Instrukcja Obsugi Programu

sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obs ugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis tre ci 1. 1.1 1.2 1.3 2. Jak zainstalowa program Bud et JB...
1 downloads 3 Views 179KB Size
sprawozdania jednostkowe

Instrukcja Obs ugi Programu cz

administracyjna

ód 2004

Spis tre ci 1. 1.1 1.2 1.3

2.

Jak zainstalowa program Bud et JB Plus? ........................................................ 2 Pe na instalacja ...................................................................................................................... 2 Aktualizacja............................................................................................................................ 3 Odinstalowanie systemu Bud'et JB Plus ................................................................................... 6

Programy narz#dziowe Bud et JB Plus ............................................................... 6

2.1 Konfigurator Bud'et JB Plus .................................................................................................... 6 2.2 Narz dzia Bud'et JB Plus ........................................................................................................ 7 2.2.1 Tworzenie archiwum bazy danych programu Bud'et JB Plus ............................................... 7 2.2.2 Odtwarzanie danych z utworzonego archiwum................................................................... 7

3.

Informacja o producencie ................................................................................... 9

1

Przed rozpocz#ciem jakichkolwiek czynno)ci zwi*zanych z AKTUALIZACJ2 programu Bud et JB Plus zaleca si# wykonanie archiwum bazy danych (kopi# bezpiecze4stwa). 1.

Jak zainstalowa program Bud et JB Plus? 1.1

Pe na instalacja

Instalacja indywidualna dla systemów operacyjnych Windows 95/98/2000/Me/NT – bezpo rednio z p yty CD 1. W o'y p yt z programem Bud et JB Plus do nap du CD. 2. Automatycznie pojawia si program instalatora. 3. Je li instalator nie uruchomi si to nale'y; • uruchomi mened'era plików ( np. Eksplorator Windows) • w katalogu Bud'et JB Plus odnale plik Setup.exe i uruchomi go 4. W oknie instalatora (Rys. 1) nale'y kliknA „Dalej” Rys.1

5. 6.

2

Nast pnie przeczyta i potwierdzi zapoznanie si z warunkami Umowy Licencyjnej – kliknA przycisk „TAK”. W kolejnym oknie (Rys. 2) wybra opcj pe na instalacja i kliknA „Dalej”

Rys.2

Nast pnie wybra folder docelowy programu Bud et JB Plus i kliknA „Dalej” W nast pnym oknie klikamy „Instaluj” Po zakoFczeniu procesu instalacji powinno pojawi si okno instalacji „Silnika baz danych” (Rys. 3). W oknie tym klikamy „OK.”. Rys.3

7. 8. 9.

Po zako4czeniu procesu Instalacji nale y ponownie uruchomi komputer Po restarcie komputera w grupie Bud et JB Plus ( Start>Programy>Bud'et JB Plus) powinny pojawi si 3 sk adniki: 1. 2. 3.

Bud et JB Plus – podstawowy program sprawozdawczo ci bud'etowej Konfigurator Bud et JB Plus – u atwia konfigurowanie programu g ównego Narz#dzia Bud et JB Plus – program do archiwizacji, odbudowy i naprawy bazy danych programu.

1.2

Aktualizacja

Aktualizacja dla systemów operacyjnych Windows 95/98/2000/Me/NT – bezpo rednio z p yty CD.

3

1. 2. 3.

W o'y p yt z programem Bud et JB Plus do nap du CD. Automatycznie pojawia si program instalatora. Je li instalator nie uruchomi si to nale'y;

• •

uruchomi mened'era plików ( np. Eksplorator Windows)

w katalogu Bud'et JB Plus odnale plik Setup.exe i uruchomi go 4. Po uruchomieniu pliku Setup.exe system powinien wykry system Bud'et JB Plus Rys.4

5. Aby dokona aktualizacji klikamy „Dalej” 6. Pojawi si okno Instalatora systemu Bud'et JB Plus, klikamy „Dalej” Rys.5

4

7. Nast pnie akceptujemy Warunki licencji 8. W kolejnym oknie wybieramy opcj „Pe na aktualizacja” Rys.6

9. Nast pnie wybieramy grup programów pod którA zainstalowany zostanie system Bud'et JB Plus 10. W kolejnym oknie klikamy „Aktualizuj” Rys.7

