INDUSTRY PROCESS AND AUTOMATION SOLUTIONS HDP

INDUSTRY PROCESS AND AUTOMATION SOLUTIONS HDP 1 2 1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 1.1 ÚLOHA PRÍRU KY El presente manual ha sido elaborado por el fabrican...
3 downloads 0 Views 3MB Size
INDUSTRY PROCESS AND AUTOMATION SOLUTIONS

HDP

1

2

1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE 1.1 ÚLOHA PRÍRU KY El presente manual ha sido elaborado por el fabricante para suministrar la información necesaria a quienes, con relación al reductor, estén autorizadas a desarrollar con seguridad las actividades de transporte, manipulación, instalación, mantenimiento, reparación, desmontaje y pintado. Todas las informaciones necesarias para los compradores y proyectistas, están incluidas en el catálogo de venta. Además de adoptar la regla de la buena técnica de fabricación, la información debe ser leída atentamente y aplicada con rigurosidad. La información relativa al motor eléctrico debe consultarse en el manual específico de uso, instalación y mantenimiento del motor eléctrico. El incumplimiento de estas informaciones puede comportar riesgos para la salud y la seguridad de las personas y perjuicios económicos. Estas informaciones, confeccionadas por el fabricante en su propio idioma original (italiano), pueden ser facilitadas en otros idiomas a fin de satisfacer las exigencias legislativas y/o comerciales. La documentación debe ser custodiada por la persona responsable propuesta para esta finalidad, en un lugar idóneo con el fín de que siempre esté disponible para su consulta y en buen estado de conservación. En caso de deterioro o extravío, la documentación sustitutiva deberá solicitarse directamente al fabricante citando el código del presente manual. El manual respeta el nivel técnico en el momento de la introducción en el mercado del reductor. El fabricante, además, se reserva la facultad de efectuar modificaciones, incorporaciones o mejoras al manual, sin que esto pueda constituir motivo de considerar inadecuada la presente publicación. Para resaltar algunas partes del texto de relevante importancia o para indicar algunas especificaciones importantes, se han adoptado algunos símbolos, cuyo significado se describe seguidamente.

SYMBOLIKA: NEBEZPE ENSTVO - VAROVANIE Tento symbol upozor uje na nebezpe né situácie, ktorých podcenenie môže vies k vážnemu ohrozeniu udského zdravia a bezpe nosti. OPATRNOS – VAROVANIE Tento symbol upozor uje na nutnos opatrného postupu, aby nedošlo k ohrozeniu udského zdravia a bezpe nosti, alebo k hmotným škodám. DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE Týmto symbolom sú ozna ené technické informácie mimoriadnej dôležitosti, ktoré nemožno prehliadnu .

3

1.2 OZNA ENIE ZARIADENIA Zobrazený identifika ný štítok je umiestnený na stroji. Na tomto štítku su uvedené všetky údaje, nevyhnutné pre bezpe nos prevádzky. Vysvetlenie identifika ného kódu reduk nej prevodovky nájdete v obchodnom katalógu. Ak je reduk ná prevodovka vybavená elektrickým motorom (reduk ná elektroprevodovka), údaje týkajúce sa motora nájdete v príslušnej príru ke. Údaje na štítku: Ozna enie reduk nej prevodovky Kód výrobku Mesiac / Rok výroby Montážna poloha Prevodový pomer itate nos štítku Identifika ný štítok musí by vždy v itate nom stave, a to pokia ide o všetky údaje, ktoré sú na om uvedené. Z tohto dôvodu je potrebné jeho pravidelné istenie. V prípade poškodenia alebo ne itate nosti údajov (alebo o i jediného z údajov) na štítku, odporú ame požiada výrobcu o nový štítok s uvedením dát, nachádzajúcich sa v tejto príru ke, a štítok vymeni .

1.3 GLOSÁR A TERMINOLÓGIA Uvádzame tu vysvetlenia niektorých termínov, ktoré sa používajú v tejto príru ke, aby bol ich význam pochopený jednozna ne. Bežná údržba: Súbor operácií, ktoré sú nutné pre zachovanie funk nosti a výkonnosti reduk nej prevodovky. Obvykle plán bežnej údržby zostavuje výrobca, ktorý zadefinuje aj príslušnú spôsobilos a spôsob zásahu. Mimoriadna údržba: Súbor operácií, ktoré sú nutné pre zachovanie funk nosti a výkonnosti reduk nej prevodovky. Tieto práce neplánuje výrobca a môže ich vykonáva len odborne kvalifikovaný údržbár. Odborne kvalifikovaný údržbár: technik, poverený vykonávaním mimoriadnej údržby a opráv reduktora, ktorý sp a všetky kvalifika né nároky, má vedomosti z oblasti strojárenstva a elektrotechniky,nutné pre vykonávanie danej innosti. Revízia: revízia spo íva vo výmene ložísk a/lebo iných mechanických sú iastok, ktoré vykazujú také známky opotrebovania, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvni prácu reduktora. Okrem toho revízia znamená kontrolu stavu všetkých sú iastok reduk nej prevodovky (perá, tesnenia, obloženia, výpustné ventily a pod.) V prípade poškodenia je potrebné ich vymeni a zisti prí iny.

4

1.4 AKO POŽIADA O TECHNICKÝ SERVIS S akouko vek požiadavkou o technickú pomoc sa obrá te priamo na predajnú sie výrobcu, pri om uvediete údaje, ktoré sa nachádzajú na identifika nom štítku, približný po et hodín v prevádzke a druh zistenej závady.

1.5 ZODPOVEDNOS VÝROBCU Výrobca odmieta zodpovednos v týchto prípadoch: používanie reduk nej prevodovky spôsobom nezhodným s predpismi miestnej legislatívy o bezpe nosti a predchádzaní úrazom. nesprávna inštalácia, nedodržiavanie alebo zanedbanie pokynov uvedených v tejto príru ke poruchy elektrického napájania (u elektrických prevodoviek) prevedenie zmien alebo zásahov práca vykonávaná nekvalifikovaným a nezaškoleným personálom Na bezpe nos reduk nej prevodovky má vplyv, okrem iného, dôsledné dodržiavanie zásad uvedených v tejto príru ke, a to najmä: využívanie reduktora len na ú ely, na ktoré je ur ený pravidelné a dôsledné vykonávanie bežnej údržby zverenie vykonávania kontroly a údržby pracovníkom vyškoleným na tieto ú ely používanie výlu ne originálnych náhradných dielov konfigurácie uvedené v katalógu sú jediné prípustné konfigurácie zariadenia nepokúšajte sa používa zariadenie spôsobom, ktorý nie je v súlade s poskytnutými pokynmi pokyny uvedené v tejto príru ke nenahrádzajú, len dopl ujú záväznú legislatívu v oblasti bezpe nostných predpisov

5

2 TECHNICKÉ INFORMÁCIE 2.1 OPIS REDUK NEJ PREVODOVKY Reduktor rýchlosti je vyprojektovaný a skonštruovaný tak, aby mohol by zabudovaný, a prípadne pohá aný elektrickým motorom, vo vä šej sústave pevne spojených objektov alebo orgánov s presne definovaným uplatnením. V závislosti od konkrétnych ú elových požiadaviek sa reduktor dodáva v niekoškých konštruk ných variantoch a konfiguráciách. Tento reduktor vyhovuje špecifickým požiadavkám strojárenstva, chemického priemyslu, po nohospodársko-potravinárskeho priemyslu a podobne. BONFIGLIOLI RIDUTTORI ponúka k svojim reduktorom celú sériu príslušenstva a doplnkového vybavenia, ktoré umož ujú docieli ich všestrannos . Všetky technické informácie a vysvetlivky sú uvedené v príslušnom obchodnom katalógu. Za správne používanie (s dodržiavaním inštrukcií) zariadení odporú aných pre inštaláciu a údržbu reduk ných prevodoviek zna ky BONFIGLIOLI zodpovedá užívate .

2.2 ZHODNOS S NORMAMI Reduk né prevodovky alebo elektroprevodovky (ak sú vybavené motorom) sú navrhnuté v súlade s ustanoveniami Základných bezpe nostných požiadaviek Vyhlášky o strojoch 98/37/CE, a na tieto ustanovenia aplikovate né. Na požiadanie možno k prevodovkám doda Prehlásenie výrobcu - Príloha IIB o zhodnosti z danou vyhláškou.

2.3 OBMEDZENIA A PODMIENKY POUŽITIA Podmienky prostredia Prevodovka nesmie by nikdy vystavená škodlivým vplyvom, napríklad chemických prípravkov, pôsobeniu zne is ujúcich faktorov prostredia. Teplota okolia nesmie klesnú pod -20°C ani stúpnu nad +40°C. Je zakázané používa reduk nú prevodovku v potenciálne výbušnom prostredí alebo v prostredí, pre ktoré je predpísané použitie zariadení chránených proti výbuchu, pokia daná prevodovka nie je na tieto ú ely explicitne ur ená. Osvetlenie Pri údržbárskych innostiach v nedostato ne osvetlených priestoroch používajte dodato né osvetlenie, ím zaistíte prevedenie práce v bezpe ných podmienkach, v súlade so záväznými právnymi normami. Hlu nos - Vibrácie Akustický tlak, nameraný po as prevádzkových skúšok u výrobcu, za plnej zá aže vo vzdialenosti 1 m a 1,6 m od podlahy a bez dozvuku, mal hodnotu nižšiu než 85 dB(A). Vibrácie, ktoré vyvoláva reduk ná prevodovka, nie sú nebezpe né pre udské zdravie. Nadmerné vibrácie môžu by spôsobené poruchou, ktorú je potrebné ihne hlási a odstráni .

