość deklaracji ogółem Grupa deklaracji 1 – kody deklaracji oddzielone przecinkiem np. PIT-36,PIT-37,PIT-38 . Grupa deklaracji 2 – jw. Grupa pracowników 1 – loginy pracowników oddzielone przecinami np. BASIA,ZOSIA,KASIA. Grupa pracowników 2 – jw. Grupa pracowników 3 – jw. Po ustaleniu w/w parametrów można uzyskać informacje dotyczącą wybranych deklaracji i/lub pracowników. Zastosowane w opcjach: - Wymiar ->02 Ilość wprowadzonych deklaracji ogółem. - Wymiar ->03 Ilość wprowadzonych deklaracji wg pracowników.

16. Administrator ->Parametry->05 Ilość dokumentów ogółem. Grupa dokumentów 1 – kody dokumentów oddzielone przecinkiem np. ZOB-D,ZOB-S . Grupa dokumentów 2 – jw. Grupa pracowników 1 – loginy pracowników oddzielone przecinami np. BASIA,ZOSIA,KASIA. Grupa pracowników 2 – jw. Grupa pracowników 3 – jw. Po ustaleniu w/w parametrów można uzyskać informacje dotyczącą wybranych dokumentów i/lub pracowników. Zastosowane w opcjach: - Wymiar ->05 Ilość wprowadzonych dokumentów ogółem. - Wymiar ->06 Ilość wprowadzonych dokumentów wg pracowników.

17. Administrator ->Aktualizacje. Aktualizacje wykonuje się po pobraniu i zainstalowaniu nowej wersji programu „mAm”. Informacje (data i opis zmian) wyświetlane są na ekranie.

***

5