ifade eder. (2) C)^rerıcı k3.bulü ve ders k3.y1tl3.r1 ile ılğilı işlemler ılğilı bin 111 t3i*3fınd3n yürütülür

DUMLUPI NARÜNİ VERSİ TESİ UZAKTANÖĞRETİ M USULVEESASLARI j ) Program sorumlusu: U z a k t a n öğretim programları/dersleri için DPÜ U Z E M tarafınd...
Author: Dilara Erol
13 downloads 0 Views 5MB Size
DUMLUPI NARÜNİ VERSİ TESİ UZAKTANÖĞRETİ M USULVEESASLARI

j ) Program sorumlusu: U z a k t a n öğretim programları/dersleri için DPÜ U Z E M tarafından yürütülen iş v e işlemlerden s o r u m l u a k a d e m i k v e y a i d a r i p e r s o n e l i , k ) Rektör: Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü, 1) Senato: Dumlupınar Üniversitesi S e n a t o s u n u , m ) U z a k t a n öğretim b i r i m i : U z a k t a n öğretimin sunulmasında t e k n i k v e i d a r i altyapı h i z m e t i n i yürütmek üzere görevlendirilen m e r k e z i (DPÜ U Z E M ) , n ) Uzaktan öğretim yayın komisyonu: U z a k t a n öğretimi yürüten i l g i l i b i r i m i n bünyesinde kurulan komisyonu, o ) Üniversite: Dumlupınar Üniversitesi'ni, ö) Yönetim K u r u l u : U z a k t a n öğretim h i z m e t i n i sürdüren b i r i m i n yönetim k u r u l u v e y a öğretimi sürdüren i l g i l i b i r i m i n yönetim k u r u l u n u , ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM P r o g r a m v e y a D e r s Açma, Öğrenci Kabulü, P r o g r a m l a r Arası Geçiş, Öğrenim Süresi, Öğretim Elemanlarının Görevlendirilmesi v e Ölçme v e Değerlendirme P r o g r a m v e y a d e r s açma M A D D E 5 - ( 1 ) B i r d e r s v e y a programın u z a k t a n öğretim y o l u y l a yürütülmesi için b i r i m l e r Aralık v e Mayıs ayı s o n u n a k a d a r t a l e p t e b u l u n a b i l i r . B u t a l e p l e r s e n a t o d a görüşülerek k a r a r a bağlanır v e açılması u y g u n görülen p r o g r a m t e k l i f l e r i Yükseköğretim K u r u l u ' n u n onayına s u n u l u r . ( 2 ) B i r i m , Yükseköğretim K u r u l u tarafından açılması v e öğrenci alınması u y g u n görülen p r o g r a m l a r için g e n e l b i l g i l e r , ücretlendirme, başvuru koşulları, m e z u n o l m a şartları, d e r s l e r , d e r s l e r i n işlenişi, d e r s geçme s i s t e m i , staj v e l a b o r a t u v a r v e b e n z e r i b i l g i l e r i t e r c i h döneminden önce i n t e r n e t sayfasında yayınlar v e DPÜ U Z E M ' e b i l d i r i r . DPÜ U Z E M b u b i l g i l e r i kayıt döneminden önce yayınlar. Öğrenci Kabulü v e D e r s Kayıtları M A D D E 6 - ( 1 ) U z a k t a n öğretim yapılmasına k a r a r v e r i l e n ön l i s a n s , l i s a n s v e yüksek l i s a n s programlarına, yükseköğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmeye ilişkin g e n e l e s a s l a r a göre öğrenci kabul edilir. ( 2 ) C)^rerıcı k3.bulü v e d e r s k3.y1tl3.r1 i l e ılğilı işlemler ılğilı b i n 111 t3i*3fınd3n yürütülür. Öğretim Elemanlarını Görevlendirilmesi M A D D E 7 - ( 1 ) U z a k t a n öğretim y o l u i l e v e r i l e c e k d e r s l e r d e h a n g i öğretim elemanının görevlendirileceğine; u z a k t a n öğretim d e r s m a t e r y a l i hazırlamış v e y a hazırlayacak öğretim elemanlarına öncelik v e r e c e k şekilde, i l g i l i bölüm/anabilim/anasanat dalı/program kurullarının t e k l i f i , i l g i l i b i r i m k u r u l u i l e DPÜ U Z E M yönetim k u r u l u n u n u y g u n görüşleri i l e