6

3 INFORMÁCIE O BEZPE NOSTI ZARIADENIA 3.1 BEZPE NOSTNÉ PREDPISY Dôkladne si preštudujte informácie uvedené v tejto príru ke a prípadne aj informácie umiestnené priamo na prevodovke. Mimoriadnu pozornos venujte dodržiavaniu zásad bezpe nosti. Pracovníci, ktorí vykonávajú akéko vek zásahy na prevodovke, po as celej doby jej životnosti, musia by primerane technicky spôsobilí, ma vedomosti a skúsenosti nadobudnuté v danom odbore. alej musia ovláda prácu s nástrojmi, ktoré sa využívajú pri práci a musia vedie narába s predpísanými prostriedkami osobnej ochrany (pod a vyhlášky 626/94.). Pri nedodržaní týchto požiadaviek dôjs k ohrozeniu udského zdravia a bezpe nosti. Reduk nú prevodovku používajte len na ú ely, na ktoré ju ur il výrobca. Používanie tohto zariadenia na iné ú ely môže vies k ohrozeniu udského zdravia a bezpe nosti, ako aj k hmotným škodám. Výrobca ur il tieto výrobky na priemyselné ú ely, pre ktoré boli reduk né prevodovky aj vyvinuté.

Pravidelným vykonávaním programu bežnej údržby udržiavajte prevodovku v podmienkach maximálnej výkonnosti. Správna údržba Vám zaistí pred ženie životnosti a zachovanie konštantného stup a bezpe nosti. Aby bolo možné vykonáva údržbu na ažko dostupných alebo nebezpe ných miestach, je potrebné zaisti vhodné podmienky pre osobnú bezpe nos Vašu ako aj iných osôb, v súlade so záväznými predpismi o bezpe nosti práce. Údržbárske, kontrolné a opravárenské práce može vykonáva jedine odborník - údržbár, vedomý si možného nebezpe enstva. V tejto súvislosti je potrebné vypracova operatívne postupy na stroji ako celku, používané v prípade nebezpe ných situácií, ktoré by mohli nasta , a postupy, ktoré by vzniku takýchto situácií predchádzali. Odborník - údržbár musí vždy pracova s maximálnou opatrnos ou, sústredene, a musí dôsledne dodržiava bezpe nostné predpisy. Pri práci používajte jedine ochranný pracovný odev a prostriedky osobnej ochrany, uvedené prípadne v návode na obsluhu, dodanom výrobcom, a ktorých používanie naria ujú záväzné predpisy v oblasti bezpe nosti práce. Opotrebované asti nahra te originálnymi náhradnými dielmi. Používajte oleje a tuky odporú ané výrobcom. Nevyhadzujte zne is ujúci materiál do prostredia. Likvidáciu prevádzajte vždy v súlade s platnými predpismi v danej oblasti. Na istenie sa nesmú používa zariadenia na stla ený vzduch. Všetky práce sa musia vykonáva , ke je prevodovka v k ude. Elektrický motor musí by zaistený proti náhodnému uvedeniu do chodu (napríklad zamknutím hlavného vypína a na k ú alebo odstránením tavných poistiek elektrického napájania). Z tohto dôvodu tiež umiestnite na motor tabu ku s upozornením na práce, ktoré práve prebiehajú na reduk nej prevodovke. Na prevodovke je zakázané vykonáva zvára ské práce. Prevodovku nemožno používa ako uzemnenie pre zvára ské práce, pretože by to mohlo vies k poškodeniu astí ozubenia a ložísk. Ak sa po as práce objavia zmeny oproti normálnemu fungovaniu prevodovky, ako napríklad zvýšenie prevádzkovej teploty alebo “poruchové” zvuky, ihne vypnite elektrický motor. Zodpovednos a náklady za ochranu otá avých asti prevodovky nesie výrobca zariadenia, ktorého sú as ou prevodovka bude. Ak sa prevodovka montuje na zariadenia alebo stroje, ich výrobca je povinný zaradi do príru ky obsluhy pre tieto zariadenia a stroje návody, pokyny a vysvetlenia uvedené v tejto príru ke. Ak sa reduk ná prevodovka montuje do zariadení, ktoré sú mimoriadne nebezpe né, napr.: závesné zariadenia motory uložené len na prevodovke pomalý hriade s kliesniacim zariadením oto eným smerom dolu

alebo môžu spôsobi ekonomické škody, prípadne ak spôsobujú ve ké zotrva né sily, vibrácie a podobne, je nutné zaisti vhodné bezpe nostné zariadenia, ako napríklad ovinutie, poistné re aze, istiace systémy a pod. 7

Rôzne príslušenstvo (napr. spojovacie príruby, …) a/lebo elektrické motory, namontované na prevodovku, môžu významne ovplyvni polohu ažiska, ím sa môže zhorši stabilita samotnej prevodovky.

Mimoriadne nebezpeèenstvo V závislosti od prevádzkových podmienok môže teplota na vonkajšom povrchu prevodovky dosiahnu ve mi vysoké hodnoty. Hrozí vážne nebezpe enstvo popálenia! Pri vylievaní opotrebovaného oleja majte na pamäti, že je horúci a jeho vysoká teplota môže spôsobi popáleniny! Ak je v systéme nainštalovaný odvzduš ovací uzáver s pretlakovým ventilom, po kajte, kým olej v prevodovke nevychladne, až potom otvorte uzáver. Dávajte pozor na prípadné „vyprsknutie“ oleja pri preprave, zdvíhaní, inštalácii, nastavovaní, prevádzke, istení, údržbe, opravách, demontáži a pri likvidácii. Pred inšpek nou prehliadkou prevodovky po kajte, až prevodovka vychladne.

8

4 PREMIEST OVANIE A PREPRAVA 4.1 ŠPECIFIKÁCIA OBALOV Štandardné balenie, ak nebolo dohodnuté inak, nie je impregnované proti prieniku vody. Je ur ené na prepravu po súši, nie morskou cestou, v krytom priestore, nie vlhkom. Vhodne chránený materiál môže by uskladnený na obdobie asi dvoch rokov v prostredí, v ktorom teplota neprekro í hraniec intervalu - 15°C a + 50°C, s relatívnou vlhkos ou neprevyšujúcou 80%. V prostredí, ktoré nesp a horeuvedené podmienky, sa musia použi špeciálne obaly. Na zjednodušenie manipulácie s ažkými baleniami sa môžu použi palety. Na ilustráciách sú znázornené najpoužívanejšie druhy obalov. - Drevené obaly pre výrobky u ené na dopravu morskou cestou.

- Kartónové paletové obaly na balenie výrobkov po jednom a na balenie zostáv. Vodorovné usporiadanie obalov.

Zvislé usporiadanie obalov.

Pri preberení prevodovky skontrolujte, i výrobok vlastnos ami zodpovedá požiadavkám dohodnutým pri nákupe a i nie je poškodený alebo vadný . Prípadné závady oznámte predajnému stredisku BONFIGLIOLI RIDUTTORI. Obalové materiály zlikvidujte v súlade s platnými predpismi v danej problematike.

9

4.2 FÁZY MANIPULÁCIE 4.2.1 FÁZY MANIPULÁCIE Pri premiest ovaní balení dodržiavajte všetky pokyny výrobcu ako aj pokyny uvedené na obale. Ke že hmotnos a rozmery nie vždy dovo ujú manipuláciu rukami, je potrebné používa špeciálne manipula né zariadenia, ktoré umožnia vyhnú sa úrazom a hmotným škodám. Pracovníci, poverení týmito úkonmi, musia ma príslušné schopnosti a skúsenosti, aby pri práci neohrozovali bezpe nos vlastnú ani ostatných prítomných. Pracovníci poverení premiest ovaním zariadenia musia zabezpe i všetky nevyhnutné opatrenia pre zaistenie vlastnej bezpe nosti ako aj bezpe nosti ostatných zú astnených osôb.

4.2.2 PREMIEST OVANIE OBALOV Vyhra te vhodný priestor s rovnou dlážkou na vykladanie a ukladanie balení na zem. Zaistite prostriedky potrebné k manipulácii obalov. Vo ba vlastností zdvíhacích zariadení (napr. žeriav alebo vysokozdižný vozík) musí zodpoveda hmotnosti prenášaných objektov, ich rozmerom, úchytným bodom, ažisku. Tieto údaje sú pre prípad potreby uvedené na obaloch. Na uchytenie ažkých balení možno použi re aze, remene a laná, ktorých nosné vlastnosti musia vyhovova hmotnosti zdvíhaných objektov; hmotnos týchto balov je vždy uvedená. Pri manipulácii je vždy vhodné vodorovne vyváži obaly, aby nedošlo k strate stability a k prevráteniu nákladu.

4.2.3 PREMIEST OVANIE ZARIADENIA Pri nasledujúcich operáciách je nutné postupova opatrne, bez náhlych zrýchlení vo fáze premiest ovania. Ur ite úchytné body na zdvihnutie reduk nej prevodovky. Príslušné informácie sú uvedené v prílohe 4 tejto príru ky. Pripravte prevodovku na zdvihnutie pomocou reme ov, závesných úchopov, hákov a podobne, upevnených v úchytných bodoch, alebo premiest ujte prevodovku pomocou palety, ktorú použijete ako podložku. Ak používate žeriav, najprv zdvihnite prevodovku a potom z nej stiahnite obal. Pri premiest ovaní pomocou vysokozdvižného vozíka alebo paletového vozíka najprv odstrá te obal a následne vykonajte naloženie tak, že vidlice vozíka zasuniete do príslušných bodob. Pri prvom zdvíhaní postupujte ve mi pomaly, aby ste sa uistili, že náklad je vyvážený. Premiestnite prevodovku a jemne zložte na ur enom mieste, pri om dbajte, aby nedošlo k prudkým výkyvom nákladu. Ak je na prevodovke namontovaný elektrický motor, nepoužívajte na zdvíhanie uchá, ktoré sa môžu nachádza na motore, pokia to v pokynoch nie je explicitne uvedené.