5

11. KoFczymy proces aktualizacji zaznaczajAc opcj „Tak, uruchom ponownie teraz” , nast pnie klikamy na „ZakoFcz”.

1.3

Odinstalowanie systemu Bud et JB Plus

W procesie deinstalacji nie jest usuwany katalog ArchZip i silnik baz danych. Aby odinstalowa program „Bud'et JB Plus” nale'y: 1. Uruchomi mened'era programów (np. Eksplorator Windows” 2. Przej do katalogu, w którym zainstalowany jest program 3. Uruchomi program usuwajAcy Bud'et JB Plus z dysku (je'eli w czasie pracy z programem dokonywano uaktualnieF programu, programów usuwajAcych mo'e by kilka „unins00x.exe”, proces usuwania programu zaczA od programu dla którego x=0) 4. Wskaza wska nikiem myszy na w a ciwy plik 5. Lewym klawiszem myszy dwukrotnie kliknA na wskazany plik 6. Potwierdzi w oknie dialogowym rozpocz cie odinstalowywania programu klikajAc na przycisk „TAK”: UWAGA: W przypadku odinstalowania systemu Bud'et JB Plus dzia ajAcego w sieci istnieje prawdopodobieFstwo, 'e dokonujAc tej czynno ci usuniemy dane programu, z których korzystajA inni u'ytkownicy sieci.

2.

Programy narz#dziowe Bud et JB Plus 2.1

Konfigurator Bud et JB Plus

Program „Konfigurator Bud'et JB Plus” u atwia konfigurowanie programu. Zmiany mo'na dokonywa na dwa sposoby: 1. WpisujAc w a ciwA lokalizacj r cznie: a. KliknA na przycisk „Start” lub nacisnA kombinacje klawiszy Ctrl + Esc. • Wska nikiem myszy wskaza na napis „Programy” i przesunA si do „Bud'et JB Plus” • Przej wska nikiem myszy do „Konfigurator Bud'et JB Plus” b. Uruchomi program „Konfigurator Bud'et JB Plus” - kliknA lewym klawiszem myszy c. Poda cie'k dost pu do pliku konfiguracyjnego st2rio.ini (standardowo C:\Program Files\JStPlus\JSTPlus.ini) d. Dokona zmian w polu edycji e. Przej do kolejnych okien „Konfiguratora Bud'et JB Plus” – wykorzysta do nawigacji przycisk „Dalej” lub „Wstecz” – aby cofnA si do poprzednich okien. f. W oknie dialogowym potwierdzi zmiany w konfiguracji programu ( kliknA na przycisk „TAK”) g. Wyj z programu ( kliknA na przycisk „ZakoFcz”) 2. Poprzez mechanizm wyszukiwania w a ciwego katalogu: a. KliknA na przycisk „Start” lub nacisnA kombinacje klawiszy Ctrl + Esc. • Wska nikiem myszy wskaza na napis „Programy” i przesunA si do „Bud et JB Plus” • Przej wska nikiem myszy do „Konfigurator Bud et JB Plus” b. Uruchomi program „Konfigurator Bud et JB Plus” - kliknA lewym klawiszem myszy w polu edycyjnym, w którym c. Wska nikiem myszy wskaza na przycisk z symbolem „katalogu” chcemy dokona zmian. Dla pliku konfiguracyjnego JSTPlus.ini poda cie'k dost pu standardowo (C:\Program Files\JStPlus\JSTPlus.ini) d. Lewym klawiszem myszy kliknA na wskazany przycisk e. W oknie wyszukiwania wybra miejsce, w którym znajduje si w a ciwy plik f. W wybranym katalogu wskaza szukany plik g. W oknie dialogowym potwierdzi zmiany w konfiguracji programu ( kliknA na przycisk „TAK”) h. Wyj z programu ( kliknA na przycisk „ZakoFcz”) 6

Uwaga 1 Zawarto Bufora musi by zgodna z Buforem stworzonym podczas instalacji. Uwaga 2 Podczas zmian w konfiguracji mo'e pojawi si okno z ostrze'eniem „B Ad ustawieF ....” Oznacza ono wewn trznA niezgodno ustawieF! Operator musi zdecydowa si na którA z mo'liwo ci. Opcja „W bazie danych” okre la cie'k dost powA jaka zosta a zapisana do bazy w momencie instalacji lub dotychczas by a u'ytkowana. Opcja „W tym komputerze” okre la cie'k dost powA odczytanA z lokalnych ustawieF.