üniversite yönetim kurulunca karar verilir. Ölçme v e değerlendirme M A D D E 8 - ( 1 ) U z a k t a n öğretim programları i l e u z a k t a n öğretim y o l u y l a v e r i l e n d e r s l e r e ilişkin ölçme değerlendirme f a a l i y e t l e r i , yüz yüze v e y a e l e k t r o n i k o r t a m d a gözetimli v e y a gözetimsiz o l a r a k , s e n a t o tarafından o n a y l a n a n müfredat programı uyarınca b e l i r l e n e n ölçme değerlendirme yöntemleri (ödev, p r o j e , u y g u l a m a , yazılı, sözlü v b . ) kullanılarak v e y a m e r k e z i b i r sınav şeklinde gerçekleştirilebilir. ( 2 ) A r a sınavlar, istenildiği t a k d i r d e gözetimsiz e l e k t r o n i k o r t a m d a yapılabilir. ( 3 ) Dönem s o n u sınavları i l e bütünleme sınavlarının canlı v e y a e l e k t r o n i k o r t a m d a gözetimli o l a r a k yapılması esastır. ( 4 ) M e r k e z i yapılan bütünleme sınavlarına s a d e c e i l g i l i d e r s t e n F F v e F D h a r f n o t u a l a r a k başarısız o l a n öğrenciler g i r e b i l i r . ( 5 ) B u sınavların n e r e d e v e n e şekilde yapılacağı i l e t e m e l o l a r a k b e l i r l e n e n sınavlara e k o l a r a k sözlü sınav, p e r f o r m a n s , p r o j e , t e z v e p o r t f o l y o g i b i ölçme değerlendirme yöntemlerinden h a n g i l e r i n i n uygulanacağına, öğretimi sürdüren i l g i l i b i r i m i n önerisi üzerine s e n a t o tarafından k a r a r verilir. ( 6 ) Gözetimsiz yapılan ölçme değerlendirme e t k i n l i k l e r i n i n g e n e l başarıya e t k i s i , u z a k t a n öğretimde % 2 0 ' d e n f a z l a o l a m a z . U z a k t a n öğretim programları müfredatında y e r a l a n d e r s l e r e ilişkin

ölçme değerlendirmeyle i l g i l i u s u l l e r , i l k k e z kayıt yaptıracak öğrenciler için t e r c i h aşamasından önce ilan edilir. ( 7 ) Programların sınavlarının m e r k e z i sınav o l a r a k yapılıp yapılmayacağı DPÜ U Z E M Yönetim K u r u l u ' n u n önerisi üzerine Üniversite Yönetim K u r u l u tarafından b e l i r l e n i r . (8) M e r k e z i o l m a y a n sınavların yürütülmesi v e değerlendirilmesi i l g i l i birimin sorumluluğundadır. Sınavların u y g u l a m a şekli, y e r i , t a r i h i , görevlileri v e süresi b i r i m tarafından belirlenir ve duyurulur. ( 9 ) M e r k e z i sınavların o r g a n i z a s y o n u v e yürütülmesi DPÜ U Z E M ' i n sorumluluğundadır. Sınav sorularının d e r s i yürüten öğretim elemanları tarafından hazırlanması esastır; ihtiyaç duyulması h a l i n d e m e r k e z i sınavlarda DPÜ U Z E M , diğer öğretim elemanlarını s o r u hazırlamak üzere görevlendirebilir. ( 1 0 ) Ölçme-değerlendirme i l e i l g i l i iş v e işlemler, öğrencinin kayıtlı olduğu i l g i l i b i r i m u y g u l a m a esaslarına göre yürütülür. Sınav s o n u c u n a i t i r a z M A D D E 9 - ( 1 ) B i r sınavın v e y a yarıyıl/yıl içi çalışmasının s o n u c u n a , sonuçların ilanı t a r i h i n d e n i t i b a r e n üç iş günü içinde, m a d d i h a t a yönünden i t i r a z e d i l e b i l i r . İtiraz, m e r k e z i sınavlarda DPÜ U Z E M müdürlüğüne, m e r k e z i o l m a y a n s m a v l a r d a i s e i l g i l i b i r i m e v e r i l e n b i r dilekçe i l e yapılır. Sınav kâğıtlarında, i l g i l i b i r i m v e y a öğretim elemanınca m a d d i b i r h a t a t e s p i t e d i l i r s e , b u h a t a