Instrukcja dla programu Ocena.XP Należy zalogować się do Serwisu WSJO lub bezpośrednio do Wirtualnej Uczelni (www.wu.wsjo.pl). Po wybraniu zakładki: Uczelnia w menu po lewej stronie widoczny będzie przycisk: Wirtualna Uczelnia. Kliknięcie na ten przycisk uruchomi logowanie do Wirtualnej Uczelni.

Ważne, aby logując się do Wirtualnej Uczelni w kryterium wybrać pole: dydaktyk.

Po zalogowaniu się należy ze strony pobrać program Ocena.XP i zapisać go na pulpicie (ewentualnie w specjalnie stworzonym katalogu).

Następnie uruchamiamy program instalacyjny.

Pojawi nam się okienko powitalne instalatora Ocena.XP. Aby przejść do kolejnego kroku należ kliknąć: Dalej.

W kolejnym kroku należy wybrać folder docelowy, w którym ma zostać zapisana aplikacja. Domyślna ścieżka to C:\Program Files\Ocena.XP. Można ją zmienić poprzez kliknięcie przycisku: Wybierz. Rozmiar aplikacji po instalacji to: 1.66 MB

Kolejnym krokiem jest kliknięcie przycisku: Dalej. Rozpocznie się wtedy instalacja, która potrwa kilka sekund.

Po zakończeniu instalacji plików pojawi się okienko z finalizacją procesu. W tym celu należy wcisnąć przycisk: Zakończ.

Następnie należy pobrać dane grup z Wirtualnej Uczelni i je zapisać (najlepiej w folderze z programem Ocena.XP).

UWAGA: Nie należy zmieniać nazwy oryginalnego pliku pobranego z Wirtualnej Uczelni.

Gdy pobierzemy już dane grup, należy uruchomić program Ocena.XP. Po poprawnej instalacji ikona Ocena.XP powinna znajdować się na pulpicie.

Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno wyboru pliku.

Zaznaczamy odpowiedni plik z danymi i klikamy przycisk: Otwórz. Pojawi się okno, w którym zawarte są wszystkie przydzielone wykładowcy przedmioty i grupy. Aby wpisać oceny należy wybrać odpowiednią grupę ze struktury. Po prawej stronie wyświetli się lista studentów.

UWAGA: Po pobraniu danych grup z Wirtualnej Uczelni możliwe jest wpisywanie ocen we wszystkich terminach. Oceny uzyskane przez studentów należy wpisywać tylko w trzech pierwszych terminach. Pierwsza ocena studenta powinna zostać wpisana w kolumnie Termin 0 lub Termin 1 – zależnie od tego, czy student uzyskał ocenę w przedterminie (wtedy uzupełniamy kolumnę Termin 0) lub w zwykłym terminie (wtedy uzupełniamy kolumnę Termin 1). Ocenę z poprawki (niezależnie od tego, czy student podchodził do zaliczenia/egzaminu w sesji poprawkowej czy w postterminie) wpisujemy zawsze w kolumnie Poprawka 1.

Przed rozpoczęciem wpisywania ocen należy wybrać datę domyślną i wpisać oceny w kolumnie z odpowiednim terminem. Podczas wpisywania ocen z terminu poprawkowego domyślnie wyświetlane są tylko nazwiska studentów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną we wcześniejszym terminie, bądź nie otrzymali żadnej. Aby wyświetlić wszystkie nazwiska, należy zaznaczyć opcję: Pokaż wszystkich (pod listą studentów, po lewej stronie). UWAGA: po wpisaniu ocen należy zaznaczyć: Zatwierdź termin. Zablokuje to dalszą możliwość edytowania ocen i zatwierdzi oceny wpisane.

Po zapisaniu wprowadzonych zmian można zamknąć program. Plik, który powstanie po zapisaniu zmian (NAZWISKO_IMIE.ZIP) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres [email protected]. Po kilku dniach zostanie Państwu odesłany odpowiedni plik, który będzie zawierał informacje o ocenach wpisanych do systemu. Edytowanie wcześniej wpisanej oceny jest możliwe tylko przez pracownika Biura Kształcenia WSJO. Aby wpisać kolejne oceny studentów należy odznaczyć: Zatwierdź termin. Przy wpisywaniu kolejnych ocen należy uwzględnić wcześniejsze uwagi (wybór odpowiedniego terminu, wybór daty oraz zatwierdzenie ocen po ich wpisaniu). Nowoutworzony plik należy przesłać na adres [email protected]. Zwracamy uwagę, że dane studentów nie powinny być podawane do wiadomości osób trzecich. Prosimy zatem o zadbanie, aby plik z danymi studentów nie był udostępniany innym osobom. Po przesłaniu pliku można go usunąć z komputera, na którym został zapisany. Plik ten (po wprowadzeniu ocen do bazy danych) zostanie odesłany do wykładowcy pocztą elektroniczną.