10

4.3 SKLADOVANIE V tejto kapitole uvádzame nieko ko odporú aní pre skladovanie reduk nej prevodovky. 1. Prevodovky neskladujte v nadmerne vlhkých priestoroch a v priestoroch vystavených nepriazni po asia (otvorené priestory neprichádzajú do úvahy). 2. Neusklad ujte prevodovky priamo na zeni. 3. Uložte prevodovku v stabilizovanej polohe a uistite sa, i nehrozí riziko náhodného posunu. 4. Pri ukladaní zabalených prevodoviek na seba, do stohov (ak je to dovolené) je potrebné dodrža pokyny uvedené na obale.

Ke sa prevodovka do asne uskladní v nezastrešenom priestore, musí by dôkladne chránená, aby sa do nej nedostala vlhkos ani cudzie predmety.

Špecifické podmienky prostredia, ktoré je potrebné bra do úvahy pri preprave (napríklad námorná doprava) a pri skladovaní (podnebie, výskyt termitov a podobne), musia by zadefinované a stanovené v zmluve o predaji. Ak doba skladovania prekro í 6 mesiacov, preve te nasledujúce operácie: 5. Všetky vonkajšie asti ošetrite antioxida ným prípravkom Shell Ensis alebo podobným, s rovnakými vlastnos ami a ú elom použitia. 6. Napl te zariadenie mazacím olejom. U prevodoviek, dodaných s tesniacim prvkom drywell alebo vybavených tesnením labyrintového typu sa obrá te na technický obchodný servis spol. BONFIGLIOLI.

5 IN TALÁCIA 5.1 IN TALÁCIA 5.1.1 INŠTALÁCIA REDUK NEJ PREVODOVKY Už pri projektovaní je potrebné ráta s vytvorením nevyhnutného priestoru okolo prevodovky, ktorý umožní previes jej inštaláciu a neskoršie údržbárske práce. Ak je prevodovka vybavená ventilátorom, je potrebné vytvori dostato ný priestor na potrebnú cirkuláciu vzduchu. Montáž musia vykona odborníci, a to s vysokou presnos ou. Pri montáži je bezpodmiene ne nutné zabráni akémuko vek druhu nárazu alebo násilnému konaniu, pretože by to mohlo spôsobi poškodenie vnútorných astí prevodovky. Za škody, spôsobené nesprávnym vykonaním práce, nenesieme žiadnu zodpovednos . Osoba poverená vykonaním týchto operácií musí v prípade nutnosti uvies do chodu "bezpe nostný plán", ktorý slúži na zaistenie bezpe nosti priamo zainteresovaných osôb, a musí dôsledne rešpektova všetky zákonné predpisy, záväzné v danej oblasti.

Pokyny, týkajúce sa inštalácie elektrických reduktorov, sú uvedené v príru ke na obsluhu a inštaláciu daného elektrického motora, ktorú si preventívne preštudujte. Pred nainštalovaním: Prevodovku dôkladne zbavte zbytkov obalov a o istite od prípadných ochranných prostriedkov Mimoriadnu pozornos venujte spojovacím plochám. 11

Skontrolujte, i údaje uvedené na identifika nom štítku zodpovedajú požiadavkám stanoveným pri objednávaní. Uistite sa, i konštrukcia, na ktorú bude prevodovka namontovaná, je dostato ne pevná a robustná, aby uniesla tiaž samotnej prevodovky a odolávala silám vytváraným prácou prevodovky. Skontrolujte, i stroj, na ktorý sa inštaluje prevodovka, je vypnutý a zabezpe ený proti náhodnému uvedeniu do chodu. Skontrolujte, i sú plochy, na ktoré sa má namontova prevodovka, rovné a vynivelované. Prípadné nerovnosti dosadacích plôch by mohli pri u ahovaní upev ovacích skrutiek vies k pnutiam na vonkajšom plášti prevodovky, o by mohlo ma vplyv aj na prácu ozubených prevodov. Skontrolujte, i sú spojovacie plochy (spojky) ploché. Zaistite vhodné ochranné zariadenia v súvislosti s otá avými dielmi mimo teleso reduktora. Overte, i sa v pracovnom priestore nenachádzajú látky, ktoré by mohli spôsobi koróziu prevodovky alebo jej asti. Ak sa v pracovnom prostredí nachádzajú agresívne látky, obrá te sa na technicko-obchodný servis spol. BONFIGLIOLI, ktorého pracovníci Vám poskytnú pokyny, ako v tomto prípade postupova . Ak sa prevodovka nainštaluje v nezastrešenom priestore, je potrebné zaisti jej ochranu pred priamym žiarením a pred poveternostnými vplyvmi prostredníctvom ochranných krytov. Tieto kryty však musia umožni dostato nú ventiláciu prevodovky. Na všetky spojovacie hriadele medzi prevodovkou/motorom a ostatnými as ami sa odporú a použi ochrannú pastu (Klüberpaste 46 MR 401, alebo iný prostriedok s rovnakými vlastnos ami a použitím), ktorý napomáha pripojeniu a bráni oxidácii dotykom. Aby sa zaistila ú innos spojenia, je vhodné zrealizova vodivé hriadele s toleranciami uvedenými v tabu kách, zaradených v prílohe 3 tejto príru ky. Ak sa prevodovka inštaluje na otvorenom priestranstve a je tu elektrický motor, tento motor musí by chránený prostredníctvom tienenia alebo krytov pred priamym žiarením a pred poveternostnými vplyvmi. Akoko vek, je potrebné zaisti dostato nú ventiláciu. Na identifika nom štítku si overte, i prevedená montážna poloha zodpovedá polohe uvedenej v objednávke. Následne možno pristúpi k inštalácii týmto spôsobom: Umiestnite reduk nú prevodovku o najbližšie k miestu inštalácie. Namontrujte prevodovku a dobre zaistite na konštrukcii v miestach, ktoré sú na to ur ené. Pri montáži a zaistení prevodovky sa musia plne využi všetky otvory, ktoré sú k dispozícii na dieli zvolenom na pripojenie (nohy alebo príruba). Kotviace skrutky sa do ahujú až po dosiahnutí kontaktu medzi podstavou prevodovky a základ ou alebo medzi spojovacími prírubami. Po dotiahnutí upev ovacích skrutiek znovu skontrolujte súosos hriade ov, a v prípade potreby ich vyrovnajte, a to ja po nieko kých d och prevádzkovania. Ak sa prevodovka dodáva naplnená mazivom, nájdite slepú skrutku, používanú pre ú ely prepravy, obvykle ervenej farby, a nahra te ju odvzduš ovacím ventilom, ktorý sa dodáva v príslušenstve stroja. Zaskrutkujte upev ovacie skrutky a skontrolujte správnos momentového dotiahnutia servisných skrutiek pod a údajov uvedených v tabu ke (A0).

12

Priemer skrutiek

Do ahovacie momenty upev ovacích skrutiek [Nm] +5% /-10% Trieda odolnosti 8.8 10.9

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M27 M30

3 5.9 10.3 25.5 50 87.3 138.3 210.9 306 432 592 744 1100 1500

3.8 8.0 13.0 32 64 110 180 275 390 540 720 930 1400 1850

Závit Odvzduš.ventil

Stúpanie

Do ahovací moment [Nm]

1/8" 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" 1"

28 19 19 14 14 11

5 7 7 14 14 25

13

5.1.2 REDUK NÉ PREVODOVKY VYBAVENÉ VALCOVÝM HRIADE OM Pri montáži vonkajších astí nepoužívajte kladivá ani iné náradie, aby sa nepoškodili hriadele alebo uloženie prevodovky. Postupujte pod a nasledujúcej schémy, pri om je vhodné vstupne nahria as , ktorá sa bude zaklies ova . alšie podrobnosti nájdete v odstavci 5.3.

Skrutka (1) prstenec (2), uvedené na obrázku, nie sú sú as ou vybavenia. Aby sa zminimalizovali sily, pôsobiace na uloženie hriade ov pri montáži prevodových orgánov, vybavených asymetrickou hlavou, odporú ame postup pod a dole uvedenej schémy (A):

(A)

5.1.3 REDUK NÉ PREVODOVKY VYBAVENÉ POMALÝM DUTÝM HRIADE OM Skôr, než nainštalujete prevodovku cez jej pomalý hriade , vykonajte nasledujúce operácie: 1. Pomocou benzínu odstrá te z dutého hriade a a z hriade a stroja prípadný prípravok, chrániaci proti korózii. Je potrebné dôsledne zabráni akémuko vek kontaktu benzínu s tesniacimi krúžkami hriade a. 2. Kontrola dutého hriade a a hriade a stroja, pri ktorej sa overí, i nie sú poškodené uloženia alebo hrany. by sa zjednodušila montáž reduk ných prevodoviek vybavených dutým hriade om na valcovom hriadeli riadeného stroja, odporú a sa postup pod a nasledujúcej schémy. Tiež je potrebné preštudova si prílohu 3 tejto príu ky, pretože sa týka realizácie zákaznického hriade a.