i l g i l i yönetim k u r u l u kararı i l e düzeltilir v e i l a n e d i l i r . ( 2 ) N o t girişlerinin öğretim elemanı tarafından yapıldığı u y g u l a m a l a r d a öğrenci t a l e p v e dilekçeleri i l g i l i a k a d e m i k b i r i m tarafından k a b u l e d i l i r v e sonuçlandırılır. Değerlendirmenin m e r k e z i yapıldığı sınavlarda i s e t a l e p l e r i DPÜ U Z E M Yönetim K u r u l u k a r a r a bağlar v e i l g i l i b i r i m e i l e t i r . ÜÇÜNCÜ B Ö L Ü M Koordinatörlükler, Sorumlulukları v e U z a k t a n Öğretimin Uygulanması Koordinatörler v e sorumlukları M A D D E 1 0 - ( 1 ) B i r i m yönetim kurulları tarafından, öğretimi sürdüren i l g i l i b i r i m l e r d e b i r i m koordinatörü, u z a k t a n öğretim kapsamında açılmış h e r d i p l o m a programı için i s e b u p r o g r a m l a r d a d e r s v e r m e k l e görevli öğretim elemanları arasından b i r p r o g r a m koordinatörü görevlendirilebilir. ( 2 ) B i r i m koordinatörünün görevleri şunlardır: a) Uzaktan öğretim i l e yürütülen bir diploma programının bağlı olduğu enstitü/fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu bünyesinde k o o r d i n a s y o n , görevlendirme v e d e n e t i m l e r i n yapılmasından v e p r o g r a m / d e r s l e r i n yürütülmesinden s o r u m l u d u r . b ) P r o g r a m bazında kontenjanların b e l i r l e n m e s i için g e r e k l i çalışmaları y a p a r . c ) P r o g r a m d u y u r u v e tanıtım f a a l i y e t l e r i n i yürütür. ( 3 ) Aşağıdaki işlemler B i r i m Koordinatörü v e i l g i l i b i r i m işbirliği içerisinde gerçekleştirilir: a ) Öğrenci özlük işlemlerini yürütmek ( y e n i kayıt, öğrenci b e l g e s i , a s k e r l i k b e l g e s i , t r a n s k r i p t , mezuniyet vb. belgeler) b ) Öğrencilerin eğitim-öğretim i l e i l g i l i t a l e p l e r i n i karşılamak v e y a i l g i l i b i r i m l e r e yönlendirmek, c ) Öğretim üyelerinin d e r s ücreti ödeme işlemlerini t a k i p e t m e k , ç) Yönetmelik i l e i l g i l i düzenlemeleri öğrencilere i l a n e t m e k , d ) P r o g r a m l a r d a y e r a l a n d e r s l e r i l e i l g i l i çalışmalar y a p m a k v e önerilerde b u l u n m a k , e ) ÖBS üzerinden öğrenci şube v e g r u p atamalarının ÖYS'ye u y g u n b i r şekilde yapılmasını sağlamak, f ) D e r s v e p r o g r a m ücretlerinin b e l i r l e n m e s i i l e i l g i l i görüş b e l i r t m e k . ( 4 ) P r o g r a m koordinatörünün görevleri şunlardır: a ) P r o g r a m d u y u r u , tanıtım f a a l i y e t l e r i n i p l a n l a m a k , b ) P r o g r a m müfredatı i l e i l g i l i çalışmaları y a p m a k , c ) D e r s l e r e öğretim elemanı atanması için görüş b i l d i r m e k , ç) Öğretim elemanları i l e iletişim k u r a r a k p r o g r a m işleyişini t a k i p e t m e k , d ) Öğretim elemanları v e öğrenci t a l e p l e r i n i b i r i m v e y a DPÜ U Z E M ' e i l e t m e k , e ) Programın işleyişi i l e i l g i l i b i r i m v e DPÜ U Z E M ' i n k o o r d i n a s y o n u n u sağlamak, f ) P r o g r a m l a i l g i l i iyileştirme önerilerini i l g i l i b i r i m e i l e t m e k , g ) D e r s kapsamında o l m a y a n p r o j e , staj v b . uygulamaları b i r i m l e k o o r d i n a s y o n içerisinde yürütmek, ğ) Programların m e r k e z i o l m a y a n sınavlarını o r g a n i z e e t m e k .