2.2

Narz#dzia Bud et JB Plus

Program „Narz#dzia Bud et JB Plus” s u'y do archiwizacji, odbudowy i naprawy bazy danych programu. Rys. 8

2.2.1

Tworzenie archiwum bazy danych programu Bud et JB Plus

Aby zbudowa archiwum bazy danych nale'y; 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Upewni si , 'e nikt nie pracuje na bazach poddawanych archiwizacji: Sprawdzi czy nikt nie pracuje na bazie danych udost pnionych w sieci; Sprawdzi czy program Bud et JB Plus nie jest uruchomiony; Uruchomi program „Narz#dzia Bud et JB Plus” a. kliknA na przycisk „Start” lub nacisnA kombinacje klawiszy Ctrl + Esc. b. Wska nikiem myszy wskaza na napis „Programy” i przesunA si wska nikiem myszy do „Bud et JB Plus” c. Przej wska nikiem myszy do „Narz#dzia Bud et JB Plus” d. Uruchomi program „Narz#dzia Bud et JB Plus” - kliknA lewym klawiszem myszy Zalogowa si do programu Uruchomi proces archiwizacji – kliknA na przycisk „Archiwizacja danych”; Potwierdzi rozpocz cie procesu archiwizacji danych; Wskaza miejsce gdzie zostanie zapisane archiwum; Potwierdzi wybór - kliknA na przycisk „OK.” w oknie dialogowym; ZakoFczy proces archiwizacji – kliknA na przycisk „Zamknij” w oknie dialogowym;

2.2.2

Odtwarzanie danych z utworzonego archiwum

Aby odtworzy dane z archiwum nale'y; 1. 2. 3. 4.

Upewni si , 'e nikt nie pracuje na bazach poddawanych archiwizacji: Sprawdzi czy nikt nie pracuje na bazie danych udost pnionych w sieci; Sprawdzi czy program Bud et JB Plus nie jest uruchomiony; Uruchomi program „Narz#dzia Bud et JB Plus” a. kliknA na przycisk „Start” lub nacisnA kombinacje klawiszy Ctrl + Esc.

7

Wska nikiem myszy wskaza na napis „Programy” i przesunA si wska nikiem myszy do „Bud et JB Plus” c. Przej wska nikiem myszy do „Narz#dzia Bud et JB Plus” d. Uruchomi program „Narz#dzia Bud et JB Plus” - kliknA lewym klawiszem myszy Zalogowa si do programu; Uruchomi proces odtwarzania danych – kliknA na przycisk „OK.” w oknie dialogowym Potwierdzi rozpocz cie procesu odtwarzania danych; Wskaza miejsce zapisania archiwum Potwierdzi wybór ZakoFczy proces odtwarzania danych – kliknA przycisk „Zamknij” w oknie dialogowym b.

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Program „Narz#dzia Bud et JB Plus” system umo'liwia napraw le funkcjonujAcych baz danych. Program umo'liwia odtwarzanie indeksów oraz list uprawnieF. Je'eli w wyniku awarii np. systemu operacyjnego zostanie naruszona struktura bazy danych istnieje mo'liwo odbudowy indeksów. Je'eli nie zosta y zniszczone dane liczbowe podczas awarii, odbudowa indeksów nie niszczy wprowadzonych danych.

8

3.

Informacja o producencie

O rodek Produkcyjno – Wdro'eniowy

Doskomp Sp. z o.o. Informacje tele-adresowe Internet:

http://www.jst.pl

http://www.doskomp.lodz.pl e-mail:

[email protected]

Telefon:

(+48 42) 683 26 77

Fax:

(+48 42) 683 26 80

Adres:

GódI 93-036 ul. Piotra Skargi 12

9