14

S ahovacia skrutka (1) a prestenec (2) nie sú sú as ou vybavenia. Zaistite dutý hriade v osi hriade a stroja. Zabezpe te vhodné zariadenia na osové upevnenie dutého hriade a k hriade u stroja, ktoré zabráni jeho náhodnému uvo neniu.

5.1.4 REDUK NÉ PREVODOVKY VYBAVENÉ KLIESNIACIM SPOJOM Reduk né prevodovky série A a F môžu by vybavené kliesniacim zariadením na upevnenie pomalého dutého hriade a na hnaný hriade . Pri montáži reduk nej prevodovky tohto typu použite nasledujúci postup: 1. Postupne, za radom odskrutkujte poistné skrutky a nakoniec odmontujte celé kliesniaci spoj. 2. Dôkladne vy istite kontaktné plochy spojenia pomalého hriade a prevodovky a hriade a pohá aného stroja. Nepoužívajte dvojsíran molybdénu alebo iné druhy tukov, ktoré by mohli významne zníži koeficient trenia v oblasti kontaktu a nepriaznivo ovplyvni funk nos kliesniaceho spoja. 3. Reduk nú prevodovku nainštalujte na stroj tak, že napojíte jej pomalý hriade na hnaný hriade . 4. Namontujte kliesniaci spoj na hriade prevodovky. 5. Postupne, v poradí po kružnici, dotiahnite všetky skrutky kliesniaceho spoja pomocou momentového k ú a. Obvykle je potrebné zopakova túto operáciu nieko kokrát, kým sa dosiahne do ahovacia sila Mt, uvedená v nasledujúcej tabu ke:

Mt [Nm]

HDP 60

HDP 70

HDP 80

HDP 90

35

35

69

127

Správne, predpísané upevnenie kliesniaceho spoja zais uje osové upevnenie prevodu bez vonkajšieho namáhania.

Pri vonkajšom osovom namáhaní, vibráciách, problémoch s bezpe nos ou, požiadavkách na zvýšenú spo ahlivos alebo v prípade nevýhodných montážnych polôh (napr. V5, pomalý hriade oto ený smerom dole), je nutné použi vhodné prostriedky, ktorými sa hriade osovo upevní a ktoré zabránia jeho náhodnému uvo neniu. Kliesniaca spojka sa nesmie rozobra ani namaza prv, než sa znova namontuje. Kliesniacu plat u je potrebné odmontova a vy isti iba v prípade jej zne istenia.

V prípade istenia alebo údržbárskych prác sa môžu maza len klzné plochy kliesniacej spojky, a to tuhým mazivom s koeficientom trenia µ = 0.04, typu Klüber Molykombin UMFT 1 (alebo obdobný prostriedok, ktorý má rovnaké charakteristiky a dlhodobo si ich uchováva). 15

Nikdy neuvádzajte prevodovku do chodu bez ochranného krytu kliesniacej spojky.

5.1.5 UKOTVENIE TORZNEHO RAMENA U výkyvného prevedenia sa prevodovka, na požiadanie, môže doda s torzným ramenom. Toto zariadenie, vyrobené z ocele zváranej elektrickým oblúkom a vybavené antivibra ným puzdrom, zaru uje najvyššiu funk nú kvalitu celku, pretože je vyprojektované a nadimenzované špeciálne za týmto ú elom.

5.1.6 PREVODOVKA VYBAVENÁ PRÍRUBOU S NÁTRUBKOM

Dôkladne vy istite a odmastite kontaktné plochy medzi prírubou prevodovky a prírubou pohá aného stroja. Závisí od toho bezpe nos prenosu krútiaceho momentu. Rozpúš adlá a špinavé handry nie sú vhodné na použitie pri odmas ovaní.

Nepoužívajte dvojsíran molybdénu alebo iné druhy tukov, ktoré by mohli významne zníži koeficient trenia v oblasti kontaktu a nepriaznivo ovplyvni funk nos spoja.

Postupne, po diagonále, do ahujte skrutky s maximálnym krútiacim momentom, ktorý je uvedený v tabu ke, pri om použite momentový k ú .

HDP 60 HDP 70 HDP 80 HDP 90

16

Závitovanie

Skrutka UNI 5737

MaticaUNI 5588

Do ahovací moment

M18 M18 M20 M20

cl. 10.9 cl. 10.9 cl. 10.9 cl. 10.9

cl. 10 cl. 10 cl. 10 cl. 10

435 Nm 435 Nm 615 Nm 615 Nm

5.1.7 PREVODOVKA VYBAVENÁ UPEV OVACOU PRÍRUBOU Na požiadanie možno doda prevodovku s upev ovacou prírubou.

Dôkladne vy istite a odmastite kontaktné plochy medzi prírubou prevodovky a prírubou pohá aného stroja. Vo ve kej miere od toho závisí bezpe nos prenosu krútiaceho momentu. Rozpúš adlá a špinavé handry nie sú vhodné na použitie pri odmas ovaní.

Nepoužívajte dvojsíran molybdénu alebo iné druhy tukov, ktoré by mohli významne zníži koeficient trenia v oblasti kontaktu a nepriaznivo ovplyvni funk nos spoja.

Postupne, po diagonále, do ahujte skrutky s maximálnym krútiacim momentom, ktorý je uvedený v tabu ke, pri om použite momentový k ú .

HDP 60 HDP 70 HDP 80 HDP 90

Závitovanie Skrutka

UNI 5737 Skrutka

UNI 5588

Do ahovací moment

M16 M16 M16 M16

cl. 10.9 cl. 10.9 cl. 10.9 cl. 10.9

cl. 10 cl. 10 cl. 10 cl. 10

314 Nm 314 Nm 314 Nm 314 Nm

5.2 INŠTALÁCIA ELEKTRICKÉHO MOTORA S NORMALIZOVANOU PRÍRUBOU IEC Okrem už uvedených upozornení sa pri inštalácii elektrického motora s normalizáciou IEC 72-1 musi rešpertova nasledujúce zásady: Pri montáži sa nesnažte o pripojenie nasilu a nepoužívajte pri tom nevhodné náradie. Snažte sa nepoškodi rovné a/lebo cylindrické kontaktné plochy spojky. Nevystavujte axiálnemu a/lebo radiálnemu namáhaniu rota né asti spojok. Na zjednodušenie montáže použite lubrifika nú pastu na báze syntetického oleja typu Klüberpaste 46 MR 401 alebo podobnú, s rovnakými vlastnos ami a rozsahom použitia. Dotiahnite všetky upev ovacie skrutky spojenia motor - prevodovka predpísaným momentom. Do ahovacie momenty sú uvedené v tabu ke (A0).

Ak sa reduk ná prevodovka montuje na zariadenia, ktoré sú mimoriadne nebezpe né, je nutné zaisti potrebné bezpe nostné prostriedky, ako napríklad ovinutie, poistné re aze, istiace systémy a pod.

17

5.3 MONTÁŽ SPOJOVACÍCH PRVKOV Pri inštalácii jednotlivých dielov postupujte s maximálnou opatrnos ou, aby nedošlo k poškodeniu prevodovky alebo niektorej jej asti, ako sú tesniace krúžky, kontaktné plochy alebo vnútorné orgány, ako ozubené prevody i ložiská. Aby bola montáž vykonaná správne, je potrebné zaisti možnos použitia vhodných zdvíhacích zariadení.

Pri montáži vonkajších astí prevodov nepoužívajte kladivá ani iné náradie, podobne nevhodné, aby sa nepoškodili hriadele alebo uloženie prevodovky. Spojovacie asti odporú ame montova po zahriatí, pri om je potrebné:

Chráni sa pred horúcimi as ami; hrozí nebezpe enstvo popálenia!

Chráni tesniace krúžky pred poškodením a prehriatím, a to aj náhodným, aby nedošlo k nepriaznivému ovplyvneniu ich funk nosti (používajte tepelný štít na ochranu pred sálaním tepla).

Spojovacie prvky alebo asti prevodov nesmú prenáša hriadele, ak sa s nimi nerátalo pri výbere prevodovky.

vonkajšie namáhanie na

Ak sa as , ktorá sa upev uje na hriade , nezaistí axiálne, je potrebné použi istiace prvky, ktoré zabránia posunu tejto asti pozd ž osi hriade a.