( 5 ) P r o g r a m l a r d a d e r s v e r m e k l e görevlendirilen öğretim elemanlarının sorumlulukları şunlardır: a ) Eğitsel içerikleri kullanıma hazır h a l e g e t i r m e k , b ) Haftalık d e r s içeriklerini ( d e r s n o t u , s u n u , o k u m a kaynakları v b . ) ÖYS üzerinden t a k i p etmek, c ) Haftalık canlı d e r s y a p m a k , ç) A k a d e m i k t a k v i m çerçevesinde DPÜ U Z E M yönetim k u r u l u tarafından b e l i r l e n e n iş t a k v i m i n e göre d e r s v e sınavların hazırlanması, yürütülmesi v e değerlendirilmesi f a a l i y e t l e r i n e katılmak, d ) Sınav sonuçlarını ÖBS üzerinden i l a n e t m e k , e ) ÖYS i l e i l g i l i yaşanan aksaklıklarda p r o g r a m s o r u m l u s u i l e iletişim k u r m a k , f ) D e r s verdiği şubedeki öğrencilerin d e r s l e i l g i l i s o r u v e y a t a l e p l e r i n i ÖYS v e e - p o s t a aracılığı i l e t a k i p e d e r e k e n geç 3 iş günü içerisinde c e v a p l a m a k , öğrencilerle e t k i l i iletişim k u r m a k . ( 6 ) DPÜ U Z E M d e r s l e r i n u z a k t a n öğretim y o l u y l a yürütülmesini üstlenir. Yüz yüze eğitimdeki öğrenci işleri, d e r s ücreti ödemeleri, harç işleri, staj uygulamaları, dönem p r o j e l e r i , m e z u n i y e t işlemleri g i b i işlemler yüz yüze eğitimde olduğu g i b i i l g i l i b i r i m tarafından yürütülür. Öğrencilerin b u k o n u l a r d a k i t a l e p l e r i d e i l g i l i b i r i m tarafından k a r a r a bağlanır. Aşağıdaki işlemler DPÜ U Z E M tarafından gerçekleştirilir: a ) D e r s l e r i n planlanması, yürütülmesi, b ) Yardımcı m a t e r y a l l e r i n hazırlanması v e yayımlanması, c ) Öğrencilere t e k n i k d e s t e k v e r i l m e s i , ç) Canlı d e r s e katılma p r o b l e m l e r i n i n çözümlenmesi, d ) M e r k e z i sınav organizasyonları, e ) U z a k t a n eğitim y o l u y l a i l k d e f a d e r s v e r e c e k öğretim elemanlarının eğitimleri, f ) Duyuruların yapılması, g ) Çağrı m e r k e z i h i z m e t i v e r i l m e s i , ğ) Öğrenciler v e öğretim elemanları için u z a k t a n eğitimde kullanılan o r t a m l a r için kılavuz v e r e h b e r l e r i n hazırlanması v e yayınlanması, h ) DPÜ U Z E M platformlarının (ÖYS - Canlı Sınıf) hazırlanması, t a k i b i v e bakım onarımlarının yapılması, ı) Canlı d e r s anında öğrenci v e öğretim elemanlarının t e k n i k o l a r a k d e s t e k l e n m e s i . U z a k t a n Öğretimin Uygulanması M A D D E 11- ( 1 ) U z a k t a n öğretimde h e r d e r s y a d a d e r s i n şubesinde öğrenci sayısı önlisans programında 1 5 0 , l i s a n s programında 1 0 0 , yüksek l i s a n s programında i s e 5 0 öğrenci i l e sınırlıdır. Y e n i b i r şube a n c a k b u sınırların aşılması d u r u m u n d a DPÜ U Z E M ' i n görüşü üzerine b i r i m yönetim k u r u l u kararı i l e açılabilir. Y e n i şube açılması h a l i n d e öğrenciler şubelere eşit o l a r a k dağıtılır. B i r d e r s y a d a b i r şubedeki öğrenci sayısının şube açma