5.4 KOLAUDÁCIA REDUK NEJ PREVODOVKY A UVEDENIE DO CHODU Reduk ná prevodovka sa predbežne kolauduje vo výrobnom podniku. Pred uvedením do chodu skontrolujte: i stroj, na ktorom je nainštalovaná reduk ná prevodovka, vyhovuje požiadavkám Smernice o strojoch 98/37/CE a iným, prípadne i zodpovedá platným, špecificky aplikovate ným normám. i montážna poloha reduk nej prevodovky je správna a i zodpovedá polohe uvedenej na identifika nom štítku Spôsobilos a správne fungovanie elektrických napájacích a riadiacich rozvodov v súlade s normou EN 60204-1, a uzemnenie v súlade s normou EN 50014 i napájacie napätie zodpovedá predpísanej hodnote a i odchýlka od nominálnej hodnoty neprekra uje +/- 5% i výška hladiny oleja zodpovedá požadovanej hodnote a i nie sú straty maziva na uzáveroch alebo tesneniach i nedochádza k nadmerným vibráciám alebo hluku. Pred prvým uvedením do prevádzky Vám odporú ame, aby ste si pozorne preštudovali túto príru ku. Aby prevodovka správne fungovala, je nevyhnutné dôsledne dodržiava pokyny týkajúce sa správneho skladovania, používania a údržby, ktoré sú v príru ke uvedené. Bezpodmiene ne skontrolujte, i po zmontovaní astí a prídavných komponentov, ktoré boli pre potreby prepravy odmontované, bola prevodovka a príslušenstvo, ktoré si to vyžaduje, naplnené olejom do požadovanej výšky hladiny. V prípade volite ného príslušenstva je tiež potrebné overi , i boli prevedené všetky úkony predpísané 18

pre ich správny chod. Tieto pokyny sú uvedené v kapitolách, venovaných tomuto príslušenstvu. Pri prvom uvedení do chodu musí reduk ná prevodovka pracova naprázdno aspo 8 hodín. Ak sa nezistia funk né závady, možno postupne zvyšova zá až až do dosiahnutia predpokladaných pracovných podmienok, a to po vhodne zvolenú skúšobnú dobu, po as ktorej bude práca prevodovky stále pod kontrolou. Ak sa vyskytne nárast teploty oproti normálu, a tento nárast nezodpovedá zvýšeniu aplikovanej zá aže, zvýšeniu rýchlosti otá ania, zvýšeniu teploty okolia alebo ubovo nému inému faktoru, je nutné ihne zastavi prevodovku a zisti prí iny anomálie. Inak sa uvažuje v prípade použitia prevodovky v prostredí s vysokou teplotou a/lebo v blízkosti tepelných zdrojov. V týchto prípadoch, ktoré sa v zásade prediskutujú pri zostavovaní zmluvy, je potrebné obráti sa na obchodný servis spol. BONFIGLIOLI, najmä pokia ide o výber mazacích hmôt, ktoré sa budú používa . Ak zostane prevodovka po nainštalovaní alebo zábehu v dlhšom asovom období mimo prevádzku, musí sa uvies do chodu aspo raz mesa ne, naprázdno alebo so za ažením. Ak to nie je možné, musíte prevodovku chráni pred koróziou pomocou vhodného inhibítora alebo tak, že ju úplne naplníte erstvým olejom, ktorý obvykle používate pri jej prevádzkovaní.

5.5 POUŽITIE ZARIADENIA Pred uvedením reduk nej prevodovky do chodu je nutné overi , i zariadenie, na ktoré je táto prevodovka nainštalovaná, je v súlade so všetkými platnými predpismi, a predovšetkým tými, ktoré sa týkajú zdravia a bezpe nosti pri práci. Reduk nú prevodovku nemožno používa v týchto podmienkach a prostredí: V prostredí naplnenom korozívnymi alebo agresívnymi výparmi, dymom a prachom. V priamom kontakte s nebalenými potravinárskymi výrobkami. Nebezpe ný priestor a osoby vystavené riziku: Nebezpe ným priestorom reduk nej prevodovky je miesto, v ktorom hriade vo ne vy nieva z prevodovky. Osoby, ktoré sa v tomto priestore pohybujú, sú vystavené riziku úrazu pri priamom kontakte s mechanickými as ami (rozdrvenie, utrhnutie, vle enie). Najmä po as automatického pracovného režimu, ke je tento priestor vo ne prístupný, je povinné chráni hriade vhodným krytom.

19

6 ÚDRŽBA 6.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Operácie údržby/výmeny musia by vykonávané kvalifikovanými údržbármi, v súlade s platnými predpismi, týkajúcimi sa bezpe nosti pri práci a problematík súvisiacich s ochranou životného prostredia, špecifických pre inštalácie. Obchodný servis spol. BONFIGLIOLI RIDUTTORI je Vám vždy k dispozícii. Povinnosti pracovníkov, poverených touto prácou, pred vykonaním akéhoko vek zásahu: vypnú pohon prevodovky tak, že sa umiestni do polohy „mimo prevádzky“ zaisti sa pred akouko vek možnos ou náhodnej aktivácie pohonu, a rozhodne zabráni akémuko vek pohybu orgánov prevodovky (pohyby vytvárané zavesenými telesami a podobne), vhodne ozna i pracovný priestor a zabráni nepovolaným prístup k zariadeniam, ktoré by v prípade ich aktivácie mohli spôsobi škody a ohrozi udské zdravie. aktivova všetky potrebné bezpe nostné opatrenia pre ochranu životného prostredia (napr. odply ovanie alebo odstránenie usadnutého prachu a podobne). Pri údržbe prevodovky dodržiavajte nasledujúce pokyny: Vykonajte výmenu nadmerne opotrebovaných sú astí, s výlu ným použitím originálnych náhradných dielov. Používajte oleje a tuky odporú ané výrobcom. Pri každom zásahu do prevodovky vždy vyme te hermetické tesnenie za nové originálne tesnenie. Ak je potrebné vymeni ložisko, odporú a sa vymeni zárove aj alšie ložisko ložiskového telesa daného hriade a. Po každom zásahu údržby sa odporú a vymeni mazací olej. Nezahadzujte vo ne v prostredí zne is ujúce kvapaliny, opotrebené sú asti a zvyšky pochádzajúce z údržby. Zlikvidujte ich v súlade so zákonmi platnými pre túto oblas . Všetky uvedené opatrenia napomáhajú zabezpe i funk nos prevodovky a predpísanú bezpe nostnú úrove . Výrobca neponesie zodpovednos za škody spôsobené osobám alebo poškodenie sú astí, ak budú použité iné než originálne náhradné diely a za škody spôsobené následkom mimoriadnych zásahov údržby, ktoré by mohli ovplyvni splnenie bezpe nostných požiadaviek, v prípade, ak tieto zmeny boli vykonané bez súhlasu výrobcu.

20

6.2 PLÁNOVANÁ ÚDRŽBA Udržujte prevodovku v stave maximálnej ú innosti, vykonávaním plánovanej údržby predpísanej výrobcom. Dôkladne vykonaná údržba zabezpe í dosiahnutie lepších vlastností, dlhšej životnosti a udržovanie stálej úrovne bezpe nostných požiadaviek. Zoznam kontrolných úkonov, ktoré sa musia vykona Odporú ame Vám, aby ste si zaviedli protokol inšpek ných kontrol. Umož uje to ve mi jednoduchým a rýchlym spôsobom zisti prípadné zmeny jednotlivých kontrolovaných parametrov.

asy, uvedené v tabu ke, v zna nej miere závisia od pracovných podmienok prevodovky a platia, ak sa pri prevádzke nevyskytnú žiadne problémy.

Kontrolovaný parameter prvá výmena oleja po uvedení do prevádzky nasledujúce výmeny oleja

Kontrolný interval 300 h vi tabu ku

teplota oleja

24 h

teplota ložísk

24 h

tlak oleja

24 h

hluk, vibrácie

24 h

dotiahnutie kotviacich skrutiek

170 h ... 720 h

vonkajší stav prevodovky (špina, olejový povlak)

170 h ... 720 h

vytekanie oleja, nepriepustnos a vnútorné tesnenia

720 h

hladina oleja

720 h

ukazovate zne istenia olejového filtra

2200 h

odvzduš ovací filter

2200 h

stav oleja v Drywell

4000 h

stav polymérových puzdier na torznom ramene (starnutie/popraskanie)

3000 h

stav oleja v prevodovke (prítomnos prípadných ne istôt, najmä vody)

2000 h ... 9000 h

vnútorný stav, práca prevodovky a systému obehu oleja

9000 h ... 18000 h

istota v chladiacej špirále, prítomnos prípadných usadenín vyrovnanie hriade ov prevodovky s hriade mi pripojených strojov

9000 h ... 18000 h 9000 h ... 18000 h

stav hrán ozubenia

pri každej výmene oleja

práca systému obehu oleja a kontrolných zariadení

pri každej výmene oleja

istota ventilátora, krytu ventilátora a kostry prevodovky

pri každej výmene oleja

V závislosti od teplôt, ktoré mazivo dosahuje, bude potrebná jeho výmena orienta ne po uplynutí intervalov uvedených v následnej tabu ke:

21

interval mazania [h] Teplota oleja t [°C] t < 65 65 ≤ t < 80 80 ≤ t ≤ 95

Syntetický olej

Minerálny olej

25000 15000 12500

8000 4000 2000

6.3 MAZIVÁ Pred uvedením prevodovky do innosti skontrolujte hladinu mazacieho oleja. Túto operáciu je potrebné vykona s prevodovkou nachádzajúcou sa v montážnej polohe, v ktorej bude skuto ne nainštalovaná. V prípade potreby napl te alebo dopl te mazivo, pri om používajte ako vz ažný bod stred uzáveru, slúžiaceho na kontrolu hladiny, ktorý môže by priesvitný alebo prepadový. Aplikované mazivo musí by nové a nekontaminované. Aplikuje sa cez plniace hrdlo alebo cez kontrolný uzáver pomocou plniaceho filtra s filtra ným stup om 25 µm. Postupujte opatrne, aby sa tesnenie pri nasadzovaní nepoškodilo a aby tesniaca látka, ktorú nanesiete, zaistila nepriepustnos .

Výška hladiny oleja nesmie nikdy klesnú pod maximálnu prípustnú hodnotu a musí sa pravidelne kontrolova , ke prevodovka nie je v innosti. Vždy chví u po kajte, kým vychladne.

Nemiešajte spolu oleje rôznych zna iek alebo vlastností a skontrolujte, i sa použitý olej vyzna uje vysokými protipenovými vlastnos ami a EP. V prípade prevodoviek vybavených tlakovým mazaním sa musí naplni aj olejový okruh. Vtedy je potrebné uvies zariadenie na krátky as do chodu a skontrolova hladinu oleja. Ak nie je k dispozícii ten istý druh maziva, úplne vyprázdnite prevodovku od oleja a pred jej opätovným naplnením ju vypláchnutie zvnútra ahkým rozpúš adlom.

22

6.4 VÝMENA OLEJA asové intervaly výmeny maziva sú uvedené v odstavci venovanom údržbe. 1. Umiestnite pod vypúš ací uzáver nádobu s dostato nou kapacitou. 2. Odskrutkujte napúš ací i vypúš ací uzáver a nechajte vytiec olej. Kvôli ahšiemu te eniu je lepšie vypúš a olej, ke je teplý. Chráni sa pred horúcimi sú iastkami; hrozí nebezpe enstvo popálenia! 3. Po kajte nieko ko minút, kým všetok olej nevyte ie, a po vymenení príslušného tesnenia a dôkladnom vy istení magnetu, ktorým je vybavený uzáver výpustného hrdla, tento uzáver opä naskrutkujte na miesto. 4. Prevodovku napl te novým olejom až po jej umiestnení do definitívnej polohy. Hladina oleja musí by vo výške stredu uzáveru slúžiaceho na kontrolu hladiny. 5. Uzáver zaskrutkujte spä až po výmene príslušného tesnenia. Prevodovka môže by dodaná s nápl ou maziva alebo bez nej, v súlade so špecifickými požiadavkami zákazníka. Upozor ujeme však na to, že uvedené množstvo je len orienta né, a je potrebné riadi sa dosiahnutím hladiny odpovedajúcej strednej ryske na uzávere slúžiacom na kontrolu hladiny, ktorý je umiestnený v súlade s montážnou polohou, zadanou vo fáze objednávky. Je potrebné vzia do úvahy, že ak je olej horúci, môže o nie o prekro i túto hodnotu. Mazivá, rozpúš adlá a istiace prostriedky sú produkty toxické/zdraviu škodlivé: v prípade priameho styku s pokožkou môžu vyvoláva jej podráždenie pri inhalácii môžu spôsobi vážne otrávenie pri požití môžu spôsobi smr . Manipulujte s nimi opatrne a používajte vhodné prostriedky osobnej ochrany. Nezahadzujte ich vo ne v prostredí a zabezpe te ich likvidáciu v zhode s platnými zákonnými nariadeniami. V prípade vytekania maziva je potrebné prija patri né opatrenia pre ich likvidáciu v súlade s platnými predpismi. V prípade zistenia úniku je pred doplnením maziva na požadované množstvo a následným uvedením prevodovky do innosti, potrebné jednozna ne zisti prí inu poruchy.

23

6.5 SERVISNÉ UZÁVERY

Uzáver plniaceho hrdla s odvzdušnením L = Uzáver kontroly výšky hladiny S = Uzáver výpustného otvoru

C =

T = Zatvorený uzáver = Uzáver chýba L* = Uzáver na meranie hladiny ponorom

B3 2x - 3x

HDP60...HDP90

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

L

T

S

T

C

T

T

B6 2x - 3x

HDP60...HDP90

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

C

T

T

S

L

T

T

B7 2x - 3x

HDP60...HDP90

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

S

T

L

C

T

T

T

V5 2x - 3x

HDP60...HDP90

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

C

T

S

T

L

T

T

B3 - LAB 2x - 3x

24

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

HDP60 - HDP70

T

-

S

L*

C

T

T

HDP80 - HDP90

T

L*

S

T

C

T

T

6.6 ODPORÚ ANÉ / MOŽNÉ DRUHY OLEJOV HDP 60...90

Tivela S 220 Tivela S 320 Tivela S 460 Cassida Fluid WG 320 Telium VSF 220 Telium VSF 320 Spartan EP 220 Spartan EP 320 Klübersynth GH 6 220 Klübersynth GH 6 320 Klübersynth UH1 6-460 Glygoyle HE 320 Glygoyle HE 460 Mobilgear SHC XMP 220 Mobilgear SHC XMP 320 Mobil SHC 630 Mobil SHC 632 DTE FM 460 Alphasyn PG 220 Alphasyn PG 320 Carter SY 220 Carter SY 320 Carter SY 460 Degol GS 220 Degol GS 320 Degol PAS 220 Synlube CLP 220 Synlube CLP 320 Renoling PG 220 Renoling PG 320

F

F

F

Odporú ané použitie Možné použitie F = Na potravinárske ú ely

Prevádzková hodnota viskozity je uvedená v samostatnom obchodnom katalógu.

6.7 KONTROLA STAVU Ú INNOSTI Vy istite povrch prevodovky a motora odstránením prípadného prachu nahromadeného na ich pláš och Skontrolujte, i pri stálej zá aži nedochádza k zmenám v intenzite hlu nosti. Vibrácie alebo nadmerná hlu nos môžu by dôsledkom opotrebenia ozubených prevodov alebo poruchy ložiska. Skontrolujte príkon a napätie ich porovnaním s menovitými hodnotami uvedenými na štítku motora. Skontrolujte skrutkové spoje i nie sú opotrebované, deformované alebo skorodované a zaistite ich dotiahnutie bez prekro enia predpísaných hodnôt do ahovacích momentov.

25

6.8

ISTENIE Vy istite prevodovku od prachu a prípadných zvyškov, pochádzajúcich z výrobného procesu. Nepoužívajte rozpúš adlá alebo iné produkty nekompatibilné s výrobnými materiálmi, a nesmerujte na prevodovku prúdy vody pod vysokým tlakom.

6.9 POVRCHOVÉ NÁTERY Vo výrobnom závode sa na liatinový zmagnetizovaný pláš nanáša teplom vytvrdzujúci prášok, pripravený z polyesterových živíc. Následne je nahriaty v peci za ú elom jeho spevnenia.

Ak je potrebné, aby bola prevodovka striekaná, vopred chrá te identifika ný štítok a tesniace krúžky, aby neprišli do styku s rozpúš adlom.

26

7 NAINŠTALOVANÉ PRVKY 7.1 POMOCNÉ TEPELNÉ ZARIADENIA 7.1.1 VENTILÁCIA S NÚTENÝM OBEHOM Jeden ventilátor je namontovaný na rýchly hriade prevodovky a je vybavený ochranným krytom, ktorý ho chráni pred náhodným dotykom.

Nikdy neuvádzajte prevodovku do chodu bez ochranného krytu. Po každom zásahu najprv uve te ochranné zariadenia do pôvodného stavu, až potom možno spusti prevodovku. Prv než pristúpite k vykonaniu akejko vek údržby alebo k isteniu zariadenia, uve te do všetky bezpe nostné zariadenia, ktoré zabránia náhodnému spusteniu prevodovky.

innosti

Ventilátor nasáva vzduch cez mriežku v ochrannom kryte a odvádza ho na kostru prevodovky. Týmto spôsobom sa odvádza teplo, ktorého množstvo je úmerné rýchlosti otá ania.

Ú innos nútenej ventilácie významne klesá pri riadiacej rýchlosti pod n1=900 min-1. V takom prípade sa pre zvýšenie tepelného výkonu prevodovky odporú a použi iné pomocné tepelné zariadenia.

Pri inštalovaní prevodovky s ventilátorom núteného chladenia je potrebné zaisti dostato ne ve ký a vhodný priestor pre cirkuláciu chladiaceho vzduchu.

Ú innos chladenia sa rapídne znižuje špinou, ktorá sa usadzuje na lopatkách ventilátora a ktorá upcháva mriežku ochranného krytu. Zabezpe te pravidelné istenie pod a pokynov uvedených v odstavci venovanom „Plánovanej údržbe“.

7.1.2 CHLADIACI HAD Chladiaci had (alebo špirála), ktorý je sú as ou chladiaceho okruhu a za ktorého realizáciu je zodpovedný užívate , sa inštaluje do vnútra krytu prevodovky a za normálnych okolností nie je vyberate ný. Aby bol zaistený optimálny výkon, napájací obvod musí sp a nasledujúce kritéria: max. tlak 8 bar min. prietok 5 l/min max. teplota 20 Voda môže cirkulova oboma smermi, bez rozdielov. Ak by bola chladiaca voda ve mi tvrdá, odporú a sa previes odvápnenie. Z dôvodu energetickej úspory je vhodné vybavi zariadenie termostatickým ventilom, ktorý napúš a vodu jedine ak sa teplota oleja blíži k hodnote 40°C.Za mrazu alebo dlhých období mimo prevádzku je potrebné vypusti chladiacu vodu z obvodu a prípadne odstráni jej zbytky prefúknutím stla eným 27

vzduchom. Takto sa zabráni možnému poškodeniu zariadenia. Prv, než uvediete prevodovku do chodu, si overte, i sú zapojené všetky prípojky. Okrem toho sa odporú a pravidelne kontrolova prietokový prierez, aby sa zistilo, i nedošlo k upchatiu potrubia usadeninami alebo ne istotami, ktoré by nepriaznivo ovplyvnili ú innos tohto tepelného zariadenia: v prípade potreby vy istite okruh. Na istenie použite chemické prípravky, ktorých vhodnos pre istenie materiálu hada si overíte v špecializovanej firme. Pri práci s nebezpe nými chemickými detergentmi sa odporú a postupova nanajvýš opatrne a zaisti ich likvidáciu v súlade s platnými predpismi. asový interval kontroly stavu hada a prípadnej údržby závisí od vlastností použitej chladiacej vody (vi odstavec o údržbe). Prípadnú vadu chladiaceho hada možno zisti sledovaním stavu mazacieho oleja v prevodovke, pretože prítomnos vody spôsobuje zvýšenú tvorbu peny v oleji.