sınırından f a z l a olması d u r u m u n d a d e r s öğrenci katsayısı şube açma sınırlarına bölünerek hesaplanır. ( 2 ) B i r öğretim elemanı e n f a z l a i k i şube yürütebilir. ( 3 ) B i r d e r s i n b i r d e n f a z l a şube o l a r a k yürütülmesi d u r u m u n d a d a h e r d e r s için b u d e r s l e r i v e r m e k l e görevli öğretim elemanları arasından b i r i , öğretimi sürdüren i l g i l i b i r i m yönetim k u r u l u tarafından d e r s koordinatörü o l a r a k görevlendirilebilir. M A D D E 12 - ( l ) U z a k t a n öğretim programları i l e u z a k t a n öğretim y o l u y l a v e r i l m e s i u y g u n görülen d e r s l e r , ağ üzerinden eşzamanlı o l a r a k çevrimiçi t e k n o l o j i l e r l e v e r i l i r . D e r s l e r i n yürütülmesinde k i t a p , r a d y o , t e l e v i z y o n , s e s v e görüntü d i s k l e r i ( C D / D V D ) v b . çevrimdışı t e k n o l o j i l e r d e n d e yararlanılabilir. Öğretim, yüz yüze d e r s v e u y g u l a m a l a r l a d a d e s t e k l e n e b i l i r . ( 2 ) U z a k t a n öğretim e-öğrenme p a k e t i , p o w e r p o i n t s u n u m , s e s l i anlatım, d e r s n o t u v e o n l i n e k a y n a k l a r g i b i çeşitli çevrimdışı m a t e r y a l l e r yayınlanabilir v e o n l i n e g r u p toplantıları, p r o j e çalışmaları, haftalık ödev v e o k u m a l a r , açık uçlu s o r u l a r v e p e r i y o d i k e-sınavlar g i b i e t k i n l i k l e r düzenlenebilir.

Canlı d e r s görevlendirme v e p l a n l a m a M A D D E 1 3 - ( 1 ) Canlı d e r s l e r , i l g i l i b i r i m i n a k a d e m i k t a k v i m i n e göre planlanır. ( 2 ) Canlı d e r s l e r h a f t a d a e n a z 1 d e r s s a a t i o l a c a k şekilde planlanır v e haftalık canlı d e r s t a k v i m i d e r s l e r başlamadan 1 h a f t a önce i l a n e d i l i r . ( 3 ) Yapılan h e r 4 0 dakikalık canlı d e r s b i r d e r s s a a t i d i r . ( 4 ) U z a k t a n öğretim y o l u y l a v e r i l e c e k d e r s l e r d e i l k k e z görev a l a n öğretim elemanları dönem başlamadan e n a z 2 h a f t a önce DPÜ U Z E M tarafından düzenlenecek o l a n u z a k t a n öğretim s e m i n e r l e r i n e katılır. ( 5 ) B i r d e r s için yapılacak canlı d e r s uygulamasının, i l g i l i dönem süresince aynı öğretim elemanı tarafından yürütülmesi esastır. G e r e k m e s i h a l i n d e b i r d e r s i n b i r d e n f a z l a öğretim elemanı tarafından yürütülmesine i l g i l i b i r i m yönetim k u r u l u tarafından k a r a r v e r i l i r . ( 6 ) H e r h a n g i b i r n e d e n l e canlı d e r s i y a p a m a y a c a k o l a n öğretim elemanı d e r s i n yapılacağı t a r i h t e n e n a z 3 gün önce b u d u r u m u DPÜ U Z E M ' e b i l d i r i r . T e l a f i d e r s i yapılmasına; canlı d e r s i n öğretim elemanının m a z e r e t i n e bağlı o l a r a k k a r a r v e r i l i r . Canlı d e r s l e r i n t e k n i k s o r u n l a r n e d e n i y l e yapılamaması d u r u m u n d a t e l a f i d e r s