7.1.3 ODPOR VSTUPNÉHO OHREVU Pri ve mi nízkych teplotách prostredia, ktoré spôsobujú nárast viskozity oleja a spoma ujú jeho tok, napríklad v týchto podmienkach: práca pri teplotách pod 0°C uvedenie do innosti prevodoviek s mazaním brodením a rozstrekom, ak minimálna teplota prostredia nedosahuje aspo 10°C viac než je bod tekutosti oleja. uvedenie do innosti prevodoviek s tlakovým mazaním, ke je viskozita oleja vyššia než 1800 cSt (v závislosti od použitého maziva sa táto hodnota dosahuje pri teplotách od 10°C do 20°C) Aby sa takejto situácii predišlo, prevodovku možno vybavi elektrickým odporom a termostatom minimálnej teploty.

Elektrický odpor sa vkladá priamo do krytu, pod hladinu oleja. Predtým, než ho vyberiete, je potrebné vylia z prevodovky mazivo. Ak jeden odpor nebude sta i na zohriatie oleja na minimálnu požadovanú teplotu alebo ak si želáte dosiahnu požadovanú teplotu rýchlejšie, spojte sa s Technickým servisom spol. Bonfiglioli. Termostat je nastavený na teplotu 25 ±5°C. Elektrický obvod, pripojený na termostat, musí by nastavený tak, aby sa pri dosiahnutí tejto teploty ohrievací odpor vypol.

Všetky elektrické zapojenia prevedie užívate , a to pred uvedením prevodovky do innosti.

V ase, ke prevodovka nepracuje, musí by odpor vypnutý. Zapína sa pred spustením prevodovky a musí by úplne ponorený v oleji. Je v innosti len po dobu, nevyhnutnú na dosiahnutie minimálnej požadovanej teploty. Použitie odporu nad uvedené hodnoty by mohlo vies k zuho nateniu olejových astíc a tým k poškodeniu jeho vlastností. Vytvárali by sa rezíduá škodlivé pre prevodovku a jej komponenty. Ak u tlakového mazania dôjde k zamrznutiu astí obvodu, ako napríklad spojovacieho potrubia, erpadla a podobne, musia sa vyhrieva aj tieto asti, aby sa zaistil správny obeh maziva.

28

7.2 SYSTÉM MAZANIA 7.2.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE U vnútorných astí prevodovky sa v zásade používa zmiešaný spôsob mazania: brodením v olejovom kúpeli a rozstrekom oleja. U takýchto prevedení sa niektoré ložiská môžu maza tukom a môžu by vybavené zais ovacím krúžkom Nilos. Na požiadanie možno doda systém tlakového mazania.

7.2.2 MAZANIE ROZSTREKOM OLEJA V prevodovkách s rozstrekovým mazaním otá anie ozubených prevodov zais uje distribúciu maziva na ozubenie a ložiská aj v miestach, ktoré sa nachádzajú nad hladinou oleja. Aby bolo mazanie ú inné, olej musí by dostato né tekutý, iže jeho viskozita musí by taká, aby vo ne tiekol, pri om si musí zachova schopnos znies vysoké za aženie ozubených prevodov. Mimoriadnu pozornos je potrebné venova nasledujúcim podmienkam: uvedenie prevodoviek do chodu pri teplote prostredia nižšej než 0°C alebo vyššej než 90°C uvedenie do chodu v situácii, ke minimálna teplota prostredia nedosahuje aspo 10°C v miestach, ktorými preteká olej

7.2.3 TLAKOVÉ MAZANIE V prípade tlakového mazania ozubených prevodov a/lebo ložísk je prevodovka vybavená objemovým erpadlom. Olejové erpadlo možno upevni na rýchly hriade alebo namontova na stroj a napoji na elektrický motor, napájaný nezávisle od prevodovky; to znamená, že erpadlo sa vyzna uje konštantným prietokom. U tlakového mazania je potrebné, zvláš po as spúš ania zariadenia, venova pozornos maximálnej prípustnej hodnote viskozity (1800 cSt). V závislosti od použitého typu mazania sa táto hodnota dosiahne orienta ne pri teplote prostredia od 10°C do 20°C. Pri nesplnení tejto podmienky je potrebné olej zohria . Pokia je to možné, je vhodné uvies systém mazania do chodu skôr, než sa zapne prevodovka. Je ve mi dôležité, aby sa pracovalo pri miernych rýchlostiach a pracovných za aženiach, kým teplota oleja nedosiahne 20°C. Zariadenie možno vybavi rôznymi prvkami, ktoré zaistia jeho správne fungovanie a monitorujú hodnoty hlavných pracovných parametrov. Príslušné informácie nájdete v odstavcoch, venovaných danej problematike.

7.2.4 TLAKOVÉ MAZANIE S

ERPADLOM

Zariadenie sa skladá z erpadla, upevneného priamo na rýchlom hriadeli prevodovky, z hrubozrnného filtra, ukazovate a prietoku a príslušných spojovacích potrubí.

Pravidelne sledujte prietok prostredníctvom ukazovate a. Pokia olej systémom necirkuluje, zastavte prevodovku a zistite prí inu závady.

Aby sa zaistil optimálny prísun maziva, je nutné udržiava rýchlos otá ania na konštantnej hodnote, o najbližšej k hodnote, pre ktorú je erpadlo ur ené (vi obchodný katalóg).

29

7.2.5 TLAKOVÉ MAZANIE S MOTOROVÝM ERPADLOM Zariadenie sa skladá z motorového erpadlá so samostatným napájaním, hrubozrnného filtra, sníma a minimálneho tlaku a z príslušných spojovacích potrubí. Aby sa zaistil optimálny prísun maziva, je nutné správne zaisti prívod energie pre elektrický motor. Všetky elektrické zapojenia prevedie užívate , a to pred uvedením prevodovky do innosti. Sníma minimálneho tlaku je vybavený elektrickými kontaktmi a signalizuje poruchu, ak tlak v mazacom systéme klesne pod minimálnu prípustnú hodnotu (0,5 bar). V prípade poruchového hlásenia zastavte prevodovku a zistite prí inu závady. Mazací systém sa odporú a uvies do chodu skôr, než sa spustí prevodovka.

7.3 ZARIADENIE BRÁNIACE SPÄTNÉMU CHODU (ANTIRETRO) Toto zariadenie sa dodáva na objednávku. Zais uje jednosmerný chod prevodovky aj predchádza spätnému chodu v dôsledku za aženia pomalého hriade a. Moment, prenášaný týmto zariadením, môže by v niektorých prípadoch limitujúci vo i momentu prenášanému prevodovkou. Podrobné informácie, týkajúce sa tejto problematiky, nájdete v obchodnom katalógu. Aby nedošlo k poškodeniu zariadenia, brániaceho spätnému chodu alebo sústavy ozubených prevodov, je bezpodmiene ne nutné zabráni chodu motora v smere, ktorý je zablokovaný prevodom. Pred uvedením do innosti skontrolujte, i sa pomalý hriade požadovanom smere, bez nadmerného namáhania.

otá a plynule bez prekážok v

Otá aním klietky možno zmeni smer zablokovania sústavy brániacej spätnému chodu. Ak by ste si želali zmeni smer zablokovania, obrá te sa na obchodný servis spol. BONFIGLIOLI RIDUTTORI vo veci alšieho postupu. Zariadenie antiretro sa skladá z jedného vo ného kolesa a kontaktných telies s odstredivým odpojením. Pre správne fungovanie zariadenia je potrebná riadiaca rýchlos n1 = 800 min-1 pri spustení prevodovky. V prípade nižších rýchlostí sa spojte s obchodným servisom spol. Bonfiglioli.

Zariadenie je upevnené na konci rýchleho hriade a, ktorý je na opa nej strane, než riadenie a je prístupné zvonku, aby ho bolo možné kontrolova . Zostava antiretro je namontovaná na prevodovku prostredníctvom spojovacej príruby a maže sa spolu s reduk nou prevodovkou.

30

7.4 DRYWELL

Všetky práce sa musia vykonáva , ke je prevodovka v k ude. Elektrický motor musí by zaistený proti náhodnému uvedeniu do chodu (napríklad zamknutím hlavného vypína a na k ú alebo odstránením tavných poistiek elektrického napájania). Z tohto dôvodu tiež umiestnite na motor tabu ku s upozornením na práce, ktoré práve prebiehajú na reduk nej prevodovke. Do príslušných mazníc, ktoré sa nachádzajú na uzatváracom klobú iku pomalej osi, dopl te 40 gramov maziva vhodného na mazanie valivých ložísk, na príklad na báze lítia. Pri mazaní dodržiavajte asové intervaly uvedené v tabu ke Obsluha a údržba.

7.5 TESNENIA Na objednávku si možno vybra z dvoch rozdielnych typov hermetických tesnení: Posuvné hermetické tesnenia: tesniace krúžky (jednoduché alebo dvojité) s obsahom zmesi nitrilovej gumy tesniace krúžky (jednoduché alebo dvojité) s obsahom zmesi Viton® Neposuvné hermetické tesnenia: tesnenia labyrintového typu, ktoré nepodliehajú opotrebovaniu a nevyžadujú si údržbu. Sú vhodné jedine pre montážnu polohu B3.

7.6 SNÍMA E Bimetalický termostat Na požiadanie sa dodáva bimetalický termostat, prostredníctvom ktorého sa teplota oleja udržiava na hodnote 90°C ± 5°C. Montáž a príslušné elektrické zapojenie tohto sníma a prevedie užívate . Kontrola výšky hladiny oleja. Na požiadanie sa inštaluje infra ervený sníma pre dia kovú kontrolu bezpe nej hladiny oleja. Prístroj pracuje v ase, ke prevodovka nepracuje. Po as práce prevodovky je potrebné toto zariadenie premosti (bypass). Pripojenie prevedie užívate .

7.7

ALŠIE PRÍSLUŠENSTVO Špeciálne príslušenstvo, ktoré sa prípadne môže nainštalova na prevodovku, sa musí ur i pri zostavovaní zmluvy. Návody k tomuto príslušenstvu dodávajú jednotliví výrobcovia, pretože tieto doplnkové zariadenia si môžu vyžadova špeciálnu údržbu a/lebo zvláštny typ mazania.

31

8 VÝMENA ASTÍ 8.1 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE V prípade, ak by skúšaná sú as a/alebo komponent neposkytovali dostato nú záruku bezpe nosti a/alebo spo ahlivosti z funk ného h adiska, neváhajte ich vymeni . Nikdy nevykonávajte improvizované alebo nedostato ne pripravené opravy! Použitie iných než originálnych náhradných dielov môže okrem zrušenia záruky ovplyvni správnu innos prevodovky.

8.2 DEMONTÁŽ PREVODOVKY S DUTÝM POMALÝM HRIADE OM Odmontujte prvky, ktorými je prevodovka pripevnená pozd ž osi. Poistný kolík stroja možno vytiahnu priamo na mieste pomocou príslušného hydraulického zariadenia alebo pomocou zariadenia, zobrazeného na obrázku:

1 – Kolík stroja 2 – Dutý hriade 3 – Pero (nie je sú as ou dodávky) 4 – Ty so závitmi (nie je sú as ou dodávky) 5 – 4 skrutky (nie sú sú as ou dodávky) 6 – Prstenec (nie je sú as ou dodávky) 7 – Torzná plat a (nie je sú as ou dodávky)

Pri vyberaní sa ria te najvyššími hodnotami, uvedenými v tabu ke, pretože v žiadnom prípade nesmie dôjs k nárazu alebo vykriveniu. Maximálna tla ná sila [N] HDP 60 HDP 70 HDP 80 HDP 90

32

25000 25000 40000 59000

8.3 DEMONTÁŽ PREVODOVKY S DUTÝM POMALÝM HRIADE OM VYBAVENÝM KLIESNIACOU SPOJKOU Postupne, za radom odskrutkujte poistné skrutky a nakoniec odmontujte celý kliesniaci spoj. Pri demontáži poistného kolíka stroja postupujte pod a pokynov v odstavci 8.2.

8.4 VYRADENIE PREVODOVKY Z PREVÁDZKY Táto operácia musí by vykonaná kvalifikovaným personálom za dodržania zákonov platných v oblasti bezpe nosti pri práci. Nezahadzujte vo ne v prostredí odpad, ktorý nie je biodegradovate ný, mazacie oleje a neželezné komponenty (gumu, PVC, živice, at .). Zlikvidujte ich v súlade so zákonmi platnými v oblasti ochrany životného prostredia. Nepokúšajte sa o opätovné použitie sú astí alebo komponentov, ktoré sa na prvý poh ad môžu javi ešte ako neporušené, ak boli následne po vykonaní kontrol a overení a/alebo výmen špecializovaným personálom vyhlásené za už nevyhovujúce.

33

9 PORUCHY A SPÔSOBY ICH ODSTRÁNENIA Následne uvedené informácie majú za úlohu pomôc pri identifikácii a oprave prípadných porúch a nefunk ností. V niektorých prípadoch by takéto poruchy mohli závisie od druhu strojného zariadenia, na ktorom je prevodovka aplikovaná, a preto jej prí inu a prípadný spôsob odstránenia je potrebné vyh ada v príslušnej technickej dokumentácii dodanej výrobcom strojného zariadenia. PORUCHA

PRÍ INA Príliš nízka hladina oleja

Príliš vysoká teplota v ložiskách

Príliš vysoká prevádzková teplota

Príliš starý olej Chybné ložiská Príliš vysoká hladina oleja Príliš starý olej Prítomnos ne istôt v oleji Poškodené ozubené prevody Príliš vysoká axiálna vô a ložísk Chybné alebo poškodené ložiská

Poruchové zvuky po as innosti Nadmerná vonkajšia zá až Prítomnos ne istôt v oleji Poruchové zvuky v priestore upevnenia prevodovky

Únik oleja

Prevodovka nefunguje alebo len s ažkos ami Výstupný hriade sa neotá a, pri om motor je v innosti

34

Uvo nené upev ovacie skrutky Opotrebované upev ovacie skrutky Príliš vysoká hladina oleja Nedostato né hermetické utesnenie vrchnáka alebo spojov Opotrebované tesnenia

SPÔSOB ODSTRÁNENIA Dopl te olej na požadovanú úrove hladiny Vykonajte výmenu oleja Obrá te sa na autorizovanú diel u Skontrolujte hladinu oleja Vykonajte výmenu oleja Vykonajte výmenu oleja Obrá te sa na autorizovanú diel u Obrá te sa na autorizovanú diel u Obrá te sa na autorizovanú diel u Opravte hodnoty vonkajšej zá aže, v súlade s menovitými hodnotami uvedenými v predajnom katalógu Vykonajte výmenu oleja Dotiahnite skrutky na správnu hodnotou u ahovacieho momentu Vyme te upev ovacie skrutky Skontrolujte hladinu oleja Obrá te sa na autorizovanú diel u

Príliš vysoká hladina oleja Nadmerná vonkajšia zá až

Obrá te sa na autorizovanú diel u Vykonajte výmenu oleja (vi tabu ka odporú aných mazív) Skontrolujte hladinu oleja Vztiahnite prevod na cie ové použitie

Poškodené ozubené prevody

Obrá te sa na autorizovanú diel u

Príliš vysoká viskozita oleja

10 PRÍLOHA 1 10.1 KONTROLA VÝŠKY HLADINY OLEJA V REDUK NÝCH PREVODOVKÁCH UKAZOVATE VÝŠKY HLADINY Výšku hladiny maziva kontrolujte prostredníctvom rysky na prieh adnej zrkadlovke. Ak je zistená výška hladiny pod spodnou as ou kontrolného priezoru, dopl te mazivo na potrebné množstvo a zistite prí iny zníženia hladiny oleja. PONORNÉ MERADLO VÝŠKY HLADINY Prevodovky vybavené tesniacim prvkom „drywell“ alebo labyrintovým tesnením, nemajú kontrolný priezor na zrakovú kontrolu výšky hladiny oleja, avšak sú vybavené servisnými uzávermi s ponornými meradlami hladiny.Aby sme hohli skontrolova výšku hladiny oleja, je potrebné najprv nájs žltý servisný uzáver. Odskrutkujte ho a do otvoru zasu te meraciu ty , ktorej rozmery musia zodpoveda otvoru a tvar je znázornený na dole uvedenom obrázku. Ak nameraná vzdialenos skuto nej výšky hladiny od prepadovej výšky je vä šia než 3 mm, dolejte olej na správnu výšku hladiny a zistite prí iny zníženia hladiny oleja.

1) POZOR! OVERTE SI,

I SA TY

SPRÁVNE OPIERA O PROFIL ZÁVITOVÉHO OTVORU

35

11 PRÍLOHA 2 11.1 SPÔSOBY DVÍHANIA

Pri dvíhaní používajte pomôcky ako sú uchá, závesné úchopy, karabínky, laná, háky a podobne, ktoré sú certifikované a spôsobilé na dvíhanie danej tiaže Hmotnos dvíhaných predmetov môže by uvedená v príslušnom obchodnom katalógu.

Pri dvíhaní prevodovky musí by závesná re az uchytená v štyroch okách, ktoré sú na to ur ené. Závity na koncoch hriade a nemožno využi na upevnenie skrutkovaných úch, ktoré slúžia na zavesenie zariadenia pri preprave.

Rôzne príslušenstvo (napr. spojovacie príruby, …) a/lebo elektrické motory, namontované na prevodovku, môžu významne ovplyvni polohu ažiska, ím sa môže zhorši 36

stabilita samotnej prevodovky. V takýchto prípadoch môže by nutný dodato ný kotviaci bod. Výkyvy zaveseného objektu nesmú v žiadnej fáze dvíhania prekro i výchylku ± 15°.Ak pri tejto operácii dôjde k výkyvom vyšším než uvedená hodnota, zastavte prácu a zopakujte postup, predpísaný pre použitý spôsob dvíhania.

12 PRÍLOHA 3 12.1 POISTNÝ KOLÍK STROJA, séria HDP

HDP 60 ≥ 78 HDP 70 ≥ 89 HDP 80 ≥ 104 HDP 90 ≥ 121

HDP 60 HDP 70 HDP 80 HDP 90

70 h6 80 h6 95 h6 110 h6

≥ 90 ≥ 104 ≥ 119 ≥ 136

69 79 94 109

72 h7 82 h7 97 h7 112 h7

283 283 338 378

56 78 73 88

69 79 94 109

172 127 192 202

70 g6 80 g6 95 g6 110 g6

220 220 280 320

30 30 30 30

328 332 398 440

20 h9 22 h9 25 h9 28 h9

59 77 95 87

74.5 85 100 116

2.5 2.5 2.5 2.5

194 174 205 273

2 2.5 2.5 2.5

2.5 2.5 2.5 2.5

20 x 12 x 220A 22 x 14 x 220A 25 x 14 x 280A 28 x 16 x 320A

2.5 2.5 2.5 2.5

37

REVÍZNY DENNÍK

R0 DOKLAD

38

SEKCIA

COD. 1295 R0

OPIS

INDUSTRY PROCESS AND AUTOMATION SOLUTIONS

HDP

www.bonfiglioli.com