i yapılmasına DPÜ U Z E M , t e k n i k o l m a y a n n e d e n l e r l e d e r s i n yapılamaması d u r u m u n d a i s e t e l a f i d e r s i yapılmasına i l g i l i b i r i m yönetim k u r u l u k a r a r v e r i r . T e l a f i d e r s i n i n t a r i h v e s a a t i n i DPÜ U Z E M b e l i r l e r v e i l a n e d e r . Canlı d e r s l e r i n işlenişi M A D D E 1 4 - ( 1 ) D e r s öğretim elemanı d e r s i n başlamasına e n a z 1 0 d a k i k a k a l a canlı d e r s p l a t f o r m u n a giriş y a p a r v e b u süre zarfında d e r s l e i l g i l i t e k n i k hazırlık sürecini t a m a m l a y a r a k , gerektiğinde DPÜ U Z E M ' d e n t e k n i k d e s t e k alıp d e r s n o t u y a d a s u n u s u n u canlı d e r s s i s t e m i n e yükler. ( 2 ) Öğretim elemanı öğrencilerin d e r s e i l g i l e r i n i artırmak v e öğrenmeyi kolaylaştırmak amacıyla canlı d e r s l e r i s u n u m , e k r a n paylaşımı, b e y a z t a h t a , çoklu o r t a m öğeleri i l e d e s t e k l e r . ( 3 ) D e r s l e r , öğrenci-öğrenci v e öğrenci-öğretim elemanı etkileşimi sağlanarak b i z z a t öğretim elemanı tarafından eşzamanlı o l a c a k şekilde yürütülür. ( 4 ) DPÜ U Z E M canlı sınıf b i r i m i d e r s l e r i n işlenişini t a k i p e d e r v e d e r s i n niteliğini arttırmaya yönelik e t k i n l i k l e r i n düzenlenmesine r e h b e r l i k e d e r . ( 5 ) Öğretim elemanının canlı d e r s esnasında uyması g e r e k e n k u r a l l a r , DPÜ U Z E M tarafından b e l i r l e n i r v e i l g i l i öğretim elemanlarına b i l d i r i l i r . ( 6 ) Öğretim elemanı, d e r s n o t u y a d a s u n u s u n u n yanı sıra d e r s v i d e o s u , s e s kayıtları, örnek o k u m a m e t i n l e r i , etkileşimli m a t e r y a l l e r g i b i içeriklere v e tartışma, paylaşım, ödev v e p r o j e g i b i etkinliklere yer verebilir. D e v a m zorunluluğu M A D D E 1 5 - ( 1 ) U z a k t a n öğretim programlarına kayıtlı öğrencilerin d e r s l e r d e k i d e v a m g e r e k t i r e n f a a l i y e t l e r i n i , öğretimi sürdüren i l g i l i b i r i m yönetim kurulları b e l i r l e r v e dönem başlamadan önce d e r s i z l e n c e sayfalarından d u y u r u r l a r . DÖRDÜNCÜ B Ö L Ü M M a l i Hükümler Öğrenim Ücretleri v e M a t e r y a l Ücreti M A D D E 1 6 - ( 1 ) U z a k t a n öğretim y o l u y l a yürütülecek p r o g r a m l a r i l e d e r s l e r için alınacak u z a k t a n öğretim ücretinde, 2 5 4 7 sayılı K a n u n u n 4 6 ncı m a d d e s i n e göre B a k a n l a r K u r u l u Kararıyla b e l i r l e n e n ücretler e s a s alınır. ( 2 ) Yürütülen p r o g r a m l a r d a m a t e r y a l ücretleri, DPÜ U Z E M ' i n t e k l i f i i l e p r o g r a m a ilişkin öğrenim ücreti tutarını geçmeyecek şekilde üniversite yönetim k u r u l u tarafından m a l i y e t esaslı o l a r a k belirlenir. ( 3 ) Öğrencilerden alınacak katkı payı y a d a öğrenim ücreti i l e m a t e r y a l ücretleri hakkında i l g i l i m e v z u a t hükümleri uygulanır.

Bütçeleştirme İşlemleri M A D D E 17- ( 1 ) U z a k t a n öğretim g e l i r v e g i d e r l e r i n i n bütçeleştirilmesinde yılı m e r k e z i yönetim bütçe hazırlama r e h b e r i n d e k i e s a s l a r a u y u l u r . ( 2 ) U z a k t a n öğretim programlarından v e y a d e r s başına v e r i l e n u z a k t a n öğretim h i z m e t l e r i n d e n e l d e e d i l e n g e l i r l e r i l e u z a k t a n öğretim m a t e r y a l i n d e n e l d e e d i l e n g e l i r l e r v e yapılan h a r c a m a l a r , m a l i h i z m e t l e r b i r i m i tarafından b i r i m bazında t a k i p e d i l i r . Yapılan harcamaların h a n g i a k a d e m i k b i r i m için yapıldığı kayıt altına alınır. U z a k t a n öğretim kapsamında yapılacak e k d e r s , sınav ücreti v e d e r s m a l z e m e l e r i n i n hazırlanmasında v e y a d e r s i n yürütülmesine f i i l e n katkıda b u l u n a n l a r a yapılacak ödemelerin t o p l a m tutarı, hiçbir şekilde t a h s i l e d i l e n öğrenim ücretinin % 7 0 ' i n i geçemez. K a l a n kısım m a l v e h i z m e t alımlarında kullanılır. E k D e r s Ücreti v e Diğer Ödemeler M A D D E 18 - ( 1 ) Öğretim elemanlarına yapılacak e k d e r s ücreti ödemelerinde i l g i l i m e v z u a t hükümleri, uygulanır. ( 2 ) B i r i n c i v e i k i n c i öğretim programlarındaki s a d e c e u z a k t a n öğretim y o l u i l e yürütülen d e r s l e r d e u z a k t a n öğretim f a a l i y e t l e r i n e ilişkin e k d e r s v e sınav ücretlerinin ödenmesinde örgün öğretime ilişkin u s u l v e e s a s l a r uygulanır. ( 3 ) Aynı şubede b i r d e r s i b i r d e n f a z l a öğretim elemanının yürütmesi h a l i n d e e k d e r s ücreti, öğretim elemanı sayısına bölünerek hesaplanır. ( 4 ) Üniversitede açılan önlisans, l i s a n s v e yüksek l i s a n s u z a k t a n öğretim programları i l e b i r i n c i v e i k i n c i öğretim programlarında h e m örgün h e m d e u z a k t a n öğretim y o l u y l a v e r i l e b i l e n d e r s l e r kapsamında yürütülen u z a k t a n öğretim için d e r s m a l z e m e l e r i n i n hazırlanmasında v e y a d e r s i n yürütülmesinde f i i l e n katkıda b u l u n a n öğretim elemanlarına yapılacak o l a n ödemelerde Yükseköğretim Kurumlarında U z a k t a n Öğretime İlişkin U s u l v e E s a s l a r ' d a y e r a l a n E k - 1 sayılı c e t v e l e s a s alınmak s u r e t i y l e aylık ödeme yapılır. ( 5 ) Öğretim elemanlarına E k - 1 sayılı c e t v e l e s a s alınmak s u r e t i y l e yapılacak o l a n ödemeler, 2 9 1 4 sayılı K a n u n u n 1 1 i n c i m a d d e s i n d e unvanları için b e l i r l e n e n d e r s s a a t i ücreti e s a s alınmak s u r e t i y l e b e l i r l e n i r v e b u ödemelerin toplamı a y d a 2 0 0 s a a t i geçemez. İtibari s a y f a hesaplamalarında v e içerik değerlendirmelerinde Üniversiteler Yayın Yönetmeliği hükümleri e s a s alınır. ( 6 ) E k - 1 c e t v e l i kapsamında yapılacak ödemeler b e l g e l e n d i r i l m e k kaydıyla DPÜ U Z E M tarafından b e l i r l e n i r . ( 7 ) D e r s i n yürütülmesinde f i i l e n katkıda b u l u n a n öğretim elemanlarına dördüncü fıkra uyarınca E k - 1 sayılı c e t v e l i n "eğitim s e n a r y o s u tasarımı" v e "yazılı v e görsel eğitim m a t e r y a l i n i n geliştirilmesi" h i z m e t i kapsamındaki ödemelerde aşağıdaki h u s u s l a r e s a s alınır: a ) Hazırlamış olduğu v e yayın k o m i s y o n u n u n onayından geçen özgün d i j i t a l d e r s m a l z e m e l e r i ( d e r s n o t u , s u n u , r e s i m , g r a f i k , a n i m a s y o n , v i d e o g i b i ) için ödeme yapılır. b ) M a t e r y a l l e r i n ücretlendirilebilir kısmı eğitim s e n a r y o s u tasarımı v e yazılı v e görsel eğitim m a t e r y a l i n i n geliştirilmesi için haftalık 2 0 , yazılı v e görsel eğitim/öğretim m a t e r y a l i n i n d e n e t i m i için haftalık 4 0 i t i b a r i s a y f a i l e sınırlıdır. c ) K o n u y u d e s t e k l e r n i t e l i k t e o l a n a n c a k özgün o l m a y a n m a k a l e , v i d e o , a n i m a s y o n , d e r s notları g i b i m a l z e m e l e r e ödeme yapılmaz. ç) B i r öğretim üyesinin aynı d e r s i n farklı şubelerinde kullandığı aynı m a t e r y a l l e r için t e k r a r ödeme yapılmaz. d ) D e r s s u n u n o t u , v i d e o v b . m a t e r y a l l e r i n tasarımı v e geliştirilmesi f a a l i y e t l e r i kapsamında ücret ödenebilmesi için b u f a a l i y e t l e r i n m a t e r y a l i n kullanılacağı t a r i h t e n 2 h a f t a önce tamamlanmış v e m a t e r y a l l e r yayına hazır h a l d e p r o g r a m koordinatörüne t e s l i m edilmiş olmalıdır. Sınav Ücretleri M A D D E 19 - ( 1 ) M e r k e z i o l a r a k yapılan sınavların dışında Üniversite s e n a t o s u tarafından o n a y l a n a n müfredat programları uyarınca b e l i r l e n e n yöntemle yapılan sınavlarda örgün öğretim sınav esaslarına göre ödeme yapılır. ( 2 ) M e r k e z i o l a r a k yapılan sınavlarda f i i l e n görev y a p a n p e r s o n e l e o t u r u m başına, Yükseköğretim Kurumlarında U z a k t a n Öğretime İlişkin U s u l v e E s a s l a r ' d a y e r a l a n E k - 2 sayılı c e t v e l d e sayılan görevler için hizalarında gösterilen gösterge rakamlarının m e m u r aylık katsayısı i l e çarpımı s o n u c u n d a b u l u n a c a k tutarı geçmemek üzere üniversite yönetim k u r u l u n c a b e l i r l e n e c e k t u t a r d a ödeme yapılır. A L T I N C I BÖLÜM Çeşitli v e S o n Hükümler

v' >,;

Hüküm b u l u n m a y a n h a l l e r M A D D E 20 - ( 1 ) B u u s u l v e e s a s l a r d a , hüküm b u l u n m a y a n h a l l e r d e ; i l g i l i diğer m e v z u a t hükümleri i l e S e n a t o v e Üniversite Yönetim K u r u l u k a r a r l a n uygulanır. Yürürlük M A D D E 21 - ( 1 ) B u u s u l v e e s a s l a r , Dumlupınar Üniversitesi S e n a t o s u n d a k a b u l e d i l d i k t e n s o n r a yürürlüğe g i r e r . Yürütme M A D D E 22 - ( 1 ) B u u s u l v e esasları, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü yürütür.

(T